Page 1

ZOMER 2018

Informatieblad, jaargang 22 no. 3

Nieuwe coalitie

De onderhandelaars van de fracties SGP/ChristenUnie, DTV en VVD zijn blij dat ze elkaar hebben kunnen vinden in een werkprogramma. Deze samenwerking is vorm gegeven in een werkprogramma, getiteld ‘Verder bouwen aan een gezond Veere’. Het ‘verder bouwen’ slaat op het voorzetten op veel onderdelen van het huidige beleid. Het ‘gezond’ is heel breed op te vatten, en heeft betrekking op financiën, economie en leefbaarheid. De onderhandelingen zijn in een kort tijdsbestek, met een goede inhoudelijke discussie en respect voor elkaars standpunten gehouden. Meer over het werkprogramma op pagina 4.

Zeeuwse tuin

Meedenken

Iedereen kan zich nog aanmelden om mee te denken over de dienstverlening aan inwoners door de gemeente. Daarvoor heeft de gemeente een klantpanel. Dit klantenpanel krijgt per kwartaal een aantal vragen per mail voorgelegd. Beantwoorden kost enkele minuten en de verwerking gebeurt anoniem. Meedoen kan door een mailtje te sturen naar onderzoeken@veere.nl.

Meer speelruimte

Bureau Speelplan maakt samen met de gemeente Veere een plan voor speelruimte in drie kernen: Koudekerke, Westkapelle en Zoutelande. In mei en juni zijn ze samen met kinderen, buurtbewoners, dorpsraden en andere belanghebbenden gestart. Om kinderen te betrekken zijn er per dorp in samenwerking met de basisscholen wandelingen langs de speelplaatsen gehouden. De uitkomsten van het participatietraject worden na de zomer per dorp verwerkt in een uitvoeringsplan voor speelruimte.

Duurzame fietsen wandelroutes

In opdracht van E-Connection en de gemeente Veere zijn er rondom Windpark Bouwdokken op Neeltje Jans een aantal initiatieven geïntroduceerd om de duurzame toeristische beleving te bevorderen. Drie oplaadzuilen voor de fiets, een interactieve fietsroute ‘Met de stroom mee’ en een interactieve parelroute ‘Duurzaamheid’. De oplaadzuilen zijn te vinden naast natuurmuseum Terra Maris in Oostkapelle, bij hotel Duinoord in Vrouwenpolder en in de buurt van Windpark Bouwdokken op Neeltje Jans. De interactieve fietsroute gaat over 19.8 km langs unieke plekken aan de Zeeuwse kust. De ‘parelroute’ van 4,5 km op Neeltje Jans is een beleving van de waterkering, windenergie en natuur. Een mooie wandeling voor het hele gezin. Informatie: www.zakelijk.vvvzeeland.nl/nl/routebureau/projectduurzaam-veere.

Foto: Terra Maris

Met al een record wolkeloze dagen op zak is de zomer al vroeg ingezet. Goed voor de schoolreizende kinderen die in een stukje oer-Zeeuws landschap bij Terra Maris de laatste lessen meekrijgen over hoe mooi en

anders het ooit was. Maar tijden veranderen klimaatrecords lijken nu alarmerend en oerlandschappen zijn cultureel erfgoed. Belangrijke kennis om samen te werken aan een zonnige toekomst.

Studenten op bezoek

Blauwe Vlaggen

Studenten van over de hele wereld hebben zich ingeschreven voor de Summerschool van de University College Roosevelt. Ze buigen zich over het thema ‘VN verdrag rechten van de mens met een handicap’. In juni ontving burgemeester Van der Zwaag de studenten in het stadhuis van Veere. Hij hield een betoog over het VN verdrag en de uitdagingen voor de gemeente over de toegankelijkheid van de stranden. Daar gingen later die dag op het strand van Vrouwenpolder Tim Wouters van de Strandexploitatie Veere en Martijn Koppejan van Off Road Solutions verder op in.

De Blauwe Vlag is hét internationale herkenningssymbool voor veilig en schone stranden en jachthavens. Stichting keurmerk wil via de Blauwe Vlag-campagne het belang van een duurzaam en gezond milieu onder de aandacht brengen bij ondernemers, overheden, recreanten en toeristen. Al meer dan 25 jaar ontvangt de gemeente Veere dit herkenningssymbool. Dit jaar is de vlag uitgereikt aan de stranden van Domburg, Oostkapelle, Vrouwenpolder, Westkapelle en Zoutelande.

Veere ‘Warmtepompstad’ 2018 De gemeente Veere is gekroond tot Europese Warmtepompstad van het Jaar. De uitreiking van deze jaarlijkse award, die dit jaar zijn achtste editie kende, vond plaats tijdens het ‘Decarb’-evenement in Wenen. Decarb is net als de warmtepompstad-award een initiatief van de European Heat Pump Association (EHPA). Met de award wil de EHPA aandacht vestigen op koplopers: lokale overheden die met de inzet van warmtepompen voorop-

lopen in het terugdringen van fossiel energiegebruik en de uitstoot van CO2. Doorslaggevend voor de jury was het feit dat Veere als eerste Nederlandse gemeente besloot afscheid te nemen van aardgas, en daarbij ook naar zichzelf keek. Zo wil men alle gemeentelijke gebouwen op termijn gasloos maken, een beleid dat al in de praktijk werd gebracht bij het gemeentehuis.


Veerse Krant 2


Veerse Krant 3

B.J.C. Viveen uit Serooskerke koninklijk onderscheiden In mei is de heer B.J.C. (Bob) Viveen uit Serooskerke koninklijk onderscheiden. Dat gebeurde op de dag dat hij afscheid nam als voorzitter van de Kerkenraad van de Koorkerkgemeenschap in Middelburg. Hij ontving de onderscheiding van burgemeester Rob van der Zwaag in de Wandelkerk in Middelburg. De heer Viveen is sinds 1997 voorzitter van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Middelburg. Daarnaast vervult hij bestuursfuncties voor de Stichting Behoud Pieter Gerrits Orgel en de Stichting De Schakel. Namens de Classis Walcheren is de heer Viveen als ouderling-kerkrentmeester afgevaardigde van

de kleine synode van de Protestantse kerk Nederland. Sinds 2015 is hij Primus lid van de kleine synode. Tenslotte is de Foto: DirkJan Gjeltema heer Viveen penningmeester van watersportvereniging De Arne geweest en was hij penningmeester van de Biljartclub van herensociëteit ‘De Vergenoeging’. Tegenwoordig is hij voorzitter van deze biljartclub. Viveen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Privacybeleid Op 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming de Wet bescherming persoonsgegevens. Alhoewel dit voor de bescherming van persoonsgegevens geen aardverschuiving betekent, is het wel noodzakelijk om een aantal zaken goed te regelen en te organiseren. Het vaststellen van gemeentelijk Privacybeleid is één van die zaken. Daarin legt het college van burge-

meester en wethouders vast wie verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens. Beschreven is ook op welke manier de verantwoordelijke wethouder er voor zorgt dat persoonsgegevens worden verwerkt volgens de weten regelgeving. Het college van b en w is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Het privacy beleid is in te zien op www.veere.nl/privacy.

Project Grondgebruik in Oostkapelle Met het Project Grondgebruik wil de gemeente al het gebruik van gemeentegrond regelen. Daarmee is dit jaar begonnen in Aagtekerke, Biggekerke, Grijpskerke en Meliskerke. In augustus volgt fase 2: de Bomen- en Bloemenbuurt in Oostkapelle. Daar begint de gemeente met twee informatiedagen. Betrokkenen kunnen vragen stellen

over hun persoonlijke situatie Interesse in gemeentegrond? Heeft u nog geen grond in gebruik, maar wilt u wel graag een stukje grond aankopen? Dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen. Dit doet u door het formulier op www.veere.nl/grond in te vullen.

Oostkappelse Dorpsraad over ‘Afvalscheiding’ In een openbare vergadering op woensdag 12 september van de Dorpsraad Oostkapelle staat ‘afvalscheiding’ op de agenda. Er komt namelijk in Oostkapelle een pilot afvalscheiding die loopt van oktober 2018 t/m juni 2019. Dat gaat in

samenwerking met de gemeente, de AfvalSpiegel, ZRD en de Werkgroep Duurzaam Oostkapelle. De vergadering is in Ontmoetingscentrum De Halve Maan, aanvang 19.30 uur.

Open Monumentendag zaterdag 8 september Op zaterdag 8 september is het weer Open Monumentendag. Het thema is dit jaar: ‘In Europa’. Met dit thema sluit de Open Monumentendag aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Samen met gemeente Middelburg en

gemeente Vlissingen maken we dit jaar weer een mooie brochure. Hierin staan alle monumenten die meedoen op deze dag. Deze brochure is vanaf maandag 3 september beschikbaar op het gemeentehuis in Domburg en bij alle VVV kantoren.

De gemeente vergadert

zie voor actuele informatie www.veere.nl 10 september Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling (RO), 19.30 uur. 11 september Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO), 19.30 uur. 27 september Gemeenteraad, 19.30 uur. Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2 en 23 augustus, 13 september en 4 oktober Eens in de drie weken op donderdag ver-

gadert de commissie. Bouwplannen die uiterlijk de vrijdag daarvoor zijn ingediend, worden dan beoordeeld. Reguliere bouwplannen worden eerst getoetst aan het bestemmingsplan. Voldoen deze aan het bestemmingsplan? Dan legt de gemeente deze voor aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Veerse Krant in 2018 verschijnt

aanleveren kopij

6 oktober

12 september

1 december

7 november

Wie, wat, waar Gemeente Veere Postbus 1000 4357 ZV Domburg

Bezoekadres: Traverse 1, Domburg makkelijk en snel, maak een afspraak via veere.nl Voor digitale producten en diensten

@gemeente_veere facebook.com/gemeenteveere www.instagram.com/gemeenteveere

06 23584577 Telefoon: 0118 555 444 Centrale Publieksbalie: cpb@veere.nl Algemeen: gemeente@veere.nl

Openingstijden Centrale Publieksbalie:

ma t/m woe: 09.00 tot 17.00 uur donderdag: 09.00 tot 20.00 uur (tel. tot 17.00 uur) vrijdag: 09.00 tot 12.00 uur Op donderdagavond kunt u niet terecht voor burgerlijke stand zaken (geboorte, erkenning, ondertrouw, etc.). De andere afdelingen zijn op donderdagavond niet bezet, u kunt dan dus niet voor alle producten en diensten terecht. Twijfelt u hierover, belt u dan eerst even.

B & W - Afspraken maken

Burgemeester en wethouders houden geen (vast) spreekuur. Wel kunt u altijd telefonisch een afspraak aanvragen via het bestuurssecretariaat. Een afspraak met burgemeester drs. R.J. van der Zwaag en wethouder A. Schot kunt u aanvragen via tel. 555 381. Een afspraak voor de wethouders J.Y.M. Steketee en A.J.M. van Halderen en voor de gemeentesecretaris kunt u aanvragen via tel. 555 380.

Websites raadsfracties

PvdA/GroenLinks: www.pvdagroenlinksveere.nl CDA: www.cdaveere.nl SGP/CU: www.veere.sgp-christenunie.nl VVD: www.vvdveere.nl DTV: www.dtveere.nl Colofon VEERSE KRANT

Jaargang 22 nummer 3

De Veerse Krant is een blad van de gemeente Veere met gemeentelijk nieuws. Het is ook een platform voor informatie van non-profitorganisaties, verenigingen en stichtingen die werkzaam zijn in het publieke domein van de gemeente Veere. Het blad verschijnt vijf keer per jaar en wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de gemeente Veere. Het blad is ook digitaal te lezen op www.veere.nl. Bij adressen met een sticker ja/nee en nee/nee bezorgt Post.nl niet. Iedereen die het blad toch wil ontvangen, kan zich opgeven: 0118-555444. Adres: Gemeente Veere Postbus 1000, 4357 ZV Domburg Aanleveren kopij kan via e-mail: redactieveersekrant@veere.nl of via een formulier op www.Veere.nl/kopij Redactie: Lieneke van den Heuvel (eindredacteur) en René de Dreu Oplage: 10.620

Eerstvolgende nummer: 6 OKTOBER Kopij aanleveren tot 12 september


Veerse Krant 4

Werkprogramma nieuwe coalitie gemeente Veere

Verder bouwen aan een gezond Veere

Portefeuilleverdeling wethouders

De nieuwe coalitie van SGP/ChristenUnie, VVD en DTV heeft een werkprogramma voor de komende 4 jaar opgesteld. De planning van de uitvoering volgt in het derde kwartaal. Tegelijk met de begroting voor 2019 volgt dan ook de financiële invulling. Hieronder een greep uit het werkprogramma van de nieuwe coalitie. Het nieuwe college wil de interne structuur en cultuur van de gemeentelijke organisatie onder de loep nemen. Een betere dienstverlening en communicatie moet het gevolg zijn van die aanpak. Duidelijkheid vormt daarbij een belangrijke prioriteit. Zo is het doel met het oog op de omgevingswet dat vergunningaanvragen binnen de organisatie integraal worden behandeld. De aanvrager krijgt 1 contactpersoon. Belastingen De coalitie wil gemeentelijke belastingen en heffingen, inclusief de toeristenbelasting, met maximaal het inflatiepercentage verhogen. De toeristensector krijgt bovendien van het college jaarlijks een duidelijk beeld voorgeschoteld waaraan de inkomsten toeristenbelasting zijn besteed. Integriteit Integriteit krijgt een belangrijke plaats in de organisatie, het college en de gemeenteraad. Dat gebeurt onder andere door verslaglegging van de overleggen met de portefeuillehouders. Ook is het hele college betrokken bij de aansturing van grote projecten zoals de omgevingswet, maatschappelijk vastgoed en samenwerking sociaal domein. Maatregelen Concrete maatregelen uit het werkplan zijn onder andere het zorgen voor opvang van regenwater (voor tijden van droogte en als reservoir voor bluswater). voor meer fietsparkeerplekken zorgen in toeristische kernen. als onderdeel van het programma economie het autoluw maken van de kernen.

Ondernemers De functie van ondernemersmanager staat bij de nieuwe coalitie niet ter discussie. Hij kan een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van een economische agenda. Bij aanbestedingen wil het college lokale ondernemers actief betrekken. Er komt een periodiek overleg met ondernemers(verenigingen). Winkels open op zondag Het college heeft al een besluit genomen over winkelopenstelling op zondag. Alle kustkernen krijgen een volledige ontheffing. Leefbaarheid Voor iedere kustkern wordt een plan met nieuwe en innovatieve keuzes gemaakt, die de balans tussen leefbaarheid, recreatie & toerisme en natuur ten goede komt. Het gaat dan onder andere om een indicatie van het aantal overnachtingplaatsen dat een kern kan hebben zonder de leefbaarheid in gevaar te brengen. Maar ook de afwikkeling van het verkeer en het zorgen voor voldoende parkeerplekken, vooral buiten de kernen, kan een positief effect voor de leefbaarheid hebben, meent het college. De coalitie wil het autoverkeer van zowel gasten als inwoners zoveel mogelijk ontmoedigen. Dat moet dan gebeuren in combinatie met het aanbieden van alternatieven. Onderwijshuisvesting Het college vindt het belangrijk om opnieuw te kijken naar het huidige onderwijshuisvestingsplan. Inmiddels blijken de leerlingenaantallen flink af te wijken van de prognoses. De nieuwe coalitie zet in op kwaliteit en

streeft naar samenwerking van verschillende identiteiten in één gebouw. Kamperen De toeristische impuls mag van het college van 2 naar 3 ton. Aparte camperplaatsen zijn niet gewenst. Campers horen, volgens het college, op bestaande kampeerterreinen. Minicampings mogen 20% van de plekken inruimen voor vaste eenheden (chalets en stacaravans) die het hele jaar verhuurd mogen worden. Er komt een onderzoek naar recreatie die met watersport te maken heeft. Een watertaxi en jachthaven bij Westkapelle kunnen daar onderdeel van zijn. Maatschappelijke tegenprestatie De coalitie staat positief tegenover een maatschappelijke tegenprestatie van mensen met een bijstandsuitkering. Werk biedt in de visie van het college, meer dan alleen een inkomen. In overleg met de gemeenten Middelburg en Vlissingen wil het college de drempel naar schuldhulpverlening verlagen. Duurzaamheid Om het belang van duurzaamheid te onderstrepen wordt dit in het nieuwe college een aparte portefeuille. Landbouw De intensieve veehouderij moet kansen krijgen om in te spelen op nieuwe eisen. De coalitie ziet de landbouw als belangrijk element in ons unieke open landschap. Dus geen zonneparken en ook geen omzetting van landbouwgrond naar nieuwe natuur.

A. (Arie) Schot (SGP/ChristenUnie) 1ste locoburgemeester Verkeer, vervoer en waterstaat, onderwijs, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, openbare ruimte en stedelijke vernieuwing. Kernwethouder voor Biggekerke, Domburg, Serooskerke, Meliskerke en Zoutelande

J.Y.W. (Marcel) Steketee (DTV) 2de locoburgemeester Bestuur en ondersteuning, financiën en P&O, gemeentelijke gebouwen, veiligheid, sport, milieu en duurzaamheid. Kernwethouder voor Aagtekerke, Grijpskerke, Koudekerke en Westkapelle

A.J.M. (Bert) van Halderen (VVD) 3de locoburgemeester Economie, cultuur en recreatie, sociaal domein en volksgezondheid. Kernwethouder voor Gapinge, Oostkapelle, Veere en Vrouwenpolder

Topprioriteiten waarvoor de coalitie nog dit jaar een plan van aanpak aan de raad presenteert: Nieuwe opzet structuur en cultuur van de interne organisatie Leefbaarheid in relatie tot recreatie en toerisme, uitgewerkt per kern Samenwerking en organisatie in het sociaal domen Duurzaamheid Vraaggerichte woningbouw


Veerse Krant 5

Nieuwe toiletunits

Mondverzorging, ook dat hoort bij een gezonde leefstijl!

Doordat ik als leefstijladviseur van de gemeente Veere er al een aantal keer over heb geschreven, is het inmiddels wel bekend dat gezonde voeding en bewegen horen bij een gezonde leefstijl. Wat ook past bij een gezonde leefstijl en vaak makkelijk over wordt gedacht is een goede verzorging van de mond.

Voor de kustparkeerterreinen heeft de gemeente vijf nieuwe toiletunits in bestelling. Voor een goed en gastvrij onthaal van inwoners, recreanten en toeristen in het kustgebied is een fatsoenlijke toiletvoorziening essentieel.

De huidige unit op het terrein Duinweg (Oostkapelle) verhuist naar het parkeerterrein bij Westhove (Oostkapelle).

De units zijn voor de terreinen: Galgeweg (Koudekerke), Valkenisseweg (Biggekerke), Duinweg (Oostkapelle) en Oranjezon en Breezand (Vrouwenpolder).

Op de units komen zonnepanelen die primair voor de energievoorziening zorgen. De toiletten zijn voor het hoogseizoen 2018 geplaatst en in gebruik.

De units zijn sober maar doelmatig, duurzaam en toegankelijk voor gehandicapte mensen.

Nieuwe raadsleden Nanda van den Berg VVD

Niels de Sligte SGP/ChristenUnie

We weten dat we onze tanden moeten poetsen, omdat je anders gaatjes krijgt, maar niet alleen daarvoor is het belangrijk om je tanden en je mond goed schoon te houden. Op je tong zitten net als op en tussen je tanden heel veel bacteriën, deze bacteriën kunnen in de bloedbaan terechtkomen en kunnen allerlei ziektes veroorzaken. Doordat een goede mondverzorging wordt onderschat, lopen veel mensen een groter risico om ziek te worden. Door een goede mondverzorging verminder je de kans op een longontsteking, aderverkalking en hart- en vaatziekten. Tevens blijkt uit diverse onderzoeken dat mensen met een goede mondhygiëne ook een lager risico hebben om hersenaandoeningen zoals dementie en de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen.

Sonja Engels vitaliteit@zeelandnet.nl

Gemeente steunt Zeelandpas Bij een tussentijdse evaluatie van functie en gebruik van de Zeelandpas, heeft de gemeente besloten bij te dragen aan het verder ontwikkelen van de mogelijkheden die de pas kan bieden. Die steun betekent een bijdrage van 10.000 euro in 2018. Daarmee bouwt de gemeente de steun, sinds 2014, wel weer verder af. De pas geeft momenteel

voor een bedrag van 4 euro een totaalvoordeel van 1.000 euro aan gasten en inwoners. De ZeelandPas is onderdeel van de Zeeuwse Digitale Experience, een strategische visie van de VVV voor de promotie en dienstverlening. Met de steun krijgt de pas weer een verbreding met enkele nieuwe functies.

Regels voor 2de woningen

Sander Jacobse SGP/ChristenUnie

Collecterooster september/oktober 02 09 16 23 30 07

t/m 08 september t/m 15 september t/m 22 september t/m 29 september sept. t/m 06 oktober t/m 13 oktober

KWF Kankerkbestrijding Prinses Beatrix Spierfonds Nierstichting HandicapNL Dierenbescherming Nederlandse Brandwonden Stichting

De gemeente wil de leefbaarheid in de kernen ook met een beleid voor tweede woningen op peil houden. De regels zijn bovendien bedoeld om woningen financieel bereikbaar te houden voor inwoners van de gemeente. Doel is om in de kernen te voorkomen dat mensen een huis kopen als tweede woning en dit alleen recreatief gebruiken of verhuren. De regels voor woonruimte staan in de Huisvestingsverordening tweede woningen 2015. Alleen met een vergunning op basis van de Huisvestingsverordening is een woning als tweede woning te gebruiken. Verhuren mag niet. Ontbreekt de vergunning dan is het gebruik van de woning als tweede woning verboden. De gemeente controleert of woningen in strijd met de regelgeving worden gebruikt. Bij overtreding van de regels treedt de gemeente handhavend op.

Markten Veere Online De website marktenveere.nl biedt een podium voor de ondernemers van de seizoenmarkten in de gemeente Veere. Daarnaast zorgt dit ervoor dat deze markten meer

bekendheid krijgen in de omgeving. Het gaat om de seizoenmarkten in Domburg, Zoutelande, Vrouwenpolder, Oostkapelle en Westkapelle. www.marktenveere.nl


Veerse Krant 6

Zaterdag 21 juli

Van Loon Hardzeildag Veere

Do’s en Dont’s van Drones Je ziet ze steeds vaker: Drones. Met deze onbemande luchtvaartuigen kun je spectaculaire foto’s en films maken. Maar ze kunnen meer! Tegenwoordig zijn er ook al bezorgdrones, drones die ingezet worden voor beregening van gewassen of voedsel en ze brengen hulpmiddelen in onbegaanbare gebieden. Voor het vliegen met drones gelden wel regels. Regels die door het Rijk zijn opgesteld. Deze regels zijn ingedeeld in twee groepen: Beroepsmatig gebruik van drones en recreatief gebruik van drones. Hieronder een overzicht van wat je wel en niet mag doen met een drone:

Voor de 25e keer organiseert de Stichting Behoud Hoogaars de Hendrik Willem van Loon Hardzeildag. Hét jaarlijks evenement in Zeeland voor historische zeilschepen. Circa 45 historische schepen varen een zeilwedstrijd voor de rede van Veere. Diverse keren komen ze langs Veere gevaren zodat ook vanaf de wal er een fraai zicht is op de deelnemende schepen. Start en finish schip is de welbekende stoomsleepboot Hercules, ook wel bekend als de Ketel 1 boot. De meeste schepen zullen vrijdag in de namiddag afmeren nabij de Campveerse Toren. Aan de wal is er ook voldoende plezier. Kinderspelen, springkussen, diverse marktkramen met een keur aan aanbod. Gerookte vis, foodtruck met heerlijk Hawaiiaans eten, muziek van het orkest Humoreske en nog veel meer. Terras om te genieten van een drankje en uitzicht over het Veerse Meer. Aanvang van de wedstrijd is 11.30 uur. Naar verwachting zal de laatste boot rond 17.00 uur over de finishlijn varen.

Zie ook:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone/vraag-en-antwoord www.veiligvliegen.nl/regelgeving

Excursies mijnenmagazijn Veere

Omdat deze Hardzeildag 25 jaar bestaat is er op zaterdag avond een muzikaal optreden van de 4Tuoze Matroze (20.30 uur). Locatie is het Rondeel bij de ingang van het kanaal door Walcheren in Veere.

Pilot ‘Energiek Zeeland’ in Duurzaam Dorp Oostkapelle Oostkapelle is één van de drie duurzame dorpen in Zeeland (samen met ’s- Heer Hendrikskinderen en Baarland). Vanaf september gaan ze aan de slag met de pilot ‘Energiek Zeeland’. Een actieprogramma dat voortvloeit uit het Zeeuws Energieakkoord. Daarin staat dat de 13 Zeeuwse gemeenten zich inzetten om alle particuliere huizen uiterlijk in 2045 energieneutraal te krijgen. Vijf jaar eerder dan landelijk is afgesproken. Eerst dus een proef in de drie ‘duurzame dorpen’ en vanaf 2019 de aanpak voor heel Zeeland. enkel om energie, maar Het is aan de woningeigeook om wooncomfort en de naren om zelf actie te nebetaalbaarheid van energie. men. Daarbij kunnen ze wel op steun rekenen. De De drie dorpen hebben al initiatiefnemers van het afspraken gemaakt over de Zeeuws Energieakkoord aanpak en ervaringen uitwillen de woningeigenaren gewisseld. Ze zitten samen bewust maken, adviseren in een werkgroep. Een eeren ontzorgen door een der project in Oostkapelle, overzichtelijk aanbod te in de Halve Maanstraat, is maken voor het energieinmiddels als blauwdruk neutraal maken van de gekozen voor de gewenste woning. aanpak. Dat betekent het stimuleren van bewoners Die ondersteuning moet er om samen stap voor stap voor zorgen dat bewoners en overzichtelijk aan de de keuze kunnen maken slag te gaan met het verdie bij hun wensen past. duurzamen van de woning. Het gaat namelijk niet

Deze zomer biedt Museum Veere de unieke kans om een kijkje te nemen in het rijksmonument het Mijnenmagazijn in Veere. Een zeldzaam overblijfsel uit de Eerste Wereldoorlog. De excursies staan in het teken van de tentoonstelling Tussen Hoop en Vrees: Veere en de Groote Oorlog (1914-1918) die te zien is in Museum Veere. Al sinds een aantal jaren staat dit bijzondere rijksmonument ongebruikt te verstillen. Het magazijn was tot de Tweede Wereldoorlog in gebruik bij de

Marine voor mijnenopslag. En na de oorlog gebruikte de Marine het voor materiaalopslag. De excursies zijn 24 juli en 21 augustus om 14.00 uur (bij voldoende belangstelling). De excursie duurt ongeveer drie kwartier. Kosten zijn vijf euro per persoon. Belangstellenden kunnen zich uiterlijk tot de zondag voorafgaand aan de excursie opgeven aan de balie van de Schotse Huizen of via telefoonnummer: 0118-501744.


Veerse Krant 7

Zes inwoners gemeente Veere in de lintjesregen Burgemeester Rob van der Zwaag kon dit jaar zes Koninklijke Onderscheidingen uitreiken aan inwoners uit de gemeente Veere tijdens lintjesregen 26 april. De onderscheiding hebben ze te danken aan hun inzet op uiteenlopend gebied. Hieronder bij ieder een selectie uit die inzet. Mevrouw J.P. van den Berge - van Zweden uit Veere is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij was ruim 40 jaar penningmeester van de Vlissingers. De onderscheiding heeft ze ook te danken aan haar inzet op uiteenlopende gebieden zoals voor de organisatie van Middelburg Volkoren en de PKN gemeente Veere. Op dit moment is ze voorzitter van de kerkenraad en zet zij zich in als ouderling pastoraat. Mevrouw L.C. Boone-De Mol uit Veere is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau onder andere omdat ze al sinds 1997 vrijwilliger is voor de PKN gemeente Veere. Sinds 2000 is zij koster van de Kleine Kerk in Veere. Daarnaast is ze als mede-organisator betrokken bij de Kompasmaaltijd, de zomeropenstelling van de Kleine Kerk en de openstelling tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag. Ook is mevrouw Boone secretaris van de Provinciale Raad van Kerken. Mevrouw J.G.H.M van TatenhoveBloemers uit Gapinge zet zich in voor Sportvereniging Serooskerke en voor gymvereniging Veere Vrouwenpolder. Van 1971 tot 2010 was zij trainer bij Sportvereniging Serooskerke. Direct daarna werd zij voorzitter van deze vereniging. Van 1979 tot 2010 was ze bovendien trainer bij Gymvereniging Vrouwenpolder-Veere. Voor beide vereni-

gingen heeft ze zich ook voor allerlei activiteiten ingezet. De heer P. Koole uit Serooskerke ontving samen met zijn echtgenote mevrouw T.M. Koole- Louwerse een Koninklijke Onderscheiding. De heer Koole vanwege zijn inzet voor de Hervormde gemeente Serooskerke en als bestuurslid en redactielid van de dorpsraad Serooskerke. Hij verzorgde een aantal jaar de ledenadministratie van tennisvereniging Zer Oits. Tot voor kort vervulde hij de functies van secretaris en voorzitter van de ouderensoos. Mevrouw T.M. Koole-Louwerse heeft vanaf 1972 diverse bestuursfuncties binnen de Passage bekleed. Zo was zij president, 2e President en Propagandist (ledenwerver). Naast het vervullen van deze bestuursfuncties heeft zij zich ook op andere gebieden ingezet voor de vrouwenbond. Ook heeft mevrouw Koole zich ingezet als Diaken voor de protestantse gemeente Serooskerke. De heer H. Simonse uit Aagtekerke is van 1967 tot 2005 bestuurslid van de leesbibliotheek van de Gereformeerde Gemeente Aagtekerke. Daarnaast hielp hij bij het uitlenen en innemen van boeken en de reparatie van boeken. Ook bezorgde hij boeken bij ouderen. Vanaf de oprichting in 1973 tot 1995 was hij penningmeester van het streekcomité Noord-Walcheren van de Bijbelstichting. Ook was hij verantwoordelijk voor de werving van donateurs. Sinds 1979 zet hij zich in voor de afdeling Walcheren/Zeeuws-Vlaanderen en de commissie praktische thuishulp van de vereniging helpende handen.

Veere start met afvalexperiment ... en meedoen kan 100 gezinnen. 100 dagen. 100 procent afvalvrij. Kan dat? Noem het een uitdaging. Of een groot avontuur. Gaat het lukken om 100 huishoudens, 100 dagen zonder afval te laten leven? De gemeente Veere gaat het proberen! Minder afval ... en meer hergebruik van ons afval! Dat is het streven. Eén van de manieren om dat doel te bereiken is er voor te zorgen dat huishoudens minder afval produceren. Met afval bedoelen we dan het restafval. Groente, fruit en tuinmateriaal (GFT), plastic, drankenkartons en oud papier zijn immers niet langer afvalproducten maar herbruikbare grondstoffen. Experiment In het streven naar minder afval, en in navolging van diverse andere gemeenten, start de gemeente Veere een experiment. Lukt het 100 huishoudens, om 100 dagen, 100 procent afvalvrij te leven? De proef start op 3 september 2018 en eindigt op 11 december 2018. De huishoudens die meedoen, staan er zeker niet alleen voor. Zij krijgen op verschillende manieren hulp van de gemeente en van elkaar. De website

www.veere.100-100-100.nl gaat daar een belangrijke rol in spelen. Bent u 1 van de 100? Wij zijn op zoek naar huishoudens die deze uitdaging aandurven. Die de rest van de gemeente willen laten zien dat met minder afval leven écht mogelijk is. Van jong tot oud. Van alleenstaand tot samenwonend. Met of zonder kinderen. Een dwarsdoorsnede uit de samenleving. Eén voorwaarde: u moet wel inwoner zijn van de gemeente. Er hebben zich inmiddels al enkele deelnemers aangemeld. 100-100-100 Op het platform Veere.100-100-100.nl kunnen deelnemers ervaringen, foto’s, video’s en tips delen. Dit is openbaar en voor iedereen te volgen. Wie meedoet krijgt weekopdrachten én tips en vult u op het platform de hoeveelheid restafval in op de ‘afvalmeter’. Ter voorbereiding op de proef organiseert de gemeente in de week voor 3 september een startbijeenkomst voor de deelnemers. Aanmelden kan tot 15 augustus via de link op www.veere.100-100-100.nl.

vlnr: mevr Boone-de Mol, burgemeester van der Zwaag, mevr. Van den Berge-van Zweden en mevr. Van Tatenhove-Bloemers

vlnr: dhr. Simonse, burgemeester van der Zwaag, mevr. Koole-Louwerse en dhr. Koole

Positief resultaat Jaarrekening 2017 Dit jaar doet de gemeente het zonder kadernota. De verkiezingen en onderhandelingen voor een nieuw college betekenden dat de gemeenteraad geen kans heeft gekregen om de kaders voor de begroting van 2019 (en de jaren daarna) te maken, waarmee het (nieuwe) college dan aan de slag kan gaan. In plaats daarvan ligt er het werkprogramma dat nu de basis vormt voor die begroting 2019 en verder. De jaarrekening 2017 is echter wel een belangrijk document om toekomstig beleid op te baseren. Het vorige college heeft die inmiddels ook gepresenteerd en schetst daarin een positief beeld. In de jaarrekening gaat het om de vragen wat hebben we bereikt, wat heeft het college daarvoor gedaan en wat heeft het gekost. Financieel sluit de jaarrekening met een positief bedrag van € 1.416.600. Het resultaat bestaat voor een bedrag van € 803.000 uit budgetten die niet gebruikt zijn in 2017, maar wel nodig zijn in 2018. Het overige deel bestaat uit incidentele en onvoorziene meevallers. Enkele in het oog springende posten zijn een hogere opbrengst toeristenbelasting (door meer overnachtingen) van € 314.000, hogere opbrengsten uit samenwerkingsovereenkomsten van € 262.000 en het vrijvallen van een voorziening pensioenen van € 143.000. Het college doet een voorstel over het te bestemmen resultaat. De gemeenteraad beslist daar dan weer over. In juli is de jaarrekening 2017 in de raadsvergadering behandeld.


Veerse Krant 8

Zorg en ondersteuning in de gemeente Veere Porthos: de toegang tot zorg voor alle inwoners van Walcheren Op Walcheren werken de gemeenten samen in Porthos en Orionis Walcheren om taken op het gebied van zorg en

ondersteuning voor u te regelen. Informatie vindt u op www.porthos.nl, www.orioniswalcheren.nl.

Porthos 088-7514 000, mail: info@porthos.nl Orionis Walcheren 0118-432700 mail: info@orioniswalcheren.nl

Juvent op zoek naar meer pleegouders Soms kan een kind een tijdje niet meer thuis wonen, of helemaal niet meer bij ouders opgroeien omdat de ouders niet voor hun kind kunnen zorgen. Jaarlijks vinden ca. 500 Zeeuwse kinderen en jongeren een (tijdelijk) thuis in een pleeggezin. Juvent is nog steeds op zoek naar nieuwe pleegouders die een plek hebben in huis en hart. Pleegouders zijn mensen die tijdelijk voor een kind van een ander willen zorgen. Ze zorgen voor warmte en structuur en bieden waar en wanneer nodig een luisterend oor. Pleegouders zorgen voor een steuntje in de rug. Daarmee kunnen ze het vertrouwen in de omgeving en het zelfvertrouwen aan een kind terug geven. Pleegouder kun je zijn vanaf pleegbaby tot aan pleegpuber, voor een weekendje of soms voor langer. Is uw huis zo’n veilige haven en zijn rust en structuur vanzelfsprekend in uw gezin? Overweeg dan pleegouder te worden. Er volgen nog enkele informatiebijeenkomsten op: Donderdag 4 oktober Gemeentehuis, Zierikzee Woensdag 14 november Centraal kan-

toor Juvent, Middelburg Donderdag 22 november Regiokantoor Juvent, Terneuzen Dinsdag 11 december Regiokantoor Juvent, Goes Programma Vanaf 19.45 uur ontvangst met een kopje koffie of thee. Daarna zullen ervaren trainers uitleg geven over pleegzorg in Zeeland en over het voorbereidingsprogramma voor aspirant-pleegouders. Er zijn ook pleegouders aanwezig die vanuit hun ervaring ins en outs zullen geven over het pleegouderschap. Het programma biedt volop ruimte voor het stellen van vragen. Meer informatie over pleegzorg of de informatieavond: tel. (0118) 632855 of mail: pleegzorg@juvent.nl onder vermelding van: Informatieavond pleegzorg. Meteen aanmelden? Ook dat kan via e-mail naar pleegzorg@juvent.nl. Na ontvangst sturen we een bevestiging. Via www.juvent.nl is een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan te vragen.

In iedere Veerse kern een AED In juni onthulde burgemeester Rob van der Zwaag de AED en buitenkast bij Strandhotel Bos en Duin in Oostkapelle. De onthulling symboliseerde het sluitend maken van een netwerk van AED’s in Veere. Iedere Veerse kern beschikt nu over minimaal één AED die 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar is. Project Hart Veilig Veere Vorig jaar is een enthousiaste werkgroep begonnen met het in kaart brengen van alle AED’s in Veere. Het doel was om het aantal AED’s die 24/7 bereikbaar zijn te vergroten, evenals het aantal vrijwilligers. De AED’s en vrijwilligers zijn ook aangemeld bij Hart Veilig Wonen. Dat laatste is van belang, omdat bij een spoedmelding de AED en vrijwilligers in de buurt direct worden mee gealarmeerd door de meldkamer. Er zitten

inmiddels 342 aangemelde vrijwilligers en 59 AED’s in het systeem bij Hart Veilig Wonen. Het project Hart Veilig Veere is nu afgerond, Maar wie een AED heeft die nog niet in het overzicht staat, kan dat nog steeds melden. Ook vrijwilligers kunnen zich bij Hart Veilig Wonen aanmelden. Op www.veere.nl/AED staat een kaartje met de spreiding van de AED’s in Veere en een totaal overzicht van AED’s met de locaties en bereikbaarheid.

Nautische Ontmoetingen

Mantelzorgactiviteiten met een zee gevoel Wonen op Walcheren is wonen bij de zee. Om te weten wat er zich rond en op het water afspeelt, organiseert Manteling een reeks van mantelzorgactiviteiten met als titel: ‘Nautische Ontmoetingen’. Ga je mee? Dan ontmoet je andere mantelzorgers en mensen die graag hun enthousiasme over nautische onderwerpen met je delen. Op woensdag 15 augustus zijn we van harte welkom in het Dijk- en Oorlogsmuseum het Polderhuis in Westkapelle. Daar bezoeken we de tentoonstelling en na een kopje koffie/thee nemen we een kijkje in vuurtoren ‘het Hoge Licht’. Verzamelen om 13.30 in de hal van het Polderhuis. Tijd: 13.30 uur tot ongeveer 15.30 uur. Plaats: Zuidstraat 154 Westkapelle Aanmelden voor 12 augustus bij Manteling: via tel. 0118 553530 of mail info@mantelingwalcheren.nl

Home-Start ook in Veere

Heb jij opgroeiende kinderen? Lukt het meestal wel, maar soms ook niet om alles draaiende te houden? Is het je soms wat te veel? Je hoeft er niet alleen voor te staan. Als je thuis ondersteuning kunt gebruiken, neem dan contact op met Home-Start.

Een getrainde vrijwilliger die ervaring heeft met opvoeden, biedt een steuntje in de rug. Een luisterend oor. Tips over praktische opvoedzaken voor je gezin. Samen nadenken over lastige dingen in de opvoeding (zoals slapen, eten, ruzie) of samen leuke kinderboeken in de bibliotheek uitzoeken. Ook kan de vrijwilliger je helpen contact te leggen met andere ouders, om met hen ervaringen uit te wisselen of misschien nieuwe vriendschappen op te bouwen. Home-Start is gratis en al vele jaren actief in Middelburg, Veere en Vlissingen. Voor meer informatie: www.home-start.nl. Je kunt zelf contact met ons opnemen: Petra van Eenennaam en Daphne van der Stoep, email: home-start.walcheren@humanitas.nl. of tel.: 0118 639311


Veerse Krant 9

Kunst- en Cultuurroute Midden-Walcheren en 400 Jacob Cats

Remwegdemo helpt bij inschatten snelheden in verkeer

De Kunst- en Cultuurroute MiddenWalcheren is op: vrijdag 27 juli: 11.00 – 17.00 uur zaterdag 28 juli: 11.00 – 17.00 uur zondag 29 juli: 13.00 – 17.00 uur in de dorpen Grijpskerke, Serooskerke, Sint Laurens, Gapinge. In de Michaëlskerk op Grijpskerke is er van 11 juli t/m 1 september, iedere woensdagmiddag en zaterdagmiddag een overzichtstentoonstelling te zien van kunstwerken van kunstenaars die deelnemen aan de Kunstroute Midden-Walcheren. Kunstenaars hebben de opdracht gekregen om een kunstwerk te maken naar aanleiding van een citaat of gedicht van Jacob Cats Het is dit jaar namelijk 400 jaar geleden dat de bundel ‘’Sinne- en Minnebeelden’ van Jacob Cats werd uitgegeven. Deze activiteit van de Kunsten Cultuurroute MiddenWalcheren gaat in samenwerking met de Zeeuwse bibliotheek en is bedoeld om de dichter Jacob Cats een plek in het collectief geheugen te geven. Op zaterdag 28 juli worden enkele liederen gezongen uit de bundel: ‘Klagende Maeghden’ van Jacob Cats. Dat gebeurt door Hanneke de Vroe (sopraan) uit Veere. Jos

Vogel begeleidt haar op klavecimbel en Maaike van der Heijdt op de fluit. Zangpedagoge van Hanneke, Mildred Aikema uit Amsterdam, zal daarnaast een aantal coupletten voordragen.

Vrijdag juni gaven het ROVZ&VVN op vier locaties in de gemeente Veere remwegdemo’s aan basisschoolleerlingen, groep 7 en/of 8. De demonstratie met noodstops leert kinderen snelheden van auto’s beter in te schatten. Ook ouderen hebben vaak moeite de gevaren in te zien, 30 km lijkt namelijk in een auto erg langzaam. De boodschap voor de kinderen was natuurlijk: kijk altijd heel goed of je veilig kunt oversteken en vertel wat je nu net gezien hebt door aan ouders, opa’s en oma’s.

Tentoonstelling ‘Laat maar waaien’

Marinus Bierens, conservator van de Zeeuwse Bibliotheek, zal een korte lezing houden over het erfgoed van Jacob Cats dat de bibliotheek in haar bezit heeft. Anna de Bruyckere, stadsdichter van Middelburg, zal een gedicht maken en voordragen waarin ze de tijd van Jacob Cats met het heden verbindt. Tijdens de driedaagse kunstroute is Anna met een vijftal andere dichters op zaterdag 28 juli in het kasteeltje van Jacob Cats (Grijpskerke) waar om beurten, steeds voor een groep van 15 mensen, enkele eigen gemaakte gedichten worden voorgedragen. Info: www.kcrmw.nl In de zomerperiode heeft ook de Zeeuwse bibliotheek in Middelburg een tentoonstelling over 400 jaar dichter Jacob Cats.

Tot en met volgend jaar april is in Terra Maris Oostkapelle de tentoonstelling 'Laat maar waaien, van stormvogel tot Windpark Bouwdokken' te vinden. In deze interactieve tentoonstelling ontdekken bezoekers wat wind eigenlijk is, waarom het waait, hoe de natuur is afgestemd op wind en wat we daarvan geleerd hebben. De tentoonstelling is een samenwerking tussen Windpark Bouwdokken, Terra Maris en de gemeente Veere.

Nieuwe duintrappen Deze zomer is de gemeente drie nieuwe strandtrappen rijker. Dat zijn de trappen aan de zeezijde van de duinovergangen Hoge Hil West en Hoogduin te Domburg en een nieuwe trap ter hoogte van de Joossesweg bij Westkapelle. De oude trappen bij Domburg waren dringend aan vervanging toe vanwege de veiligheid. Bij het Aardappeldal aan de Joosses-

weg verdwijnen twee oude trappen aan de landzijde. Daarvoor komt een nieuwe overgang tussen de twee locaties die op een minder gevaarlijke stuk van het fietspad WestkapelleZoutelande uitkomt. Het is de bedoeling dat de voetgangers niet het fietspad nemen maar via het nieuwe voetpad richting Joossesweg hun weg vervolgen. De oude trappen lagen op een onoverzichtelijk punt bij twee bochten. De twee trappen aan de zeezijde blijven bestaan. Bij de nieuwe trap komt een fietsenstalling.

foto van www.zoutelandeopdefoto.nl van André Cijvat

Cooperatie Energieneutraal Koudekerke & Dishoek In de dorpsvisie Koudekerke /Dishoek uit 2016 is de wens geopperd om in 2030 helemaal energieneutraal te zijn. Inmiddels zijn de twee kernen goed op weg. Een nieuwe stap daarin is de in mei opgerichte coöperatie 'Energieneutraal Koudekerke en Dishoek'. In die visie - opgesteld door dorpsraad en ondernemersvereniging - zijn ook verschillende maatregelen en activiteiten genoemd die aan het bereiken van dat doel kunnen bijdragen. Daaronder de realisatie van een Zonnepark op de oude stortplaats aan de Braamweg. Daar kan voor zo’n 750 huishoudens stroom worden opgewekt. Informatie is te vinden op: www.4371energieneutraal.org


Veerse Krant 10


Veerse Krant 11

m

p

R

latfo

De volgende Veerse Krant verschijnt 6 oktober Aanleveren kopij tot 12 september via een formulier op www.veere.nl/kopij of redactieveersekrant@veere.nl

16 t/m 18 augustus

11de Kunst aan de Kust in Zoutelande en Meliskerke In het dorp Zoutelande zullen 37 kunstenaars op 13 locaties hun nieuwe kunstobjecten ten toon stellen. In Meliskerke gebeurt dat op 8 locaties door 29 kunstenaars. Het is een route waarin niet enkel de kunst is te bezichtigen, maar er is ook actie! Sjoukje Gniewyk en Karin Starmans geven een workshop schilderen. Op zaterdag 18 augustus zal er bij Jazz zangeres Donya Martin op eigen locatie nr. 9 een muzikale omlijsting zijn met het kunstcollectief ‘ZILTE PASSIE’ tussen 14.00-17.00 uur. donderdag 16 aug. van 14:00 tot 18:00 uur vrijdag 17 aug. van 11:00 tot 18:00 uur zaterdag 18 aug van 11:00 tot 18:00 uur meer info is te vinden op:www.kunstroutezoutelande.nl

Evangelisatie & recreatieproject Vrouwenpolder Van zaterdag 21 juli t/m vrijdag 3 augustus heeft Vrouwenpolder weer een evangelisatie & recreatieproject. Dat is in de E&R tent aan de Fort den Haakweg. Elke ochtend is er kinderclub. Ook jongeren komen samen om door middel van een spel, gesprekken, kletsen & kleu-

ren en discussies over het geloof en andere onderwerpen te spreken. ’s Avonds zijn er allerlei activiteiten voor jong en oud zoals volleybal, jongens tegen meisjes, tafeltennis, kindertheater, creaavond en levend Cluedo. Kijk voor het programma op: www.vrouwenpolder.gkv.nl

Power activiteiten ’t Gilde Walcheren POWER Veerkracht op leeftijd is het ‘jongste’ project van Gilde Nederland. POWER speelt in op de behoefte en veranderende sociale situatie van ouderen. Het is een initiatief van en voor senioren. Een nieuwe levensfase dient zich aan: (bijna) gestopt met werken, eventuele kinderen zelfstandig en/of de deur uit, andere contacten, andere tijdsbesteding enzovoort. Kortom veel verandert en daarbij valt er veel te leren van en met elkaar. POWER voorziet in de behoefte aan persoonlijke groei, sociale contacten en actief in

Biljart Koudekerke

Biljartclub de SOOS in Koudekerke kan weer nieuwe leden gebruiken. Iedereen die zich op een sportieve manier wil ontspannen, kan verschillende middagen per week bij de

de samenleving blijven staan. Zie bijvoorbeeld film POWER Zutphen op het Youtube kanaal. Aanmelden voor Power bij ’t Gilde Walcheren kan via info@gildewalcheren.nl Stichting Gilde Nederland is de koepelorganisatie van circa 50 lokaal werkende Gilden. Bij deze Gilden, verspreid over heel Nederland, dragen vrijwilligers belangeloos hun kennis, kunde en ervaring over aan anderen. Informatie over Power van ’t Gilde is te vinden op www. gildenederland.nl/power.htm

club terecht. Die huist in de Couburg in Koudekerke. Kom eens kijken. Dat kan zonder verplichtingen. Voor meer informatie mail: louko@zeelandnet.nl

Kunst in de Toeristenkerk Dishoek

Kunstenaars uit Dishoek tonen hun werk in de plaatselijke Toeristenkerk. Er is een grote variatie aan kunst te zien; schilderijen, beelden, keramiek en diverse soorten paper art. De expositie is van 17 t/m 21 juli. Open 11.00 tot 17.00 uur.

Vakantiebijbelclub Oostkapelle Van maandag 16 tot en met donderdag 19 juli is het elke morgen Vakantie Bijbelclub met het thema; (t)op survival! Kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn welkom. Naast knutselen, zingen, bijbelverhaal luisteren, sporten

gaan deelnemers aan de slag met kaart, kompas, verrekijker en een touw. De Vakantiebijbelclub is van 10.00 tot 12.15 uur in de Eben Haëzerschool aan de Vlaamse Gaai.

SV Serooskerke verdubbelt ledenaantal in één seizoen Waar de meeste verenigingen in dorpskernen kampen met teruglopende ledenaantallen, lijkt Sport Vereniging Serooskerke daar totaal geen last van te hebben. Sterker nog, gedurende één seizoen zagen zij hun ledenaantal verdubbelen. Vorig jaar om deze tijd zat het bestuur nog rond de tafel om een plan van aanpak te maken om het hoofd boven water te houden. In plaats van bezuinigen en lessen waar mogelijk samen te voegen, besloot het bestuur om een andere aanpak te kiezen. Er werden nieuwe instructeurs en trainers gezocht om nieuwe lessen op te starten en er werd samenwerking gezocht met de sportvereniging in Veere/Vrouwenpolder. Omdat de tijden in de gymzaal in Serooskerke beperkt waren, werden er ook lessen opgestart in de gymzalen in Veere en Vrouwenpolder. Een nieuwe website en een stevige social media campagne op Facebook en Instagram deed de rest. Sport Vereniging Serooskerke

bood tot vorig jaar turnen, streetdance en volleybal, maar het aanbod is dus inmiddels uitgebreid met peuter- en kleuterdans, ballet, kleutergym, dansfitness en steps. Voor mensen die niet (meer) intensief willen of kunnen sporten is er sinds mei een groep dansfitness low impact. Vanaf de eerste week van september starten de nieuwe lessen. In alle lessen is nog ruimte voor nieuwe leden. Leden van SV Serooskerke komen overigens niet alleen uit Serooskerke. Kinderen en volwassenen komen vanuit de hele gemeente Veere en zelfs daarbuiten. Informatie over lessen, tijden en locaties is te vinden op de website: www.svserooskerke.nl.

Ruilbibliotheek Zoutelande Sinds begin april staat in de gang bij het multifunctionele centrum De Soute Schakel in Zoutelande een kleine boekenkast. Deze boekenkast is hier geplaatst door en namens de commissie Welzijn Zoutelande met het idee een ruilbibliotheek te creëren. De commissie wil hiermee aan alle inwoners van Zoutelande de mogelijkheid bieden om boeken te halen en te brengen in deze ruilbibliotheek. U kunt gratis een boek meenemen en dit na een tijdje weer terug brengen of een boek van u zelf neerzetten, zodat een ander het kan lezen. De ruilbibliotheek is toegankelijk gedurende de schooltijden van basisschool ‘t Paalhoofd en/of wanneer het multifunctionele centrum geopend is.


Veerse Krant 12

Nieuwbouw aardgasvrij Op 1 juli is de nieuwe wet VET (Voortgang Energie Transitie) ingegaan. Daarin is geregeld dat aardgasvrije nieuwbouw de norm is. Voor aanvragen van een omgevingsvergunning is het in principe niet meer toegestaan om vanaf die datum een aardgasaansluiting te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders kan bij zwaarwegende redenen van algemeen belang gebieden aanwijzen waar de netbeheerders nog wel mogen aansluiten.

Vuilniszak met ongesorteerd afval niet meer welkom op de Zeeuwse milieustraten

De huisvuilzak met ongesorteerd afval mag niet meer worden afgeleverd op de milieustraat. Dat geldt voor alle 13 milieustraten in Zeeland. De grijze huisvuilzak hoort in de grijze afvalcontainer of in de verzamelcontainer in de wijk. Hiermee ondersteunt de Zeeuwse Rei-nigingsdienst (ZRD) het gemeentelijk beleid voor afvalscheiding. De ZRD is exploitant van de Zeeuwse milieustraten en zal in opdracht van de

Zeeuwse gemeenten strenger toezien op de naleving van deze acceptatievoorwaarde. Veel Zeeuwse gemeenten hebben hun afvalbeleid aangepast en streven naar betere afvalscheiding. Daar hoort afvalscheiding op de milieustraten ook bij. De Zeeuwse gemeenten streven naar vermindering van de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar. Nu wordt nog ongeveer 250 kilogram restafval per inwoner per jaar weggegooid. Bedoeling

is dat dit afneemt tot nog slechts 100 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2020. Om dat te bereiken is betere afvalscheiding noodzakelijk. In het restafval zitten nu nog veel herbruikbare of recycleerbare stoffen. Van groente-, fruit- en tuinafval (gft) en voedselresten wordt bijvoorbeeld kwaliteitscompost gemaakt. Oud papier en karton, plastic verpakkingsafval, drankenkartons, glas en textiel worden hergebruikt.

plastic verpakkingen en drankenkartons apart Wist u dat: bijna 40% van ons huishoudelijk restafval nog bestaat uit plastic verpakkingen en drankenkartons deze verpakkingen recyclebaar zijn de gemeente voor het gescheiden inzamelen van deze materialen een vergoeding ontvangt van het Afvalfonds er in elke kern één of meerdere ondergrondse container(s) staan waar u deze verpakkingen naar toe kunt brengen helaas niet alle containers voldoende opslagcapaciteit hebben wij u daarom vragen zo veel mogelijk gebruik te maken van de perscontainers, te herkennen zijn aan het groene lampje op de container grijze of zwarte huisvuil zakken een probleem vormen in de

  

sortering ... de gemeente daarom vraagt deze zakken niet te gebruiken om verpakkingen aan te bieden. op de containers een sticker zit (zoals hieronder afgebeeld) met daarop vermeld wat wel en wat niet in de container mag de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) samen met de gemeente Veere een afvalapp heeft ontwikkeld de gratis app beschikbaar is in de Playstore (Android) en de App store (IOS) onder de naam ‘ZRD’ via deze app de locaties van de containers te vinden zijn en wat wel en wat niet in de container mag bij vragen altijd kan bellen, mailen of twitteren naar de gemeente


Veerse Krant 13

Stichting Zeeuwse Publieke Belangen en de energietransitie Energietransitie vloeit als beleidsdoel voort uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het doel is om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie over te stappen.

Klimaatadaptatie Het klimaat verandert. We zullen ons moeten aanpassen en een bijdrage leveren om gevolgen op te kunnen vangen. Die aanpassing aan de verandering noemen we adaptatie. Het aanpassen betekent ook dat we in actie moeten komen. Niet alleen overheden, maar ook burgers zelf kunnen acties ondernemen om het water buiten te houden. Welke extreme weerssituaties we krijgen is niet te voorspellen. Het is dus moeilijk een samenleving daar op voor te bereiden. Garanderen dat wateroverlast nooit meer voorkomt is niet mogelijk. Wel kunnen we er alles aan doen de kans op wateroverlast te verkleinen. De gemeente kan bij elke herinrichting kijken of en welke maatregelen noodzakelijk zijn om wateroverlast te beperken. Dit betekent soms het aanleggen van een hemelwaterriool, het verminderen van verhard oppervlak, het aanleggen van sloten of het anders inrichten van de openbare ruimte. Water op straat is acceptabel en zullen we steeds vaker meemaken. Wateroverlast in de woning moeten we zoveel mogelijk voorkomen. De gemeente is verantwoordelijk voor wateroverlast in de openbare ruimte. Voor wateroverlast in huizen of tuinen zijn in principe burgers zelf verantwoordelijk. Het kan gaan om simpele, maar belangrijke maatregelen zoals: Zorg er altijd voor dat de regenpijp voorzien is van een ontlastpunt, dit voorkomt water in de woning; Haal overbodige verharding uit de tuin; De aanwezige verharding zoveel mogelijk van uw huis af laten lopen; Vang water van het dak op in een regenton; Houd bij nieuwbouw altijd rekening met het bouwpeil. Als er water op straat staat, gelden er ook enkele belangrijke aandachtspunten: Laat de auto staan als dat mogelijk is, rijden veroorzaakt golven waardoor water woningen binnen kan stromen; Maak je toch gebruik van de auto, rijdt dan langzaam; Heb je zelf een idee, een product, verhaal, dienst of een andere bijdrage om je huis, straat of wijk klimaatbestendig te maken, laat het ons weten!

Vorig jaar hebben de aandeelhouders van de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij N.V. (PZEM) en Stedin Groep de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen opgericht. Met de oprichting van de Stichting en het ondertekenen van het convenant is een voor Nederland uniek overlegplatform tussen overheden en een netwerkbedrijf ontstaan. De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een unieke samenwerking tussen de provincie, Zeeuwse gemeenten en netwerkbedrijf StedinGroep. Groene projecten zijn hard nodig voor de energietransitie in Zeeland. Deze zorgen bijvoorbeeld voor de nodige kennis en ervaring. Daarom kunnen duurzame initiatieven rekenen op een steuntje in de rug vanuit de stichting.

De Rotterdamse Stedin Groep heeft in 2017 de Netwerk Groep (voorheen DELTA Netwerk Groep) overgenomen. DNWG is de nieuwe naam van het bedrijf dat al het onderhoud en de aanleg doet voor gas, water en elektriciteit in Zeeland. DNWG is onderdeel van de Stedin Groep. Stedin stelt gedurende 5 jaar een investeringsbudget voor de stichting Zeeuwse Publieke Belangen beschikbaar. Dit budget is vooral bedoeld voor innovaties op het gebied van energietransitie. Het bestuur van de Stichting mag het budget naar eigen inzicht besteden.

Initiatiefnemers die hulp zoeken bij financiering kunnen bij de stichting een financieringsvoorstel indienen. Een uitkering uit het fonds kan bijvoorbeeld gaan naar initiatieven die de gebouwde omgeving verduurzamen, bijdragen aan vormen van elektrisch vervoer, de opwekking van hernieuwbare energie stimuleren of aardgasvrij wonen mogelijk maken.

Postcodestroomproject Op initiatief van de gemeente Veere is vorig jaar op de gemeenteloods aan de Baayenhovenseweg in Grijpskerke een collectief zonnepanelen project gerealiseerd. Dat gaat in twee fases. Het gaat om 462 panelen. Het project maakt het voor inwoners mogelijk te profiteren van zonne-energie via, en direct te besparen op, de energierekening met de 'regeling verlaagd tarief'. De eerste fase bestaat uit 316 zonnepanelen waarmee 341 zoncertificaten beschikbaar zijn. Van deze 341 zoncertificaten zijn inmiddels 161 certificaten gecontracteerd: dat is reeds 47%! Informatie: www.postcodestroom.nl/ projecten/grijpskerke

Voor de initiatieven gelden een aantal criteria: Versnellen van energietransitie en klimaatdoelstellingen in Zeeland Er is draagvlak bij provincie, gemeenten en netbeheerder Enduris Het initiatief heeft een maatschappelijk karakter en bevordert samenwerking Het is vernieuwend voor Zeeland, DNWG en Enduris

Zon Offensief Zeeland Ondernemers met een bedrijfsdak kunnen nu, zonder eigen investering, hun steentje bijdrage aan verduurzaming. Met het Zon Offensief Zeeland bundelen Coöperatie Zeeuwind en energie-adviesbureau ECONNETIC verschillende daken in Zeeland tot één grootschalig project. Ondernemers worden hierin volledig geholpen; zo vraagt men de SDE+ subsidie voor de ondernemer aan en wordt er een aantrekkelijke projectfinanciering georganiseerd. Vervolgens wordt 15 jaar lang zonnestroom afgenomen van de zonnepanelen op het eigen dak (van minimaal 150 m2 zonder zelf te moeten investeren. Meer informatie: www.zeeuwind.zonopbedrijfsdaken.nl


Veerse Krant 14 een ‘greep’ uit de

Veerse Agenda

Dinsdag 17 juli Aagtekerke: Prelaatweg 22, zomermarkt schoolplein van de Jhr. W. Versluijsschool van 09.00 tot 15.00 uur. Zaterdag 21 juli Veere: Veerse Meer, Hendrik Willem van Loon Hardzeildag. Historische zeilschepen. Start wedstrijd 11.30 uur. Locatie is Rondeel bij ingang Kanaal door Walcheren. ‘s Avonds optreden 4Tuoze Matroze. Dinsdag 24 juli Aagtekerke: Hoek Pekelingseweg/ Aagtekerkseweg in de feesttent vanaf 16.30 uur pannenkoekenfeest. Tevens leuke activiteiten, kinderspelen, ponyrijden, verkoop van boerderij-ijs en Afrikaanse spullen. De opbrengst gaat naar goede doelen. Organisatie: ZWO werkgroep van de PKN kerk te Aagtekerke en Domburg. Veere: Excursie Mijnenmagazijn, ook op 21 augustus. In kader expositie 1ste WO Museum Veere. Zie pagina 6. Donderdag 2 augustus Zoutelande: Folkloristische dag met onder andere ringrijden, oude ambachten, helikopterrondvluchten, muziek, tentoonstelling in de kerk, rommelmarkt. 12.00-24.00 uur. Oostkapelle: Rommelmarkt rond de Dorpskerk. Om 10.30 uur start de verkoop per opbod van antiek en curiosa. Eind van de middag (ca. 16.00 uur) grote opruiming. De opbrengst van de rommelmarkt is deels voor het onderhoud van de kerk en deels voor de Stichting Mensenkinderen. Aagtekerke: Pluktuin Hof Hazenberg, Prelaatweg. Workshop Korenschoof

binden. Inschrijven kan tot 30 juli via aanmeldformulier op www. walcheren.groei.nl. t/m 21 augustus elke dinsdag Veere: Rommel- en curiosamarkt in clubgebouw ‘Het Akkoord’ van muziekvereniging Veere’s Genoegen. Iedere dinsdag van 10.00 tot 17.00 uur. Organisatie leden en vrijwilligers van de muziekvereniging, De opbrengst is onder andere bestemd voor aanschaf nieuwe instrumenten. Tijdens de openingsdagen kunnen er ook nog spullen worden ingeleverd voor de verkoop. Naast de rommelen curiosamarkt wordt op dinsdag ook de historische markt georganiseerd in Veere. informatie op www.veeresgenoegen.nl of stuur een e-mail naar rommelmarktvg@zeelandnet.nl. Zaterdag 18 augustus Oostkapelle: Oostkapelse Dag, 10.00 – 17.00 uur. Volop activiteiten: 45 kramen, optredens, poppentheater, ringrijden, paardencarrousel en nog veel meer. Woensdag 12 t/m zondag 16 september Domburg (kust van Walcheren): Jazz by the Sea - jazzbythesea.nl Zaterdag 15 september Serooskerke: Oude Brandspuithuis, jubileum Numismatische kring met expositie oude munten en penningen. Zaterdag 1 oktober Serooskerke: Oude Brandspuithuis, oldtimers op bezoek bij het museum. Vrijdag 5 t/m zondag 7 oktober Zoutelande: Kustmarathon Zeeland.

Zomeravondconcerten Dorpskerk Oostkapelle

18 juli: Four Aces Guitar Quartet met Stein Verrelst, Inti de Maat , Bart Venken en Menno Bruggenhout 25 juli: SaxYon met Marijke Schroer - saxofoon, Ellen Zijm - accordeon 1 aug.: Aurelie Viegas - harp, Wim Brabants - dwarsfluit 8 aug.: Elise Besemer - viool, Laurens de Man - piano 15 aug.: The Guitar Connection met Ger Oosterhaven en Daniel Antonie Aanvang: 20:00 uur, vrijwillige bijdrage. www.zomeravondconcerten.com

Wandelen met gids Oranjezon en Neeltje Jans Het Zeeuws landschap organiseert in juli en augustus wandelingen met gids in twee fraaie natuurgebieden: dinsdag 17, 24, 31 juli 19.00 uur Vrouwenpolder, natuurgebied Oranjezon. Startpunt: Het plein bij de entree van het gebied, Kon. Emmaweg 22, Vrouwenpolder. Kosten: 4 euro pp, kinderen tot 16 jaar 2 euro. Donateurs HZL gratis. Honden zijn niet toegestaan.

Woensdag 1, 15 en 28 augustus, dinsdag 7 en 21augustus 19.00 uur Neeltje Jans, natuurgebied Neeltje Jans. Startpunt: Rijdt aan op Proef Zeeland, (Faelweg 1, Vrouwenpolder) maar sla rechtsaf de doodlopende weg in. Na ca. 500 meter is links een kleine parkeerplaats, tevens startplaats. Kosten: 4 euro pp, kinderen tot 16 jaar 2 euro. Donateurs HZL gratis.

Bezichtigen kerken Oostkapelle en Vrouwenpolder In juli en augustus is op dinsdag- en donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur de Dorpskerk van Oostkapelle open. De Oudheidskamer, waar allerlei zaken uit de Oostkappelse geschiedenis liggen is open, net als de toren

voor een prachtig uitzicht over Walcheren. Iedere dinsdag en woensdag in juli en augustus is de Pelgrimskerk in Vrouwenpolder aan de Dorpsdijk te bezichtigen.

Zomeravondconcerten Zoutelande Woensdag 25 juli, 20.30 uur: House of gong, Muziek uit Ambon. Woensdag 8 augustus, 20.30 uur: Keltische muziek Woensdag 29 augustus, 20.30 uur: Accordeon ensemble Encore Donderdag 6 september, 20.00 uur: Muziekvereniging Luctor et Emergo Toegangsprijs alle concerten 6 euro.

Beleef Veere vanaf het water Van 6 juni tot en met 27 september organiseert Museum Veere in samenwerking de Stichting Behoud Hoogaars vaartochten op het Veerse Meer. Tijdens de tocht heb je als passagier prachtig zicht op Veere. De schipper vertelt over de stad en de bijzondere gebouwen en plekken die vanaf het water zijn te zien. De vaartocht duurt anderhalf uur. Na de tocht is er gelegenheid Museum Veere te bezoeken. Meevaren kan op woensdag en donderdag om 12.00 en om 14.30 uur. Kaarten 19,50 euro en zijn verkrijgbaar bij de museumbalie in de Schotse Huizen aan de Kaai. Geen vaartochten op 19 juli. Er kunnen maximaal twaalf personen mee, reserveren kan via telefoonnummer 0118 501744. Meer informatie: www.museumveere.nl/vaartochten

Zomerdagen op Terra Maris

Bij Terra Maris is het in de maanden juli en augustus elke maandag Wind-dag, dinsdag Middeleeuwen-dag, woensdag Water-dag, donderdag Bomen-dag, vrijdag Bijen & Vlinder-dag, zaterdag Natuurlijke Snackbardag en op zondag is het Strand en Schelpendag.

Middeleeuws Festijn ‘Spelen en Spijzen’

dinsdag 17, 24 en 31 juli en op 7 en 14 augustus en van 16.30 tot 19.30 uur. Het festijn staat bol van middeleeuwse activiteiten zoals: broodje bakken, speer gooien, het Mottekasteel bestormen, ringsteken te paard voor kinderen, waarzeggen, mosterd maken, zoutzieden. Hoogtepunt van het festijn zijn de shows ‘Narrestreken uit de Hoogte’ en ‘Middeleeuwse Magie’. Deelname: entreeprijs museum + 1 euro Alle zomeractiviteiten staan op terramaris.nl

Ontdek Oostkapelle In het najaar organiseert Werkgroep Landgoed Wandelingen Oostkapelle weer wandelingen van ongeveer anderhalf uur door Oostkapelle met een gids. Vertrek om 13.30 uur vanaf infopunt ‘t Wachtertje, bij de Dorpskerk. Kosten 2 euro voor volwassenen en 1,50 euro voor kinderen tot 18 jaar. woensdag 12 september zaterdag 29 september woensdag 17 oktober woensdag 24 oktober donderdag 27 december Opgeven kan tot 22.00 uur de avond vooraf via connieburgs@zeelandnet.nl of kom naar de Dorpskerk. Max. 12 deelnemers.


Veerse Krant 15

EXPOSITIES

Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg t/m 11 november

DE WIJDE STILTE drie bijzondere collecties in beeld II

Open: di t/m zo van 13.00 – 17.00 uur www.marietakmuseum.nl

Polderhuismuseum Vuurtoren ‘t Hoge Licht Westkapelle

t/m 3 november De zee geeft, het licht schijnt

fototentoonstelling Wil Albertz te zien in vuurtoren 't Hoge Licht en Polderhuis. De Duitse kunstenaar Wil Albertz (Mönchengladbach, 1951) is naast fotograaf ook beeldhouwer. Hij volgde zijn opleiding in fotografie en beeldhouwen aan de Hoge School voor Beeldende Kunst in Braunschweig. Hij woont en werkt in Mönchengladbach. Al op vroege leeftijd bezocht hij met zijn familie de Nederlandse kust en vooral Walcheren maakte op hem grote indruk. Zo ontstond zijn fascinatie voor het maritieme, voor alles wat met de zee te maken heeft. De laatste jaren trekt hij in het voorjaar en de herfst altijd naar Walcheren, waar de foto’s voor deze expositie zijn gemaakt. Openingstijden ‘t Hoge Licht: Dinsdag en donderdag: 18.0020.00 uur. Woensdag: 13.00-16.00 uur. Zaterdag: 11.00-16.00 uur. Openingstijden Polderhuismuseum: woensdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Tijdens de schoolvakanties is Het Polderhuis ook op maandag en dinsdag open. www.polderhuiswestkapelle.nl

Museum Veere

foto’s, krantenberichten en archiefstukken. Ook wordt Zeeuws werk getoond van onder meer Walter Vaes en de andere gevluchte Belgische kunstenaars die in Domburg en Vlissingen verbleven. Afzonderlijk wordt er aandacht besteed aan het werk van garnizoenscommandant Johannes ten Klooster en zijn er foto’s te zien uit de oorlogsjaren van Albert Ochs en zijn dochter Alma, die toen samen het middelpunt vormden van de Veerse kunstenaarsgemeenschap. Schotse Huizen

Open: dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. www.museumveere.nl

Oude Brandspuithuis Serooskerke

In de zomervakantie, dus ook tijdens de Kunst en Cultuurroute op 27 tot 29 juli, is er in Het Oude Brandspuithuis weer een expositie van historische brandweerauto's te bezichtigen. Open t/m 31 augustus: woensdag en zaterdag 13.00 tot 17.00 uur, 1 september t/m 31 december: woensdag 13.00 tot 17.00 uur. www.hetoudebrandspuithuis.nl

Galerie de Ossenberg ‘Intens en Gedreven’ t/m 4 augustus

Exposanten zijn Michalalon keramiek), Paula Drost (beelden in steen), Ermani (sieraden in zilver), Marlene Sanders (quilts), Marie-Anne Vereecke (keramiek en porselein). Open:do vr za 14.00 - 17.00 uur en na telefonische afspraak 0118 625284 www.deosseberg.nl

Kapel Hoogelande

t/m 5 november Tussen Hoop en Vrees

De expositie vertelt over de invloed die de Eerste Wereldoorlog had op het leven in Veere en omstreken aan de hand van foto’s, krantenartikelen en andere archiefstukken. Samensteller Nicolette van Neste weet veel te vertellen over deze periode. Met de medewerking van velen verzamelde ze de bijzondere

Expositie JAA t/m 15 juli

Jan Poortvliet, Anne de Kam en Arienne Molenaar hun kunstwerken (respectievelijk beelden, sieraden en schilderijen) van 11.00 tot 17.00 uur in de Kapel van Hoogelande, Mijnersweg 1 Grijpskerke

LANDSCHAP - PUZZEL In deze woordzoeker kunnen de woorden zowel horizontaal, verticaal als diagonaal en achterstevoren staan. Voor de oplossing nog even puzzelen met de overgebleven letters.

n m n e e e m n m k e e r p ij e o n e w l k e s r i b u l t g a f g n i e d a n n a

p d i o t k e u o l a t a n

a u t d b h i k e b u n r g

h i h o o t c g e u n a o r

c n c d e o o i r r a l l e

s e i n r v r b z a k p f b

d n z k e ij e n r e s e n d

Oplossing vorige puzzel: lenteboden uit de 23 goede inzendingen trok de jury

Joke Caljouw uit Domburg

n r t d e h r u h e g b e e

a ij i n e k ij d u a d r l i

l w e m u r e u b u e t r a m n e s n l a e l g e o l v

n i u d n a l e t t a l p p

De winnaar ontvangt een VVV-bon twv € 12.50

beplanting bermen bomen bos buiten duin duinenrij dijken fauna flora gras kreekruggen kreken landschap

meidoornhaag natuur natuurbeheer open platteland poelen polder uitzicht vergezichten vliedberg vogels weidevogel weiland

Stuur de oplossing met vermelding van naam en adres VOOR 12 SEPTEMBER naar: Gemeente Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg of via e-mail naar: redactieveersekrant@veere.nl


Veerse Krant 16

Veerse Krant zomer 2018  
Veerse Krant zomer 2018  
Advertisement