Page 1

VEERSE

KR A N T

Informatieblad, jaargang 17 no. 7

Programmabegroting In november presenteert het college de laatste programmabegroting 2014 van deze raad. Volgend jaar maart zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Daarom wil dit college niet alles voor de jaren na 2014 dichttimmeren. Ook omdat voor die jaren extra ombuigingen en bezuinigingen nodig zijn. Het tekort op de begroting loopt voor 2017 op tot ca. 2 miljoen euro. Een ambtelijke werkgroep zal wat mogelijkheden in scenario’s schetsen waarmee een nieuw gemeentebestuur aan de slag kan gaan. Voor 2014 is de begroting sluitend. Met de visie van het nieuwe coalitieprogramma als basis kan het ingezette beleid voortgang krijgen. Vooral op pagina 4, 5 en 6 meer over de begroting 2014.

Digitale begroting In de voorjaarsnota 2013 is al aangekondigd dat de gemeente stappen wil zetten in papierloos vergaderen en digitalisering. Het presenteren van de digitale programmabegroting 2014 op www.veere.nl is al zo’n stap. Een programmabegroting die de raad, maar ook burgers en ondernemers op digitale wijze via internet kan raadplegen. Dit kan via verschillende invalshoeken: per programma, naar doelgroep, naar kern, maar ook naar portefeuillehouder.

Minicontainer ipv Duobak In de vorige Veerse krant is al melding gemaakt van de nieuwe manier van afvalinzameling vanaf januari 2014. We nemen afscheid van de duobak en in plaats hiervan ontvangt elk huishouden twee nieuwe (mini)containers. Eén container voor het restafval (RST) en één container voor het groente-, fruit en tuinafval (gft). Deze containers worden om de twee weken geleegd. Alle huishoudens met een duobak hebben in november een brief ontvangen over de mogelijkheid om tegen betaling een extra container voor restafval en/of gft af te nemen. De definitieve kosten stelt de gemeenteraad in november vast en worden doorberekend in de afvalstoffenheffing. Wie op 20 november nog geen brief heeft ontvangen en wel een duobak als inzamelmiddel gebruikt, moet zelf contact opnemen met de gemeente. Eind november/begin december krijgt iedereen die in aanmerking komt bericht over de datum van de omwisseling, de ophaaldata en over de wijze van aanbieden van de containers. In december ontvangen alle woonhuisaansluitingen ook nog een afvalkalender 2014.

november 2013 Foto: Suzette Hoogerheide

Tegenwind

De vier jaar van het huidige college zit er bijna op. Niet de gemakkelijkste periode om een gemeente te besturen. Tegenwind dus. Die kwam uit de richting van een neergaande economie. Rijksbezuinigingen treffen gemeenten, ook Veere, hard. Dan is het dus roeien tegen de stroom en de wind in om

een ambitieus coalitieprogramma in en uit de steigers te krijgen. Het eensgezinde enthousiasme en de gedeelde inzichten over noodzakelijke beleidsstappen hebben Jaap Melse, Chris Maas en René Molenaar echter ook tegen de wind vooruit geholpen. In tegenstelling tot de eerste zware herfststorm is

Voorkom gedoe ... Veel mensen geven niet tijdig hun juiste adres door aan hun gemeente. Zij staan daardoor niet goed geregistreerd in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Ruim 600 overheidsorganisaties gebruiken de GBA: van de Belastingdienst tot de leerplichtambtenaar. Daarom is het belangrijk dat iedereen goed geregistreerd staat. Elke gemeente verzamelt, registreert en onderhoudt de persoonsgegevens van zijn inwoners in zijn eigen GBA. Als iemand verhuist naar een andere gemeente, dan moet zijn of haar persoonslijst ‘meeverhuizen’.

Loop uw toeslagen niet mis! Veel mensen geven niet tijdig het juiste adres door aan hun gemeente. Daardoor lopen zij mogelijk hun toeslagen, stempas of parkeervergunning mis.

Voorkom gedoe, kijk het na. www.voorkomgedoe.nl

de wind niet gaan liggen en staat Veere nog stormachtige jaren te wachten. Wie stiekum achterom kijkt heeft de wind even mee. Dat doen de drie wethouders op pagina 6. Resultaten uit het verleden zijn misschien geen garante voor de toekomst, maar helpen wel om met vertrouwen verder te bouwen.

Bestemmingsplan Buitengebied van kracht Met de uitspraak door de Raad van State op 24 oktober is het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Veere in werking getreden. De gemeenteraad heeft in mei het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Het oude plan uit 1999 was ondanks aanpassingen verre van actueel. De gemeente wilde een plan dat aansluit op ontwikkelingen met vereenvoudiging van regels waardoor in één oogopslag inzichtelijk is wat wel en wat niet mag. Deze zomer heeft het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn er 8 beroepschriften en 1 verzoek om voorlopige voorziening ingediend. Dat laatste betekende dat het plan nog niet in werking kon treden voordat de Raad van State daarover had beslist. Dat is op 24 oktober gebeurd. De Raad van State heeft het verzoek volledig afgewezen en daarmee is het Bestemmingsplan Buitengebied een feit. Omgevingsvergunningen kunnen op basis van het nieuwe bestemmingsplan worden verleend. Met het besluit van de Raad van State treedt ook de Kampeerverordening 2013 in werking.

Openingstijden gemeente Veere Maandag t/m woensdag van 09.00 tot 17.00 uur Donderdag van 09.00 tot 20.00 uur Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur U kunt op afspraak terecht vanaf 08.00 uur. Afspraak maken kan via (0118) 555447 of mail naar cpb@veere.nl


Veerse Krant 2

Dorpsplan Oostkapelle 2030

Rust & Ruimte

Looptraining ouders en kinderen door Tim Pleijte

Oostkapelle wil als een familiebadplaats met rust en ruimte en een goed voorzieningenniveau ook in de toekomst te boek staan. Zee, strand, duinen, bos en cultureel erfgoed bepalen grotendeels de identiteit. Lekker wonen, goed recreëren en creatief ondernemerschap drijven op die peilers. Dat beeld schildert een werkgroep van de dorpsraad (de Kernploeg) in hun Dorpsplan Oostkapelle 2030. Een initiatief uit het dorp waar met groot gehoor op gereageerd is. Behalve een document voor de toekomst van Oostkapelle zit de grote winst ook in de grote betrokkenheid die tijdens het proces is gebleken. Het Dorpsplan is in te zien op de website www.dorpsraadoostkapelle.nl.

Om goed aan de start van de mini-marathon te verschijnen, heeft sportambassadeur Tim Pleijte voor het marathon weekend 54 kinderen en volwassen een looptraining gegeven. ,,Het was een zeer enthousiaste en fanatieke groep’’, liet Tim na afloop weten. Lekker inspannen bij een temperatuur die ver boven het gemiddelde lag. Na afloop viel de beloning met een ijsje voor de kinderen dan ook goed in de smaak. Een zeer geslaagde training en een sportief gebaar van de marathonorganisatie en ondernemend Zoutelande.

De Dorpsraad constateert dat samenwerking en clustering nodig zal zijn om voorzieningen, zoals onderwijs, sportaccommodaties en gezondheidszorg in stand te houden. Om dat te bereiken steekt de dorpsraad ook zelf de handen uit de mouwen en komt met initiatieven die dat proces aanzwengelen. Die rol wil de dorpsraad ook voor andere thema’s op zich nemen. In het Dorpsplan komen 31 ‘speerpunen’ aan de orde die Oostkapelle de uitstraling geven die - gedestilleerd uit gesprekken, onderzoek, avonden met betrokkenen en bewoners - als wenselijk naar voren zijn gekomen. De veiligheid en attractiviteit van de Dorpsstraat krijgen bijzondere aan-

dacht in de nota. Voor de beleving als verblijfsgebied en het verbeteren van de verkeersveiligheid is een visie ontwikkeld waarbij fietsers en voetgangers voorrang krijgen. Ambitieus is het plan om aan een duurzame toekomst te werken. De geschetste mogelijkheden lopen uiteen van het adopteren van zonnepanelen tot het tot strand brengen van een eigen ‘grijswater-circuit. De kerngroep heeft het plan gepresenteerd aan de inwoners en aangeboden aan de Dorpsraad. Die wil een uitvoeringsplan maken en dat - hetliefst samen met de gemeente realiseren. De Dorpsraad richt zich op de nieuwe raad en het nieuwe college.

Aanmelden voor Veers Sportgala Veere zet in februari 2014 de Veerse sportkampioenen van dit jaar in het zonnetje. De jury kiest per categorie een (jeugd)sportteam en (jeugd) sporter van het jaar 2013. Ook kunnen sportvrijwilligers worden voorgedragen. Het Sportgala is in het gemeentehuis in Domburg.

– Sport – Sportgala). Hierop kan de vereniging aangeven wie in aanmerking komt voor een nominatie. Wie iemand kent die een georganiseerde sport beoefent, maar dit niet in verenigingsverband doet én die het afgelopen jaar kampioen is geworden, kan deze persoon ook voordragen.

Aanmelden kandidaten De Veerse sportverenigingen hebben al een brief ontvangen. Het opgaveformulier is ook te downloaden via de website www.veere.nl (Vrije Tijd

De opgaveformulieren moeten uiterlijk 1 december bij de gemeente binnen zijn. Voor meer informatie: Suzette Hoogerheide: tel. 555398 of s.hoogerheide@veere.nl

20 en 27 november

5e schoolvolleybal project met gastlessen en toernooien Dit schooljaar doen de Veerse basisscholen voor het vijfde jaar op rij mee aan het schoolvolleybal-project van de gemeente Veere. Via de combinatiefunctionaris konden de basisscholen zich aanmelden voor gastlessen volleybal onder schooltijd. De meeste scholen hebben hier gebruik van gemaakt. Deskundige volleybaltrainers hebben de scholen bezocht en kinderen kennis laten maken met volleybal. Daarnaast zijn de spelregels besproken die tijdens de schooltoernooien gebruikt gaan worden.

Toernooien De toernooien worden in De Halve Maan te Oostkapelle gehouden. Er wordt van 13.30 uur tot 17.00 uur gestreden om de felbegeerde bekers. Woensdagmiddag 20 november: volleybaltoernooi groep 5 en 6 Woensdagmiddag 27 november: volleybaltoernooi groep 7 en 8 Tijdens deze toernooien is natuurlijk iedereen van harte welkom om de kinderen te komen aanmoedigen.

In het weekend van de Kustmarathon stond ook de mini-marathon voor de allerjongsten op het programma. En hoe kun je daar beter op voorbereid worden dan door de sportambassadeur Tim Pleijte?

Aanpak zwerfvuil Om het Veerse landschap de uitstraling te geven die het verdient, maakt de gemeente zich samen met bewoners al jaren sterk voor het opruimen van zwerfvuil. Vanaf januari 2014 wil het college daarvoor ook een team van de sociale werkvoorziening Orionis Walcheren inzetten. Vooral de randduinzone en de fietsroutes van scholieren verdienen extra aandacht. Die taak wil de gemeente leggen bij het team van Orionis. Voor deze aanpak krijgt de gemeente een vergoeding via een speciaal fonds van de Nederlandse gemeenten (VNG). Orionis Walcheren is een werk-leerbedrijf dat op Walcheren door middel van inzet in participatieprojecten de kansen van klanten op werk en deelname aan de maatschappij vergroot. Het bedrijf heeft de gemeente Veere een aanbieding gedaan om met inzet van een wijkteam het zwerfafval in het buitengebied op te ruimen. Opuimen en opvoeden Het zichtbaar opruimen van zwerfaval heeft bovendien een gunstig effect op het gedrag van passanten. Ze zullen minder snel iets ‘zomaar’ weggooien. Dat laatste is ook de boodschap die wethouder Jaap Melse laat horen. ,,Het gaat niet alleen om opruimen, maar vooral over het afgeven van een signaal richting samenleving. In dat opzicht zijn opruimers ook opvoeders. Want uiteindelijk begint het bij de opvoeding.’’


Veerse Krant 3

Bestemmingsplan ‘Stad Veere’ van kracht Met de uitspraak van de Raad van Staten in oktober is het nieuwe bestemmingsplan voor de stad Veere in werking getreden. De gemeenteraad heeft in mei het bestemmingsplan ‘Stad Veere’ vastgesteld. Net als bij het Bestemmingsplan Buitengebied (zie pagina 1) is ook voor het bestemmingsplan Stad Veere een verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen. Het oude plan dateerde uit de jaren 80 en begin jaren 90 en was verre van actueel. De gemeente wilde een nieuw en actueel bestemmingsplan die de be-

staande situatie van het gebruik van gronden en bouwwerken vastlegt. Afgelopen zomer heeft het bestemmingsplan ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn er 3 beroepschriften en 1 verzoek om voorlopige voorziening ingediend. Dat laatste betekende dat het bestemmingsplan nog niet in werking kon treden voordat de Raad van State daarover had beslist. Nu de Raad van State het verzoek heeft afgewezen, treedt het nieuwe bestemmingsplan dus wel in werking. Omgevingsvergunningen kunnen op basis van dit nieuwe bestemmingsplan worden verleend.

Wie, wat, waar Gemeente Veere Postbus 1000 4357 ZV Domburg Bezoekadres: Traverse 1, Domburg

www.veere.nl Voor digitale producten en diensten

@gemeente_veere facebook.com/gemeenteveere

Telefoon: Receptie Centrale Publieksbalie Klachten / meldingen Wmo-loket Bestuurssecretariaat Belastingloket

0118 0118 0118 0118 0118 0118 0118

555 555 555 555 555 555 555

444 447 447 447 380 / 381 447

Centrale Publieksbalie: cpb@veere.nl Algemeen: gemeente@veere.nl

Openingstijden Centrale Publieksbalie:

Gemeente Veere aan tafel met mantelzorgers De gemeente Veere en Manteling nodigen mantelzorgers uit voor een verrassende lunch in het gemeentehuis in Domburg. Dat is op woensdag 11 december om 12.30. De lunch duurt tot 14.00 uur. Tijdens de lunch is het mogelijk van gedachten te wisselen met elkaar, maar ook met wethouder Chris Maas, ambtenaren van de gemeente Veere en mede-

werkers van Manteling. De gemeente wil heel graag horen waar mantelzorgers in de praktijk tegen aan lopen. Suggesties en tips zijn dus van harte welkom, maar genieten van het eten en de ontmoeting met andere mantelzorgers is net zo belangrijk. Aanmelden tot 7 december bij Manteling, 0118-553530 of via info@mantelingwalcheren.nl

Omroep voor Walcheren in de lucht Een nieuwe radio-omroep voor Vlissingen, Middelburg en Veere, zendt vanaf 1 november haar progamma’s uit. Naast muziek zijn er reportages en nieuws. De zender is 24 uur per dag te beluisteren, zowel op de kabel (Delta

107.6) als via een webstream (www.walcherenfm.nl). De gemeente Veere levert een bijdrage van 17.450 euro. Bekende namen bij de omroep zijn onder andere Jos Broeke en Bert van Leerdam.

De gemeente vergadert zie voor actuele informatie www.veere.nl luisteren naar gemeenteraad kan via de website op maandag na de vergadering op 14 november Gemeenteraad, 13.00 uur. Behandeling www.veere.nl. De uitslag wordt schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld. Telefonische programma begroting 2014 informatie is alleen mogelijk na de schrifte25 november lijke uitslag. commissie Ruimtelijke Ontwikkeling

(RO), 19.30 uur. 26 november commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO), 19.30 uur 12 december Gemeenteraad, 19.30 uur.

Welstandscommissie 14 november - 09.00 uur - gemeentehuis Domburg De uitslag van de bouwplannen die in de welstandscommissie zijn behandeld staan

Stads- en dorpsraden 12 november Serooskerke: De Zandput, 19.30 uur 19 november Westkapelle: Polderhuis, 19.30 uur 20 november Aagtekerke: HCR Kodde, 20.00 uur. 25 november Koudekerke: De Couburg, 20.00 uur 2 december Vrouwenpolder: Ver. gebouw, 20.00 uur data onder voorbehoud

ma t/m woe: 9.00 tot 17.00 uur donderdag: 9.00 tot 20.00 uur (tel. tot 17.00 uur) vrijdag: 9.00 tot 12.00 uur Op donderdagavond kunt u niet terecht voor burgerlijkestand zaken (geboorte, erkenning, ondertrouw, etc.). De andere afdelingen zijn op donderdagavond niet bezet, u kunt dan dus niet voor alle producten en diensten terecht. Twijfelt u hierover, belt u dan eerst even. DigiDesk: ma t/m vrij 09.00 - 16.00 uur

B&W - Afspraken maken Burgemeester en wethouders houden geen (vast) spreekuur. Wel kunt u altijd telefonisch een afspraak aanvragen via de bestuurssecretaresses. Een afspraak met burgemeester drs. R.J. (Rob) van der Zwaag en wethouder J. (Jaap) Melse kunt u aanvragen via nr. 555 381. Een afspraak voor de wethouders drs. R.M.A. (René) Molenaar en C. (Chris) Maas en voor de gemeentesecretaris R.S.M. (Rudie) Heintjes kunt u aanvragen via tel. nr. 555 380.

Politie De politiepost van het wijkteam Veere is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Het adres is: Burg. Dregmanstr. 21 in Serooskerke. U kunt daar terecht als u aangifte wilt doen, een afspraak wilt maken of iets anders nodig heeft van de politie. Dat kan via tel. 0900 8844 of www.politie.nl

Websites raadsfracties PvdA/GroenLinks: www.pvdagroenlinksveere.nl CDA: www.cdaveere.nl SGP/CU: www.sgpcuveere.nl VVD: www.vvdveere.nl DTV: www.deteve.nl D66: www.d66walcheren.nl


Veerse Krant 4

e b van burgemeester en wethouders a Het college een voorzet gemaakt voor de programmam heeft begroting 2014 en de jaren daarna. Deze begrom ting komt aan de orde in de vergadering van de

Pro g

ra

ting 2014 o r g

gemeenteraad op donderdag 14 november. Na de beschouwingen van de raadsfracties volgt de stemming over de definitieve begroting. In het voorjaar hebben de fracties al de grote lijnen aangegeven (de kaders) waarbinnen beleid en begroting vorm kunnen krijgen. Daarmee is het college aan de slag gegaan. Het financiële klimaat voor de gemeente is fors verslechterd. Dat perspectief wordt voorlopig niet veel beter. Zo zullen de inkomsten afkomstig van de rijksoverheid tot en met 2017 naar verwachting dalen. Dit leidt tot een tekort van meer dan twee miljoen euro per jaar. Dat is ruim vier procent van de totale begroting! Het zal nodig zijn daarvoor stevige maatregelen

Realiteitszin Het college gebruikt de ontwikkelingsvisie uit het coalitieprogramma als basis voor de programmabegroting. ‘Door samenwerking, durf, vernieuwing en realiteitszin Veere op koers houden. Iedereen telt mee in een natuurlijk en gastvrij Veere. Goed wonen, leven, werken en recreëren staan daarbij hoog in het vaandel.’

Scenario’s om de tekorten 2015 - 2017 in te vullen Het college komt met een sluitende begroting voor 2014. Als de gemeenteraad op 14 november- al dan niet met aangebrachte wijzigingen akkoord gaat met de begroting 2014 kan het college daarmee aan de slag. Voor de drie jaren daarna is er echter sprake van een tekort oplopend naar 2,1 miljoen euro. De oorzaak ligt vooral in de daling van de bijdragen voor het uitvoeren van steeds meer taken. Voorgenomen investeringen en beleidskeuzes komen daardoor in gevaar. Volgend jaar zijn er in maart raadsverkiezingen. Zowel college als raad willen een nieuw gekozen gemeentebestuur niet voor de voeten lopen door nu al forse ombuigingen en bezuinigingen vast te stellen. Bovendien zijn de gevolgen van het rijksbeleid voor een belangrijk deel nog onduidelijk. De gemeentelijke begroting moet goedkeuring krijgen van Gedeputeerde Staten van Zeeland. Behalve voor het komende jaar is ook een sluitende begroting voor minimaal drie jaren daarna nodig. Met het oog op de verkiezingen is Gedeputeerde Staten bereid daarvan af te wijken. De gemeente moet dan wel aangeven hoe dat evenwicht tussen inkomsten en uitgaven bereikt kan worden. De gemeente Veere komt daarvoor dus met het plan enkele scenario’s op te stellen. Het is dan aan een nieuw gemeentebestuur daarin keuzes te maken.

te treffen en politieke keuzes te maken. Die keuzes laat het gemeentebestuur over aan een nieuwe raad die na 19 maart 2014 zal aantreden. Wel bereidt het college samen met de zittende raad een aantal scenario’s voor, die tot doel hebben de begroting meerjarig sluitend te krijgen. Begin 2014 moeten die scenario’s gereed zijn. Al is het financiële perspectief zorgelijk, er zijn ook duidelijke lichtpunten. Zo verkoopt de gemeente nog volop bouwgrond, zorgt de sector recreatie en toerisme voor veel werkgelegenheid, laten burgers keer op keer weten dat ze de leefbaarheid in de kernen hoog waarderen en is er een hoge positieve betrokkenheid bij het bestuur van de gemeente. De sociale samenhang in alle kernen is bijzonder hoog. Hieronder een greep uit de programmabegroting. De volledige programmabegroting is in te zien op www.veere.nl

Waar is in 2014 geld voor nodig? Aan de visie voor 2014 liggen veel beleidsnota’s die deze en voorgaande raadsperiodes al zijn vastgesteld ten grondslag. Om maar wat te noemen: de Structuurvisie Veere 2025, de afspraken die zijn gemaakt over de 6 Grote Projecten, De Sportnota 20112015, Cultuurnota C-wegen, Gemeentelijk Duurzaamheidsplan 2012-2016, Bestemmingsplan Buitengebied, Kadernota kampeerterreinen, Beheerplan Wegen 2013-2017 en de Communicatienota 2013. In de gemeentebegroting gaat het in 2014 om in totaal ongeveer 50 miljoen euro aan inkomsten en een`zelfde bedrag aan uitgaven. Er gaat zo’n 2,5 miljoen euro naar uitvoeringen van voorgenomen beleidszaken die voortvloeien uit het coalitieprogramma. Speelruimte om daar nieuwe zaken aan toe te voegen is er volgend jaar niet. Grote Projecten en andere kernen Het college heeft afspraken gemaakt wanneer één en ander gerealiseerd zal zijn. Voor 2014 betekent dat onder meer een concreet plan voor het Golfterrein en visie Domburg en het formuleren van integrale toekomstvisies voor de kernen waarvoor geen Groot Project valt. Dus voor Biggekerke, Meliskerke, Westkapelle, Aagtekerke, Grijpskerke, Koudekerke, Oostkapelle en Gapinge. Er is gestart met Biggekerke, Westkapelle en Aagtekerke. Het college werkt daarbij volgens het ‘co-creatie’ proces. Dat wil zeggen dat de visies tot stand komen met bewoners en gebruikers van de kern. Zij moeten de visie immers dragen en uitvoeren. In het voorjaar van 2014 zullen de eerste visies klaar zijn en naar de gemeenteraad gaan. Woningbouw Tot de uitvoeringstaken van b en w hoort ook het realiseren van een project in 2014 om (particuliere) woningen te verbeteren met middelen uit het dit

jaar ingestelde Herstructureringsfonds. Bovendien moeten de afspraken met Woonburg ingevuld worden over aantallen, kwaliteit en beheer van huurwoningen. Volgend jaar ziet ook een nieuwe nota ‘Grondbeleid’ het licht. Die biedt dan inzicht in mogelijke uitbreidingslocaties en waar de nadruk ligt op inbreiding. Inzicht in demografische ontwikkelingen en tendensen in gezinssamenstelling zal een beeld van behoefte en wensen opleveren. Ook beleid voor leegkomende gebouwen, zoals schoolgebouwen en gemeenschapshuizen, tijdelijk beheer en toekomstige bestemming kan een plaats krijgen in de nota. Sport Met voetbal- en tennisverenigingen zijn meerjarige afspraken gemaakt (2013 t/m 2022) over het onderhoud van de opstallen, veldmeubilair en tennisbanen. In 2014 komt er een voorstel voor privatisering van voetbalvereniging De Meeuwen vanaf 2015. Voorwaarde is dat nieuwbouw van de accommodatie en de verplaatsing en aanleg van de velden zijn afgerond. Ook moet er in 2014 een definitieve oplossing komen voor de trainingscapaciteit bij voetbalvereniging VCK. Het streven is om dat knelpunt voor het seizoen 2014-2015 op te heffen. Afval Door efficiency maatregelen bij het inzamelen van huishoudelijk afval bespaart de gemeente in 2014 € 10.000. Dat kan door het afschaffen van de duobak en op een andere manier inzamelen. Geld is uiteraard nodig voor onder meer het onderhoud van gemeentelijke gebouwen, wegen, rioleringen, onderhoud openbaar groen, veiligheid en de aanpak van wateroverlast.


Veerse Krant 5

mmabegrot a r g in

Ombuigingen 2014

Jeugdraad De Stichting Welzijn Veere stimuleert de contacten tussen de gemeente en de jongeren en ondersteunt de jeugdraad. In 2014 gaat de gemeente de jeugdraad intensiever betrekken bij onderwerpen die de jeugd aangaan. Zo beslissen ze over de verplaatsingen van mobiele speelvoorzieningen (skate-elementen, minivoetbal en Jongerenontmoetingsplaatsen) tussen de dorps- en stadskernen. Ook wordt de Jeugdraad actief geïnformeerd over de decentralisaties.

Jeugd & Museumbezoek Als prestatieafspraak is in subsidiebeschikking van Kunsteducatie Walcheren opgenomen dat zij voor de Veerse basisscholen museumbezoek organiseren. De gemeente subsidieert de activiteit.

20

Voor 2014 geldt een verhoging van de tarieven met 1,75% (ook voor afvalstoffenheffing en rioolheffing), de OZB gaat met 3,25% omhoog; de gemiddelde verhoging van de lastendruk bedraagt voor 2014 2,3%. Gemeente Goes Middelburg Veere Noord-Beveland Terneuzen Kapelle Hulst Borsele Tholen Vlissingen Sluis Schouwen-Duiveland Reimerswaal

2012 29 30 37 34 41 82 130 213 202 157 205 132 230

2013 32 35 39 44 74 112 136 168 170 188 199 205 265

Mutatie (%) 2,0 2,9 2,5 3,7 7,4 4,0 1,6 -0,8 0,2 3,9 1,6 6,9 4,1

Tabel: Positie op ranglijst van het Coelo 2012-2013

Grondwater en riool

Op een aantal locaties in de gemeente is sprake van structurele overlast door grondwater. De gemeente is verplicht hier onderzoek naar te doen en zo mogelijk maatGezond en actief regelen om grondwateroverlast te De gemeente stimuleert een gezonde actieve voorkomen. In 2014 komt er onleefstijl op basis van de sportnota. Elk jaar derzoek naar grondwateroverlast in wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Koudekerke (omgeving MiddelIn 2014 wordt onder andere gewerkt aan de uit- burgsestraat). Eind 2014 moet dit voering van het project Sportdorp Oostkapelle een inzicht geven in de oorzaak. en activiteiten om met sport kennis te maken op Ook voor Oostkapelle staan maatde basisscholen. Belangrijk uitgangspunt is dat regelen in de planning. bij de uitvoering wordt samengewerkt. Jaarlijks wordt op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Uit de Nota lokaal/regionaal gezondheidsbeleid een deel van de hoofdrioolgemalen 2013-2016 vloeien maatregelen voort. Die spitgereviseerd. In 2014 gaat dat om sen zich in 2014 zich in 2014 toe op preventie Alcohol en Drugs, preventie overgewicht en pre- onder andere de gemalen in Zoutelande (kustlicht 1 en 2) in saventie depressie en eenzaamheid en weerbaarmenhang met een aantal andere heid. Voor deze drie speerpunten worden specirioleringswerkzaamheden in deze fieke activiteiten uitgevoerd door onder andere kern. Indigo, sportverenigingen en Stichting Welzijn Veere. Met deze organisaties maakt de gemeente jaarlijks subsidieafspraken.

g

14

Met de komst van donkere wolken (zoals economische crisis, afstoten taken rijk naar gemeenten) doemde het spook van bezuinigingen weer op. Ombuigingen heet het in bestuurstaal, want het op orde krijgen van begrotingen heeft met meer dan alleen maar schrappen te maken. Een heroverweging van de taken die de gemeente heeft, wil behouden of eventueel kan afstoten valt daar ook onder. In 2011 heeft de gemeenteraad daarover al een ‘kerntakendiscussie’ gehouden. Dat leidde tot maatregelen die ook weer verband hielden met de noodzakelijke ‘ombuigingen’. Ook in 2013 is een plan tot ombuigen vastgesteld. In 2014 wordt verder invulling gegeven aan de ombuigingsmaatregelen. Die bestaan uit ombuigingen op taken en personele kosten, kortingen op subsidies en gemeenschappelijke regelingen en verhoging van inkomsten. Zo is de bestuursvorm van de Stichting Strandexploitatie Walcheren (SSW) gewijzigd en de naam van de stichting veranderd in Stichting Strandexploitatie Veere. De gewijzigde bestuursvorm maakt het mogelijk dat de gemeente de werkzaamheden op het strand inbesteed aan de SSV. Een bezuiniging van € 110.000 in 2014 is onderdeel van de afspraken.

ro P Lastendruk 2014

Werken aan de weg Wat staat er voor 2014 op stapel? G Aanpassing van de Kaai Veere om het uiterlijk aanzien, de verkeersveiligheid en de belevingswaarde te verbeteren. Uitvoering start in het 4e kwartaal 2014 en loopt door in 2015. G Uitvoeren wegreconstructie Schuitvlotstraat, Grijpskerke en aanpassing van kruispunten om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren. De werkzaamheden zijn voor de zomer van 2014 gereed. G Uitvoeren wegreconstructie Wilgenhoekweg – Oostkapelseweg Serooskerke. Afronden van de werkzaamheden voor april 2014, waaronder de aanleg van een fietspad door Park Welgelegen. G Voorbereiden wegreconstructie

Nieuwstraat, Ooststraat, Westkapelseweg in Zoutelande. Het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot een verbetering van de verkeersveiligheid en de uitstraling van deze weg. We gaan bekijken hoe de inbreng van de inwoners in het proces wordt ingepast. Voor de zomer is het plan van aanpak gereed. In de 2e helft van 2014 start het communicatietraject.

Groen Door met bewoners, bedrijven etc. samen groen aan te leggen en te onderhouden kan de gemeente kosten besparen, maar vooral ook de kwaliteit van het groen verbeteren. Daarnaast wordt de betrokkenheid van bewoners met hun directe leefomgeving vergroot.

Duurzaam In 2013 is het Duurzaamheidsplan door de raad vastgesteld. In 2014 komen enkele nieuwe accenten: G energiebewustzijn G initiatieven voor het opwekken van energie via waterkracht faciliteren G voorlichting geven over duurzame combinaties tussen ruimtelijke ontwikkelingen en nieuwe duurzame mogelijkheden


Veerse Krant 6

ra

ting 2014 o r g

e b a m Toeristische Impuls m In 2013 heeft de gemeenteraad buget

Pro g

beschikbaar gesteld voor bijzondere projec ten in de toeristsche sector. Dat komt in 2014 ten goede aan projecten op gebied van kwaliteit, innovatie en duurzaamheid. Daarvoor wil de gemeente zoeken naar mogelijkheden voor co-financiering met externe subsidie en/of een ondernemersbijdrage. Er is voor 2014 nog ongeveer 70.000 euro beschikbaar.

Onderzoek begraafplaatsen Het huidig beleid voor begraafplaatsen is toe aan herziening. Er is een aantal aanleidingen die het wenselijk maakt het beleid te heroverwegen. Thema's die hierbij spelen zijn in- of uitbreiden van begraafplaatsen en het verlengen van grafrechten. Vaststellen van nieuw beleid staat voor begin 2014 op de raadsagenda. Uitbreiding begraafcapaciteit Koudekerke en Domburg De begraafplaatsen in Koudekerke en Domburg hebben de komende jaren nieuwe ruimte nodig. In 2014 maakt het college op basis van nieuw beleid een plan hoe en wanneer de capaciteit op de begraafplaats in Koudekerke vergroot kan worden. Dit jaar is al grond aangekocht voor Domburg.

Tegenwind ... maar toch vooruit Het coalitieprogramma van het huidige college ligt ten grondslag aan de programmabegrotingen van de afgelopen vier jaar. Volgend jaar neemt, na de verkiezingen in maart, een nieuw gemeentebestuur de fakkel over. Reden voor de drie wethouders even terug te kijken en enkele hoogtepunten in herinnering te roepen. Jaap Melse kijkt met voldoening terug op het tot stand komen van gedigitaliseerde bestemmingsplannen, de verbetering van de verkeersveiligheid en verkeersknelpunten (rotondes), het rondkrijgen van een nieuw Bestemmingsplan Buitengebied en de doorbraak in de ontwikkelingen voor Zoutelande. Voor Chris Maas is de invulling van de gebieden Groenleer/ Knipping en Joy in Serooskerke na jaren getouwtrek goed voor een mooie glimlach. Dat hij het armoedebeleid op hetzelfde niveau kon houden is in een crisistijd van groot belang. De voorlopig laatste wapenfeiten, de invoering van een herstructueringsfonds en de Walcherse samenwerking in het sociale domein geven extra kleur aan zijn inspanningen. René Molenaar krijg een goed gevoel over de totstandkoming en de manier waarop dat gebeurde van de plannen voor de toekomst van Vrouwenpolder. Voor hem is ook het huisvestingsplan voor het onderwijs een toekomstbestendige mijlpaal. Tevreden is de wethouder ook over het oplossen van de conflicten met de minicampings en het ‘place making proces’ in Stad Veere.

Column wethouder financiën

René Molenaar

Als u deze Veerse Krant hebt doorgebladerd, kan het u bijna niet zijn ontgaan; het is weer begrotingstijd. De begroting voor 2014 om precies te zijn. Voor de rijksoverheid lijkt bezuinigen het centrale thema. Voor onze gemeente is het niet anders. In 2014 moet Veere bovenop de al eerder opgelegde bezuinigingen het met ruim een ton minder doen.

Bij mij roept dat laatste zinnetje meerdere associaties op. Er zijn mensen die bij elke verandering meteen ‘beren op de weg zien’, of nog erger, ‘leeuwen én beren’. In hun visie is elke verandering meestal een verslechtering. Voor diegenen onder u die uit dat hout gesneden zijn, breekt er een zware tijd aan. Voor een deel heeft u waarschijnlijk nog gelijk ook, want in een aantal gevallen zal de gemeente de komende jaren namelijk ‘niet thuis’ moeten geven, omdat er geen geld genoeg is.

‘Dat moet toch te vinden zijn in een begroting van ruim 50 miljoen’, hoor ik u denken. En ja, dat is ons inderdaad gelukt! In 2014 zijn er daardoor geen grote problemen voor de begroting meer over. Voor de jaren ná 2014 ontstaan er wel problemen, want het gaat om een aanzienlijk grotere korting. Tot 2017 loopt het bedrag op tot ruim 2 miljoen. Serieus werk. Bezuinigen dus! Zeker. Het kan niet anders of u gaat daar als burger iets van merken. Er zullen veranderingen komen. Rampzalig? Beren op de weg?

‘Beren op de weg’ kan ik ook als uitdaging zien. We waren immers goed op weg met elkaar, we zagen het einddoel in de verte al liggen en -oeps- nu kunnen we plotseling niet verder omdat er ‘beren op de weg’ lopen. Wat doen we nu? Er zijn meerdere mogelijkheden. We kunnen omkeren en teruglopen naar waar we vandaan komen. Het risico is dan wel dat we nimmer onze doelen zullen bereiken. We kunnen ook proberen de beren te verjagen en onze weg vervolgen. Een risico is wel dat ze terugkomen en wat dan? Een andere mogelijkheid is de

Beren op de weg ...

beren ‘uit te schakelen’. Een risico is dan weer dat er andere beren kunnen komen die ons alsnog de doorgang beletten. We kunnen ook een stukje teruglopen en proberen onze doelen langs een andere weg te bereiken. Een negatief risico is dat we er dan langer over doen, maar de keerzijde is dat we onderweg misschien nieuwe dingen ontdekken die ons weer goed van pas zullen komen. Het bijzondere van de huidige financiële situatie is dat raad en college zich op dit moment beraden hoe we met deze uitdagingen om zullen gaan. Welk scenario biedt de meeste kansen? De keuze is aan de nieuwe raad in 2014. Je kunt ook op een heel andere manier naar de beren kijken! Hiervoor keken we er vooral naar als gevaarlijke dieren en lieten onze houding bepalen door angst. Daarentegen is de beer in cultuurhistorische zin juist het symbool van kracht en moed. Beren hebben zich eeuwenlang weten te handhaven in een sterk veranderende wereld. Misschien helpt het meer als we onze houding daardoor laten bepalen. Want het maken van keuzes vergt moed en de kwaliteit ons aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. De gemeente Veere krijgt zeker minder geld, maar er blijft nog veel over (95%) om onze (kern)taken wel te blijven uitvoeren. Mensen die ons echt nodig hebben, zullen blijven merken dat er een robuuste gemeente Veere is die ‘thuisgeeft’ en over middelen beschikt die u verder helpen.


Veerse Krant 7

WALCHEREN VOOR ELKAAR Ontwikkelingen en decentralisaties sociale domein Alle gemeenten gaan steeds meer taken uitvoeren die nu nog bij de Provincie of bij het Rijk horen. Ook de gemeente Veere werkt momenteel hard aan de voorbereiding op de nieuwe taken. Het gaat vooral over taken in het sociale domein: begeleiding en verzorging van mensen, zorg voor de jeugd, (passend) onder-

wijs, en participeren op de arbeidsmarkt (participatiewet). De gemeente werkt samen met de gemeente Middelburg en Vlissingen aan de organisatie van de nieuwe taken binnen het project Walcheren voor Elkaar. Voortaan vindt u in elke Veerse krant op deze pagina nieuws over de decentralisaties.

Decentralisaties? De overheveling van taken van het Rijk naar de gemeenten noemen we 'decentralisaties'. Er komt natuurlijk geld mee om deze taken uit te voeren. Daarmee zal op termijn de gemeentebegroting voor een groot deel uit 'zorgeuro's' bestaan. Maar met het overhevelen van de taken wordt tegelijkertijd flink bezuinigd op het budget. De gemeenten moeten alles dus efficiënt organiseren en waar mogelijk samenwerken om de kosten te drukken. De voorbereidingen zijn in volle gang. Waar mogelijk werken de gemeenten op Walcheren samen met alle Zeeuwse gemeenten. Wat gaat er wanneer gebeuren? Dat is een lastig punt. Iedereen wil graag weten wanneer er meer duidelijkheid is rondom de nieuwe taken. Het wachten is op Den Haag, daar buigt de Tweede kamer zich de komende maanden over wetsvoorstellen op het gebied van jeugdzorg, de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de participatiewet. De Walcherse gemeenten hebben een planning opgesteld die er vanuit gaat dat de decentralisatie van alle taken per 1/1/2015 doorgaat. De gevolgen van de landelijke wetsvoorstellen zijn vertaald naar beleidsnota’s voor de Walcherse gemeenteraden. Begin 2014 buigen de gemeenteraden zich over deze stukken.

Hoe pakt de gemeente de organisatie van de decentralisaties aan? De voorbereiding pakken we heel zorgvuldig aan. In overleg met inwoners, Wmo-raad, onze Jeugdraad en cliëntenorganisaties. Belangrijk is ook om gemeenteraadsleden goed te informeren over deze omvangrijke, nieuwe taken. Er moeten belangrijke beslissingen genomen worden. Daarnaast informeren we onze inwoners via de website en de Veerse Krant. We gaan er van uit dat we de nieuwe taken met minder geld kunnen uitvoeren. Hoe? – organisaties moeten beter samenwerken; – minder bureaucratie (vooral rond indicaties) dat betekent ruimte voor de professionals op basis van goede afspraken over te behalen afspraken met de gemeente; – we willen problemen sneller signaleren en sneller lichte, kortdurende hulp of zorg verlenen zodat zwaardere hulp of zorg wordt voorkomen; – ook door de steeds intensievere samenwerking met Middelburg en Vlissingen kunnen we de nieuwe taken efficiënter gaan uitvoeren; – we steken meer in op de eigen kracht van de inwoners. Denk aan familie, vrienden en buren die iets voor een ander over hebben.

Onze Veer(se)kracht Eigen kracht zit ook in kleine dingen; een extra bord eten klaarmaken voor je alleenstaande buurman met een gebroken been, een wandelingetje maken met het gehandicapte zoontje van vrienden, zodat zij even een half uurtje voor zichzelf hebben: iedereen kan een grote of kleine bijdrage leveren aan het sociale vangnet dat we willen verstevigen met de nieuwe taken die op de gemeenten afkomen. Met de Veerse proeftuinen spelen we hier op in en richten we ons op het stimuleren van de sociale samenhang in buurten en kernen. Daar waar mensen elkaar helpen, zullen problemen eerder gesignaleerd worden en is er wellicht helemaal geen zorg nodig. Dat we een beroep doen op de eigen kracht en dat we onze nieuwe taken met zo’n 25% minder budget moeten uitvoeren, betekent niet dat mensen straks in de kou komen te staan. Ongeveer 75% van het budget blijft immers overeind. En dat geld gebruiken we om een vangnet te realiseren voor hen die het niet op eigen kracht redden. Ik heb er vertrouwen in, in die Veerse sociale verbanden en onze eigen Veerse kracht. Dat baseer ik op de sociale verbanden die er al zijn in alle kernen en de bereidheid om vrijwilligerswerk te doen, de rol die kerken spelen en de zorg die mantelzorgers nu al verlenen.

Uitnodiging lunchbijeenkomst Veerse proeftuinen Een boodschapje doen voor de buurman, het dochtertje van een vriendin meenemen naar de speeltuin zodat mama even kan bijkomen, een telefooncirkel instellen voor alleenstaande senioren zodat ze elke dag een praatje én wat sociale controle hebben; simpele voorbeelden van hoe burgers elkaar kunnen helpen. Hoe kan de gemeente de sociale samenhang binnen de kernen versterken, zodat ‘burenhulp’ weer normaal wordt en wat is nou eigenlijk ‘normaal’? Deze vragen staan centraal in de ‘Veerse proeftuinen’; een samenwerkingsverband van Stichting Welzijn Veere, Manteling en de gemeente Veere. Met de Veerse proeftuinen gaan zij op zoek naar manieren om de sociale samenhang te verstevigen in de kernen Domburg en Koudekerke. In een buurt waar mensen aandacht voor elkaar hebben en elkaar helpen, zullen problemen eerder gesignaleerd worden en kan wellicht voorkomen worden dat echte zorg nodig is. Met de Veerse Proeftuinen zijn we daarom niet op zoek naar burgers die zorgtaken willen overnemen, maar naar ideeën om de samenhang in een buurt te vergroten. Dat doen we door met organisaties te praten, maar we horen ook graag van de inwoners zelf welke ideeën en ervaringen zij hebben. Daarom organiseren we 22 november (Koudekerke) en 29 november (Domburg) gratis lunchbijeenkomsten om daar met u over te praten. De proeftuinen draaien nu alleen nog in Domburg en Koudekerke, maar de ideeën die hieruit voortvloeien willen we ook uitrollen over andere kernen in Veere en op Walcheren. Denkt u met ons mee? Meld u dan aan voor één van beide lunchbijeenkomsten. Mail naar info@welzijnveere.nl of bel naar 0118-58 36 87 (op werkdagen tussen 9 12 uur). Aanmelden kan tot maandag 18 november. Per bijeenkomst kunnen 25 mensen deelnemen. Deelname is op basis van binnenkomst van de aanmelding. Op www.veere.nl vindt u onder de kop wonen/ zorg en welzijn/ Walcheren voor Elkaar informatie over de decentralisaties. Ook vindt u hier een link naar de planning, nieuwsbrieven en andere informatie over het project


Veerse Krant 8

Fonteinen van Aarde

Dagboek van Jaap Komejan brengt oorlogsdrama’s in Veerse woonkernen dichterbij

Zeeuws Archief brengt digitaal reisverslag slavenschip d’Eenigheid Met een digitaal reisverslag van ‘d’Eenigheid’ geeft het Zeeuws Archief inzicht in de activiteiten van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC). Met behulp van de boekhouding, scheepsjournalen en correspondentie is een reconstructie van de 252 jaar geleden afgelegde reis gemaakt. Die reis is te volgen via http://eenigheid.slavenhandelmcc.nl De handel in tot slaaf gemaakte Afrikanen was de 'core business’ van de MCC, de Middelburgse Commercie Compagnie. Van 1732 tot 1807 kocht de MCC 31.095 tot slaaf gemaakte Afrikanen met de bedoeling hen te verkopen in West-Indië. Het MCC-archief, beheerd door het Zeeuws Archief, staat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Hoe ging de handel in zijn werk? In Afrika ruilde de MCC goederen tegen tot slaaf gemaakte Afrikanen. De Afrikanen werden over de Atlantische Oceaan vervoerd en verkocht in West-Indië aan handelaren en plantage-eigenaren. Met de producten van de plantages, veelal suiker, tabak en cacao, zeilden de schepen van de MCC terug naar Zeeland. Deze vorm van slavenhandel wordt trans-Atlantische slavenhandel of driehoekshandel genoemd.

‘Het is niet alleen een indrukwekkend boek, het is ook een waardevolle aanvulling op de geschiedschrijving van de laatste oorlogsdagen op Walcheren.’ Dat zei wethouder Chris Maas bij de uitreiking van het eerste exemplaar van ‘Fonteinen van Aarde’, het dagboek van Jaap Komejan over de laatste oorlogsdagen op Walcheren, compleet met alle omlijstende artikelen uit de PZC van journalist Henk Postma. Het eerste exemplaar is op 27 september in Domburg uitgereikt aan Jan Komejan, de jongste broer van de dagboekschrijver. Het dagboek van Jaap Komejan en de omlijstende artikelen van PZC-journalist Henk Postmade laten de lezer de laatste oorlogsdagen van dichtbij meemaken. Dat gebeurt door de ogen van een 26-jarige

inwoner van Mariekerke die in een rolstoel zit. Chris Maas memoreerde dat het boek laat zien dat de inwoners van Walcheren, ondanks de ontberingen en de doden, ‘positief en hoopvol, behulpzaam en krachtig’ bleven. Postma stelde het boek samen met Wim Vreeke, aan wie Jaap Komejan zijn dagboek in bewaring gaf. Postma in het voorwoord: ,,Het Dagboek van Jaap Komejan documenteert indringend hoe burgers op Walcheren in een tijdsbestek van drie maanden een reeks van dramatische en vaak ook noodlottige gebeurtenissen te verwerken kregen, als zware prijs voor de bevrijding van het Duitse juk. Nauwgezet doet Komejan verslag van de manier waarop hij zich met zijn naasten probeert staande te houden, terwijl de grond onder hun voe-

ten verdwijnt.” Het boek telt 120 bladzijden, en kost 12,90 euro. Het is verkrijgbaar in de Walcherse boekwinkels. In de gemeente Veere zijn dat de Read Shop Domburg, De Boekenmolen Meliskerke, de Bookshop Oostkapelle, ‘t Boekenhuisje Zoutelande en het Polderhuis Westkapelle. Het is ook te bestellen op www.bardboek.nl

Monument voor omgekomen oorlogsvliegers in Aagtekerke Aagtekerke heeft na 70 jaar een monument dat herinnert aan de verschrikkingen van de oorlog. Op 22 oktober 1943 stortte vlakbij het Kalfhoeksepad een vliegtuig neer waarbij drie van de vier bemanningsleden de dood vonden. Het vliegtuig was geraakt door Duits afweergeschut. De dorpsraad van Aagtekerke besloot ruim een jaar geleden tot de oprichting van het monument. Daarvoor gebruikte het de bijdrage van de gemeente aan dorpsraden om iets te doen dat de gemeenschap ten goede komt. Die bijdrage was onvoldoende en de dorpsraad

Foto: Ruben Oreel

zocht en vond andere geldschieters. Op 22 oktober is samen met nabestaanden van de slachtoffers en kinderen van de twee basisscholen het monument in bijzijn van burgemeester Van der Zwaag onthult. De baisscholen adopteeerden het monument en zorgen samen met de dorpsraad voor een jaarlijkse herdenking.

Groter bereik Burgernet door nieuwe app De Burgernet app is gelanceerd om het bereik van Burgernetacties nog meer te vergroten. De Burgernet app geeft een bericht wanneer er een Burgernetactie in de omgeving wordt gestart. Smartphone gebruikers kunnen dan meehelpen bij het opsporen van verdachte of vermiste personen. De Burgernet app is in de Appstore en de PlayStore gratis te downloaden. Informatie naar aanleiding van een Burgernetmelding kan direct vanuit de app worden doorgegeven aan de meldkamer via het gratis telefoonnummer 112. De app maakt gebruik van GPS. De locatie van de gebruiker van de app wordt niet opgeslagen.

De Burgernet app is een aanvullend middel. Voor mensen die daarnaast ook extra informatie over acties, nieuwsbrieven en preventieve berichten willen krijgen, is het van belang dat zij zich inschrijven als deelnemer via www.burgernet.nl. Burgernet is een unieke samenwerking tussen gemeente, politie en burgers om de veiligheid in de wijk of kern te vergroten. Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is, bijvoorbeeld na een inbraak, een beroving of bij een vermissing. Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen van de politie een spraak of

sms bericht met het verzoek uit te kijken naar een persoon of voertuig. Deelnemers met informatie kunnen met het gratis Burgernetnummer 08000011 rechtstreeks bellen met de meldkamer. De informatie wordt dan direct doorgegeven aan politie in de buurt. Na afloop ontvangen alle deelnemers bericht over het resultaat van de actie. De landelijke campagne 'Meld je aan bij Burgernet' heeft tot nu toe al gezorgd voor meer dan 100.000 nieuwe aanmeldingen, waardoor er in totaal nu 1,35 miljoen deelnemers zijn. De gemeente Veere had in januari 391 deelnemers, in oktober al 604.


Veerse Krant 9

R

p

latfo

m

De volgende Platformpagina verschijnt 2 december. Aanleveren kopij tot 12 november: redactieveersekrant@veere.nl

Wintermarkt Amnesty Westkapelle Amnesty International, Cystic Fibrosis Stichting & Gehandicaptenhuizen Polen organiseren op zaterdag 30 november een wintermarkt in verenigingsgebouw Westkapelle Herrijst aan de Markt te Westkapelle. De markt is gratis toegankelijk van 10.00 tot 16.00 uur. Naast genoemde organisatoren werken diverse andere charitatieve organisaties mee. Bezoekers krijgen een keur aan nieuwe en tweedehands artikelen te koop aangeboden waaronder kerstartikelen, diverse soorten wenskaarten en geschenken, boeken, producten uit derdewereld-landen en warme wafels. Er zijn verschillende verlotingen en raadspelen.

Cursus ‘Psychische problemen’ In Middelburg begint 26 november een korte cursus voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met psychische problemen. De cursus wordt gegeven door Manteling in samenwwerking met Indigo. Zorgen voor iemand met psychische problemen is vaak een bron van stress. Vooral voor ouders en partners is de belasting groot. Tijdens de cursus krijg je meer inzicht in het psychisch functioneren en de stoornis van je naaste. Je krijgt zicht op wat jezelf én de ander uit balans brengt en wat de

invloed is van je eigen gedachten op hoe je je voelt en gedraagt. De cursus is bedoeld voor iedereen die zorg verleent aan een partner, ouder, familielid, vriend of buur met psychische problemen. Data: Dinsdagavond 26 november en 3 en 10 december. Tijd: 19.15 tot 21.30 uur Plaats: Porthos Middelburg St Sebastiaanstraat 12 Eigen bijdrage: € 12,50 Aanmelden bij Manteling: 0118-553530 of e-mail: info@mantelingwalcheren.nl

Zoutelande zoekt leden voor MBVO-GYMNASTIEK 55+ Bij de gymnastieklessen voor dames en heren van 55 jaar en ouder in Zoutelande is nog plek voor nieuwe leden. Elke week worden er basisoefeningen gedaan, waarbij diverse materialen worden gebruikt, zoals hoepels, ballen, stokken, werpringen en stokken. Veel oefeningen worden met muziek gedaan. Elke les wordt afgesloten met een spel.

Naast het bezig zijn met het lichaam, staat gezelligheid centraal. Elke dinsdagmiddag van 13.45 tot 14.45 uur in de sporthal bij de voetbalvereniging v.v. Meeuwen. Gratis een aantal proeflessen meedoen is mogelijk. Voor meer informatie of heeft u vragen, bel dan naar Astrid Adriaanse ( bewegingsdocente ) Tel. 460203.

Jubilerend MS Fonds zoekt collectanten Wie heel concreet wil helpen om mensen met MS een beter leven te geven kan zich als collectant aanmelden. Dat kan via tel. 010-

5919839 of kijk op www. nationaalmsfonds.nl. Gemiddelde inzet is 1 avond per jaar. De collecteweek is van 18-23 november.

Collecterooster oktober 3 t/m 9 november 10 t/m 16 november 17 t/m 23 november 24 t/m 30 november

Alzheimer Nederland Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) MS Fonds Leger des Heils

Gezocht collectanten Oogcollecte Van maandag 9 tot zaterdag 14 december december is de jaarlijkse Barthiméus-collecte. De vaste kern collectanten lopen dan in de dorpen: Aagtekerke, Biggekerke, Meliskerke, Oostkapelle en Zoutelande. Veere telt 13 kernen en om ook de andere 8 kernen in de gemeente te bereiken, zoeken we net zulke enthou-

siaste mensen, die oog hebben voor de blinde-en slechtziende medemensen. Voelt u zich geroepen om u daarvoor in te zetten, maar twijfelt u nog en heeft u vragen? Voor aanmelden of informatie: Lut Lievense, tel. 0118562194 of mailen: Llievense@zeelandnet.nl

Meeste inbraken tijdens de wintermaanden

Laat de inbreker in de kou staan Bent u uw woning al klaar aan het maken voor de donkere maanden? Extra sfeerlichtjes en mooie kandelaars? Het kan geen kwaad ook eens stil te staan bij de beveiliging van uw huis. Want helaas kunnen inbrekers de sfeer en gezelligheid behoorlijk verpesten. De meeste inbraken vinden tijdens de wintermaanden plaats. Dat is niet verwonderlijk. Als het licht niet brandt, kunnen inbrekers eenvoudig zien in welke huizen er niemand thuis is. Ook is er minder sociale controle op straat. Men zit liever binnen bij de kachel. Bovendien is in het donker gewoon minder zichtbaar. Simpele maatregelen ,,Toch is met een paar simpele maatregelen al veel leed te voorkomen’’, vertelt Lilian Tieman van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). ,,Allereest is het natuurlijk noodzakelijk om alle ramen en deuren goed af te sluiten en de sleutels ook uit de sloten te halen.” Ze wijst daarbij op het belang van kwalitatief goed hang- en sluitwerk. ,,Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) heeft op de website een overzicht samengesteld van onder meer goedgekeurde sloten. Wanneer de sloten, grendels en scharnieren in een woning aan het Politiekeurmerk voldoen, neemt de kans op inbraak al aanzienlijk af.” Lichtjes Verder raadt Tieman bewoners aan om altijd een

lamp te laten branden, als zij niet thuis zijn. ,,Dan bedoel ik niet alleen de lichtjes in de kerstboom, maar een aantal lampen. Zodat de woning een bewoonde indruk blijft houden.” Een lamp op een tijdschakelaar is volgens haar een handig hulpmiddel om inbrekers op het verkeerde been te zetten. “Maar wissel de lampen op tijdschakelaar wel geregeld af.” ,Ten slotte adviseert het CCV bewoners om de deur nooit zomaar voor onbekenden te openen. ,,Kijk eerst door het raam, de deurspion of gebruik de intercom of kierstandhouder. Schroom niet om bij twijfel om legitimatie te vragen. Mensen die geen kwaad in de zin hebben, vinden dat geen enkel probleem.” Gedragsverandering Hoewel het in theorie dus heel eenvoudig is om zelf wat tegen inbraak te ondernemen, blijkt de praktijk weerbarstig. Tieman: ,,De ramen op slot draaien, een lichtje laten branden, het is gewoontegedrag; je doet het of je doet het niet. De meeste mensen denken er nauwelijks over na. Dat geldt helemaal voor het argeloos openen van de voordeur. Dat vraagt dus om een gedragsverandering. Met het omdoen van de autogordel is dat ook gelukt. Dat was vroeger helemaal niet zo normaal als nu. Dus waarom zou dat ook niet lukken met veilig wonen”.


Veerse Krant 10

Millenniumgemeente Veere: een stimulans voor duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking

EerlijkWinkelenRoute De Millenniumwerkgroep van de gemeente Veere ontwikkelt in samenwerking met Switch een EerlijkWinkelen route. Deze route bevat bijzondere winkels, speciaalzaken en horecagelegenheden met een eerlijk(er) aanbod in de gemeente. Op de route staan 24 ondernemingen die een eerlijk alternatief bieden, bijvoorbeeld de Wereldwinkel, Galerie POP en strandpaviljoen Strand90 in Domburg, Kringloop Roemeniëschuur in Grijpskerke en nog 20 andere duurzame ondernemers. Doel van de EerlijkWinkelen campagne is een groot aanbod van EerlijkWinkelen routes met

winkels en eetgelegenheden die deels fairtrade, biologische en/of tweedehands producten gebruiken of verkopen. Wegwijs Achterliggende gedachte is om consumenten wegwijs te maken in het eerlijke en duurzame aanbod in hun stad of regio, in dit geval de gemeente Veere. Daarnaast krijgen ondernemers die een eerlijk aanbod hebben op deze manier een platform om zich te onderscheiden. Duurzaam Eerlijke handel of fair trade bevordert duurzame ontwikkeling in de internationale handel,

met name bij de export van arme landen naar rijke Westerse landen. Fair trade betekent dat bijvoorbeeld producenten van koffie, thee, cacao of bananen in Latijns-Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië een eerlijke prijs krijgen voor hun exportproducten. Fairtrade producten moeten daarnaast ook voldoen aan strenge milieueisen. Eind van dit jaar wordt de EerlijkWinkelen route gemeente Veere gelanceerd en is de route gratis verkrijgbaar bij de deelnemende winkels, eetgelegenheden en VVV’s. Voor meer info zie: www.maakdeswitch.nl www.eerlijkwinkelen.nl

Jeugdbrandweer vanaf 12 t/m 18 jaar Kom bij de Jeugdbrandweer Veere ... ‘een goede zet!’ Vrijdag 8 augustus 2008. Onder de 55.000 bezoekers aan de ‘Rescue ‘ op het strand en de boulevard van Vlissingen was de toen 12-jarige Mike van Liere met uit Koudekerke. Samen met een vriend keek hij naar spectaculaire demonstraties van hulpverleners en bezocht de stands van allerlei organisaties. En zo slenterden ze langs de kraam van de Jeugdbrandweer en namen daar een kijkje. Dat maakte indruk. Nog datzelfde jaar sloot Mike zich met zijn vriend aan bij de Jeugdbrandweer Veere. ,,Ik had er daarvoor eigenlijk nog nooit over nagedacht. Maar de informatie die we kregen maakte ons nieuwsgierig. De dagen daarna zijn we ons er nog meer in gaan verdiepen en namen de stap om ons aan te melden’’, laat de nu 17-jarige Mike weten. Een goede zet, bleek achteraf. ,,Je komt in een groep terecht en leert al snel dat alles afhangt van goed samenwerken. Zo ben je in een mum van tijd een aantal vrienden rijker en werk je steeds samen naar een doel toe. Iedere vrijdagavond kom je samen tussen 7 en 10 uur om als team te werken. Behalve dat je leert hoe dat gaat, leer je rekening te houden met anderen en moet je stil staan bij de verantwoordelijkheid die je op je neemt. Erg leerzaam, maar ook gewoon leuk om als een hechte groep zoiets samen uit te voeren. Het is een manier om elkaar goed te leren kennen. En natuurlijk moet je team op je kunnen rekenen bij het uitvoeren van je taken.’’

,,Met je groep werk je steeds naar wedstrijden toe met speciale opdrachten. Dat wedstrijd-element versterkt de samenwerking en de binding die je met de andere krijgt. Wedstrijden zijn trouwens gewoon leuke en spannende gebeurtenissen.’’ Mike moet binnenkort afscheid nemen van de groep.. Zijn MBO-studie krijgt even voorrang. ,,Je aansluiten bij de volwassen brandweer vergt wat meer tijd, vooral ook de cursussen en opleiding die daarbij horen. Dat ga ik vast en zeker overwegen als mijn studie is afgerond. Bovendien zet ik me nu ook in om jongeren enthousiast te maken voor de jeugdbrandweer. Als ik stop is de groep voor deelname aan wedstrijden niet meer op volledige sterkte dus aanvulling is ook hard nodig. En meisjes kunnen net zo goed meedoen als jongens. Wie meedoet beloont zichzelf met een mooie en leerzame tijd en een hechte vriendenclub.’’

JEUGDBRANDWEER In de jaren vijftig was er al sprake van jeugdbrandweren. De vrijwillige brandweerorganisaties in die tijd verzekerden zich op die manier al van aanwas door middel van eigen kweek. In de beginperiode waren deze jeugdbrandweren niet georganiseerd. Dit veranderde eerst in 1970 toen de commissie jeugdbrandweer binnen de NVBC (Nederlandse Vereniging van Brandweer Commandanten) een voorloper van het huidige Brandweer Nederland werd ingesteld In 1960 heeft het ABWC (Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité) voor de eerste maal jeugdbrandweerwedstrijden te Vlaardingen georganiseerd. Omdat toen de inschrijving beperkt was (slechts vijf groepen namen deel) speelden deze meteen een landelijke wedstrijd. De jeugdbrandweer Veere is in 1982 opgericht door vier leden van de toenmalige vrijwillige brandweer (oud) Veere. De gemeente Veere bestond toen nog uit vier kernen, Veere, Serooskerke, Gapinge en Vrouwenpolder. De jeugdleden kwamen destijds uit Veere en Serooskerke en later kwamen er ook uit de andere dorpen leden bij. Vanaf 1985 heeft de jeugdbrandweer steeds onder leiding gestaan van een drietal vrijwillige brandweerleden.


Veerse Krant 11

Activiteiten SWV

Informatie en aanmelding: Anne Wisse, e-mail: a.wisse@welzijnveere.nl tel. 583 687 (09.00 – 11.00 uur)

info@welzijnveere.nl Voorlichtingsactiviteiten voor 55-plussers De Stichting Welzijn Veere en de Commissie Welzijn Ouderen organiseren voorlichtingsbijeenkomsten voor 55-plussers. Serooskerke: dinsdag 8 oktober 14.00 uur, De Zandput in samenwerking met de PCOB. Thema: ‘Dementie en ondersteuning’. R. Zwagemaker vertelt over het Odensehuis in Vlissingen waar iedereen met beginnende dementie met partner of familie wel-

kom is. Na de pauze een film over de Niagarawatervallen. Koudekerke: donderdag 7 november vanaf 13.45 uur, De Couburg in samenwerking met de ANBO. Thema: ‘Veilig en verantwoord medicijngebruik’ Inleiding door de apothekers en huisartsenpraktijk Koudekerke. Na de pauze ontspanning met films van Koudekerke in de vorige eeuw.

Inloopspreekuur SeniorWeb in Biblioservicebus Elke eerste dinsdag en vrijdag van de maand is er op Walcheren in de Biblioservicebus een inloopspreekuur van SeniorWeb. Geïnteresseerden kunnen dan in de Biblioservicebus terecht voor advies over aankoop of gebruik van een computer, laptop of een tablet. Er is iemand aanwezig die vragen beantwoord als er problemen zijn met die apparaten of de programma’s. In de Biblioservicebus zijn

verschillende tablets te zien: een iPad, Android tablet, Windows 8 tablet en ook een e-reader. Dinsdagochtend Oostkapelle: Veldzigt van 09.50 tot 10.35 uur Westkapelle: Krekepad van 10.55 tot 11.40 uur

Meer bewegen voor Ouderen in gemeente Veere Nu steeds meer senioren langer zelfstandig blijven wonen is het belangrijk zelf aan de conditie te werken. Zo kun je in verschillende woonkernen deelnemen aan gymnastiek op muziek, Meer bewegen voor ouderen en andere bewegings- of fitness activiteiten. Hieronder een opsomming van mogelijkheden: Aagtekerke ‘Nagalm’, D. van der Gymnastiek op muziek, Wekken, tel. 582340 D. Coomans, tel.581592 Veere Domburg ‘GALM’, J. Koppejan, Gymnastiek voor senioren. tel. 501638 A. Neve, tel. 583058 Gymnastiek, A. Kruijt, Grijpskerke tel 501435 Gymnastiek voor senioren. Vrouwenpolder J. de Jong, tel. 592744 ‘GALM’, A. Vermeulen, Koudekerke tel. 583207 Meer bewegen voor oudeVolksdansen, H. de Rijke, ren, J. Kampman, tel. 593883 tel. 850880 Westkapelle Meliskerke Gymnastiek, N. Jakobsen, Bewegen op muziek, tel. 571883 A. Griep, tel. 562204 Volksdansen, K. de Witte, Oostkapelle tel. 571681 Gymnastiek, W. Labree, Line-dance, K. de Witte, tel. 581361 tel. 571681 ‘Ceasar’ (oefentherapie), A. den Hollander, tel. 593561 Er zijn nog plaatsen om Badminton 50+, J. Kousedeel te nemen. maker, tel. 592770 Natuurlijk zijn er ook andeSerooskerke re mogelijkheden. Zie hierGymnastiek, N. Meijers, tel. voor de gemeentegids 591796

Vrijdagochtend Veere: Sandenburghlaan van 10.00 tot 10.45 uur Biggekerke: Schuitvlotstraat van 11.15 tot 12.00 uur

Informatie of een helpende hand nodig? Soms is het door ziekte of een beperking niet meer mogelijk zelf om boodschappen of medicijnen te halen of alleen naar de dokter gaan. Eenzaam voelen kan dan ook een probleem zijn. Voor praktische en kortdurende hulpvragen of zo nu en dan een vriendschappelijk bezoekje is het dan mogelijk een beroep te doen op de vrijwilligers van het Steunpunt Vrijwillige Thuishulp. Hieronder staan de contactpersonen die u kunt bellen voor uw hulpvraag (liefst tussen tussen 08.30 en 9.30 uur); Aagtekerke: mw. M. Joziasse, tel: 583344 Biggekerke: mw. M. Willemsen, tel: 850554 of mw. M. Hakkesteegt, tel; 616806 Koudekerke: dhr. C. Polderman, tel; 551868 Meliskerke: mw. H. Oosterhuis, tel: 561860 Oostkapelle: mw. A. Vos, tel: 582430 Serooskerke en Gapinge: mw. M. Baljeu, tel: 592289

Veere: mw. R. Tonkes, tel: 501663 (tussen 12.00 en 12.30 uur) Zoutelande: mw. I. Kusse, tel: 562494 Voor hulpvragen in de andere woonkernen of bij geen gehoor kunt u bellen naar Stichting Welzijn Veere, tel: 583687. Voor meer specifieke en langdurige inzet: Manteling, tel: 553530. Manteling is er ook voor specifieke hulpvragen zoals tijdelijke overname van de zorg voor een partner of familielid en informatie over cursussen en themabijeenkomsten voor mantelzorgers. Voor vragen op het gebied van wonen, zorg of welzijn en ondersteuning bij het aanvragen van een voorziening of invullen van formulieren is er een deskundige welzijnsadviseur. De adviseur komt bij u thuis en de hulp is gratis. Aanvragen lopen via het kantoor van Stichting Welzijn Veere tel: 583687 of h.vanos@welzijnveere.nl

Bouwen in de Zeeduinse Poort

Wethouder Jaap Melse gaf in september het startsein voor het bouwrijp maken van het gebied dat als Zeeduinse Poort te boek staat. ,,Een historisch moment omdat Oostkapelle daar eigenlijk al tien jaar op wacht’’, meldde de wethouder. Van belang is ook de aanleg van een randweg waardoor verkeer naar en van het strand en de vakantieparken niet meer door Oostkapelle hoeft.


Veerse Krant 12

Proeftuinen WMO-Veere Hoe kunnen we sociale samenhang in de Veerse kernen zo verstevigen dat we optimaal gebruik maken van de krachten en mogelijkheden van die kernen? Wat kunnen mensen zelf? Welke ervaringen zijn er al, wat zijn de mogelijkheden van de netwerken van mensen en hoe brengen we de kracht van de verschillende kernen in kaart? En, hoe kunnen we al die kennis uiteindelijk inzetten voor de andere kernen en gemeenten op Walcheren? Dit zijn vraagstukken waarmee Jack van de Schraaf, projectleider ‘Proeftuin WMO Veere’, aan de slag gaat. Bruggen tussen formele en informele zorg Een aantal zorgaanbieders is bijzonder geïnteresseerd in de aanpak. Vooral het bevorderen van de samenwerking tussen burgers en organisaties en het slaan van bruggen tussen formele en informele zorg heeft hun belangstelling. Jack werkt niet met een vooraf opgesteld plan, maar gaat juist ‘het veld’ in om met burgers, organisaties en andere betrokkenen te spreken. Er is geen vooraf opgesteld plan, de contacten met en de ideeën van de betrokkenen staan centraal. Domburg en Koudekerke Domburg is één van de Veerse proeftuinen. Voor deze kern is onder andere gekozen omdat hier een verzorgingshuis zit. Door het toeristische karakter heeft Domburg bovendien bepaalde voorzieningen die andere dorpen niet hebben. Wat betekent dat voor de sociale samenhang in de kern, en welke invloed heeft het op de ondersteuningsvragen van de inwoners? De andere proeftuin is Koudekerke. Deze kern heeft juist geen verzorgingshuis. Koudekerke is de grootste kern van de gemeente Veere en ligt bovendien dicht tegen Middelburg en Vlissingen aan. Het experiment is gestart in september. Tussentijds en achteraf beoordeelt het team met de Walcherse gemeenten ‘de opbrengst’ om te zien of en hoe het experiment een vervolg krijgt.

Thema-avond Psychiatrie ADRZ 26 november

Zingeving is de behoefte om te weten In het ADRZ wisselen professionals, ex-patiënten en andere belangstellenden elke maand ervaringen uit over thema’s in de psychiatrie. Het thema van de bijeenkomst op 26 november is ‘zingeving’. De bijeenkomst wordt gehouden in het ADRZ, Vlissingen. Iedereen heeft het recht om gehoord, gezien en erkend te worden. Daarover vertelt Dea Spierings, geestelijk verzorger bij het ADRZ. Zingeving is de behoefte om te weten, dat wat we doen er ook toe doet. Zingeving is een breed thema, dat door ieder-

een individueel ingevuld kan worden en kan helpen bij herstel van bijvoorbeeld een depressie. Ervaringsdeskundige Corine Breen vertelt over haar eigen ervaringen. De avond is gratis toegankelijk voor een breed publiek van cliënten, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. Aanvang is om 19.15 uur en de afsluiting is om ongeveer 21.15 uur. Algemene informatie over de maandelijkse thema-avonden is terug te vinden op www.adrz.nl

Kunstbende voor creatieve jongeren

Welzijnsprogramma 2014 Door middel van het Welzijnsprogramma verlenen burgemeester en wethouders structurele subsidies voor het begrotingsjaar 2014. Het subsidieplafond stelt de gemeenteraad in de vergadering van 14 november definitief vast. In het ontwerp-welzijnsprogramma (dat nog tot 20 november ter inzage ligt) ontvangen ongeveer 150 verenigingen, stichtingen en organisaties een subsidie. Het merendeel ligt tussen de 250 en 5.000 euro. Enkele uitschieters zijn de Stichting Welzijn Veee, Stichting Manteling, Stichting Kunsteducatie Walcheren en Museum Terra Maris. Het totaal aantal subsidies ligt iets lager dan vorig jaar. Er gelden andere criteria en een een aantal aanvragen is daarom niet gehonoreerd. Het welzijnsprogramma is in te zien op de website www.veere.nl. In de periode dat de ontwerpnota ter inzage ligt, kunnen nog zienswijzen schriftelijk of mondeling bij de gemeente ingediend worden. Schriftelijk aan het college van de gemeente Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg. Mondeling via het telefoonnummer van de Centrale Publieksbalie (0118) 555 447.

Kunstbende, de organisatie voor jong creatief talent organiseert dit jaar voor de 24e keer haar landelijke wedstrijd. Jongeren tussen de 13 en 18 jaar kunnen meedoen in de categorieën Dans, DJ, Expo, Fashion, Film & Animatie, Muziek, Taal of Theater & Performance. De inschrijving is nu geopend. Jongeren melden zich aan via www.kunstbende.nl In het voorjaar van 2014 vinden de dertien regionale voorrondes plaats. Zeeuwse jongeren kunnen zich aanmelden voor de voorronde op zondag 13 april in Theater De Mythe in Goes. De winnaars van deze voorrondes plaatsen zich voor de finale van Kunstbende op zaterdag 3 mei 2014 in de Melkweg in Amsterdam. Het thema van Kunstbende 2014 is ‘Wordt vervolgd’. Afgelopen

jaar meldden meer dan 4.000 jongeren zich aan voor één van de acht Kunstbende-categorieën. Tijdens de voorrondes en de finale worden de deelnemers beoordeeld door een vakjury – grotendeels bestaande uit bekende Nederlanders. De winnaars krijgen naast stimuleringsprijzen en festivaloptredens een coachingstraject aangeboden. Zo draait dj Don Camacho (Kunstbende-winnaar 2013) op Mysteryland 2014 en biedt ArtEZ hogeschool voor de kunsten voor elke winnaar een masterclass. Ook in Zeeland stellen grote festivals als Concert at SEA, VESTROCK en Onderstroom hun podia beschikbaar voor de Zeeuwse winnaars. De Kunstbende-campagne van 2014 heet JOIN US!


Veerse Krant 13

J o n g

Jeugdhonken: Jeugdhonk Biggekerke:  Jeugdhonk in Biggekerke is open op dinsdag van 19.00 tot 21.30 uur.

Jeugdhonk Grijpskerke:  Het jeugdhonk is op woensdag open voor alle VO leerlingen uit gemeente Veere, 's middags van 15.00 tot 17.30 en 's avonds van 19.00 tot 21.30 uur.

Jeugdhonk Aagtekerke  Het jeugdhonk is elke twee vrijdagavond open van 19.00- 21.30 uur.  leeftijd: basisschool groep 8 en voortgezet onderwijs

Jeugdhonk Domburg  Het Jeugdhonk is elke week open van 19.00- 21.30 uur (uitgezonderd vakanties)  leeftijd: basisschool groep 8 en voortgezet onderwijs

Vergadering Jeugdraad dinsdagavond 5 november en 10 december Schoolstraat te Oostkapelle, 19.30 uur. Iedereen is welkom! Voor meer informatie: 06 25196740

Nieuwe Leden We zoeken nog nieuwe leden. Lijkt het je leuk om mee te denken over jeugdzaken binnen de gemeente Veere of help je liever mee met het organiseren van een activiteit? Kom dan een vrijblijvend langs tijdens een vergadering, of neem contact op met Joke Damen, j.damen@welzijnveere.nl of 06- 25 19 67 40. Je kan ook je maatschappelijke stage doen bij de Jeugdraad! Skidome Eerstkomende activiteit van de jeugdraad: Skidome in Terneuzen op vrijdagavond 22 november!

Podium-Z volop in actie Na de zomer heeft Podium-Z weer een spannende ‘boost’ gekregen. Nieuw was een aanbod van workshops voor iedereen die muziek wil maken samen met anderen. De belangstelling was zo groot dat we gewoon proberen daarmee door te gaan. Je hoort er dus meer over! De eerste herfstronde was op 2 november. Kijk op Podium-Z voor de plaatjes. En dus nu op naar nummer 2 op zaterdag 14 december. Beetje in kerstsferen, maar vooral met lekkere muziek. Spreken we af in Het Schuttershof in Domburg, de thuisbasis van Podium-Z? Je bent welkom.


Veerse Krant 14 Veerse Krant 14

een greep uit de

Veerse Agenda

Zondag 10 november Oostkapelle: Terra Maris, Rondleiding: wat er toen gebeurde (maand v/d geschiedenis), 14.00 uur. Vrijdag 15 november Domburg: Badpaviljoen: Concert Trio Brancusi speelt Enescu, Brahms en Rachmaninov, 20.30 uur. Zaterdag 16 november Vrouwenpolder: Strandpaviljoen Breezand, strandwandeltocht, 5, 10, 15, 25 en 40 km. Zaterdag 23 november Westkapelle: Koffiehuis Markt, Bazar met o.a. Rad van Avontuur, grabbelton, darten, sjoelen en Draaibord met Pijl. Van 15.00 tot 21.00 uur. Tevens bezoek van Sint en zijn Pieten. Woensdag 27 november Oostkapelle: Terra Maris, strandjutten met inleiding bij het zee-aquarium Langs de vloedlijn worden veel geheimen prijs gegeven door de zee. Met de jutter van het museum struinen langs het strand op zoek naar natuurlijke en nietnatuurlijke aanspoelsels. 14.30 uur, www.terramaris.nl Serooskerke: De Meijstraat 32, van 10.00 tot 21.00 uur Verkoopdag Israëlische producten. De opbrengst is bestemd voor Magen David Adom, het Israëlische Rode kruis.

Zaterdag 30 november en zondag1 december Koudekerke: Breeweg, serviesbeurs.

Sinterklaasintochten Zaterdag 23 november: Serooskerke: de Zandput Domburg: Markt Zoutelande: Langstraat Westkapelle: Kerkeweg Biggekerke: Vanaf schoolplein, 15.00 uur Zaterdag 30 november: Grijpskerke: Bakkersland. Donderdag 5 december Veere: Campveerse Toren Vrijdag 29 november Veere: Waepen van Veere, ‘Ceilidh’ Schotse feestavond met traditioneel Schots buffet (ook vegetarisch) en folk door de groep Windbroke. Vanaf 18.30 uur. Organisatie Stichting VeereSchotland. Zaterdag 30 november Westkapelle: Herrijst, Wintermarkt, 10.00 - 16.00 uur.

Aanpassingen riolering Zoutelande Al het rioolwater van Zoutelande inclusief het water dat afkomstig is van Kustlicht 1 en 2 en het zomerwoningenpark ‘de Zandput’ aan de Melsesweg moet worden afgevoerd door het rioolstelsel van het dorp. Bij hevig onweer of langdurige regenval is het vlot verwerken van de grote hoeveelheid water een probleem. Dat probleem is dan zichtbaar door het ontstaan van wateroverlast in de lager gelegen delen van het dorp. Bovendien is er afzetting van een grote hoeveelheid vuil in het rioolstelsel. Vooral de aanwezigheid van vuil leidt tot vervuiling van de pompen in het rioolgemaal aan de Noordendolfer.

Dat heeft weer storingen en stagnatie in de afvoer van rioolwater tot gevolg. Om het probleem met de riolering op te lossen, zijn aanpassingen aan het rioolstelsel nodig. Die aanpassingen aan de riolering bestaan uit: G de realisatie van een rioolgemaal in de Sloestraat; G de aanleg van een afvalwatertransportleiding om Zoutelande heen naar het rioolgemaal van het waterschap in Werendijke; G aanpassing aan de riolering in de Sloestraat. G aanpassingen aan de rioolgemalen in Kustlicht 1 en Kustlicht 2

Elke tweede zondag in december ‘wereldlichtjesdag’. Op deze dag steken mensen om 19.00 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het geleden is dat het overleden is. Door massaal een kaars te ontsteken wordt de wereld letterlijk zo even wat lichter voor de mensen die een kind verloren hebben. MAREA Uitvaart organiseert op Zondag 8 december ‘Wereldlichtjesdag’ in de Catharinakerk in Zoutelande met medewerking van het koor ‘The Seasound Singers’. Aanvang 19.00 uur. Entree € 1,- (prijs inclusief een kaars). Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom, deze wordt geschonken aan ‘Het Sophia kinderziekenhuis’. Zaterdag 14 december Oostkapelle: Podium-Z, Schuttershof, KerstFestival met nieuwe bands en workshops, 14.30 tot 24.00 uur 14 en 15 december Veere: Markt, Kerstmarkt. 18 t/m 23 december Oostkapelle: Dorpsstraat, Serious Request

Als eerste komt er een afvalwatertransportleiding en een rioolgemaal aan de Sloestraat. Dit werk is inmiddels aanbesteed en de werkzaamheden beginnen half november. Aansluitend hierop wordt het riool in de in de Sloestraat verlegd. Dat gaat samen met het herstraten van de Sloestraat. De uitvoering van dit werk is gepland vanaf half februari 2014. De laatste fase is de renovatie van de rioolgemalen in Kustlicht 1 en 2 en het aansluiten hiervan op de nieuwe afvalwatertransportleiding. Dit laatste is gepland in de tweede helft van 2014. Eind november is er een voorlichtingsavond voor direct belanghebbenden.

Zelf uw auto: kopen, verkopen of inruilen met de professional van mijnautomakelaar.nl als uw persoonlijk adviseur.


Veerse Krant 15

Exposities

Polderhuismuseum

‘Ode aan Charley Toorop’

Polderhuismuseum - Veere t/m 5 januari ‘Ode aan Charley Toorop - ter gelegenheid onthulling beeld aan zeedijk (9 november) Enkele werken van Charley Toorop (particuliere collecties) en tekeningen van de ontwerpen van het beeld Gijs Assmann Open: woensdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur. Gesloten op 25 en 31 december en 1 januari.

Boerderijgalerie de Osseberg 2 november t/m 14 december ‘Kleur je eigen leven’ - Kunst uit Vlaanderen Eddy Geeraerts, JacquesCoenye, Etienne Dewulf, Mieke van Camp, Lieve de Grave, Thomas Rubico. Open: donderdag, vrijdag en zaterdag 14.00 – 17.00 uur. www.deosseberg.nl

Duingalerie - Domburg tot 22 december ‘Kom mae’s kiekn’ Expositie Zuidbevelandse kunstenaar Jan Willem Hament, vrolijke Zeeuwse schilderijen. Open dagelijks vanaf 12.00 uur. www.duingalerie.nl

Hal gemeentehuis Domburg t/m 13 december ‘Fata Morgana’ - Klaashenk Blonk Keramische objecten van Klaashenk Blonk van galerie Kunst & Vorm uit Vrouwenpolder. Openingstijden gemeentehuis.

Simnia - Domburg t/m 2 januari Wolfgang Krug en Gaby Holländer kunstobjecten in papier-maché en schilderijen Broer en zus Gaby Holländer en Wolfgang Krug zijn geboren in Duitsland. Wolfgang woont al 20 jaar in Middelburg en heeft er op de Dam zijn atelier Pazzo-Arte. Voor zijn kleurige schilderijen gebruikt hij voornamelijk acrylverf. Verder heeft hij zich gespecialiseerd in het maken van kunstobjecten van papiermaché. Gaby Holländer woont in Aken waar ze grimeur is bij de schouwburg en de televisie. Zij houdt van kleuren en probeert deze in haar schilderijen 'uit de verf' te laten komen. De werken zijn te zien in de gangen van Simnia. De expositie is gratis te bezoeken: 09.30 en 17.30 uur.

Westkapelle speelde een belangrijke rol in het kunstenaarsleven van Charley Toorop (1891-1955). Vanaf 1924 tot aan haar dood in 1955 bracht zij er bijna jaarlijks de zomermaanden door. Het dorp en haar inwoners inspireerden haar tot het maken van talrijke tekeningen, litho's en schilderijen waaronder ‘Boerengezin’ (1927), ‘Boeren’ (1930) en ‘Aan de toog’ (1933). Op de expositie hangen enkele tekeningen en litho's uit particulier bezit van inwoners uit Westkapelle. In opdracht van de Stichting VerBEELDing Charley Toorop heeft Gijs Assmann (Roosendaal 1966) een ontwerp gemaakt voor een beeld als 'Ode aan Charley Toorop' dat is onthuld op 9 november 2013 op de zeedijk van Westkapelle, links van de trap bij het Polderhuismuseum. Beeldend kunstenaar Gijs Assmann maakt sculpturen, meestal keramiek, tekeningen en beelden voor in de openbare ruimte. Zijn werk kenmerkt zich door het verhalende karakter en de opbouw uit figuratieve, stereotype beeldelementen. Hij onderzoekt de weergave van het menselijk tekort en de schaduwkant van het leven. Voor het beeld werden de portretten gebruikt van een mondaine Charley Toorop met hoedje en het portret van de eigenaresse van hotel De Valk, Miene van Mill-Verhulst, gekleed in Zeeuwse dracht. Het beeld is in de eerste plaats een ode aan Charley Toorop zelf, maar symboliseert ook de vriendschap tussen beide vrouwen en kan ook opgevat worden als een ode aan de plek die Charley zoveel inspiratie bood, Westkapelle als de plek ‘waar het leven ECHT was’. (citaat Gijs Assmann).

Meedoen -Puzzel In deze woordzoeker kunnen de woorden zowel horizontaal, verticaal als diagonaal en achterstevoren staan. Voor de oplossing nog even puzzelen met de overgebleven letters.

v e r a n d e r i n g e n g

n e p a t l a a i c o s

e g e t r f n s e i g p r t o e z g m r e d i t n e m r o z

n f a a c a i e e r k s a l

i e m m c h v g o m o m a e

n e o h i l e n i n i u r w o a s a e n p e o k t s t n

i e i g b t h u l p r e c a

z r b z e w r a n k e k r e u r b e i n l g o t h a mv

o k r e w s n ij

z l e w p i

o e i t a p i c i t r a p n

Oplossing vorige puzzel was:

zeldzaam zeeuws De winnaar is:

Hannie Melis uit Vrouwenpolder

v r ij

w i l l i g e r s ij

g

behoefte buren burger familie goedkoper hulp maatschappij mantelzorg omgeving participatie samen

sociaal toekomst veranderingen verantwoording verschraling voorzieningen vrijwilligers welzijnswerk zorgen zwakkeren

Stuur de oplossing vóór 12 november naar: Gemeente Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg of via e-mail naar: redactieveersekrant@veere.nl


Veerse Krant 16

Aan de prijs wordt niet gesleuteld Nu bij Toyota een vast laag APK-tarief van slechts â‚Ź 19,95*

Blauwpoortseweg 1 4365 NB Meliskerke T 0118 56 34 12 F 0118 56 35 84

bouwadviseurs

info@bu-bouwadviseurs.nl www.bu-bouwadviseurs.nl

GEN NNIN ERGU G V • K EIDIN WER EGEL EKEN EN UWB T G O IG B IN ND G• NN RSIN WKU SPLA BOU EHEE OUD ERP • TENB DERH S W N O T K O • • ON EN • TEKK • BES

* Dit bedrag is exclusief de wettelijke afmeldkosten. Voor modellen met eenregistratiedatum vóór 1/1/2006 wordt additioneel ₏ 19,95 in rekening gebracht t.b.v. het uitvoeren van de verplichte emissietest.

De Jonge

Goes, 

   Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800

Administratiekantoor Van Beers BV Uw partner in zakelijke dienstverlening

Voor complete advisering en begeleiding van uw bedrijf.

O.a.: Belastingzaken, jaarrekeningen, boekhoudingen, loonadministraties, financieringsvraagstukken.

Mariekerkseweg 48 - 4364 AS Grijpskerke telefoon (0118) 59 28 28 - fax (0118) 59 32 11 www.admvanbeers.nl

Creatief in advies Flexibel in dienstverlening Actief in samenwerking

Rijkse & Zwemer accountants Torenstraat 15 | 4353 AA Serooskerke Postbus 6 | 4353 ZG Serooskerke Goes Middelburg T| (0118) 678900 T| (0113) 242628 info@aar.nl

Serooskerke T| (0118) 592610

Vlissingen Terneuzen Zierikzee T| (0115) 683449 T| (0118) 419192 T| (0111) 420344 www.aar.nl

BIJ AANKOOP VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN

GRATIS INZETHORREN! Wij zijn een gerenommeerd bedrijf en leveren uitsluitend topproducten. ZK Kozijnen B.V., uw adres in Zeeland voor: KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN EN DEUREN, GEVELBEKLEDING, SCHUIFPUIEN, ROLLUIKEN, DAKVENSTERS GARAGEDEUREN, DAKKAPELLEN, ZONWERINGEN, PARASOLS Nico Kulk ontvangt u graag met verse koffie op Klarinetweg 10-12 in Middelburg

www.zkkozijnenbv.nl TOT 15 JAAR GARANTIE

Telefoon (0118) 65 14 35 • Fax (0118) 67 44 20 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.30 uur zaterdag 09.30 - 13.30 uur, ’s avonds op afspraak

Adverteren in de Veerse Krant Plaats een advertentie of sluit een contract af voor meerdere plaatsingen. Profiteer van de gunstige tarieven en aantrekkelijke kortingen tot 15%. In een oplage van 10.000 stuks wordt de Veerse Krant huis aan huis verspreid in alle kernen en het buitengebied van de gemeente Veere Zoekt u personeel voor uw bedrijf, vrijwilligers voor uw stichting of vereniging, wilt u uw evenement promoten, of uw bedrijf onder de aandacht brengen, neem dan contact met ons op.

Tel. (0118) 555 399 E-mail gemeente@veere.nl

Veerse krant november 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you