Page 1

VEERSE

KR A N T

Informatieblad, jaargang 17 no. 3

Burgerjaarverslag In deze Veerse Krant blikt de burgemeester terug op 2012. Zijn ‘Burgerjaarverslag’ is als bijlage te lezen op pagina 12 tot en met 18.

april/mei 2013

Oranje & Groen

Visies van/voor dorpen De plek en het dorp waar je woont wil je koesteren. Dat betekent ook meedenken hoe dat dorp er in de toekomst moet uitzien. Hoe gaan we om met nieuwe ontwikkelingen en welke wensen leven er onder dorpsbewoners. Voor de hele gemeente Veere is er al een visie gemaakt. Deze structuurvisie Veere 2025 geldt als uitgangspunt, maar vereist ook een invulling per kern. Veere, Serooskerke, Domburg en Zoutelande zijn al een heel eind op weg. Oostkapelle heeft zelf het initiatief genomen om daar een weg voor uit te stippelen. Maar ook de andere acht kernen in de gemeente kunnen aan de slag. De gemeente voert de regie, maar geeft ruimte aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om mee te kleuren. Meer op pagina 4.

De dertien kernen van de gemeente Veere krijgen allemaal een Koningslinde. In overleg tussen buitendienst, de Oranjeverenigingen en dorps- en stadsraden wil de gemeente in iedere kern tot een definitieve plantplek komen. Het

Strand en duinen

Beleid voor Buitengebied

Tim Pleijte blijft Sportambassadeur

Het buitengebied vormt het overgrote deel van de gemeente Veere. In 1999 heeft de toenmalige raad daar een bestemmingplan voor vastgesteld. In de loop der jaren zijn daar weer aanpassingen en wijzigingen op losgelaten.

Tijdens het Veerse sportgala op 8 maart heeft (sport)wethouder Chris Maas bekend gemaakt dat Tim Pleijte nog een jaar sportambassadeur van Veere blijft. In 2012 is Tim erg actief geweest met onder andere clinics op een aantal basisscholen, een training Kombifit en een ouderkindclinic. Hardlopen is ook een makkelijke en leuke sport om activiteiten mee te organiseren. Dit heeft Tim goed opgepakt. ‘Een sportambassadeur om trots op te zijn’ liet Chris Maas weten. De gemeente maakt ook van 2013 weer een actief sportjaar. Op de agenda staan onder andere Sportdorp Oostkapelle, Sportbuurtwerk in Aagtekerke en Domburg en een Beweegkuur in het kader van een gezonde leefstijl.

In een beleidsplan voor strand en duinen wil de gemeente dit paradepaardje van toeristisch Veere nog beter uit de verf laten komen. Wat dat betekent is nu nog een open boek, maar moet in samenspraak met belanghebbenden en betrokkenen en de gemeenteraad een invulling krijgen. Enkele schoten voor de boeg zijn er al geleverd. Van een vier-seizoenenkust, meer slaaphuisjes op het strand tot uitbreidingsmogelijkheden van standpaviljoens of een kleinschalig energieneutraal en klimaatvriendelijk themahotel. Ongetwijfeld komen nog meer ideeën naar boven. De vraag is dan ook nog of we dat wel willen en of het is uit te voeren. Kortom ook hier wil de gemeente in gesprek om wensen en mogeljkheden te inventariseren. Zie pagina 4.

Parkeerbalans is goed Terugkijkend op het functioneren van het huidige parkeerbeleid in 2012 concludeert het college dat het goed is verlopen. Maar er blijven hier en daar knelpunten bestaan die om een oplossing vragen. Daarnaast natuurlijk zijn er nieuwe ontwikkelingen waar rekening mee gehouden moet worden, zoals een toename van de drukte en nieuwe en betere betalingsmogelijkheden. Dus komt het college met een aantal ‘verbeterpunten’. Daarover meer op pagina 5.

Koningslinde Beatrix Vrouwenpolder

Koningslinde Beatrix Veere

planten gebeurt op de dag van de kroning - dinsdag 30 april. In heel Nederland komt er 30 april een aanzienlijk aantal lindebomen bij. Een kroning kleurt ons deel van de wereld niet alleen oranjer, maar dus ook groener.

Inmiddels vergen nieuwe ontwikkelingen, wensen (zoals deregulering) en verplichtingen (digitalisering) een nieuw plan. In februari 2012 heeft de huidige gemeenteraad daarvoor al de kaders aangegeven. Daarvoor en daarna zijn de plannen aan belanghebbenden en betrokkenen voorgelegd en besproken. Dat alles heeft geresulteerd in een ontwerp-Bestemmingsplan Buitengebied. Begin dit jaar lag dat voor iedereen ter inzage. Daarop zijn ruim negentig zienswijzen binnengekomen. Na de beantwording van de zienswijzen krijgt de gemeenteraad het plan voorgelegd. Iedere verandering of ontwikkeling heeft invloed op het milieu. Wat die invloed is en of dat acceptabel is staat weer in een Mileu Effecten Rapportage (MER) beschreven. Ook dat krijgt een aanpassing. Het plan en de bijlagen vormen een lijvig boekwerk. Op pagina 6 van deze Veerse Krant werpen we een blik op de inhoud.


Veerse Krant 2

Zowel in Rotterdam als in Veere:

Boomfeestdag 2013 in de gemeente Veere

Woninginbraken hebben hoge prioriteit!

Planten, knotten en snoeien

Na 30 jaar gewerkt te hebben in Schiedam en Rotterdam (onder andere als Wijkteamchef Lombardijen) en 2 jaar in Vlissingen (Teamchef Middengebied) was het wel even wennen om in een gebied met een landelijk karakter aan de slag te gaan. Criminaliteitscijfers gaven mij niet de indruk dat er veel te doen was voor de politie in Veere. Maar al snel ontdekte ik dat er toch heel wat gebeurde. Dat waren dan feiten waar de politie in de ‘grote’ stad weinig of niets meer aan deed vanwege het grote aanbod van werk en het stellen van prioriteiten.

Traditiegetrouw nemen de basisscholen uit de gemeente deel aan verschillende activiteiten rondom Boomfeestdag. Dit jaar waren dat 15 basisscholen met ruim 300 leerlingen.

Vanaf augustus 2010 ben ik Operationeel Chef van het team Middelburg-Veere. Ik ben werkzaam aan het bureau Serooskerke, waar ik de dagelijkse leiding heb. Ik voel me inmiddels goed thuis in het gebied en ga dagelijks met veel plezier naar mijn werk. Ik wil graag een bijdrage leveren aan een nog veiligere gemeente Veere, waar de inwoners vertrouwen hebben in het optreden en de inzet van de politie. Uiteraard wordt daarbij wel gekeken naar welke zaken tot de taak van de politie behoren en ontkomen we er ook niet altijd aan om prioriteiten te stellen. Daarbij maken we onder andere gebruik van het Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 van de gemeente Veere. Momenteel zijn we druk bezig met de aanpak van woninginbraken in de gemeente, een prioriteit in Rotterdam, maar ook in Veere. Na een flinke piek in 2011 (126 inbraken) laat 2012 het voor de voorgaande jaren ‘normale’ aantal van zo rond de 80 zien. Analyse over 2012 geeft aan dat het bij bijna 1/5 van die incidenten een poging betrof (men is niet daadwerkelijk binnen geweest), ruim 30 incidenten betrof een inbraak in een vakantiewoning en bij ruim 30 incidenten was er sprake van inbraak in een reguliere woning. In 2012 zijn er 11 verdachten aangehouden die betrokken waren bij 16 inbraken. In de komende maanden zal er regelmatig aandacht gevraagd worden voor het voorkomen van woninginbraken, waarbij uw medewerking van cruciaal belang is. Graag doe ik hier een beroep op uw medewerking en uiteraard mag u dan verwachten dat de politie zich ook maximaal inspant om deze vorm van criminaliteit, die een vaak een flinke impact op de slachtoffers heeft, aan te pakken. J.C. (Sjaak) Poppe Operationeel Chef Middelburg - Veere sjaak.poppe@zeeland.politie.nl

In Aagtekerke en Gapinge werden bomen geplant in samenwerking met het Waterschap Scheldestromen. Door een aantal scholen werd, in samenwerking met Staatsbosbeheer, gesnoeid in het dorpsbos van Westkapelle en Biggekerke. Ook zijn er wilgen geknot in Aagtekerke, Grijpskerke, Veere en Vrouwenpolder. Gereedschap werd verzorgd door de Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Vogelhuisjes Een school in Koudekerke en Grijpskerke koos ervoor vogelhuisjes te maken onder begeleiding van Staatsbosbeheer. De gemeente Veere was door de Provinciale Commissie Boomfeestdag uitgeroepen tot ‘Accentgemeente 2013’ van de provincie Zeeland. De verkiezing hield in dat boomfeestdag in die gemeente extra aandacht kreeg, onder andere met een centrale viering op één van de locaties waar bomen geplant werden. Leerlingen van basisschool de Regenboog uit Oostkapelle en de Wegwijzer uit Serooskerke hebben eiken geplant aan de

heringerichte Wilgenhoekseweg in Serooskerke. Zij deden dit in aanwezigheid van de burgemeester. Na het planten van de bomen werden er in park Welgelegen in Serooskerke diverse andere activiteiten georganiseerd in samenwerking met Staatsbosbeheer. Het middagprogramma in Serooskerke is door omgeveer 200 mensen bezocht. Veel kinderen namen deel aan de activiteiten. Ze timmerden een nestkastje, knutselden met wilgentwijgjes of klommen in een hoge boom. Het IVN, Stichting Zeeuws Landschap en Landschapsbeheer Zeeland waren met gidsen aanwezig om volwassenen en kinderen op allerlei manieren kennis te laten maken met bomen. Ondanks de kou was het een leerzame en geslaagde dag.

Catering kantine sportzaal De Bellink gegarandeerd Sinds eind 2011 verzorgt Kasteel van Batavia de catering voor kantine De Bellink. Dit doen zij in samenwerking met de verenigingen die gebruik maken van de sportzaal. Deze afspraak heeft de gemeente tot en met 31 juli 2014 verlengd. De gemeente vindt het namelijk belangrijk dat de kantine zijn functie als sportontmoetingsfunctie houdt.

Adverteren in de Veerse Krant In een oplage van 10.000 stuks wordt de Veerse Krant huis aan huis verspreid in alle kernen en het buitengebied van de gemeente Veere. Gunstige tarieven en aantrekkelijke kortingen. Voor meer informatie: 0118-555399/gemeente@veere.nl


Veerse Krant 3

Fotograaf Andre Cijvat In de Veerse Krant van maart stonden foto’s van het bouwrijp maken van de bouwgrond voor de Tienden II. Deze foto’s waren afkomstig van fotograaf André Cijvat van Zoutelandeopfoto.nl. Zijn naam was niet bij de foto’s vermeld.

Wie, wat, waar Gemeente Veere Postbus 1000 4357 ZV Domburg Bezoekadres: Traverse 1, Domburg

www.veere.nl Voor digitale producten en diensten

@gemeente_veere facebook.com/gemeenteveere

Gemeentehuis dicht

Telefoon: Receptie Centrale Publieksbalie Klachten / meldingen Wmo-loket Bestuurssecretariaat

Het gemeentehuis is gesloten op donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 10 mei. Tweede Pinsterdag maandag 20 en 21 mei (3de Pinksteren) is het gemeentehuis ook dicht.

Wijziging ophalen duobakken

Belastingloket

555 555 555 555 555 555 555

444 447 447 447 380 / 381 447

Centrale Publieksbalie: cpb@veere.nl Algemeen: gemeente@veere.nl

Collecterooster april/mei

De route voor de duobakken in Oostkapelle en Grijpskerke wordt in plaats van dinsdag 30 april op woensdag 1 mei 2013 gereden

0118 0118 0118 0118 0118 0118 0118

21 t/m 27 april 12 t/m 18 mei 26 mei t/m 1 juni 2 t/m 8 juni 9 t/m 15 juni 16 t/m 22 juni

Nationaal Fonds Kinderhulp Longfonds Prins Bernhard Cultuurfonds Nationaal Epilepsie Fonds Het Rode Kruis Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie

Let op: op de afvalkalender 2013 staat dat de duobakken op zaterdag 27 april 2013 worden geleegd. Dit is dus niet juist. Houdt u er rekening mee dat de duobak vroeger dan normaal geleegd kan worden.

B&W - Afspraken maken

De gemeente vergadert

Welstandscommissie 8 en 30 mei, 20 juni – 09.00 uur Domburg, gemeentehuis. De uitslag van de bouwplannen die in de welstandscommissie zijn behandeld staan op maandag na de vergadering op www.veere.nl. De uitslag wordt schriftelijk aan de aanvrager meege-

ma t/m woe: 9.00 tot 17.00 uur donderdag: 9.00 tot 20.00 uur (tel. tot 17.00 uur) vrijdag: 9.00 tot 12.00 uur Op donderdagavond kunt u niet terecht voor burgerlijkestand zaken (geboorte, erkenning, ondertrouw, etc.). De andere afdelingen zijn op donderdagavond niet bezet, u kunt dan dus niet voor alle producten en diensten terecht. Twijfelt u hierover, belt u dan eerst even. DigiDesk: ma t/m vrij 09.00 - 16.00 uur

zie voor actuele informatie www.veere.nl luisteren naar gemeenteraad kan via de website

25 april Gemeenteraad, 19.30 uur. 13 mei commissie Ruimtelijke Ontwikkeling (RO), 19.30 uur. 14 mei commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO), 19.30 uur 30 mei Gemeenteraad, 19.30 uur.

Openingstijden Centrale Publieksbalie:

deeld. Telefonische informatie is alleen mogelijk na de schriftelijke uitslag.

Stads- en dorpsraden 6 mei Vrouwenpolder: Ver. gebouw, 20.00 uur. Koudekerke: Couburg, 20.00 uur. 22 mei Serooskerke: De Zandput, 19.30 uur. 3 juni Vrouwenpolder: Ver. gebouw, 19.30 uur. 4 juni Biggekerke: Dorpscentrum, 20.00 uur data onder voorbehoud

Burgemeester en wethouders houden geen (vast) spreekuur. Wel kunt u altijd telefonisch een afspraak aanvragen via de bestuurssecretaresses. Een afspraak met burgemeester drs. R.J. (Rob) van der Zwaag en wethouder J. (Jaap) Melse kunt u aanvragen via nr. 555 381. Een afspraak voor de wethouders drs. R.M.A. (René) Molenaar en C. (Chris) Maas en voor de gemeentesecretaris R.S.M. (Rudie) Heintjes kunt u aanvragen via tel. nr. 555 380.

Politie De politiepost van het wijkteam Veere is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Het adres is: Burg. Dregmanstr. 21 in Serooskerke. U kunt daar terecht als u aangifte wilt doen, een afspraak wilt maken of iets anders nodig heeft van de politie. Dat kan via tel. 0900 8844 of www.politie.nl

Websites raadsfracties PvdA/GroenLinks: www.pvdagroenlinksveere.nl CDA: www.cdaveere.nl SGP/CU: www.sgpcuveere.nl VVD: www.vvdveere.nl DTV: www.deteve.nl D66: www.d66walcheren.nl


Veerse Krant 4

Werken aan Dorpsvisies De gemeente werkt al jaren samen met inwoners aan zes grote projecten (in vijf kernen). Uit die samenwerking met bewoners en andere betrokkenen zoals ondernemers en maatschappelijke organisaties, ontstaat een toekomstvisie voor de kern of een deelgebied daarvan. De gemeente zorgt voor de regie en uitvoering daarvan. Met het verschijnen van een toekomstvisie voor de hele gemeente - vastgelegd in de structuurvisie is het de bedoeling dat dorpsvisies voor de andere acht kernen binnen de gemeente ontstaan (in Oostkapelle wordt al door inwoners aan een visie gewerkt). In de dorpsvisies komen in ieder geval voorzieningen, sociale samenhang en vestigingsklimaat aan bod. Deze maand neemt de gemeenteraad een besluit over deze aanpak.

Toekomst strand en duingebied In de structuurvisie Veere 2025 is het strand genoemd als de grootste toeristische trekker van de gemeente. Een open deur. Maar belangrijker is wellicht de opmerking dat de gemeente vindt dat de mogelijkheden die het strand biedt nog meer tot uiting kunnen komen. Dat kan richting vier-seizoenenkust gaan. Dus in alle jaargetijden valt er wat op de Veerse stranden te beleven. In de Structuurvisie is hiervoor wel een koersbepaling aangegeven. Er wordt uitgegaan van een zonering met themastranden. De ideeën die als voorbeeld zijn genoemd: uitbreidingsmogelijkheden voor strandpaviljoens; een kleinschalig themahotel (duurzaam en energieneutraal); omzetting van dagcabines in slaaphuisjes strand zuidwestkust; jaarrond slaaphuisjes op het strand; jaarrond strandspeeltuin Vrouwenpolder.

Niet overal kan alles, bijvoorbeeld door de aanwezigheid va De Maneling en vanwege Natura 2000 (Domburg en Vrouwenpolder).

Structuurvisie De Structuurvisie Veere 2025 is het vertrekpunt voor de dorpsvisies. Daarin staat het streven naar minimaal één gemeenschappelijke voorziening/ontmoetingsruimte en samenwerking publiek/privaat in iedere kern. Dat laatste valt onder het gemeentelijk accommodatiebeleid, dat nu dus onderdeel gaat uitmaken van de dorpsvisies. De aanpak voor een dorpsvisie kan per kern verschillen. Kernen die zelf aan de slag willen (zonder ondersteuning van de gemeente) kunnen dat doen. De gemeente start als regisseur in het proces. Het vervolg is afhankelijk van de mate waarin de kern zelf aan de slag gaat met de dorpsvisie. Een actieve rol is weggelegd voor ‘sleutelfiguren’, zoals dorpsraden en ondernemersverenigingen. Aanpak Het proces om tot een dorpsvisie te komen, kent een aantal stappen, waaronder: 1. Verzamelen informatie, niet alleen over accommodaties, maar ook over wat er speelt en zaken als zorg, wonen en verkeer. 2. Keuze volgorde van de kernen Biggekerke (aansluitend op Dorpsblik 2008) en Westkapelle staan als eerste op de rol. In deze kernen is al sprake van initiatieven om eigen plannen te maken. Voor deze kernen liggen er ook opgaven

vanuit de gemeente, zoals herstructurering volkshuisvesting en ontwikkeling maatschappelijke accommodaties. Na de startfase van Biggekerke en Westkapelle legt de gemeente contact met de dorpsraad van Aagtekerke om hier het proces te beginnen. Daar liggen vooral op het gebied van accommodatiebeleid opgaven. De bedoeling is om vervolgens gefaseerd de andere kernen op te pakken waar geen ‘groot project’ is (Gapinge, Grijpskerke, Koudekerke, Meliskerke). Iedere kern kan natuurlijk ook zelf een begin maken met het werken aan een dorpsvisie. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om de dorpsvisie vast te stellen. Samenwerken De aanpak gaat uit van burgerparticipatie. Deze manier van werken komt door de veranderende rol van de gemeente: ‘minder overheid, meer samenleving’. Daarin past het om een beroep te doen op de eigen inzet en kracht van de inwoners in de kernen. In de aanpak gaat het erom die kracht zo optimaal mogelijk te benutten. Uiteraard moet dit aansluiten bij de door de gemeenteraad vastgestelde structuurvisie en de financiële mogelijkheden die er zijn om de visies te realiseren.

Wat de toekomst voor de stranden ook brengt, een beleidsplan zal voor de richtlijnen en uitwerken van de visies moeten zorgen. Dan moet het niet alleen over de stranden gaan maar ook over de duingebieden en niet alleen over het toekomstige plaatje, maar ook over de uitvoering en het beheer. Nu de Stichting Strandexploitatie Walcheren (SSW) is omgevormd tot de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) moet de gemeente voor zo’n plan voor strand- en duingebied zorgen. Ideëen en Suggesties Naast de direct betrokkenen kunnen inwoners ok met ideëen en suggesties voor het nieuwe plan komen. Dit kan door vóór 15 mei te reageren naar m.dekker@veere.nl of door het invullen van een enquête die vanaf 1 mei via www.veere.nl kan worden ingevuld. Het college streeft dit jaar nog naar een besluitvorming in de gemeenteraad over een beleids- en beheersplan duingebied. Dat beleidsplan moet wel leiden tot een besparing en efficiënt werken.


Veerse Krant 5

Verbeterpunten parkeerbeleid in de gemeente Veere Met een nieuw ‘parkeerseizoen’ voor de deur heeft het college een aantal verbeteringen voor (betaald) parkeren in petto. Ze komen voort uit een evaluatieonderzoek naar het functioneren van het parkeerbeleid in 2012. Een aantal locaties is daarbij onder de loep gelegd.

Domburg Domburg beschikt over genoeg parkeerplekken om de drukte op te vangen. Toch ervaren veel inwoners het op een aantal piekdagen als ‘te druk’. Ook breidt het seizoen met die grote drukte zich uit. Dat neemt niet weg dat Domburg een overcapacteit aan parkeerplaatsen heeft. In de woonstraten in het ‘centrum’ van Domburg wordt er nog steeds een hoge druk ervaren op de parkeerplaatsen. Dit ondanks de wijziging in het beleid dat er met vergunningen voor woon- werkverkeer niet meer mag worden geparkeerd. Het lijkt er op dat de parkeerdruk in dit deel voornamelijk voortkomt uit de combinatie van vrije vergunningen en vergunningen op kenteken. Komend seizoen wil het college onderzoeken hoe dat komt, wie de parkeerplekken in het cenrum bezetten en of de verdeling van de vergunningen echt werkt.

Kanaalweg Westzijde (gratis) niet de gewenste spreiding van de parkeerdruk op te leveren. Het huidige beleid maakt het op piekdagen lastig voor vergunninghouders om een vrije parkeerplaats te vinden. Inrijverbod touringcars Het in 2012 ingestelde inrijverbod voor touringcars is een verbetering in de kern. Wel is opgevallen dat veel touringcars nog doorrijden tot de Kaai en dan pas zien dat ze niet verder kunnen. Hierdoor is er een onnodige belasting op de Langedam, Mijnsherenstraat en de Wagenaarstraat. Om dit te voorkomen is het wenselijk om het verbod uit te breiden naar het begin van de Langedam. Het college heeft hier al een verkeersbesluit voor genomen.

bewaakte fietsenstalling tijdens de seizoensmarkten aan te bieden.

Ontwikkelingen

P

Bij het tijdelijk parkeerterrein aan de Roosjesweg komt een betere parkeervakindeling en verdwijnt de fietsenstalling (die nauwelijks wordt gebruikt).

Fiets In het centrum van Domburg is behoefte aan meer fietsparkeerruimte. Op dit moment is die ruimte niet beschikbaar. In de toekomst kan parkeerterrein De Tol hier wellicht een functie voor gaan vervullen. Dit is niet enkel een probleem in Domburg maar wordt steeds meer een maatschappelijk probleem. Fietsen worden steeds duurder en de gebruikers willen deze in de buurt houden.

Parkeerstewards Op de piekdagen heeft de ondernemersvereniging actief de gasten doorverwezen naar vrije parkeerplaatsen. Dit is zeer positief ervaren door de gasten en heeft ervoor gezorgd dat er minder zoekverkeer was. Afspraken en verantwoordelijkheden zijn echter nog niet duidelijk omschreven. Het college wil dit voor het komend hoogseizoen nog regelen.

Veere Het parkeerbeied voor de kern Veere krijgt aandacht bij de invulling van ‘Veelzijdig Veere’. Daar komt ook het autoluw maken van de kern aan bod. Zolang daarover nog gedacht en gesproken wordt, brengt het college geen wjzigingen aan. Wel blijkt dat de huidige verdeling van betaald en gratis parkeren tussen de parkeerterreinen Mauritsbolwerk (betaald) en

Parkeervergunningen De indruk bestaat dat er ‘misbruik’ wordt gemaakt van het vergunningensysteem. Op dit moment kan ieder huishouden twee parkeervergunningen aanvragen, eventueel vrij van kenteken. Hierdoor kunnen vergunningen makkelijk worden verhandeld en zijn er mogelijk meer vergunningen in omloop dan voor het gebruik van bewoners/ ondernemers noodzakelijk zou zijn. Met dit systeem van vergunningen is het onmogelijk om dit te voorkomen. Er moet tijdens het seizoen 2013 onderzocht worden of dit mogelijke misbruik onderbouwd kan worden door feitelijke cijfers en gegevens.

Zoutelande

In Zoutelande heeft het parkeerbeleid goed uitgepakt. Dit heeft te maken met een aantal verfijningen die zijn toegepast door de parkeerstewards bij het overloopterrein. Daarnaast wordt er ervaren dat veel bezoekers terugkeren en reeds bekend zijn met de wijze van parkeren en weten waar de grootste kans op een vrije parkeerplaats is. De parkeerverwijzingsborden blijken ook goed te werken. Zowel de Zomid (ondernemersvereniging) als de dorpsraad maken zich zorgen over de beschikbare parkeercapaciteit die overblijft na de ontwikkelingen die gepland staan in Zoutelande. De gemeente gaat ervan uit dat er voldoende ruimte beschikbaar blijft. Fiets Fietsen zorgen voor steeds meer overlast, vooral tijdens de seizoensmarkten. De Zomid gaat uitzoeken of het mogelijk is om een gratis

Belparkeren Belparkeren is een ontwikkeling die landelijk snel groeit. Belparkeren stelt de gebruiker in staat om af te rekenen voor het parkeren met de mobiele telefoon. Het voordeel voor de gebruiker is dat deze slechts betaalt voor de periode die hij ook werkelijk staat geparkeerd. Het systeem werkt zo dat ieder parkeerterrein een specifiek nummer krijgt waar het daar geldende parkeertarief aan is gekoppeld. De parkeerder moet een abonnement afsluiten bij een parkeerprovider waarmee hij de betaling afhandelt. Eenmaal lid kan de parkeerder parkeren in de aangesloten gemeenten door een speciaal nummer van de provider te bellen, sms’en of in de meeste gevallen door zich aan te melden via een app. Door middel van een snelle kentekenbevraging zien de controleurs of de parkeerder zich ook werkelijk heeft aangemeld. Naarmate meer gemeenten dit systeem gaan gebruiken - Bergen op zoom, Goes en Middelburg doen dit al - zullen ook het aantal gebruikers toenemen. Als toeristische gemeente is het zeer waarschijnlijk dat hier al relatief veel gasten komen die aangesloten zijn bij een provider voor belparkeren. Het college overweegt nog komend seizoen belparkeren in te voeren. Parkeren met Pin Betalen met pin kan nu op twee terreinen. In 2012 is daar nog onvoldoende gebruik van gemaakt. Toch overweegt het college deze betaalwijze uit te breiden en zo aan te sluiten bij een landelijke tendens. ParkerenVeere app Vorig seizoen is de ParkerenVeere app gelanceerd. Deze app was vernieuwend en is uitgebracht voor de iphone en het android systeem. Tot op heden is de app nog niet bijzonder veel gedownload. Daarentegen is de beoordeling van de mensen die hem hebben gedownload zeer hoog. Betere informatie en meer bekendheid kunnen bijdragen aan een groter gebruik.


Veerse Krant 6

Bestemmingsplan Buitengebied

Een plan voor een waardevol, vitaal en sterk buitengebied Uitgangspunt van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied is het bieden van kansen en mogelijkheden. Dat betekent dat het gebied niet op slot wordt gezet. De gemeente streeft naar een vitaal en sterk platteland. Echter de kwaliteiten van het gebied dienen daarbij minimaal behouden te blijven. Dit uitgangspunt vormt de ruggengraat van het Bestemmingsplan Buitengebied. Het bestaande bestemmingsplan Buitengebied dateert uit 1999. Met aanpassingen en wijzigingen is het up-to-date gehouden. Nog dit jaar ziet een nieuw bestemmingsplan Buitengebied het licht. Daarin is de kersverse Landschapsvisie en (deels) de Structuurvisie 2025 verwerkt. Het nieuwe plan voldoet ook aan de verplichting dat het digitaal door iedereen thuis is te raadplegen en burgers en ondernemers in 1 oogopslag de informatie verstrekt over het gewenste deelgebied. Agrarische ontwikkelingsmogelijkheden, de recreatie en de natuur- en landschappelijke waarden zijn belangrijke onderwerpen in het bestemmingsplan. Gebied Het plangebied omvat globaal het gehele buitengebied van de gemeente Veere. Hierbij horen naast grote agrarische gebieden ook het Veerse Meer, de duinen en het strand. De Noordzee en de Westerschelde, de kernen en Neeltje Jans (waarvoor al een bestemmingsplan is opgesteld) horen niet tot het plangebied. Landschaps- en natuurwaarden zijn een belangrijk onderdeel van het buitengebied van Veere. Het gebied maakt niet voor niets onderdeel uit van het Nationaal Landschap Zuidwest Zeeland. Verleden en heden komen in dit landschap samen en weerspiegelen het gehele ontstaansproces van de Zeeuwse delta. In het plangebied liggen twee Natura 2000-gebieden, namelijk het Veerse Meer en de Manteling van Walcheren. Het buitengebied van Veere is deels als Ecologische Hoofdstructuur aangewezen (EHS). Landbouw De landbouw is de belangrijkste functie in het buitengebied van Veere. In 2006 was sprake van 391 agrarische bedrijven. In 2011 waren in Veere nog 330 agrarische bedrijven, waarvan bedrijven met vee: 11 intensieve veehouderijen, 62 melk-

veehouderijen en 177 gemengde agrarische bedrijven. Er zijn zeven glastuinbouwbedrijven. Akkerbouw maakt nog altijd het grootste gedeelte uit van de agrarische bedrijven in Veere. Een deel van de bedrijven heeft nevenactiviteiten in de recreatieve sector, zoals een landschapscamping of een minicamping. Het nieuwe bestemmingsplan biedt de mogelijkheid aan de veehouderij grotere bouwvlakken toe te staan. Die maatregel gaat uit van de verwachting dat, vanwege de afschaffing van het melkquotum in 2015, er in de rundveehouderij de komende jaren schaalvergroting zal plaatsvinden. Hiervoor is er meer bebouwingsruimte nodig voor onder andere dieren en opslag van voer. Vooral in de rundveehouderij is een groot aantal jonge ondernemers werkzaam die de ruimte geboden moet worden om het bedrijf voldoende te kunnen ontwikkelen ten behoeve van een gezonde bedrijfsvoering. In het buitengebied van de gemeente Veere zijn ca. 30 niet-agrarische ondernemingen gevestigd zoals aannemersbedrijven, autoherstelbedrijven en bedrijven voor opslagdoeleinden. Recreatie In het plangebied spelen recreatie en toerisme een belangrijke rol. In veel gevallen leidt tot een combinatie van ‘functies’. Zo zijn er recreatieve routes in het gebied die gebruik maken van de wegen die aanwezig zijn. Daarnaast worden natuurgebieden en agrarische gebieden gebruikt voor bijvoorbeeld wandelen en fietsen. In het buitengebied van de gemeente Veere zijn 19 horecabedrijven gevestigd. Hiervan zijn 16 bedrijven in de vorm van lichte horeca, 2 bedrijven in de vorm van middelzware horeca (café) en 1 bedrijf in de vorm van zware horeca (discotheek). Uitbreiding Om gehoor te geven aan de wens de agrarische sector

Milieueffecten In het ontwerp-Bestemmingsplan Buitengebied is een plan opgenomen over de effecten van mogelijke ontwikkelingen op het milieu. Dit plan MER is kaderstellend voor activiteiten zoals intensieve en grondgebonden veehouderij en glastuinbouw. Ook is een MER beoordeling nodig vanwege mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden. De gemeente is verplicht een MER rapport op te stellen om te kijken of er mogelijk nadelige milieu gevolgen zijn. De commissie voor milieu-effectrapportage beoordeelt het MER-plan van de gemeente. Uitbreiding van alle veehouderijen met 1,5 à 2 ha heeft nadelige gevolgen (stikstofwaarden), met name voor het Natura-2000 gebied De Manteling. Voor de stikstofuitstoot moet met de achter-

voldoende uitbreidingsmogelijkheden te geven worden alle agrarische bouwvlakken in het bestemmingsplan met 50% vergroot ten opzichte van de huidige bouwvlakken. Voor de agrarische bouwvlakken wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het verder vergroten van het bouwvlak tot 2 ha. Als voorwaarde wordt hiervoor opgenomen dat de noodzaak voor de vergroting moet worden aangetoond. Tevens is de landschappelijke inpassing een belangrijk aandachtspunt In het bestemmingsplan 1999 wordt onderscheid gemaakt tussen reële en volwaardige agrarische bedrijven. Dit onderscheid komt in dit nieuwe bestemmingsplan te vervallen. Ook niet-agrarische bedrijven worden uitbreidingsmogelijkheden geboden. De bedrijven kunnen 20% uitbreiden ten opzichte van het bestaande oppervlakte. Wonen In het buitengebied zijn woningen aanwezig. Een deel van de woningen wordt gebruikt als permanente woningen en een deel als recreatiewoning. Het huidige onderscheid tussen beide komt in het nieuwe beleid te vervallen. Strand Omdat in grote delen van het noordwestelijk kustgebied de natuurbeleving centraal staat, wordt voor die stranden gekozen voor de bestemming Natuur-Strand. Uitzondering

grondwaarden rekening gehouden worden. Die zijn al hoog door externe factoren, zoals de ligging ten opzichte van de Tweede Maasvlakte. In het bestemmingsplan is deze uitbreiding wel als mogelijkheid opgenomen. Voor de effecten op het milieu is uitgegaan van het slechts denkbare scenario. De MER commissie heeft in een concept-advies laten weten dat zoiets ongewenst is. De gemeente gaat dit zodanig aanpassen dat er uitbreidingsmogelijkheden komen voor veehouderij zonder dat dit tot knelpunten leidt. Zo zijn ook nog enkele andere aanpassingen en onderbouwingen nodig om groen licht te krijgen van de Mer-beoordelingscommissie. De verwachting is dat een groot aantal geconstateerde gebreken opgeheven kan worden.

hierop zijn het strand aan de noordzijde van Westkapelle, het strand bij Vrouwenpolder. Deze stranden lenen zich bijzonder goed voor sportbeleving. De badstranden bij Westkapelle, Vrouwenpolder en rondom Domburg krijgen de bestemming Recreatie-Strand, evenals het strand tussen Westkapelle en Vlissingen. Rondom Domburg staat de gezondheidsbeleving centraal. In aansluiting op de plannen voor de badstatus past daar ontspanning. Op de ‘recreatie-stranden’ zijn diverse bouwwerken aanwezig: ca. 30 strandpaviljoens, strandhuisjes (dagcabines en slaaphuisjes), diverse stranden reddingsposten, openbare toiletgebouwen, sport- en spelvoorzieningen, en een kitesurfcentrum. Deze functies blijven in het bestemmingsplan gehandhaafd. Strandpaviljoens De oppervlaktes van de strandpaviljoens en het onderscheid tussen dagcabines en slaaphuisjes voor strandhuisjes blijft gehandhaafd. Via een wijzigingsbevoegdheid worden 2 nieuwe strandpaviljoens mogelijk gemaakt, op het strand van Noordduine en op het strand bij de Veerse Dam. Het zuidwestelijk kustgebied biedt jongeren vertier. Trendy strandpaviljoens passen in deze zone.


Veerse Krant 7

Veel reacties Denk mee over Zorg De oproep van de drie Walcherse gemeenten om mee te denken over de toekomst van zorg op Walcheren heeft veel waardevolle reacties opgeleverd. Met de actie ‘Denk mee over Zorg’ konden belanghebbenden via de websites van de gemeenten hun ervaringen en ideeën delen op het gebied van zorg en ondersteuning. In totaal kwamen 88 reacties van mensen en organisaties binnen. Deze reacties nemen de gemeenten mee in hun gezamenlijke beleidsvorming. Reacties Wat duidelijk leeft, is het Persoonsgebonden budget. Over dit onderwerp zijn de meeste reacties ontvangen. Daarnaast kwamen ook het indiceren van zorg en het inzetten van vrijwilligers veel aan bod. De aard van de reacties is in de meeste gevallen zeer persoonlijk en gedetailleerd. Ook zijn ervaringen gedeeld van mensen waar de ge-

meenten anders niet mee in contact was gekomen, bijvoorbeeld van mensen met psychiatrische aandoeningen. Een aantal 'slimme oplossingen' die ‘Denk mee over Zorg’ heeft opgeleverd, wordt direct uitgewerkt in een 'werkplaats'. In een werkplaats denken professionals en een aantal respondenten met de gemeenten mee over de uitwerking van de ideeën. Bijvoorbeeld over de mogelijkheid om als gemeente zzp'ers in de zorg rechtstreeks te contracteren, dus zonder tussenkomst van een bemiddelingsbureau. Efficiënt De gemeenten krijgen er de komende jaren veel zorgtaken bij van de Provincie en van het Rijk. Die zorgtaken moeten efficiënt georganiseerd worden, want op het budget van deze ‘decentralisaties’ wordt flink gekort. Op Walcheren slaan de drie gemeenten de handen daarvoor ineen.

Lokaal Gezondheidsbeleid Walcheren

Gemeente gaat strijd aan tegen alcohol, overgewicht en depressies Gemeenten hebben de verplichting elke 4 jaar een gezondheidsnota te maken. Op Walcheren hebben de drie gemeenten een gezamenlijke nota opgesteld: ‘Nota Lokaal gezondheidsbeleid Walcheren 2013-2016’.

Museum Schotse Huizen doet mee aan project herkenning voor dementerenden In het kader van het project ‘vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid’ hebben Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK een bedrag van 38.000 euro beschikbaar gesteld aan Museum De Schotse Huizen in Veere. Die bijdrage is voor uitbreiding van het door het museum ontwikkelde reminiscentieproject. Daarbij zetten vitale senioren zich als vrijwilliger in voor kwetsbare leeftijdgenoten. Ze maken gebruik van een themakoffer, gevuld met voorwerpen uit de museumcollectie, en presenteren die aan licht dementerende ouderen. Het dient als een hulpmiddel om herinneringen op te halen uit het verleden. Het doel hiervan is om interactie te stimuleren en ouderen uit hun sociale isolement te halen. Feest van herkenning De term reminiscentie verwijst naar een gedachte of gebeurtenis uit het verleden, die overeenkomsten vertoont met een waarneming in het heden.

Zeeuws-brede aanpak Samen met veertien andere Zeeuwse musea worden diverse themakoffers ontwikkeld over onderwerpen als landbouw, school, streekdracht, huishouding en de bevrijding. In de komende anderhalf jaar wordt het reminiscentieprogramma aangeboden aan diverse Zeeuwse zorginstellingen. Bedoeling is dat aan het einde van deze periode het project geheel zelfstandig, dus zonder nieuwe subsidie, door zal gaan. Training vrijwilligers De themakoffers worden gepresenteerd door een ervaren vrijwilliger van Museum De Schotse Huizen, in nauwe samenwerking met de activiteitenbegeleider van de zorginstelling. Voor de uitbreiding van het project zullen extra vrijwilligers worden aangetrokken en getraind. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Museum De Schotse Huizen.

Stadhuisbeelden Veere

De nota bestaat uit drie speerpunten, namelijk: 1) preventie alcohol en drugs 2) preventie overgewicht 3) preventie depressie en eenzaamheid.

Ter gelegenheid van de voltooiing van de conservering van de originele stadhuisbeelden van Veere, brengt de Stichting Delta Cultureel een publicatie uit over de geschiedenis en achtergronden van deze beelden.

Voor iedere gemeente - dus ook voor Veere - is er een lokaal rapport opgesteld. Een aantal opvallende cijfers over de volksgezondheid in Veere geeft aanleiding tot actie. Zo is het alcoholgebruik onder 16-18 jarigen ‘zorgwekkend hoog’. De percentages van 16 - 18 jarige ‘bingedrinkers’ en jonge drinkers ligt boven het Zeeuwse gemiddelde. Wat overgewicht betreft is dit wat lager. Inwoners uit de gemeente Veere bewegen ook meer dan in de meeste andere gemeenten in Zeeland. Toch meent het college dat ook dit punt blijvende aandacht verdient. Dat gebeurt onder andere door het inzetten van combinatiefunctionarissen in het basisonderwijs. De Stichting Welzijn heeft de taak om beweegactiviteiten te organiseren en te stimuleren. Ook hebben zij als taak om samenwerking tussen sportaanbieders en andere partners (onderwijs, welzijn, kinderopvang) te stimuleren om de deelname aan activiteiten te vergroten.

Onder de titel ‘Zeven heren en vrouwen verbeeld – de zestiende-eeuwse stadhuisbeelden van Veere’, biedt het boekje een nieuwe blik op een uniek onderdeel van de Zeeuwse geschiedenis. Iedereen die het conserveringsproces in 2012 heeft gemist, kan hierin alsnog lezen hoe de beelden met grote toewijding voor verder verval zijn behoed. Het eerste exemplaar is op vrijdag 22 maart uitgereikt aan wethouder R.M.A. Molenaar in Museum De Schotse Huizen.

Uit de onderzoekcijfers blijkt dat volwassenen en ouderen die zich in de gemeente psychisch gezond voelen, hoger is dan elders. Toch zijn met name het hoge aantal ouderen dat eenzaamheid ervaart en kinderen die last hebben van pesten zo hoog, dat dit ook een extra aandachtspunt zal zijn.

Wie waren deze voorname aristocraten? Waar woonden zij, wat beleefden zij? Wat hebben zij gedaan om het kleine stadje Veere groot te maken? En zelfs: wat aten

zij? Op al deze vragen geeft het boekje een antwoord. Door de eeuwen heen hebben de beelden zwaar te lijden gehad van invloeden van buitenaf. De tijd en de elementen hebben hun sporen nagelaten. Zo gaaf en kleurrijk als ze er in hun beginjaren uit hebben moeten zien, zo grauw en beschadigd zijn ze uiteindelijk in de vorige eeuw van de stadhuisgevel gehaald. Gelukkig kregen zij een veilige haven in Museum De Schotse Huizen. Desondanks bleef het proces van afbrokkelen doorgaan. Dankzij fondsenwerving zijn de beelden in 2012 zorgvuldig schoongemaakt en geconsolideerd. De Veerse beeldengroep is één van de weinige compleet bewaard gebleven collectie originele stadhuisbeelden in de Benelux. Het boekje, geschreven door Marloes Matthijssen, is te koop in de museumwinkel van De Schotse Huizen voor € 10,-.


Veerse Krant 8

WAK 2013

KIJKEN, LUISTEREN & MEEDOEN Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Bijna de helft van de bevolking (rond de 7,5 miljoen mensen) is actief als kunstbeoefenaar in de vrije tijd. Dit percentage is redelijk t/m 2 juni stabiel door de jaren heen. Beeldende disciplines en muziek (zingen of een instrument bespelen) voeren de boventoon. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling. Ook de samenleving is erbij ... het gebeurt dichterbij dan je denkt gebaat: kunstbeoefeAmateurkunst is kunstbeoefening uit liefhebberij, dus ning draagt bij aan parniet beroepshalve en niet op school, maar in de vrije ticipatie, integratie, sotijd. Amateurs beoefenen kunst om ‘lekker bezig te ciale cohesie, leefbaarheid, zijn’, iets moois te maken, voor de gezelligheid en uit welzijn en gezondheid. te drukken wat ze bezighoudt. Het zoeken naar iets dat naar ‘buiten’ wil. Raakvlakken dus met de grote Op 25 mei tot en met 2 juni staat de gemeente groep aan sporters, trimmers en Veere in het teken van de Amateurkunst. Een gefietsers en wandelaars. En waarom meente waar strand en duinen tot het natuurlijk DNA dat niet combineren? Er op uit met behoren. En daar gebeurt het. Exposities, demonstrafiets of wandelschoenen en ‘opladen’ ties, uitvoeringen en workshops. En allemaal gratis op een kunstenaarspleintje of even toegankelijk. In een omgeving die inspireert, die uitnostilstaan bij een exposite of aan het digt om het alledaagse even opzij te zetten. In ieder strand een moment luisteren naar van ons schuilt een amateurkunstenaar. Een marathon wat muziek. Goed voor geest en aan ideëen en inspiratie ligt voor het oprapen! lichaam ... dubbel inspirerend.

Ku

rathon a m

sT N 25 mei

7

5

3

2

4

8

6

9

1

25 en 26 mei & 1 en 2 juni

Wat valt er te beleven? In de gemeente Veere wemelt het van de fiets-, wandel- en ruiterroutes. Voor de KuNstmarathon 2013 maken we volop gebruik van die bestaande netwerken. Wie een kijkje neemt in Zoutelande kan op die manier wandelend, met de fiets, per paard of met de auto doorgaan naar Westkapelle en daar rondkijken of uitrusten op het kunstenaarsplein bij het Polderhuismuseum. Er zijn zo 9 locaties waar iets te beleven valt. En vanuit iedere locatie kan iedereen een eigen route uitstippelen. Gewoon één expositie, concert, demonstratie of workshop bijwonen en lekker blijven waar je zit kan ook. Bij het maken van deze krant zijn nog niet alle activiteiten ingevuld. Meedoen met eigen kunstwerken kan nog steeds (aanmelden via a.francke@veere.nl). Voor de programma update hou www.veere.nl/actueel/evenementen in de gaten. Hieronder de grote lijnen van de KuNstmarathon met de locaties. Voor alle activiteiten geldt: toegang gratis! ZOUTELANDE: Diverse exposities - onder andere fotografie, sieraden, beelden en schilderijen - maar ook een kunst-, antiek- en streekproductenmarkt, straatmuzikanten en een huifkartocht. Zelf een haiku-gedicht leren schrijven en voordragen? Het kan in Zoutelande onder leiding van vijf deskundige haikuïsten. Maak dan gelijk een Haiku-wandeling naar duinovergang ’t Martgat aan de Duinweg of luister naar Shantykoor ‘Kantje Boord’ en ‘Tangomuziek’. 25, 26 mei en 1 juni.

1

WESTKAPELLE: Alle activiteiten spelen zich af in en rond het Polderhuismusem. Een programma dat alle aspecten van kijken, luisteren en meedoen voor jong en oud omvat. Van de foto expositie ‘Zeeuws ‘Zicht’ tot een tekentafel voor kinderen, live-muziek door Westkappelse muzikanten en een open podium voor oud en nieuw talent op een intieme kunstmarkt. 25, 26 mei en 1 juni steeds vanaf 11.00 uur tot ver in de middag.

2

DOMBURG NOORDDUINE: Kom op zondag 26 mei vanaf 12.00 uur naar het strand en strandpaviljoen Noordduine om op unieke manier dichtbij huis het ultieme vakantiegevoel te beleven. Heerlijke akoestische luistermuziek door aankomende talenten in bijzondere muziekstijlen tijdens een brunchconcert (denk ook aan overheerlijke ontbijtsoep en ovenverse sandwiches). Wie het steviger wil komt zondag 2 juni om 15.00 uur voor een bruisend evenement met de fine fleur van de Zeeuws pop. Een samenwerking van Noordduine en WAK met PopaanZee, Podium-Z, PopSport, en Classic!Fever ... wow! Opwarmen met DJevent Tramonto kan al op zaterdag 25 mei vanaf 16.00 uur.

3

DOMBURG CENTRUM: Domburg trilt nog na van de ‘Schildersweek’ als op zaterdag 25 mei bij het Marie Tak van Poortvlietmusem een expositie 10 jaar Schildersweek Domburg is te zien. Niet alleen kijken, maar ook met muzikale omlijsting. Wie wil ontdekken hoe inspirerend de omgeving hier is, kan zondag 26 mei aan de slag met penselen in een workshop ‘buiten schilderen (aanmelden blonkenras@kpnplanet.nl of tel 0615610915). Domburg bruist op zaterdag 1 juni nog extra door het ‘Statues Festival’ van Domburg Actief.

4

WESTHOVE TERRA MARIS: Bij Terra Maris en de bosrijke omgeving, het aangrenzende duingebied en het strand ligt de inspiratie vaak letterlijk voor het oprapen. In de twee KunNstmarathon weekenden een mini-fotomarathon (inclusief deskundige tips en adviezen en een expositie), Maar liefhebbers kunnen daar ook aan de slag met (natuur) tekenen of op woensdagmiddag 29 mei de fantasie laten prikkelen door zeedieren.

5

OOSTKAPELLE: Stellingmolen D’Arke uit 1858 aan de Noordweg in Oostkapelle is nog steeds in bedrijf. Op zich al een mooie reden om daar een kijkje te nemen. Op de zaterdagen 25 mei en 1 juni (10.00 - 17.00 uur) is er dan ook een expositie olieverfschilderijen over het Zeeland van vroeger en tekeningen van Zeeuwse sieraden te zien. Van 13.30 tot 14.30 uur op beide dagen ook bovendien een voordracht over de Zeeuwse jaren van Annie M.G. Schmidt (aanmelden:josinabuijs@zeelandnet.nl).

6

BREEZAND/VEERSE DAM: Een ideale en inspirerende

plek om buiten te schilderen op linnen (in gemengde tech7 nieken). Uitzicht naar keuze op het Veerse Meer, strand en Noordzee. Meedoen kan op 1 juni voor zowel beginners als gevorderden (via blonkenras@kpnplanet.nl of tel 06-15610915). En wie wil er niet dansen op het ritme van de branding? Het kan op 25 mei met een echte danschoreografe. Dat gaat overigens ook nog in combinatie met yoga (aanmelden:yogasaskia@gmail.com). VROUWENPOLDER: In het dorp zijn verschillende exposities van bloemsierkunst tot en met een realistische verbeelding van wat op het water te zien is. Bovendien zijn er workshops ‘zijde sjaal schilderen’ (aanmelden: rovrouw@zeelandnet.nl), bloemsierkunst (aanmelden: elmavanrossum@hetnet.nl) en technieken beeldende kunst (aanmelden: wyts@live.nl). De Vrouwenpolderse KuNstmarathon kent ook een omlijstingsprogramma met (volks)dansen (25 mei) en muziek.

8

VEERE: In het weekend van 25 mei biedt museum De Schotse Huizen vanaf 13.30 uur een programma met activiteiten voor alle leeftijden. Creatief aan de slag gaan met handwerken in het ‘Handwerkcafé’ of meeborduren aan een wandkleed van 125 meter. Voor de kinderen zijn er workshops tekenen en ‘weven op rietjes’. ’s Avonds 25 mei is er een concert van de Delta Brassband in de Grote Kerk.

9


Veerse Krant 9

Extra budget startersleningen

Bijzondere sportprestaties beloond tijdens Sportgala

Ruimte voor starters bij aanschaf woning De gemeente ziet het als haar taak de woningmarkt te stimuleren door het aanbieden van aantrekkelijke startersleningen. De vraag hiernaar is echter groter dan de financiële mogelijkheden toelaten. Inmiddels heeft het college een het fonds kunnen weer aanvraoplossing gevonden om het gen in behandeling genomen potje van die leningen aan te worden. vullen. Dat heeft te maken met het opheffen van een gemeenVoordeel is dat door een tijdelijschappelijk regeling voor het ke extra stimuleringsregeling het toekennen van subsidies voor Rijk nu de helft van de verstreksociale woningbouw op Walte leningen vergoed. Hierbij cheren in 2005. Na afhandeling geldt het principe van ‘wie het van lopende zaken blijkt er nog eerst komt, die het eerst maalt’. een overschot in die pot te zitHierdoor kunnen starters op de ten waarvan de gemeenten woningmarkt tegen aantrekkelijVeere alvast ruim 95.000 euro ke voorwaarden weer een aankrijgt toebedeeld. vullende lening bij de aankoop van een woning krijgen. De gemeente brengt het bedrag onder bij het Stimuleringsfonds Alleen al in 2012 zijn er 8 aanVolkshuisvesting (SVN). Daaruit vragen gehonoreerd en ook in worden startersleningen betaald. 2013 komen er nog steeds aanDat potje is nu bijna leeg. vragen binnen. Met de voorgestelde storting in

Bij hoorzittingen over klachten en bezwaren

Geluidsopnamen vervangen stapels papier Van het college mogen geluidsopnamen de stapels papieren dossiers vervangen bij de behandeling van klachten en bezwaren. Andere gemeenten hebben daarmee al de proef op de som genomen en zijn overwegend enthousiast. Het college zal de gemeenteraad voorstellen dit ook in Veere te doen.

registreren en te archiveren. Het werken met papieren dossiers vereist het omzetten van de digitale informatie naar papieren informatie. Het weglaten van deze stap levert een besparing op in zowel het verbruik van papier, verzendkosten maar ook in de uren die nodig zijn om de dossiers te kopiëren.

Digitale omgeving Om zover te komen moeten dan de ‘Verordening behandeling bezwaarschriften Veere 2007’ en de ‘Klachtenregeling gemeente Veere 2011’ worden aangepast. Ook is er een eenmalige investering nodig voor de audio-verslaglegging voor de aanschaf van 4 iPad’s en het zorgen voor een ‘digitale omgeving’ met geluidsapparatuur.

Er kleven een paar nadelen aan deze manier van werken. Bij een gang naar de rechter moet nog wel een schriftelijk verslag opgesteld worden. Daarnaast gaat men er bij een audio verslaglegging vanuit dat alle partijen beschikken over de benodigde apparatuur om het verslag te kunnen beluisteren. In het kader van dienstverlening zal de burger de mogelijkheid geboden moeten worden om het verslag op het gemeentekantoor af te komen luisteren.

Door het opnemen van een hoorzitting (met audio apparatuur), is er geen schriftelijke verslaglegging nodig. Dit levert een besparing van uren op voor het secretariaat van de commissies. Besparing Het papieren dossier vervangen door een digitaal dossier sluit aan bij het nieuwe registratiesysteem dat eerder al in gebruik is genomen. Via dit systeem is het mogelijk om bezwaren en klachten digitaal in te dienen, teTijdens het Veers Sportgala in maart zijn de sportkampioenen van 2012 in het zonnetje gezet. Het was een avond vol met optredens. Zo was er een dansoptreden van Moves uit Goes, meerdere zang optredens van Marion van Iwaarden, maar ook een röhnrad optreden van Holland’s got talent finalist, Boy Looijen. Het hoogtepunt op deze avond was de aanwezigheid van Olympisch kampioen Marleen Veldhuis. Marleen reikte ook de prijs uit aan de beste jeugdsporter. Voorafgaand aan het sportgala heeft Marleen Veldhuis een inspiratie sessie verzorgd aan de sporters. Het ging over haar zwemcarrière en het toewerken naar de Olympische spelen 2012. De winnaars van deze avond waren: Aimee Schoe - jeugdsporter 2012, vissers van HSV Westkapelle - jeugdsportteam 2012 Tim Pleijte - sporter 2012 eerste herenvoetbalteam van V.V. Oostkapelle - sportteam 2012 Jan Adriaanse - sportvrijwilliger2012

BoekStart in de kinderopvang van start in gemeente Veere Kinderopvang Walcheren en de Zeeuwse Bibliotheek hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om te starten met BoekStart in de Kinderopvang in de gemeente Veere. Met het project BoekStart in de kinderopvang wordt een rijke en stimulerende leesomgeving gecreëerd voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Voorlezen en leesbevordering krijgen zo een vaste plek in de kinderopvang. Taalvaardig Voorlezen is belangrijk, stellen beide organisaties. Uit onderzoek blijkt immers dat kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen, taalvaardiger zijn en meer succes hebben op school. De Zeeuwse Bibliotheek gaat daarom aantrekkelijke voorleesplekken in de kinderopvang creëren met een startcollectie boekjes, om het voorlezen aan kinderen van nul tot vier jaar te stimuleren. Daarnaast worden de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang getraind in interactief voorlezen en ondersteund bij het opzetten van voorleesactiviteiten. Kunst van Lezen In de gemeente Vlissingen wordt al gewerkt met BoekStart in de kinderopvang. De gemeente Veere is nu ook van start gegaan in kindercentrum Torenlicht in Westkapelle. Ook andere kindercentra van KOW zullen later dit jaar volgen. BoekStart in de kinderopvang wordt uitgevoerd in het kader van Kunst van Lezen, een gesubsidieerd initiatief van Stichting Lezen en Sectorinstituut van Openbare Bibliotheken.


Veerse Krant 10

Oostkapelle het eerste Zeeuwse Sportdorp

Millenniumgemeente Veere: een stimulans voor duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking

Wereldmaaltijd groot succes! Op 19 maart vestigde een bijzonder gezelschap op een bijzondere manier en op een bijzondere locatie

de aandacht op de wereldwijde voedselverdeling.

In museum De Schotse Huizen kregen zo’n vijftig mensen een drie gangenmenu voorgeschoteld dat bereid werd door Corjan Hoogerheide, chef-kok van restaurant In Den Struyskelder. Leerlingen van de opleiding horeca en hotelmanagement assisteerden Corjan met het bereiden en serveren. Eerlijk Het voedsel was niet alleen heerlijk, maar ook eerlijk! Bij een eerlijke voedselverdeling wordt al het voedsel dat

wereldwijd wordt geproduceerd, gedeeld door de totale wereldbevolking. De bezoekers werden namens de Millenniumwerkgroep verwelkomd door wethouder Jaap Melse. Het werd een gezellige avond waarbij tussen de gangen door steeds gereflecteerd werd op ons voedingspatroon en de gevolgen daarvan voor de voedselverdeling wereldwijd. Voor meer informatie zie: www.maakdeswitch.nl

Scholen & Duurzaamheid Hoe dragen Veerse scholen bij aan een eerlijke en duurzame wereld? In één van de vorige edities van de Veerse Krant schreven we over de activiteiten van Veerse organisaties voor ontwikkelingssamenwerking in de gemeente. Deze keer is er aandacht voor de scholen. Alle scholen uit de gemeente zijn benaderd door de Millenniumwerkgroep met vragen: over de activiteiten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid. Activiteiten Bij veel scholen klonk het begrip ontwikkelingssamenwerking wat onbekend in de oren. Na wat doorvragen bleek echter dat scholen juist heel creatief zijn in manieren om deze wereld wat rechtvaardiger te maken. Hieronder een greep uit de activiteiten: Binnen de reguliere lessen, bijvoorbeeld wereldoriëntatie, aardrijks-

kunde en geschiedenis is er aandacht voor de Millenniumdoelen en ontwikkelingssamenwerking. Wekelijkse collectes voor uiteenlopende doelen, zoals adoptiekinderen uit Haïti en Guatemala. Jaarlijkse acties voor goede doelen. Voorbeelden zijn een bloembollenactie voor Oeganda, hulp aan Roemenie, deelname aan de Unicefloop, hulp aan daken thuislozen en acties bij grote natuurrampen. Acties Veel scholen betrekken de kinderen ook actief bij de acties. Zo kiezen kinderen zelf een project waar ze aan willen bijdragen. Ook zijn kinderen zelf actief aan door bijvoorbeeld een kijkdoosactie of het vullen van schoenendozen met speelgoed en toiletartikelen. De opbrengsten zijn soms verrassend hoog. Zo haalt één van de scholen jaarlijks zo’n € 2.000,- op met de Unicefloop.

Groener Ook met duurzaamheid zijn scholen ‘groener’ bezig dan menigeen zou denken. Zo zamelen veel scholen batterijen en cartridges en komt duurzaamheid ook in de lessen terug. Andere voorbeelden zijn: Deelname aan de week van de groene voetstappen. Milieueducatie met leskisten. Deelname aan de jaarlijkse opruimdag. Scheiden van plastic en afval. Een aantal scholen heeft ook interesse in de plaatsing van zonnepanelen. Kortom, uit de inventarisatie blijkt dat scholen vaak goede voorbeelden zijn voor andere organisaties. Ook hiervoor geldt dus: ‘jong geleerd, is oud gedaan’. Vanuit de Millenniumwerkgroep is het aanbod aan alles scholen gedaan om ondersteuning te bieden als daar behoefte aan is.

Oostkapelle heeft de primeur: het is het eerste Sportdorp van Zeeland! In Sportdorp Oostkapelle werken verschillende organisaties uit het dorp samen om inwoners nieuwe sport- en bewegingsactiviteiten aan te bieden. Naast het in beweging brengen van inwoners is het creëren van ontmoeting en betrokkenheid ook een doel van Sportdorp. Wie doen er mee? Er is een stuurgroep die onder leiding van de Sportdorpcoach en SportZeeland het sportdorp verder vorm gaat geven. In deze stuurgroep zijn de dorpsraad, VV Oostkapelle, LTC De Sprink, DOK Oostkapelle, leefstijladviseurs en een vertegenwoordiger namens de drie basisscholen vertegenwoordigd. Ook de gemeente denkt mee in de startfase. Wensen De eerste uitdaging voor de stuurgroep is het in beeld krijgen van de wensen van de inwoners van Oostkapelle. Dit gebeurt aan de hand van een behoeftepeiling. Als de resultaten daarvan bekend zijn, gaat de stuurgroep aan de slag om nieuwe sport- en beweegactiviteiten aan te bieden. Donderdag 16 mei gaat de stuurgroep als mobiele brigade op pad. Doel is om de digitale vragenlijst onder de aandacht te brengen en de papieren versie eventueel samen in te vullen. De leden van de Stuurgroep nemen een aantal andere sportleden mee. Zo kan het dat de voorzitter van de voetbalvereniging of de wethouder bij iemand aanbelt. In vijf minuten is de vragenlijst ingevuld! Het concept Sportdorp komt uit Groningen, waar al een aantal Sportdorpen succesvol opgezet zijn. SportZeeland zet het concept uit in Zeeland en werkt daarbij samen met de gemeente. De gemeente heeft geld vrij gemaakt in de sportnota om Sportdorp te realiseren. De Sportdorpcoach Rohan de Geus, die het lokale project begeleidt, is in dienst bij Stichting Welzijn Veere. Met Sportdorp krijgt het project Sport Lokaal Samen in Oostkapelle. Tijdens dit project zochten sportverenigingen en scholen de samenwerking op het gebied van sport voor jeugd.


Veerse Krant 11

Opfriscursus Nederlands

Activiteiten SWV Informatie en aanmelding: Anne Wisse, e-mail: a.wisse@welzijnveere.nl tel. 583 687 (09.00 – 11.00 uur)

info@welzijnveere.nl Gezocht vrijwilligers voor de buurtbus

Rondje Walcheren Lijkt het u leuk om op vrijwillige basis het openbaar vervoer in de gemeente te verzorgen? Heeft u een rijbewijs B en bent u niet ouder dan 75 jaar? Meldt u dan aan als vrijwilliger voor de buurtbus. De bus rijdt dagelijks vanaf 09.00 uur tot 19.00 uur tus-

sen Veere en Westkapelle via Gapinge, Serooskerke, Oostkapelle en Domburg (zie kaartje). Informatie en aanmelden: Henny van Os van de Stichting Welzijn Veere h.vanos@welzijnveere.nl. of 0118-583687.

Vindt u het belangrijk om de krant goed te kunnen lezen of formulieren te begrijpen of om een goede brief te schrijven? De gemeente Veere biedt in samenwerking met de Stichting Welzijn Veere en SCALDA/ ROC de mogelijkheid om uw kennis op te frissen. De opfriscursus behandelt thema’s zoals: opfrissen en leren van nieuwe spellingsregels vragen over en problemen bij de werkwoordspelling begrijpen van moeilijke woorden en zinnen eigen inbreng van cursisten De cursus bestaat uit 5 lessen van 2,5 uur. Er is een

mogelijkheid om zelf eigen leerwensen kenbaar maken. De cursus start bij voldoende aanmeldingen op woensdagmorgen 15 mei van 8.45 uur tot ongeveer 11.30 uur in het gebouw van de Stichting Welzijn Veere, Schoolstaat 4 te Oostkapelle. De cursus is bedoeld voor inwoners van de gemeente Veere die graag hun kennis willen verbreden of op de hoogte willen blijven van veranderingen. Voor aanmelden of meer informatie: Stichting Welzijn Veere, e-mail: info@welzijnveere.nl of tel: 0118 583687.

WMO-RAAD GEMEENTE VEERE ZOEKT DRIE NIEUWE LEDEN In verband met het aftreden van drie leden is de gemeente op zoek naar kandidaten, die geïnteresseerd zijn in lidmaatschap van de Wmo-raad Veere. Geïnteresseerden kunnen in een brief aangeven, wie ze zijn, welke deskundigheid ze inbrengen en wat de motivatie is om zitting nemen.

De brief kan gestuurd worden naar: Wmoraad Veere, p/a Thibautstraat 3, 4363 BE Aagtekerke of email: wmoraad@veere.nl

Wie lid wil zijn, kan dat voor 9 juni laten weten!

Voor informatie kunt u terecht bij: Anneke Wolf, voorzitter. Tel.: 0118 552567 Hans Nonnekes, secretaris. Tel.: 0118 582874

Jongeren onder de 16 met alcohol strafbaar

Nieuwe Drank- en Horecawet gaat uit van eigen verantwoordelijkheid ouders en jongeren Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 1 januari 2013 de nieuwe Drank- en Horecawet ingevoerd. In deze gewijzigde wet staat dat jongeren onder de 16 een boete kunnen krijgen wanneer hij of zij alcoholhoudende dranken bij zich heeft als ze op straat of op andere plekken in de openbare ruimte zijn. Drank- en Horecawet De Drank- en Horecawet is aangescherpt omdat alcoholgebruik schadelijk is voor de gezondheid van jongeren. Ook leidt drankgebruik door jongeren tot veel overlast. Verantwoordelijkheid De overheid stelt niet alleen strengere regels voor de verkopers van alcoholhoudende dranken, maar wil ook stimuleren dat ouders zelf voorkomen dat jongeren gaan drinken. Tot slot gaat de wet er van uit dat jongeren ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. Daarom is in de gewijzigde wet ook geregeld dat jongeren onder de 16 jaar die alcoholhoudende drank in hun bezit hebben in openbare ruimten strafbaar zijn.

In het regeerakkoord is ook opgenomen dat deze leeftijdsgrens naar 18 jaar zal gaan. Alleen is het op dit moment is nog niet duidelijk wanneer deze leeftijdsgrens verhoogd wordt. Wat betekent de nieuwe wet voor jongeren onder de 16 jaar? Als een kind alcohol bij zich heeft of drinkt op straat of op andere plekken in de openbare ruimte, zoals een winkelcentrum, station, park, horeca of sportkantine, kan het een boete krijgen. De politie of een toezichthouder van de gemeente kan deze boete uitdelen. De hoogte van de boete is vastgesteld op € 45,-. Overlast Indien er sprake is van overlastgevend gedrag onder invloed van alcohol, kan uw kind ook een Halt-afdoening krijgen. Groei Alcohol is schadelijk voor een kind Alcohol is extra ongezond tijdens de groei. Het verstoort de ontwikkeling van de hersenen en dat kan van invloed zijn op het karakter en het

gedrag van jongeren. Wanneer een kind regelmatig alcohol drinkt heeft dit met name een nadelig effect op het leervermogen, het geheugen, het concentratievermogen en ruimtelijk inzicht. Ook is er een duidelijke relatie tussen overmatig drankgebruik en slechtere schoolprestaties. Tevens is aangetoond dat hoe eerder jongeren beginnen met drinken, hoe groter de kans is dat ze later verslaafd raken. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp en tips op www.laatzenietverzuipen.nl Zeeuwse campagne ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ Onder het motto ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ werken alle Zeeuwse gemeenten samen met de GGD Zeeland, Indigo preventie, Politie Zeeland en andere maatschappelijke partners om het overmatig alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. De Zeeuwse aanpak richt zich vooral op de omgeving van de jongeren zoals ouders, familie, sportverenigingen, scholen, horeca en andere plaatsen waar veel jongeren komen.


Veerse Krant 12

Burgerjaarverslag

2012 Sterker uit de crisis komen In tijden van crisis dreigen donkere en negatieve gedachten en visies de overhand te krijgen. Ze kleuren een realiteit die we natuurlijk onder ogen moeten zien, maar waaronder we niet gebukt hoeven te gaan. Afwachten en hopen dat het op z’n pootjes terecht komt, heeft weinig zin, ook al heb je het gevoel dat er krachten werken waarop je nauwelijks invloed kan uitoefenen.

een blik op

Veere in 2012 Welstand Eenvoudige en minder regels moet het bouwen in de gemeente wat gemakkelijker maken. Een nieuwe en sterk ingekorte welstandsnota reduceert de bemoeienis bij welstand. De aandacht voor welstand wordt zoveel mogelijk beperkt tot het openbaar toegankelijk gebied en de randbebouwing grenzend aan het landschap. Voor kleine bouwsels is al geen welstandsvergunning meer nodig. Project Vrouwenpolder Het project Vrouwenpolder is één van die strategische projecten van de gemeente Veere. De gemeente kan rekenen op ongeveer 180.000 euro subsidie voor het herontwikkelen en promoten van het kustgebied van Vrouwenpolder. Alcohol en jeugd In de campagne ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ werken de dertien Zeeuwse gemeenten, GGD Zeeland, Indigo preventie en de politie Zeeland samen aan het tegengaan van alcoholgebruik onder jongeren. In 2012 zijn er weer diverse voorlichtingscampagnes gehouden voor jongeren, ouders en bedrijven. www.veere.nl De digitalisering werpt z’n vruchten af. Die vruchten zijn in dit geval tevreden klanten en daarvoor is de website www.veere.nl dan ook bedoeld. Bij die klanten horen ook de ondernemers en de digitale dienstverlening aan hen leverde de gemeente een certificaat ‘Bewijs van Goede Dienst’ op.

In 2012 zijn we in de gemeente Veere in ieder geval niet bij de pakken gaan neerzitten. De boodschap die we willen uitdragen en waarnaar we moeten handelen kan en mag niet gebaseerd zijn op een uitzichtloze toekomst. Door de nadruk te leggen op de kansen die er in de gemeente al

bijna vanzelfsprekend liggen en de noodzaak om in het licht van de crisis hier nog inventiever en creatiever mee om te gaan gloort er een mooie, veilige en kansrijke toekomst. Een samenleving op maat van de mensen die er wonen en werken en waaraan iedereen kan meedoen. De weg die al in de jaren daarvoor is ingezet door in te spelen op en veel ruimte te bieden aan betrokkenheid en verantwoordelijkheid heeft voor een stevig fundament gezorgd. We maken gebruik van de inventiviteit die volop in onze gemeente aanwezig is. Juist door die visie van kansen en samen daaraan werken zal blijken dat Veere de crisisbestendige gemeente is die we wensen. Daarin ligt de kracht en dat maakt ons sterk.

Samen werken aan een nieuw evenwicht In 2012 is besturen meer dan ooit een kwestie geweest van het zoeken naar een nieuw evenwicht. De samenleving leek door de crisis behoorlijk uit het evenwicht geslagen en vergde een tol. Dat merken we. Mensen raken hun baan kwijt en moeten nieuwe perspectieven zoeken. In toekomstplannen moeten we een stap terug zetten of denken we zelfs aan het schrappen van wat soms moeizaam is opgezet. We dreigen de regie over onze toekomst te verliezen of uit handen te geven. De gemeente heeft op verschillende terreinen in 2012 het voortouw genomen om samen met burgers en bedrijven juist te zoeken naar de mogelijkheden om die regie in eigen hand te houden. En als het gaat om plannen en ideeën die onze sa-

menleving beter maken niet aan schrappen te denken maar aan mogelijkheden ze te realiseren. Dan blijkt dat het ook een jaar is geweest waarin we nieuwe mogelijkheden ontdekten. De sociale media om netwerken op te bouwen en ideeën uit te wisselen hadden daarbij al een functie. Ze kregen in dat jaar een verdieping en ook een rol om kansen te inventariseren en de geesten te scherpen. Een ommekeer van gedachten. Niet uitgaan van wat er niet meer kan, maar wat nog wel mogelijk is. De gemeente draagt een steentje bij door in te spelen op de verantwoordelijkheid en burgerschapszin om mee te bouwen aan een nieuw evenwicht. De oplossingen zoeken

we dus dichtbij. Zelfs als het gaat om te werken en bij te dragen aan een duurzame wereld. Sinds 2011 is Veere Millenniumgemeente en willen we samen met onze inwoners en bedrijven bijdragen aan het terugdringen van armoede, ziekte en honger, maar ook verder bouwen aan een duurzame leefomgeving. De wereld verandert voortdurend. Dus zoeken naar een nieuwe balans is van alle tijden. 2012 was in dat opzicht niet anders, maar samen maakten we wel het verschil.


Veerse Krant 13 burgerjaarverslag 2012 - II

Commissie Bezwaarschriften

Aantal ingediende bezwaarschriften blijft gelijk, maar kan door extra inspanning wellicht omlaag Wie het niet eens is met een besluit van de gemeente kan daartegen bezwaar maken of beroep instellen. Dat kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Door het indienen van een bezwaar is het college verplicht opnieuw naar het besluit te kijken. Burgemeester en wethouders constateren dat in 2012 is voldaan aan alle vooraf gestelde doelen die ook de rechtsbescherming garanderen. In vergelijking met 2011 is het aantal bezwaarschriften in 2012 fors gedaald. In het licht van een langjarig gemiddelde is echter sprake van een gelijkblijvend aantal. Door extra aandacht kan het aantal procedures worden teruggebracht. Die opdracht heeft het college op zich genomen. Na het indienen van een bezwaarschrift volgt er contact met de indiener. Tijdens dit contact moet blijken of er onduidelijkheden zijn die hebben geleid tot het indienen van het bezwaarschrift. Is dat het geval dan wordt er een toelichting gegeven op het bestreden besluit. Ook kan worden onderzocht of er een mogelijke oplossing is die voor beide partijen acceptabel is en leidt tot het intrekken van het bezwaarschrift. Het vooraf inschatten of er bezwaarschriften volgen op een besluit, kan een

extra reden zijn eerst te overleggen met betrokkenen. De commissie kwam in 2012 negentien keer bijeen voor het houden van hoorzittingen en het vaststellen van adviezen. In dat jaar zijn 81 adviezen uitgebracht. Doordat de commissie bestaat uit ‘externe’ leden is er sprake van een onafhankelijke advisering. In 2012 kwamen de meeste bezwaren binnen over kleinschalig kamperen (19), bouwvergunningen (17) en planschade (17). Van de 81 bezwaarschriften waarover advies is uitgebracht zijn er 49 ongegrond verklaard en 27 niet-ontvankelijk. De gemiddelde behandelingsduur van een bezwaar naam ongeveer 10 weken in beslag.

Klagers en beklaagden Burgers die ontevreden zijn over het gedrag van college, raad of een ambtenaar die handelt onder verantwoordelijkheid van het college kunnen een klacht indienen. Zodra dat gebeurt wordt eerst gekeken naar een informele oplossing. Komt het daarbij niet tot een oplossing dan gaat de klacht naar de klachtencommissie. Het aantal klachten is in 2012 toegenomen, ook die uiteindelijk in een formele procedure terecht kwa-

men. Die laatste stijging is echter gering (2 in 2011 en 3 in 2012). Het in gesprek gaan met klagers levert duidelijk positieve resultaten op. Dat kan nog beter als de signalen van onvrede in een eerder stadium worden onderkend. Dat aspect krijgt in 2013 meer aandacht. Een klacht komt altijd eerst terecht bij de klachtencoördinator. Vervolgens - als gesprekken niet helpen - als formele behan-

deling bij de klachtencommissie. Die bestaat uit leden die niet werkzaam zijn bij de gemeente en zorgen voor een onafhankelijk advies. In 2012 heeft de klachtencommissie 13 klachten beoordeeld, in 5 gevallen na een hoorzitting. Overigens kan een klager die niet tevreden is over de uitspraak, ook nog terecht bij De Zeeuwse Ombudsman. Dat gebeurde in 2012 in zes gevallen.

Certificaat ‘Bewijs van Goede Dienst’ De Nederlandse vereniging voor Midden en Klein Bedrijf (MKB) hecht aan goede dienstverlening door gemeenten. Om dat te onderstrepen reikte de MKB-voorzitter in februari 2012 het certificaat ‘Bewijs van Goede Dienst’ uit aan gemeenten die hun dienstverlening aan bedrijven doelgericht aanpakken en verbeteren.

De gemeente Veere zat bij de 25 gemeenten die in februari dat certificaat mochten ontvangen. Bewijs van Goede Dienst is ontwikkeld door gemeenten en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, in samenwerking met MKBNederland en VNO-NCW. Op tien punten kijkt de MKB naar de gemeentelij-

ke dienstverlening. Die gaan onder andere over klantvriendelijkheid, de snelheid van vergunningverlening, actuele digitale informatie en het goed en tijdig beantwoorden van vragen van ondernemers. Gemeenten krijgen niet alleen te horen wat er goed gaat, ook wat er beter kan.

Veere in 2012 Frisse brede school Het jaar 2012 was nog maar net begonnen of de gemeente Veere - en vooral - Domburg haalde al een primeur in huis. Op 25 januari ging de nieuwe school de Golfslag in Domburg officieel open. De primeur lag in het feit dat de school de eerste ‘passief frisse brede school’ in Nederland is. Behalve de basisschool vindt ook Kindercentrum Watertoren onderdak in het gebouw. Er is opvang voor baby’s, peuters en leerlingen buiten de lesuren. Kinderen van 0 tot 12 jaar zijn dus welkom in het gebouw. Met een extra investering door de gemeente van ongeveer 15% heeft Domburg de eerste CO2neutrale school. In totaal investeerde de gemeente 2 miljoen euro in het gebouw. Project Zoutelande In 2012 is voor Zoutelande een doorbraak gekomen in de ontwikkeling van het dorp en daarmee het opheffen van een aantal knelpunten. De inspanningen en vooral ook de dialoog met het dorp hebben voor een totaalplaatje gezorgd waar iedereen de meerwaarde voor Zoutelande van inziet. Dat kon omdat we veel hebben geïnvesteerd in de communicatie. Volgens het projectplan zijn in 2014 of 2015 de accommodaties van VV De Meeuwen gereed en is in 2016 de supermarkt verhuist naar de nieuwe locatie bij de sportvelden. Voor het realiseren van de nieuwe brede school bij de supermarkt geldt een hoge prioriteit. Onderdeel van die brede school is ook een dorpshuis, gymzaal en een peuterspeelzaal met kinderopvang. De toekomst van Zoutelande ziet er weer rooskleurig uit. Bodembeleidsplan Samen met de andere twee Walcherse gemeenten kreeg Veere in 2012 een ‘regionaal bodembeleid’. Dus geen verschillen meer als het om gebruik, benutten of kansen gaat voor bedrijven, bewoners en overheden. Er blijft wel een verschil als het gaat om het belang. Middelburg en Vlissingen zijn meer verstedelijkt en in de gemeente Veere gaat het vooral om agrarische gebied. Voor heel Walcheren is een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan gemaakt.


Veerse Krant 14 burgerjaarverslag 2012 - III

Veere in 2012

 Openbare orde en veiligheid

Structuurvisie Vorig jaar is de gemeentelijke structuurvisie tot stand gekomen. Dat gebeurde na een uitvoerig proces van inspraak en participatie. In de visie geeft het college voor de komende 15 jaar richting aan het ruimtelijk beleid van de gemeente. Die visie gaat uit van een beperkte groei en ‘behoud door ontwikkeling’ ... ‘welke plekken willen we vooral koesteren en behouden, en op welke plekken is er plaats voor ontwikkeling.’ Geen grote koerswijzigingen, maar oog voor duurzaamheid en zuinig ruimtegebruik. De kwaliteiten van de gemeente vormen de basis voor de visie en de ontwikkelingen.

Regionale samenwerking Criminaliteitspreventie Zeeland (RPC)

Samenwerking op sociaal terrein De Walcherse samenwerking heeft op verschillende beleidsgebieden in 2012 nieuwe impulsen gekregen. De decentralisatie van de jeugdzorg, de overheveling van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo en de invoering van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV), leidden tot ingrijpende veranderingen in de taken voor gemeenten. De gemeenten in Walcheren hadden al eerder stappen gezet om gezamenlijk degelijk op veranderingen in het sociaal domein te reageren. Die inzet was bedoeld om samenhang aan te brengen door middel van een project ‘Samenwerking sociaal perspectief Walcheren 2020’. Dat project kreeg in 2012 verder gestalte.

Brandweer in 2012 224 keer uitgerukt

Sport en Subsidies Bij sport is in 2012 een knip gemaakt tussen de instandhouding van accommodaties/privatiseringsgelden en activiteiten. De eerste zijn onder gebracht bij de bevordering van de sociale infrastructuur van Veere (in stand houden sportinfrastructuur). Sportactiviteiten die bijdragen aan het beleid van de gemeente op basis van de Sportnota zijn ondergebracht in een ander programma. Dat is het meer inhoudelijke subsidieprogramma op het gebied van welzijn, sport en gezondheid. Daarbij wordt alleen voor activiteiten die bijdragen aan de in de nota genoemde prioriteiten subsidie verleend. Naast bewegen staan er nog een aantal prioriteiten in de sportnota. Hiervoor kan onder genoemde voorwaarden ook subsidie worden verstrekt.

Het Regionaal Platform Criminaliteitspreventie Zeeland is in navolging van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing en tal van andere regionale platforms Criminaliteitspreventie opgericht. De samenwerking moet bijdragen aan een veilig(er) ondernemingsklimaat. Samengevat zijn de doelstellingen van het RPC-Zeeland: a. terugbrengen en beheersen van de criminaliteit tegen het Zeeuwse bedrijfsleven, b. bevorderen van de bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid van de Zeeuwse ondernemers en

Het aantal incidenten waarvoor de brandweer in Veere in 2012 is uitgerukt toont geen grote veranderingen in vergelijking met 2011. In totaal is de brandweer 224 maal uitgerukt voor uiteenlopende incidenten. Daarvan zijn 171 incidenten gekwalificeerd als prio 1, wat wil zeggen dat deze meldingen een spoedeisend karakter hadden. Van de 171 meldingen werden er 129 via een automatische brandmeld installatie (OMS). Het merendeel – zo’n 90% - van deze meldingen betreft een loze melding. Het betekent dat ruim 65% van het aantal prio 1 meldingen wordt veroorzaakt door een loze melding van een OMS. Dit zijn verontrustende cijfers omdat blijkt dat hierin nog steeds geen daling waar-

Interventievoertuig Het brandweerkorps Koudekerke kreeg in 2012 een nieuwe aanwinst, uniek in Nederland zelfs. Het is een zogenaamd ‘speciaal interventie voertuig’ (SIV). Hypermodern en uitgerust met voorzieningen om snel in een wijde omgeving zelfstandig te kunnen ingrijpen. Vooral bij beginnende woningbrand biedt het grote voordelen. Met vier vrijwilligers kan de auto al uitrukken. Voordeel is ook dat de wagen goedkoper is in aanschaf.

gemeenten op het gebied van economische criminaliteitspreventie, c. stimuleren van de onderlinge samenwerking tussen overheden, politie, openbaar ministerie en bedrijfsleven bij het verminderen van economische criminaliteit (publiek-private samenwerking), d. advisering, deskundigheidsbevordering en voorlichting aan Zeeuwse ondernemers. Landelijk is de geschatte schade, als gevolg van criminaliteit tegen het bedrijfsleven, per jaar 3 miljard euro.

neembaar is. In 2012 is ook gebleken dat de opkomsttijd voor brandweer Veere bij prio 1 incidenten niet allemaal binnen de normtijd kon bestreden. De normtijden zijn vastgesteld in het Besluit Veiligheidsregio’s en de brandweer dient zich daaraan te houden. In bijna 78% van de gevallen was de brandweer op tijd. Het aantal grote branden is in de gemeente Veere in 2012 beperkt gebleven tot drie. Op 2 januari was er een grote brand bij een bedrijf aan de Achillesweg in Westkapelle. Op 13 januari brandde in Vrouwenpolder een leegstaande boerderij af aan de Koningin Emmaweg. Op 22 april ging een deel van de voormalige aluminiumfabriek in Gapinge in vlammen op.


Veerse Krant 15 burgerjaarverslag 2012 - IV

 Representatie

Bezoeken Collegeleden in kader van huwelijks- of leeftijdsjubileum

een greep uit 2012

25 januari Aanwezig bij officiële opening Brede School de Golfslag, Domburg 24 februari Openingshandeling verbouwd restaurant ‘t Waepen van Veere, Veere 3 maart Dijkwerkersdag, Westkapelle 3 maart Jaarlijkse uitvoering brassband Crescendo, Oostkapelle 8 maart Prijsuitreiking Walchers koersbaltoernooi, Oostkapelle 9 maart Op stap met Basisschool De Goede Polder, Vrouwenpolder, in kader van Landelijke Opschoondagen 16 maart Pannenkoeken bakken in kader van NL Doet, De Brouwerij, Koudekerke 16 maart Uitreiking speldjes trouwe leden muziekvereniging EMM, Serooskerke 17 maart Finale zangwedstrijd Voicewaarts, Koudekerke 11 april Prijsuitreiking schoolvoetbal jongens, Westkapelle 13 april Officiële opening expositie Hommage van Nederlandse Vereniging van Zeeschilders aan Wim Vaarzon Morel, Grote Kerk, Veere 16 mei Open Dag Pluimveehouderij Wouters VOF, Meliskerke 17 mei Onthulling Neptunus Standbeeld, voorafgaand aan optreden Shantykoor Neptunus tijdens 5-jarig bestaan strandpaviljoen Neptunus, strand Zoutelande 29 mei Prijsuitreiking ringrijden, Koudekerke 2 juni Jubileumzangavond 70-jarig bestaan zangvereniging De Lofstem, Aagtekerke 29 juni 1e schot gaaischieten, Domburg 4 juli Optreden Shantykoor Het Veerse Scheepstuig, Veere 7 juli 1e schot gaaischieten, Westkapelle 10 augustus Dorpsbarbeque, Grijpskerke 12 augustus Afscheidsdienst dominee W. Dekker, Prot. gemeente Serooskerke

17 augustus Kunstroute, Zoutelande 18 augustus Officiële opening tentoonstelling ‘12 plaatsbepalingen’, Grote Kerk, Veere 19 augustus Concert Domburgsch Muziek Initiatief, Domburg 31 augustus Welkomstwoord Small Sail Veere 1 september Braderie Gapinge en naar Kunstroute Oostkapelle 6 oktober Officiële opening ploegkampioenschap St. Zeeuws Werkend Trekpaard, Vrouwenpolder 19 oktober Prijsuitreiking WK Kustvissen, Veerse stranden 22 oktober Openingshandeling projectweek Waterspetters, Simnia in samenwerking met Polderhuis en Terra Maris 10 november Jubileumfeest van 35-jarig bestaan Oranjevereniging, Oostkapelle 15 november Officiële opening Open Walchers Kampioenschap (Vogels) en viering 50-jarig jubileum vogelvereniging De Nagtegaal uit Domburg 16 november Officiële opening expositie project Waterpareltjes , Polderhuis Westkapelle 23 november Première en presentatie documentaire en boek over Kustmarathon, Cinecity Vlissingen 2 december Afscheidsdienst ds. N.J. Dekker, Zionskerk, Oostkapelle 14 december Officiële opening Adventsmarkt, St. Ontwikkeling Samenwerking Veere 18 december Officiële openingsactie Serious Request, Oostkapelle

2012: Huwelijksjubileum : 86 bezoeken Leeftijdsjubileum : 6 bezoeken

Lintjes In 2012 zijn door de burgemeester 15 koninklijke onderscheidingen aan inwoners van de gemeente Veere uitgereikt

 Openbaar bestuur De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders geheten. De burgemeester is voorzitter van het college van b & w en heeft daar stemrecht in. Als de stemmen staken is de stem van de burgemeester zelfs doorslaggevend. De burgemeester is ook voorzitter van de gemeenteraad maar hij kan niet tevens raadslid zijn. In de gemeenteraad heeft hij dus geen stemrecht. In 2008 is een eerste stap gezet om het voorzitterschap van de gemeenteraad niet meer verplicht bij de burgemeester te leggen door deze bepaling uit de Grondwet te schrappen, maar de Gemeentewet schrijft deze verplichting nog wel voor. Overzicht (neven)functies ‘qualitate qua’ burgemeester van Veere

 Lid Regionaal College Politie Zeeland Lid AB Veiligheidsregio Zeeland Voorzitter Stichting Westhove Voorzitter Bestuur Vereniging Zeeuwse Gemeenten ( VZG ) Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening van de VZG Lid Commissie Europa en Internationaal van de VNG Lid bestuur Stichting Advisering Landelijk Gebied Zeeland Lid Raad van Advies Pieken in de Delta Voorzitter Stichting Zeeuwse Ombudsman (vanuit VZG) Voorzitter pc. KNRM Veere Voorzitter reddingstation Westkapelle van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij

Comité van Aanbeveling Stichting Voedselbank Walcheren Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld Stichting Veere Stichting Art and Performance Stichting VerBEELDing Charley Toorop Stichting Scratch Messiah Zeeland Ambassadeur Stichting Dagopvang Weeskinderen Kisumu Kenia Beschermheer Vereniging Vrienden van Veere Shantykoor Het Veerse Scheepstuig Alle functies zijn onbetaalde activiteiten


Veerse Krant 16 burgerjaarverslag 2012 - V

Veere in 2012 Raad digitaal De gemeente Veere loopt behoorlijk voorop als het gaat om digitalisering. Via de website, maar tegenwoordig ook met app’s, is het de bedoeling zoveel mogelijk ‘klanten’ op maat te bedienen. Sinds 2012 kunnen bezoekers aan raadsvergaderingen iPad’s gebruiken. Daarop staan de agenda en bijbehorende stukken. Scheelt stapels papier en maakt het bijwonen van een raadsvergadering nog meer ‘van deze tijd’. Raadsvergaderingen van de gemeenteraad waren overigens ook al langer online te volgen. Omgevingsapp In 2012 is digitaal Veere verschillende app’s rijker geworden. Daarbij ook de app ‘OmgevingsAlert’. Met deze app is eenvoudig te zien waar er plannen zijn die de leefomgeving kunnen beïnvloeden: een dakkapel van de achterbuurman, een kapvergunning van bomen in de buurt, een schutting of reclamebord naast je huis. Je komt het allemaal te weten op een duidelijke kaart, overzichtelijke lijst of met een handig push-bericht. Deze app is beschikbaar voor IPad, iPhone en Android. e-Herkenning Wat Digid is voor de burger, is eHerkenning voor ondernemingen. Zoals burgers zich identificeren met DigiD, zo kunnen zakelijke afnemers zich identificeren met e-Herkenning. Een middel om digitaal ‘zaken te kunnen doen’ met de overheid. De gemeente biedt via het digitaal loket 10 producten en diensten aan met eHerkenning, waaronder de drank- en horecavergunning, evenementenvergunning, kansspelvergunning, parkeervergunning, sluitingsuur horeca en sluitingsuur strandpaviljoen (ontheffing) en terrasvergunning. Digitale nota Het is sinds 2012 mogelijk het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen digitaal te ontvangen. Dat geldt voor klanten van ING, ABN Amro en de Rabobank die gebruik maken van internetbankieren kunnen hun aanslag digitaal ontvangen. Wie zich aanmeldt voor deze zogenaamde Finbox (via www.veere.nl) krijgt de volgende belastingaanslag digitaal via de bank.

 Communicatie Voorlichting geven over beleid en intenties van de gemeente drijft voor een groot deel op goede communicatie tussen inwoners, organisaties, bedrijven en bestuurders. Het met elkaar in gesprek gaan maakt duidelijk dat we dichter bij elkaar staan dan we ooit voor mogelijk hielden. Communicatiebeleid De rekenkamercommissie Veere heeft in 2012 het communicatiebeleid van de gemeente onder de loep genomen. Hoe communiceert de gemeente in verschillende fasen van de beleidscyclus met burgers, bedrijven en organisaties. Maar ook hoe ervaren ze dat en wat kan er beter. Om daar achter te komen is een aantal (5) beleidsdossiers boven tafel gehaald en is met een vertegenwoordiging van burgers, organisaties en bedrijven een rondetafelgesprek gevoerd. Daarin kwam met name de manier waarop die partijen zijn betrokken bij het hele proces aan bod en hoe dit is ervaren. De stap naar de burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties toe en de daarbij gehanteerde open dialoog is vrijwel unaniem als positief ervaren. Vraagtekens waren er echter bij waar nu wel en waar geen invloed op uitgeoefend kon worden. Onduidelijk was soms ook op welke onderdelen college en gemeenteraad al standpunten hadden ingenomen. Vragen dus over de status van een advies. Een besluit kan dan - ondanks alle communicatie - nog als een verrassing aankomen. Meer duidelijkheid van de gemeente - bijvoorbeeld over wat het doel, de agenda en spelregels zijn van het gesprek dat de gemeente wil voeren - geeft kleur aan de invloed die nog op het beleid is uit te oefenen en voorkomt onaangename verrassingen. In het nieuwe Communicatie beleidsplan zijn de onderzoeksresultaten en aanbevelingen van de rekenkamercommissie inmiddels verwerkt.

Veerse Krant In 2012 zijn acht edities verschenen die bij alle huishoudens in de bus werden bezorgd. De Veerse Krant is ook als digitale versie op www.veere.nl in te zien.

Website In de communicatie neemt de website www.veere.nl een steeds prominentere plek in. Niet alleen om iedereen 24 uur per dag op de hoogte te houden van beleidszaken en ontwikkelingen, maar ook om de gemeentelijke dienstverlening te optimaliseren. Die ingeslagen weg heeft in 2012 tot een aantal uitbreidingen geleid. De gemeente staat inmiddels - ook landelijk te boek als een voortrekker op digitaal gebied. In 2012 ook weer een uitbreiding van de Digitale Loketten. Thuis achter de computer - en dat dus 24 uur per dag en 7 dagen in de week - is de gemeente altijd bereikbaar! het Belastingloket (alles over belastingen en betalingen), het Inwonersloket (alles over trouwen, kinderen, reizen enz.), het WMO-loket (alle regelingen die er zijn), Formulieren, Regelgeving (alle geldende verordeningen), Mijn Veere (toegang tot uw Persoonlijke InternetPagina (PIP). MijnVeere MijnVeere geeft iedereen informatie op maat. Het geeft altijd inzicht in de bij de gemeente geregistreerde persoonlijke gegevens. MijnVeere zorgt voor real-time informatie over lopende zaken, zoals ingediende aanvragen en verstrekt individuele, relevante informatie.

Tweets, Facebook en App’s Een eigentijdse manier om betrokken te zijn bij de gemeente kan via de twitteraccount (#gemeente_veere), facebook (facebook.com/gemeenteveere) of de gratis app’s.


Veerse Krant 17 burgerjaarverslag 2012 - VI

Koninklijke Onderscheidingen 2012 In 2012 zijn 15 Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. 13 personen zijn benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau en 2 personen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De profielen hieronder zijn niet compleet. Lid in de Orde van Oranje Nassau J. Bimmel, Domburg. Hij heeft zich ingezet voor Motorsportvereniging De Uitlaat en als bestuurslid van de VVV. Op dit moment is Bimmel beheerder van de kantine van LTC Domburg. Ook is hij lid van de onderhoudsploeg. Verder is hij bestuurslid van de Domburgse ijsclub en huismeester van het Marie Tak van Poortvlietmuseum. A. van Eijzeren, Domburg, Hij is secretaris van de Domburgse Ringrijders en bestuurslid van VV Domburg geweest. Op dit moment is hij zeer nauw betrokken bij het bijhouden van het naslagwerk tav de uitslagen van het eerste elftal dan VV Domburg. Verder is hij tamboer bij de Domburgse Gaaischieters en verzamelt hij alle historische aspecten van het gaaischieten. Verder is Van Eijzeren penningmeester en ledenadministrateur van het popkoor Sing@Sea. J. Hoogendoorn, Domburg. Hij heeft zich ingezet als bestuurslid van muziekvereniging Crescendo, als bestuurslid van de VVD afdeling Domburg/Oostkapelle, als bestuurslid van de Stichting oud-strijders Walcheren en als voorzitter van het comité voor herdenking oorlogsslachtoffers. Verder heeft de heer Hoogendoorn zich ingezet als voorzitter van Groei en Bloei afdeling Walcheren. Vanuit die functie nam hij deel aan diverse overlegorganen. E.J. Meijers, Veere, Zij is actief geweest als secretaris van de Middenstandsvereniging Veere en was initiatiefnemer van de kerstboomactie in die plaats. Verder heeft mevrouw Meijers zich ingezet als Presidente van de Vrouwenbond, lid van toneelvereniging ‘Lering Ende Vermaeck’, als collectant voor de ZOA- en PIT-collecte en als wijkdame voor de Christelijk gereformeerde kerk te Middelburg. Op dit moment is zij actief als koster en vrijwilliger bij verzorgingshuis Ter Reede. Ook is zij actief in het bieden van hulp aan mensen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen. A. Riemens, Domburg. Hij heeft zich met name op het gebied van onderhoud ingezet voor de Domburgse Voetbalvereniging (VV Domburg), is één van de oprichters van ijsclub Domburg en heeft zich ingezet als penningmeester (fourier) van de Domburgse Gaaischieters. M. Bimmel, Oostkapelle. Hij heeft zich ingezet voor de PKN gemeente Oostkapelle als notabel/ kerkrentmeester, vertegenwoordiger van het Bijbelgenootschap en pastoraal medewerker. Hij zet zich in voor het ‘Wienkeltje van Bimmel’ In dit winkeltje stelt hij spullen tentoon die verkocht werden in de vroegere VéGé van Oostkapelle (de winkel van zijn ouders). Ook is hij actief voor de rommelmarktcommissie, de collecte van de maag-lever-darmstichting, de maaltijdvoorziening van Stichting Welzijn Veere, het 4 mei

comité, is hij teamlid van de commissie huisvlijt en hobby van Oostkapelle en is hij lid van de werkgroep eigenwijs landschap. G. Janse-Bimmel, Oostkapelle. Zij is bestuurslid van de Oranjevereniging Oostkapelle geweest. Op dit moment zet zij zich in voor het 4 mei comité, de rommelmarktcommissie en de kindernevendienst van PKN-gemeente Oostkapelle. Verder is zij instructeur jeugd-EHBO. J. van Keulen, Biggekerke, is bestuurslid van het dorpscentrum Biggekerke, bestuurslid van de dorpsraad Biggekerke, lid van de commissie vorming en toerusting van de PKN gemeente Biggekerke/Meliskerke/ Zoutelande en lid van de evenementendagcommissie van Biggekerke. Deze commissie organiseert de bazaar in Biggekerke. In het verleden is Van Keulen bestuurslid van speeltuinvereniging ’t Weitje geweest. P.C. Pattenier, Zoutelande. De heer Pattenier is actief als voorzitter van de Stichting Sportevenementen Zoutelande en zeer nauw betrokken bij de organisatie van de Hobbeldebobbelloop, strand motorcross, duatlon, triatlon, zeezwemmen en de Kustmarathon. P.F. Streefkerk, De heer Streefkerk zet zich al bijna 50 jaar in voor de Christelijke Brassband Middelburg. De heer Streefkerk is voorzitter geweest en op dit moment penningmeester. Daarnaast is hij penningmeester van het dierenasiel Walcheren en intensief betrokken bij de nieuwbouw. Sinds 2002 is Streefkerk vice-voorzitter van de raad van commissarissen van woning coöperatie Woonburg. Voor hun hun langdurige inzet voor de vrijwillige brandweer Veere zijn drie brandweermannen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau: De heren T. Bambagt en B. Koets (beide uit Biggekerke) en P.J. Melis uit Zoutelande. Ridder in de Orde van Oranje Nassau H.E.K. Visser, Oostkapelle, zet zich in als vrijwilliger voor tennisvereniging Mariekerke. Verder is hij bestuurslid bij de Oranjevereniging en actief als bestuurslid van de Stichting Bazaar Grijpskerke. J.A. Brandenbarg, Serooskerke, Brandenbarg was werkzaam in zowel het basis-als voortgezet- en academisch onderwijs. Begin jaren negentig werd hij benoemd als directeur van het (toenmalige) Rijksmuseum Meermanno Westreenianum/ Museum van het Boek, vervolgens vervulde hij de functie van algemeen secretaris van de (landelijke) Raad voor Cultuur en was hij korte tijd directeur van het Residentieorkest in Den Haag. Brandenbarg publiceerde over uiteenlopende onderwerpen, maakte tentoonstellingen en produceerde educatieve films. Van 2006 tot eind 2012 was hij directeur van de Zeeuwse Bibliotheek. Hij is onder andere Bestuurslid Stichting Beelden van Veere.

Veere in 2012 Alcohol polikliniek Tijdens de tweede Zeeuwse ‘jeugd & alcohol manifestatie’ in november 2012 is de eerste alcoholpolikliniek in Zeeland geopend. De Zeeuwse polikliniek voor jeugd en alcohol, gevestigd in het ADRZ-ziekenhuis in Goes, is de eerste Zeeuwse en de zevende officiële alcoholpolikliniek in Nederland. De nadruk ligt vooral op nazorg. In samenwerking met dr. Nico van der Lely, die in 2006 in Delft de eerste poli voor jeugd en alcohol oprichtte, is de Zeeuwse alcoholpoli tot stand gekomen. Het protocol ‘voorkom alcoholschade bij jongeren’ wordt hierbij gevolgd, om zo te zorgen voor een optimale acute opvang en voor een efficiënt nazorg- en begeleidingstraject. Tevreden inwoners Het wonen en de woning spelen een grote rol in het welbevinden van mensen. Uit een onderzoek door de PZC begin 2012 bleek dat inwoners van Veere zich in dat opzicht gelukkig voelen. Ze geven gemiddeld een 7.7 als rapportcijfer voor dat ‘geluksgevoel’. Meer dan vijf jaar eerder en ook hoger dan in veel andere Zeeuwse gemeenten. De gemeente Veere scoorde met name hoog bij het gevoel van veiligheid, de natuur en de omgeving waarin kinderen opgroeien. Minder was dat op het gebied van de culturele voorzieningen en, in de persoonlijke levensfeer, de keuze van de partner. Explosiemeters Vorig jaar zijn de meters die de brandweer Veere gebruikt om explosiegevaar en koolmonoxide uitstoot te registreren vervangen. De meetapparatuur valt onder de standaarduitrusting van een tankautospuit. Europees geld voor Veere Voor het project veelzijdig Veere heeft de gemeente eind 2012 950.000 euro aan Europese subsidie ontvangen. Het project bestaat uit verschillende onderdelen waarvan de realisatie in totaal ruim 2 miljoen vergt. Veelzijdig Veere is een scenario waarin de inwoners, ondernemers en gemeente samen een visie op de toekomst hebben vastgelegd. Met de toekenning van het subsidiebedrag is de verwezenlijking een stap dichterbij gekomen.


Veerse Krant 18 burgerjaarverslag 2012 - VII

 Onderzoek De gemeenteraad heeft een controlerende taak. Doet het college wat de raad haar heeft opgedragen en werkt het zoals van te voren was bedacht. Om daar achter te komen kan onderzoek verduidelijkend werken. Bovendien kunnen tekortkomingen in beleid aan het licht komen en dus ook worden bijgesteld. Voor die controlerende taak kan zowel de raad als het college de Rekenkamercommissie opdracht geven om een specifiek beleidsterrein te onderzoeken.

Hieronder drie van dergelijke onderzoeken die in 2012 zijn gehouden. 1. Onderzoek Comminicatiebeleid 2. Onderzoek WOZ-taxaties en daarmee verband houdende bezwaren en beroepsprocedures 3. Onderzoek naar de uitvoering van beleidsvoorbereidende werkzaamheden in de gemeente Veere, anders dan in eigen beheer

Onderzoek naar WOZ procedures leidt niet tot ander zienswijze over de gemeentelijke aanpak Hoe bepaalt de gemeente de WOZ-waarde? Wat doet de gemeente met bezwaren? Die vragen heeft de gemeenteraad in 2012 aan de Rekenkamercommissie voorgelegd. Want, zo ontdekte de gemeenteraad, iemand van wie een bezwaar niet wordt gehonoreerd en daartegen in beroep wil gaan krijgt vaak een schikking aangeboden. Eigenlijk krijgt de bezwaarmaker dan alsnog zijn gelijk en komt in een gunstiger positie dan iemand die dat niet doet. Dat zou een bepaalde mate van rechtsongelijkheid of ongelijke behandeling suggereren.

andere eigen zienswijze dan de officiële bezwaarprocedure vereist. De uitkomsten van het onderzoek door de Rekenkamercommissie betekende dat voor de eerste keer in haar bestaan de commissie niet met suggesties of aanbevelingen komt, maar zich aansluit bij de complimenten van de Waarderingskamer.

De Rekenkamercommissie dook in de dossiers en het beleid dat is afgesproken over het behandelen van bezwaren. Overigens kreeg de gemeente van het toezichthoudend orgaan op de naleving van de Wet WOZ (de Waarderingskamer) de kwalificatie ‘goed’ en zat daarmee in de hoogste van de vijf kwaliteitscategorieën. Dat oordeel komt tot stand na een grondig onderzoek op alle aspecten die met de WOZ regels samenhangen. De Rekenkamercommissie tilde, na onderzoek, zwaar aan dat oordeel van de Waarderingskamer. Het leek eerder te gaan om een onjuiste beeldvorming. Niet iedere burger weet dat de rechter de gemeente Veere verplicht tot overleg. Bij vergelijkbare onroerende zaken blijkt dat bij een bevestiging van een vermoeden er ambtshalve een aanpassing komt. Veel eigenaren kiezen echter vaak nadrukkelijk voor een

Veere in 2012

Een kleine gemeente kan niet zelf over alle noodzakelijke kennis beschikken De gemeente Veere maakt regelmatig gebruik van tijdelijk personeel van buiten de organisatie. Het gaat dan om werkzaamheden voor gekwalificeerde arbeidskrachten waarover de gemeente niet - tijdelijk of permanent - zelf beschikt. De vraag van de gemeenteraad aan de Rekenkamercommissie was, in welke gevallen de gemeente externe adviseurs, adviesbureaus, flexwerkers en stagiaires inzet voor het verrichten van beleidsvoorbereidende werkzaamheden. Het ging dan vooral om werkzaamheden waartoe de eigen organisatie in beginsel zelf ook in staat is of zou moeten zijn. Jaarlijks stelt de gemeenteraad bij de vaststelling van de begroting een budget vast voor inhuur van derden. Dat budget verschaft de organisatie middelen om te komen tot: Tijdelijke inhuur in geval van (langdurige)ziekte, zwangerschaps-, bevallings-, ouderschapsverlof, invulling van uren die moeten worden besteed voor werkzaamheden voor de Ondernemingsraad, enz. Invulling van vacatures; Aantrekken van tijdelijke projectmedewerkers van buiten de organisatie.

Afdelingen geven in hun afdelingsplannen aan waar zich capaciteitsproblemen voordoen. Dit is een voorwaarde om een beroep te kunnen doen op het centrale budget. Het inhuren van extern personeel levert extra kennis op waarbij het eigen personeel voordeel kan doen. Die kennisvermeerdering in de organisatie door de inhuur krijgt dan ook veel aandacht. Uiteindelijk kan dat weer tot vermindering van de inhuur leiden. De Rekenkamercommissie constateert dat er nadelen kleven aan de inhuur, maar dat het op de schaal van de gemeente Veere onmogelijk is alles zelf in huis te hebben. Bovendien zorgt de inhuur dus ook voor kennisontwikkeling binnen de organisatie. De commissie komt met een aantal aanbevelingen die inhuur beter stroomlijnen en kostenbesparend kunnen werken zoals: het stellen van een tijdslimiet, het goed afwegen wat er beslist wel aan know-how in de eigen organisatie moet zijn, het beter benutten van eigen instrumenten waaronder overwerk en prioriteitsstelling en aandacht voor kennisontwikkeling.


Veerse Krant 19

R

p

latfo

m

De volgende Platformpagina verschijnt eind mei. Aanleveren kopij tot 7 mei: redactieveersekrant@veere.nl

De Zonnebloem bij u in de buurt Een kopje koffie drinken, een fijn gesprek voeren, een dagje naar de dierentuin of naar een theatervoorstelling. En wat te denken van een boottocht over de Zeeuwse wateren. Wat voor velen de gewoonste zaak van de wereld is, kan voor mensen met een lichamelijke beperking toch heel lastig zijn. De Vrijwilligers van de Zonnebloem bieden uitkomst. Zij brengen bijzondere ontmoetingen tot stand, waarbij gezelschap en persoonlijk contact centraal staan.

Ook bij u in de buurt zijn er vrijwilligers actief. Wilt u graag meer weten over het werk van de Zonnebloem neem dan contact op met: Corry Moens-Jobse, tel. 582 942 of Tineke van Ouwerkerk, tel. 624 165. Wie interesse heeft om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij de Zonnebloem kan ook met één van bovengenoemde personen contact opnemen. Voor info: www.zonnebloem.nl

Hobbyloods Rapenburg Meliskerke Smederij Matthijsse is een nieuwe activiteit begonnen in Meliskerke. Een bedrijfsruimte (voormalige gemeenteloods) is ingericht met machines en gereedschap om als hobbyruimte dienst te doen. Er is plek voor houtbewerking en een ruimte metaalbewerking/sleutelreparatiewerk. Ook is er een hefbrug om aan auto’s te sleutelen. De hobbyloods is bedoeld voor ouderen, jongeren die thuis geen gelegenheid hebben om alleen, of in samenwerking met anderen iets te maken of te repareren. Ook is de ruimte geschikt voor bijvoorbeeld cursussen of workshops van onder anderebloemschikken, beeldhouwen of modelbouw. Wie daar gebruik van wil maken, wordt lid van de hobbyclub en betaalt een bedrag per dagdeel. De hobbyloods is nog op zoek naar:

 mensen die individueel of in groepsverband hun hobby uitoefenen mensen die deze hobbyisten per dagdeel (ochtend/middag/avond) willen begeleiden: wegwijs maken met de aanwezige machines, letten op de veiligheid, materiaal beheer. Docenten die kleine groepen (max. 8 personen) hobby-cursussen willen geven. Het opzetten van laag-drempelige cursussen. Een cursus houtbewerking zit al in het aanbod. Korting op materiaal Met diverse bedrijven op Walcheren zijn afspraken gemaakt om korting voor de leden te krijgen bij aankoop van materiaal. Informatie: tel. 562458 of 563 273 of 06 53868086. Mail: info@idomatthijsse.nl

Ouderenreis Zoutelande 60-plussers van Zoutelande kunnen op donderdag 23 mei meegaan met de jaarlijkse ouderenreis. Op het programma staat een vaartocht over de Alblas en een bezoek aan Edelhertenboerderij ‘de Zonhoeve’. Het vertrek is om 08.00 uur en de thuiskomst om ongeveer 21.00 uur.

De kosten bedragen € 62,per persoon (inclusief koffie met gebak, lunch en diner). Opgeven en contant betalen vrijdag 26 april van 11.00 – 12:00 uur bij Ada de Lange, Zuidstraat 3. Informatie: Ada de Lange,tel. 561233, Ied Assink, tel. 562093, Nel Louws, tel. 562623.

Ouderenreis Grijpskerke De 60+ reis voor Grijpskerke gaat dit jaar naar de Maasvlakte 2. Daarna volgt een bezoek aan het Nationaal Brandweer Museum in Hellevoetsluis.

De reis is op donderdag 30 mei. Deelname kost € 60, - euro per persoon (met lunch en diner). Aanmelden kan via tel. 591 999.

Rommelmarkt Aagtekerke Zaterdag 1 juni is er weer Rommelmarkt in Aagtekerke. Er zijn talrijke stalletjes met onder andere streekproducten en er zijn leuke activiteiten voor de kinderen. In de ochtend is er ook verkoop bij opbod. De Dorpskerk is open voor bezichtiging met orgelspel. Daar is ook een tentoonstel-

ling. De opbrengst van de rommelmarkt is bestemd voor het onderhoud van de kerk, voor een opbouwproject in Gambia en voor de Voedselbank Walcheren. De Rommelmarkt is op het karakteristieke Dorpsplein van Aagtekerke en duurt van 09.00 tot 15.00 uur.

Mantelzorgcomplimentje! Eens een keer naar de film of lekker uit eten? Met het mantelzorgcompliment komt u een heel eind. Het mantelzorgcompliment is een geldbedrag van € 200,- voor iedereen die langdurig en intensief een familielid, partner, vriend of kennis verzorgt. Zorgvragers kunnen hun mantelzorgers voordragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Kijk voor meer informatie op www.svb.nl. Hulp nodig bij het aanvragen van een mantelzorgcompliment? Kijk dan op www.mantelingwalcheren.nl of neem contact op met Stichting Manteling via 0118-553530 of info@mantelingwalcheren.nl.

Depressie en Burn-out, thema-avond Manteling organiseert een thema-avond over Depressie en Burn-out voor mantelzorgers en andere belangstellenden. De avond is in samenwerking met Rosa Salvia, preventiemedewerker van Indigo. De thema-avond is op woensdag 29 mei van 19.30 tot 21.30 uur bij Porthos (St Sebastiaanstraat 12, Middelburg). Deelname is gratis. Een depressie, wat is het eigenlijk? Kun je het voorkomen en/of herkennen? Heeft depressie ook raakvlakken met Burn-out? Wat moet je doen of vooral niet doen als je een depressie hebt, of mantelzorger bent van iemand met een depressie? Al deze vragen komen aan bod in de themabijeenkomst. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelden: 0118 55 35 30 of info@mantelingwalcheren.nl


Veerse Krant 20

JONG

Nieuw bestuurlijk talent Jeugdraad Jaarlijks kiest de jeugdraad drie nieuwe bestuurleden uit hun midden. Op 19 februari is de nieuwe lichting tijdens een kennismaking tussen de jeugdraad en commissieen raadsleden geïnstalleerd door wethouder Chris Maas. De nieuwe voorzitter is Katelijn Boerma. Zij neemt de taken over van Chantal Roose. Mike Minderhoud neemt het penningmeesterschap over van Hessel van der Zwaag en Jelle Boerma neemt de taken van Bekir

een greep uit de ZOUTELANDE 30 april 08.45 uur: planten van de Koningslinde op het Oranjeplein; zingen van het Wilhelmus met Luctor et Emergo en oplaten van de wensballonnen. Om 09.00 uur begint Jacco’s Grote Koningskinder Show in zaal Middendorp voor de jongere kinderen t/m groep 4. Om 11.00 uur start de zeskamp in en rond de Langstraat. In de tuin rondom de Catharinakerk de traditionele Oranjevrijmarkt en een panna-voetbal toernooi voor de kinderen van groep 5 t/m 8; 16.15 uur: Start feest in de Langstraat met een optreden van Ria Valk. 17.15 uur: optreden allround coverband De Directie.

VEERE Maandagavond 29 april zijn er tussen 19.00 en 00.00 uur diverse activiteiten voor de jeugd (zoektocht en disco’s) 30 april 09.00 uur: aubade met Veere’s Genoegen, aansluitend een kinderontbijt op de Markt. Ook in Veere wordt een konigslinde geplant (13.25 uur). ‘s Middags is er een vrijmarkt en een zeskamp. Om 20.30 uur begint in een feesttent in de Gedempte Haven het Oranjebal met Villagrove.

DOMBURG Maandag 29 april is er voor kinderen een kleedjesmarkt vanaf 15.00 uur en ‘s avonds (19.00 uur) begint een griezeltocht. 30 april 10.00 uur: beginnen de kinderspelen. Daarna een gezamenlijke lunch en met begeleiding van Apollo om 12.00 uur het planten van de Koningslinde. ‘s Middags onder andere Poppentheater POPS (13.00 uur), Wipe-Out (14.00 uur) en

Kolic over als secretaris. Tijdens de kennismaking is het nieuwe bestuur gelijk op de proef gesteld door met commissieleden, raadsleden en collegeleden te debatteren over jeugdzaken. De jeugdraad wist zich goed staande te houden en liet duidelijk hun mening blijken. Dat belooft wat voor de komende periode! Heb je vragen aan de jeugdraad of wil je zelf actief meedoen? Kijk dan op www.veerejeugd.nl

Oranjefeesten

‘Domburg’s Got Talent (17.00 uur). Vanaf 19.00 uur feestavond met Copycat.

AAGTEKERKE 30 april Na het verzamelen op het Dorpsplein van ‘gekroonde’ kinderen (08.50 uur) en samenzang met Brassband Apollo beginnen om 10.30 uur de kinderspelen. Vanaf 13.30 uur is er meerkamp met teams. In Amicitia begint om 19.30 uur het avondprogramma met voor de grote feestavond een playback-show en kinderdisco.

KOUDEKERKE Maandag 29 april activiteiten vanaf 15.00 uur. Onder andere touwtrekken voor de jeugd (15.00 uur), kinderdisco in de tent (19.00 uur) en daarna feest met de C.I.A. Coverband. 30 april 08.30 uur: begin voerbaltoernooi. Na oplaten ballonnen vanaf Dorpsplein en een optocht met versierde fietsen beginnen om 11.00 uur de voorrnden van de playbackshow/’The Voice Of Koudekerke’. De finale is ‘s middags om 16.30 uur na het feest op het Dorpsplein, met onder andere zeskamp, dolle stier en springkussen.

GAPINGE 30 april Ook in Gapinge is een TVscherm om niets te missen van de kroning. In De Spil begint daar het oranjefeest mee om 09.30 uur. Om 11.00 uur wordt de koningslinde geplant en aansluitend is er een lunch voor de kinderen. Die kunnen zich ‘s middags vermaken met allerlei spelletjes. Vanaf 18.00 uur is er een gezamelijke maaltijd in De Spil.

MELISKERKE Maandag 29 april houdt Meliskerke de Koniginnenach

(21.00 - 0.30 uur) in een tent op het sportveldje met DJ. 30 april 08.30 uur: aubade op het pleintje bij Joosse. ‘s Middags vanaf 13.00 uur zijn er Highland Games. Om 21.00 uur begint in Meliskerke de afterparty in café Boone.

en daarna het zingen van het Wilhelmus en proosten op de nieuwe koning. Vanaf 11.15 uur zijn er Oud Hollandse spelen op het Kerkplein voor jong en oud. ‘s Avonds om 19.00 uur begint de feestavond in Café Juliana met om 21.00 uur de Grote Knock-Out Show.

VROUWENPOLDER 30 april Na het hijsen van de vlag en het volkslied (08.30 uur) vertrekt om 09.00 uur de lawaaioptocht met lawaaimuziek. Daarna is er een gezamenlijk ontbijt. Vanaf 11.00 uur zijn er kinderspelen.Ook ‘s middags vanaf 14.00 uur zijn er spelen, maar ook een kindervrijmarkt en om 15.30 uur gekostumeerd voetbal. Van 19.00 tot 21.00 uur is er een kinderdisco.

OOSTKAPELLE 27 april Vanaf 18.30 uur is het zaterdag 27 april feest in Oostkapelle. Met een kinderdisco, en optocht met Brassband Crescendo en karaoke gaat het door tot 21.15 uur. Tussendoor wordt om 19.00 uur de Koningslinde geplant. 30 april Met een blikkenbussetocht start het Oranjefeest al om 07.30 uur. ‘s Morgens zijn er nog een hoedenparade, optocht en kinderspelen met een mini-zeskamp. Om 12.30 uur beginnen de zeskamp teams aan hun wedstrijd. Een uur later starten de tienerspelen. Tussendoor is er om 14.30 uur nog een kindervoorstelling. Het programma stopt om 17.00 uur.

BIGGEKERKE 30 april Het programma begint om 09.15 uur met een lawaaiopocht.Om ongeveer 11.00 uur wordt de Koningslinde geplant

GRIJPSKERKE Maandag 29 april is er een vossenjacht (19.30 uur) en DJavond (vanaf 20.30 uur 30 april 09.00 uur: optocht versierde fietsen en daarna voor groep 1 tm 6 vanaf 09.45 uur kinderspelen. Om 13.00 uur begint het levendvoetbalspeltoernooi en biertapwedstrijd (voor 16+). Om 15.30 uur een playbackshow. Een band begeleidt de overgang naar het avondprogramma dat om 20.30 uur begint met The Moon.

SEROOSKERKE Maandag 29 april feestavond met talentenjacht (vanaf 19.00 uur) in het vakantiecentrum. 30 april ‘s morgens vanaf 10.00 uur: een minizeskamp voor de allerkleinsten en zeskamp voor groep 3 t/m 8. Na een rondgang met versierde fietsen en EMM begint om 14.00 uur de strijd om de Stroskampschaal. Vanaf 17.00 uur aanschuiven voor de maaltijd bij Breedijk Horeca met bingo.

WESTKAPELLE 30 april 08.45 uur: Blikkepuzzerit door het dorp vanaf de Markt. Na het oplaten van ballonnen is er een rondgang - versierde fietsen en verkleed - door het dorp met OKK. Die ochtend ook nog kinderknutsel activiteiten in Herrijst en een Oranjemarkt in de Zuidstraat. Vanaf 13.00 uur is er een kindermarkt op de Markt.


Veerse Krant 21

Programma herdenkingen 4 mei Gapinge 19.45 uur: stille tocht naar begraafplaats (verzamelen bij de Spil) 19.50 uur: toespraak door vertegenwoordiging gemeente. Declamatie en Last Post. 20.00 uur: 2 minuten stilte. 20.02 uur: Wilhelmus. 20.05 uur: bloemen leggen door gemeente en kinderen. 20.15 uur: einde herdenking.

een kop koffie, thee of limonade.

Oostkapelle

19.00 uur: Verzamelen bij Michaels kerk en ontvangst genodigden. 19.15 uur: Vertrek stille tocht naar monument 19.30 uur: Opening door voorzitter 4 mei comité. Muziek en toespraak vertegenwoordiger gemeente en Karel Noorlander. Declamatie Doede Holtkamp 19.58 uur: Last Post 20.00 uur: 2 minuten stilte 20.02 uur: Gezamenlijk zingen Wilhelmus couplet 1 en 6

Dorpskerk 19.00 uur: Muziek door Crescendo 19.30 uur: Welkomstwoord door comitélid de heer P v/d Klis 19.35 uur: Zingen Zeeuws volkslied met Crescendo, daarna toespraak door afgevaardigde college Veere met aansluitend koraalmuziek Crescendo 19.43 uur: Voorlezen Memorandum + invulling door kinderen van Eben-Haezerschool Oostkapelle, aansluitend Koraalmuziek door Crescendo 19.50 uur: Naar het monument buiten voor bloemlegging 19.58 uur: Spelen ‘The Last Post’ 20.00 uur: 2 minuten stilte 20.02 uur: Zingen Wilhelmus 1e en 6e couplet met Crescendo. Gelegenheid tot het leggen van de bloemen na afkondiging. Slotwoord door comitélid A v Sluijs

Vrouwenpolder

Serooskerke

19.00 uur: Herdenkingssamenkomst in de Pelgrimskerk (Fort den Haakweg) met medewerking van Juliana Korpsen uit Middelburg. 19.45 uur: vanaf de Pelgrimskerk een Stille tocht naar de begraafplaats aan de Zoekweg. 20.00 uur: Moment van stilte voor de gevallenen in WO2 en bij vredesoperaties daarna. Zingen Wilhelmus 20.15 uur: naar - De Ontmoeting Fort den Haakweg 2a, voor

19.15 uur: Verzamelen bij het monument op het plein bij de Johanneskerk 19.20 uur: Herdenking met bloemenceremonieel door de kinderen van basisschool de Wegwijzer. Kranslegging bij het monument. Aansluitend stille tocht naar de begraafplaats onder het luiden van de klok 19.45 uur:Toespraak door de vertegenwoordiger van de gemeente Veere, declamatie, Last Post, Kranslegging

Koudekerke

20.00 uur: Twee minuten stilte en aansluitend Wilhelmus. Kranslegging bij het oorlogsmonument op de begraafplaats

Domburg 19.30 uur: Herdenkingsdienst in de kerk aan de Markt met zang, meditatie en gebed. Last Post en twee minuten stilte gevolgd door het zingen van het Wilhelmus. Korte overdenking. Organisatie: Werkgroep 4 mei herdenking Domburg

Veere 19.00 uur: Vesperdienst met zang en muziek in de Kleine Kerk aan de Kapellestraat in Veere. 19.25 uur: verzamelen de kinderen van beide basisscholen en andere belangstellenden zich in stilte bij het vredesmonument in de tuin van de Grote Kerk. 19.30 uur: luiden de klokken en vertrekt de stille tocht naar het oorlogsmonument op de oude begraafplaats van Zanddijk. Koraalmuziek Veere’s Genoegen. Last Post, twee minuten stilte en het zingen 1ste en 6de couplet van het Wilhelmus. Toespraak vertegenwoordiger gemeente. Gedicht kinderen basisschool en kranslegging. Aansluitend bloemenhulde.

Musea Veere openen deuren voor nieuw seizoen Na de gebruikelijke wintersluiting, hebben Stadhuismuseum De Vierschaar en Museum De Schotse Huizen in Veere op zaterdag 23 maart hun deuren weer voor het publiek geopend. Diverse nieuwe tentoonstellingen en activiteiten voor jong en oud staan op het programma. Oranjemaand in Stadhuismuseum De Vierschaar Gedurende de maand april staat Stadhuismuseum De Vierschaar in het teken van het Oranjehuis. Naast de vaste collectie portretten van Oranjevorsten, wordt een film vertoond over ‘Oranje ontmoet Zeeland’. In de Vierschaar staat de beroemde vergulde beker van Maximiliaan, waar alleen Koningin Beatrix als markiezin en straks Koning Willem-Alexander als markies van Veere uit mag drinken.

Voor kinderen is hiervan een gratis kleurplaat beschikbaar. ‘Oranje boven’ is ook het thema van de museumwinkel.

weert en de Westerschelde. De tentoonstelling is tot en met 26 mei te bezichtigen.

Tentoonstelling over De Munck in Museum De Schotse Huizen

Loop ook binnen in het gezellige handwerkcafé, iedere dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur. Er zijn nieuwe Zeeuwse handwerkpatronen beschikbaar, exclusief ontworpen voor Museum De Schotse Huizen. De winkel is aangevuld met tassen en tafelversiering van Walcherse stof. Voor kinderen zijn er diverse leuke workshops op woensdagmiddag en binnenkort ook op zaterdag!

Onder de titel ‘Van origine Zeeuws’ presenteert Museum De Schotse Huizen een tentoonstelling over de tot nu toe vrij onbekend gebleven kunstenaar Jan de Munck (1866-1943). In zijn werk toont hij zijn liefde voor het Zeeuwse landschap. Eén van zijn favoriete onderwerpen was de overgang van de zeil- naar de stoomvaart, met name rond Hans-

Bezoek beide musea met een voordelig combiticket. Op de vernieuwde internetsites www.schotsehuizen.nl en www.devierschaar.nl staat actuele informatie over de diverse activiteiten.


Veerse Krant 22

een ‘greep’ uit de

Veerse Agenda

Zaterdag 27 april Grijpskerke: Muziekfestival Surrenderhrieps XXL, met optredens van onder andere Surrender, Mooi Wark, R.O.L.R, High Voltage, WC Experience. Zoutelande: jongerenwedstrijd ringrijden, 08.00-17.00 uur.

17 mei Domburg: wandeling IVN, 13.30 uur, start strandopgang bij de Stenen Toko. Zondag 19 mei Neeltje Jans: excursie i.s.m. de NOB, start op de hoek van de parkeerplaats, bij de vlaggen van Het Zeeuwse Landschap, 14.00 uur.

Dinsdag 30 april Alle dertien kernen van de gemeente Veere: Oranjefeesten Woensdag 1 mei Oostkapelle: Terra Maris, braakballen peuteren, voor kinderen vanaf 6 jaar, 13.30 uur. Donderdag 2 mei Domburg: wandeling IVN, 13.30 uur, start strandopgang bij de Stenen Toko. Oostkapelle: Terra Maris, Strandjutten, 14.00 uur, aanmelden www.terramaris.nl

Strandpaviljoen Noordduine bij Domburg brengt met regelmaat muziek naar het strand. Zondag 26 mei vanaf 12.00 luistermuziek uit Kaapverdië en Zeeland met een even smakelijke brunch. Dubbel genieten. Een week later - zondag 1 juni de nieuwste Zeeuwse bandtalenten. Beide evenementen gaan in samenwerking met De WAK KuNstmarathon (zie pagina 8) en Classic!Fever/PopSport/Podium-Z.

Maandag 6 mei Oostkapelle: Terra Maris, kinderactiviteit, drolletjes en holletjes, 13.30 uur, aanmelden www.terramaris.nl

Donderdag 9 mei Oostkapelle: Terra Maris, vroege vogelwandeling met Jan Tuin, 6.00 uur, aanmelden www.terramaris.nl Vrijdag 10 mei Oostkapelle: In de bongerd, ringrijden, 10-17 uur. Meliskerke: ijsboerderij Koehoorn, ringrijden 10-16 uur.

Zaterdag 11 mei Zoutelande: Antiek- en curiosamarkt. Aagtekerke: Solex race en diverse demonstraties, 14.00 uur. Grijpskerke: ringrijden, 8-17 uur. Westkapelle: ringrijden, koppelwedstrijd,10-18 uur. Zondag 12 mei Vrouwenpolder: Kon. Emmaweg 22, Oranjezon, vroege vogel excursie, 6.00 uur.

Beachvolleybal voor iedereen

Na de meivakantie gaan we naar het strand. Kinderen van 6-12 jaar en hun ouders kunnen gratis deelnemen aan een beachvolleybalinstuif. Op dinsdag 14 mei krijgen de kinderen en hun ouders een proeftraining beachvolleybal. Hierbij staan plezier en lekker bewegen voorop. De training is op het strand bij Strandpaviljoen De Piraat te Oostkapelle. Eerst van 15.45–16.45 uur voor kinderen van 6-8 jaar en hun ouders aan de beurt. Daarna, van 16.45–17.45 uur, kinderen van 9-12

Vrijdag 24 mei Domburg: Strandpaviljoen Noordduine. Tramonto event met DJ’s vanaf 16.00 uur.

Zaterdag 25 mei Aagtekerke: ringrijden, 1e klas kampioenschap, 8.00-17.30 uur.

Trainingen bij Strandpaviljoen De Piraat Oostkapelle De pas opgerichte Stichting Promotie Beachvolleybal Zeeland is in april begonnen met het geven van gastlessen op de basisscholen in verschillende kernen van de gemeente Veere. Kinderen van groep 3 t/m 8 hebben tijdens de gymles al een beetje (beach)volleybal geleerd.

Dinsdag 21 mei Oostkapelle: ringrijden, 8.00-17.30 uur Koudekerke: ringrijden, 8.00-18.00 uur.

Zaterdag 25 en zondag 26 mei, woensdag 29 mei, zaterdag 1 juni en zondag 2 juni Kust 9 locaties: KuNstmarathon activiteiten WAK. Zie pagina 8.

4-11 mei Domburg: Schildersweek.

Dinsdag 7 mei Oostkapelle: Terra Maris, bouwen insectenhotel, voor kinderen vanaf 8 jaar, 13.30 uur, aanmelden www.terramaris.nl

zie ook www.veere.nl

jaar en hun ouders. Ook als er op school geen gastles is gegeven, ben je van harte welkom. Kinderen en hun ouders kunnen zich ook al opgeven voor deze 6 beachvolleybaltrainingen, van dinsdag 21 mei t/m dinsdag 25 juni, bij het Strandpaviljoen. Inschrijven voor de trainingen via de website van de Stichting. Voor de trainingen wordt een kleine bijdrage gevraagd. dinsdag 14 mei: 15.45–16.45 beachvolleybalinstuif kinderen 6-8 jaar + ouders en van 16.45–17.45 uur beachvolleybalinstuif kinderen 9-12 jaar + ouders dinsdag 21 mei t/m dinsdag 25 juni: iedere dinsdag 15.45 – 16.45 uur beachvolleybaltrainingen kinderen 6-8 jaar + ouders en 16.45 – 17.45 kinderen 9-12 jaar + ouders

Zaterdag 1 juni Zoutelande: Antiek- en curiosamarkt. Domburg: Living Statues Festival, levende standbeelden in het centrum van Domburg. Info: www.domburgstatues.nl 3-7 juni Zoutelande: Avond4daagse. Zaterdag 15 juni Westkapelle: Dikkebanden wedstrijden in verschillende categoriën van 3 t/m 12 jaar. Wielerstichting Westkapelle. Aanvang 14.00 uur.

Vertellingen van Jan Vader Het dagelijkse plattelandsleven op Walcheren is op bijzondere wijze opgeschreven door Jan Vader (1875-1976). Lange tijd waren de gewilde uitgaven van zijn boekjes niet meer verkrijgbaar. Met toestemming van de Heemkundige Kring Walcheren, zijn verhalen uit Vader’s schriftjes door Sylvia van Dam Merrett nu gebundeld in een publicatie ter begeleiding van de streekdrachttentoonstelling in Museum De Schotse Huizen. De verhalen zijn aangevuld met zogenaamde ‘Vadertjes’ van Frans van den Driest, gepubliceerd in het heemkundig tijdschrift ‘De Wete’. Unieke foto’s en niet eerder vertoonde illustraties uit privébezit maken deze publicatie compleet. Het boekje is te koop in de De Schotse Huizen.

Zwoegen en zwieren door de seizoenen De streekdrachtexpositie in Museum De Schotse Huizen is al jaren een traditie. Dit jaar gaat het niet zo zeer om de pracht en praal die streekdracht kan uitstralen, maar juist om de werkkleding die in alledaagse situaties werd gebruikt. De sfeerbeelden worden versterkt door foto’s van Neeltje Flipse-Roelse (1921-2008), uit de collectie van Het Polderhuis in Westkapelle.


Veerse Krant 23

Heleen van den Hooven in Kunst&Vorm

EXPOSITIES Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg t/m 2 juni In Het Licht Van Walcheren 10 jaar Schildersweek Domburg Open dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Boerderijgalerie de Osseberg Grijpskerke, t/m 18 mei Lydia Coolen, sieraad-objecten in zilver, Jan Kettelerij, sculpturen in steen, Marja de Lange, schilderijen en werken op papier, Simon Woudwijk, sculpturen in brons Open donderdag t/m zaterdag 14.00-17.00 uur. www.deosseberg.nl

Museum De Vierschaar Veere t/m 31 oktober Oude zeekaarten dagelijks geopend van 13.00 – 17.00 uur (vrijdagmiddag gesloten) Polderhuismuseum Westkapelle t/m 2 juni ‘Zeeuws Zicht’ foto’s van het Zeeuwse landschap, gemaakt door de huisfotograaf Jan de Jonge. Open: dagelijks 10.00 - 17.00 uur. www.polderhuiswestkapelle.nl

Museum Schotse Huizen Veere t/m 26 mei Jan de Munck ‘van origine Zeeuws’ Een oeuvre overzicht t/m 31 oktober Zwoegen en zwieren Een jaar rond in Walcherse dracht Open: dagelijks 13.00 – 17.00 uur

Heleen woont en werkt in Vlissingen. Haar werk heeft relatie met Zeeland in materiaal en verbeelding. Het materiaal is vilt, gemaakt van Zeeuwse melkschapen uit de zak van Zuid Beveland. Zij ontdekte dat verschillende schapenrassen hun eigen specifieke wol opleveren en dan ook verschillende type vilt opleveren. Dat maakt het mogelijk diverse verbeeldingen te maken kunstzinnig ruimtelijk, maar ook in dagelijks gebruik, mode, design, etc. Zij ontwierp de design vaas ‘Sjaantje’. Hierin zie je het verhaal van de schapen die grazen op de bloemendijken in de zak van Zuid Beveland. Vilt nodigt uit tot aanraken, het spreekt meerdere zintuigen aan. Het is niet alleen kijken, maar ook voelen, het is haar droom de wereld te verzachten met vilt. Zij houdt erg van het lege landschap het strand en de zee. Dat lijkt vaak monotoon of saai maar als je beter kijkt zie zij

verschillende structuren, kleuren die zij zichtbaar wil maken in haar werkstukken. Ook het licht heeft een belangrijke invloed op het 3-dimensionale werk. Het is prachtig te zien hoe vilt het licht filtert en er een verrassende beleving ontstaat bij het draaien van het zonlicht. Heleen toont ruimtelijk maar ook wandreliëfs in vilt met een beleving van landschap en zee, maar ook heeft zij een bijzonder leuke collectie hebben dingetjes van vilt. De expositie is van 13 april tot 25 mei te bezoeken in Kunst&Vorm (Fort den Haakweg 16 Vrouwenpolder) op woensdag t/m zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur buiten deze tijden alleen op afspraak. www.kunstenvorm.nl

Met Hart en Ziel ... en Humor en 75 Paradijsvogels

Schildersweek Domburg - In het licht van Walcheren Van 3 mei tot en met 11 mei organiseert de Stichting Art&Performance voor de 10e keer de Internationale Schildersweek in Domburg. Ook dit jaar komen er weer zo,n dertig kunstenaars uit de hele wereld schilderen en fotograferen in en rond Domburg. Zondag 5 mei Dag van de Zondagsschilders door heel Domburg. Info, aanmelden en programma: www.schilderweek.nl

Diverse kunstenaars in Galerie de Osseberg. Singelweg 11, Grijpskerke (bij Sint-Laurens) Expositie: t/m zaterdag 18 mei Meer info kunstenaars: www.deosseberg.nl Zondag 28 april: Concert Navah-Tehila zang en piano en Andrea Veenhuysen, viool Met composities van Navah-Tehila afgewisseld door joodse muziek. Aanvang: 14.30 uur Toegang: € 11,-. Reserveren: 0118 625284.

Kronings - Puzzel Oplossing vorige puzzel was: COMMUNICEREN De winnaar is: Siebren Cijvat uit Westkapelle

In deze woordzoeker kunnen de woorden zowel horizontaal, verticaal als diagonaal en achterstevoren staan. Voor de oplossing nog even puzzelen met de overgebleven letters.

ma x a n e d n e r ij a e l i t e l sma m r m a e a o h n g e o nmo a r o t k o

i i r l e l a l e o o n d k

m t r a e p m c r n i n e n

a a e t r p s d s n n e i i

k c d i a n s u g k h d l e

r o i d l n x c o g e l mb s i n g r o u l e r s g u w

o b l a e o e w i n d

l n e

n a l h o a l g n i i a i k

b v l m a n t e l n g n n e

g i t r e d n i l g e d o r

w t r a a v s g n i n o k k

abdicatie amalia amsterdam april balconscene beatrix dertig droom hermelijn inhuldigen koningsboom koningslied koningsspelen

koningsvaart kroning kroon linde mantel maxima nederland nieuwe kerk tango troon vlag wilhelmus

Stuur de oplossing vóór 7 mei naar: Gemeente Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg of via e-mail: redactieveersekrant@veere.nl


Veerse Krant 24

Voor Toyota gaat u naar

De Jonge

Blauwpoortseweg 1 4365 NB Meliskerke T 0118 56 34 12 F 0118 56 35 84

bouwadviseurs

info@bu-bouwadviseurs.nl www.bu-bouwadviseurs.nl

GEN NNIN ERGU G V • EIDIN RK EGEL NWE EN UWB TEKE G O IG B IN D • N G NN RSIN WKU SPLA BOU EHEE OUD ERP • TENB DERH S W N O T K O • • ON EN • TEKK • BES

Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800 www.toyota-dejonge.nl

Administratiekantoor Van Beers BV Uw partner in zakelijke dienstverlening

Voor complete advisering en begeleiding van uw bedrijf. O.a.: Belastingzaken, jaarrekeningen, boekhoudingen, loonadministraties, financieringsvraagstukken.

Creatief in advies Flexibel in dienstverlening Actief in samenwerking

Rijkse & Zwemer accountants Torenstraat 15 | 4353 AA Serooskerke Postbus 6 | 4353 ZG Serooskerke

Mariekerkseweg 48 - 4364 AS Grijpskerke telefoon (0118) 59 28 28 - fax (0118) 59 32 11 www.admvanbeers.nl

Goes Middelburg T| (0118) 678900 T| (0113) 242628 info@aar.nl

Serooskerke T| (0118) 592610

Vlissingen Terneuzen Zierikzee T| (0115) 683449 T| (0118) 419192 T| (0111) 420344 www.aar.nl

BIJ AANKOOP VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN

GRATIS INZETHORREN! Wij zijn een gerenommeerd bedrijf en leveren uitsluitend topproducten. ZK Kozijnen B.V., uw adres in Zeeland voor: KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN EN DEUREN, GEVELBEKLEDING, SCHUIFPUIEN, ROLLUIKEN, DAKVENSTERS GARAGEDEUREN, DAKKAPELLEN, ZONWERINGEN, PARASOLS Nico Kulk ontvangt u graag met verse koffie op Klarinetweg 10-12 in Middelburg

www.zkkozijnenbv.nl TOT 15 JAAR GARANTIE

Telefoon (0118) 65 14 35 • Fax (0118) 67 44 20 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.30 uur zaterdag 09.30 - 13.30 uur, ’s avonds op afspraak

Adverteren in de Veerse Krant Plaats een advertentie of sluit een contract af voor meerdere plaatsingen. Profiteer van de gunstige tarieven en aantrekkelijke kortingen tot 15%. In een oplage van 10.000 stuks wordt de Veerse Krant huis aan huis verspreid in alle kernen en het buitengebied van de gemeente Veere Zoekt u personeel voor uw bedrijf, vrijwilligers voor uw stichting of vereniging, wilt u uw evenement promoten, of uw bedrijf onder de aandacht brengen, neem dan contact met ons op.

Tel. (0118) 555 399 E-mail gemeente@veere.nl

Veerse krant mei 2013  

Veerse krant mei 2013 en Burgerjaarverslag 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you