Page 1

VEERSE

KR A N T maart/april 2014

Informatieblad, jaargang 18 no. 2

Nieuwe lente

Gemeenteraad kiezen Tot onze democratische rechten hoort het eens in de vier jaar kiezen van een gemeenteraad. Dat kan dit jaar op woensdag 19 maart. Met deze verkiezingen worden de 19 zetels in de gemeenteraad van Veere verdeeld. Aan deze verkiezingen doen in de gemeente Veere 7 partijen mee. Welke dat zijn en waar ze voor staan is te lezen in deze Veerse Krant vanaf pagina 4.

Kiesgerechtigd Om een stem te kunnen uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen gelden een aantal eisen. Kiesrecht heeft iemand die: 18 jaar of ouder is; niet is uitgesloten van het kiesrecht; volgens de gemeentelijke basisadministratie op de dag van de kandidaatstelling in een Nederlandse gemeente woonde. Deze voorwaarden gelden ook voor niet EU-inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven. Het hebben van de Nederlandse nationaliteit is dus geen voorwaarde om te mogen stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Kiesgerechtigden ontvangen van de gemeente een stempas om te kunnen stemmen. Wie vragen heeft over kiesgerechtigheid kan contact opnemen via tel. 0118 555 447 of per mail cpb@veere.nl.

Herinrichting Kaai Veere Stemt de gemeenteraad in met het verschaffen van een krediet van € 475.300 dan kan in september begonnen worden de herinrichting van de Kaai in Veere. Tussen Markt en Jachtclub komt dan een bredere wandelboulevard, zijn er geen geparkeerde auto’s meer en is er extra ruimte voor terrassen. Met historische bestratingsmateriaal en natuursteen krijgt het gebied een passende uitstraling. De totale kosten bedragen ruim 1 miljoen euro. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling/ Operationeel Programma Zuid-Nederland stelt bijna € 400.000 beschikbaar. De werkzaamheden moeten voor april 2015 voltooid zijn. De herinrichting staat voor 27 februari op de raadsagenda.

Storingen lichtmasten De gemeente Veere heeft ca. 5100 lantaarnpalen. Het gebeurt regelmatig dat een lichtpunt in storing is. Het melden van storingen kan via de service telefoon 555447 of via www.veere.nl. Na melding van de storing moet de onderhoudsaannemer de storing in maximaal 5 werkdagen oplossen. Het komt voor dat de storing in de aansluitkabel zit. Het oplossen van dergelijke storingen neemt meer tijd in beslag. Die storingen worden niet door de onderhoudsaannemer opgelost, maar door Delta Netwerk Bedrijf (DNWB).

Foto Suzette Hoogerheide

Huur gemeentelijke accommodaties seizoen 2014-2015 Verenigingen of instellingen die het komende seizoen een ruimte willen huren in één of meer gemeentelijke accommodatie(s) kunnen hun wensen aan de gemeente doorgeven. Een aanvraagformulier is in te vullen via www.veere.nl. Huurders die geen beschikking hebben over een pc of internet kunnen telefonisch een papieren versie van het formulier aanvragen bij Leonie Phaff, telefoon 0118-555417. Uren moeten schriftelijk worden aangevraagd bij de afdeling Openbare Ruimte vóór 1 april 2014. Het gaat om volgende gemeentelijke gebouwen: De sportaccommodaties in Aagtekerke, Domburg, Grijpskerke, Koudekerke, Meliskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Veere (Zanddijk), Vrouwenpolder, Westkapelle en Zoutelande. De zalen van verenigingsgebouw Amicitia en De Tweesprong te Aagtekerke, De Couburg te Koudekerke, De Halve Maan te Oostkapelle en het verenigingsgebouw te Vrouwenpolder. Vanwege de geplande sloop van de gymzaal in Zoutelande is het de verwachting dat gebruikers van de oude gymzaal in 2015 uit moeten wijken naar een andere locatie. Voor meer informatie: Leonie Phaff, tel. 0118 555 417 of e-mail: zaalhuren@veere.nl

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’ dichtte Herman Gorter in zijn ellenlange ode aan de natuur, in ‘t bijzonder aan de maand Mei. Meer dan honderd jaar oud en nog steeds gebeiteld in ons collectief geheugen als een bode van een mooie, hoopvolle belofte. Grote woorden voor een periode waarin verkiezingen aanbreken. Gemeenteraden en Europees Parlement krijgen op respectievelijk 19 maart en 22 mei een nieuw gezicht. Het gezicht van de mensen die gebruik maken van het recht om te kiezen. Dat recht is van latere datum dan het gedicht ‘Mei’ van Gorter, maar biedt evenzeer de kans om de toekomst een positieve draai te geven. Maak er gebruik van!

Buurtbus Sinds juli 2013 rijdt een buurtbus tussen Westkapelle en Veere via Domburg, Oostkapelle, Serooskerke en Gapinge. De bus stopt daar op verschillende plaatsen zoals bij alle verzorgingshuizen en WoonZorgComplexen. Het is een busverbinding voor iedereen en die zonder de inzet van veel vrijwilligers niet zou bestaan. Een overzicht van halteplaatsen en tijden zijn te vinden op www.9292ov.nl. In de buurtbus kan zowel contant als met de OV Chipkaart betaald worden.

Hoe blijft Walcheren schoon? Zwerfvuil is een storende factor in de mooie Walcherse natuur. Elk flesje of pakje valt op. Het hoort er niet thuis. De gemeente Veere wil een schoon Walcheren. Jaarlijks wordt een grote inspanning geleverd door de mensen van de buitendienst en van Orionis om de kernen en het buitengebied te schonen. Bovendien ruimt een aantal vrijwilligers regelmatig op een aantal wegen het zwerfvuil. Dat is geweldig goed werk. De gemeente organiseert op zaterdag 29 maart een opschoonmorgen. Het is dan de landelijke opschoondag. Aanmelden voor deelname aan de opschoonmorgen of als vrijwilliger kan bij: Sam de Visser, tel. 555242 of 06-55385073 of via e-mail: s.de.visser@veere.nl


Veerse Krant 2

5de Sociale Atlas Zeeland 2013

Aantal

Het is goed leven in Veere Sinds 2002 verschijnt de Sociale Atlas van Zeeland. Eind vorig jaar zag de 5de editie het licht. Een boekwerk in opdracht van de Provincie Zeeland met veel informatie en Eerdere edities van de Sociale Atlas verschenen in 2002, 2006, 2009 en 2011. Waar mogelijk is een vergelijking gemaakt met de resultaten uit die onderzoeken. Bij alle onderwerpen, zoals wonen, werken, gezondheid veiligheid, vrije tijd, zorg en leren, is het mogelijk de Zeeuwse gemeenten met elkaar te vergelijken. Daarnaast zijn de landelijke en provinciale cijfers vermeld. Tevreden De gemeente Veere springt er bij een aantal onderzoeken uit ... en meestal op een positieve manier. Zo telt de gemeente het hoogste percentage (90%) dat tevreden is met de leefomgeving. Alleen in de gemeente Kapelle is dat net 1% meer. Inwoners van de gemeente Veere waarderen hun woonomgeving met het rapportcijfer 7,2. Daarop sluit het gevoel van veiligheid mooi aan. Het totaal aantal misdrijven is in Zeeland tussen 2008 en 2012 afgenomen. De grootste daling was in de gemeente Veere. Inwoners in de gemeente ervaren in hun woon- en leefomgeving ook een hoge collectieve redzaamheid. Dat betekent dat mensen erop vertrouwen dat de buurt, als dat nodig is, een helpende hand toesteekt en bereid is samen problemen op te lossen. Vrijwilligers Het is niet moeilijk om die saamhorigheid te koppelen aan een ook voor Zeeland groot aantal vrijwilligers.

vooral cijfers en tabellen over onderwerpen die de bevolking betreffen. De Atlas is bedoeld als naslagwerk en een handvat voor beleid.

Ongeveer 1 op de 3 Zeeuwen (33%) verricht vrijwilligerswerk Dit is iets meer dan vier jaar geleden (29%). In vergelijking met andere Zeeuwse gemeenten wordt in Veere (net als in Borsele) opmerkelijk vaker vrijwilligerswerk verricht. Opvallend is tevens dat in Veere het percentage jeugdige vrijwilligers behoorlijk boven het Zeeuws gemiddelde ligt. In Veere zijn bovendien meer dan gemiddeld inwoners lid van een vereniging. Opkomst verkiezingen In vergelijking met Nederland ligt de opkomst bij de gemeentelijke, provinciale en landelijke verkiezingen in Zeeland steeds iets hoger. Veere onderscheidt zich in Zeeland steeds door de hoogste opkomstpercentages. Een indicatie van de betrokkenheid van de burgers bij het wel en wee van hun gemeente.

ners van 80 jaar en ouder. De groep 80-plus (die veel van zorgvoorzieningen gebruikt maakt) neemt komende 10 jaar toe met gemiddeld 70%. Dat is extra merkbaar omdat de totale bevolkingsomvang afneemt. In vier gemeenten (Hulst, Terneuzen, NoordBeveland, Veere) was sprake van een afname van het aantal kinderen. De arbeidsparticipatie van vrouwen in Zeeland blijft iets achter bij die in Nederland als geheel. Met name in Kapelle, Reimerswaal, Tholen en Veere ligt de participatiegraad van vrouwen een stuk lager. Wonen Uit de cijfers blijkt dat de woningvoorraad in Zeeland in de periode 2008 - 2011 met bijna 2% is toegenomen. Van de ruim 40.000 woningen op Walcheren heeft Veere er ruim 10.000. Wel zijn er in Veere (net als in Sluis) de afgelopen 3 jaar de minste woningen bijgekomen.

Minder

De Sociale Atlas laat ook zien dat er ontwikkelingen zijn die een gemeenschap negatief kunnen beïnvloeden. Deels hebben die te maken met de recente economische crisis en deels met verandering van de bevolkingssamenstelling. Ook daarin springt de gemeente Veere er op enkele onderwerpen uit: de afname van het inwoneraantal en de vergrijzing. De gemeente heeft, zoals de meeste Zeeuwse gemeenten, een vertrekoverschot. De komende decennia zal de zorgvraag sterk toenemen door de explosieve toename van het aantal inwo-

De gemiddelde woningwaarde ligt in de gemeente Veere boven het Zeeuwse gemiddelde. Het landelijk gemiddelde daalt, maar in Zeeland weer minder en in Veere is zelfs sprake van een lichte stijging. Ruim één op de vijf woningen (22%) is vooroorlogs, bijna de helft is jonger dan 40 jaar. De gemeente Veere heeft het minste aantal sociale huurwoningen. Zorg De huisarts is een belangrijke zorgvoorziening. Het is meestal het eerste aanspreekpunt voor mensen met klachten of zorgen over hun gezondheid. De gemeente Veere heeft in Zeeland de meeste huisartsen per 10.000 inwoners (10.9). Eén op de vijf Zeeuwen verrichtte in 2013 mantelzorgtaken; iets meer dan in 2009 (18%). In de gemeenten Sluis en Veere is dat aandeel aanzienlijk hoger.

De gemeente Veere telt 21.903 inwoners. Iets minder dan de vergelijkbare gemeenten Borsele, Sluis en Tholen. Van die gemeenten heeft Veere de meeste 60plussers.

Toeristen In 2012 bezochten bijna 1,4 miljoen toeristen Zeeland. Het grootste deel daarvan, ruim 70%, vond een onderkomen op Walcheren of Schouwen-Duiveland. In vergelijking met een jaar eerder daalde het aantal vakanties dat werd doorgebracht in Zeeland met ongeveer 1%. Op Walcheren nam dit juist toe met 24% toe. Toeristen overnachtten in 2012 gemiddeld 5,9 dagen in Zeeland. Ze gaven per dag gemiddeld 27 euro uit, een toename met bijna 17%. Gezond/Ongezond Ruim 80% van de Veerenaren voelt zich gezond, 54 % voldoet aan de norm voor gezond bewegen. Voor heel Zeeland ligt dit op 50%. Wat alcoholgebruik betreft, kent Veere vooral bij ouderen een negatieve uitschieter. Onder 10-jarigen is het aandeel met overgewicht hoog in Sluis en Veere. In Veere zijn er minder bewoners dan in andere Zeeuwse gemeenten die zich wel eens eenzaam voelen. De levensverwachting ligt in Veere voor mannen op 80,2 jaar en vrouwen 84,2 jaar. Duidelijk hoger dan in veel andere Zeeuwse gemeenten. Op Walcheren maken naar verhouding veel mensen gebruik van de fiets als vervoermiddel.


Veerse Krant 3

www.overheid.nl in plaats van de FAAM Vanaf 1 januari 2014 publiceert de gemeente Veere de wekelijkse bekendmakingen niet meer uitgebreid in huisaan-huis blad de FAAM. Daarvoor in de plaats is er nu een digitaal gemeenteblad via de website www.overheid.nl. De Wet Elektronische Bekendmakingen (WEB) stelt het digitaal bekendmaken van een aantal publicaties verplicht. Daarnaast zijn er een aantal besluiten die juist niet alleen digitaal gepubliceerd kunnen worden. Deze verschijnen voorlopig nog wel in de FAAM. Om dit allemaal goed te regelen heeft de gemeenteraad in december 2013 de Publicatieverordening gemeente Veere vastgesteld. Het is misschien even wennen, maar op de digitale manier zijn de bekendmakingen altijd en overal te bekijken. De website overheid.nl beschikt over een e-mail service. Wie een zoekvraag registreert krijgt automatisch een e-mail als er een bekendmaking is geplaatst die voldoet aan die persoonlijke vraag. Een ander voordeel is de mogelijkheid om vaker dan 1 keer per week te publiceren en het is uiteraard kostenbesparend.

Wie geen beschikking heeft over een computer, of niet weet hoe de attenderingsfunctie is te activeren kan tijdens kantooruren hulp krijgen van de medewerkers van de Centrale Publieksbalie. Het telefoonnummer is (0118) 555 447. Langskomen in het gemeentehuis kan natuurlijk ook. Op www.veere.nl staat onder het kopje Actueel/Bekendmakingen meer informatie over dit onderwerp.

@gemeente_veere

Belastingloket

0118 0118 0118 0118 0118 0118 0118

555 555 555 555 555 555 555

444 447 447 447 380 / 381 447

Centrale Publieksbalie: cpb@veere.nl Algemeen: gemeente@veere.nl

Klik op de website www.overheid.nl op het oranje vlak midden in de pagina om uw persoonlijke zoekvraag in te stellen.

Vrijdag 18 en maandag 21 april is het gemeentehuis gesloten ivm Pasen

de foto staan de brandweerlieden met hun net ontvangen lintje. Het zijn(van links naar rechts): A. de Visser uit Biggekerke, W.J. Breel uit Veere, W.J. Kusse uit Zoutelande en R. Damen uit Koudekerke.

De gemeente vergadert zie voor actuele informatie www.veere.nl luisteren naar gemeenteraad kan via de website

27 februari. 20 maart, 10 april 09.00 uur - gemeentehuis Domburg De uitslag van de bouwplannen die in de welstandscommissie zijn behandeld staan op maandag na de vergadering op www.veere.nl. De uitslag wordt

www.veere.nl Voor digitale producten en diensten

Receptie Centrale Publieksbalie Klachten / meldingen Wmo-loket Bestuurssecretariaat

W.J. Breel, R. Damen, W.J. Kusse, A. de Visser Koninklijk onderscheiden

Welstandscommissie

Bezoekadres: Traverse 1, Domburg

Telefoon:

In plaats van maandag 21 april worden de afvalbakken voor restafval in Gapinge, Veere en Vrouwenpolder op zaterdag 19 april geleegd.

27 februari Gemeenteraad, 19.30 uur. 24 maart Gemeenteraad, 19.30 uur. 7 april commissie Ruimtelijke Ontwikkeling (RO), 19.30 uur. 8 april commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO), 19.30 uur 24 april Gemeenteraad, 19.30 uur.

Gemeente Veere Postbus 1000 4357 ZV Domburg

facebook.com/gemeenteveere

Legen afvalbakken met Pasen

Vanwege hun 20-jarig lidmaatschap van de vrijwillige brandweer zijn vier brandweermannen benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze kregen deze Koninklijke Onderscheiding uitgereikt door burgemeester Rob van der Zwaag tijdens een bijeenkomst in het grandcafĂŠ van camping De Pekelinge in Oostkapelle op vrijdag 31 januari. Op

Wie, wat, waar

schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld. Telefonische informatie is alleen mogelijk na de schriftelijke uitslag.

Stads- en dorpsraden 26 februari Oostkapelle: De Halve Maan, 19.30 uur 10 maart Veere: De Korenmaat, 20.00 uur 11 maart Koudekerke: De Couburg, 20.00 uur 18 maart Serooskerke: De Zandput, 19.30 uur Biggekerke: Dorpshuis, 20.00 uur 7 april Koudekerke: De Couburg, 20.00 uur 15 april Serooskerke: De Zandput, 19.30 uur data onder voorbehoud

Openingstijden Centrale Publieksbalie: ma t/m woe: 9.00 tot 17.00 uur donderdag: 9.00 tot 20.00 uur (tel. tot 17.00 uur) vrijdag: 9.00 tot 12.00 uur Op donderdagavond kunt u niet terecht voor burgerlijkestand zaken (geboorte, erkenning, ondertrouw, etc.). De andere afdelingen zijn op donderdagavond niet bezet, u kunt dan dus niet voor alle producten en diensten terecht. Twijfelt u hierover, belt u dan eerst even.

B&W - Afspraken maken Burgemeester en wethouders houden geen (vast) spreekuur. Wel kunt u altijd telefonisch een afspraak aanvragen via de bestuurssecretaresses. Een afspraak met burgemeester drs. R.J. (Rob) van der Zwaag en wethouder J. (Jaap) Melse kunt u aanvragen via nr. 555 381. Een afspraak voor de wethouders drs. R.M.A. (RenĂŠ) Molenaar en C. (Chris) Maas en voor de gemeentesecretaris R.S.M. (Rudie) Heintjes kunt u aanvragen via tel. nr. 555 380.

Politie De politiepost van het wijkteam Veere is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Het adres is: Burg. Dregmanstr. 21 in Serooskerke. U kunt daar terecht als u aangifte wilt doen, een afspraak wilt maken of iets anders nodig heeft van de politie. Dat kan via tel. 0900 8844 of www.politie.nl

Websites raadsfracties PvdA/GroenLinks: www.pvdagroenlinksveere.nl CDA: www.cdaveere.nl SGP/CU: www.sgpcuveere.nl VVD: www.vvdveere.nl DTV: www.deteve.nl D66: www.d66walcheren.nl


Veerse Krant 4

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 ... deelnemende partijen Bij de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Veere is er zeker iets te kiezen. Er doen zeven politieke partijen mee aan de verkiezingen. Naast de partijen die nu vertegenwoordigd zijn in de raad, heeft zich een nieuwe partij gemeld: OPA (Ouderen Politiek Actief) Veere. Op deze en de volgende pagina stellen ze zich voor. Al deze partijen hebben bovendien een website waarop te lezen is waar zij voor staan en wat zij willen bereiken. Zo kunt u vergelijken en tot een weloverwogen keuze komen.

 SGP/CU: www.sgpcu.nl CDA: www.cdaveere.nl VVD: www.vvdveere.nl PvdA/Groenlinks: www.pvdagroenlinksveere.nl DTV: www.DTVeere.nl D66: www.d66walcheren.nl OPA Veere: www.opaz-partij.nl

Kijken en vergelijken, twitteren en meemaken Op woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Van 07.30 tot 21.00 uur kunnen stemgerechtigden naar de stembus om nieuwe leden van de gemeenteraad te kiezen. Weet u nog niet wat u gaat stemmen? Kijk dan via de website van de gemeente www.veere.nl op het Kieskompas. Wilt u mee twitteren over de verkiezingen gebruik dan #GRVeere U bent ook welkom in het gemeentehuis op 19 maart. Vanaf ongeveer 22.00 uur zullen de eerste uitslagen binnenkomen.

DTV houdt Veere leefbaar! Locale partijen gaan bij de verkiezingen hard groeien, dit is de tendens die is voorspeld door André Krouwel, politicoloog en wetenschappelijk directeur van het kieskompas. Dat is begrijpelijk vinden wij. De locale partij DTV heeft maar één belang, dat is uw belang, het Veerse belang. Politieke partijen in onze gemeente met een landelijk belang werken vaak algemeen en niet specifiek gericht op Veere. Afgelopen vier jaar hebben wij dat wel gedaan. Wij hebben er voor gezorgd dat Veere leefbaar blijft. Enkele voorbeelden volgen hierna. In 2011 stemden wij tegen de 5,2 % belastingverho-

ging. De aankoop van het Rabobank terrein in Domburg à € 2,3 miljoen vonden wij niet wijs, omdat planontwikkeling op korte termijn niet waarschijnlijk was. Het strandkasteel in Domburg is na onze bemoeienis teruggebracht in omvang. Het resultaat mag er zijn, een prachtig paviljoen dat past in het gebied. In 2013 zijn de rioolrechten door DTV teruggebracht van 9 naar 5,2 % verhoging. Het strand blijft voor onze inwoners goed toegankelijk, mede dankzij DTV zijn er 5 wijzigingen aangebracht in de strandnota die voor u behoorlijk belastend waren. Recent hebben we vragen

gesteld over de nieuwe vuilnisbakken. DTV vindt dat de kwaliteit hiervan te wensen overlaat. Het toelaten op grotere schaal van 2e woningen in onze kernen,vinden wij een aanslag op de leefbaarheid. De periode 2014-2018 gaan wij ons inzetten om goede ontwikkelingen voor u als inwoner te steunen. Wij gaan ervoor zorgen dat subsidies, collectieven en andere voordelen bij u in de portemonnee terecht komen. Dit door heldere communicatie en het programma ‘Slim Besparen’ dat wij bin-

nenkort hopen in te voeren. Wij zorgen voor handhaving van vergunningen en de snelheid in de bebouwde kom. Wij zorgen voor goede samenwerking met andere overheden, zodat de gemeente Veere als zelfstandige gemeente kan blijven bestaan. Kijk op DTVeere.nl voor ons verkiezingsprogramma en lees de flyers die bij u bezorgd zijn of gaan worden. Adri Roelse, lijst 5 nummer 2

Ouderen Politiek Actief doet mee in Veere Ongeveer een half jaar geleden is uit de landelijke 50 plus partij, die niet mee doet aan gemeentelijke verkiezingen, de beweging Ouderen Politie Actief Zeeland ontstaan. In Veere doet deze partij op 19 maart mee onder de naam OPA Veere. De website van de partij is te vinden op www.opaz-partij.nl. Er is een speerpunten programma opgesteld waarbij natuurlijk zaken die ouderen raken voorop staan. Daarbij wordt gedacht aan een goede uitvoering van de WMO-wet, gratis openbaar vervoer voor 65+ers, gehandicapten en minder validen, bevordering sport voor ouderen, meer wijkagenten terug op straat enz. Daarnaast echter ook b.v. het bevriezen van de gemeentelijke belastingen gedu-

rende de komende vier jaar, slagvaardiger optreden tegen ergernissen als zwerfvuil, hondenpoep, graffiti en overlast. Maar ook een veilig en beter bereik van de ziekenhuizen, scherp toezicht op uitvoering van de jeugdzorg, en het streven naar een coördinerend wethouder voor wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen staan in het programma. De OPA partij zou ook graag zien dat er meer reserve-politie zou komen, een burgerwacht voor strandbewaking gedurende de nacht tegen inbraken, geen windmolens binnen de 12 mijls zone op zee, een halfverhard voetbalveld in een van de dorpen en een verplichting dat de dorpsraden minimaal 4 x per jaar openbaar vergaderen. Lijsttrekker in Veere is Ad Bouwens, een geboren Zeeuw, 75 jaar, o.m. in

1958 mede oprichter van de atletiekvereniging Dynamo in Middelburg, de Internationale Westland Marathon in Maassluis, oud secretaris van de Damclub Aagtekerke en de Provinciale Zeeuwse Dambond, secretaris van de Stichting Damevenementen Zeeland, vrijwilliger bij het Genealogisch Centrum in Middelburg. Bouwens is burgercommissielid in de commissie Economie en Mobiliteit van de Provinciale Staten van Zeeland. Hij is 30 jaar lang chef administratie en vreemdelingendienst van de voormalige gemeentepolitie Maassluis geweest. Sinds 19 jaar woont hij met zijn echtgenote in Aagtekerke.


Veerse Krant 5

Daadkrachtig en betrokken Voor de VVD is economische ontwikkeling en vernieuwing hèt speerpunt voor de komende jaren. Want economische ontwikkeling betekent bedrijvigheid, bedrijvigheid betekent leefbaarheid en zo houd je voorzieningen in stand. Dit wil de VVD Veere: Lage lokale lasten De VVD wil de lokale belastingen zo laag mogelijk houden. Ook als er bezuinigd moet worden. Bij verhoging van belastingen is het inflatiepercentage het maximum! Ruimte voor ondernemers Ondernemingen staan aan de basis van een gezonde economische toekomst. De pijlers van de Veerse economie zijn recreatie en toerisme, de agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf. De VVD wil ondernemers de ruimte geven voor kwaliteitsverbetering en innovatie.

 Prettig, veilig en betaalbaar wonen De VVD wil prioriteit geven aan jongerenhuisvesting in zowel de koop- als huursector. Ouderen moeten zo lang mogelijk (met of zonder zorg) zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. Een veilige gemeente met een zichtbare politie De VVD wil wijkagenten die de gemeente goed kennen en zichtbaar blauw op straat. De inzet van de politie moet afgestemd worden op lokale prioriteiten. Samen werken aan leefbaarheid Leefbaarheid betekent een plezierige en veilige woonomgeving met goede voorzieningen. De VVD vindt het belangrijk dat inwoners betrokken worden bij plannen voor hun dorp of stad. Zorg efficiënter organiseren Nu de gemeente er bepaalde taken vanuit het Rijk bij krijgt, moeten we de zorg

Mineke Bierens-Maljaars

efficiënter organiseren. Dit kan door meer samenwerking en minder bureaucratie. Zuinig omgaan met ùw geld De VVD wil zuinig omgaan met overheidsgeld. Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. De VVD wil steeds beoordelen of gemeentelijke uitgaven zinvol zijn. Bezuinigen gaat vóór het verhogen van de belastingen! Op 19 maart kiest u een nieuwe gemeenteraad. Wilt u ook een liberaal Veere, met ruimte voor ondernemers en inwoners en minder betutteling van de overheid? Ga dan op 19 maart stemmen en kies VVD!

Samen Zorgen

Door consequent, rechtvaardig, sociaal en constructief te zijn heeft de SGP/ChristenUnie bewezen een daadkrachtige partij te zijn. De zwakkeren in onze samenleving konden rekenen op onze steun en richting onze inwoners én ondernemers dachten we niet in bedreigingen maar vooral in kansen. Zoals bekend is de agrarische sector een belangrijke pijler. Naast het ondernemen zijn en blijven ze de beste onderhouders van ons land-

schap! De leefbaarheid van onze kernen én het buitengebied staan ook bij ons hoog in het vaandel. Verder doet iedereen mee in onze gemeente. Jong en oud versterken elkaar én men moet zich veilig voelen. En het is vanzelfsprekend dat we met respect omgaan met elkaar. Daarom: geef uw stem (weer) aan de SGP/ChristenUnie voor een christelijk helder en betrouwbaar geluid én beleid!

PvdA/GroenLinks Veere Onze raadsleden en wethouder Chris Maas hebben de afgelopen jaren hun best gedaan voor een sterker, socialer en natuurlijker Veere. Een greep uit de resultaten: - Het minimabeleid is overeind gehouden; - Er is een herstructureringsfonds woningverbetering; - Via zorgvuldige inbreiding zijn woningen en voorzieningen gerealiseerd; - Rust en ruimte blijven uitgangspunt voor het strand- en duingebied; - In Walcherse samenwerking is een goede basis gelegd voor de nieuwe (jeugd) zorgtaken; We gaan verder met het verkiezingsprogramma 2014 ‘Samen werkt beter’ De gemeente krijgt de komende jaren meer verantwoordelijkheden voor de zorg, we hebben te maken met werkloosheid en vergrijzing, er zal minder te besteden zijn. PvdA/GroenLinks wil ook na de verkiezingen bestuursverantwoordelijkheid nemen.

Onze uitgangspunten zijn: 1. Eerlijk delen 2. Een duurzame toekomst 3. Leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid 4. Iedereen telt mee We willen daarom de komende 4 jaar: - Zorg minder ingewikkeld organiseren, dichtbij de inwoners van Veere. - Een zorgzame samenleving door mantelzorg en vrijwilligerswerk te ondersteunen. - Niet bezuinigen op zorg. - Optimaal begeleiden bij het vinden van passend werk. - Iedereen laten meedoen. Bij aanbestedingen 5% van de aanneemsom gebruiken voor het inzetten van langdurig werklozen, jongeren en mensen met een arbeidsbeperking. - Recreatie en toerisme dat past bij de schaal en kwaliteiten van Veere.

- Stimuleren van energiezuinig bouwen en wonen. - Maatregelen tegen verkeersoverlast. - Permanente bewoning in de kern. - Voorzieningen op maat in elke kern, liefst in een multifunctioneel gebouw. - Handhaven van Het Nationaal Landschap Walcheren. - Economische groei in balans met andere belangen zoals milieu en leefbaarheid. - Geen verdere aantasting van stranden, dijken en duinen. Stem op 19 maart op PvdA/GroenLinks. Samen met u werken we aan een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. Ons verkiezingsprogramma vindt u op www.PvdA/GroenLinksVeere.nl


Veerse Krant 6 Na een aantal jaren van afwezigheid is D66 sinds de verkiezingen van 2010 weer met een zetel vertegenwoordigd in de raad. D66 staat bekend om haar constructief kritische houding. Wij denken niet in termen van coalitie of oppositie, maar gaan voor het bereiken van onze doelen. Dat betekent dat wij goede plannen steunen en minder goede plannen, of plannen die indruisen tegen onze uitgangspunten, verwerpen.

Marion van Stiphout

Onze uitgangspunten daarbij zijn voornamelijk duurzaamheid en het vermogen van mensen om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leven. Waar ze dat niet kunnen, moet er een vangnet zijn om ervoor te zorgen dat niemand buiten de boot

valt. Voor de komende periode komt er heel veel op de gemeente af. Zo zullen er nieuwe taken op het sociale vlak onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komen. Dat zijn taken die nu nog door de provincie of het Rijk worden uitgevoerd. D66 zal dit proces kritisch volgen en er vooral op letten dat de burgers zelf de regie over hun leven houden. Tegelijkertijd hebben we te maken met een tekort op de meerjarenbegroting. Dat betekent dat de nieuwe raad al direct geconfronteerd wordt met het maken van keuzes om te bezuinigen. Dat gaat voor iedereen pijn doen. D66 wil kritisch kijken naar welke taken de gemeente zelf moet blijven

doen, en welke taken ze kan overlaten aan andere partijen. Door bepaalde taken af te stoten kan er meer en beter bezuinigd worden dan alles een beetje minder te doen. We houden daarbij natuurlijk wel goed in de gaten dat iedereen kan blijven meedoen en dat er geld overblijft voor nieuwe plannen. Omdat D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen, vinden wij dat burgerinitiatieven door de gemeente moeten worden gesteund. Als mensen met goede plannen komen, moet de gemeenteraad zijn uiterste best doen om die plannen te realiseren. Ga dus op 19 maart in ieder geval stemmen, en wat ons betreft: kies D66!

CDA Veere: ‘Midden tussen de mensen’ Deze titel roept vragen op en dat is precies de bedoeling. ‘Midden tussen de mensen staan’ is een mooie positie. Zo zijn we deelgenoot van wat u als inwoner beweegt. Dat brengt de politiek dichtbij onze inwoners. Om precies die reden komen we in deze campagne naar u toe in alle kernen. De mensen op onze lijst gaan aan de slag met uw ideeën en kunnen de verbinding leggen met de politiek. Onze kandidaten hebben veel ervaring op dat punt. Iedereen weet dat er crisis is in Nederland, al lijkt het ergste voorbij. Een gevolg daarvan is dat de gemeente veel minder geld te besteden heeft. Dat is jammer, maar als we in die teleurstelling blijven hangen, komen we niet verder. Omdat we moeten bezuinigingen, gaan er dingen veranderen. Dat biedt ook kansen. Minder geld voor de gemeente betekent minder overheid maar ook méér samenleving. Een samenleving die zelf actief is en zorgt. Het CDA Veere wil

daarom veel ruimte geven voor nieuwe initiatieven en experimenten. Zo laten we het oude maatschappelijk middenveld herleven in een moderne uitvoering. Daaruit zullen nieuwe banen ontstaan. Daardoor kunnen de gemeentelijke lasten laag blijven. Het CDA is vanuit haar wortels zeer sterk verbonden met mensen die om uiteenlopende redenen niet (meer) op eigen benen kunnen staan. Voor die mensen zet het CDA Veere zich krachtig in om ervoor te zorgen dat er een goed vangnet van hulp blijft, zelfs in tijden van bezuinigingen. De tijd van het niet duurzaam gebruiken van landschap, bodemschatten, lucht en water is voorbij. We zullen ze zo moeten gebruiken dat ze ongeschonden beschikbaar blijven voor de generaties na ons. Goed rentmeesterschap is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. CDA Veere is een landelijke partij die zeer sterk verworteld is in de lokale

Donderdag 22 mei

Verkiezingen Europees Parlement Alle inwoners van de Europese Unie (EU) kunnen eind mei 2014 een nieuw Europees Parlement kiezen. Deze verkiezingen zijn in Nederland op donderdag 22 mei. Veel andere lidstaten gaan op zondag 25 mei naar de stembus. We kiezen onze Europarlementariërs voor een termijn van vijf jaar. In Nederland zijn er 26 zetels te verdelen. Wat doet het Europees Parlement? Het Europees Parlement bestaat uit 766 leden die samen alle inwoners van de EU vertegenwoordigen. Deze Europarlementariërs: stellen samen met de Raad van

ministers wetten vast; brengen op sommige terreinen advies uit; keuren samen met de Raad van ministers de jaarlijkse begroting goed; controleren de activiteiten van de EU; benoemen de leden van de Europese Commissie. Goed voorbereid naar de stembus Benieuwd welke partijen deelnemen aan de verkiezingen en welke speerpunten zij hebben? Informatie daarover op: www.europeseverkiezingen.com

samenleving. Het is daarom de ideale partij om uw stem een lokaal tintje te geven.

Proef met aanpassingen voor een stormbestendige afvalcontainer Met een aanpassing van de nieuwe afvalcontainers moeten ze ook bij windkracht 7 en meer overeind blijven staan en deksels niet open waaien. In samenwerking met leverancier en inzamelaar zijn enkele oplossingen aangedragen die de gemeente eerst wil uitproberen. Vier mogelijkheden zijn de moeite waard om die te testen. Het gaat om verzwaringen in deksel en bak, verbreden van de wielbasis en een combinatie daarvan. In Westkapelle zijn voor elke aanpassing 100 bewoners benaderd om aan een proef mee te doen.


Veerse Krant 7

Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn op woensdag 19 maart. Met deze verkiezingen worden de zetels in de gemeenteraden verdeeld. In de gemeente Veere zijn 19 zetels te verdelen. Stemmen bij deze verkiezingen gebeurt ouderwets met een stembiljet en het rode potlood. De verkiezingen zijn in 407 Nederlandse gemeenten. In sommige gemeenten zijn er door een herindeling afgelopen november al verkiezingen gehouden.

Stemmen moet met een stempas Stemmen moet met een stempas. Deze stuurt de gemeente stemgerechtigden uiterlijk veertien dagen voor de verkiezingen toe. Op de verkiezingsdag gaat u met uw stempas en identiteitsbewijs naar het stembureau van uw keuze. Daar levert u de stempas in en vervolgens kunt u stemmen. U brengt een stem uit op de traditionele manier, dus met het rode potlood. Iedereen die achttien jaar of ouder is en bij de gemeente Veere staat ingeschreven, krijgt een stempas. Wie zich na 3 februari 2014 heeft ingeschreven bij de gemeente Veere krijgt nog een stempas van de vorige gemeente.

Stempas kwijt Misschien bent u uw stempas kwijt of is deze onverhoopt niet bij u bezorgd. Erg vervelend, maar dat betekent niet dat stemmen onmogelijk is. Tot en met 14 maart is het mogelijk schriftelijk een nieuwe stempas aan te vragen. En tot en met 18 maart 12.00 uur is een nieuwe stempas nog mondeling aan te vragen bij de centrale publieksbalie aan de Traverse 1 in Domburg. Vergeet daarbij niet uw identiteitsbewijs mee te nemen! Wat gebeurt er met een vermiste stempas? Een vermiste stempas neemt de gemeente op in het Register van Ongeldige Stempassen (ROS). Als iemand zich bij het stembureau meldt met zo’n ongeldige stempas, dan kan hij of zij daar geen stem meer mee uitbrengen. Controleer op tijd of u een stempas hebt! Na 18 maart om 12.00 uur kan geen nieuwe stempas meer aangevraagd worden. Ook niet bij het stembureau op de verkiezingsdag. Het stembureau kan immers niet controleren of iemand al een stem heeft uitgebracht. Controleer dus tijdig of u in het bezit bent van een stempas. Zonder stempas kan niemand stemmen!

Stembureaus in de gemeente Veere Iedereen stemt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in zijn eigen gemeente. De stempas is gekoppeld aan een stemdistrict. Dit is voor stemgerechtigden het stembureau dat het dichtst in de buurt zit. Stemmen in de buurt van werk, de school van een kind of in een andere kern is geen probleem. Met de stempas kan bij alle stemlokalen binnen de gemeente Veere gestemd worden, maar niet daarbuiten. Openingstijden stembureaus De stembureaus zijn geopend van 's morgens 07.30 uur tot 's avonds 21.00 uur. Zo veel mogelijk stembureaus zijn qua ligging en inrichting geschikt voor kiezers met een lichamelijke beperking. De gemeente Veere heeft 16 vaste stembureaus en 2 mobiele stembureaus: 1. Veere: Verenigingsgebouw het Akkoord, Oudestraat 9 2. Gapinge: Verenigingsgebouw de Spil, Schotsehoek 8 3. Vrouwenpolder: Verenigingsgebouw, Dorpsdijk 36 4. Serooskerke: Verenigingsgeb. de Zandput, Zandput 5 5. Aagtekerke:Verenigingsgeb. Amicitia, Agathastraat 1 6. Grijpskerke: Dorpshuis Nimmerdor, Bakkersland 29 7. Meliskerke: Ver. geb. Ons Huis. Burg. Adelaarstr. 26 8. Koudekerke: Sportcentrum D Couburg, Duinstraat 4a 9. Koudekerke: Wozoco de Brouwerij, Tulpstraat 10. Biggekerke: Dorpscentrum Biggekerke, Schuitvlotstraat 8 11. Zoutelande: Verenigingsgeb. Middendorp, Smidsstraat 16 12. Domburg: Gemeentehuis Veere, Traverse 1 13. Oostkapelle: Prot.Kerkcentrum, J. de Pourckstraat 2 14. Oostkapelle: Sporthal de Halve Maan, Schoolstraat 2 15. Westkapelle: Sportzaal de Bellink, Molenwal 70 16. Westkapelle: Ver. geb. W’kapelle Herrijst, Markt 79 17. Mobiel stembureau 1: WoZoCo De Kreek, Westkapelle: 09.30-10.30 uur WoZoCo De Tienden, Zoutelande: 11.00-12.00 uur Verzorgingscentrum Sandenburgh, Veere: 15.30-16.30 uur 18. Mobiel stembureau 2: WoZoCo De Egelantier, Oostkapelle: 10.00-11.00 uur Verzorgingscentrum Simnia, Domburg: 15.30-16.30 uur

Identificatieplicht bij gemeenteraadsverkiezingen Wie gaat stemmen in de gemeente Veere moet zich kunnen identificeren ... de identificatieplicht. Legitimeren om aan die identificatieplicht te voldoen kan met een geldig: paspoort identiteitskaart rijbewijs vreemdelingendocument (niet verlopen en afgegeven in Nederland). Een identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen: 19 maart 2014. Bij twijfels over een bepaald document: informatie: centrale publieksbalie in het gemeentehuis aan de Traverse 1 in Domburg: tel. 0118 555 447 of e-mail: pb@veere.nl.

Iemand met volmacht laten stemmen Gaat iemand anders voor u stemmen dan heeft deze persoon een volmacht nodig. Voorwaarde is wel dat de persoon die u machtigt zelf een kiezer uit de gemeente is! Om iemand te machtigen moet het volmachtbewijs op de achterkant van de stempas ingevuld en ondertekend zijn. Vanaf dat moment is uw stempas het volmachtbewijs en kan de gemachtigde voor u stemmen. Let op: dit kan alleen

op het moment dat de gemachtigde ook zijn eigen stem uitbrengt! Hij of zij kan hiervoor terecht bij alle stembureaus in de gemeente Veere. U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen. Dat kan door het aanvraagformulier ‘schriftelijke volmacht’ in te vullen en op te sturen naar de gemeente. Om uw aanvraag op tijd te kunnen ver-

werken moet deze uiterlijk 14 maart bij de gemeente binnen zijn. Wat neemt degene die voor u gaat stemmen mee? een ondertekend volmachtbewijs een kopie van uw identiteitsbewijs* zijn of haar eigen identiteitsbewijs* *Op de dag van de stemming 19 maart mag een identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen zijn.


Veerse Krant 8

Belastingaanslag gemeente 2014 Op 22 februari is de belastingaanslag 2014 van de gemeente Veere bezorgt. Over die aanslag hieronder een aantal belangrijke opmerkingen. Automatische incasso Het is mogelijk om de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen via automatische incasso te voldoen. Bij automatische incasso wordt het aanslagbedrag in 8 gelijke termijnen afgeschreven. Let op: de automatische incasso geldt voor alle belastingaanslagen. Aanvragen automatische incasso Er zijn twee manieren om automatische incasso aan te vragen namelijk: Digitaal; via de website www.veere.nl. Hiervoor is een DigiD nodig. Schriftelijk; met de machtigingskaart voor doorlopende automatische incasso. U kunt die kaart telefonisch, via e-mail of via de publieksbalie van het gemeentehuis aanvragen. Omdat het om een doorlopende machtiging gaat, is het niet nodig de machtigingskaart jaarlijks opnieuw op te sturen. WOZ De WOZ-waarde heeft een waardepeildatum van 1 januari 2013, één jaar voor het jaar waarin die WOZ-waarde geldt. Dit leidt er toe dat er in 2014 een WOZwaarde komt die niet overeenstemt met uw beeld van de markt op dit moment. Over de totstandkoming van de WOZwaarde, staat informatie in het taxatieverslag van de woning. Inzien daarvan kan via de website van de gemeente of door contact op te nemen met de gemeente Veere, team Belastingen. No cure no pay bureau De laatste tijd verschijnen in de pers regelmatig berichten over bureau’s en makelaars die zich opwerpen als belangenbehartiger voor de burger bij de bezwarenafhandeling Wet Waardering onroerende zaken. Argumenten zoals:

‘WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!’ worden aangehaald om hen kosteloos (no cure no pay) in te schakelen voor het indienen van een bezwaarschrift. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk? Het is belangrijk om te weten dat deze bureaus en makelaars voor zaken waarbij het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde is gewijzigd, de volgende door regelgeving vastgestelde kostenvergoeding van de gemeente krijgen: Vergoeding voor het indienen bezwaarschrift € 235, Vergoeding voor het bijwonen hoorzitting € 235, Vergoeding voor het indienen taxatierapport € 242, Totale vergoeding aan bureau/makelaar € 712,In de praktijk komt het er op neer dat als in een bezwarenprocedure de WOZwaarde van een woning met € 10.000,wordt aangepast, dit een vermindering van de belastingaanslag oplevert van € 9,70. Het bureau of makelaar krijgt vervolgens voor zijn werkzaamheden maximaal een bedrag van € 712,- uitbetaald. Deze door de gemeente verstrekte kostenvergoedingen worden meegenomen in de tariefbepaling van de onroerende zaakbelastingen voor het navolgende belastingjaar. Uiteindelijk worden alle belastingbetalers met deze nieuwe belastingtarieven geconfronteerd. Bezwaar maken De gemeente doet haar best de WOZwaarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Wie van mening is dat de gemeente een fout heeft gemaakt, kan dit eenvoudig via een bezwaarschrift aan de gemeente kenbaar maken. Een taxatierapport hoeft niet te worden opgemaakt en meegezonden want heeft niet persé een toegevoegde waarde. De gemeente wil graag dat de WOZ-waarde klopt en heeft er geen enkel belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Waar gewerkt wordt, kunnen

Aanmelden gegadigden voor een Koninklijke Onderschediding Kent u iemand die zich langdurig en belangeloos inzet voor de maatschappij, dan is het goed mogelijk dat deze persoon in aanmerking komt voor een Koninklijke Onderscheiding. Wilt u iemand hiervoor in aanmerking laten komen, dan is het verstandig contact op te nemen met Mirjam Brouwer (0118555271). Zij is op maandag en dinsdag aanwezig, en kan u alle informatie verstrekken en een aanvraagformulier toesturen. Ook kunt u terecht op de website www.lintjes.nl. U dient er rekening mee te

houden dat een aanvraag voor uitreiking rond Koningsdag 2014 (lintjesregen) vóór 1 augustus bij de burgemeester moet worden ingediend. Wanneer u iemand in aanmerking wil laten komen voor uitreiking bij een bijzondere gelegenheid, bijvoorbeeld bij een afscheid, dan moet de aanvraag tenminste 6 maanden van tevoren worden ingediend.

immers fouten gemaakt worden. Als blijkt dat een fout is gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, past de gemeente deze graag aan. Afvalstoffenheffing Gelijktijdig met het bezorgen van nieuwe afvalcontainers eind 2013 is ook de grondslag voor de aanslag afvalstoffenheffing aangepast. Vanaf 2014 wordt u aangeslagen op basis van het aantal bewoners. Woont u niet permanent in de gemeente Veere of beschikt u over één of meerder wooneenheden waarbij geen sprake is van een inschrijving in de gba, dan is de aanslag gebaseerd op een vast bedrag van € 233,20. Kwijtschelding Het in aanmerking komen voor kwijtschelding is afhankelijk van inkomen, gezinssituatie, vermogen en woonlasten. Wie denkt in aanmerking te komen voor kwijtschelding kan hiervoor een formulier aanvragen bij het Sabewa Zeeland. Voor het aanvragen van een kwijtscheldingsformulier of voor meer informatie: Belastingen, telefoon 0118-555 447, of Sabewa Zeeland, telefoon 088 99 95 809 . Digitale diensten Veel antwoorden op vragen over gemeentelijke belastingen zijn te vinden op de website van de gemeente Veere/ loket/belastingloket. Het is ook mogelijk via de website van de gemeente en de persoonlijke internetpagina (MijnVeere): honden aan of af melden automatische incasso aan- of afmelden uw aanslagbiljet raadplegen (ook van voorgaande jaren) de openstaande belastingaanslagen raadplegen bezwaar indienen tegen de belasting/WOZ beschikking uw taxatieverslag raadplegen aanmelden voor digitale nota

Meedoen aan de Week Amateurkunst? Vorig jaar was de Week van de Amateurkunst (WAK) een succesnummer met het thema ‘KuNstmarathon’. Ook in 2014 kunnen zowel individuele kunstenaars, als instellingen op het gebied van kunst en cultuur (bijvoorbeeld musea of muziekverenigingen) weer meedoen. Deelname biedt ook nog eens voordelen: een stimulans van het activiteitenprogramma in 2014, samenwerking met andere verenigingen, kunstenaars en ondernemers, een podium voor een breed publiek, mogelijkheid om nieuwe leden/nieuw publiek te werven, versterking van bestaande evenementen. Officieel is de WAK dit jaar van 17 mei tot en met 25 mei, maar wie mee wil doen is zeker niet persé gebonden aan deze periode. Wie de organisatie van een activiteit voor zijn of haar rekening neemt kan daarvoor een financiële tegemoetkoming ontvangen. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Ard-Jan Francke, via e-mail, a.francke@veere.nl of telefonisch, 0118-555217.


Veerse Krant 9

R

p

latfo

m

De volgende Platformpagina verschijnt 25 april Aanleveren kopij tot 1 april: redactieveersekrant@veere.nl

Basiscursus Natuurfotografie IVN Dit voorjaar organiseert IVN Walcheren een Basiscursus Natuurfotografie. Deelnemers hebben een spiegelreflexcamera of een andere camera met de mogelijkheid om diafragma en sluitertijd zelf in te stellen nodig. De cursus bestaat uit 3 theorie-avonden en 3 praktijk-ochtenden; De theorie-avonden (19.30 – 22.00 uur) op de woensdagen 19 maart, 1 april en 16 april; De praktijk-ochtenden (09.00 – 12.00) op de zaterdagen 22 maart, 5 en 19 april. De theorie-avonden worden gehouden bij Kaasboerderij

Schellach in (de buurt van) Middelburg, Prooijenseweg. Onderwerpen zijn onder andere: apparatuur, scherpte – diepte, compositie en fotobespreking. Maximaal 10 deelnemers. Inschrijfgeld € 70,- voor leden van IVN Walcheren en € 90,- voor niet-leden. Inbegrepen zijn koffie/thee, reader in kleur, theoretische uitleg, begeleiding bij het praktische werk en bespreking van de foto’s. Aanmelding en informatie a.m.hartog@gmail.com of tel. 06 337 425 45. www.ivn.nl/walcheren

‘Luctor et Emergo’ Zoutelande zoekt helpende handen De Zoutelandse muziekvereniging ‘Luctor et Emergo’ heeft sinds vorig jaar een mobiele muziektent in haar bezit. Deze muziektent geeft de vereniging een podium voor het geven van haar eigen concerten. Daarnaast wordt de tent verhuurd aan anderen, die hierop een optreden willen verzorgen. Door de tent te verhuren kunnen we de kosten betalen die we aan de tent hebben en hopen we ook de verenigingskas wat op peil te kunnen houden. Het opzetten en afbreken van de tent wordt door vrijwilli-

gers gedaan. Op dit moment is er een enthousiaste, maar kleine groep mensen die zich hiervoor wil inzetten. We zijn op zoek naar mensen die willen helpen om de tent op te bouwen of af te breken, voor en na een optreden van de muziekvereniging of van anderen. Wie onze muziekvereniging een warm hart toedraagt en zich hiervoor af en toe een uurtje in wil zetten, kan zich aanmelden via onze website: www.muziekzoutelande.nl, contact, Jos Wisse of Cora Roelse.

Sloeproeiwedstrijd ‘De Veerse Slag’ Op zaterdag 22 maart om 13.00 uur lost burgemeester Rob van der Zwaag het eerste startschot van de eerste sloeproeiwedstrijd van het seizoen. Er doen sloepen mee vanuit het hele land. De start is voor de Campveerse Toren en het verdere parcours is

langs de eilanden voor Veere. Voor de toeschouwers is het een leuk zicht om te zien hoe er gesleurd moet worden aan de riemen. Het is een echte bikkelsport. De sloeproeiwedstrijd wordt georganiseerd door het damesteam De Zeeuwse Deernen.

Collecterooster maart/april 9 t/m 15 maart 16 t/m 22 maart 23 t/m 29 maart 30 maart t/m 5 april 6 t/m 12 april 13 t/m 19 april 22 t/m 26 april

Reumafonds Stichting Simavi Stichting ZOA Fonds Gehandicaptensport Ned. Hartstichting Nationaal Fonds Kinderhulp Stichting Tsjernobykinderen Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder

Lezing Heemkundige Kring Walcheren

Zeeuwse trekpaarden en fokbeleid Adri Verhage houdt op uitnodiging van de Heemkundige Kring Walcheren een lezing over zijn Stal Serooskerke. Dat gebeurt op woensdag 26 maart in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg om 20.00 uur. De toegang is gratis en ook nietleden zijn welkom. Stal Serooskerke is gevestigd aan de Snouck Hurgronjeweg in Gapinge. Samen met zijn schoonzoon bezit Adri zeven Zeeuwse trekpaarden waarmee hij op kleine schaal traditionele landbouwwerkzaamheden uitvoert. In zijn lezing laat hij zien, aan de hand van beeldmateriaal van Matty en Ko Geschiere, hoe in Zeeland tot in de jaren zestig van de vorige eeuw de grond werd bewerkt en welke gewassen er werden verbouwd.

Door goed fokbeleid wil Stal Serooskerke de trekkracht, het goede en werklustige karakter, het uithoudingsvermogen en de forse lichaamsbouw van het Zeeuwse trekpaard in stand houden. De paarden worden ook ingezet bij het ring- en sjezenrijden. Matty en Ko Geschiere zijn sinds enkele jaren de vastleggers van beeldmateriaal van dit uit het Zeeuwse landschap verdwijnende beeld. Matty Geschiere heeft een grote fotocollectie aangelegd van de diverse werkzaamheden en vrijetijdsactiviteiten met de paarden. De korte filmpjes zijn van de hand van Ko Geschiere. www.stalserooskerke.nl www.hkwalcheren.nl

Pleegouders gezocht! Soms kan een kind een tijdje niet meer thuis wonen, of helemaal niet meer bij ouders opgroeien omdat de ouders niet voor hun kind kunnen zorgen. Juvent helpt kinderen en hun ouders met een pleeggezin waar een kind op warmte en een eigen plek kan rekenen. In veel gevallen is dat voor langere tijd, soms is dat voor korte tijd. Jaarlijks vinden ongeveer 500 Zeeuwse kinderen en jongeren een tijdelijk thuis in een pleeggezin. Ongeveer 40% daarvan betreft netwerkpleegzorg: familie of bekenden van het kind vangen het kind op. Juvent is op zoek naar mensen die een plek willen bieden aan kinderen uit alle leeftijdscategorieën. Op dit moment

is de gemiddelde leeftijd van de kinderen waar we een pleeggezin voor zoeken 9,3 jaar. Omdat een gemiddeld pleegkind niet bestaat zoeken we zowel voor jonge als voor oudere kinderen gezinnen. Het zou fijn zijn als pleegouders een kind willen opvangen voor zo lang als nodig of zo kort als mogelijk is. Er is altijd behoefte aan mensen die een kind willen opvangen. Daarom organiseert Juvent ook informatieavonden voor mensen die denken dat het pleegouderschap misschien iets voor hen is. Voor meer informatie over pleegzorg kunt u bellen naar (0118) 635510 of mailen naar: clientservice@juvent.nl

Toneelvereniging ‘Serooskerke’ Toneelvereniging ‘Serooskerke’ speelt de klucht ‘Een lekker stelletje’. Een klucht in 3 bedrijven door Bert Peets. Niek, een acteur en Emmy, een actrice, wonen samen. Omdat ze nog aan het begin van hun carrière staan, kunnen ze wat extra geld goed gebruiken. Hiervoor zorgen een oom van Niek en een tante van Emmy in de vorm van studietoelagen, waar een paar voorwaarden aan vastzitten. Ze studeren echter helemaal niet meer. Alles gaat goed totdat oom en tante, onafhankelijk van elkaar, op een dag besluiten op bezoek te komen. Paniek! Er worden de meest dwaze listen verzonnen om hun geheim niet te hoeven prijsgeven, maar of dat achteraf wel zo zinvol is ... Uitvoeringen: Vrijdag 28 maart en zaterdag 29 maart: Serooskerke, Verenigingsgebouw ‘De Zandput’. Aanvang 20.00 uur, , na afloop gezellig samenzijn. Entree € 5,00, kinderen tot 12 jaar € 2,00


Veerse Krant 10

Plannen om woning aan te passen?

Millenniumgemeente Veere: een stimulans voor duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking

Plannen om de woning aan te passen ... energiezuiniger, levensloopbestendig of de constructie aanpassen? Wellicht is dan één van de stimuleringsregelingen van toepassing.

(H)eerlijke producten uit de Pluktuin In een eerdere editie van deze krant kwam de Eerlijk Winkelenroute al ter sprake. Een handzaam fietsroutekaartje langs winkels of bedrijven in de gemeente met fairtrade-, biologische en/of tweedehandsproducten. Tijd om kennis te maken met één van de deelnemers, Pluktuin Hof Hazenberg uit Aagtekerke. Bloemen en fruit plukken Hof Hazenberg is een pluktuin met anderhalve hectare bloemen. Voor een klein bedrag mogen bezoekers een handvol plukken. Er is ruime keuze uit eenjarigen, vaste planten, heesters en bolbloemen. Ook de boomgaard is voor plukkers geopend. Half juni wordt het eerste fruit verwacht. Even proeven kan, zó van de boom en alles is onbespoten! Bezoekers zijn daarnaast welkom op het terras van de historische boerderij voor een verse kop koffie/thee met een stuk taart, gemaakt van fruit uit eigen tuin.

keten van teler naar consument, het verre transport en andere hoge kosten die hiermee samenhangen, stond de eigenaars na enkele seizoenen tegen. Het resultaat is nu dat de klant - vers van de akker een eigen uniek boeket mee naar huis kan nemen. Dat betekent: geen onnodige energie- en vervoerskosten en geen afgeleverde producten die op een veiling doorgedraaid worden. Kortom, de consument heeft hiermee een duurzaam en milieuvriendelijk product in handen. Het adres van Hof Hazenberg is Prelaatweg 81, Aagtekerke. Meer informatie? Mail dan naar hazenberg@filternet.nl

Op een duurzame manier De pluktuin vindt haar oorsprong in het telen van snijbloemen voor de veiling. De omslachtigheid van de lange

Duurzame Particuliere Woningverbetering (DPW2) Vanwege het grote succes van de eerste Stimuleringsregeling Duurzame Particuliere Woningverbetering heeft de Provincie Zeeland besloten een tweede regeling in het leven te roepen onder de naam Stimuleringsregeling DPW-2. Het doel van deze regeling is de woningvoorraad in Zeeland opnieuw een kwaliteitsimpuls te geven. Voor Veere is er door de Provincie een bedrag van € 68.000 beschikbaar gesteld. Aanvragen kunnen met een speciaal aanvraagformulier ingediend worden bij de gemeente. Financiële toetsing voor het verstrekken van de lening wordt verzorgd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Eén van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan is dat de WOZ waarde van de woning onder de 170.000 euro ligt. Het te lenen bedrag ligt tussen de 2.500 en 10.000 euro. Het rentepercentage is momenteel 1%. Informatie over deze regeling is op te vragen bij Ina van Belzen, tel 0118-555352 (maandag t/m donderdag). Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Door het Rijk en enkele banken is een stimuleringsregeling in het leven geroepen voor particuliere huiseigenaren die willen investeren in energiezuinige maatregelen voor bestaande woningen. Voor deze maatregelen kan een laagrentende lening afgesloten worden bij het SVn via www:ikinvesteerslim.nl. De voorwaarden en verdere informatie over deze regeling staan op die website. Gemeentelijk herstructureringsfonds Een gemeentelijke regeling voor het aanpassen van bestaande woningen is nog in voorbereiding. Bij onze regeling zal de WOZ waarde van de woningen hoger liggen dan € 170.000, zodat meer bewoners hier gebruik van kunnen maken. Rond de zomer is deze regeling gereed.

‘Roemenië-schuur’ een begrip op Walcheren ‘Stichting Zeeland Helpt In Roemenië’ begon klein. Twee personen gaven voedselpakketten in Roemenië aan gezinnen die in zeer moeilijke omstandigheden leven. Inmiddels is het uitgegroeid tot een stichting met 60 vrijwilligers. Bejaardencentrum In het kleine dorpje Pasareni is het in 1994 allemaal begonnen, eerst met het uitdelen hulppakketten. Later werd een stuk grond aangekocht voor de bouw van een zorgcentrum voor bejaarden. In 2000 werd de eerste cliënt verwelkomd in het centrum met de naam ‘Diakonos’. Het centrum wordt op dit moment bewoond door 33 bejaarden met een doorgroeimogelijkheid naar 40 bewoners. Er is nu een wachtlijst van 100 aanvragen! Veel bejaarden in Roemenië zijn kinderloos of de kinderen zijn naar het bui-

tenland vertrokken. Daardoor hebben ze onvoldoende mogelijkheid om op zichzelf te blijven wonen en ook kennis van bejaardenzorg ontbreekt vaak. In het bejaardencentrum werkt een Nederlands echtpaar die het management doet. Daarnaast werken er 16 personeelsleden die de zorg geven, voor eten en drinken zorgen en schoonmaken. Roemenië-schuur In 1997 begon de stichting met het inzamelen van kleding en meubels. Langzamerhand kwam daar ook de verkoop van 2de hands goederen bij. De opbrengst gaat naar het zorgcentrum. Inmiddels is ‘de Roemenië-schuur’ een begrip op Walcheren en is de financiering van verzorgingstehuis ‘Diakonos’ verzekerd. Eén of twee keer per jaar rijden mensen van de Stichting met 80 kuub aan schoonmaak- en verzorgingsmaterialen,

rollators, rolstoelen, incontinentiematerialen etc. naar Roemenië. Sinds 2003 zit de Stichting op de locatie aan de Hondegemseweg 27 in Grijpskerke. Meer weten over bijvoorbeeld openingstijden? Kijk dan op www.diakonos.nl


Veerse Krant 11

Hulp- en ondersteuningsmarkt Informatie of een Wilt u langer zelfstandig blijven? Laat u helpende hand nodig? dan informeren op de hulp- en ondersteuningsmarkt van de Stichting Welzijn Veere op donderdag 24 april vanaf 13.30 uur in de Couburg in Koudekerke. Organisaties geven hier allerlei informatie over veiligheid, domotica, gezondheid en andere onderwerpen. Tijdens de bijeenkomst mag u van alles uitproberen en zelf ervaren. Hou de website van de stichting Welzijn Veere in de gaten (www.welzijnveere.nl). Vanaf eind maart vindt u daar het programma.

Aanmelden klussen voor NL Doet 21 & 22 maart Laatste kans om uw klus aan te melden om op 21 en 22 maart voldoende vrijwilligers te hebben voor uw vrijwilligersklus! Vrijwilligersorganisaties in de gemeente Veere kunnen hun vrijwilligersklus aanmelden bij Stichting Welzijn Veere, die de match maakt tussen de vrijwilligersorganisaties en de ‘vrijwilligers’ uit de gemeente. Voor aanmelden en meer informatie: Stichting Welzijn Veere, 0118 583687 of info@welzijnveere.nl

Soms kunt u door ziekte of een beperking niet meer zelf om boodschappen, medicijnen halen, alleen naar de dokter gaan of heeft u tijdelijk vervoer nodig. Voor praktische en kortdurende hulpvragen of zo nu en dan een vriendschappelijk bezoekje kunt u een beroep doen op de vrijwilligers van De Burenhulp. Hieronder de contactpersonen die u kunt bellen voor uw hulpvraag (bij voorkeur tussen 08.30 en 9.30 uur) Aagtekerke: M. Joziasse, tel: 583344 Biggekerke: M. Willemsen, tel: 850554 of M. Hakkesteegt, tel; 616806 Koudekerke: C. Polderman, tel; 551868 Meliskerke: H. Oosterhuis, tel: 561860 Oostkapelle: A. Vos, tel: 582430 Serooskerke en Gapinge: M. Baljeu, tel: 592289 Veere: R. Tonkes, tel: 501663 (tussen 12.00 en 12.30 uur) Zoutelande: I. Kusse, tel: 562494 Voor hulpvragen in de andere woonkernen of bij geen gehoor: Stichting Welzijn, tel: 583687. Voor meer specifieke en langdurige inzet kunt u gebruik maken van de vrijwilligers van Manteling, tel: 553530. Hier kunt u ook terecht voor specifieke hulpvragen zoals tijdelijke overname van de zorg voor uw partner of familielid en informatie over cursussen en themabijeenkomsten voor mantelzorgers.

NL Doet LENTEFEEST Nimmerdor In het kader van NLDoet organiseert De Zonnebloem een LENTEFEEST op vrijdag 21 maart voor bewoners van Nimmerdor en inwoners van de gemeente Veere met een fysieke beperking. Dat gebeurt in WoZoCo Nimmerdor in Grijpskerke van 13,30 tot 17.00 uur. Het college van b en w en de gemeentesecretaris van de gemeente Veere steken hier de handen uit de mouwen bij de gezelschapsspelletjes, workshop en het serveren van koffie/fris en lekkers. Vrijwilligers die kennis willen maken met het werk van de Zonnebloem zijn ook van harte welkom en kunnen meteen aan de slag.

Humanitas Zeeland zoekt maatjes Ieder mens heeft behoefte aan contact met anderen. Voor mensen met een licht verstandelijke beperking is het soms moeilijk om zelf die contacten te vinden. Het ‘maatjesproject’ van Humanitas Zeeland zoekt voor hen een vrijwilliger die het leuk vindt om samen wat te ondernemen. De bedoeling is om een gelijkwaardig contact op te bouwen dat is gebaseerd op samen iets gezelligs doen zoals samen koffie drinken en kletsen of een gezamenlijke hobby uitoefenen. Bij het koppelen van de maatjes vindt er altijd eerst een kennismakingsgesprek met de projectcoördinator plaats. Die let er op dat de maatjes iets gemeenschappelijks hebben: iets waarover ze samen kunnen praten of samen kunnen doen. Humanitas biedt haar vrijwilligers begeleiding, een onkostenvergoeding en vrijwilligersverzekering. Wilt u maatje worden of bent/kent u iemand die graag een maatje zou hebben? Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met Vicky Wiessner: tel.: 06 48 90 79 40, e-mail: maatjes.zeeland@humanitas.nl of via de website www.humanitaszeeland.nl.

Schoolstraat 4 4356 BX Oostkapelle tel. 0118 58 36 87 info@welzijnveere.nl www.welzijnveere.nl

Voorlichting De Stichting Welzijn Veere en de Commissies Welzijn organiseren in diverse kernen voorlichtingsbijeenkomsten. Soms gebeurt dit in samenwerking met de ouderenbonden. Indien u belangstelling hebt voor een onderwerp in een andere woonkern dan u woont, dan bent u van harte welkom. In Aagtekerke op 8 april in Amicitia aanvang 14. 00 uur. Dr. Y. Bats vertelt over de huisartsenpraktijk en het medicijngebruik. Na de pauze wordt de film van de dorpsraad gedraaid over de opening van het monument aan het Kalfshoekspad.

welzijnsadviseur Ondersteuning nodig bij het aanvragen van een voorziening of het invullen van formulieren of vragen op het gebied van wonen, zorg of welzijn? Dan kunt u gebruik maken van de deskundigheid van de welzijnsadviseur. De adviseur komt bij u thuis en de hulp is gratis. Aanvragen lopen via het kantoor van Stichting Welzijn Veere tel: 583687 of h.vanos@welzijnveere.nl.

Koersbaltoernooi 6 maart Stichting Welzijn Veere organiseert in samenwerking met de werkgroep koersbal weer het jaarlijkse Walchers koersbaltoernooi. Dit jaar vindt de 22ste editie van het koersbaltoernooi plaats op 6 maart in De Halve Maan in Oostkapelle.

Vakanties minima Walcheren Stichting Vakanties Minima Walcheren organiseert ook dit jaar vakanties voor de inwoners van Walcheren met een maximum inkomen van 110% van de bijstandsnorm. Gezinnen met kinderen: hiervoor is de vakantie gepland van 14 t/m 21 juli. De bestemming is recreatiepark Résidence ‘Klein Vink’ in Arcen, een prachtige omgeving in Limburg. Het verblijf is op basis van volpension. De eigen bijdrage bedraagt € 40 per persoon. Voor alleenstaanden/echtparen en samenwonenden (30+) zonder thuiswonende minderjarige kinderen (seniorengroep) is de bestemming Bosnië. Het betreft een 10 daagse bus rondreis onder begeleiding van een gids door een prachtig gedeelte van Bosnië. Het verblijf is op basis van halfpension. De eigen bijdrage is € 250 per persoon. Inschrijven kan op 14 april in Hof van Buren, Oranjelaan in Middelburg en kantine De Eendracht (handboogvereniging), Baskenburgpad 10 in Vlissingen. Dinsdag 15 april in het gemeenthuis in Domburg. Nodig zijn formulier maand/ jaarinkomen en een aanbetaling. Informatie reizen een aanmelden: www.stichtingvmw.nl


Veerse Krant 12

WALCHEREN VOOR ELKAAR Ontwikkelingen en decentralisaties sociale domein Alle gemeenten gaan steeds meer taken uitvoeren die nu nog bij de Provincie of bij het Rijk horen. Ook de gemeente Veere werkt momenteel hard aan de voorbereiding op deze overdracht van taken in het sociale domein; de decentralisaties. Het gaat vooral om de begeleiding van (zorgbehoevende) mensen, zorg voor

de jeugd, (passend) onderwijs, en participeren op de arbeidsmarkt (participatiewet). De gemeente werkt samen met de gemeente Middelburg en Vlissingen aan de organisatie van de nieuwe taken binnen het project Walcheren voor Elkaar. Voortaan vindt u in elke Veerse krant op deze pagina nieuws hierover.

Inloopbijeenkomsten over Walcherse nota’s

Conclusie onderzoek HZ:

Hoe denken de Walcherse gemeenten over de toegang tot zorg en ondersteuning op Walcheren? Welke mogelijkheden zien zij voor ondersteuning met Persoonsgebonden budgetten? Wat zijn de gevolgen van de overheveling van AWBZ-taken naar de Wmo? En hoe komen we van de huidige situatie tot een nieuwe organisatie van de jeugdhulp? De visie hierop staat centraal in de nota’s die de drie Walcherse colleges vaststelden.

veel mensen verlenen burenhulp

De nota’s gaan over: het Klantproces (de toegang tot de zorg, hulp en ondersteuning) het Persoonsgebonden Budget de gevolgen van de overgang van taken uit de AWBZ naar de Wmo de zorg voor de jeugd Wanneer de nota’s eind februari worden vastgesteld in de drie raden, gaan de nota's over het Klantproces en het Persoonsgebonden Budget de inspraak in. Na verwerking van de inspraakreacties op deze twee nota’s zullen deze in juni/juli 2014 opnieuw aan de drie gemeenteraden worden voorgelegd. Voor de nota's over de Wmo en de zorg voor de jeugd geldt geen officiële inspraak. Deze nota’s worden op informele wijze meegenomen.

Om onze inwoners te informeren over de nota’s, organiseren we inloopbijeenkomsten waarop u informatie kunt krijgen en vragen kunt stellen over de nota’s. Omdat vanuit het Rijk nog veel onduidelijkheden zijn over bijvoorbeeld de uiteindelijke planning en financiële gevolgen van de decentralisaties, kunnen we u tijdens de inloopbijeenkomsten slechts op hoofdlijnen informeren over onze plannen. Zo kunnen we helaas nog geen antwoord geven op vragen over de gevolgen voor persoonlijke situaties: wat de nieuwe wetgeving bijvoorbeeld voor (financiële) gevolgen heeft in uw situatie. Op www.veere.nl kunt u onder de kop wonen/ zorg en welzijn/ Walcheren voor Elkaar zien of de nota’s zijn vastgesteld. Als de nota’s zijn vastgesteld ziet u hier ook waar en wanneer de inloopavonden plaatsvinden.

Samenwerking Hobbyloods en Arduin Begin 2013 startten Ido en Els Matthijsse naast hun smederij de Hobbyloods. De loods biedt haar leden cursussen, ruimte, machines en gereedschappen om te knutselen aan hout, metaal, auto’s of brommers. Dat kan alleen of in groepsverband. Dit voorjaar start een proef waarin cliënten van Arduin bij de loods terecht kunnen voor hun dagbesteding. Wethouder Chris Maas: ‘Het project is bijzonder omdat Ido en Els vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid iets organiseren voor jong en oud. In september hebben zij een email naar het college gestuurd, waarin zij aangaven de Hobbyloods te willen ontwikkelen voor een bredere doelgroep. Met name probleemjongeren en jongeren met een licht verstandelijke handicap. Ze vroe-

gen hulp bij het benaderen van zorginstellingen. Wij hebben ze in contact gebracht met Arduin. Binnenkort start een proef van een half jaar. De gemeente stelt eenmalig een financiële bijdrage van € 1500 ter beschikking voor de huur van de loods. Tijdens de proef gaan 5 à 6 cliënten voor 3 dagen in de week onder begeleiding van Arduin aan de slag in de Hobbyloods. Wellicht kan Orionis twee vakdocenten leveren die met behoud van uitkering de jongeren willen begeleiden, daarover zijn we nog in gesprek. Het project is een goed voorbeeld van hoe we onze nieuwe taken op het gebied van zorg en ondersteuning willen oppakken:kleinschalig en dicht bij huis, met initiatief vanuit de burgers.’

In hoeverre hebben de inwoners van de kernen Domburg en Koudekerke behoefte aan het geven of ontvangen van burenhulp? Om die vraag te beantwoorden hielden HZ-studenten in november straatinterviews in de supermarkten in Domburg en Koudekerke. In totaal deden 261 respondenten mee aan het onderzoek. Uit de resultaten blijkt dat in Domburg en Koudekerke 65% van de respondenten burenhulp geeft of ontvangt. De meerderheid van de respondenten in Domburg geeft twee tot vijf keer per week burenhulp. In Koudekerke geeft de meerderheid één keer per week burenhulp. Zowel het geven als het ontvangen van burenhulp wordt vooral gegeven of ontvangen door buren en op de tweede plaats aan familie. In Koudekerke wordt meer burenhulp gegeven én ontvangen dan in Domburg: 32,1% tegenover 24,6%. De meest voorkomende vormen van burenhulp zijn boodschappen doen en sociale contacten onderhouden. Met hun onderzoek leverden de studenten een belangrijke bijdrage aan ‘De Veerse Proeftuinen’ een experiment van Walcheren voor Elkaar waarin op zoek gegaan wordt naar manieren om de sociale samenhang te verstevigen in de kernen Domburg en Koudekerke. Aan de slag Momenteel is in Koudekerke gestart met een team van een welzijnswerker van de Stichting Welzijn Veere, een medewerker van Manteling en een Wmo-consulent van de gemeente Veere. De inzet van het team maakt onderdeel uit van het experiment Veerse proeftuinen. Op www.veere.nl vindt u onder de kop wonen/ zorg en welzijn/ Walcheren voor Elkaar informatie over de decentralisaties. Ook vindt u hier een link naar de planning, nieuwsbrieven en andere informatie over het project


Veerse Krant 13

J o n g

Vergadering Jeugdraad

Jeugdhonken:

dinsdagavond 11 maart en 15 april

Jeugdhonk Biggekerke:

Schoolstraat te Oostkapelle, 19.30 uur. Iedereen is welkom! Informatie: 06 25196740 Nieuwe Leden We zoeken nog nieuwe leden. Vooral uit de kernen: Gapinge, Zoutelande, Westkapelle, Biggekerke, Aagtekerke. Lijkt het je leuk om mee te denken over jeugdzaken binnen de gemeente Veere of help je liever mee met het organiseren van een activiteit? Kom dan eens vrijblijvend langs tijdens een vergadering, of neem contact op met Joke Damen, j.damen@welzijnveere.nl of 06- 25 19 67 40.

Jeugdhonk Grijpskerke:

Je kunt ook je maatschappelijke stage doen bij de Jeugdraad!

 Jeugdhonk in Biggekerke is open op dinsdag van 19.00 tot 21.30 uur. Het jeugdhonk is voorlopig gesloten, maar gaat binnenkort weer open voor groep 7 en 8. Meer informatie verschijnt t.z.t. op de website: www.welzijnveere.nl

Jeugdhonk Aagtekerke Het jeugdhonk is elke tweede vrijdagavond open van 19.00- 21.30 uur. leeftijd: basisschool groep 8 en voortgezet onderwijs

Jeugdhonk Domburg Het jeugdhonk is elke week open van 19.00 - 21.30 uur (uitgezonderd vakanties). leeftijd: basisschool groep 8 en voortgezet onderwijs

Wat wil de Jeugdraad bereiken? Het voornaamste doel van de Jeugdraad Veere is het jong, fris en levendig houden van de gemeente Veere. De Jeugdraad praat graag mee over dingen die de gemeenteraad moet beslissen, omdat jongeren het toch vanuit een ander perspectief bekijken.

Zet een GROTE stap naar samen muziek maken ...

Podium-Z DROOMSTART

Dit jaar gaan we verder met die workshops. We beginnen op vrijdag 14 maart. Daarna kun je nog 4 keer meedoen. Het leuke is dat je ook al direct kan meedoen. Al doende leer je gewoon steeds meer en merk je dat samen muziek maken echt COOL is. We pakken een nummer dat iedereen wel ziet zitten en gaan er iets moois van maken. Misschien wel zo mooi dat we het op de eerste beste Podium-Z avond laten horen. ‘Keigaaf’ dus.

8

m

11 en 12 rt + aa

samen muziek maken werkt altijd!

ap

l ri

Vorig jaar is Podium-Z begonnen met de uitvoering van een mooi idee. De gedachte is dat iedereen die dat wil samen met anderen muziek moet kunnen maken. Gewoon omdat je daar plezier aan kan beleven ... en misschien wel een eigen groep of band kan beginnen. ‘Iedereen’ wil zeggen dat er geen verschil is tussen iemand die al een tijdje een instrument bespeelt of al aardig kan zingen of iemand die het van plan is om dat te gaan doen ... ‘iedereen’ betekent dat alleen de wil en het enthousiasme om dat eens uit te proberen genoeg is om mee te doen. Wel of geen ervaring. het maakt niet uit of je al wel of helemaal geen akkoorden kan spelen, noten kan lezen of weet hoe je bijvoorbeeld een gitaar moet stemmen.

14 en 2

bij

Het project blijkt een succesvolle manier om kinderen te helpen bij het kiezen van een sport(vereniging) die bij hen past. Naast de meeste plaatselijke sportverenigingen doen er ook sportverenigingen uit Middelburg en Vlissingen mee aan dit project. Er is keuze uit onder andere rugby, basketbal, streetdance, turnen, acro, tennis, judo, taekwondo, korfbal, volleybal, voetbal, waterpolo en zwemmen. Informatieboekje Alle leerlingen uit groep 3 t/m 8 krijgen in de laatste week voor de voorjaarsvakantie een boekje met informatie over alle deelnemende sportverenigingen mee naar huis.

Zaterdag 24 mei: Kanoa Zaterdag 14 juni: Walibi

Activiteit Jeugdhonk Biggekerke: Dinsdag 15 april en dinsdag 13 mei: Workshop maskers maken (13 mei is een vervolg op de eerste workshop) Meedoen: 2 euro (eenmalig) Inschrijven via: e.braat@welzijnveere.nl

Wijkvereniging Zanddijk in samenwerking met Stichting Welzijn Veere en Kunsteducatie Walcheren: 21 maart : pimp your bag / t- shirt, 19.30 Praetuus. Entree: 2 euro, inschrijven via e.braat@welzijnveere.nl

Zaterdag 12 april Podium-Z

Avondje met nieuwe bands, rap en singer-songwriters

Het enige dat je moet doen is een mailtje sturen om je aan te melden. Dat doe je met je naam, leeftijd en instrument dat je kunt of wil bespelen (of alleen zang, rap). Mail naar: j.damen@welzijnveere.nl. Kijk ook eens op www.welzijnveere.nl of facebook.

5 jaar SportDoeMee! Kennis maken met sport De combinatiefunctionaris Onderwijs en Sport van de gemeente organiseert voor het 5de jaar samen met verschillende sportverenigingen het project: ‘SportDoeMee!’. Binnen dit project kunnen basisschoolleerlingen uit de gemeente kennis maken met verschillende sporten en sportverenigingen.

Activiteiten Jeugdraad

Op één van de basisscholen zal de wethouder van Sport, Chris Maas, de eerste boekjes uitdelen. De leerlingen kunnen vervolgens kiezen welke sport(en) ze willen uitproberen. In de maanden april en mei kunnen ze dan op verschillende dagen meedoen bij betreffende sportverenigingen. Kinderen die in de gemeente Veere wonen maar elders naar school gaan mogen natuurlijk ook deelnemen aan dit project. Ouders/begeleiders van deze kinderen kunnen via de mail een boekje met inschrijfformulier aanvragen bij de combinatiefunctionaris! wilbertkoole@primas-scholengroep.nl Omdat SportDoeMee! jarig is, zal de school met (relatief) de meeste deelnemers een mooie prijs ontvangen!

Phased Curve, Clear Clamour, Django Boom, Oscar Redwood ... nooit van gehoord? Dan is er op zaterdag 12 april een kans om die nieuwe Zeeuwse pop- en rock acts te ontdekken. In totaal 8 optredens op 2 podia. Verschillende muziekstijlen, verrassingen en ongetwijfeld nieuw talent. Voor jongeren vanaf 12 jaar een uitgelezen kans om dat in Het Schuttershof in Domburg mee te maken en te ontdekken. Vervoer hoeft geen probleem te zijn ... heen & terug ... kijk maar op www.welzijnveere.nl en zie hoe je je kunt aanmelden om er gratis te komen. Er is trouwens meer te beleven die avond. Stilzitten hoeft dus niet. De entree is ook gratis! Van 19.30 tot 24.00 uur in Het Schuttershof Kanonweistraat in Domburg. See You! Podium-Z zit ook op twitter en facebook.


Veerse Krant 14

Zwembad De Goudvijver

een greep uit de

Ook dit jaar opent zwembad de Goudvijver weer haar deuren op 1 mei. Het zwembad is geopend t/m zaterdag 13 september. Dit jaar beginnen de zwemlessen op maandag 12 mei.

Veerse Agenda

Dit seizoen zijn er een paar veranderingen in de lessen. De lessen snorkelen en survival worden ieder maar 1x per week gegeven. De snorkellessen worden gegeven op woensdagmiddag en de survivallessen op zaterdagochtend. Alle andere lessen zijn 2x per week. Dit jaar staat de les voorbereidend kleuterzwemmen ook weer op het programma. Deze les is bedoeld voor kinderen die dit jaar 5 jaar zijn of worden. Zij gaan samen met een ouder of begeleider

ervaring opdoen in het water. Formulieren om in te schrijven voor alle lessen staan op www.veere.nl. Deze formulieren zijn ook vanaf 1 mei af te halen tijdens openingsuren bij het zwembad of vóór 1 mei telefonisch aan te vragen via tel. 0118 555214. Ingevulde formulieren opsturen naar de gemeente Veere, t.a.v. Iris Oomkens, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg of na 1 mei inleveren aan de kassa van het zwembad. Hoe eerder de inschrijvingen binnen zijn, hoe meer rekening gehouden kan worden met de wensen wat betreft lestijden. Aangevraagde abonnementen zijn tegen betaling af te halen aan de kassa van het zwembad vanaf 1 mei tijdens openingsuren. Pinnen kan!

De prijzen voor 2014: Seizoenkaart abonnement, per persoon van 16 jaar en ouder € 70,00 abonnement, per persoon jonger dan 16 jaar € 40,00 10-badenkaart per persoon van 16 jaar en ouder € 21,50 per persoon jonger dan 16 jaar € 17,50 per persoon aquajoggen € 40,00 2 personen voorbereidend kleuterzwemmen € 40,00 Kaart voor één bad per persoon van 16 jaar en ouder € 2,80 per persoon jonger dan 16 jaar € 2,20 per persoon aquajoggen € 5,00 2 personen voorbereidend kleuterzwemmen € 6,00 Zwemles incl. seizoenkaart (jonger dan 16) voor het diploma A, € 100,00 voor diploma B,C, Zwemvaardigheid 1,2 of 3 € 85,00 voor diploma Snorkelen of Survival € 62,50 Personen van 65 jaar en ouder worden met betrekking tot de tarieven gelijk gesteld met personen jonger dan 16 jaar. Openingstijden ROOSTER MEIVAKANTIE (1 t/m 10 mei) maandag t/m zaterdag: 08.30 - 09.00 uur dameszwemmen 09.00 - 17.00 uur algemene openstelling ROOSTER BUITEN SCHOOLVAKANTIES: maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 09.00 uur dameszwemmen 09.30 - 10.15 uur aquajoggen (alleen vrijdag) 09.00 - 12.00 uur algemene openstelling 12.00 - 13.00 uur gesloten 12.40 - 13.00 uur voorbereidend kleuterzwemmen (alleen woe.) 13.00 - 17.00 uur algemene openstelling 17.00 - 18.00 uur zwemles zaterdag: 08.30 - 09.00 uur dameszwemmen 09.00 - 10.00 uur zwemles 10.00 - 12.00 uur algemene openstelling 12.00 - 13.00 uur gesloten 13.00 - 16.00 uur algemene openstelling ROOSTER ZOMERVAKANTIE (14 juli t/m 23 augustus): maandag t/m zaterdag: 08.30 - 09.00 uur dameszwemmen 09.00 - 10.00 uur zwemles 10.00 - 17.00 uur algemene openstelling maandag-, woensdag- en vrijdagavond: 19.00 - 20.00 uur algemene openstelling Alle data van bijzondere activiteiten zijn nog niet bekend. Hou daarvoor het publicatiebord bij het zwembad in de gaten! Ook op Facebook (pagina gemeente Veere).Wel bekend zijn: 21 juni midzomernachtduik (’s avonds), 19 juli De Goudvijver estafette. 14 september laatste dag zwembad met leuke activiteiten

Zondag 23 februari Oostkapelle: Terra Maris, Strandjutten met een inleiding bij het aquarium, 13.30 uur, www.terramaris.nl Woensdag 26 februari Oostkapelle: Terra Maris, Activiteit voor ‘uilskuikens’: braakballen peuteren, 13.30 uur. Vrijdag 28 februari Oostkapelle: Terra Maris, Kijkje achter de schermen: het aquarium, 13.00 uur. Zaterdag 1 maart Vrouwenpolder: Kon. Emmaweg 22, natuurwandeltocht Oranjezon, 14.00 uur. Oostkapelle: Halve Maan, concert Brassband Crescendo en Scheldeloodsenkoor. Tevens optreden leerlingenorkest olv Dick Broers en slagwerkgroep olv Manuela Franke. Breed programma met muziek van 16de tot 20ste eeuw. Aanvang 19.30 uur Zondag 2 maart Oostkapelle: Terra Maris, Stinzenwandeling door de Manteling, 14.00 uur, www.terramaris.nl Dinsdag 4 maart Westkapelle: Sportzaal Bellink, jeugd voetbaltoernooi. Oostkapelle: Terra Maris, kijkje achter de schermen van het aquarium, 13.00 uur. Donderdag 6 maart Oostkapelle: Terra Maris, Familiemiddag ‘Rovers, heksen en kwakzalvers’ 12-16 uur, www.terramaris.nl Zondag 9 maart Oostkapelle: Terra Maris, Strandjutten met een inleiding bij het aquarium, 13.30 uur. www.terramaris.nl Zaterdag 22 maart Veere: Kleine Kerk, Kamerkoor Cantus Valerius uit Amsterdam geeft een uitvoering van het Requiem van W.A. Mozart in de Kleine Kerk te Veere. Dit requiem was het laatste en door velen meest geliefde werk van de componist. In tegenstelling tot de gebruikelijke begeleiding door orkest, zal deze uitvoering worden begeleid op orgel door de Haarlemse organiste/pianiste Gerrie Meijers. Het koor staat onder leiding van Paul Mirck. 15.00 uur.

Oostkapelle: Strandweg, Lepraloop, trimloop over 2,5 of 5 of 7,5 of 10 km in het bos bij de Lage Duintjes, 14.00 uur. Veere: Sloeproeiwedstrijd ‘De Veerse Slag’, Start om 13.00 uur voor de Campveerse Toren. 22 en 23 maart Oostkapelle: Terra Maris, Preparateurs aan het werk Tijdens dit weekeinde zijn een aantal preparateurs uit het hele land werkzaam in de ontvangstruimte. 12.00 16.00 uur. Zondag 28 maart Domburg: Badpaviljoen, concert Russische musici violiste Victoria Margasyuk en pianiste Irina Christiakova. Muziek van Tsjaikovski, Skrjabin, Schubert en Schumann. 20.30 uur. Vrijdag 28 en zaterdag 29 maart: Westkapelle: Westkapelle Herrijst, uitvoering Westkappels Koor met medewerking van de Wasschappelse toneelploeg, 19.30 uur. Serooskerke: Verenigingsgebouw ‘De Zandput’. Toneelvereniging Serooskerke met Klucht ‘Een Lekker Stelletje’. Aanvang 20.00 uur, na afloop gezellig samenzijn. Entree € 5,00, kinderen tot 12 jaar € 2,00 5 en 6 april Museumweekend Oostkapelle: Terra Maris, In het museumweekend is Terra Maris gratis toegankelijk en het is tevens de laatste mogelijkheid om de wisseltentoonstelling ‘Rovers van de lage landen’ te bezoeken. 12.00 -16.00 uur Veere: Schotse Huizen (zie pagina 15). Woensdag 9 april Oostkapelle: Terra Maris, natuurspreekuur ‘daar vraag je me wat’, 13.30-15.30 uur. Zaterdag 12 april Domburg: Het Schuttershof, Podium-Z met nieuwe bands, verrassende optredens en workshops. Optredens vanaf 19.30 uur, gratis entree. Maandag 21 april Oostkapelle: Terra Maris, strandjutten met inleiding bij het aquarium, 13.00 uur, www.terramaris.nl


Veerse Krant 15

Exposities Marie Tak van Poortvliet Museum - Domburg vanaf maart Chabot in Zeeland

Schilder en beeldhouwer Hendrik Chabot (1894 - 1949) woonde en werkte in 1933 enige tijd in Vrouwenpolder. Bewust koos hij niet voor Domburg of Veere waar veel kunstenaars naar toe trokken. Chabot voelde zich meer thuis in de kleine boerengemeenschap. Een productieve periode waarin hij veel schilderde. Een periode ook met hoogtepunten in zijn expressionistische schilderstijl. Een schildertechniek die ook kenmerkend was voor Charley Toorop, met wie hij bevriend was. Open: dinsdag t/m zondag 13.00 - 17.00 uur. www.marietakmuseum.nl Galerie Art Aurum Domburg internationaal sieradendesign, schilderijen en beelden t/m 4 april Beate Brinkman, Dorothea Brill, Ulrike Zöllner-Krumme Open: zaterdag 10.30 - 17.30 uur, zondag 12.00 - 17.00 uur.

Polderhuismuseum Westkapelle Het Polderhuismuseum bestaat in 2014 10 jaar! Heel 2014 zijn er verschillende activiteiten en evenementen in en om het Polderhuis. Het programma is opgedeeld in kwartalen, elk kwartaal in 2014 staat een ander thema centraal. t/m maart 10 jaar Polderhuis In de ontmoetingsruimte zijn het hele jaar door wisselexposities ingericht. De nadruk van deze exposities ligt op de cultuur van Westkapelle, zowel amateur als professionele kunst. De wisselexposities zijn vrij toegankelijk Open: woensdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur (in schoolvakanties ook open op maandag en dinsdag). Boerderijgalerie de Osseberg 22 maart t/m 3 mei Cisca Dek, Frans Dingemanse, Elsbeth Rijken, Frida van Overbeeke Open: donderdag, vrijdag en zaterdag 14.00 – 17.00 uur. www.deosseberg.nl Zeeuws Archief Middelburg t/m 16 mei ‘J.H. Schorer, eerste Gouverneur van Zeeland’ Expositie in het kader van 200 jaar provincie Zeeland Voordat in 1850 de functie de naam Commissaris kreeg, heette de man met het hoogste ambt in Zeeland ‘Gourverneur’. www.zeeuwsarchief.nl

Burgemeester Van der Zwaag voor één dag directeur van Museum De Schotse Huizen In het kader van de landelijke MuseumMaandag is burgemeester Rob van der Zwaag op maandag 10 maart voor één dag directeur van Museum De Schotse Huizen. De burgemeester begeleidt diverse activiteiten, waaronder de première van de film ‘Brieven uit Veere’ van Joop Span. De film is gebaseerd op brieven die Frits Grönloh alias Nescio schreef tijdens een bezoek aan het stadje Veere aan het begin van de vorige eeuw. Het is een ode aan het Veere van de vissers, de klederdrachten, de Walcherse luchten en de kunstenaars die Veere hebben vereeuwigd. Daarnaast opent de burgemeester een kleine expositie van bekende ‘Veeristen’. Dat is een groep kunstenaars die Veere (en Domburg) als inspiratiebron gebruikten voor hun schilderijen, tekeningen en etsen. Bekende Veeristen zijn o.a. vader en zoon Vaarzon Morel, Lucie van Dam van Isselt, A.J. van Dijck, Dirk van Gelder, Maurice Góth, Jan Heyse, Dirk Koets en Karel van Veen. De getoonde kunstwerken komen uit privébezit van Veerenaren. Publiek kan die dag meegebrachte kunstwerken gratis laten taxeren. Debat In vervolg op dit programma vindt op woensdagavond 12 maart om 20.00 uur in het

museum een breed debat plaats over het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Veere onder leiding van Nico Out, kunstcriticus voor de PZC. Hiervoor zijn vertegenwoordigers van alle politieke partijen, dertien stads- en dorpsraden en diverse culturele instellingen uitgenodigd. Wethouder René Molenaar zal zijn beleid van de afgelopen vier jaar verdedigen en toelichten. Het debat wordt gevoerd aan de hand van stellingen die aan de vertegenwoordigers van de politieke partijen worden voorgelegd. Wie aanwezig wil zijn bij het debat kan dit vooraf laten weten aan Ruud Backx via mail exposities@schotsehuizen.nl. De toegang is gratis. Programma en toegang op maandag 10 maart Op maandag 10 maart is het museum tussen 14.00 en 17.00 uur geopend voor publiek. In verband met verbouwingswerkzaamheden, is de beeldenzaal op de benedenetage die dag gesloten (de Schotse kamers en Alma Oakes kamer zijn wel te bezichtigen). De ingang is via Kaai 27. De speciale entreeprijs bedraagt 2 euro per persoon. Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang. Museum De Schotse Huizen is één van de 30 musea die deelnemen aan de landelijke MuseumMaandag, op 10 maart.

STEM -Puzzel In deze woordzoeker kunnen de woorden zowel horizontaal, verticaal als diagonaal en achterstevoren staan. Voor de oplossing nog even puzzelen met de overgebleven letters.

s l o k a a l r s ij

t r a p

t e m s n e ij p v l e 6 n 6 t e am t p o a p e d r k i s t dma n d e a v o k v t

b z d i e t d n e a r e l h

u e a t l u i w r k o z m c

r i s o o l s e i c o u a e

e k o h n e t e d o d e c r

a d t e i n z e t e l k h m

u e o k e i t i l o p a t e

w g r t vm e g n a e l g s n t i i l u l c e p t g t s

d e e i t i l a o c d a e d

g n i d n i b r e v t s ij

l

Oplossing vorige puzzel was:

WINTERSPELEN De winnaar is:

BEP MALJAARS uit ZOUTELANDE

cda coalitie d66 dtv gemeenteraad groenlinks id kandidatenlijst keuze kieswet kiezen lokaal lijstverbinding opa partijen

politiek potlood pvda rood sgpcu stembureau stempas stemrecht tellingen uitslag verkiezingen volmacht vvd wethouder zetel

Stuur de oplossing vóór 1 april naar: Gemeente Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg of via e-mail naar: redactieveersekrant@veere.nl


Veerse Krant 16

Creatief in advies Flexibel in dienstverlening Actief in samenwerking

Uw partner in zakelijke dienstverlening

Rijkse & Zwemer accountants Torenstraat 15 | 4353 AA Serooskerke Postbus 6 | 4353 ZG Serooskerke Goes Middelburg T| (0118) 678900 T| (0113) 242628

Serooskerke T| (0118) 592610

Vlissingen Terneuzen Zierikzee T| (0115) 683449 T| (0118) 419192 T| (0111) 420344

info@aar.nl

www.aar.nl

Schildersbedrijf ‘Sam Schilders’ Vooral uw Binnen en Buiten Schilderwerk

Tel.: 06 - 48 49 19 78 samschilders@zeelandnet.nl facebook.com/Schildersbedrijf Sam Schilders

Aan de prijs wordt niet gesleuteld Nu bij Toyota een vast laag APK-tarief van slechts â‚Ź 19,95*

Adverteren in de Veerse Krant * Dit bedrag is exclusief de wettelijke afmeldkosten. Voor modellen met eenregistratiedatum vóór 1/1/2006 wordt additioneel ₏ 19,95 in rekening gebracht t.b.v. het uitvoeren van de verplichte emissietest.

De Jonge

Goes, 

  Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800

Administratiekantoor Van Beers BV Voor complete advisering en begeleiding van uw bedrijf. O.a.: Belastingzaken, jaarrekeningen, boekhoudingen, loonadministraties, financieringsvraagstukken. Mariekerkseweg 48 - 4364 AS Grijpskerke telefoon (0118) 59 28 28 - fax (0118) 59 32 11 www.admvanbeers.nl

Plaats een advertentie of sluit een contract af voor meerdere plaatsingen. Profiteer van de gunstige tarieven en aantrekkelijke kortingen tot 15%. In een oplage van 10.000 stuks wordt de Veerse Krant huis aan huis verspreid in alle kernen en het buitengebied van de gemeente Veere Zoekt u personeel voor uw bedrijf, vrijwilligers voor uw stichting of vereniging, wilt u uw evenement promoten, of uw bedrijf onder de aandacht brengen, neem dan contact met ons op.

Tel. (0118) 555 366 E-mail gemeente@veere.nl

Veerse krant maartapril 2014  
Veerse krant maartapril 2014  
Advertisement