Issuu on Google+

mei-juni 2013

lu b b e e k

gemeentelijk informatieblad voor Lubbeek, Linden, Pellenberg en Binkom

inhoud Welzijn

1-7

Ophaalkalender

2

Voorwoord

3

Jubilarissen

4

Openbare werken Milieu

5-8

5-9-13-14-15-22-23-24

Info Onderwijs Cultuur

6-16 6 7-10-12-22

After events

8

Beleid

9

Jeugd

10-19-20-21

Stedenbouw

11

Preventie

11

OCMW Job Sport

Van 3 tot 28 juni 2013 vind er een nieuwe actieperiode voor borstkankeropsporing plaats in Lubbeek. We weten niet wat de oorzaak is van deze ziekte. Wat we wel weten is dat de kans op volledige genezing groter is, als borstkanker op tijd wordt ontdekt. De vrouwen uit de doelgroep (50-69 jaar) ontvangen automatisch een uitnodigingsbrief voor het nemen van een radiologische borstfoto of mammografie. Via het gratis nummer 0800 60 160, vermeld op de uitnodigingsbrief, kan de vrouw deze afspraak wijzigen. Met een verwijsbrief van de huisarts of gynaecoloog kan elke vrouw uit die doelgroep zich ook buiten deze actieperiode laten onderzoeken in een erkend mammografisch centrum in de regio. In beide gevallen is het onderzoek kosteloos. Meer info vind je op blz 25 van dit infoblad.

13-17-18 14 15-16-18-23-25

Burgerzaken

25

Gemeentebestuur

26

Contact

Hoe vroeger we borstkanker ontdekken, hoe beter

27-28

www.lubbeek.be


colofon Info Lubbeek is een uitgave van College van Burgemeester en ­Schepenen Gellenberg 16- 3210 Lubbeek tel. 016 47 97 00 info@lubbeek.be- www.lubbeek.be Plaatselijke verenigingen die activiteiten organiseren die toegankelijk zijn voor publiek, kunnen deze gratis aankondigen in dit informatieblad. Op onze website www.lubbeek.be, onder de rubriek infoblad, vind je hiervoor een activiteitenformulier. Activiteiten Voor opname in de activiteitenkalender kunnen doorgegeven worden tot vrijdag 24 mei 2013. Teksten Voor opname in het infoblad moeten ingeleverd worden vóór vrijdag10 mei 2013 bij de informatie­ambtenaar Hilde Eyers of e-mail naar info@lubbeek.be Let op! De gemeentelijke diensten zijn gesloten op woensdag 1 mei, donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2013 en op dinsdag 14 mei 2013 in de namiddag.

2

ophaalkalender Papier en karton Vrijdag 24 mei en vrijdag 28 juni 2013 • Wat kan? Papieren zakken en kartonnen dozen, kranten, tijdschriften en folders, boeken, schrijf- en machinepapier. • Wat kan niet? Vuil of vet papier, behangpapier, cellofaanpapier, aluminiumfolie. • Opmerkingen - Verwijder plastic folie van kranten, tijdschriften en folders. - Verzamel jouw papier en karton in een kartonnen doos of maak er een handelbare stapel van, samengebonden met natuurkoord en met een maximum gewicht van 15 kg per stapel. - Stickers om ongeadresseerde reclame uit je brievenbus te weren, zijn te verkrijgen bij de infodienst van je gemeente. Textiel Vrijdag 14 juni 2013 Textiel wordt ingezameld in de kledingcontainers op het containerpark, in containers die zich verspreid in de gemeente bevinden en vier keer per jaar aan huis. • Wat kan? Enkel droog, herbruikbaar textiel verpakt in zakken. Het gaat om kledij, schoenen (per paar), handtassen, lakens, dekens, handdoeken, … • Wat kan niet? Elektrische dekens, kussens, matrassen, spullen die nat zijn of onder verf of olie zitten, tapijten, vuile of besmeurde kleding, … Opgelet! Het containerpark is gesloten op woensdag 1 mei en donderdag 9 mei 2013. mei do 2 huisvuil woe 8 pmd/gft do 16 huisvuil do 23 pmd/gft vrij 24 papier/karton do 30 huisvuil

juni do 6 pmd/gft do 13 huisvuil vrij 14 textiel do 20 pmd/gft do 27 huisvuil vrij 28 papier/karton


Beste dorpsgenoot, “Gouverner, c’est prévoir”, zo stelde de Franse journalist Émile de Girardin in de negentiende eeuw. Vandaag is deze stelling nog even actueel als toen, ook in Lubbeek. Neen, er stond geen glazen bol in de kast bij mijn aantreden als burgemeester. Maar prévoir, ‘voorzien, vooruitzien’, is wel de essentie van goed besturen. Nieuwe bib Lang voor de start van de nieuwe meerderheid detecteerden wij vanaf de zijlijn een gevaarlijke valkuil: de gemeentelijke financiën. De analyse leerde ons dat - mits ongewijzigd beleid - de gemeentekas eind 2015 zo goed als leeg zou zijn. Erger nog, want de voorliggende cijfers hielden geen rekening met het prestigeproject van het gemeenschapscentrum. We draaiden deze beslissing dan ook terug. Dit enorme project kan de gemeente op dit moment budgettair niet aan. Gezien de slechte toestand van het bibliotheekgebouw en van zaal Libbeke zullen we hiervoor een financieel soberder project opstarten dat in fases tot stand zal komen, naargelang de budgettaire ademruimte en in overweging met de andere noodzakelijke investeringen. De bouw van een nieuwe hoofdbibliotheek is wel prioritair. Geen belastingverhoging Bij gelijkblijvend beleid vertoonde het budget van 2013 een spectaculair tekort van 17%. Tijdens een intens begrotingsconclaaf hebben we het tekort voor 2013 kunnen terugdringen naar 13%. Een tekort van 13% is natuurlijk nog altijd onaanvaardbaar hoog. We zullen de komende maanden dan ook keihard blijven werken om de gemeentelijke financiën terug in evenwicht te krijgen. En dit zonder de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing te verhogen. Verandering De eerste honderd dagen zijn gepasseerd. We hebben veel geleerd, hard gewerkt, moedige beslissingen genomen en de kar terug aan het rollen gebracht. Het jarenlange geruzie in het gemeentebestuur is stopgezet, de verandering is ingezet. Het college werkt intussen onverdroten voort om van Lubbeek een nog aangenamere gemeente te maken. Op ons kan je rekenen.

Warme groet, Uw burgemeester, Theo Francken

3


jubilarissen

Viering huwelijksjubilea: voor herhaling vatbaar

Op zaterdag 16 maart verwelkomde het gemeentebestuur alle jubilarissen die in de eerste helft van 2013 vijftig, zestig of vijfenzestig jaar gehuwd waren in feestzaal Libbeke. De jubilarissen werden voor het eerst gezamenlijk uitgenodigd op één viering. Dit concept bleek een schot in de roos want na het officiële gedeelte mondde het feest uit in een gezellige babbel. De toespraken van de burgemeester en de schepen van feestelijkheden werd gevolgd door de ondertekening van het 'gulden' boek. Als aandenken ontvingen de koppels elk een oorkonde en een boeket. Tijdens de receptie werden de gesprekken aangeknoopt, werden er herinneringen opgehaald en maakten de gevierden en het gemeentebestuur nader kennis. Eén koppel vierde hun briljanten bruiloft: Leo Lambrechts en Anna Hoeterickx zijn 65 jaar gehuwd en kregen hiervoor een medaille van de koning en van de provincie Eén koppel vierde hun diamanten bruiloft: Teophiel Vleminckx en Georgette Pittomvils. Elf koppels vierden hun gouden bruiloft: Jaak Robberechts en Sara Sempels, Omer Loddewijkx en Maria Van Rompay Felix Vanhellemont en Simone Vandevelde, Gaston Peeters en Jacqueline Sempels Julius Duerinckx en Maria Frooninckx, Sylvain Celis en Paula Lemmens Richard Vanderheyden en Paula Billet, Fernand Janssens en Nora Dormaels Henri Van Horebeek en Marie Frooninckx, Willy De Groote en Anna Hendrickx Henri Vanzavelberg en Georgette Daems. Dit nieuwe initiatief is zonder twijfel voor herhaling vatbaar. In het najaar worden de koppels die tijdens de tweede helft van 2013 vijftig, zestig, vijfenzestig of nog langer samen zijn in de bloemetjes gezet door de gemeente. 4


openbare werken

Centraal meldpunt Gemeentelijke werkplaats Om de dienstverlening van de gemeentelijke werkplaats aan de inwoners efficiënter te laten verlopen, heeft het nieuwe gemeentebestuur gekozen voor 1 centraal meldpunt voor het signaleren van volgende problemen: • • • • • • •

modder op de rijbaan; overhangende takken op voet- en fietspad of langs de rijweg; defecte straatverlichting; sluikstorten; putten in het wegdek; ratten op openbaar domein; voor 70-plussers en personen met een handicap fungeert dit meldpunt ook als sneeuwtelefoon.

Het centrale meldpunt is bereikbaar op het telefoonnummer 016 31 63 10 tijdens de openingsuren van de gemeentelijke werkplaats (van maandag tot donderdag van 8u tot 11u30 en van 12u30 tot 16u. Op vrijdag van 8u tot 11u30) of op het e-mailadres openbarewerken@lubbeek.be.

meer info Dienst Openbare Werken tel. 016 31 63 10 openbarewerken@lubbeek.be www.lubbeek.be

milieu

Gescheiden afvoersysteem wijziging subsidievoorwaarden Infrax staat in onze gemeente in voor het beheer, onderhoud en de verbetering van de openbare riolering. Bij de aanleg van een gescheiden systeem voor de aparte afvoer van hemelwater en huishoudelijk afvalwater op privé-eigendom kan je bij hen terecht voor een interessante premie. Het premiebedrag is afhankelijk van de gemaakte kosten. Op www.infrax.be kan je makkelijk en snel berekenen op welk premiebedrag je recht hebt. In 2013 zijn er evenwel een aantal belangrijke aanpassingen gebeurd aan de voorwaarden van deze subsidie. We zetten ze voor jou op een rijtje:

meer info

• Invoering van een keuringsattest: Bij de aanvraag van de subsidie moet voortaan een keuringsattest van privéwaterafvoer gevoegd worden. Het attest moet opgesteld zijn door een door Infrax erkende keurder. Een lijst van erkende keurders kan je vinden op de website van infrax. • Eén formulier: Je hoeft niet langer twee formulieren op te sturen bij het aanvragen van je subsidie. Voortaan volstaat het om na het uitvoeren van de werkzaamheden het aanvraagformulier op te sturen naar Infrax.

tel. 078 35 30 20 www.infrax.be

Deze nieuwe voorwaarden gelden voor aanvragen vanaf 1 januari 2013.

5


info

onderwijs

Zitdagen aangifte personenbelasting inschrijvingen dinsdag 21 mei 2013

GBS Pellenberg

Ook dit jaar organiseert de Federale Overheidsdienst Financiën een zitdag voor het invullen van je personenbelasting. Het gaat hier over de aangifte in de personenbelasting betreffende aanslagjaar 2013, inkomsten van kalenderjaar 2012.

Wil je jouw kind in schrijven in onze school? Tijdens de maanden juli en augustus kan je terecht op de volgende data: • van 1 juli tot en met 7 juli na telefonische afspraak • op 26, 27, 28, 29 en 30 augustus in onze school van 18u tot 20u • na telefonische afspraak op 31 augustus van 10u tot 12u

Gelieve de nodige documenten mee te brengen zoals inkomstenfiches (wedden, vakantiegeld, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, …), kadastraal inkomen, bewijzen van betalingen die recht op aftrek geven (hypothecaire leningen, levensverzekeringen, giften aan sommige instellingen, kosten voor kinderopvang, uitgaven voor energiebesparende maatregelen, betalingsbewijzen onderhoudsgeld), … Waar kan je terecht: Gezien de verminderde personeelsbezetting zal er enkel een zitdag plaatsvinden in Lubbeek op dinsdag 21 mei 2013 van 9u tot 14u in het gemeentehuis. Buiten de voorziene zitdag kan je langskomen in de kantoren van de Federale Overheidsdienst Financiën, Philipssite 3A in Leuven. Deze zitdagen gaan door op alle werkdagen van de maand mei van 9u tot 12u en in juni van 9u tot 15u.

Wanneer je tijdens het schooljaar een vrijblijvende rondleiding wil in onze school of informatie wil over onze school, kan je hiervoor steeds telefonisch een afspraak maken of meer lezen over GBS Pellenberg via de website.

meer info

meer info

F.O.D. Belastingen en invordering Philipssite 3a 3001 Leuven tel. 02 573 82 30

GBS Pellenberg tel. 0478 47 32 51 www.gbslubbeek.be

info

Week van de opvoeding In het kader van de Vlaamse ‘week van de opvoeding’ worden in de loop van de maand mei een aantal activiteiten georganiseerd voor (groot)ouders, kinderen en geïnteresseerden. Meer informatie hieromtrent kan worden teruggevonden op de gemeentelijke website. Dit alles wordt georganiseerd i.s.m. IBO Lubbeek, Bib Lubbeek en Linc vzw met steun van de provincie Vlaams-Brabant.

6

meer info IBO Lubbeek tel. 016 25 64 98 tel. 016 25 66 98 ibo.lkids@lubbeek.be www.lubbeek.be


welzijn

Hoe vroeger we borstkanker ontdekken, hoe beter Resultaten In de periode 2010-2011 waren er 1.917 vrouwen uit de doelgroep (50-69 jaar) in Lubbeek, waarvan er 1.162 gescreend werden. Dit wil zeggen een percentage van 60,60 %! In Vlaanderen is het gemiddelde 52 %, het streefdoel daarentegen 75 %.

meer info

Waarom zou jij meedoen? • Het vroegtijdig ontdekken van kleinere borstletsels laat behandelingen toe die meer vrouwen kan genezen; • Het maakt meer borstsparende behandeling mogelijk; • Vroege letsels opsporen kan leiden tot minder hormoon- en chemotherapie en minder ziekenhuisopnames; • Het doel van deze opsporing is om het aantal overlijdens door borstkanker te verminderen.

www.borstkankeropsporing.be tel. 0800 60 160

Het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker wordt georganiseerd in samenwerking met de huisartsen, gynaecologen, radiologen, jouw gemeentebestuur, provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid, het Leuvens universitair centrum voor Kankerpreventie en het Logo Oost-Brabant.

cultuur

ACE

Opendeurweekend Op 22 en 23 juni zet het Atelier voor Creatieve Expressie haar deuren wagenwijd open voor haar jaarlijks opendeurweekend. De leerlingen van het ACE, de begeleiders, de raad van bestuur en het gemeentebestuur nodigen je allen uit op hun tentoonstelling. Bezoekers krijgen de mogelijkheid om de tentoongestelde werken van de cursisten te komen ontdekken in hun ateliers. Het opendeurweekend is ook een prima gelegenheid om te proeven van de sfeer, kennis te maken met de verschillende artistieke disciplines en vragen te stellen aan de lesgevers. Iedereen is welkom van 14u tot 18u in het voormalig Rozenkransinstituut, Dorpsstraat 2 in Lubbeek. 7


openbare werken

Onderhoud Lubbeekse kerkhoven Bij ons maar ook elders staat het onderhoud van kerkhoven de laatste jaren vaak ter discussie. Een domein zo groot als een kerkhof, met alle aanwezige graven, onkruidvrij houden is immense opdracht. De wettelijke verplichting om het gebruik van phytoproducten te herleiden tot nul maakt dat deze taak voor de gemeente uiterst moeilijk te vervullen is. Daarom werden recent enkele vernieuwende ideeën inzake kerkhofbeheer omgezet in de praktijk. Waar de open oppervlakte het toeliet om te maaien werd gras ingezaaid. De kleine oppervlaktes vereisen daarentegen een andere aanpak. In Binkom startte onze groendienst met het aanplanten van zeer laag blijvende grondbedekker. Deze plantjes overgroeien de bodem waardoor onkruid minder kansen krijgt. is om dezelfde reden op een kleine oppervlakte gestart met het aanplanten van zeer laagblijvende bodembedekkers: plantjes die de bodem overgroeien en er zo voor zorgen dat onkruid minder kansen krijgt. Wetend dat verschillende van die bodembedekkers ook zorgen voor wat kleur, dan is dit een alternatief dat navolging verdient.

Interesse?

meer info

Openbare werken tel. 016 31 63 10 openbarewerken@lubbeek.be

Ga eens een kijkje nemen op het kerkhof van Binkom en wie weet overtuigt het initiatief van onze groenploeg ook jou…

after event

Rinkeldagen Om de rinkeldagen op school veilig te laten verlopen, organiseerden de Gezinsbond, de wielertoeristen WTC Pellenberg, de gemeenteschool van Pellenberg en fietsenmaker Jan Cortoos op zaterdag 23 februari 2013 een fietscontrole. De kinderen mochten eerst een klein parcours rond de turnzaal afleggen, waar hun fietsen geobserveerd werden. Met de “fietsdokters” op post, konden ze daarna één voor één hun fiets in detail laten controleren. Na de controle ontvingen de ouders een checklist. Hiermee konden ze bekijken welke mankementen er nog waren en eventueel al materiaal aankopen. Als beloning kreeg elke bezoeker 12 reflectoren geschonken door de gemeente. Om de koude te trotseren werd er door de Gezinsbond warme chocomelk geschonken.

Op 6 juni vindt de laatste rinkeldag plaats.

8

meer info

GBS Pellenberg tel. 016 46 02 28


beleid

milieu

Ereschepenen

Voorzitterswissel bij Natuurpunt Lubbeek

De gemeenteraad kende aan volgende personen de titel van ereschepen toe:

Tijdens de algemene vergadering van 4 februari 2013 gaf Marc Artois de voorzittershamer van de natuurpuntafdeling na een succesvolle bestuursperiode van vijf jaar, door aan Benny L'Homme. Beiden zijn binnen de natuurvereniging al jaren actief, o.a. als bestuurslid, conservator, natuurgids en landbouwnatuurgids. Daarnaast zijn ze ook lid van de 'Raad van Bestuur van het Regionaal Landschap Noord-Hageland' en maakt Benny sinds kort ook deel uit van de 'Raad van Bestuur van Natuurpunt OostBrabant'. Het aantal leden van de plaatselijke vereniging groeide de laatste jaren gestaag. Eind 2012 maakten 387 gezinnen deel uit van de Lubbeekse natuurvereniging. Natuurpunt vzw beheert en beschermt de meest kwetsbare en mooiste natuurgebieden in Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke biotopen, soorten en landschappen. Om dit doel te bereiken, beschermt de vereniging de resterende natuur in Vlaanderen door het aankopen en beheren van gebieden, het bestuderen en monitoren van soorten en biotopen, door educatie van het brede en meer gespecialiseerde publiek en door het overleg met beleidsmakers. Natuurpunt beheert 500 natuurgebieden met een oppervlakte van 19.000 ha.

René Vranckx Hij was eerste schepen in Lubbeek van 01/01/1983 tot 31/12/1988. Hij had o.a. volgende bevoegdheden: middenstand, eredienst, gezin en derde leeftijd. Cyriel Swevers was schepen in Lubbeek van 01/01/1995 tot 31/12/2009. Hij had o.a. volgende bevoegdheden: erediensten en kerkhoven, onderhoud infrastructuur en gebouwen. Paul Hugaerts was schepen in Lubbeek van 28/03/2001 tot 01/01/2013. Hij had o.a. volgende bevoegdheden: ruimtelijke ordening en financiën. Michel De Becker was schepen in Lubbeek van 01/01/1983 tot 30/12/1989. Hij had volgende bevoegdheden: Landbouw, volksgezondheid en sport.

In Lubbeek wil de nieuwe bestuursploeg, samen met haar leden en vrijwilligers, allen met een bijzonder hart voor de natuur: • zorg dragen voor unieke Lubbeekse natuur; • méér en betere Lubbeekse natuur; • Lubbeekse natuur die voor iedereen toegankelijk is; • geen geïsoleerde natuur als groene eilandjes in een ecologische woestijn; • een Lubbeek waar het overal gezellig toeven is in rustig groen. Naast de voorzitterswissel werd ook het bestuur aanzienlijk gewijzigd en versterkt met een paar nieuwe en jonge krachten. Bovendien gaat de vereniging nu ook online met een gloednieuwe website. Wil je meer weten over Natuurpunt Lubbeek, surf dan naar www.natuurpuntlubbeek.be of mail naar info@natuurpuntlubbeek.be

meer info Benny L’Homme Voorzitter Natuurpunt Lubbeek tel. 0486 02 06 27 www.natuurpuntlubbeek.be info@natuurpuntlubbeek.be

9


jeugd

L-kids - buitenschoolse kinderopvang Lubbeek * Sluitingsdagen alle opvanglocaties • woensdag 1 mei 2013- Dag van de arbeid - feestdag • donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2013- Onze-Heer-Hemelvaart en brugdag • maandag 20 mei 2013- Pinksteren Schoolvrije dagen • VBS De Linde op dinsdag 21 mei en woensdag 22 mei 2013

Inschrijvingen binnenbrengen • Kinderclub L-kids, Dorpsstraat 2B - 3210 Lubbeek tel. 016 25 66 98 of 016 25 64 98 (coördinator - Marijke Sué) • Inschrijven kan ook via mail: ibo.lkids@lubbeek.be OPGELET! Duidelijk naam, dag en uren vermelden! Voor nieuwe inschrijvingen gelieve eerst contact op te nemen met de L-Kids. * De opvanglocaties in Linden, Pellenberg en Binkom zijn tijdens schoolvrije- en vakantiedagen gesloten.

cultuur

Jeugdmuziekschool Lubbeek vzw Kan muziek je helemaal in vervoering brengen en wil je een instrument leren bespelen? Kom dan naar onze instrumentenvoorstelling op zaterdag 4 mei om 10u in de eetzaal GBS De Stip in Linden. Ook geven onze leerlingen tijdens de maand mei klasconcerten waarop iedereen welkom is. Data, uren en locaties van de klasconcerten zijn terug te vinden op onze website www.jmslubbeek.be. Hier vind je ook meer info over onze Jeugdmuziekschool. Jeugdmuziekschool Lubbeek biedt lessen muzikale vorming en individuele instrumentlessen aan voor kinderen vanaf het tweede leerjaar van de basisschool. Er is een ruime keuze: piano, mandoline, ukelele, klassieke, folk- of elektrische gitaar, dwarsfluit, piccolo, viool, klarinet, saxofoon, slagwerk, xylofoon, trombone, ... De lessen vinden plaats in het Rozenkransinstituut (gebouw ACE/JMS/IBO) in Lubbeek, GBS De Stip in Linden en GBS in Pellenberg. Inschrijvingen 1e jaar muzikale vorming starten op 1 mei 2013 (online via website).

10

meer info JMS Lubbeek Coördinator: Leen Willekens www.jmslubbeek.be jeugdmuziekschoollubbeek@ gmail.com


stedenbouw

Betoncentrale Staatsbaan Lubbeek

preventie

opleidingen AED

‘ruimte voor ondernemen én leefbaarheid’

Lubbeek hartveilig!

Ondanks het negatief advies van het gemeentebestuur en van de bestendige deputatie werd vorig jaar in hoger beroep een milieuvergunning afgeleverd door Vlaams Minister Schauvliege aan de firma RSB (Roelants) voor de bouw van een semimobiele aggregaatcentrale op de ambachtelijke zone langs de Staatsbaan te Lubbeek. Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer keurde de aanvraag op vlak van mobiliteit ook goed. Hierop diende de firma een bouwaanvraag bij de gemeente in. De ingediende aanvraag betreft een aggregaatcentrale, volledig binnen de ambachtelijke zone gelegen, met in- en uitrit aan de Staatsbaan (gewestweg N2). Het plan voldoet aan alle milieuvoorwaarden. Het betreft een moderne centrale waarbij geluidsen stofhinder door de afzuigsystemen en omkapseling minimaal zijn. De afstand tot de achterliggende tuinen bedraagt 90 meter.

In navolging van de plaatsing van een AED-toestel in de deelgemeente Lubbeek werden er nu ook toestellen geplaatst in Linden (school de Stip) en Pellenberg (sporthal aan GBS Pellenberg) in Binkom (Santro) wordt eerstdaags geplaatst(vermoedelijk juni). De gemeente Lubbeek in samenwerking met Rode Kruis Vlaanderen voorziet AED-opleidingen voor alle inwoners.

Aangezien de Vlaamse Regering de milieuvergunning afleverde en alles conform is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften, heeft het schepencollege beslist de bouwvergunning af te leveren dit werd echter gekoppeld aan strikte voorwaarden, vastgelegd in de vergunning. Zo dient de bufferzone met de achterliggende woonwijk te worden gerespecteerd. Op deze vrijgemaakte zone zullen bomen geplant worden. Er zal op toegekeken worden dat het vrachtverkeer de openingsuren en het juiste traject via de Staatsbaan, bedoeld voor vrachtverkeer, respecteert.

Voor een opleiding kan je op de volgende plaatsen terecht:

De ambachtelijke zone Sint-Bernard is de laatste jaren onderwerp van heel wat commotie zowel bij omwonenden als bij bedrijfsleiders. Verscheidene bedrijven zijn hier immers al van vóór de opmaak van de gewestplannen gevestigd. Enerzijds zorgt deze bedrijvenzone voor heel wat lokale werkgelegenheid en economische activiteit. Anderzijds moet de nodige aandacht besteed worden aan de noden van de omliggende woonwijk. Op het ogenblik worden grote inspanningen geleverd om in overleg met bedrijfsleiders en bewoners de leefbaarheid van de ambachtelijke zone Sint-Bernard te garanderen. Er wordt intensief gezocht naar constructieve oplossingen voor alle partijen.

• Linden: 8 mei en 5 juni 2013 in de refter GBS ‘de stip’ • Pellenberg: 22 mei en 12 juni 2013 in de refter van de sporthal van de GBS Pellenberg • Binkom: 2 oktober en 23 oktober in feestzaal Santro Telkens van 19u tot 22u.

Inschrijven gewenst op onderstaand mailadres.

meer info Dirk Daniëls Preventieadviseur tel. 016/47 97 51 dirk.daniels@lubbeek.be

11


cultuur

6de editie Rozenveldse feesten Praktisch Wat? Buurtfeest, 6de editie Waar? Linden, Rozenveldstraat Wanneer? Zaterdag 6 juli 2013 van 13u tot 20u

Naar aanleiding van de Vlaamse feestdag werd in 2008 in de Rozenveldstraat te Linden voor het eerst een heus buurtfeest georganiseerd. Omdat het zo’n succesvolle happening was, besloot het buurtcomité op haar elan verder te gaan. Intussen zijn we al aan de 6de editie toe. Inderdaad, op zaterdag 6 juli 2013 zal er weer duchtig op los gefeest worden in de Rozenveldstraat. We garanderen een gevarieerd aanbod van activiteiten waar jong en iets ouder zijn of haar gading zeker zal vinden: zo mag je je verwachten aan een rommelmarkt, Vlaamse volksspelen, springkasteel, teken- en ballonwedstrijd, een grime voor de allerkleinsten en veel ambiance met het live optreden van de onovertroffen allround cover band. Het klassieke hapje-tapje aan zeer democratische prijzen zal niet ontbreken. Als het zonnetje ook van de partij wil zijn, wordt het een onvergetelijke dag, zeker weten! Iedereen welkom.

cultuur

Hortus Musicalis zoekt talent … Hortus Musicalis (www.hortusmusicalis.centerall.com) is een gemengd koor met stevige roots in onze deelgemeente Pellenberg. Het bestaat momenteel uit 35 zingende leden, liefhebbers in de volle zin van het woord, die onder de begeesterende leiding van huidig dirigent Luc Laurent reeds heel wat muzikale hoogtepunten beleefden in binnen- en buitenland. Het repertorium van het koor is uitgebreid en gevarieerd: met koormuziek van de 15de tot de 20ste eeuw, van madrigalen over motetten tot volksliederen, van polyfonie over gregoriaans tot meerstemmige profane liederen. Hortus Musicalis viert dit werkjaar haar 35-jarig lustrum en Lubbeek zal het geweten hebben: dat het koor meer in zijn mars heeft dan het louter klassiek repertorium wil het in het najaar bewijzen met een meer ‘jazzy’ programma, een prettige mix van luchtige, ritmische deuntjes, swingende spirituals en folksongs, tot meer recente klassiekers van Cole Porter of Lennon & McCartney. Meer hierover in een volgende editie.

Zing je graag en denk je van jezelf over een basis zangtalent te beschikken? Weet dan dat Hortus Musicalis voortdurend op zoek blijft naar enthousiaste sopranen, alten, tenoren en bassen die van zingen hun hobby willen maken. Wij repeteren elke donderdagavond van 20u tot 22u in de St. Pieterskerk in Pellenberg. Aarzel niet om ons te contacteren Misschien betekent dit eerste contact het begin van je nieuwe zangcarrière?

12

meer info

luc.laurent2@pandora.be hubert.deneve@skynet.be


milieu

OCMW

Het sociaal verwarmingsfonds, een warm gebaar! Het Sociaal Verwarmingsfonds biedt steun aan iedereen die zijn verwarmingsfactuur moeilijk kan betalen. U gebruikt één van de volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen: • huisbrandolie • verwarmingspetroleum (type c) • bulkpropaangas En u behoort tot één van de volgende doelgroepen: 1. Gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. D.w.z.: • WIGW of: weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees; • kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag; • langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar; • gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB); • gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap; • leefloongerechtigde; • gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon; • gerechtigde op het OMNIO-statuut; en het inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan 16.632,81 euro verhoogd met 3.079,19 euro per persoon ten laste. 2. Gezinnen met een laag inkomen. D.w.z. personen met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 16.632,81 euro verhoogd met 3.079,19 euro per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het nietgeïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning. 3. Personen met schuldenoverlast. D.w.z. dat u geniet van een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kan betalen. Hoeveel bedraagt de toelage? Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 0,14 euro en 0,20 euro per liter. Het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. De levering dient gebeurd te zijn tussen 1 januari en 31 december. Het Fonds komt voor maximum 1500 liter per stookseizoen en per gezin tussen. Voor personen die zich verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 euro voorzien. Een aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage. OCMW Lubbeek Hoe vraag je de toelage aan? Staatsbaan 124 Binnen de 60 dagen na de levering tel. 016 62 91 30 moet je bij het OCMW van jouw geinfo@ocmwlubbeek.be meente de aanvraag indienen.

meer info

Vossenschade Over heel Vlaanderen gaan stemmen op over een stijgende problematiek rond de vos. Steeds meer klachten betreffende schade aan pluimvee worden geregistreerd. Misschien sloopt de vos bij jou ook al eens het kippenhok binnen? Om de schadeproblematiek binnen onze gemeente op te volgen en tevens beter inzicht te krijgen op Vlaams niveau, organiseert onze gemeente in samenwerking met de Hubertus Verenging Vlaanderen een meldpunt waarop je elk schadegeval kan noteren. Dit meldpunt kan je bereiken op de website http://www.hvv.be/ Page/42/Vossenschade.aspx Door dit meldpunt in te vullen draag je als burger bij tot een beter inzicht in de aard en de omvang van de Vossenproblematiek. Informatie die een eerste stap naar een oplossing kan betekenen!

meer info Milieudienst tel. 016 47 97 40 milieudienst@lubbeek.be www.hvv.be/Page/42/ Vossenschade.aspx 13


milieu

job

Steenuiltjeswandeling met ringdemonstratie in Binkom In 2008 financierde het gemeentebestuur van Lubbeek 40 steenuilennestkasten. Natuurpunt plaatste die bij evenveel gastgezinnen die op basis van een geschikte biotoop geselecteerd werden. Van alle Lubbeekse deelgemeenten heeft Binkom het hoogste aantal bezette nestkasten. Wat wil je, een kleinschalig – afwisselend – halfopen landschap – hoogstamboomgaarden en begraasde weiden, met voldoende voedsel en schuilmogelijkheden, meer moet dat niet zijn voor de steenuil. Juist daarom broeden hier ieder jaar een achttal koppeltjes. Tijdens een wandeling in dit prachtige Binkomse boerenland gaan we langs bij 3 tot 4 steenuilgezinnetjes. De jonge steenuiltjes worden gewikt, gewogen en van een wetenschappelijke ring voorzien. Vele handen maken een werk licht. Kinderen zijn daarom meer dan welkom om de steenuiltjes vast te houden. Tijdens of na de wandeling klinken we dan minstens een glas of ander lekkers op een hopelijk bijzonder goed steenuilenjaar. Onder de aanwezigen worden mooie steenuiltjesgeschenken verloot.

Praktisch Wat? Steenuiltjeswandeling Waar? Binkom (afspraak aan de kerk) Wanneer? Zondag 2 juni 2013 van 14u tot 17u30

meer info

Natuurgids Benny L’Homme tel. 0486 02 06 27 info@natuurpuntlubbeek.be

14

Vrijwilligers middagtoezicht en logistieke hulp gezocht! Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers voor logistieke hulp in de refter en middagtoezicht voor de gemeentelijke basisschool Pellenberg en Linden. Voel je je geroepen om een handje toe te steken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (niet in de schoolvakanties en op schoolvrije dagen) neem dan contact op met de personeelsdienst van de gemeente Lubbeek op het nummer 016 47 97 77 of 016 47 97 76 of stuur een mailtje naar personeelsdienst@ lubbeek.be


LU B B E E K

2 mei 2013

9u-11u30

Zondag

Lentewandeling in de Spicht

19 mei 2013

ACTIVITEITENKALENDER Donderdag Demonstratie: Schoenen Kompas Organisatie: Dienstencentrum De Sleutel Prijs: Gratis Locatie: Lubbeek, Dienstencentrum De Sleutel

Culinair: O Bristro, eenvoudig feestelijk – herhaling

Organisatie: feMma (kvlv) Inschrijving: Chris Billet 0494 87 85 45 of chris.billet@skynet.be

Avondwandeling in Butselbos

Maandag

Fietstocht

20 mei 2013

Woensdag

Wandeling

22 mei 2013

Donderdag

Uitstap Scherpenheuvel

23 mei 2013

Organisatie: Dienstencentrum De Sleutel Inschrijving: 016 62 91 40 Prijs: 5 euro Locatie: Lubbeek, Dienstencentrum De Sleutel

Bezoek aan “het Seinhuis van de NMBS” te Leuven

26 mei 2013

Organisatie: Neos Lubbeek Aansluitend gezellig samen zijn met etentje Inschrijving: 016 26 01 07 of 0496 32 17 86

Voerstreekwandeling

Organisatie: Gemeenteschool Pellenberg Info en inschrijving: vóór 17 mei schoolpellenberg@skynet.be Locatie: Pellenberg, school Kerkplein 2

Sportfeest + optreden turnclub “WildGym”

Organisatie: Fanfare Willen Is Kunnen P ellenberg Locatie: Pellenberg, parochiezaal

Jaarlijkse Brunch

Organisatie: Natuurpunt Lubbeek Inschrijving: ja, verplicht vóór 15 mei 2013 Meer info: 0478 50 08 30 – info@natuurpuntlubbeek.be Prijs: 2,5 euro, natuurpuntleden gratis Locatie: Lubbeek, gemeentehuis

Zondag

14u-17u

10u-14u

8u-20u

14u

10u - 15u30

Organisatie: KVLV Pellenberg Locatie: Pellenberg, parochieplein Kortebergstraat

19u30-21u30

Organisatie: KVLV Pellenberg Locatie: Pellenberg, parochieplein Kortebergstraat

19u30- 21u30

Organisatie: Natuurpunt Lubbeek Meer info: Conservator Benny L’Homme 0486 02 06 27 – info@ natuurpuntlubbeek.be Prijs: 1 euro, natuurpuntleden gratis Locatie: Lubbeek, gemeentehuis

14u

19u-22u 19u30-21u30

Organisatie: Natuurpunt Lubbeek i.s.m. Natuurpunt Vogelwerkgroep Oost-Brabant Meer info: 016 63 34 61 of natuurpunt-lubbeek@skynet.be Prijs: 1 euro, natuurpuntleden gratis Locatie: Boutersem, Sterrebornestraat (voetbalterrein RC Butsel)

Toneel ‘Dwazen’

3 mei 2013

20u

Vrijdag

Toneel ‘Dwazen’

Organisatie: Toneelvereniging Boven de Berg Pellenberg Blijspel van Neil Simon in een regie van Steven Devillé Inschrijving: www.bovendeberg.be of 016 29 24 02 tussen 20u en 21u - Prijs: 7 euro Locatie: Pellenberg, parochiezaal Kortebergstraat 4

20u

4 mei 2013

Organisatie: Toneelvereniging Boven de Berg Pellenberg Meer info: zie donderdag 2 mei 2013

Zaterdag

Schlagerfestival in Tienen

6 mei 2013

Organisatie: Toneelvereniging Boven de Berg Pellenberg Meer info: zie donderdag 2 mei 2013

Toneel ‘Dwazen’

Organisatie: Dienstencentrum De Sleutel Artiesten: Marjan Berger, Willy Sommers, De Romeo’s, Laura Lynn, Christoff, … Inschrijving: 016 62 91 40 - Prijs: 42 euro Locatie: Lubbeek, Dienstencentrum De Sleutel

18u30

20u

Maandag

7 mei 2013

Organisatie: KVLV Pellenberg Locatie: Pellenberg, parochieplein Kortebergstraat

19u30 -21u30 Fietstocht

Dinsdag


LU B B E E K

Selectiewedstrijd Handboogschieting

13u30

Steenuiltjeswandeling met ringdemonstratie

Selectiewedstrijd Handboogschieting

Octaaf OLV van Lubbeek

3 juni 2013

Fietstocht

Octaaf OLV van Lubbeek: Bedevaarten

4 juni 2013

Vaderdagfeest met René New en Ritchie Paris

Creatieve workshop - Zomerkruiden

14u-17u30

13u30

10u 10u45

Maandag

19u30 - 21u30

19u

Dinsdag

12u

19u - 21u30

Organisatie: Dienstencentrum De Sleutel Menu: Aperitief, Boschampignongsoep met bieslook, kalkoenrollade met appelsiensaus, Italiaanse gratin en wortelen, rijstpap met bruine suiker Artiesten: René New en Ritchie Paris Inschrijving: 016 62 91 40 vóór 28 mei 2013 - Prijs: 22 euro Locatie: Lubbeek, Dienstencentrum De Sleutel

Organisatie: Octaaf OLV Van 3 juni tem 7 juni komen parochies uit het oude dekenaat op bedevaart naar Lubbeek Locatie: Lubbeek, kerk Sint-Martinus en parochiecentrum

Organisatie: KVLV Pellenberg Locatie: Pellenberg, parochieplein Kortebergstraat

Organisatie: Octaaf OLV Misviering - kerk Sint-Martinus- 10u Historische Mariaprocessie - Binkomstraat-ProcessiedreefHeurbeek- 10u45

Organisatie: SBL Lubbeek afstand: 25 meter Locatie: Boutersem, Voetbalterrein Racing Butsel, Sterrebornestraat 1

Organisatie: Natuurpunt Lubbeek Meer info: 0486 02 06 27 info@natuurpuntlubbeek.be Locatie: Binkom, Kerk - Tiensesteenweg

2 juni 2013

Zondag

Organisatie: SBL Lubbeek Afstand 25 meter - 3 pijlen Locatie: Boutersem, Voetbalterrein van Racing Butsel, Sterrebornestraat 1

1 juni 2013

Zaterdag

19 juni 2013 Wandeling

Woensdag 19u30 - 21u30

Schatten op de begraafplaats W. Vangestel

19u30-21u30

Opendeur ACE

14u - 18u

Fietstocht

25 juni 2013 Vlaaienloten

19u30 - 21u30

Dinsdag 14u

Organisatie: Dienstencentrum De Sleutel Prijs: 3 euro Locatie: Lubbeek, Dienstencentrum De Sleutel

Organisatie: KVLV Pellenberg Locatie: Pellenberg, parochieplein Kortebergstraat

24 juni 2013

Maandag

Organisatie: KVLV Pellenberg Locatie: Pellenberg, Kerkplein

24u van de mantelzorger

Organisatie: ACE en het gemeentebestuur Locatie: Lubbeek, Dorpsstraat 2 (voormalig Rozenkransinstituut)

23 juni 2013

Buurtfeest Corthoutslaan Pellenberg

Organisatie: Buurtcomité Corthoutslaan Pellenberg Gezellig onderonsje met een natje en een hapje en amusement voor klein tot groot Meer info: annie.bollen@skynet.be, 016 46 23 50 Locatie: Pellenberg, pleintje Corthoutslaan

Zondag

15u

Opendeur ACE

14u - 18u

Organisatie: ACE en het gemeentebestuur Locatie: Lubbeek, Dorpsstraat 2 (voormalig Rozenkransinstituut)

22 juni 2013

Zaterdag

Organisatie: KVLV Pellenberg Locatie: Pellenberg, parochiekerk Kerkplein

20 juni 2013

Donderdag

Organisatie: KVLV Pellenberg Locatie: Pellenberg, parochieplein Kortebergstraat

Fietstocht

Organisatie: KVLV Pellenberg Locatie: Pellenberg, parochieplein Kortebergstraat

17 juni 2013

19u30 - 21u30

Maandag

ACTIVITEITENKALENDER


J U N I 2013

Octaaf OLV van Lubbeek - Dekenale ziekendag Eucharistieviering

9 juni 2013

11u

Zondag

Fietstocht

12 juni 2013

Wandeling

13 juni 2013

Namiddagwandeling

Dansnamiddag met Jos en Diane

19u30-21u30

Woensdag

19u30 - 21u30

Donderdag

13u30

14u

Spaanse eetavond met Paella

18u

Organisatie: De Scouts – KLJ – Eentje voor een Steentje Locatie: Lubbeek, zaal De Schuur

15 juni 2013

Zaterdag

Organisatie: Neos Lubbeek Meer info: 016 26 01 07 of 0496 32 17 86 Locatie: Linden, Ontmoetingscentrum, Korenbloemstraat

Voordracht “Leuven, hoofdstad van de banaan” door Prof. Dr. R. Swennen

14u

Organisatie: Dienstencentrum De Sleutel Artiesten: Jos en Diane Taart en koffie te verkrijgen Prijs: 3 euro Locatie: Lubbeek, Dienstencentrum Lubbeek

Organisatie: KVLV Pellenberg Inschrijving: monique.simons@telenet.be Locatie: Pellenberg, parochieplein Kortebergstraat

Organisatie: KVLV Pellenberg Locatie: Pellenberg, parochieplein Kortebergstraat

Organisatie: KVLV Pellenberg Locatie: Pellenberg, parochieplein Kortebergstraat

10 juni 2013

Organisatie: Octaaf OLV - Gezinsviering - kerk Sint Martinus - 11u - Sint-Martinuspicknick met kinderanimatie - domein Kasteel van Lubbeek, Binkomstraat - 16u - Lichtprocessie - domein Kasteel van Lubbeek, Binkomstraat 19u30

Octaaf OLV van Lubbeek

Organisatie: Octaaf OLV Locatie: Lubbeek, kerk Sint-Martinus

Maandag

11u 16u 19u30

Wandeling

19u30-21u30

Organisatie: KVLV Pellenberg Locatie: Pellenberg, parochieplein Kortebergstraat

5 juni 2013

Woensdag

Organisatie: Gemeentebestuur Lubbeek en Vormingplus Meer info op pagina 22 van dit infoblad

Barbecue met optreden van Kurt Crabbé en Miss Layla

11u30

Wandeling in Miskom met bezoek Open tuin

13u30

Zondag

18u

6de editie Rozenveldse feesten

Organisatie: vzw Lubbeekse LegerVrienden Info: www.vzwlubbeekselegervrienden.be of meeus.chris@hotmail.com Locatie: Pellenberg, terrein langs de Kapelstraat

14de treffen militaire oldtimers en ruilbeurs

7 juli 2013

14de treffen militaire oldtimers

Organisatie: vzw Lubbeekse LegerVrienden BBQ (vanaf 18u) en optreden met DJ (vanaf 20u) Info: www.vzwlubbeekselegervrienden.be of meeus.chris@hotmail.com Locatie: Pellenberg, terrein langs de Kapelstraat

Organisatie: Buurtcomité Linden Meer info op pagina 12 van dit infoblad

6 juli 2013

Zaterdag

Organisatie: vzw Lubbeekse LegerVrienden Info: www.vzwlubbeekselegervrienden.be of meeus.chris@hotmail.com Locatie: Pellenberg, terrein langs de Kapelstraat

14de treffen militaire oldtimers

5 juli 2013

13u - 20 u

Vrijdag

Fietstocht

19u30 - 21u30

Organisatie: KVLV Pellenberg Locatie: Pellenberg, parochieplein Kortebergstraat

1 juli 2013

Maandag

Organisatie: KVLV Pellenberg Inschrijving: monique.simons@telenet.be Locatie: Pellenberg, parochieplein Kortebergstraat

29 juni 2013

Zaterdag

Organisatie: Dienstencentrum De Sleutel Menu: 3 stukken vlees (steak, brochette en barbecueworst) Artiesten: Kurt Crabbé en Miss Layla Inschrijving: 016 62 91 40 vóór 18 juni 2013 Prijs: 22 euro Locatie: Lubbeek, Dienstencentrum De Sleutel

28 juni 2013

Wandeling

Organisatie: KVLV Pellenberg Locatie: Pellenberg, parochieplein Kortebergstraat

26 juni 2013

Vrijdag

19u30 - 21u30

Woensdag


MEI 2013

12u

Moederdagfeest met Sammy Baker Organisatie: Dienstencentrum De Sleutel Menu: Aperitief, garnaalkroketten met koude groentjes en cocktailsaus, stoofpotje van rundsvlees met gevuld peertje en bieslook aardappelkroketten, appelstrudel met ijs en slagroom Artiesten: Sammy Baker Inschrijven: 016 62 91 40 - Prijs: 22 euro Locatie: Lubbeek, Dienstencentrum De Sleutel

Creatieve workshop -Schilderen met inkt en bister

8 mei 2013

19u30-22u30

Woensdag Herdenking einde Wereldoorlog II

Organisatie: Gemeentebestuur Lubbeek en Vormingplus Meer info op pagina 22 van dit infoblad

14u30 Organisatie: NSB-Linden Stille optocht naar het oorlogsmonument op het kerkhof van Linden met neerlegging van bloemen. Locatie: Vertrek aan het lokaal Gemeentestraat 63

Wandeling

11 mei 2013

19u30-21u30

Zaterdag

Crescendo aan het spit (varken aan het spit)

Organisatie: KVLV Pellenberg Locatie: Pellenberg, parochieplein Kortebergstraat

13u

Zondag

Lente in het Koebos

12 mei 2013

Organisatie: Chiro crescendo Pellenberg Zien, ruiken en proeven. Inschrijving en info: chirocrescendo@gmail.com 0494 23 10 22 – lucie.renard@hotmail.com Locatie: Pellenberg, parochiezaal

14u30-17u

Maandag

Fietstocht

13 mei 2013

Organisatie: Natuurpunt Lubbeek Meer info: 0478 50 08 30 of info@natuurpuntlubbeek.be Prijs: 1 euro, natuurpuntleden gratis Locatie: Pellenberg, UZ, Kasteel “de Maurissens”

19u30-21u30

Woensdag

Wandeling

15 mei 2013

Organisatie: KVLV Pellenberg Locatie: Pellenberg, parochieplein Kortebergstraat

19u30-21u30

Zaterdag

Wielerwedstrijd voor Elite en Beloften

18 mei 2013

Organisatie: KVLV Pellenberg Locatie: Pellenberg, parochieplein Kortebergstraat

13u-18u

Organisatie: WSC De Lindense Wielervrienden Locatie: Linden, vertrek aan lokaal Gemeentestraat 63

13u30

Maandag

Namiddagwandeling

27 mei 2013

Organisatie: KVLV Pellenberg Inschrijving: monique.simons@telenet.be Locatie: Pellenberg, parochieplein Kortebergstraat

Fietstocht

28 mei 2013

19u30-21u30

Dinsdag

Creatieve workshop - Zomerkruiden

Organisatie: KVLV Pellenberg Locatie: Pellenberg, parochieplein Kortebergstraat

19u30-22u30

Organisatie: Gemeentebestuur Lubbeek en Vormingplus Meer info op pagina 22 van dit infoblad

Creatief met schelpen

29 mei 2013

19u30-22u30

Woensdag

Wandeling

Organisatie: KVLV Pellenberg Inschrijving: monique.simons@telenet.be Locatie: Pellenberg, parochiezaal Kortebergstraat

19u30-22u30

Donderdag

Vlaaienloten

30 mei 2013

Organisatie: KVLV Pellenberg Locatie: Pellenberg, parochieplein Kortebergstraat

14u

Organisatie: Dienstencentrum De Sleutel Prijs: 3 euro Locatie: Lubbeek, Dienstencentrum De Sleutel

Dienstencentrum De Sleutel

Elke maandag, woensdag en vrijdag zet het Dienstencentrum De Sleutel zijn deuren open voor fervente kaartspelers. We toveren ons cafetaria om tot een heuse kaartzaal waar iedereen het spel kan spelen wat hem/haar het beste ligt. Kom jij graag met ons mee kaarten, wees dan present vanaf 13u30 en breng al je kaartvrienden mee!!!

De activiteiten die plaatsvinden tussen 1 juli 2013 en 4 september 2013 dienen ingeleverd te worden vóór vrijdag 24 mei 2013 bij Hilde Eyers, dienst informatie, tel. 016 47 97 02, info@lubbeek.be


milieu

Tankslag in jouw gemeente Ben jij ook overgeschakeld van stookolie naar aardgas voor de verwarming van jouw woning en heb je jouw oude tank nog niet laten verwijderen, dan kan dit een oplossing voor jou bieden. Stookolietanks die onbeheerd achterblijven kunnen vroeg of laat beginnen te lekken. Ook “lege” stookolietanks bevatten nog olieresten, zodat ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater kan ontstaan. De kosten voor de sanering kunnen dan vaak hoog oplopen. De milieuwetgeving bepaalt dat elke tank die buitengebruik gesteld is, eerst geledigd, gereinigd en vervolgens verwijderd moet worden. Voor tanks met een inhoud van meer dan 5.000 liter dient dit zelfs binnen een termijn van 36 maanden na de buitengebruikstelling te gebeuren. Indien de verwijdering omwille van technische aspecten niet mogelijk is, moet ze gereinigd en opgevuld worden. De beslissing om de tank al dan niet op te vullen wordt genomen door een erkend tanktechnicus. Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van zulke stookolietanks te drukken, organiseert Lubbeek in samen-

werking met Interleuven, een ‘tankslag’. Door de gezamenlijke prijsvraag voor een groot aantal tanksaneringen kan allicht een betere prijs bedongen worden. Het verloop van het project zal er ongeveer als volgt uitzien: • Een werkgroep, bestaande uit een gemeentelijke afgevaardigde, inwoners van de deelnemende gemeenten, milieuraad, … zal enkele keren samenkomen om onder meer de nodige afspraken te maken omtrent procedure en timing, criteria te bespreken, firma’s aan te schrijven, offertes te vergelijken, … en tenslotte één firma te selecteren; • De gekozen firma zal in iedere gemeente een informatieavond geven waar zowel hun werking als de concrete aanpak en voorwaarden van het project ‘tankslag’ aan bod zullen komen; • Tenslotte zal de gekozen firma een individueel contract met de geïnteresseerde inwoner afsluiten en de tank verwijderen of opvullen. Na de uitvoering van de werken zal de firma de vereiste attesten van buitengebruikstelling van de tank overmaken aan de inwoner.

Interesse?

meer info

Heb je een buitengebruik gestelde stookolietank en ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan de tankslag, dan kan je dit geheel vrijblijvend aangeven op het invulformulier dat je kan terugvinden op de gemeentelijke website of afhalen op de milieudienst. Het invullen van dit formulier verplicht je tot niets. Van zodra de werkgroep de firma heeft gekozen, zal je via mail of brief op de hoogte gebracht worden van de informatieavond.

Milieudienst tel. 016 47 97 40 milieudienst@lubbeek.be

sport

Sportweek 26-30 augustus Om de zomervakantie sportief af te sluiten organiseert de Lubbeekse sportdienst een zomersportweek. Net zoals tijdens de paasvakantie is het aanbod uitgebreid met een kleutersportweek (vanaf 4 jaar) en een SWAPsportweek voor de 12-plussers en dit alles naast de bestaande sportweek voor de lagere schoolkinderen. De sportweek zal plaatsvinden in en

rond de Lubbeekse sporthal van maandag 26 augustus tot vrijdag 30 augustus 2013. Bij de publicatie van deze infokrant waren nog niet alle activiteiten gepland. We verwijzen hiervoor naar www.lubbeek.be Inschrijven voor deze sportweek kan vanaf maandag 3 juni 2013. 15


sport

Op zoek naar avontuur!? Start-to-geocache ! De Sportdienst Lubbeek biedt de mogelijkheid om kennis te maken met geocaching! Deze activiteit is gratis en bestaat uit een theoretisch deel gevolgd door een geocache-wandeling. Dit evenement zal plaatsvinden op zondag 26 mei 2013 in het gemeentehuis van Lubbeek: • 09u-10u (theorie) en 10u-11u30 (wandelen van een geocache) • 11u-12u (theorie) en 12u-13u30 (wandelen van een geocache) • 13u30-14u30 (theorie) en 14u30-16u (wandelen van een geocache) Wat is geocaching Geocaching biedt de mogelijkheid om op een creatieve en plezierige manier te wandelen. Dit gebeurt met behulp van een GPS. We gaan met de GPS op zoek naar een cache of “schat”. Het is een activiteit die samen kan gedaan worden met kinderen, in groep, individueel en op eigen tempo. Het is ook een leuke manier om de omgeving te verkennen of aan je conditie te werken. De sportdienst heeft zelf twee wandelroutes in Lubbeek en Linden uitgestippeld die gemakkelijk te lopen en zeer kindvriendelijk zijn. Met deze routes en onze start-to-geocache willen we mensen stimuleren om een gezellige wandeling te maken. Meer info en inschrijvingen Kom zeker langs op de sportdienst om je in te schrijven of voor meer informatie. Je kan je ook inschrijven door te mailen naar sportdienst@lubbeek.be.

meer info Sportdienst sportdienst@lubbeek.be tel. 016 47 97 23

info

RSVZ Omwille van dalende bezoekersaantallen, het verminderde personeelsbestand en de uitbreiding van de taken van de laatste jaren, ziet het RSVZ zich genoodzaakt de zitdag in Lubbeek te schrappen. De zelfstandigen zijn steeds welkom in het provinciaal kantoor ( Vaartstraat 54Leuven), elke werkdag van 8u15 tot 16u30. Dit is eveneens telefonisch bereikbaar tijdens de bovenvermelde uren. 16

meer info RSVZ Vaartstraat 54 3000 Leuven tel. 016 31 47 11 Fax 016 31 79 99


OCMW

Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook jouw partner? Als eigenaar of verhuurder steek je veel tijd, energie en kennis in het beheer van jouw huurwoning. Wil je dat liever niet (meer) zelf doen, dan kan het sociaal verhuurkantoor (SVK) jouw pand verhuren. Je geeft jouw werk uit handen aan het SVK, met een gegarandeerd rendement voor jou. HET SVK, EEN IDEALE PARTNER Het SVK huurt jouw woning om ze als hoofdverblijfplaats onder te verhuren aan huurders met een laag inkomen. Dit heeft geen effect op jouw relatie met het SVK en ook niet op je huurinkomsten. Het SVK is immers de hoofdhuurder en verantwoordelijk voor alle huurderverplichtingen, zoals een stipte betaling van de huur. Het SVK zorgt voor: • de keuze van de huurder en opmaken van het huurcontract; • de opmaak van een plaatsbeschrijving en andere administratieve handelingen; • de inning van de huur; • de brandverzekering; • de organisatie van eventuele herstellings- en onderhoudswerkzaamheden voor rekening van de huurder; • de begeleiding van de huurder, indien nodig. Het sociaal verhuurkantoor: • betaalt altijd stipt de huur aan jou; • ziet toe op het onderhoud van de woning en bezorgt deze in dezelfde staat terug op het einde van de overeenkomst; • volgt nauwgezet de huurderverplichtingen: verzekert de woning tegen brand en andere schade, onderhoudt de verwarmingsketel, ...; • neemt alle administratieve beslommeringen op zich; • zorgt, indien nodig, ook voor de minder aangename contacten met de huurder zoals uithuiszetting of opvolging van wanbetaling. Jij, de eigenaar: • loopt geen risico op lastige (en dure) gerechtelijke procedures; • verhuurt aan het SVK binnen het wettelijke kader van de woninghuurwet. Als eigenaar behoud je dus alle voordelen en zekerheden die zijn opgenomen in de woninghuurwet; • wordt belast op het (geïndexeerde) kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten (fiscaal voordelig); • bekomt een gratis conformiteitattest opgemaakt door een SVK-medewerker. WAT VRAAGT HET SVK EN WAT KRIJG JE IN DE PLAATS? Een sociaal verhuurkantoor biedt je als eigenaar talrijke voordelen: • SVK’s vragen geen commissieloon, wel een billijke huurprijs; • fiscale voordelen en mogelijke premies in ruil voor een woning conform de Vlaamse woonnormen (veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit); • gegarandeerde huuropbrengsten in ruil voor een huurcontract met redelijke woonzekerheid voor de huurder. 17


Deze verhuurformule is te vergelijken met een langetermijninvestering zonder risico’s. Het kan tevens een oplossing zijn voor langdurige leegstand van jouw woning.

meer info Jacqueline Merckx tel. 016 63 92 75 jacqueline.merckx@ocmw.tieltwinge.be www.svkhagelandvzw.be

WAT ALS DE WONING MOET WORDEN OPGEKNAPT? Je bezit een woning waaraan aanpassing- of renovatiewerken moeten worden uitgevoerd? Ook dan kan een samenwerking met een SVK interessant voor jou zijn! De Vlaamse overheid voorziet verschillende premies. • verbeteringspremie: dit is een premie voor beperkte werken (aanpassing elektriciteit, behandeling vocht en dergelijke); • renovatiepremie: indien werken worden uitgevoerd van minstens 10.000 euro kan de eigenaar een premie krijgen die 30% van de totale renovatiekost bedraagt; • sociale dakisolatie waarbij er een tussenkomst is van maximum 23 euro per vierkante meter. Er is ook nog een belastingvermindering voor verhuurders die werken uitvoeren in woningen die ze verhuren aan een SVK en bovendien bieden sommige provincie- en gemeentebesturen extra ondersteuning.

Informeer bij het SVK voor welke premies jij als eigenaar in aanmerking komt.

sport

Praktisch

Kijk, ik fiets! Leer fietsen op 2 wielen... Na het enorme succes van vorige edities organiseert de sportdienst dit jaar opnieuw ‘Kijk, ik fiets!’. Alle kinderen tussen 4 en 7 jaar die reeds kunnen fietsen met steunwieltjes zijn welkom. Ervaren monitoren leren de kinderen fietsen op 2 wielen met behulp van enkele nuttige tips en onder actieve begeleiding van de ouders! Ook dit jaar heb je de keuze tussen twee data om deel te nemen.

meer info Tom Harding tel. 016 47 97 53 sportdienst@lubbeek.be

18

Wanneer? Zondag 12 mei van 10u - 12u Waar? Sporthal Lubbeek - Gellenberg 14 Wie? Kinderen die reeds vlot kunnen fietsen met steunwieltjes. Actieve begeleiding van 1 volwassene per kind is verplicht. Meebrengen? Eigen fiets (steunwieltjes vooraf verwijderen!) + fietshelm Prijs? 5 euro (koek, drankje en aandenken inbegrepen) - cash te betalen bij inschrijving Extra’s? • De ouders ontvangen na de sessie de brochure “fietsertjes in de dop” met nuttige fietsinfo en -tips. Maximum 20 deelnemers, enkel via voorinschrijving • Op het einde van elke sessie ontvangen de kinderen een ‘Kijk, ik fiets!’ diploma.


jeugd Grabbel en Swap op het Plein Sinds april zijn de alom gekende Grabbel & Swap op het Plein brochures terug te vinden bij de volgende verdeelpunten: de bakker en de slager bij jou in de buurt, de openbare bibliotheken van Lubbeek, Linden en Pellenberg, uiteraard op de jeugddienst, de informatiebalie van het gemeentehuis en nog enkele andere plaatsen. Je kan deze plaatsen herkennen aan de Pleinaffiches die her en der zullen opgehangen worden. Wat kan je in deze brochure zoal terugvinden? Hierin zijn zeer beknopt alle gegevens verzameld die zowel voor de deelnemers als voor de ouders van belang zijn. Wat kost de Grabbel & de Swap op het Plein? Wanneer en waar kan ik naar het Plein komen? Hoe zit dat met verzekeringen? Op al deze vragen en op nog enkele meer natuurlijk, wordt een antwoord gegeven. Voor de Swap op het Plein wordt het volledige programma in deze brochure opgenomen. Op het Swap programma staan heel wat hoogvliegers zoals skiën in Landgraaf, een uitstap naar Phantasialand in Duitsland, subtropisch zwemmen in Océade en Erperheide, een fièsta Tropical, bowling, de Efteling 2-daagse, ... zelfs vettige Swa en zijn Jozianne zijn dit jaar van de partij. Voor een aantal activiteiten is het aantal deelnemers beperkt. Rep je dus als de bliksem naar de jeugddienst om je in te schrijven! Het programma van de Grabbel is niet in de brochure opgenomen. Dit wordt uitgewerkt door ons team van begeleiders en wekelijks afgestemd op de aanwezigen. Wanneer je je komt inschrijven voor de Grabbel op het Plein kan je al wel een boekje meekrijgen waarin de verschillende woensdaguitstappen opgenomen zijn. Wat we wel al kunnen zeggen is dat het weer om klinkende namen zoals “Efteling”, “Bobbejaanland”, “Walibi” en “Plopsa Indoor Hasselt” gaat! Bij elke uitstap wordt er rekening gehouden met de verschillende leeftijdsgroepen. Zowel de allerkleinsten van 4, als de 11-jarigen zullen dé dag van hun vakantie beleven! Sommige uitstappen verlopen dan ook gesplitst. Zo kunnen de allerkleinsten zich bijvoorbeeld uitleven op de kinderboerderij, terwijl de ouderen in duizelingwekkende woensdag 03 juli 2013 alle leeftijdsgroepen Bobbejaanland € 20 vaart twee, drie of misschien nog meer loopings maken... woensdag 10 juli 2013 4 tot 5- jarigen Tover- & Speelstad € 14

Woensdaguitstappen Grabbel op het Plein:

6 tot 11- jarigen

Provinciale Grabbeldag € 14

woensdag 17 juli 2013

alle leeftijdsgroepen Plopsa De Panne

€ 20

woensdag 24 juli 2013

4 tot 8- jarigen

‘t Groenhof

€ 17

9 tot 11- jarigen

Bellewaerde

€ 17

4 tot 7- jarigen

Plopsa Indoor Hasselt

€ 17

8 tot 11- jarigen

Walibi

€ 17

alle leeftijdsgroepen

Molenheide

€ 14

woensdag 14 aug 2013 alle leeftijdsgroepen De Efteling

€ 20

woensdag 31 juli 2013

woensdag 07 aug 2013

Gezocht! Wij zoeken oude plastieke tafellakens om de tafels te beschermen tijdens het knutselen. Grote stukken vinyl (vloer) zijn ook welkom!

19


20 � Ja

voor eventuele terugbetaling bij ziekte

Reducties (enkel geldig voor deelnemers die in Lubbeek wonen of schoolgaand zijn in Lubbeek): • vanaf de 2de deelnemer binnen 1 gezin, die deelneemt aan de vakantiewerking, bedraagt de deelnameprijs bij voorinschrijvingen 0,50 euro per dag minder; • vanaf 25 vooraf ingeschreven dagen per deelnemer wordt er een reductie voorzien van 0,25 euro per ingeschreven dag. Deze reductie is enkel geldig bij voorinschrijvingen en kan later niet gecombineerd worden met eventueel bijkomende inschrijvingen.

Handtekening en naam inschrijver:

Indien je kind de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt heeft tijdens de werking van de Swap, � heb je recht op een fiscaal attest. Gelieve dit vakje aan te kruisen als dit het geval is. Indien je bezwaar hebt wanneer er foto’s van je kind gebruikt worden voor gemeentelijke publicaties, gelieve het vakje aan te kruisen. �

Op naam van:

3. Andere inlichtingen Rekeningnr/ IBAN: BE└┴┘└┴┴┴┘└┴┴┴┘└┴┴┴┘

Kan je minstens 25 m zwemmen (1 zwembadlengte):

Moet je medicatie nemen? Zo ja, welke en in welke dosering?: � Neen

(buren, grootouders, familie, …)

2. Medische gegevens Ben je onderhevig aan bepaalde zaken (bv. astma, allergie, suikerziekte, epilepsie, huidaandoening, hartkwaal, …):

tel. reserve:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

tel. thuis:

└┴┴┴┘ Hierop is steeds iemand te bereiken

tel. werk mama:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

tel. werk papa:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Naam mama:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Naam papa:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Geboortedatum: └┴┘└┴┘└┴┘ Leeftijd: └┴┘ Rijksregister nummer: └┴┴┴┴┴┘└┴┴┘└┴┘

Adres:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Naam deelnemer:

1. Persoonlijke gegevens

Inschrijvingsformulier Swap

└┴┘ dagen └┴┘ dagen

Totaal = └┴┴┴┘

x 0,50** euro = └┴┴┴┘

x 0,25* euro = └┴┴┴┘

€7 €4 €3 €3 €2 €4 €7 € 25 € 25 €3

€8 €8 € 28 € 16 €8

€8 € 20 € 16 €8 €8 €9 € 14 € 30 €7 €8 € 20 € 14 €8 €9 €8 € 20 €8 €7 €6 €8 € 20 € 70

prijs €5

└┴┴┴┘

� BC � CASH Inschrijvingsnummer:

Costa Del Crea: The Dreamcatcher & Co Bobbejaanland Océade Expeditie Masterchef Bowling Juli Broodje Swap Deluxe Sensitivië Phantasialand Game Nation @ the Movies: de tee-vee fabriek Plopsa De Panne Subtropisch zwemmen - Erperheide Uniporc NV: de ontbijtcentrale Klimmen en Speleo Fièsta Tropical Bellewaerde Frietje-Kinepolis-met-mayo Bongo-Bon Swap Experience Monopoly Battle Duistere moord op Slot Swaenensteyn Walibi Efteling 2-Daagse Koninklijk Kasteel Arrangement 2013 Bowling Augustus Vettige Swa(p) en Voze Jozianne Landgraaf SnowWorld Océade Big Buzz Bicky Day: The Sequel 10de Swapmarathon Swapactiviteiten Chill-out & eten Avondactiviteit Swapfuif Sleeping Swap Ontbijt Swapactiviteiten All-inclusive pakket De Efteling - Wereld vol wonderen Memorial Van Damme Totaal :

2 juli: 9u tot 16u 3 juli: 8u tot 18u30 4 juli: 9u tot 16u 5 juli: 9u tot 16u 8 juli: 12u45 tot 16u 9 juli: 9u tot 16 10 juli: 9u tot 16u30 12 juli: 7u15 tot 20u30 15 juli: 13u tot 16u 16 juli: 9u tot 16u 17 juli: 7u15 tot 19u 18 juli: 9u tot 17u30 19 juli: 9u tot 16u 22 juli: 12u45 tot 16u15 23 juli: 9u tot 16u 24 juli: 7u45tot 19u 25 juli: 9u tot 17u30 26 juli: 9u tot 16u 29 juli: 13u tot 16u 30 juli: 9u tot 16u 31 juli: 8u30 tot 18u30 1 aug + 2 aug van 7u15 (1 aug) tot 23u (2 aug) 5 aug: 12u45 tot 16u 6 aug: 9u tot 16u 7 aug: 8u30 tot 16u30 8 aug: 9u tot 16u 9 aug: 9u tot 16u 12+ 13 aug 12 aug: 9u tot 17u 12 aug: 17u tot 20u 12 aug: 20u tot 23u30 12 aug: 23u30 tot 1u 13 aug: 1u tot 8u30 13 aug: 8u30 tot 10u 13 aug: 10u tot 16u 12+13 aug: 9u tot 16u 14 aug: 7u15 tot 19u 6 sept: 17u tot 24u Berekening: (in te vullen door de dienst)

activiteit Start-to-Swap: Kick-off

datum 1 juli: 13u tot 16u

deelname

Topactiviteit


Inschrijvingsformulier Grabbel op het Plein 1. Persoonlijke gegevens Naam deelnemer:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Adres:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Geboortedatum: └┴┘└┴┘└┴┘ Leeftijd: └┴┘ Rijksregister nummer: └┴┴┴┴┴┘└┴┴┘└┴┘ Naam papa:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Naam mama:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Tel. werk papa:

Tel. werk mama:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Tel. thuis:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Tel. reserve:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘Hierop is steeds └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ iemand te bereiken (buren, grootouders, familie, …) e mail:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

2. Medische gegevens Moeten we bij je kind rekening houden met bepaalde aandoeningen? (bv. astma, allergie, suikerziekte, epilepsie, huidaandoening, hartkwaal, …):

 Ja

Rekeningnr/ IBAN: BE└┴┘└┴┴┴┘└┴┴┴┘└┴┴┴┘ Op naam van:

• Activiteiten Grabbel op het Plein? De activiteiten zijn afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen. Op woensdag gaan we steeds met iedereen op uitstap. Vandaar dat deze dag iets duurder is dan de andere. Je kan ook weer vooraf inschrijven voor onze traditionele afsluitingsfuif.

4. Inschrijving De deelnemer schrijft in voor de volgende dagen:

└┴┘

vrijdag 05.07 12.07 19.07 26.07 02.08 09.08 16.08

2013

Handtekening en naam inschrijver: 5. Berekening: (in te vullen door de dienst) deelname grabbelfuif

= └┴┴┴┘euro

└┴┘dagen x└┴┴┴┘euro = └┴┴┴┘euro = └┴┴┴┘euro └┴┘woensdagen 0,25* euro =└┴┴┴┘euro └┴┘dagen x Totaal =└┴┴┴┘euro 

Inschrijvingsnummer:

CASH

BC

└┴┴┴┘

• Waar? Grabbel & Swap zullen de ganse periode plaatsvinden in het centrum van Linden.

• Kwanta kosta? Let wel: inschrijven is betalen! Enkel bij inschrijving in het gemeentehuis kan je met bancontact betalen.

Naam van de persoon waarop het fiscale attest moet gemaakt worden:

Datum: └┴┘

• Wanneer? Beide werkingen zullen plaatsvinden van 1 juli 2013 tot en met 14 augustus 2013, steeds van 9u tot 16u. Er is opvang voorzien van 7u45 tot 9u ‘s ochtends en van 16u tot 17u30 ‘s avonds. Voor de Swap kan hier soms van afgeweken worden. Dit kan je later terugvinden in de Swap brochure.

 Neen

3. Andere inlichtingen

maandag dinsdag woensdag donderdag 01.07 02.07 03.07 04.07 08.07 09.07 10.07 11.07 15.07 16.07 17.07 18.07 22.07 23.07 24.07 25.07 29.07 30.07 31.07 01.08 05.08 06.08 07.08 08.08 12.08 13.08 14.08 15.08 deelname grabbelfuif op 12.08 van 19u tot 22u = 3 euro

• Voor wie? Grabbel: van 4 tot 11 jaar. Swap: van 12 tot 15 jaar. (of vanaf zesde leerjaar)

• Inschrijvingen? Inschrijven kan op voorhand op de jeugddienst tijdens de openingsuren van het gemeentehuis of tijdens de werking ter plaatse in Linden.

Moet je kind medicatie nemen? Zo ja, welke en in welke dosering? Kan je kind 25 m zwemmen (1 zwembadlengte)?

Alles op een rijtje:

• Foto’s Indien je bezwaar hebt wanneer er foto’s van je kind gebruikt worden voor gemeentelijke publicaties, is het verplicht om een recente foto van je kind mee te geven bij inschrijving. Op deze manier kunnen wij nadien je kind vrijwaren van publicatie.

* reductie van 0,25 euro per dag bij meer dan 25 ingeschreven dagen per deelnemer. De reductie kan niet gecombineerd worden met eventuele bijkomende voor- en/of daginschrijvingen.

21


cultuur

Vormingplus Creatieve workshops en cursussen Gemeente Lubbeek & Vormingplus Oost-Brabant organiseren een aantal creatieve workshops en cursussen. Wil jij je graag op een creatieve manier uitleven? Schrijf je dan snel in!

De eerstvolgende activiteiten zijn Zomerkruiden Doet de lente jou ook zo verlangen naar de zomer? De zomer brengt ons heel wat kruiden en bloemen waar je mee aan de slag kan gaan. Je leert ze kennen en maakt er een bloemensiroop mee, die heerlijk smaakt in een beetje witte wijn. Een kruidenkoekje erbij en proeven maar. Je maakt een bloemenzalf en gaat naar huis met een potje zonnecrème om je huid te beschermen tegen de zomerzon. De week erna gaan we wandelen. Je gaat op zoek naar de zomerkruiden die je leerde kennen. An Schellekens vertelt je nog wat kruidenweetjes bij een zomers drankje en een koekje.

Wanneer? 28 mei van 19u30 tot 22u30 en 4 juni van 19u tot 21u30 Lesgever? An Schellekens, herboriste Prijs? 35 euro (materiaal/ingrediënten 10 euro inbegrepen)

Hoe inschrijven? • Inschrijven is verplicht en kan telefonisch op tel. 016 52 59 00 of via de website op www.vormingplusoostbrabant.be. • Betaling van het lesmoment gebeurt via overschrijving voor de aanvang van de lessen. • De lessen gaan door in de leslokalen van het ACE (2e verdiep), Dorpsstraat 2A, 3210 Lubbeek.

meer info Vormingplus Oost-Brabant tel. 016 52 59 00 www.vormingplusoostbrabant.be

milieu

De kersverse Landschapskrant! In de volgende editie van de gratis Landschapskrant van het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw lees je meer over de inhuldiging van de vleermuizenkelder in Tielt-Winge. We stellen onze vernieuwde box met landschapswandelingen in Noord-Hageland voor. En we nemen een kijkje bij de restauratiewerken van de Maagdentoren in Zichem. Doe zeker ook mee met de Landschapswedstrijd en maak kans op een leuke prijs! Vanaf 27 mei vind je de Landschapskrant in het gemeentehuis en de bibliotheek, bij je lokale bakker, slager, natuurwinkel of in het tuincentrum in je buurt. Ook kan je ze gratis afhalen. Of download de krant op www.rlnh.be. 22

meer info Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw www.rlnh.be


milieu

sport

Slaapmuis in jouw hoogstamboomgaard?

Stratenbeachvolleytoernooi

Eikelmuizen zijn ongetwijfeld de meest schattige knaagdiertjes die in onze natuur voorkomen. Hun zwarte Zorro-masker en lange pluizige staart geven hen een uniek uitzicht. We koesteren de eikelmuis, want dit diertje krijgt het de laatste jaren hard te verduren. De plaatsen waar hij graag vertoeft zoals hagen, boomgaarden en bosranden, dreigen te verdwijnen.

Beste Lubbekenaar, op zaterdag 1 augustus organiseren we naar goede gewoonte de ‘Dag van de Sportclub’ te Lubbeek.

Leer meer over dit fruitratje tijdens de eikelmuiscursus en ontdek hoe jij dit diertje kan helpen. De eikelmuiscursus is gratis. Wel graag even inschrijven, dan houden we ook voor jou een plaatsje vrij. Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 personen en we geven hierbij voorrang aan eigenaars van een eikelmuiskast. Na het voltooien van de drie lessen ontvang je een eikelmuisbrevet. Deze eikelmuiscursus is een gezamenlijke organisatie van de Regionale Landschappen Noord-Hageland, Zuid-Hageland en Dijleland. In samenwerking met Natuurpunt en met steun van de provincie Vlaams-Brabant. De cursus kadert binnen de provinciale biodiversiteitscampagne ‘Je hebt meer buren dan je denkt’.

Praktisch Theorie Wanneer? Dinsdag 21 mei 2013 van 19u30 tot 21u30 Waar? Leuven, Provinciehuis, Provincieplein 1 Praktijk Wat? Fietstocht langs verschillende eikelmuiskasten Wanneer? Zaterdag 25 mei 2013 van 9u tot 12u Waar? Start aan de kerk van Bekkevoort Avondzoektocht Wanneer? Vrijdag 13 september 2013 van 20u tot 23u Waar? Start in Landen Prijs? Gratis Inschrijven? Ja, max. 25 deelnemers

Van 13u tot 17u organiseren we i.s.m. de Landelijke Gilde Lubbeek en Lizards Lubbeek een stratenbeachvolleybaltoernooi waar alle straten of wijken van Lubbeek het tegen elkaar kunnen opnemen. Het is een recreatief toernooi. Fun, sportiviteit en de mensen uit je straat/wijk leren kennen staan hier centraal. We spelen 4 tegen 4 en met gemengde ploegen. De uitdager en winnaar van vorig jaar is de Heide uit Lubbeek. De sportdienst zoekt sportieve en gemotiveerde Lubbekenaren die het zien zitten om hun straat te mobiliseren en om als straatverantwoordelijke een ploeg samen te stellen. Heb je interesse, geef dan spoedig een seintje aan de sportdienst.

LIZARDS BEACH

meer info

meer info

Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw www.rlnh.be

Sportdienst tel. 016 47 97 23 sportdienst@lubbeek.be 23


milieu

Ratten voorkomen en bestrijden Ratten veroorzaken schade door te knagen aan houtwerk, elektrische leidingen, pvc-buizen en voedingsproducten, maar ook door graafwerken onder funderingen of vloeren, taluds en oevers. Ze kunnen ook zorgen voor problemen met gezondheid en hygiëne. Redenen genoeg dus om ze te bestrijden. Bestrijding zorgt ervoor dat de aantallen zo laag mogelijk worden gehouden en de hinder tot een minimum wordt beperkt.

Preventie Het is vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat ratten zich zo weinig mogelijk thuis voelen. Tracht te vermijden dat ze voedsel, water en onderdak vinden. Enkele tips om ratten te vermijden: • Laat geen etensresten rondslingeren. • Zorg dat al het voedsel veilig weggeborgen zit in afgesloten tonnen en dozen gemaakt uit harde en duurzame materialen. • Voeder huisdieren ’s morgens en niet te veel, zodat het meeste voedsel ’s avonds op is, eventueel kunt u een schoteltje gebruiken zodat u het voedseloverschot ’s avonds kunt wegnemen • Neem het voedselaanbod weg door: • Het compostvat op een verharde ondergrond te plaatsen. • Het deksel goed te sluiten en geen etensresten rond het vat te laten slingeren. • De huisdieren verstandig te voeden. Neem de beschutting weg door: • Te zorgen dat er geen ruimte meer is onder het hok.

Bestrijding

meer info Milieudienst Gellenberg 16 3210 Lubbeek tel. 016 47 97 40 milieudienst@lubbeek.be

24

• Indien preventieve maatregelen niet volstaan om de populatie ratten onder controle te houden, is bestrijding noodzakelijk. De bestrijding van de bruine en zwarte rat door middel van vallen en klemmen of andere technische vangmiddelen is wegens de schuwheid van deze dieren erg moeilijk. Daarom wordt het gebruik van rodenticiden op basis van antibloedstollingsmiddelen bij de bestrijding nog toegelaten en algemeen toegepast. Hierdoor ontstaan, vier tot zes dagen na opname, in- en uitwendige bloedingen met de dood tot gevolg. De gemeente stelt, in beperkte mate, gratis rattenvergif ter beschikking voor haar inwoners. Werken met gif brengt altijd risico’s mee. Scherm deze middelen af voor andere dieren en kinderen en plaats ze op duidelijke rattensporen. Dit kan bijvoorbeeld in een ‘rattenvoederdoos’. • Elke vorm van ongediertebestrijding heeft slechts zin wanneer de eerder genoemde preventieve maatregelen uitgevoerd worden. Aankoop van de rattenvoederdoos • Je kan een rattenvoederdoos aankopen aan het onthaal van het gemeen- tehuis. De prijs voor een rattenvoederdoos bedraagt 3 euro/doos.


burgerzaken

sport

Op reis!

Seniorensportdag

Heb je de juiste documenten?

Donderdag 28 mei 2013 - Leuven

Identiteitskaart Alle Belgen moeten vanaf de leeftijd van 12 jaar over een elektronische identiteitskaart beschikken. Ook voor reizen naar alle landen van de EU heb je een geldige identiteitskaart nodig. De kaarten moeten worden vernieuwd bij het verstrijken van de geldigheidsduur en bij verlies, diefstal of beschadiging van de kaart. Meebrengen? Een recente foto met witte achtergrond. Vraag je EID tijdig aan, de aanmaak duurt 3 weken. De kaart kost 20 euro.

De Sporteldag van Vlaams-Brabant is aan de 24ste editie toe. Op deze sportdag kunnen 50-plussers in een gezellige, ontspannen sfeer hun favoriete sport beoefenen of kennis maken met een nieuwe sportactiviteit.

Kids-ID Kinderen onder de 12 jaar hebben voor een reis naar het buitenland ook een identiteitskaart nodig. De Kids-ID is GRATIS maar moet wel tijdig worden aangevraagd: de aanmaak duurt 2 tot 3 weken. Dus vraag je kaart tijdig aan! Meebrengen? Een recente foto met witte achtergrond. Ben je toch te laat dan moet je een dringende procedure aanvragen tegen een meerprijs 173 euro binnen 24 uur – 109 euro binnen de 3 dagen.

Praktisch

Internationaal paspoort Voor internationale reizen buiten Europa dien je in het bezit te zijn van een geldig internationaal paspoort. Dit document is 5 jaar geldig en kost 86 euro. Een paspoort krijg je normaal binnen de 10 werkdagen. Er is een spoedprocedure voorzien, mits betaling van meerkosten (260 euro). Kinderen en jongeren mogen NIET meer op het paspoort van hun ouders staan. Zij hebben een eigen paspoort nodig en kost 21 euro tot 16 jaar en 36 euro voor + 16-jarigen (spoedprocedure 190 euro). Meebrengen? 2 recente pasfoto’s in kleur en met witte achtergrond.

De volgende sporten kan je beoefenen: aquazumba, boccia, boogschieten, cricket, curvebal, fietstocht, fitbalpilates, gps-wandeling, minigolf, onderhoudsgym, petanquetornooi, schietlapschieten, toeristische wandeling, volkssporten en nog veel meer.

Wanneer Donderdag 28 mei 2013 Wie 50 plussers Waar Leuven, sportoase Prijs Voorinschrijving: 6 euro Ter plaatse: 8 euro Inbegrepen: sportinitiaties, verzekering, 1 koffie en koekje, een aandenken Extra Aanmelden vanaf 9u aan de inschrijvingstent. Draag sportieve kledij en schoenen

Vertrek goed voorbereid Voor een aantal exotische bestemmingen heb je ook een visum nodig van de ambassade van het betreffende land. Meer info hierover op www.diplomatie.belgium.

meer info

meer info

Dienst burgerzaken tel. 016 47 97 10 burgerzaken@lubbeek.be

Sportdienst Vlaams-Brabant tel. 016 26 76 55 sport@vlaamsbrabant.be

25


gemeentebestuur

Samenstelling schepencollege

Paul Duerinckx eerste schepen (CD&V) Openbare Werken, patrimonium, mobiliteit, erediensten en begraafplaatsen paul.duerinckx@lubbeek.be - GSM 0475 23 22 58 Nachtegalenstraat 66, Linden Spreekuur: op afspraak GSM 0475 23 22 58

Gilberte Muls tweede schepen (Lubbeek Leeft) Onderwijs, jeugdmuziekschool, kinderopvang, milieu, landbouw en dierenwelzijn gilberte.muls@lubbeek.be - GSM 0495 25 48 86 Heideken 3, Lubbeek Spreekuur: donderdag van 18u tot 19u30 in het gemeentehuis

Davy Suffeleers derde schepen (N-VA) Cultuur, sport, jeugd, ACE, feestelijkheden en ICT davy.suffeleers@lubbeek.be - GSM 0484 14 18 82 Hulst 35, Binkom Spreekuur: op afspraak GSM 0484 14 18 82

Theo Francken burgemeester (N-VA) Burgerlijke stand, bevolking, politie, veiligheid en noodplanning burgemeester@lubbeek.be Houwaartstraat 106, Linden tel. 016 47 97 71 Spreekuur op afspraak tel. 016 47 97 71

Katrien Stroobants vierde schepen (N-VA) FinanciĂŤn en begroting, economie, communicatie en internationale samenwerking katrien.stroobants@lubbeek.be - GSM 0476 25 60 82 Meenselstraat 36, Binkom Spreekuur: op afspraak GSM 0476 25 60 82

Tania Roskams vijfde schepen (N-VA) Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw, wonen, duurzaamheid, personeel, toerisme, erfgoed, streekontwikkeling en waterlopen tania.roskams@lubbeek.be - GSM 0495 28 96 11 Minnezang 15, Linden Spreekuur: op afspraak GSM 0495 28 96 11

Koenraad Van Coppenolle zesde schepen (CD&V) Sociale zaken, volksgezondheid, senioren en gelijke kansen koenraad.vancoppenolle@lubbeek.be - GSM 0495 21 62 21 Broekstraat 40, Lubbeek Spreekuur: op afspraak GSM 0495 21 62 21

26


contact

beleid

• Gemeentehuis Gellenberg 16, 3210 Lubbeek tel. 016 47 97 00 Fax 016 47 97 01 info@lubbeek.be - www.lubbeek.be

Gemeenteraden en commissies Tot nader bericht volgt, zullen de volgende gemeenteraden plaats vinden op:

Openingsuren gemeentehuis elke werkdag: 8u30 tot 11u55 dinsdag en woensdag: 12u30 tot 16u donderdagavond: 17u30 tot 19u45

Sluitingsdagen gemeentehuis en werkplaats woensdag 1 mei (dag van de arbeid) donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2013 (O.L.V.-Hemelvaart en brugdag) dinsdag 14 mei 2013 in de namiddag (sportdag personeel)

• woensdag 24 april 2013 • woensdag 29 mei 2013 • woensdag 26 juni 2013 De data van de volgende commissies kan je raadplegen op onze website. De dagorde en verslagen vind je steeds terug op de website onder de rubriek bestuur. 

Sluitingsdagen POB raadpleeg www.lubbeek.be

• Burgerzaken tel. 016 47 97 10 burgerzaken@lubbeek.be

• Personeel tel. 016 47 97 75 personeelsdienst@lubbeek.be

• Cultuur tel. 016 47 97 21 cultuur@lubbeek.be

• Secretariaat tel. 016 47 97 70 secretariaat@lubbeek.be

• Duurzame ontwikkeling tel. 016 47 97 52 duurzaamheid@lubbeek.be

• Sport tel. 016 47 97 23 sportdienst@lubbeek.be

• Financiële zaken tel. 016 47 97 60 dienstfinancien@lubbeek.be

• Stedenbouw tel. 016 47 97 30 stedenbouw@lubbeek.be

• Jeugd tel. 016 47 97 22 jeugddienst@lubbeek.be • Milieu tel. 016 47 97 40 milieudienst@lubbeek.be • Onthaal en informatie tel. 016 47 97 00 info@lubbeek.be

info Restaurantdienst van De Sleutel Het dienstencentrum De Sleutel heeft zijn eigen activiteitenkrant: “Het sleutelnieuws”. Daarin worden maandelijks de komende activiteiten overlopen en wordt er teruggeblikt op de voorbije maand. Maar je krijgt er ook een overzicht van de menu’s van het restaurant. Deze menu’s worden niet meer opgenomen in het gemeentelijk infoblad. Wens je “Het sleutelnieuws” thuis te ontvangen, geef dan je naam en adres door op het secretariaat van het dienstencentrum.

De burelen van het dienstencentrum De Sleutel en OCMW zijn gesloten op dinsdag 14 mei 2013 in de namiddag wegens sportdag personeel.

27


contact GEMEENTELIJKE WERKPLAATS Bollenberg 86 3210 Lubbeek tel. 016 31 63 10 fax 016 31 63 11 openbarewerken@lubbeek.be Openingsuren elke werkdag: 8u30 tot 11u55 dinsdag en woensdag: 12u30 tot 16u BIBLIOTHEEK • Hoofdbibliotheek Lubbeek Binkomstraat 12 3210 Lubbeek tel. 016 63 17 34 lubbeek@bibliotheek.be

Openingsuren maandag: 16u tot 19u dinsdag: 10u tot 12u en 16u tot 19u woensdag: 14u tot 18u donderdag: 18u tot 20u vrijdag: 10u tot 12u zaterdag: 14u tot 18u

• Uitleenpost Linden Martelarenplaats 1 (oud gemeentehuis) tel. 016 58 07 33

Openingsuren woensdag: 14u tot 16u vrijdag: 17u tot 19u zaterdag: 10u tot 12u

• Uitleenpost Pellenberg Lostraat 10 bus 1 tel. 016 46 36 07

Openingsuren maandag: 16u tot 18u woensdag: 14u tot 16u zaterdag: 10u tot 12u

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG • IBO Lubbeek Dorpsstraat 2B 3210 Lubbeek tel. 016 25 66 98 28

tel. 016 25 64 98 coördinator Ibo.lkids@lubbeek.be •

IBO Binkom Schoolstraat 3211 Binkom tel. 016 63 11 54

• Gemelde kinderopvang Pellenberg Kerkplein z/n 3212 Pellenberg tel. 016 65 17 55 • Gemelde kinderopvang Linden Martelarenplaats 1 3210 Lubbeek (ingang wolvendreef ) tel. 016 28 40 37 LOKALE POLITIE Gellenberg 18 3210 Lubbeek tel. 016 63 43 63 fax 016 64 04 48 – 016 64 03 56 info@pzlubbeek.be wijklubbeek@pzlubbeek.be www.pzlubbeek.be WERKWINKEL ‘DE DRIE BEKEN’ Gellenberg 16 3210 Lubbeek VDAB tel. 016 46 87 10 fax 016 46 87 18 Openingsuren maandag t.e.m. vrijdag op afspraak, maandag- en woensdagvoormiddag: 9u tot 11u55 woensdag- en vrijdagnamiddag: gesloten

OCMW Staatsbaan 126 3210 Lubbeek tel. 016 62 91 30 fax 016 62 14 78 Openingsuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u dinsdag en vrijdag van 13u tot 16u dinsdagavond van 17u tot 19u Op afspraak maandagnamiddag, woensdag ganse dag en donderdagnamiddag SPORTHAL LUBBEEK Gellenberg 14 3210 Lubbeek tel. 016 63 29 71 bereikbaar op dinsdag en donderdag van 20u tot 21u info en aanvragen zalen gsm. 0478 79 86 06 (Willy Hooylaerts) sporthal.lubbeek@gmail.com info en aanvragen Squash tel. 016 60 70 34 CONTAINERPARK Bollenberg 3210 Lubbeek tel. 016 62 35 54 Openingsuren dinsdag tot vrijdag: 12u30 tot 19u30 zaterdag: 9u tot 16u ECOWERF tel. 0800 97 0 97 KRINGWINKEL SPIT tel. 016 26 09 21 Dierenbescherming De Schakel

PWA tel. 016 47 97 06 fax 016 47 97 01 Openingsuren dinsdag: 8u30 tot 11u55 en 12u30 tot 16u vrijdag: 8u30 tot 11u55

Steenheuvelstraat 19 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 11 66 dbschakel@hotmail.com Vilbeluik tel. 053 64 02 11


Infoblad Gemeente Lubbeek