Page 1


4 STAD EN STREEK

en’ ‘Voorkom pesten, geef geluksless door Demi Schoenmakers OOSTERHOUT. „Ik ben gelukkig als

anderen ook gelukkig zijn.” Ilayda (8) uit groep 5 van basisschool De Kameleon in Oosterhout kreeg les in geluk van De Gelukskoffer en heeft daar veel van opgestoken. „Je leert iets negatiefs te veranderen in iets positiefs.” Het is vandaag de Landelijke Dag tegen Pesten. Een dag waarop er stil wordt gestaan bij de noodzaak om pesten te stoppen. Er zijn verschillende anti-pestprogramma’s, maar De Gelukskoffer is deze programma’s een stapje voor. „Door kinderen al vroeg bewust te maken van hun eigen krachten en kwaliteiten, voorkom je pestgedrag”, legt Jasmijn Brandt, gelukskoffercoach en juf van groep 3/4 op De Kameleon, uit. „De Gelukskoffer is een wetenschappelijk onderbouwde lesmethode waarbij de kinderen les krijgen in geluk. De kracht ligt bij het . positief benaderen van dingen Als een kind z’n rapport krijgt met daarop alleen maar zevens en achten en één vijf, dan wordt er vaak alleen maar gekeken naar die ene vijf”, vertelt Brandt. „Kijk juist naar hun kwaliteiten. Kinderen krijgen dan meer zelfvertrouwen en zitten lekkerder in hun vel, waardoor ze minder behoefte hebben om te pesten.” De Kameleon is de eerste school in Oosterhout die de lesmethode van De Gelukskoffer toepast. Groep 5 tot en met 8 hebben de gelukslessen al gehad. Nu zijn groep 3 en 4 aan de beurt. Giste-

Vrou Bred slach babb

door Rob Zorn

BREDA. Een i

hun eigen gelukskoffertje. Eyon versieren tijdens de eerste les in geluk s/Pix4Profs Groep 3 en 4 van basisschool De Kamele Wouter daar woont zijn familie namelijk. foto Johan men (6) tekent Turkije op zijn koffer, le zeven lessen in geluk gehad en lingen vaardigheden aanleren die „Je leert poren hadden ze de eerste les: Wat is n toepas- raadt het iedereen aan. kunne es situati alle in ze Van sitief denken. Daarnaast is het ook geluk? Dit verschilt per kind. l sen. „Vandaag en morgen, maar belangrijk dat je geluk doorgeeft. voetba met scoren het tot familie ook in de toekomst”, zegt Brandt. Dat vond ik het leukste. Ik gun en van samen spelen tot vrede. Ridvan (11) uit groep 8 heeft alDe kinderen krijgen een koffer, het iedereen om gelukkig te zijn.” Ook Ilayda vindt het een goed die ze mogen versieren met alles    Eymen . maakt ig idee als iedereen gelukslessen wat hen gelukk , krijgt. „Door de gelukslessen (6) uit groep 3 tekende Turkije op ‘De gelukslesen geven je meer ben e Turkij in krijg je meer zelfvertrouwen en zijn koffer. „Als ik zelfvertrouwen. Daardoor heb daardoor heb je minder zin om andan ben ik gelukkig, want daar je minder zin om te pesten’ dere kinderen te pesten. Je wilt woont mijn familie. En je kunt juist met elkaar spelen.” daar zwemmen.” Kameleon De leerling (8) Ilayda leerde Het is de bedoeling datBoom in de weg?

huis aan de is zaterdagm geworden v Dat meldt p De vrouw over twaalf haar onbeke haar aanbel deed de deu gezette, br van ongeve bezoekster binnen en mens de k een cake b aansnijden trouwde he de politie z De bezo de woning nog een tw seling uit d bewoonste kwam. Van is geen sig Mogelij volgens ve te persone snelheid w ster ontd vertrek da raden uit len. De po


og

en we uceren’

vandaar dit boek vandaar dit boek vandaar dit boek Dijksterhuis (1968), psycholoog ApAp Dijksterhuis (1968), psycholoog Ap Dijksterhuis (1968), psycholoog

‘Gelukvalt valtteteleren, leren,laten latenwe we ‘Geluk laten we hetvak vakop opschool schoolintroduceren’ introduceren’ het introduceren’

kortste keren. Dingen worden niet ervaringen wel, doordat de herinnekleurt. H I N KHHEI NI NHKKAEEMHEHARAMMEERR dies waarin mensen wordt gevraagd om “Natuurlijk het vluchtetaan bij de“Natuurlijk laatste keergeldt datgeldt zehet vijfhonnietniet voorvoor eeneen vluchte“Natuurlijk geldt het niet voor een vluchtedie uit Europa komt, maar als ro spendeerden enuit zijSyrië zich verrijkt voellingling die naarnaar Europa komt, maar als je ling die uitSyrië Syrië naar Europa komt, maar als je je kijkt naar de westerse samenleving emen bijna alle ondervraagden een erkijkt naar de moderne westerse samenleving kijkt naar de moderne moderne westerse samenleving waarin we relatief goed hebben, dragen Wordt hunwaarin gevraagd de laatste keer we zich het relatief goed hebben, dandan dragen waarin wehet het relatief goed hebben, dan dragen leefomstandigheden slechts 10 neren datleefomstandigheden ze vijfhonderd euro uitgaven voorvoor slechts 10 procent bij bij leefomstandigheden voor slechts 10 procent procent bij aan geluksgevoel. minder goed noemen ze bijna alaanafliep, ons geluksgevoel. aanons ons geluksgevoel. welbevinden de aanschaf van iets materieels. We We denken vaakvaak dat dat ons welbevinden juistjuist We denken denken vaak dat ons ons welbevinden juist afhankelijk isisvan onze leefsituatie, maar afhankelijk is van onze leefsituatie, maar dat dat is is afhankelijk van onze leefsituatie, en is de enige eze misverstanden is nu goede eeneen misvatting, en het is lang nietniet de enige als als eenmisvatting, misvatting, en het het is lang lang niet geluk. Dat ontdekte ik toen ik een dat we geluk kunnen oefenen. Het behet het gaat overover geluk. Dat ontdekte ik toen ik een hetgaat gaat over geluk. Dat ontdekte paar jaar geleden een sabbatical n is een spier meditatie kan spier paaren jaar geleden eendie sabbatical namnam om om eenseens paar jaar geleden een sabbatical goed te lezen. Al merkte ik dat Vaak ontstaat somberheid doordat goed te kunnen lezen. Al een snel merkte ik dat ik ik goed tekunnen kunnen lezen. Al snel snel merkte vooral las geluk. En nd stemmetje inliteratuur onsliteratuur hoofdlas vervelende vooral over geluk. En hoewel er aler al vooral literatuur las over over geluk. En hoewel onderwerp geschreven is, voeg en noemtveel ofveel vanover alles wil. Meditatie over het het onderwerp geschreven is, voeg ik ik veel over het onderwerp geschreven nu boek aan bundeling daar numijn mijn boek aan toe, een bundeling pen om boven die mijn stem te gaan daardaar nu boek aanhangen toe,toe, eeneen bundeling vanvan moderne wetenschappelijke inzichten moderne wetenschappelijke inzichten uit te lachen. Uit onderzoek blijkt datinzichten moderne wetenschappelijke overover ge- geén de kennis uit de en de oosterse lukde én deweek kennis uitklassieke de klassieke klassieke enoosterse die een paar keer per luk luk én kennis uitmediteren de en de filosofie. filosofie. stress ervaren, zij kunnen beter omfilosofie. Eenander ander groot misverstand over Een groot misverstand geluk is dat et negatieveEen emoties en tegenslag, en overover ander groot misverstand geluk is dat geld zou helpen om het te bereiken. bereiken. zou helpen te Vraag en zich beter te kunnen concentreren. geldgeld zou helpen om om het het te bereiken. Vraag mensen ofwie geld gelukkig maakt mensen of geld gelukkig maakt en zullen zij zullen , ze zijn gelukkiger niet medimensen ofdan geld gelukkig maakt en zij braaf zeggen datdat dat niet niet het geval geval braaf zeggen is, maar braaf zeggen dat dat niet het het geval is, maar kijkkijk naar wat zedoen, doen, dan valt op dat datmeesten jejenaar ze valt op de meesten k is een basisbehoefte endoen, we kunnen leje naar watwat ze dandan valt op dat de wel degelijk naar rijkdom streven. degelijk naar streven. meer gelukkigerwel tewel worden. Ik ben eenrijkdom groot degelijk naar rijkdom streven. VanVan meer geld wordt een mens nauwelijks wordt nauwelijks blijer, want nder van het introduceren vanmens het vak geldgeld wordt eeneen mens nauwelijks blijer, want behalve aan chronische pijn, behalve aan chronische somberheid, unde aan behalve scholen en universiteiten. Ik aan chronische pijn,pijn, somberheid, slaaptekort enextreme extreme armoede slaaptekort en armoede went hij overfs dat de overheid zich bemoeien slaaptekort enmoet extreme armoede went hij overdus ook aan een forse salarisverhoging alalaan ––dus ook een forse salarisverhoging collectieve geluk. Uit onderzoek al aan –aan dus ook aanaan eenblijkt forse salarisverhoging of het winnen van de loterij. Een beetje geld of het winnen van de loterij. beetje gelukkiger ook gezonder ofis,het winnen vanen deproducloterij. EenEen beetje geldgeld om inbasisbehoeften de basisbehoeften te voorzien voorzien maakt tein de basisbehoeften te maakt , meer energie heeft en gemakkelijker om om in de te voorzien maakt te- tevreden, maar wie twee ton per per jaar jaar krijgt is niet niet maar wie twee ton krijgt is en legt, dus devreden, regering moet zich richvreden, maar wie twee ton per jaar krijgt is niet gelukkiger danwie wie maar de helft helft verdient. gelukkiger dan maar de verdient. eluk, liever dan op het louter draaiende gelukkiger dan wie maar de helft verdient. jegoed goed kijkt, begrijp je ook ook dat het het de gegeje kijkt, begrijp je de van de economie. En als we dan eenAls Als jeAls goed kijkt, begrijp je ook dat dat het de gelukkigen zijn dierijk rijkworden. worden. Wie lekker in z’n z’n lukkigen die lekker in ns geluk op orde hebben, komt de WieWie lukkigen zijnzijn diedan rijk worden. lekker in z’n vel zit, zit, komt komt verder in het het leven en verdient verdient verder in leven en zelf.” vel vel zit, komt verder in het leven en verdient vaak eenhoger hoger salaris. Hetzelfde verband geldt salaris. Hetzelfde verband geldt vaakvaak eeneen hoger salaris. Hetzelfde verband geldt voor trouwen: wezijn zijn geneigd te denken denken dat in in voor trouwen: we geneigd te terhuis: Opvoor naar geluk. De we psychologie trouwen: zijn geneigd te denken dat dat in het huwelijk huwelijk treden mensen levensgeluk betreden mensen levensgeluk fijn leven het het huwelijk treden mensen levensgeluk be- bezorgt, omdat gehuwden vaak gelukkiger lijken zorgt, omdat gehuwden gelukkiger lijken eus / Bert Bakker; 304 blz. =gehuwden 18,95 zorgt, omdat vaakvaak gelukkiger lijken dan alleenstaanden, maar in feite feite zijn het de alleenstaanden, maar in dandan alleenstaanden, maar in feite zijnzijn het het de de gelukkigendie dieeerder eerdertrouwen. trouwen. gelukkigen gelukkigen die eerder trouwen. Ookvan vanbezittingen bezittingen worden worden mensen mensen uiteinuiteinOokOok van bezittingen worden mensen uiteindelijkniet niet blijer. blijer. Aan Aan spullen spullen wen wen je je ook ook binbindelijk delijk niet blijer. Aan spullen wen je ook binTrouw L E T T E R & G E E S T

nen de kortste keren. Dingen worden niet nennen de de kortste keren. Dingen worden niet kortste keren. Dingen worden niet mooier, ervaringen wel, doordat deherinneherinnemooier, ervaringen wel, doordat de de herinnemooier, ervaringen wel, doordat ring zekleurt. kleurt. ringring ze kleurt. ze Instudies studies waarin mensen wordt gevraagd om In studies waarin mensen wordt gevraagd omom In waarin mensen wordt gevraagd stil testaan staan bijde delaatste laatste keer dat zevijfhonvijfhonstilstil te staan bij bij de laatste keer datdat ze ze vijfhonte keer derd euro spendeerden enzij zijzich zich verrijkt voelderd euro spendeerden en en zij zich verrijkt voelderd euro spendeerden verrijkt voelden, noemen bijna alle ondervraagden een erden, noemen bijna allealle ondervraagden een er-erden, noemen bijna ondervraagden een varing. Wordt hun gevraagd zich delaatste laatste keer varing. Wordt hun gevraagd zich de de laatste keer varing. Wordt hun gevraagd zich keer teherinneren herinneren dat zevijfhonderd vijfhonderd euro uitgaven te herinneren datdat ze vijfhonderd euro uitgaven te ze euro uitgaven enhet het minder goed afliep, noemen zebijna bijna alen het minder goed afliep, noemen ze ze bijna al-alen minder goed afliep, noemen lemaal deaanschaf aanschaf van iets materieels. lemaal de aanschaf vanvan ietsiets materieels. lemaal de materieels.

gelukkig ‘Wie gelukkig ‘Wie gelukkig produceert is, produceert is, produceert meer. Laat Laat de meer. Laat de de regering zich zich regering zich daar op daar opop richten’ richten’ richten’

Na al deze deze misverstanden nuhet het goede NaNa al deze misverstanden is nu het goede al misverstanden isisnu goede nieuws dat wegeluk geluk kunnen oefenen. Het benieuws datdat wewe geluk kunnen oefenen. Het be-benieuws kunnen oefenen. Het wustzijn een spier enmeditatie meditatie kan diespier spier wustzijn isiseen spier kan wustzijn is een spier en en meditatie kan diedie spier trainen. Vaak ontstaat somberheid doordat een trainen. Vaak ontstaat somberheid doordat een trainen. Vaak ontstaat somberheid doordat een dwingend stemmetje inons ons hoofd vervelende dwingend stemmetje in hoofd vervelende dwingend stemmetje in ons hoofd vervelende gedachten noemt alles wil. Meditatie gedachten noemt ofvan van alles wil. Meditatie gedachten noemt of of van alles wil. Meditatie helpen boven tetegaan hangen kan helpen om boven diestem stem gaan hangen kankan helpen omom boven diedie stem te gaan hangen te onderzoek blijkt en ’m ’m uit uit te lachen. lachen. Uit onderzoek blijkt dat en en ’m uit te lachen. UitUit onderzoek blijkt datdat mensen paar keer week mediteren mensen die een paar keer per week mediteren mensen diedie eeneen paar keer perper week mediteren minder stress ervaren, beter omminder stress ervaren, zijkunnen kunnen beter omminder stress ervaren, zij zij kunnen beter omgaan negatieve emoties gaan met negatieve emoties entegenslag, tegenslag, en gaan metmet negatieve emoties en en tegenslag, enen zij zich beter te concentreren. zijblijken blijken zich beter tekunnen kunnen concentreren. zij blijken zich beter te kunnen concentreren. Kortom, ze gelukkiger niet mediKortom, zezijn zijn gelukkiger dan wie niet mediKortom, ze zijn gelukkiger dandan wiewie niet mediteert. teert. teert. Geluk isiseen basisbehoefte Geluk een basisbehoefte enwe wekunnen kunnen leGeluk is een basisbehoefte en en we kunnen le-legelukkiger te een groot ren om gelukkiger teworden. worden. Ikben ben een groot renren omom gelukkiger te worden. Ik Ik ben een groot voorstander van het introduceren van het vak voorstander introduceren voorstander vanvan het het introduceren vanvan het het vakvak gelukskunde scholen gelukskunde aan scholen enuniversiteiten. universiteiten. gelukskunde aanaan scholen en en universiteiten. Ik IkIk vind zelfs dat de overheid zich moet bemoeien de overheid moet bemoeien vindvind zelfszelfs dat dat de overheid zichzich moet bemoeien collectieve geluk. onderzoek blijkt met ons collectieve geluk. Uit onderzoek blijkt metmet onsons collectieve geluk. UitUit onderzoek blijkt gelukkiger is, gezonder dat wie gelukkiger is,ook ook gezonder enproducproducdatdat wiewie gelukkiger is, ook gezonder enen productiever is, meer energie heeft en gemakkelijker tiever is, meer energie heeft en gemakkelijker tiever is, meer energie heeft en gemakkelijker contacten legt, moet zich richcontacten legt, dus deregering regering moet zich richcontacten legt, dusdus de de regering moet zich richten op geluk, liever dan op het louter draaiende op geluk, liever op het louter draaiende ten ten op geluk, liever dandan op het louter draaiende houden van de economie. En als we dan eenhouden de economie. En we als we houden vanvan de economie. En als dandan een-eenmaal geluk hebben, komt maal ons geluk oporde orde hebben, dan komt de maal onsons geluk op op orde hebben, dandan komt dede rest vanzelf.” vanzelf.” restrest vanzelf.” Ap Dijksterhuis: Op naar geluk. De psychologie Ap Dijksterhuis: Op naar geluk. De psychologie Ap Dijksterhuis: Op naar geluk. De psychologie van een fijn leven leven van van een een fijn fijn leven Prometheus / Bert Bakker; 304 blz. = 18,95 Prometheus / Bert Bakker; blz. = 18,95 Prometheus / Bert Bakker; 304 304 blz. = 18,95

33 Trouw L E T T E R & G E E S T 33 Trouw S T 33 Trouw L E T LTEETRT&EGRE&EGS E T E33


3 33

2

Positief denken

Hoe voelt Lukkie zich? Kruis aan.

3

dankbaarheid

Versier je eigen kaartjes

dank je wel

dank je wel

dank je wel

2

Positief denken

6

toekomstdromen


Gelukskoffer brochure (Reinders)  

Het hele aanbod van Gelukskoffer in een overzichtelijk boekje!

Gelukskoffer brochure (Reinders)  

Het hele aanbod van Gelukskoffer in een overzichtelijk boekje!

Advertisement