Page 1


Πιςτοποιητικό Απολφςεωσ του Δ.Τ Ο οποίοσ υπηρέτηςε ςτα Αγγλικά έργα από τον 10/1916 έωσ 2/1919


Η Εινικθ Τράπεζα υπθρξε πάντοτε προςτάτισ των γεωργών…


Ε.Α.Π 1931 Παραχωρθτιριον Α. Γαίαι Β. Οικιματα κ.λ.π.


ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΩ΢ ΠΡΟ΢ΦΤΓΩΝ Πρωτόκολλον εκτιμιςεωσ και παραδόςεωσ οικιματοσ


Αίτθςθ Δ.Σ. πρόςφυγα κατοίκου Πεπονιάσ Νεαπόλεωσ Περί χορθγιςεωσ δανείου προσ ανζγερςιν θ επιςκευιν του επικινδφνου ετοιμορρόπου οικίαν του. …εγκαταςτάκθν κατά το ζτοσ 1929 εντόσ τελείασ ετοιμορρόπου οικίασ μονορόφου εκ πλίνκων.

…κινδυνεφει θ ηωι τθσ οικογενείασ μου εισ μζγιςτον βακμόν…


…Σο μζγεκοσ τθσ ακλθότθτοσ τθσ οικίασ θσ παρζλαβον εκ τθσ Ε.Α.Πρ. είναι καταφανζσ και εκ του ότι τθν οικίασ μου ων ανζφερον θ Ε.Α.Π. μοι τθν εχρζωςε μόνον 2500 δραχμάσ…


Πιςτοποιθτικόν διλωςθσ τετράτροχου οχιματοσ …ηευγνόμενον δια βοών.


Αρχείο-Έγγραφα Προσφύγων  

Έγγραφα Προσφύγων,Πεπονιά Βοίου Κοζάνης

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you