Page 1

Departamento de orientación. IES " A Sangriña", ", caderno de orientación : Elexir na E:S:O.. Ed. Donostiarra .

4º E.S.O.

PASO 5º

En que estudios vou mellor?

¿


Instruccións para a súa realización Agora tes que realizar un exercicio de memoria lembrando as calificacións obtidas nos cursos anteriores. As notas logradas ata o momento mostran a túa capacidade e esforzo para os estudios e poden servirche de referencia para enfocar futuras opcións académicas Enche a táboa de notas do seguinte xeito 1. Coloca nas casiñas correspondentes as notas finais obtidas en cada área 2. Converte a nota en puntuación segundo a seguinte táboa NOTA Sobresaliente Notable Ben Suficiente Insuficiente

PUNTUACIÓN 10 8 6 5 3

3. Fai a media das puntuacións e escríbea na casiña correspondente 4. Traslada as puntuacións medias desta táboa a Táboa de Bloques e calcula a media de cada bloque 5. Pasa os datos da última columna a Táboa Resumo da Autocoñecemento


Táboa de Notas Áreas Lengua castellana literatura

Lingua galega e literatura

Lingua estranxeira

Matemáticas

Ciencias sociais

Educación Física

Ciencias da Natureza

Educación Plástica e Visual

Tecnoloxía

Música

Optativa 1

Optativa 2

Optativa 3

1º ESO

2º ESO

3º ESO

Nota

Nota

Nota

Puntuac

Puntuac

Puntuac

Puntuación

media


Optativa 4

Táboa de Bloques Nota Tecnología BLOQUE Matemáticas TECNOLÓXICO Optativa* Optativa*

BLOQUE CIENTÍFICO

Matemáticas Ciencias da Natureza Optativa* Optativa*

Ciencias da Natureza BLOQUE Optativa* BIOSANITARIO Optativa*

BLOQUE SOCIAL

Ciencias Sociais Matemáticas Optativa* Optativa*

Ciencias Sociais Lengua castellana y lit BLOQUE Lingua galega e lit HUMANÍSTICO Lingua estranxeira Optativa* Optativa*

BLOQUE ARTÍSTICO

Música Educación Plástica e V Educación Física Optativa* Optativa*

Media do Bloque


* Engade a cada bloque as optativas que teñan relación co mesmo

SÍNTESE DA 1ª PARTE Co traballo realizado nos pasos anteriores fuches completando esta táboa que mostra a situación respecto a cada un dos Campos Profesionais.

TÁBOA RESUMO DO RENDEMENTO

Campo

Intereses

Campo 1

Tecnolóxico

Campo 2

Científico

Campo 3

Biosanitario

Campo 4

Social

Campo 5

Humanidades

Campo 6

Artístico

Aptitudes

Personalidade

Rendimento

Suma

Agora vas a comenzar a realizar a 2ª parte deste programa. Nela poderás recoller información sobre os estudos que che ofrecen a partires de agora. O diagrama que ven a continuación amosa os diferentes itinerarios de estudos. Nos pasos seguintes imos a ir analizando detidamente cada un deles.

5 rendemento academico  
5 rendemento academico  
Advertisement