Page 1


Kallid kolleegid! Virumaa kolledži teine aastaraamat on teie ees. Nagu eelmine, oli ka 2011. aasta sündmusterohke. Peamine oli kahtlemata see, et Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus andis meile oma 2011. aasta detsembrikuu otsusega 3 miljonit eurot Põlevkivi Kompetentsikeskuse tarvis. Selle positiivse otsusega saab läbi kompetentsikeskuse loomise kolmeaastane ettevalmistusperiood. Ees seisab kompetentsikeskusele laborikorpuse ehitamine. Edukalt on lõpule viidud hoonete ehituse eriala materiaalse baasi loomise projekt (137 700 eurot). Alustatud on kaks projekti: pea- ja laborikorpuse rekonstrueerimine - 930 873 eu ro t – n ing abin õu d tu leo hut us e j a õppeasutusele ligipääsu nõuete täitmiseks – 209 950 eurot. Peale nende projektide rahuldas sihtasutus Archimedes 2011. aasta lõpul kolledži kolm taotlust õppe infrastruktuuri parendamiseks 295 633 euro ulatuses. Nii ü let a b 2 0 12 . a as ta l ka h eksa pro j ekt i finantseerimine kokku 2,3 miljonit eurot, mis on peaaegu 60 protsenti kolledži eelarvest. See on väga suur summa. Olulise tähtsusega sündmus kolledži elus on see, et haridus- ja teadusministeerium kinnitas kütuste keemia ja tehnoloogia eriala magistriõppekava, mis annab võimaluse alustada 2012. aasta septembrist magistriõpet. Kogu aasta on tehtud tohutut tööd tehnikaalaste teadmiste populariseerimiseks nii meie regiooni kui ka kogu Eesti kooliõpilaste hulgas. Aasta jooksul viibis kolledži laborites ja auditooriumides üle 500 õpilase. On sõlmitud koostöölepingud regiooni kolme suur ema gümnaasiumiga. Kasutades meeldivat võimalust, tahan südamest tänada kogu kollektiivi nende panuse eest kolledži arengusse. Ees seisab vähemalt niisama huvitav ja sündmusterohke 2012. aasta. Edu meile! PhD Viktor Andrejev, direktor


Дорогие коллеги! Вышел из печати второй выпуск ежегодного альманаха Вирумааского колледжа. Год 2011, как и предыдущий, был очень насыщен событиями. Несомненно, главным из них является то, что целевое учреждение развития предпринимательства своим решением от 7 декабря 2011 года выделило 3 миллиона евро на деятельность Центра компетенции по горючему сланцу. Этим положительным решением завершается трехлетний подготовительный период по созданию Центра компетенции при колледже. Впереди строительство лабораторного корпуса под Центр компетенции. Успешно реализован проект по оснащению материальной базы по специальности «Строительство зданий» в объеме 137,7 тысяч евро. И начаты два проекта «Реконструкция главного и лабораторного корпуса» в объеме 930873 евро и «Выполнение мероприятий по соблюдению норм пожарной безопасности и доступа в учебное заведение» в объеме 209950 евро. Кроме этих проектов, целевое учреждение «Archimedes» в конце 2011 года удовлетворило три ходатайства колледжа по улучшению учебной инфраструктуры в объеме 295633 евро. Таким образом, доля финансирования по воcьми проектам

на 2012 год превышает 2,3 миллиона евро, что составляет почти 60% бюджета колледжа. Это очень большая сумма. Значимым событием в жизни колледжа является утверждение Министерством образования и науки магистрской программы по специальности «Технология и химия топлив», что дает возможность в сентябре 2012 года открыть прием первых студентов в магистратуру. В течение года проведена огромная работа по популяризации технических знаний среди школьников региона и Эстонии. Более 500 школьников побывали в течение года в лабораториях и аудиториях колледжа. Заключены договоры о сотрудничестве с тремя крупнейшими гимназиями региона. Пользуясь приятной возможностью, хочу выразить огромную благодарность всему коллективу за их вклад в дальнейшее развитие колледжа. Впереди у нас не менее интересный и насыщенный событиями 2012 год. Удачи нам! PhD Виктор Андреев, директор

3


SISUKORD ÕPPETEGEVUS

5

ARENDUSTEGEVUS

28

ÜLIÕPILASELU

51

SÜNDMUSED

62

STRUKTUUR JA JUHTIMINE

72

AUTORID JA TÕLGID

75

Koostaja ja toimetaja: Reet PÄRSS Kaas ja kujundus:

Evald ISRAEL

Küljendus:

Gelena ORLOVA

Korrektuur:

Reet PÄRSS, Anu PIIRIMAA, Viktor ANDREJEV, Anna KALJUSAAR

Fotod:

Kolledži töötajad ja tudengid

ISBN 978-9949-23-245-1 Trükk: TTÜ Kirjastus Tallinn, 2012

© Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž, 2012

4


ÕPPETEGEVUS УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2011. aastal toimus kolledžis tavapärane õppetöö. Üliõpilased õppisid kuuel nelja-aastasel rakenduskõrghariduse õppekaval: -

tootmistehnika ja tööstusettevõtlus; informaatika; kütuste tehnoloogia; tootmise automatiseerimine; hoonete ehitus; energiatehnika.

В 2011 году в колледже проходила обычная учебная работа. Студенты учились по шести четырехгодичным прикладным учебным программам: -

Sügissemestrist algas õppetöö uue õppekava versiooni järgi ehituse valdkonnas: senine ehitustehnika sai nimetatud hoonete ehituseks. 2011/12. õa-l võeti vastu 201 uut üliõpilast. Lisaks päevastele üliõpilastele õppisid kolledžis ka kaugüliõpilased: esimene vastuvõtt toimus hoonete ehituse erialale, õpinguid jätkasid energiatehnika, kütuste tehnoloogia, tootmise automatiseerimise ja informaatika eriala kaugüliõpilased. Kolledži lõpetas 2011. a 68 üliõpilast, neist kümme cum laude. Õppejõud on jätkanud suurt tööd e-kursuste ja e-toega kursuste väljatöötamisel. Suurt tähelepanu pöörasime õppekavaarendusele. Kuna kolledži õppekavades on praktika osakaal min 36 EAP (min 15% õppekava kogumahust), siis kaks seminari pühendasime Primuse programmi toel praktikakorralduse parendamisele. Esimesel ühisseminaril „Õppekavades olevate praktikate parendamine koostöös t ö ö an dj a t eg a” o sa le s id lis a ks ko lle dž i üliõpilastele ja praktikakuraatoritele praktikajuhendajad meie suurtest partnerettevõtetest (Eesti Energia ASi ja Viru Keemia ASi struktuuriüksused) ning Jõhvi Vallavalitsusest. Kokku oli osalejaid 39. Korraldasime ka jätkuseminari, et kõiki häid ideid, mida

-

производственная техника и промышленное предпринимательство; информатика; технология топлив; автоматизация производства; строительство зданий; энерготехника.

С осеннего семестра начались занятия по новой учебной программе «Строительство зданий». В 2011/2012 учебном году колледж принял 201 первокурсника. Кроме студентов дневной формы обучения, в колледже учились студенты-заочники. В этом году впервые состоялся прием студентов на заочное отделение по специальности «Строительство зданий». Также на заочной форме обучения продолжили учебу студенты специальностей «Энерготехника», «Технология топлив», «Автоматизация производства» и «Информатика». В 2011 году колледж закончили 68 студентов, 10 из которых – с дипломом cum laude. Преподаватели провели большую работу по составлению электронных курсов. Большое внимание было обращено на развитие учебных программ. Поскольку в учебных программах колледжа доля практики составляет 36 EAP (минимально 15% от общего объема учебной программы), то в рамках программы «Primus» было проведено два семинара, посвященных улучшению организации практики. На первом семинаре «Улучшение организации практики в учебных программах совместно с работодателями» участвовали студенты, кураторы практики колледжа, а также руководители практики крупных предприятий-партнеров («Eesti Energia AS», «Viru Keemia Grupp AS») и Йыхвиское волостное управление. Всего в семинаре участвовало 39 человек. Позже был организован еще один семинар с целью обсуждения применения новых идей в ближайшем будущем. 2011 год является особенным, потому что колледж готовится к первому приему студентов в магистратуру на специальность «Техно-

5


ühisseminarilt saime, ka lähiajal edukalt ellu rakendada. 2011. aasta on eriline selle poolest, et kolledž valmistub esimeseks vastuvõtuks magistriõppekavale (kütuste keemia ja tehnoloogia). 2011. a lõpuks valmisid uued versioonid kahest õppekavast: tootmistehnika ja tööstusettevõtlus reorganiseeritakse masinaehitustehnoloogia õppekavaks ning infomaatika rakendusinfotehnoloogia õppekavaks. Kolledž jätkab tööd selle nimel, et olla väärikas TTÜ õppeasutus ning pakkuda kvaliteetset rakenduskõrgharidust ning täiendusõpet.

логия и химия топлив». К концу 2011 года разработали две новых учебных программы. Учебная программа «Производ ственная техника и промышленное предпринимательство» будет преобразована в «Технологию машиностроения», а программа «Информатика» – в «Прикладную инфотехнологию». В дальнейшем колледж продолжит работу во имя того, чтобы оставаться престижным учебным заведением ТТУ и предлагать качественное прикладное высшее образование и курсы повышения квалификации. МА Реэт ПЯРСС

MA Reet PÄRSS

STIPENDIUMID KOLLEDŽI ÜLIÕPILASTELE СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ КОЛЛЕДЖА Tööstusettevõtted panustavad järjest enam uute tehnoloogiate ja seadmetepargi arengusse, ka spetsialistide koolitus peab vastama ettevõtete vajadustele. Koostöös arendatakse kolledži õppekavasid, ettevõtete spetsialistid juhendavad üliõpilaste praktikaid ja lõputöid. Juba kuuendat aastat jagavad ettevõtted stipendiume nende jaoks oluliste erialade üliõpilastele. 2011. aastal kandideeris stipendiumitele 71 üliõpilast, kellest 24 on langenud au omada ettevõtte või asutuse nimelist stipendiumi kogusummas 16 340 eurot. Traditsiooniliselt antakse Riigikogu liikme Valeri Korbi nimeline ja kohalike omavalitsuste stipendiumid üle veebruarikuus kolledžis ning ettevõtete stipendiumid nii kevad- kui ka sügissemestril Tallinna Raekojas. MSc Mare ROOSILEHT

Промышленные предприятия вкладывают все больше средств в развитие новых технологий и оборудования, что предполагает подготовку специалистов в соответствии с их потребностями. Совместно с предприятиями колледж разрабатывает учебные программы, а специалисты предприятий руководят практиками и дипломными работами студентов. Уже шестой год предприятия выплачивают стипендии лучшим студентам тех специальностей, которые являются важными для них. В 2011 году кандидатами на стипендии было 71 человек, из которых 24 имели честь получить именную стипендию предприятия или учреждения на общую сумму 16 340 евро. По традиции, именную стипендию члена Рийгикогу Валерия Корба и стипендии местных самоуправлений выдают в феврале в колледже, а стипендии предприятий, как в весеннем, так и в осеннем семестре, в Таллиннской ратуше. MSc Маре РООЗИЛЕХТ

6


Kevadised stipendiumid 2011 AS EESTI ENERGIA KAEVANDUSED rakenduskõrgharidusõppe stipendium Artur Puzinas Olesja Starodubtseva

Energiatehnika Tootmistehnika ja tööstusettevõtlus

IV aasta IV aasta

960 € 960 €

IV aasta

960 €

II aasta II aasta II aasta III aasta III aasta

640 € 640 € 640 € 960 € 960 €

Hoonete ehitus

III aasta

320 €

Hoonete ehitus

IV aasta

320 €

Informaatika Tootmise automatiseerimine Tootmistehnika ja tööstusettevõtlus Tootmistehnika ja tööstusettevõtlus Hoonete ehitus Kütuste tehnoloogia

IV aasta II aasta III aasta IV aasta IV aasta III aasta

200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 €

II aasta

320 €

OÜ KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUS rakenduskõrgharidusõppe stipendium Jevgeni Korniltsev

Hoonete ehitus

AS VIRU KEEMIA GRUPP rakenduskõrgharidusõppe stipendium Kirill Cherkasskikh Konstantin Barsukov Uljana Andrianova Aleksei Zverev Irina Purvinis

Tootmise automatiseerimine Tootmise automatiseerimine Tootmise automatiseerimine Energiatehnika Kütuste tehnoloogia

JÕHVI VALLAVALITSUSE stipendium Kirill Spektor KIVIÕLI LINNA stipendium Olga Žuravljova KOHTLA-JÄRVE LINNA stipendium Margarita Krivolesova Jevgeni Moissejev Aleksandr Tšistokletov Olesja Starodubtseva Natalia Belova Artjom Trifonov

RIIGIKOGU LIIKME VALERI KORBI NIMELINE stipendium Uljana Andrianova

Tootmise automatiseerimine

Sügisesed stipendiumid 2011 AS VIRU KEEMIA GRUPP rakenduskõrgharidusõppe stipendium Valentina Volkova Sergei Gontšarov Uljana Andrianova Alexey Popov Ksenia Moskvina Irina Nikkar Jevgenia Morjuhhova Aleksei Zverev

Tootmise automatiseerimine Tootmise automatiseerimine Tootmise automatiseerimine Tootmise automatiseerimine Kütuste tehnoloogia Kütuste tehnoloogia Kütuste tehnoloogia Energiatehnika

I aasta I aasta III aasta III aasta III aasta III aasta II aasta IV aasta

400 € 400 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 700 € 1 000 €

III aasta

960 €

ARZA GRUPP OÜ rakenduskõrgharidusõppe stipendium Roman Daniljuk

Hoonete ehitus

7


AASTA ÕPPEJÕUD 2010 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2010 Tallinna Tehnikaülikoolis on kaunis traditsioon valida kord õppeaastas iga teaduskonna ja kolledži õppejõudude seast aasta õppejõud. Tiitel antakse üle vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul aktusel. 15. veebruaril 2011 kinnitas TTÜ rektor prof Andres Keevallik oma käskkirjaga 2010. aasta parimate õppejõudude valimistulemused. Kolledži 2010. aasta õppejõuks valiti energeetika ja automaatika lekto raa di dotsent, lektoraadi juhataja PhD Olga Ruban, kes on saavutanud häid tulemusi nii õppe- kui ka õppemetoodilises töös ja sellega seonduvas arendustegevuses (kaasaegsete õppemeetodite rakendamine, eõppe kursuse väljatöötamine õppe aines programmeeritavad kontrollerid ning selle aktiivne kasutamine õppeprotsessis, uute se ad mete ra ke nd am ine õpp eprotse ssis); õpetanud 2010. aasta jooksul 6 erialaainet energiatehnika ja tootmise automatiseerimise eriala tudengitele; olnud lõputöö juhendajaks kuuele lõpetajale; korraldanud õppe- ja diplomieelset praktikat, korraldanud suvepraktika kolmele üliõpilasele Vilniuse Gediminase Ülikoolist Erasmuse programmi raames; osalenud ja ettekandega esinenud rahvusvahelistel konverentsidel; avaldanud artikleid, ka koos ül iõ pi l a s teg a ; os a l e nud ra hv us va he li se s projektis: „Intellektuaalsed probleemid transpordis“ koos Riia Tehnikaülikooliga; osalenud mitmetel täienduskoolituskursustel; pälvinud kõrgeid hinnanguid üliõpilastelt. Soovime lugupeetud õppejõule jaksu. MA Reet PÄRSS

В Таллиннском техническом университете есть прекрасная традиция раз в год выбирать среди преподавателей каждого факультета и колледжа преподавателя года. Титул вручается на торжественном заседании, посвященном годовщине республики. 15 февраля 2011 года ректор ТТУ, профессор Андрес Кеэваллик, своим приказом утвердил результаты выборов преподавателей 2010. Преподавателем колледжа 2010 выбрали доцента и заведующую лекторатом энергетики и автоматики, PhD Ольгу Рубан, которая достигла хороших успехов, как в учебной, так и в учебно-методической работе и в связанной с этим деятельностью по развитию (применение современных учебных методов, разработка э-курса для предмета «Программируемые контроллеры» и активное применение его в учебном процессе, применение в учебном процессе новых установок); обучала студентов специальностей «Энерготехника» и «Автоматизация производства» 6 предметам по специальности; руководила выпускными работами шести студентов; была организатором учебной и преддипломной практики, организовала летнюю практику для трех студентов из Вильнюсского университета Гедиминаса в рамках проекта «Erasmus»; участвовала и выступала с докладами на международных конференциях; опубликовала статьи и вместе со студентами принимала участие в международном проекте «Интеллектуальные проблемы в транспорте» совместно с Рижским Техническим университетом; принимала участие во многих курсах по повышению квалификации; получала высокие оценки от студентов. Желаем уважаемому преподавателю успехов. MA Реэт ПЯРСС

8


EDUKAS VASTUVÕTT ALGAB REKLAAMIST УСПЕШНЫЙ ПРИЕМ НАЧИНАЕТСЯ С РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ

Iga ülikooli jaoks on üks tähtsamatest sündmustest uute üliõpilaste vastuvõtt. Kolledžis kestab vastuvõtt kolm nädalat: kaks nädalat juuni lõpust juuli alguseni ning üks nädal augusti alguses. Perioodi vaadates tundub see lühikese ajana, kuid selleks, et vastuvõtt oleks edukas ja kohad täidetud, tuleb teha pidevat viljakat tööd ehk reklaamikampaaniat kogu õppeaasta jooksul. Seetõttu peab erialade tutvustamist alustama kohe pärast suvist vastuvõttu juba oktoobris. Seda näeb ette Virumaa kolledži strateegia ning mitu aastat järjest on nii ka tehtud. Tänapäeval ei koosne reklaamikampaania traditsioonilisest avatud uste päevast või kuulutuse avaldamisest ajalehes. Kolledž kasutab mitmeid meetodeid: igasugune koostöö koolidega (sh koostöölepingute allkirjastamine); avatud uste päevad; infotunnid koolides; osalemine haridusinfomessidel nii Eestis kui ka välismaal; Interneti võimaluste kasutamine (veebilehekülg, Facebook); koolide ja gümnaasiumite tehnikahuvilistele tehnikaklubi toimumine kolledžis; reklaam meedias jms. Kindlasti kasutab kolledž ka traditsioonilisi meetmeid, näiteks külastab suuri Eesti haridusinfomesse: TEEVIIT, mis toimub detsembris Tallinnas, ja ORIENTIIR, mis toimub märtsis Narvas. Tundub, et viimastel aastatel külastab messi TEEVIIT vähem rahvast, kuna põhiliselt saavad noored informatsiooni nüüd Internetist. Kuid ORIENTIIRi külastavad ikkagi paljud. Kolledžil on alati nendel messidel läinud väga hästi. Võib lisada, et Narvas tuntakse rohkem huvi kolledži vastu sellepärast, et me oleme ainuke tehniline kõrgkool Ida-Virumaal, mistõttu ida-virumaalased on meie potentsiaalsed sisseastujad. 2011. aastal katsetasime teist korda oma jõudu infomessil välismaal. Twentieth International Education Fair toimus oktoobris Peterburis. Mess oli korraldatud väga heal tasemel. Messi tööaeg oli optimaalne – üks päev kell 12.00-17.00. Päeva jooksul külastas messi üle 3000 inimese (eelmisel aastal – 4800). Boksis ”Study in Estonia” olid kuue

Для каждого университета одним из главных событий является прием новых студентов. В колледже прием длится 3 недели: 2 недели – с конца июня до начала июля и 1 неделя в начале августа. Период приема не является длинным, но для того, чтобы прием удался, и все места заполнились, нужно плодотворно работать и проводить рекламную кампанию на протяжении всего учебного года. Поэтому рекламу специальностей мы начинаем сразу в начале нового учебного года. Сегодня рекламная кампания не состоит только из традиционных дней открытых дверей и объявлений в газетах. Колледж использует несколько различных методов: разнообразная совместная работа со школами (в т.ч. подписание договоров о сотрудничестве); день открытых дверей; инфочасы в школах; участие в инфоярмарках образования как в Эстонии, так и за рубежом; использование возможностей интернета (домашняя страничка, Facebook); организация и проведение клубов Юного Техника и Терра Кукерсита для школьников и гимназистов на базе колледжа; реклама в средствах массовой информации и др. Также используем традиционные методы. Участвуем в крупных инфоярмарках образования Эстонии: TEEVIIT (в декабре в Таллинне) и ОРИЕНТИР (в марте в Нарве). В последние годы инфоярмарку TEEVIIT стало посещать меньше людей. Это связывают с тем, что теперь молодежь получает интересующую информацию в интернете. Но ОРИЕНТИР все же пользуется популярностью. Можно добавить, что в Нарве к колледжу имеется повышенный интерес. Это объяснятся тем, что колледж является единственным техническим учебным заведением в Ида-Вирумаа, поэтому жители уезда являются нашими потенциальными студентами. В 2011 году мы второй раз попробовали свои силы на инфоярмарке за рубежом. Twentieth international education fair проходила в октябре в Санкт-Петербурге. Ярмарка была проведена на очень хорошем уровне. В течение дня ярмарку посетило более 3000 человек. В боксе «Study in Estonia» были представители 6 университетов: Таллиннский университет, Тартуский университет, Таллиннский технический университет, Эстонская высшая школа предпринимательства Майнор, Эстонская

9


ülikooli esindajad: Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Messi külastajad kuulusid erinevatesse vanuserühmadesse: keskkooli viimase klassi õpilased ja nende vanemad; kõrgkooli esimese haridusastme üliõpilased, kellel on soov saada teine kõrgharidus või jätkata õpinguid magistrantuuris; märkasin ka põhikooliõpilasi koos vanematega; välisüliõpilased, kes praegu õpivad Venemaal (nt Aafrikast) jt. Venemaa inimestel on päris suur huvi Eestis õppimise vastu. Seda näitas küsijate suur hulk nii TTÜ kui ka teiste Eesti ülikoolide juures. Üheks põhjuseks nimetati lähedust. Sellel aastal loobusime avatud uste päeva korraldamisest, kuna eelmiste aastate kogemus ei toonud kaasa selle ürituse järel mingit märkimisväärset tulemust. Selle asemel käime juba viis või kuus aastat järjest (ka 2011. a) ise Ida-Virumaa koolides infotundidega ennast tutvustamas. Selle aasta kevadel oleme külastanud üheksat kooli. Osa koolidest on käinud meie laboreid uudistamas erinevate ürituste raames. 2011. aasta aprillis ja mais külastasid keskkonnateadlikkuse projekti ”Põlevkivimaa” raames kolledžit 34 Tallinna gümnaasiumi 10.–12. klasside õpilased. 2011. aastal oli vastuvõtt kolledžisse edukas. Võtsime vastu 201 uut üliõpilast: 155 – riigieelarvelistele kohtadele ja 46 tasulistele õppekohtadele. Jätkub vastuvõtt kaugõppe erialadele. Sellel aastal võtsime vastu kütuste tehnoloogia ja hoonete ehituse erialadele, kummaski rühmas õpib 35 inimest. Kaugõppe osakaal kolledžis kasvab, tänaseks on meil juba seitse rühma. Sellel aastal saime vastu võtta oma esimese välisüliõpilase Venemaalt. Dokumentide menetlemine TTÜ rahvusvaheliste suhete osakonna ja õppeosakonna abiga võttis küll aega, aga tulemus oli see, et kandidaat sai riigieelarvelisele kohale. Tänu sellele positiivsele tulemusele plaanime reklaamida oma venekeelseid erialasid ka Venemaal. Järgmise suve vastuvõtuks on reklaamikampaania juba alanud ja toimub kolledžis pideva protsessina. Sel aastal käivitus ühine koostööprojekt Eesti Energia AS-iga; sügiskoolivaheajal toimus koolilastele (7.-9. kl.) keemia teaduslaager ning palju-palju muid tegevusi ja üritusi. Katrin KRUUT

10

академия искусства, Эстонская академия музыки и театра. Посетители ярмарки принадлежали к разным возрастным группам: выпускники гимназий, их родители; студенты ВУЗов, которые хотят получить второе высшее образование или продолжить обучение в магистратуре; ученики основной школы; иностранные студенты, которые сейчас учатся в России (например, из Африки) и др. У жителей России довольно большой интерес к получению образования в Эстонии. Это показало большое количество заинтересованных. Причиной этого назвали близкое территориальное расположение. В этом году мы отказались от проведения Дня открытых дверей, потому что опыт предыдущих лет показал, что это мероприятие не приносит существенного результата. Вместо этого мы уже 6 лет подряд (также и в 2011 году) сами посещаем школы Ида-Вирумаа, где проводим инфочасы, знакомя школьников с нашими специальностями. Весной этого года посетили 9 школ. Часть школьников познакомились с нашими лабораториями в рамках различных мероприятий и проектов. В 2011 году прием в колледж был успешным. Студентами стали 201 человек, из которых 155 поступили на бюджетные места и 46 – на платные. В этом году приняли по 35 человек на заочное отделение специальностей «Технология топлив» и «Строительство зданий». Доля заочного обучения в колледже растет, на сегодняшний день у нас уже 7 групп. В этом году колледж принял первого иностранного студента из России. Оформление документов при помощи отдела международных отношений и учебного отдела заняло много времени, однако в результате кандидат поступил на бюджетное место. К приему следующего года реклама уже началась и проходит в колледже постоянно. В этом году мы запустили совместный рекламный проект с « Eesti Energia AS » с целью популяризации технических специальностей, а во время осенних каникул проходил научный лагерь по химии для учеников 4-9 классов и много-много других мероприятий. Катрин КРУУТ


KEVADINE E-ÕPPE KONVERENTS ВЕСЕННЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ Э-ОБУЧЕНИЯ 6.–8. aprillini 2011 toimus Tartus Eesti Maaülikoolis Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse e-Õppe Arenduskeskus organiseeritud e-õppe kevadkonverents „E-õpe – üksikute hobi normiks!“. Kolledžit esindasid konverentsil Anu Piirimaa, Kaire Viil ja Gelena Orlova. Konverentsi põhiteemadeks olid uued suunad ja uuenduste rakendamine hariduselus. Peale selle räägiti, et õppejõul pole enam mingit infomonopoli ja et üliõpilaste õppetöös on praktikal suur osa. Kõigile meeldis väga Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õpetaja ja õpilaste esinemine. Nad rääkisid vaimustunult e-õppe võimalustest meediaõpetuses. Konverentsile olid kutsutud lektorid välisriikide ülikoolidest (University of Barcelona, The Open Unuversity UK, Athabasca University, Santa Catarina Virtual University). Üks arutletavaid küsimusi oli vabalt kasutatavate elektrooniliste materjalide teema, konverentsil osalejatele tutvustati ühtlasi ressursse ja aadresse, mis aitavad leida elektroonilisi materjale mitmesugustel teemadel. Videokonverentsi abil õnnestus osavõtjatel vahetada e-õppe kogemusi Soome kolleegidega. Konverentsi teisel õhtul anti ööklubis Ahi kursuste autoritele pidulikult kätte e-kursuse kvaliteedimärk 2011. Konverents oli väga tihedalt täis kasulikku ja huvitavat infomaterjali ning aktiivset e-õppe kogemuste vahetamist.

С 6 по 8 апреля 2011 года в Тарту в Сельскохозяйственном университете проходила организованная Центром развития Э-обучения целевого учреждения «Eesti Infotehnoloogia» весенняя конференция «Э-обучение: хобби для одиночек, норма - для всех!». Вирумааский колледж ТТУ на конференции представляли Ану Пийримаа, Кайре Вийл и Гелена Орлова. Основными темами конференции были новые направления и новаторство в образовании. Среди прочего шла речь о том, что преподаватель не является больше какой-то информационной монополией, говорилось также о большой роли практики в обучении студентов. Очень понравилось выступление преподавателя и учащихся из Таллиннской гимназии Лиллекюла, которые с воодушевлением рассказывали об использовании возможностей электронного обучения по учебному предмету «Медиа». На конференцию были приглашены лекторы из университетов иностранных государств. Одним из вопросов обсуждения была тема открытых электронных материалов, участники конференции были также ознакомлены с ресурсами и адресами, помогающими найти электронные материалы на различные темы. С помощью видеоконференции с коллегами из Финляндии участникам удалось поделиться своим опытом в области электронного обучения. Во второй вечер конференции в ночном клубе «AHI» проходило награждение авторов курсов, получивших «Знак качества курсов 2011».

Gelena ORLOVA Гелена ОРЛОВА

11


E-ÕPPE MATERJALIDE ESITLUSED ПРЕЗЕНТАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ МАТЕРИАЛОВ Kaks korda aastas toimuvad kolledžis seminarid, kus meie õppejõud esitlevad e-materjale, mis on loodud projekti BeSt finantseerimisel, ning jagavad kogemusi. Ka see aasta polnud erandiks. 5. mail ja 16. novembril toimusid e-materjalide esitlused. Sellel aastal loodi BeSt programmi raames 10 e-kursust ja 13 õpiobjekti. E-kursused 2011: - Kütusetööstuse protsessid ja seadmed II, autor Sergey Chekryzhov; - Eesti keel algtasemele (kaugõpe) ja Estica II, autor Kaire Viil; - Informaatika I, autor Tatiana Tomasova;

- Dis kree tne

m ate ma ati ka,

autor

O lg a

Dunajeva;

- Algoritmid ja andmestruktuurid, autor Inna Dokutšajeva;

- Tehniline füüsika II, autorid Tatjana Baraškova ja Veroonika Shirokova;

- Elektroonika ja jõupooljuhttehnika, autor Dmitry Shvarts;

- Automaatikasüsteemide projekteerimine, autor Olga Ruban;

- Üldvõõrkeel (saksa keel), autor Vladislav Matjuškin.

Õpiobjektid 2011: - 5 õpiobjekti erialasele inglise keelele: Comparison of Adjectives, English for Fuel technology I (Chemical engineering), English for Fuel Technology II (Fuels), English for Fuel Technology III (Material Types and Properties), Tööohutus (Safety at work), autor Irina Petrova; - 4 õpiobjekti teemal SQL-keel: Andmete defineerimise laused, Päringud mitme tabeli põhjal, Agregaatfunktsioonid. Andmete grupeerimine, Alampäringud, autor Žanna Gratšjova; - 4 õpiobjekti Polümeeride keemiale ja füüsikale: Metüülmetakrülaadi polümerisatsioon m assis, Metüülm etak rülaadi polümerisatsioon suspensioonis, Stüreeni polümerisatsioon lahuses, Stüreeni polümerisatsioon suspensioonis, autorid Larisa Grigorieva ja Anna Prants. Erit i tah an ära mä rkida arvu tipõ hist e materjalide koostamise veterane Žanna Gratšjovat (kolm kursust ja kuus õpiobjekti) ja Inna Dokutšajevat (neli e-kursust), neil on

12

Два раза в год в колледже проходят семинары, на которых наши преподаватели знакомят с электронными материалами, созданными ими в рамках проекта «BeST». Не был исключением и нынешний год, когда 5 мая и 16 ноября преподаватели представили электронные материалы. За год в рамках данного проекта было подготовлено 10 электронных курсов и 13 учебных объектов. Особенно хочется отметить наших ветеранов электронного обучения Жанну Грачеву (3 э-курса и 6 учебных объектов) и Инну Докучаеву (4 э-курса), у которых разработано больше всего электронных материалов в ходе реализации проектов "Redel" и "BeSt", а так же Ирину Петрову (2 э-курса и 6 учебных объектов), первой начавшей в нашем колледже


koostatud kõige rohkem e-materjale Redel ja BeSt projektide raames, samuti ka Irina Petrovat (kaks e-kursust ja kuus õpiobjekti), kes esimesena meie kolledžis hakkas aktiivselt kasutama e-õpet võõrkeele õpetamises ja proovib pidevalt uusi e-õppe võimalusi.

активно внедрять электронное обучение в процесс преподавания иностранных языков, она постоянно ищет и находит новые возможности э-обучения.

Selle aasta e-õppe uustulnukad on Sergey Chekryzhov, Tatiana Tomasova, Anna Prants ja Vladislav Matjuškin.

В этом году группу преподавателей нашего колледжа, использующих электронную форму в обучении, пополнили Сергей Чекрыжов, Татьяна Томасова, Анна Прантс, Владислав Матюшкин.

Gelena ORLOVA

Гелена ОРЛОВА

RAHVUSVAHELINE RAKENDUSMEHAANIKA OLÜMPIAAD МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКЕ Rahvusvaheline rakendusmehaanika olümpiaad toimub igal aastal ning sellest võtavad osa Venemaa kõrgkoolide ja Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilased. Olümpiaadi korraldamine on usaldatud Sankt-Peterburgi Infotehnoloogia, Mehaanika ja Optika Riiklikule Ülikoolile, kellega TTÜ Virumaa Kolledž on allkirjastanud koostöölepingu. Tänavu toimus olümpiaad 4. – 8. aprillini.

Каждый год проходит олимпиада по прикладной механике, в которой принимают участие студенты высших учебных заведений России и Таллиннского Технического университета. Проведение такой олимпиады доверено СПбГУ ИТМО, с которым Вирумааский колледж ТТУ подписал договор о сотрудничестве. В этом году олимпиада была организована в период с 4 по 8 апреля 2011 года.

Virumaa kolledži üliõpilastest oli moodustatud Tallinna Tehnikaülikooli teine võistkond. Nii oli Eesti esindatud kahe võistkonnaga. Iga võistkond pidi koosnema neljast üliõpilasest, kuid kokku võeti kolm parimat tulemust. Ülikooli esimesse võistkonda kutsuti ka üks meie kolledži üliõpilane.

Из студентов Вирумааского колледжа была сформирована вторая команда Таллиннского Технического университета. Таким образом, Эстонию представляли две команды. В каждой команде должно быть 4 студента, но суммируются три лучших результата. В состав первой команды университета пригласили одного студента из нашего колледжа.

Sel aastal osutus kolledži üliõpilase Anna Leppiku tulemus paremuselt kolmandaks Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaste seast. Individuaalarvestuses sai ta 70 osaleja hulgas 20. koha. Väärikalt esindasid Virumaa kolledžit ka teised võistkonna liikmed Jevgenia Timofejeva ja Anastassia Luik. Kolledži juhtkond eesotsas direktor Viktor Andrejeviga maksab olümpiaadist osavõtu ergutamiseks stipendiumi 100 eurot ning tasub üliõpilastele kõik elamis- ja sõidukulud. PhD Tatjana BARAŠKOVA

В этом году результат студентки колледжа Анны Леппик оказался третьим среди результатов, представленных студентами Таллиннского технического университета. В личном зачёте из 70 участников ее результат оказался на уровне 20 места. Достойно представили колледж и остальные члены команды: Евгения Тимофеева и Анастасия Луйк. Администрация колледжа во главе с директором Виктором Андреевым поощряет участие студентов в такой олимпиаде, выплачивая стипендию в размере 100 евро и покрывая все расходы, связанные с проживанием и транспортом. PhD Татьяна БАРАШКОВА

13


BRIGHTONI KONVERENTS КОНФЕРЕНЦИЯ В БРАЙТОНЕ

15.-19. aprilllini 2011 osalesin Suurbritannias Brightonis inglise keele õpetajate rahvusvahelise assotsiatsiooni IATEFL 45. aastakonverentsil. IATEFL ühendab inglise keele õpetajaid ja õpetajate organisatsioone 150 riigist üle kogu maailma. Aastakonverentsid muutuvad õpetajate hulgas üha populaarsemaks. Konverentsil osales rohkem kui 2000 keeleõpetajat. Võib öelda, et mind on „nakatanud” IATEFLi konverentsipisik, sest olen osalenud aastakonverentsidel neli aastat järjest (sh kaks korda esinejana). Iga konverentsipäev algas plenaarettekandega. Töö käis üheksast hommikul õhtul seitsmeni: kuulata sai arvukaid ettekandeid või osaleda töötubades. Konverentsi jooksul peeti kokku rohkem kui 500 ettekannet. Minule pakkusid kõige rohkem huvi ettekanded ja töötoad järgmistes huvigruppides: tehnoloogia keeleõppes, erialakeele ja akadeemilise keele õpetamine, keeleõppe korraldamine ja autonoomne õppija. Brightoni konverents näitas ilmekalt inglise keele arendamise taset ja mastaapi. Keeleõpe pole enam ammu igav ega ühekülgne. Inglise keele õppeks on hulgaliselt Interneti-põhiseid materjale ja keeleõppekeskkondi. Tänapäeva efektiivsed keeleõppemeetodid ja tehnoloogia kasutamine võimaldavad muuta keeleõppe paindlikuks, ühendada auditoorne õpe veebipõhisega, suhelda sotsiaalvõrgustike vahendusel. E-õppe kõrval on trendiks kujunemas m-õpe, mis tähendab õpet mobiilseid vahendeid kasutades nii auditooriumis kui ka väljaspool seda, nii individuaalselt kui ka koos õppides. Mobiilsete vahendite all ei mõelda ainult mobiil- või

14

С 15 по 19 апреля 2011 года я принимала участие в конференции, посвященной 45 годовщине международной ассоциации учителей английского языка IATEFL, которая состоялась в Англии в городе Брайтон. IATEFL объединяет учителей английского языка и организации учителей со 150 стран мира. Ежегодные конференции становятся среди учителей все более популярными. В конференции участвовало больше 2000 учителей. Можно сказать, что я стала активным участником конференции, потому что уже четыре года подряд участвую в ежегодных конференциях (в т.ч. два раза в роли докладчика). Каждый день конференции начинался с пленарного доклада. День проходил с 9 утра до 7 вечера, в течении которых было представлено множество докладов, а также можно было поучаствовать в практических семинарах. Больше всего у меня вызвали интерес доклады и практические семинары на темы: технология в изучении языков, обучение академического и профессионального языков, организация изучения языка и автономный учащийся. Конференция в Брайтоне показала уровень и масштаб развития обучения английского языка. Изучение языка больше не считается скучным и односторонним занятием. В помощь изучению английского языка созданы многочисленные интернет-материалы и специальные учебные среды языка. Современные эффективные методы изучения языка и использование технологий способны сделать изучение языка более легким, объединить аудиторную учебу с электронной (blended/integrated


nutitelefone, vaid erinevaid tehnoloogilisi vahendeid.

kaasaskantavaid

learning), также появилась возможность изучения языка через общение в социальных сетях.

Ettekannetest ja töötubadest jäi kõlama mõte, et seoses muutustega ühiskonnas ja hariduses on muutunud õpetaja roll ja ka 21. sajandi õppurid on teistsugused. Ettekandeid kuulates ja töötubades osaledes sain kinnitust oma seisukohale, mida olen rakendanud inglise keele õpetamisel kolledžis. Ja nimelt: e-õpe annab pa rima tul emuse just kombi na ts ioonina auditoorsest ja veebipõhisest õppest, kuna nii auditoorse kui ka veebipõhise õppe eelised ja puudujäägid täiendavad üksteist.

Наряду с электронным обучением (э-обучение) все более популярным становится м-обучение, что означает обучение, используя мобильные средства, как в аудитории, так и вне. Под мобильными средствами подразумеваются не только мобильные телефоны, но и различные технические средства, которые можно взять с собой.

Konverentsil osalemine loob võimaluse kohtuda ka silmast silma õpikute autorite, metoodikute, koolitajate, keeleteadlaste, kirjastajate ja kolleegidega üle kogu maailma. Lisaks huvitavate plenaar- ja konverentsiettekannete kuulamisele, posterettekannete vaatamisele ning töötubades osalemisele pakkus palju avastamisrõõmu interaktiivsel keelelaadal osalemine. Interaktiivset keelelaata nimetatakse 21. sajandi konverentsimudeliks. Kahe tunni jooksul oli võimalik kuulata 21 lühiettekannet erinavatel teemadel, vestelda esinejatega silmast silma ja osaleda vestlusringides. Konverentsi kultuuriprogrammi raames oli võimalik osaleda Mrs Hooveri komöödiaõhtul, kahel viktoriinil, kirjastuste vastuvõttudel. Märkimata ei saa jätta ka tutvumist Sussexi maakonna vaatamisväärsustega ja Brightoni ülikooli Plumptoni kolledži külastamist.

В докладах и практических семинарах прозвучала мысль, что в связи с изменениями в обществе и образовании изменилась и роль учителя, также стали другими ученики. Слушая доклады и участвуя в практических семинарах, я получила подтверждение своей точке зрения, которую применяла в обучении английского языка в колледже, т.е. э-обучение дает наилучший результат, если комбинировать аудиторное обучение и использование интернет-материалов, поскольку преимущества и недостатки аудиторного и интернет-обучения дополняют друг друга. Участие в конференции дает возможность встретиться с авторами учебников и методических материалов, преподавателями, учеными и коллегами со всего мира. Также особый интерес и радость вызвало участие в интерактивной языковой ярмарке. Интерактивную языковую ярмарку называют моделью конференции 21 века. В течении двух часов было возможно послушать 21 доклад на разные темы, пообщаться с докладчиками и поучаствовать в дискуссиях. В рамках культурной программы конференции была возможность принять участие в комедийном вечере Mrs Hoover, двух викторинах, а также на приемах издательств. Нельзя не отметить и знакомство с достопримечательностями уезда Sussex, а также посещение колледжа Plumpton Брайтонского университета.

Viis konverentsipäeva möödusid kiiresti. IATEFLi konverentsidel osalemine võimaldab end kurssi viia keeleõppe uudistega maailmas ja keeletehnoloogia uuendustega. Konverentsilt naastes olen iga kord saanud oma üliõpilasi üllatada mõne uue trendi tutvustamisega. Brightoni konverentsi ettekandeid saab vaadata-kuulata Brighton online http://iatefl.britishcouncil.org/2011/.

Пять дней конференции прошли очень быстро. Участие на конференции IATEFL предоставляет возможность быть в курсе новостей обучения языка в мире, а также познакомиться с новшествами языковой технологии. После возвращения с конференции я каждый раз удивляю студентов, знакомя их с какимлибо трендом. Доклады конференции в Брайтоне можно посмотреть и послушать: Brighton online http://iatefl.britishcouncil.org/2011/.

MA Ene PETERSON

МА Эне ПЕТЕРСОН

15


KOLLEDŽ LAIENDAB KOOSTÖÖD KOOLIDEGA КОЛЛЕДЖ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО СО ШКОЛАМИ

Kolmapäeval, 12. оktoobril sõlmisid koostöölepingu kolledž, Kohtla-Järve Järve Gümnaasium ning Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium. Lepingu eesmärk on luua kooli lõpetajatele paremad võimalused kõrghariduse omandamiseks TTÜ pakutavatel tehnika-, loodus- ja täppis- ning sotsiaalteaduslikel erialadel. Koostöö seisneb teadlikkuse ja huvi suurendamisele suunatud ühistegevustes, täienduskoolitustes ja arendustegevustes. Koostöö raames korraldas kolledž käesoleval õppeaastal Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi õpilastele robootika ning loogika ja programmeerimise kursused. Kõigil õpilastel on võimalus osaleda huviklubide tegevuses ning koostada uurimustöid. Kohtla-Järve Järve Gümnasiuumi ja Jõhvi Gümnaasiuumi õpilastele korraldat i sügisvaheajal teaduslaager „Terra Cucersita”, mis oli pühendatud keemia, põlevkivi ja keskkonnakaitse teemadele. Narva 6. Kooli gümnasistid osalesid teaduskoolitusel „Multimeedia” projekti „Hammasrattast tuulegeneraatorini” raames. Kolledžil on varem sõlmitud koostöölepingud Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi, Jõhvi Gümnaasiumi ja Narva 6. Kooliga.

В среду, 12 октября, заключили договор о сотрудничестве Вирумааский колледж ТТУ, Ярвеская гимназия и Ярвеская русская гимназия города Кохтла-Ярве. Целью договора является создание наилучших условий выпускникам школ для получения высшего образования по специальностям ТТУ (технические, точные, социальные науки). Сотрудничество заключается в развитии общих действий и проведении курсов, направленных на поднятие сознательности и интереса к учебе. В рамках сотрудничества в этом учебном году Вирумааский колледж организовал для учеников Ярвеской русской гимназии города Кохтла-Ярве курсы «Роботика» и «Логика и программирование». Всем ученикам предоставляется возможность присоединиться к клубам по интересам и провести исследовательскую работу. Для учеников Ярвеской гимназии города Кохтла-Ярве и Йыхвиской гимназии во время осенних школьных каникул был организован научный лагерь «Terra Cucersita» на темы химии, горючего сланца и защиты окружающей ср ед ы. Ученик и Н ар вск ой шк ол ы №6 проходили обучение по курсу «Мультимедиа» в колледже в рамках проекта «От шестеренки до ветрогенератора».

Anna KALJUSAAR Похожие договора о сотрудничестве Вирумааский колледж уже заключил с Ахтмеской гимназией города Кохтла-Ярве, Йыхвиской гимназией и Нарвской школой №6. Анна КАЛЬЮСААР

16


PROGRAMMI PRIMUS SEMINARID СЕМИНАРЫ ПО ПРОГРАММЕ «PRIMUS» Programmi Primus toel toimus novembri- ja detsembrikuus kolm seminari. 11. novembril toimus praktikaalane seminar „Õppekavades olevate praktikate korralduse parendamine koostöös tööandjatega“. Seminaril osales ligi 50 inimest, tööandjatest olid esindatud suurettevõtted Eesti Energia AS ja Viru Keemia Grupp AS ning kohalikest omavalitsustest Jõhvi vallavalitsus. Seminari eesmärgiks oli tänada ettevõtetepoolseid praktikajuhendajaid ning kuulda nii üliõpilaste, kolledži kui ka tööandjate ootusi praktikakorraldusele ja praktikantidele. Ettekannetega esinesid kolledži üliõpilased Sergei Jermakov tootmise automatiseerimise erialalt ning Anna Smirnova kütuste tehnoloogia erialalt, kuraatoritest dotsent Olga Ruban ning lektor Antonina Zguro. Ettekanded ärgitasid koosolijaid kaasa mõtlema ning esitati väga palju küsimusi. Lühiettekande tegi prof Mare Pork, kes päeva moderaat orina korraldas ka teemakohased mõttetalgud. Neli töörühma (üliõpilased, kolledži praktikakuraatorid ning kaks tööandjate töörühma) esitasid kokkuvõtted oma rühma mõtetest, mis said aluseks kolledžisisesele jätkuseminarile 19. detsembril. 15. novembril toimus Kõrtsialuse Külastuskeskuses seminar „Eesti kvalifikatsiooniraamistik. Kutsestandardid“, mille eesmärgiks oli teemast ülevaate saamine ning õppekavade eesmärkide ning õpiväljundite täpsustamise käigus ka olemasolevate kutsestandardite arvestamine. Lektoriks oli SA Kutseko d a kommunikatsioonijuht, Europassi Keskuse koordinaator MariAnn Rebane, kelle ettekannet oli väga huvitav kuulata ning kes vastas pädevalt kõikidele küsimustele. MA Reet PÄRSS

При поддержке программы «Primus» в ноябре и декабре состоялись три семинара. 11 ноября состоялся практический семинар «Улучшение организации практики в учебных программах совместно с работодателями». В семинаре принимали участие приблизительно 50 человек, из работодателей были представители крупных предприятий «Eesti Energia AS», «Viru Keemia Grupp AS» и из местных самоуправлений – Йыхвиское волостное управление. Целью семинара являлось узнать ожидания студентов, работников колледжа и работодателей об организации практики и практикантах, а также поблагодарить руководителей практики предприятий.

С докладами выступили студенты колледжа Сергей Ермаков («Автоматизация производства») и Анна Смирнова («Технология топлив»), из кураторов – доцент Ольга Рубан и лектор Антонина Згуро. Доклады побудили собравшихся обсудить проблемы, также было задано очень много вопросов. В конце мероприятия с коротким докладом выступила профессор Маре Порк, которая была модератором семинара и делала выводы после докладов выступающих. Четыре рабочие группы (студенты, руководители практики колледжа и две группы работодателей) поделились своими мыслями и высказали предложения, которые будут основой для следующего семинара колледжа 19 декабря. 15 ноября состоялся выездной семинар в Кыртсиалузе «Структура квалификаций Эстонии. Стандарты по профессиям», целью которого было получение обзора по теме, учет существующих стандартов по профессиям в ходе уточнения целей и учебных результатов. Лектором был руководитель по коммуникациям целевого учреждения «Kutsekoda» и координатор центра «Europass» Мари-Анн Ребане, доклад которой был очень интересным и которая компетентно ответила на все вопросы. MA Реэт ПЯРСС

17


ERIALAKEELE ÕPETAMINE: VÄLJAKUTSED JA LAHENDUSED ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЯЗЫКУ Euroopa Liidu keelepoliitika eesmärgiks on, et iga kodanik valdaks oma emakeele kõrval veel kaht võõrkeelt. Et olla konkurentsivõimeline, on vaja nii üld- kui ka erialakeele oskust. Meie kolledž on oma arengukavas 2011-2015 püstitanud regiooni omapära arvestades eesmärgi „rakendada mitmekeelset kõrgharidusmudelit - minnes järkjärgult üle eestikeelsele õppele” -, mille väljundiks on nii eesti ja vene kui ka inglise keelt valdavad lõpetajad. Milliseid väljakutseid on see eesmärk esitanud ja mida oleme eesmärgi saavutamiseks teinud 2011. aastal? Erialakeele kursuse läbinud peavad omandama e e s ti ja võ õrk e e le Eur oop a ke e l e õp p e raamdokumendis määratletud B2 tasemel, kuid rohkem kui poolte esmakursuslaste keeletase on A2 või mõnel isegi A1. Vajaka jääb iseseisva töö oskustest, mis on paljudel esmakursuslastel olematu või vähene. Erialaterminoloogia omandamine võõrkeeltes on raskendatud, kuna erialainete õpe algab üldjuhul 3. semestril, erialase võõrkeele õpe aga 2. semestril. Eesti keele õppe paindlikumaks korraldamiseks paralleelselt erialaõpingutega on välja töötatud süvendatud eesti keele õppe kava nii eesti- kui ka venekeelsetel õppekavadel õppijatele. Võõrkeeleoskuse täiendamiseks on võimalik valikainena õppida saksa või inglise keelt. Pärast üldvõõrkeele kursuse läbimist sügissemestril ei jõua aga kõik üliõpilased nõutud B1 tasemele. Erandiks on informaatika eriala üliõpilased, kelle erialased teadmised on piisavad edukaks erialakeele õppeks ja terminoloogia süvendatud omandamiseks. Paremate tulemuste ja püstitatud eesmärkide saavutamiseks on vaja õppijat tunda ja julgustada. Nii üld- kui ka erialakeele ainekavade koostamisel arvestame õppijate vajadusi, sest ilma selleta ei pruugi ka kõige põhjalikumalt koostatud ainekava edu tuua. Õppijate vastutustunde kasvatamiseks ja iseseseisva töö oskuste arendamiseks rakendavad mitmed õppejõud õpimappi. Oleme kaasajastanud nii eesti kui ka võõrkeelte erialakeele ainekavasid, arvestades fakti, et aegajalt on vaja koos õpetada erinevate erialade üliõpilasi. Ainekavadesse on lülitatud läbivad teemad, mis sobivad kõikide erialade õppijatele.

18

Целью языковой политики Европейского союза является то, что каждый человек, кроме родного языка, должен владеть еще двумя иностранными языками. Чтобы быть конкурентоспособным, необходимо знать как общий язык, так и профессиональный. Наш колледж в плане развития на 2011-2015, учитывая особенность региона, поставил цель: «применять многоязыковую модель высшего образования с постепенным переходом на эстонский язык обучения», результатом чего, будут выпускники владеющие русским, эстонским и английским языками. Окончившие курс профессионального языка, должны владеть эстонским и английским языком на уровне В2 по европейскому рамочному документу, но свыше половины первокурсников владеют языком на уровне А2, а некоторые на А1. Не хватает навыков самостоятельной работы. У многих первокурсников они отсутствуют или очень незначительны. Овладение профессиональными терминами дается с трудом, так как предметы по специальности начинаются, как правило, в третьем семестре, а профессиональный иностранный язык во втором. Для более гибкой организации изучения языка параллельно с обучением специальности, разработана углубленная программа обучения эстонскому языку для студентов с русским и с эстонским языком обучения. Для пополнения знаний по иностранному профессиональному языку, можно изучать немецкий или английский язык, как предмет по выбору. После прохождения курса общего иностранного языка в осеннем семестре не все студенты владеют языком на уровне В1, необходимым для изучения профессионального языка. Исключением являются студенты специальности «Информатика», профессиональные знания которых, достаточны для успешного изучения профессионального языка и углубленного освоения терминологии. Для достижения лучших результатов и поставленных целей необходимо знать и мотивировать учащегося. При составлении программ как общего, так и профессионального языков, учитываем нужды студентов, так как без этого даже самая основательная программа может не принести успеха. Для воспитания ответственности и развития навыков самостоятельной работы студентов многие преподаватели


Koostatud on uus ainekava - tehnikaalane eesti keel - mis peab looma aluse edasiseks põhjalikumaks erialaseks (keele)õppeks.

Oleme juba kaks aastat teinud tihedat koostööd Tartu Ülikooli, Sisekaitseakadeeemia ja Maaülikooli keelekeskustega. Meie lektoraadi õppejõud on nii osalenud kui ka jaganud oma kogemust erialakeele konverentsidel, seminaridel ja koolituspäevadel. Järgnevatel aastatel on vaja laiendada koostööd kolledži keele- ja erialaainete õppejõudude vahel. Koostöö edendamiseks ja erialase eesti ning võõrkeele õppe tulemuslikkuse tõstmiseks sobib lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika (ingl k CLIL, Content and Language Integreated Learning). Aastatepikkune kogemus lõimitud aine- ja keeleõppe rakendamisel on Soome kolleegidel. Koostööettepanek on tulnudki Soome erialakeelte assotsiatsioonilt Ammattikielten ja viestinnän yhdistys Proflang. Ees ootavad uued väljakutsed. MA Ene PETERSON

используют портфолио. Курс профессионального языка может, но не должен быть для узкой специальности, то есть в одной группе учатся студенты только одной специальности. Мы сделали более современными программы по эстонскому и иностранному языкам, учитывая тот факт, что время от времени надо обучать вместе студентов разных специальностей. Составлена новая учебная программа – технический эстонский язык, который должен создать основу для дальнейшего более основательного изучения профессионального языка. Уже два года тесно сотрудничаем с языковыми центрами Тартуского университета, академии Внутренних дел и Сельскохозяйственной академии. В последующие года необходимо расширить сотрудничество между преподавателями языка и специальностей колледжа. Для развития сотрудничества и повышения результативности обучения эстонскому и иностранному профессиональному языку подходит интегрированная методика профессионального и языкового обучения. Многолетний опыт применения интегрированного языкового и профессионального обучения есть у финских коллег. Предложение о сотрудничестве поступило от ассоциации профессиональных языков Финляндии. Впереди нас ждут новые вызовы. MA Эне ПЕТЕРСОН

EESTI KEEL KUI TÖÖTURUL ELLUJÄÄMISE VÕIMALUS ИЗУЧЕНИЕ ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКА КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЖИВАНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА Õppimine ei ole kohustuslik... ellujäämine samuti mitte.

Учеба не является принудительной, но без нее не проживешь.

(William Edwards Deming)

(William Edwards Deming)

Kolledž pakub eesti keele süvendatud õpet kõikidele vene õppekeelega gruppidele, kuid oma emakeelt saavad parendada ka eestikeelsed õpperühmad.

Вирумааский колледж ТТУ предлагает возможность углубленного изучения эстонского языка всем группам с русским языком обучения, однако родной язык могут улучшить и группы с эстонским языком обучения.

Mitme aasta vältel on eesti keele õppejõudude käe alt läbi käinud erineva taseme ja keeleoskusega üliõpilased. Julgen väita, et esmakohtumised on

На протяжении многих лет под руководством преподавателей эстонского языка обучались

19


alati tekitanud mõningaid vastakaid arvamusi nii õpetajate kui ka tudengite seas. Kindlasti kerkib nii mõnegi noore peas küsimus: „Miks ma pean õppima riigikeelt, kui ma tulin omandama eriala?“ või siis „See on ju tore, et ma saan tasuta lihvida oma keeleoskust! Lõpetan kolledži ning ma olen nõutud spetsialist, sest valdan kõrgharidustasemel vajalikku akadeemilist keelt.“. Meie, humanitaar- ja sotsiaalainete lektoraadi eesti keele õppejõud, püüame sisendada, et keel ei ole nakkushaigus, mis ise külge hakkab – keelega tuleb pidevalt tööd teha. Oma ainetundides kasutame aktiivõppemeetodeid, nt rühmatööd, mille ülesandeks on tutvuda uue materjaliga, see läbi töötada, teha loetust kokkuvõte ning tutvustada saadud tulemusi teistele. Õppejõu pakutavate teemade hulgast koostab igaüks nõuetekohaselt vormistatud referaadi, esitluse ja uurimustöö ning kaitseb neid auditooriumis. Eesti keele õpe võimaldab laiendada üliõpilaste silmaringi, täiustada nende teadmisi ja viia neid kurssi eluga Eestimaal. Suurt tähelepanu pöörame erialase eesti keele õppele, mille ehedaks näiteks on asjaolu, et Euroopa Sotsiaalfondi ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed toetab kütuste tehnoloogia eriala üliõpilaste keeleõpet. Üliõpilased saavad eluks vajalikke näpunäiteid ametikirjade ja dokumentide koostamise ning vormistamise põhimõtetest. Lisaks koostab igaüks asjaajamissõnastiku ametikeele ning terminoloogiasõnastiku erialase eesti keele tundides. Kuna keeleõpe on pidev protsess, siis vajab see kahepoolset koostööd. Tudengil endal tuleb teha palju iseseisvat tööd. Sel õppeaastal on avatud palju uusi e-õppe kursuseid õpikeskkonnas Moodle. Tundide ilmestamise eesmärgil on tudengid olenevalt käsitletavast teemast saanud keskkonnateadlikumaks, ehitades olmejäätmetest uusi ja huvitavaid esemeid. Kindlasti peab keeleõpe toimuma keelekeskkonnas ning seepärast oleme nii mõnigi kord väljunud õppehoonest, et tutvuda linnas asuvate

20

студенты с разным уровнем и знанием эстонского языка. Осмелюсь сказать, что первые встречи всегда оставляли противоречивые мнения как у преподавателей, так и у студентов. Обязательно у какого-нибудь студента возникнет вопрос: «Почему я должен изучать государственный язык, если я пришел осваивать специальность?» или «Это так здорово, что я могу бесплатно улучшить знание эстонского языка! Закончу колледж и буду востребованным специалистом, так как владею языком на высшем уровне.» Мы, преподавательский состав эстонского языка лектората гуманитарных и социальных дисциплин, пытаемся внушить студентам, что язык – это «не заразная болезнь», сам по себе не выучится, изучением языка нужно заниматься постоянно. На уроках мы используем активные методы обучения (например, групповые работы), цель которых проработать новый материал, сделать из прочитанного выводы и озна комить с полученными результатами других. Из предложенных преподавателями тем каждый студент делает реферат, доклад, исследовательскую работу и защищает ее в аудитории. Изучение эстонского языка позволяет студентам расширить кругозор, пополнить знания и быть в курсе событий Эстонии. Особое внимание уделяем изучению эстонского языка по специальности. Например, Европейский социальный фонд и целевое учреждение интеграции и миграции «Наши люди» поддерживают обучение эстонского языка по специальности «Технология топлив». Студенты получают необходимые знания и советы для составления и оформления документов, также каждый составляет словарь делопроизводства и словарь терминологии на уроках профессионального эстонского языка. Поскольку изучение языка является постоянным процессом, то возникает необходимость в двухстороннем сотрудничестве. Студенту приходится очень много заниматься самостоятельно. В этом году в учебной среде Moodle добавлено очень много электронных курсов по изучению эстонского языка.


На уроках эстонского языка студенты узнают больше об окружающей среде, например, строя новые и интересные вещи из бытовых отходов. Также мы вместе со студентами несколько раз выезжали из стен колледжа, чтобы познакомиться с историческими объектами или посетить выставочный зал.

ajalooliste objektidega või külastada näitusesaali. Nagu juba eelpool sai öeldud, vajab keeleõpe koostööd, nii vajab ka õppejõud täienduskoolitust, et oma teadmistepagasit üliõpilastele vastuvõetavamaks ning atraktiivsemaks muuta. Oleme ka ise pidevas õppimisprotsessis, järgides Oscar Wilde`i põhimõtet: “Elu eesmärk on enesearendamine“.

Как уже было сказано выше, изучение языка требует сотрудничества. Преподаватель также нуждается в курсах повышения квалификации, чтобы пополнить свой багаж знаний и сделать лекции для студентов привлекательнее. Мы сами находимся в постоянном процессе учебы, следуя принципу Оскара Вильде: «Целью жизни является саморазвитие». Ингрид ПРЕЭС

Ingrid PREES

KEEMIATEHNOLOOGIA LEKTORAAT ЛЕКТОРАТ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ Käesoleval ajal on keemiatehnoloogia lektoraat väga mobiilne kolledži üksus, mis käib ajaga kaasas. Parim kinnitus sellele on muutumatu ja stabiilne konkurss kütuste tehnoloogia erialale sisseastumisel ning positiivsed arvamused vilistlaste töö kohta. Lektoraadi käsutuses on neli hästi varustatud õppe- ning teadus- ja uurimislaboratooriumi. Laboratooriumi seadmed tagavad võimaluse läbi viia õppepraktikume ja teadusuuringuid. Käesoleval

etapil

on

suure

populaarsuse

В настоящее время лекторат представляет собой очень мобильное подразделение колледжа, которое идёт в ногу со временем. Лучшее тому подтверждение – неизменно стабильный конкурс при поступлении на специальность «Технология топлив» и положительные отзывы о работе выпускников этой специальности. В распоряжении лектората четыре хорошо оснащённых учебных и научно-исследовательских лаборатории. Оборудование лабораторий обеспечивает возможность проведения учебных лабораторных практикумов и научных исследований.

21


omandanud kaugõppevorm, mis toimib ja areneb kolledžis edukalt. See on väga efektiivne meetod kõrgharidusega spetsialistide ettevalmistamiseks konkreetse ettevõtte jaoks. Viru Keemia Grupp, Narva Õlitehas, Novotrade Invest – see on ainult väike loetelu ettevõtetest, mille töötajad sihipäraselt õpivad kütuste tehnoloogia erialal.

На современном этапе большую популярность получила заочная форма обучения. Это эффективный метод подготовки специалистов с высшим образованием для конкретного предприятия. «Viru Keemia Grupp», «Narva Õlitehas», «Novotrade Invest» – это лишь небольшой перечень предприятий, работники которых целенаправленно обучаются по специальности «Технология топлив».

Õppeprotsessi tähtis osa on üliõpilaste loominguliste võimete arendamine, sh teadusuurimistööde tegemisel. Keemiatehnoloogia lektoraadi üliõpilased esitlevad oma töid konverentsidel, sh rahvusvahelistel (näiteks, Sankt-Peterburi Riiklik Inseneri- ja Majandusülikool). Üliõpilasi õpetavad kogenenud õppejõud, kellel on väga suur pedagoogiline ja teaduslik tööstaaž. Viimasel ajal kaasatakse õpetamisse noori õppejõude – kolledži ja teiste kõrgkoolide vilistlasi.

Важнейшей составной частью учебного процесса является развитие творческих способностей студентов, в том числе при выполнении научно-исследовательских работ. Студенты химического лектората представляют свои работы в докладах на конференциях, в том числе и международных (в частности, в СанктПетербургском государственном инженерноэкономическом университете).

2011. aastal viidi lektoraadis läbi mitu projekti: töötute koolitus, töö koolilastega, e-kursuste ja õpiobjektide koostamine erinevate ainete jaoks.

Студентов обучают опытные преподаватели, имеющие большой стаж педагогической и научной работы. В последнее время к преподаванию привлекаются молодые преподаватели выпускники колледжа и других ВУЗов Эстонии.

Lektoraadi õppe-, teadus- ja uurimistöö perspektiivid on seotud kütuste keemia ja tehnoloogia magistriõppekava avamise ettevalmistuse, TTÜ keemiateaduskonna kontaktide arendamise ja rahvusvahelise koostöö võimaluste otsimisega. Antonina Zguro

В 2011 году в лекторате было реализовано несколько проектов: обучение безработных, работа со школьниками, составление электронных курсов и объектов обучения по различным дисциплинам. Перспективы научно-исследовательской и учебной работы лектората связаны с подготовкой к открытию магистратуры по технологии и химии топлив, развитием контактов с химическим факультетом ТТУ, поиском возможностей международного сотрудничества. Антонина ЗГУРО

22


2011. AASTA LÕPETAJAD ВЫПУСКНИКИ 2011 ГОДА

„Tibusid loetakse sügisel“, ütleb vanasõna. Loeme siis meiegi oma 2011. aasta tibud – lõpetajad aasta lõpul üle.

«Цыплят по осени считают» - гласит народная мудрость. Так и мы считаем своих «цыплят» (выпускников) в конце года.

Nagu kahel eelmiselgi aastal, toimus kolledžis sel aastal nii suvine kui ka talvine diplomitööde kaitsmine. Lõpetajate üldarv oli 68, neist 60 lõpetas juunis ja 8 detsembris. Talviste kaitsjate arv oli taotluste esitamise ajal peaaegu poole suurem, aga finišini jõudis vaid 8 üliõpilast. Kui detsembrisse jääb nii vähe lõpetajaid, siis oleks arvatavasti otstarbekam jätta kõik lõputööde kaitsmised kevadsemestri lõppu. Ühelt poolt hajutab talvine kaitsmisprotsess küll õppejõudude koormust, mis on õppeaasta lõpus niigi suur, aga teisalt on suvised kaitsmised pidulikumad ja kaalukamad. Tekib õige lõputööde kaitsmise õhkkond.

В этом году в колледже, как и в прошлые два года, защита дипломов состоялась летом и зимой. Общее число выпускников было 68, из которых 60 закончили учебу в июне и 8 – в декабре. При подаче заявлений на защиту диплома зимой студентов было в два раза больше, однако до защиты дошли только 8 человек. Если в дальнейшем в декабре будет так мало выпускников, то было бы целесообразно проводить защиту дипломов только в весеннем семестре. С одной стороны, защита дипломов зимой уменьшает нагрузку преподавателей, у которых в конце учебного года и так много работы, но, с другой стороны, защита дипломов летом является торжественнее и важнее. Возникает соответствующая атмосфера для защиты дипломов.

68 lõpetaja hulgast said 10 cum laude diplomi (Natalia Belova ehitustehnika erialalt; Irina Raznotovskaja, Natalia Selivanova, Olesja Starodubtseva tootmistehnika ja tööstusettevõtluse erialalt; Ana Jurkeviciute, Veronika Plotnikova, Jelena Upan kütuste tehnoloogia erialalt; Anna Ivanova ja Artur Puzinas

Из 68 выпускников 10 закончили учебу с дипломом cum laude (Наталия Белова -«Строительство зданий»; Ирина Разнотовская, Наталия Селиванова и Олеся Стародубцева - «Производственная техника и промышленное предпринимательство»; Ана Юркевичюте, Вероника Плотникова и Елена Упан - «Технология топлив»; Анна Иванова и Артур Пузинас – «Энерготехника»; Алла Новикова – «Информатика»). Также Артур Пузинас представлял наш колледж на приеме лучших выпускников высших учебных заведений у президента в начале июня в Таллинне. Весной два студента закончили учебу в колледже экстерном. Было бы здорово, если те, кто когда-то оставил учебу, нашли бы возможность

23


energiatehnika erialalt; Alla Novikova informaatika erialalt). Artur Puzinas esindas meie kolledžit ka presidendi parimate kõrgkoolilõpetajate vastuvõtul juuni alguses Tallinnas. Kaks üliõpilast lõpetas kevadel kolledži eksternina. Tore oleks, kui need, kes kunagi on kõrgkooli pooleli jätnud, leiaksid tee tagasi, likvideeriksid oma vahel väga vähesed võlad ning kaitseksid lõputöö ja saaksid kätte diplomi. Kui lõputööde kaitsmisel jäävad esinejad vahel hätta lõppsõna lausumisega ja tänusõnad õppejõududele-juhendajatele on rasked tulema, siis ehk võib seda ka närveerimise ja suure pinge arvele kanda. Seda meeldivam on kuulata sõnu, mida lõpetajad ütlevad diplomide kättesaamisel. Loodetavasti jäävad head ja ilusad mälestused kolledži seinte vahel veedetud ajast igaveseks vilistlaste mällu. Kuidas nad oma teadmiste ja kogemustega tööturul hakkama saavad, sõltub nüüd juba suuresti neist endist. Anu PIIRIMAA

вернуться, ликвидировать долги, защитить дипломную работу и получить диплом. Если на защите дипломов у выступающих не всегда получается выразить благодарность преподавателям и руководителям, то это можно объяснить волнением и большим напряжением во время защиты. Однако очень приятно слышать благодарственные слова, которые выпускники говорят при вручении дипломов. Надеюсь, что только добрые и прекрасные воспоминания о времени, проведенном в стенах колледжа, останутся навсегда в памяти выпускников. А как они справятся с полученными знаниями и опытом на рынке труда, уже зависит от них самих. Ану ПИЙРИМА

24


LÕPETAJAD JUUNIS Nimi

Lõputöö teema

Eriala

Jevgeni Abramov

Eramu turvasüsteemi ja automatiseeritud gaasikütte süsteem

RDAR

Vjatšeslav Jekimtsev

Videovalve organiseerimine viienda turbiini ruumis

RDAR

Artjom Kivonen

Vana-Ahtme pumbajaama rekonstrueerimine

RDAR

Aleksandr Korn

Mikrosfääride etteandmisliini juhtimine ja kontroll

RDAR

Semjon Kozõrev Andrey Tikhonov

Juhtimisseadmete ventilatsiooni ja kütte rajatised Balti Elektrijaama tsentraalremonditöökojas Kotedži kütmissüsteemi moderniseerimine ja kaitse- ning tuletõrjesignalisatsiooni rakendamine

RDAR RDAR

Jevgeni Tšikul

Mikrokontrolleri kaugjuhtimise õppestend

RDAR

Arkadi Adamenkov

Lastepäevakeskuse ehitamine

RDBR

Vadim Aia Erich Antson Natalia Belova

Tammiku aherainemäe rajoonis asuva ehitusplatsi vertikaalplaneeringu ja heakorrastuslahendused Tööstushoonete vahelagede arvutus dünaamilise koormuse all Energia säästmise võimalused administratiivhoone ekspluateerimisel

RDBR RDBR RDBR

Maksim Ivantsov

Port Artur 2 laiendamise projekt

RDBR

Jevgeni Korniltsev

Turbiini vundamendi kontrollarvutus ja rekonstrueerimine

RDBR

Deniss Larssen

Veetarbimine ja soojusenergia kokkuhoid eramajas

RDBR

Pavel Poljakov

Harjumaa, Tallinn, Ääsi tn 2 laohoone konstruktiivne ja ehitustööde projekt

RDBR

Vadim Popov

Ärihoone projekt ja konstruktsioonide arvutused

RDBR

Anni Sihver

Puitmaja ümberehitus

RDBR

Aleksandr Tsarkov

Keretöökoja ehitamine

RDBR

Dmitri Vagin

Ehitusobjekti omahinna määramine Kerese keskuse näitel Narva linnas

RDBR

Aleksei Želtkov

Eramaja ehitamine

RDBR

Jevgeni Fokin

Kvaliteetne keevitus robotiga ABB IRB 1600

RDER

Juri Heikinen Irina Raznotovskaja Viktoria Rõssajeva Natalia Selivanova Olesja Starodubtseva

Heathrow lennujaama vastupidavuse uuringust talve tingimuses Laastumurdmise protsessi juhtimise tehnilised ja tehnoloogilised lahendused LN-Tina tarkvara kui elektriskeemide montaaži kontrolli vahend Puurmasina mootori raami konduktori valmistamistehnoloogia TNC Components OÜ seadmete remondi- ja hooldussüsteemi analüüs

Märkused

cum laude

ekstern

RDER

ekstern

RDER

cum laude

RDER RDER

cum laude

RDER

cum laude

Olga Tištšenko

Tensegrity struktuuri mudel

RDER

Aleksandra Afontšenko

Objektorienteeritud programmeerimise kasutamine PHP veebirakenduste loomiseks

RDIR

Anna Fjodorova

Arvutiabi veebirakenduse uuendamine

RDIR

Vitali Gedz

Oksila OÜ veebilehe loomine

RDIR

Margarita Krivolesova

Õppealase veebirakenduse Ametialane inglise-vene keele sõnastik loomine Java abil

RDIR

Roman Krõlov

Internetikaupluse kliendiosa loomine

RDIR

Urmo Lehtma

JAVA veebirakendus projekti ATR näitel

RDIR

Kristjan Lilleoja

Maidla Noortekeskuse Koduleht

RDIR

25


Nimi Natalia Minilgalina

Lõputöö teema Metoodilise õppematerjali väljatöötamine panoraamfotode loomiseks

Eriala

Mihhail Novik

Sõneotsing Java EE veebirakenduses

RDIR

Alla Novikova

Veebirakenduse regressiooni ja koormustestide korraldamine

RDIR

Martin Sai

Viru jalaväepataljoni väljaõppeala broneerimissüsteem

RDIR

Aivo Saulep

Virumaa kolledži üliõpilasnõukogu veebileht

RDIR

Aleksandra Sizova

Veebirakenduste loomine MODx CMS/CMFi abil

RDIR

Olesja Sobatshevskaja

Veebirakenduse loomine Silverlight tehnoloogia kasutamisel

RDIR

Aleksandr Volkov

Internetikaupluse administraatoriosa loomine

RDIR

Kseniya Volkovskaya

Veebilehe lisa loomine töötajale riskide ja ohutuse jälgimiseks IVKH-s

RDIR

Julia Škadova

Veebi loomine käsitööhuvilistele

RDIR

Anželika Germ

Lisandite mõju uurimine diislikütuse põlemisomadustele.

RDKR

Ana Jurkeviciute Artjom Klessarev Deniss Kuttanen Juri Mjatlin Veronika Plotnikova Julia Rosi Jelena Upan

Uuring põlevkivi lagunemisproduktide puhastamiseks väävliühenditest katalüütilise hüdrogeenimise teel Põlevkivi ja biokütuse koospõletamine Balti elektrijaama keevkihtkateldes Seadme Enefit 140 aerofontäänkuivati energeetilise bilansi analüüs Seadme Enefit-140 soojuskandja eraldamise sõlme moderniseerimine Kerogeeni elementkoostise ja karbonaatide sisalduse mõju põlevkivi kütteväärtusele ja õli saagisele VKG OIL AS - i defenoolimise seadme regenereerimise kolonni K - 5 moderniseerimine Väävli eri tüüpide jagunemine Maroko, Jordaania ja Eesti põlevkivis

RDKR

RDKR RDKR

RDKR

Anton Firsov

Väävlipüüdeseadme sise- ja välisvalgustuse rekonstrueerimine ja moderniseerimine

RDPR

Anna Ivanova

Ahtme soojuselektrijaama olme- ja ametiruumide valgustus

RDPR

Juri Malõšev

Estonia kaevanduse allmaa kaamerploki elektrivarustuse analüüs

RDPR

Jekaterina Merelaine

Kohtla-Järve piirkonna 6 kV elektrivõrgu tehnilised kaod

RDPR

Rimma Plistik

Tehnilis-ökonoomiline põhjendus geotermilise aparatuuri kasutamiseks eramaja soojusvarustuse tarbeks

RDPR

Artur Puzinas

Laboriseadme väljatöötamine päikeseenergia uurimiseks

RDPR RDPR RDAR

LÕPETAJAD DETSEMBRIS Maksim Hrenov

Radarinivoomõõturi SITRANS LR250 kalibreerimise ja programmeerimise õppejuhend

RDAR

Aleksandr Kevask

Kurtna pumbamaja rekonstrueerimine

RDAR

Aksenti Nekraševitš

Valvesüsteemi signalisatsioon ja videovalve jälgimissüsteem Viru kalatööstuses

RDAR

Ksenia Babkina

Katla БКЗ-75-39ФСл modifikatsioon gaasile üleminekul

RDPR

Jevgenija Kovaltšuk Aleksandr Keivabu Konstantin Smolentsev

26

Seadmete kaitsmine kõrgete temperatuuride mõjutamise vastu ja heitgaaside abrasiivomaduste vastu õlitööstuses Eesti Energia Õlitööstus AS Katuse terasfermi arvutus ja varraste ristlõike ratsionaalse tüübi valik Toitlustuskompleksi optimaalse mikrokliima tagamine

cum laude

RDKR

RDPR

Maksim Bušujev

cum laude

RDKR

Jõhvi-Ahtme soojusvarustusskeemi analüüs

Natalia Sokolova

cum laude

RDKR

Aleksei Drõndin

Soojuspumpade kasutamine mitmekorruseliste majade soojusvarustuse efektiivsuse tõstmiseks Päikeseenergia kasutamine kütteks ja soojavee saamiseks Alutaguse Hooldekeskuses

Märkused

RDIR

RDPR RDBR RDBR

cum laude

cum laude

cum laude


27


PROJEKTITEGEVUS 2011 Projekti nimetus

Kululiik

Ümber TERRA CUCERSITA (Põlevkivimaa)

Hammasrattast tuulegeneraatorini

Kütuste keemia ja tehnoloogia magistriõppekava loomisprojekt

Ehituskoda

INNOLA

Juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutusnõuete täitmine

KOKKU €

palgakulu sh kolledži töötajad

8 101,67

17 477,82

16 733,85

7 676,92

23 625,92

2 685,74

76 301,92

7 951,67

17 147,82

9 585,41

7 300,60

10 100,99

2 685,74

54 772,23

sh väljastpoolt

150,00

330,00

7 148,44

376,32

13 524,93

0,00

21 529,69

25 327,92

27 381,89

0,00

42 700,20

0,00

0,00

95 410,01

0,00

0,00

0,00

38 656,89

0,00

0,00

38 656,89

seadmed mööbel kirjandus kontorikulu reklaam ehitus muu KOKKU €

28

0,00

0,00

3 380,23

0,00

0,00

0,00

3 380,23

648,63

353,90

476,93

0,00

1 085,35

0,00

2 564,81

58,21

105,30

105,30

0,00

0,00

0,00

268,81

0,00

0,00

0,00

40 578,09

0,00

34 443,44

75 021,53

3 028,94

2 586,27

3 999,41

31,95

6 304,26

0,00

37 165,37

47 905,18

24 695,72

129 644,05 31 015,53

37 129,18

15 950,83 307 555,03


PROJEKTITEGEVUS 2012

Jrk nr

1

2

3

4 5

6

7

8

9

Projekti nimetus, number „Ümber TERRA CUCERSITA (Põlevkivimaa)“, 1.2.0502.10-0013 „Hammasrattast tuulegeneraatorini“, 1.2.0502.10-0025 Kütuste keemia ja tehnoloogia magistriõppekava loomisprojekt, 1.2.0402.10-0120 TTÜ Virumaa Kolledži õppehoonete juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutusnõuete täitmine, 3.2.0902.11-0024 Põlevkivi Kompetentsikeskus EU41249 TTÜ Virumaa Kolledži labori „Hoonete tehnosüsteemid“ väljaarendamine, 3.2.0401.11-0044 TTÜ Virumaa Kolledži 3D multimeedia labori väljaarendamine, 3.2.0401.11-0046 TTÜ Virumaa Kolledži kütuste keemia ja tehnoloogia labori väljaarendamine, 3.2.0401.11-0045 KOKKU Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadud vahendite kasutamise investeeringute kava Virumaa Kolledži õppehoone rekonstrueerimiseks KOKKU

Kokku 2012, €

Kogu projekti maht, €

Algusaeg

Lõppaeg

Projektijuht

35 805,88

1 596 000,00

01.10.2010

31.12.2013 Annely Oone

27 929,39

1 596 000,00

01.10.2010

31.12.2013 Anna Kaljusaar

58 245,00

232 638,40

01.09.2010

31.12.2014 Mare Roosileht

177 650,00

177 650,00

15.09.2011

1 756 982,41

3 567 402,36

15.09.2011

Mare Roosileht, 01.11.2012 Udo Klopets Mare Roosileht, 31.12.2014 Udo Klopets

116 462,50

116 462,50

01.11.2011

Annely Oone, 30.11.2012 Udo Klopets

42 671,00

42 671,00

01.11.2011

30.09.2012 Anna Kaljusaar

01.01.2012

30.11.2012 Annely Oone

01.03.2011

31.12.2012 Udo Klopets

136 500,00

136 500,00

2 352 246,18

7 465 324,26

930 873,00 3 283 119,18

930 873,00 8 396 197,26

29


PROJEKT „INNOLA” ПРОЕКТ «INNOLA» С конца 2010 года и до апреля 2011 года колледж участвовал в проекте Центра экономического обучения ТТУ «Innola – увеличение предложения квалифицированной рабочей силы в Ида-Вирумаа через инновационные методы исследования и повышения квалификации» и организовал курс «Оператор химических процессов I» (подробная информация о проекте: http://juhtimisteekond.ee/MKK/INNOLA/).

Kolledž osales 2010. aasta lõpust kuni 2011. a aprillini TTÜ Majanduskoolituskeskuse projektis „ I nn ol a – I d a -V i r um a a k va l i f i ts e e r i tu d tööjõupakkumise suurendamine innovaatiliste uu ri m i s m e e t o d i te j a tä i e nd us k ool i tu ste k a ud u ” k ool i t us e g a „ Ke e m i a p r ot s e ssi d e operaator I” (rohkem infot projekti kohta: http://juhtimisteekond.ee/MKK/INNOLA/). Koolitusel osalesid Ida-Viru maakonna töötud vanuses 16-24 ja üle 50aastased mitteeestlased. Koolituse eesmärk oli võimaldada õppijal saavutada oskused, teadmised ja suhtumine, mis on vajalikud keemiaprotsesside j ä l g i m i s e l j a j u h ti m i s e l k e e m i a - n i n g põlevkivikeemiatööstuses. Kursuse eesmärk oli valmistada õppijaid ette, konkureerimaks tööturul ja leidmaks töökoht operaatorina tootvas tööstuses. Meie koolitusel osales 17 inimest, kes kuulasid kolme kuu jooksul teooriat, tegid iseseisvat ja laboratoorset tööd. Neil oli võimalus käia õppeekskursioonidel AS Tallinna Vesi Ülemiste veepuhastusjaamas ja Paljassaare reoveepuhastusjaamas, Eesti Energia ASi Eesti Elektrijaamas ja uues õlitehases; kohalikes ettevõtetes Viru Keemia Grupp AS ja Novotrade Invest AS. Lisaks oli koolitatutel unikaalne võimalus saada 8nädalane praktiline väljaõpe järgmistes ettevõtetes: AS Narva Vesi, Eesti Energia Õlitööstus AS, AS Sillamäe Soojuselektrijaam, AS Silmet, Novotrade Invest AS, Eastman Specialties AS ja Viru Keemia Grupp AS. Meie kõigi rõõmuks läbisid kõik kohaletulnud 15 julget ka kutseeksami, mille viis läbi Eesti Keemiatööstuse Liit. Nende inimeste ettevalmistamisse andsid panuse eelkõige meie keemiatehnoloogia lektoraadi inimesed Antonina Zguro, Larisa Grigorieva, Anna Prants, Sergey Chekryzhov, aga ka Larissa Shevchenko. Kaasasime koolitajaid ka väljast-

30

В обучении участвовали безработные неэстонцы из Ида-Вирумаа в возрасте от 16 до 24 и старше 50 лет. Целью обучения являлось дать знания и умения, которые необходимы при наблюдении и управлении химическими процессами в химической промышленности и переработке горючего сланца. Цель курса сделать учащихся конкурентоспособными на рынке труда для того, чтобы они смогли найти место работы оператором на действующем производстве. В нашем обучении участвовали 17 человек, которые в течении трех месяцев изучали теорию, выполняли лабораторные работы и самостоятельные задания. У учащихся была возможность побывать на учебных экскурсиях на водоочистной станции и станции очистки сточных вод «AS Tallinna Vesi», на электростанции и новом заводе масел «Eesti Energia AS», а также на местных предприятиях «Viru Keemia Grupp AS» и «Novotrade Invest AS». Кроме того, у учащихся была уникальная возможность пройти 8недельное практическое обучение на предприятиях «AS Narva Vesi», «Eesti Energia Õlitööstus AS», «AS Sillamäe Soojuselektrijaam», «AS Silmet», «Novotrade Invest AS», «Eastman Specialties AS» и «Viru Keemia Grupp AS». К нашей общей радости 15 человек, принимавших участие в обучении, сдали квалификационный экзамен, который проводил Союз химической промышленности Эстонии. Работники лектората химической технологии колледжа Антониа Згуро, Лариса Григорьева, Анна Прантс, Сергей Чекрыжов, а также преподаватель лектората энергетики и автоматики Лариса Шевченко проводили подготовку учащихся к экзамену. Также были привлечены преподаватели других учебных заведений - Юлле Политаев и Инга Бородина. Большое спасибо всем еще раз! Участникам обучения оплачивался проезд, пи-


poolt meie maja - Ülle Politajev ja Inga Borodina. Koolitusel rahastati töötuid nende õpingute osas, samuti tasuti transpordikulud, toitlustus ja maksti veidi stipendiumit. Projekti rahastati Euroopa Sotsiaalfondi meetmest "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine". Tagasisidest selgus, et meie koolitatud sooviksid meie majas hea meelega õpinguid jätkata, sest olid hakanud meie hea auraga maja ja selle inimesi armastama.

тание, а также платили небольшую стипендию. Проект финансировал Европейский социальный фонд по программе «Увеличение предложения квалифицированной рабочей силы». Обратная связь показала, что учащиеся с удовольствием хотели бы продолжить учебу в нашем колледже, потому что полюбили работающих здесь людей и наш дом с хорошей атмосферой.

Kui küsite, kui paljud neist osalenud töötutest ka tööturul vastaval erialal tööd leidsid, siis tänaseks ei ole mul kahjuks öelda ühtegi nime... Aga südamest soovin neile kordaminekuid ja edu töökoha leidmisel.

Если спросите, сколько из прошедших обучение нашли работу по специальности, то на сегодняшний день, к сожалению, я не могу назвать ни одного имени... Но от всего сердца желаю окончившим курсы успеха и удачи в поиске работы.

Annely OONE

Аннели ООНЕ

EHITAJATEL UUED UHKED LABORID У СТРОИТЕЛЕЙ НОВЫЕ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

Sügisel õppetööd alustades on alati väike ootusärevus sees - mida on kolledžis sel aastal uut... Sel aastal valmistas üllatuse ehituse ja mehaanika lektoraat. Kolledžil oli eesmärk kaasajastada ehituse erialaga seotud õpperuume ja täiendada seadmete nimekirja projekti „TTÜ Virumaa Kolledži ehituskoja kompleksne kaasajastamine” kaudu. Aastase projekti jooksul viidi läbi neli hanget õppeotstarbeliste seadmete ostmiseks. Kokku soetati veidi üle 40 uue seadme pinnasemehaanika, betooniõpetuse ja ehitusmaterjalide ning ehitusgeodeesia laboritesse. Seadmed tarniti firmadelt Est-Doma OÜ, Ronex OÜ ja Datel AS.

Осенью перед началом учебной работы всегда присутствует небольшое волнение от ожидания – что нового в этом году будет в колледже... В этом году сюрприз подготовил лекторат строительства и механики. У колледжа была цель модернизировать учебные помещения, связанные со специальностью «Строительство зданий», и пополнить список оборудования в рамках проекта «Комплексная модернизация строительно-лабораторной базы Вирумааского колледжа ТТУ». В течение года провели 4 госпоставки для приобретения оборудования, используемого в учебных целях. Всего приобрели чуть больше 40 новых приборов в лаборатории механики грунтов, бетонных

31


и строительных материалов, инженерной геодезии. Оборудование было поставлено фирмами «Est-Doma OÜ», «Ronex OÜ» и «Datel AS».

Põhjus e l, et eh itus e ria l a tud e ngi tel ja õppejõududel tuli loobuda tulevikku silmas p i da d e s a u di to ori um i s t 120 , tu li le i d a laborikorpuses ehitajatele uued ruumid. Selleks lepiti teiste lektoraatidega kokku ruumide ümberpaigutamises (alates 1. septembrist on mõned laborid ja tööruumid uues kohas). Nii asuvad täna „ehitajatel” uued õpperuumid kab 112 ja 113. Inimesed, kes on saanud sinna sisse kiigata, teavad, et nendes laborites on lisaks remondile ka uued uhked ja rõõmsavärvilised laborilauad ja muu mööbel. Kõige suurema muudatuse tegi läbi aud 112, kus tuli ruumi suurendamise eesmärgil vaheseinu maha võtta, vee- ja kanalisatsioonisüsteem sisse ehitada ning valati täiesti uus ja kolledžis esimene selletaoline epopõrandakate. Auditooriumi 203 paigaldatud uued kapid ja seadmed tagavad paremad õppimisvõimalused geodeesia valdkonnas. Lab orites se ehitas ja pa iga lda s mööb li Laborimööbel OÜ, ehitusprojekti koostas OÜ Zoroaster, remonti tegi ettevõte Visto OÜ ja omanikujärelevalvet teostas EKF Omand OÜ. Oma panuse ehituskoja valmimisele andsid eelkõige Mare Roosileht ja Tatiana Tomasova, suureks abiks olid Irina Gorobets, Ave Härg, Nikolai Vertjagin, Eduard Härg, Jekaterina Kriis ja Dmitry Shvarts. Suur aitäh veel kord! Uued laborid valmisid tänu Euroopa Liidu Struktuurifondide meetme „Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine" alameetme «Rakenduskõrgharidusõppe õppeinfrastruktuur» kaasabil. Projekti kogumaht oli ligikaudu 114 000 eurot ning projekt teostati perioodil 1. september 2010 kuni 31. oktoober 2011.

Так как студенты и предподаватели специальности «Строительство зданий» будут вынуждены в будущем отказаться от аудитории 120, то для них пришлось искать новые помещения в лабораторном корпусе. Поэтому договорились с другими лекторатами о смене расположения помещений (с 1 сентября некоторые лаборатории и кабинеты поменяли свои места). Теперь «у строителей» новые учебные помещения в кабинетах 112 и 113. Тот, кто заглядывал в новые лаборатории, знает, что кроме сделанного ремонта поставлены новые красочные столы и другая мебель для лабораторных работ. Самые большие изменения произошли в кабинете 112, где пришлось сломать стену с целью увеличения площади помещения, построить систему водоснабжения и канализации, также впервые залили пол новым эпоксидным покрытием. Новое оборудование и шкафы в кабинете 203 обеспечат лучшие возможности для учебы по предмету геодезии. Мебель для лабораторий была изготовлена и установлена фирмой «Laborimööbel OÜ», а строительный проект составлен фирмой «OÜ Zoroaster». Помещения отремонтировала фирма «Visto OÜ», и надзор за работами проводила фирма «EKF Omand OÜ». Большой вклад и содействие в модернизацию строительно-лабораторной базы внесли Маре Роозилехт, Татьяна Томасова, Ирина Горобец, Аве Хярг, Николай Вертягин, Эдуард Хярг, Екатерина Криис и Дмитрий Шварц. Всем большое спасибо! Новые лаборатории были построены и оборудованы благодаря программе Структурного фонда Европейского союза «Учебная инфраструктура прикладного высшего образования», входящей в состав программы «Модернизация учебной инфраструктуры прикладного высшего образования и обучения преподавателей». Общий объем проекта был примерно 114 тысяч евро. Проект был осуществлен с 1 сентября 2010 года по 31 октября 2011 года.

Head õppimist uutes laborites uute seadmetega!

Желаю успешной учебы в новых лабораториях с новым оборудованием!

Annely OONE

Аннели ООНЕ

32


TERRA CUCERSITA ТЕРРА КУКЕРСИТА

Kuuldes sõnu TERRA CUCERSITA, on meil kolledžis märksõnadeks põlevkivi, keemia, koolilapsed ja Ida-Virumaa. Projekti „Ümber TERRA CUCERSITA (Põlevkivimaa)” eesmärk on noorte seas huvi äratamine loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia ja teadus- ning arendustegevuse vastu nende kompleksse populariseerimisprogrammi kaudu. Erinevalt projektist „Hammasrattast tuulegeneraatorini” keskendub see projekt vaid keemiale, põlevkivile ja keskkonnakaitsele. Projekti tegevused said alguse 1. jaanuarist 2011 ja kestavad 2013. aasta lõpuni.

Словосочетание «ТЕРРА КУКЕРСИТА» ассоциируется у нас в колледже со сланцем, химией, школьниками и Ида-Вирумаа. Целью проекта «Вокруг ТЕРРА КУКЕРСИТА (Земля сланца)» является пробуждение интереса среди молодежи к технологии, естественным и точным наукам, а также привлечение к научной и развивающей деятельности через комплексные программы популяризации. Этот проект, в отличие от проекта «От шестеренки до ветрогенератора», связан с химией, горючим сланцем и защитой окружающей среды. Проект начался 1 января 2011 года и продлится до конца 2013 года.

Mida oleme teinud 2011. aastal? Kindlasti on kõik tähele pannud, et sel aastal on meie majas lisaks tudengitele väga palju lapsi käinud ja meie õppejõud on hõivatud õhtuti, samuti õppetööst vabadel päevadel ja nädalavahetustel. Oleme korraldanud selle projekti raames sel aastal

Что мы сделали в 2011 году? Конечно же, все заметили, что в этом году в колледже, кроме студентов, было много детей, и наши преподаватели работали в вечернее и в свободное от учебной работы время, а также на выходных. В этом году в рамках проекта мы организовали:

- kaks keskkonnakeemia koolitust vene ja eesti

- два курса по химии окружающей среды на

keeles;

русском и эстонском языках;

- viiepäevase teaduslaagri; - uue õpilastele mõeldud huvialaringi TERRA

- пятидневный научный лагерь; - кружок по интересам ТЕРРА КУКЕРСИТА для школьников;

CUCERSITA; - ühe teaduspäeva;

- rahvusvahelise noorte teadusseminari, kus osalesid lisaks meie tudengitele ja õpilastele ka üliõpilased Sankt-Peterburgist;

- kõikide tegevuste raames oleme teinud väljasõite AHHAA Teaduskeskusesse, Kukruse Polaarmõisa, Põlevkivimuuseumisse, Kohtla Kaevanduspark-Muuseumisse, ettevõtetesse Viru Keemia Grupp AS ja Eesti Energia Õlitööstuse AS;

- день науки; - международный научный семинар для молодежи, на котором участвовали студенты и школьники из Ида-Вирумаа, а также студенты из Санкт-Петербурга;

- экскурссии в научный центр «AHHAA», Полярную мызу Кукрузе, Музей сланца, Музейшахту Кохтла, на предприятия «Viru Keemia Grupp AS» и «Eesti Energia Õlitööstuse AS».

rikkam ning veel

Кроме того, в рамках проекта лекторат химической технологии приобрел переносные приборы для анализов воды и другое оборудование.

Meie tegevustest on osa võtnud kokku 135 õpilast vanuses 9-18 aastat Jõhvi Gümnaasiumist, Iisaku

В проекте приняли участие 135 школьников в возрасте от 9 до 18 лет из Йыхвиской гимназии,

- keemiatehnoloogia lektoraat on kohvrisse mahutatud veelabori mitmete seadmete võrra.

33


Gümnaasiumist, Sillamäe Kannuka Koolist, Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumist, Slaavi Põhikoolist, Järve Vene, Ahtme, Tammiku, Ühisja Kesklinna Gümnaasiumitest. Meie majast on korraldanud koolitusi Antonina Zguro, Larisa Grigorieva, Anna Prants, Natalja Peredkova, Hella Riisalu ja Kaire Viil, abiks on olnud Katrin Kruut ja Anna Kaljusaar. Projekt on saanud rahalist toetust Euroopa Liidu Sotsiaalfondilt meetme „Kohandumine teadmistepõhise majandusega” teaduse populariseerimise alameetme „Teeme” kaudu.

Mul on hea meel tõdeda, et on palju neid noori, kes käisid meie majas esimest korda ja kelle teadlikkus meie kolledžist ja siinsetest õppimisvõimalustest on tõusnud; ja on neid, kes on enda jaoks kolledži esmakordselt avastanud ning on huvitatud meie koolis kütuste keemia eriala õppima tulema; ja on neid, kes kiidavad meie laboreid ja leiavad, et meie koolis on paremad toolid kui Tartu Ülikoolis! Ja ärge siis 2012. aastal unustage, et näete meie majas veel palju lapsi! Annely OONE

Иизакуской гимназии, Силламяэской школы Каннука, а также Ярвеской гимназии, Славянской основной школы, Ярвеской русской гимназии, Ахтмеской гимназии, Таммикуской гимназии, Общей гимназии и Кесклиннаской гимназии города Кохтла-Ярве. Занятия для школьников проводили Антонина Згуро, Лариса Григорьева, Анна Прантс, Наталья Передкова, Хелла Рийсалу, также помогали в организации проекта Катрин Круут и Анна Кальюсаар. Проект финансирует Европейский социальный фонд в рамках программы популяризации науки «ТееМе», входящей в состав программы «Адаптация к экономике, основанной на знаниях». Я с радостью могу сказать, что многие школьники, посетившие колледж в первый раз, открыли для себя существование колледжа и узнали о возможностях учебы. Некоторые заинтересованы после школы продолжить учебу в нашем колледже по специальности «Технология топлив». Также многие школьники, принимавшие участие в проекте, хвалили наши лаборатории и признались, что у нас стулья лучше, чем в Тартуском университете. И не забывайте, что в 2012 году у нас в колледже увидете еще больше детей! Аннели ООНЕ

HAMMASRATTAST TUULEGENERAATORINI ОТ ШЕСТЕРЕНКИ ДО ВЕТРОГЕНЕРАТОРА Projekti „Hammasrattast tuulegeneraatorini“ tegevused on selleks aastaks lõppenud. Tegemist on kolmeaastase projektiga, mis viiak se läbi m eetm e „Kohandumine te a dm i s tep õ his e m a ja nd us eg a " tea d use populariseerimise alameetmest „TeeMe“ ning mida toetavad Euroopa Liit ja Euroopa Regionaalarengufond. Projekti eesmärk on teadus- ja arendustegevuse ning loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna populariseerimine noorte seas ning huvi äratamine teadlas- ja insenerikarjääri vastu. Kolledži „TeeMe“ projektid toimivad moto „ Av a s t a t e h n i k a m a a i l m “ e g i i d i a l l , v t http://www.vk.edu.ee/projektid/teeme.

Мероприятия проекта «От шестеренки до ветрогенератора» в этом году закончились. Проект длится три года и проводится в рамках программы популяризации науки «ТееMе», входящей в состав программы «Адаптация к экономике, основанной на знаниях» при финансовой поддержке Европейского союза и Европейского фонда регионального развития. Целью проекта является популяризация научной и развивающей деятельности, технологии, естественных и точных наук среди молодежи, а также пробужде ние ин те ре са к ка рье ре уче ного и инженера. Проекты колледжа «ТееМе» проводятся под девизом «Открой мир техники» (см. http://www.vk.edu.ee/projektid/teeme).

2011. aasta oli väga huvitav ja sündmusterohke, kuna kõik tegevused viidi läbi esmakordselt ning õpilaste huvi oli ettearvamatu. Projekti raames viidi läbi viis koolitust: Robootika (kaks rühma), Elektrotehnika, Loogika ja programmeerimine

2011 год был очень интересным и богатым на события, поскольку все мероприятия проводились впервые, и интерес школьников был непредвиденный. В рамках проекта было проведено 5 курсов: Роботика (2 группы), Элек-

34


ning Multimeedia. Suure töö tegid ära Natalja Ivleva, Dmitry Shvarts, Žanna Gratšjova, Inna Dokutšajeva, Olga Ruban, Larisa Shevchenko ja Alexander Veresh. Kevadvaheajal 21.-25. märtsil toimus teaduslaager 5.-8. klasside õpilastele. Huvi laagri vastu ületas kõik ootused, kuna loodetud 20 õpilase asemel tuli kohale ca 40 koolila st, mis tõttu teg evus ed viidi lä bi paralleelselt kahes rühmas. Koolilastel oli võimalik ise magnetit ja bumerangi meisterdada, pildistada ennast ja oma sõpru ning hiljem fotosid töödelda, võistelda IT-alastes teadmistes, teha katseid keemialaborites, tutvuda kaasaegsete seadmetega ehituse ja automaatika valdkonnas, kül a sta d a Põle vki vi muus eum i ja Kohtl a Kaevanduspark-muuseumi, parandada oma eesti keele oskus t jpm. Suur tänu tublidele õppejõududele: Veroonika Shirokova, Tatjana Baraškova, Žanna Gratšjova, Natalja Ivleva, Inna Dokutšajeva, Antonina Zguro, Olga Ruban, Anna Prants, Ene Peterson, Helju Vospert, Kaire Viil, Irina Gorobets, Dmitry Shvarts, Alexander Veresh ja Eduard Härg. Kevadel alustas tööd Noore Tehniku Klubi, kus võivad osaleda lisaks kooliõpilastele ka kolledži üliõpilased. Klubi tundides õpiti tundma mikrokontrollerite struktuuri ja nende programmeerimise aluseid, raalnägemise aluseid ning koostama esmaseid roboti juhtimisprogramme. Klubi käesoleva aasta tegevuse lõpetas edukas osalemine rahvusvahelisel konkursil ”ROBOTEX 2011”, kus klubi esindasid kolledži üliõpilased Vladimir Jurjev ja Gunnar Joonas. Sügisel viidi koostöös Kohtla-Järve Linnavalitsusega läbi ideekonkurss „Arhitektuuriline väikevorm linnakeskkonnas“, kus nii kooli- kui ka üliõpilased võisid lasta fantaasial lennata ja pakkuda välja ideid lilleklumpide, skulptuuride ja skulptuurigruppide, pinkide, prügikastide, puhkealade, lasteväljakute jm kujundamiseks. Konkursile esitati kolm üliõpilastööd (osales neli üliõpilast) ja 11 õpilastööd (osales 28 kooliõpilast). Üliõpilased esitasid Keskallee ja Presmani-nimelise pargi üldkompositsioonilised

тротехника, Мультимедиа, а также Логика и программирование. Большую работу проделали Наталья Ивлева, Дмитрий Шварц, Жанна Грачева, Инна Докучаева, Ольга Рубан, Лариса Шевченко и Александр Вереш. Во время весенних каникул с 21 по 25 марта был проведен научный лагерь для учеников 5 - 8 классов. Интерес к лагерю превысил все ожидания, поскольку вместо 20 школьников пришло 40, поэтому занятия проводились параллельно в двух группах. У учеников была возможность самим сделать магнит и бумеранг, сфотографировать себя и друзей, а потом обработать фотографии, провести опыты в лабораториях химии, познакомиться с современным оборудованием в области строительства и автоматики, посетить Музей сланца и Музей-шахту Кохтла, улучшить знание эстонского языка и многое другое. Большое спасибо замечательным преподавателям: Веронике Широковой, Татьяне Барашковой, Жанне Грачевой, Наталье Ивлевой, Инне Докучаевой, Антонине Згуро, Ольге Рубан, Анне Прантс, Эне Петерсон, Хелью Восперт, Кайре Вийл, Ирине Горобец, Дмитрию Шварцу, Александру Верешу и Эдуарду Хяргу. Весной начал свою деятельность клуб Юного техника, в котором могут участвовать как школьники, так и студенты колледжа. На уроках клуба изучили структуру микроконтроллеров, основы их программирования, а также основы технического зрения и научились составлять элементарные программы управления роботом. Деятельность клуба в этом году закончилась удачным участием на международном конкурсе ROBOTEX 2011, на котором клуб представили студенты колледжа Владимир Юрьев и Гуннар Йоонас. Осенью совместно с Горуправой города КохтлаЯрве был проведен конкурс идей «Малая архитектурная форма в городской среде», на котором школьники и студенты могли дать полет фантазии и предложить идеи для оформления цветочных клумб, скульптур и скульптурных групп, скамеек, мусорных урн, зон отдыха, дет-

35


lahendused, kooliõpilased keskendusid väikevormidele. Suured tänusõnad Tatiana Tomasovale ja Anna Kaljusaarele, kes aitasid seda konkurssi organiseerida ja läbi viia. Projekti toetusel kaasajastati ka kolledži laboribaasi ca 25500 euro ulatuses. Multimeediakursuste läbiviimiseks hangiti video- ja digikaamera, uued kõrvaklapid ja mikrofonid, diktofon, stuudiovalgustid, multimeediatarkvara jm, automaatikud said kaasaegse automaatikavahendite stendi 4 SimaticCase, Noore Tehniku Klubi seadmetepark täienes sülearvutite, Robootika Kodulabori komplektide jm vajalike väikevahenditega robotite ehitamiseks. Suurim saavutus oli aga see, et erinevate tegevuste raames külastas kolledžit 2011. aastal kokku ca 500 kooliõpilast. Õpilased tundsid ennast kolledžis hästi, mõistsid, et tehnikamaailm on põnev ning kaasakiskuv ja mis kõige tähtsam, neil oli sära silmades ning kõlama jäi mõte: „Tehnika on lahe!!!“ MSc Mare ROOSILEHT

ских площадок и т.д. На конкурс были представлены 3 работы студентов (участвовали 4 студента) и 11 работ школьников (участвовали 28 школьников). Студенты представили общие композиционные решения улицы Кескаллеэ и парка им. Пресмана, а школьники отдали предпочтение малым формам. Большое спасибо Татьяне Томасовой и Анне Кальюсаар, которые помогли организовать и провести этот конкурс. В рамках проекта была также усовершенствована лабораторная база колледжа в размере 25,5 тысяч евро. Для проведения курсов по мультимедии приобрели цифровую видеокамеру, новые наушники и микрофоны, диктофон, студийные осветительные приборы, мультимедийное программное обеспечение и др. Лекторат энергетики и автоматики получил современный стенд 4 SimaticCase. Оборудование клуба Юного техника пополнилось ноутбуками, комплектами для программирования контроллеров двух маленьких роботов-конструкторов и другими нужными деталями для сборки роботов. Самым большим достижением стало то, что в 2011 году в рамках различных мероприятий колледж посетило около 500 школьников. Ученики чувствовали себя в колледже прекрасно и узнали, что мир техники – увлекательный и захватывающий. А самым важным было то, что у них заблестели глаза и прозвучала мысль: «Техника – это здорово!!!». MSc Маре РООЗИЛЕХТ

SEADMED PROJEKTI KAUDU ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПРОЕКТУ 2011. aastal lõppes automaatikasüsteemide õppekava. Need lõpetajad jäid viimasteks, kes said sellise erialanimetusega diplomi. Uus õppekava – tootmise automatiseerimine – näeb ette terve kompleksi aineid, milleta on võimatu luua nüüdisaegset automatiseeritud süsteemi. Gümnaasiumide lõpetajatel, meie tulevastel üliõpilastel, on raske ette kujutada, mis eriala see on, mida nad saavad õppimise käigus teada, millised oskused omandavad, missugused teadmised peavad neil olema, et erialaained selgeks saada. Automaatika on üks kõige kiiremini arenevaid tootm is e val d kond i , m is hõl m ab k õig e

36

В 2011 году закончилась программа обучения «Автоматические системы». Последние выпускники по этой специальности завершили обучение и получили дипломы. Новая программа обучения «Автоматизация производства» предусматривает изучение целого комплекса дисциплин, без которого невозможно создать современную автоматизированную систему. Выпускники гимназий, наши будущие студенты, трудно представляют себе, что это за специальность, что они будут знать и уметь, какие знания им необходимы для того, чтобы освоить специальные предметы. Автоматика – одна из самых быстро развиваю-


ajakohasemaid tehnoloogiaid. Kaasaja nõuetele vastavate spetsialistide ettevalmistamine nõuab nüüdisaegseid seadmeid. Sel aastal saime

projekti „Hammasrattast tuulegeneraatorini” kaudu stendi, mis kujutab endast innovaatilise suuna mudelit automaatikas – TIA (Totally Integrated Automation) – täielikult integreeritud automaatika. Kõik uued automaatikaseadmed – viimased kontrollerite mudelid (S7-300, S7-400), sagedusmuunduriga mootor, operaatori interfeiss, mis on integreeritud üldisesse tööstusvõrku - võimaldavad töödelda ja edastada infot nii juhtmete kaudu kui ka juhtmevabalt. Tööstusarvuti ning programmide olemasolu tagavad nii võrgu kui ka võrgu üksikkompo nentide programmeerituse, andurite kalibreerimise, seadmete diagnostika, tõrgete kiire leidmise ja nende kõrvaldamise. Meie lektoraadi õppejõud läbisid koolituse firma Siemens esindaja Ruslan Hamzini käe all ning said sertifikaadid. Ruslan Hamzin oligi selle stendi välja töötanud.

щихся областей производства, интегрирующая самые современные технологии. Подготовка современных специалистов требует современного оборудования. И в этом году по проекту «От шестеренки до ветрогенератора» мы получили стенд, который представляет собой модель инновационного направления в автоматике – TIA (Totally Integrated Automation) – полностью интегрированная автоматика. Все новые средства автоматики – последние разработки контроллеров (S7-300, S7-400), двигатель с частотным преобразователем, интерфейс оператора, интегрированные в общую промышленную сеть, позволяют обрабатывать и передавать информацию проводным и беспроводным способом. Программное обеспечение и промышленный программатор обеспечивают программирование сети и ее отдельных компонентов, калибровку датчиков, диагностику оборудования, быстрое нахождение отказов и их устранение. Преподаватели нашего лектората прошли обучение под руководством представителя фирмы Siemens, разработавшей этот стенд, Руслана Хамзина и получили сертификаты. Стенд позволяет как учащимся гимназий, так и студентам увидеть связь между предметами, оценить сложность и привлекательность выбранной профессии и, конечно, научиться работать с реальным промышленным оборудованием стенда. Первая группа гимназистов, изучая предмет «Логика и программирование», познакомилась с принципами программирования современных промышленных контроллеров. Это позволит им лучше ориентироваться в будущей профессии. PhD Ольга РУБАН

Stend võimaldab nii gümnasistidel kui ka üliõpilastel näha ainetevahelist seost, hinnata valitud eriala keerukust ja köitvust ning muidugi õppida töötama stendi reaalsete tööstuslike seadmetega. Esimene grupp gümnasiste tutvus loogika ja programmeerimise kursust õppides nüüdisaegsete tööstuslike kontrollerite programmeerimise põhimõtetega. See võimaldab neil tulevases elukutses paremini orienteeruda. PhD Olga RUBAN

37


KONVERENTS "PÕLEVKIVI – VÕIMALUSED KOOSTÖÖKS" КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОРЮЧИЙ СЛАНЕЦ – ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА» 10. novembril 2011 kogunesid Jõhvi Kontserdimajja põlevkivi temaatikaga seotud haridus- ja teadusasutuste, ettevõtete ning kohalike omavalitsuste esindajad, et arutleda koostöövõimaluste üle hariduse ja teaduse valdkonnas. Konverentsi korraldajaks oli TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus (PKK). Konverentsil esinesid ettekannetega ülikoolide ning ettevõtete esindajad. Maateaduste ja ökoloogia doktorikooli doktorandid ja kolledži üliõpilased ning õppejõud olid välja pannud oma uurimustööga seotud stendiettekanded. Konverentsi põhirõhk oli seekord paneeldiskussioonidel. I paneeldiskussioonil püüti üheskoos välja uurida, kas ettevõtjad oskavad tellida ja haridusasutused koolitada spetsialiste ning arutati, kuidas ühendada jõud, et saada noori õppima ja kuidas neid motiveerida valima tehnilisi erialasid. Anneki Teelahk (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja) soovitas igaühel vaadata peeglisse ja küsida, mida oled ise ära teinud selleks, et noored läheksid tehnilisi erialasid õppima. Tiiu Koff (Maateaduste ja ökoloogia doktorikool, TLÜ Ökoloogia Instituudi vanemteadur) märkis, et paljudel juhtudel on noorte valikutel takistuseks Ida-Virumaa halb maine. Küsimusele "Milline sõnum tuleks õpilastele edastada ja kes selle peaks edastama?" vastas A.

38

10 ноября 2011 года в Йыхвиском концертном доме собрались представители предприятий, местных самоуправлений, образовательных и научных учреждений, связанных с горючим сланцем, чтобы обсудить возможности для сотрудничества в сфере образования и науки. Организатор конференции - Центр компетентности по горючему сланцу Вирумааского колледжа ТТУ. На конференции выступили с докладами представители университетов и предприятий. Докторанты Докторской школы географии и экологии, а также студенты и преподаватели колледжа представили стендовые доклады, связанные со своими исследовательскими работами. В этот раз на конференции главное внимание было уделено панельным дискуссиям. На первой панельной дискуссии попытались вместе выяснить, умеют ли работодатели заказывать и учебные заведения обучать специалистов. Также обсудили, как объединить усилия для повышения интереса и мотивации молодежи выбирать технические специальности. Аннеки Теэлахк (руководитель Кассы по безработице региона Ида-Вирумаа) посоветовала каждому посмотреться в зеркало и спросить: «А что я сделал для того, чтобы молодые люди выбирали технические специальности?». Тийю Кофф (Докторская школа географии и экологии, старший научный сотрудник Института эко-


логии ТЛУ) подметила, что в большинстве случаях препятствием при выборе специальности является плохая репутация Ида-Вирумаа. На вопрос «Какую информацию нужно донести ученикам и кто это должен делать?» ответила А. Теелахк, что этим могут заниматься все, но, прежде всего, школа и предприятия. Рийна Вартс (директор по персоналу «Eesti Energia AS») высказала мнение, что работодатель и университет должны вместе посещать школы, учить детей мечтать и делать правильный выбор. Модератор Инго Валгма (директор Горного института ТТУ) сделал вывод, что университетам и предприятиям, заинтересованных в будущих работниках, необходимо направить на переговоры компетентных людей. Teelahk, et kõik saavad selleks midagi ära teha, eelkõige aga kool ja ettevõtted ise. Riina Varts (Eesti Energia AS personalidirektor) avaldas arvamust, et tööandja ja ülikool peavad minema koos kooli õpilaste juurde ning lapsi peab õpetama unistama ja suunama tegema õigeid valikuid. Moderaator Ingo Valgma (TTÜ Mäeinstituudi direktor) võttis sessiooni kokku mõttega, et tulevastest töötajatest huvitunud ettevõtetel ja ülikoolidel tuleb suunata otsustuskogudesse ja läbirääkimistele ÕIGED inimesed, st need, kelle sõna maksab. Lõpetuseks sai õhku visatud mõte, et kuna koolidesse on raske leida HÄID õpetajaid, samas on just hea õpetaja see, keda järgitakse ning kes suudab oma eeskujuga suunata noori tegema erialavalikuid, siis võiksid ettevõtted maksta stipendiumeid parimatele reaalainete õpetajatele. II paneeldiskussioonil arutleti teadus- ja ettevõtluspartnerluse võimaluste üle põlevkiviga seotud probleemide lahendamiseks. Arutati integreeritud teadusteemade üle, kuidas toimub koostöö, missugused on seda takistavad tegurid ja võimalikud lahendused, mida oodatakse ettevõtetelt ning mida teadusasutustelt. Indrek Aarna (Eesti Energia ASi teadus- ja arendusosakonna juhataja) leidis, et TTÜga on koostöö olemas, kuid enam teavitustööd tuleks suunata teistele ülikoolidele (TÜ, TLÜ, EMÜ) ning mööda ei saa minna omavalitsustest, kuna koostöö nendeta on mõeldamatu. Hella Riisalu (PKK juhataja kt) märkis, et aidata tuleb seda ettevõtet, kes ei ole suutnud õiget ust lahti lüüa ning lisaks võiks PKK roll olla noorteadlaste abistamine. PKK peaks olema neutraalne vahelüli, et tuua osapooled laua taha kokku ja lasta inimestel rääkida. Robert Karpelinile (Kiviõli Keemiatööstuse OÜ juhatuse liige) teeb muret

В заключении дискуссии возникла мысль, что предприятия могли бы платить стипендии лучшим учителям реальных предметов, так как школам тяжело найти хороших преподавателей, которые могут своим примером побудить молодежь сделать выбор профессии. На второй панельной дискуссии обсудили возможности партнерства науки и предпринимательства при решении проблем, связанных с горючим сланцем. Также обсудили возможности интегрирования науки с производством и попытались найти ответы на вопросы: как происходит сотрудничество, какие препятствующие факторы и возможные решения существуют, чего ожидают от предприятий и от научных учреждений. Индрек Аарна (руководитель отдела развития и науки «Eesti Energia AS») сказал, что сотрудничество с ТТУ происходит, однако надо наладить контакты и с другими университетами (ТУ, ТЛУ, ЭСУ) и, конечно же, нельзя обойтись без самоуправлений, поскольку сотрудничество без них невозможно. Хелла Рийсалу (исполняющая обязанности руководителя Центра компетенции по горючему сланцу) заметила, что помогать следует такому предприятию, которое не смогло установить контакты с нужными партнерами, также центр мог бы помогать молодым ученым. Центр компетенции по горючему сланцу должен быть нейтральным посредником сторон, который будет собирать их за одним столом для переговоров. Роберт Карпелин (член правления «Kiviõli Keemiatööstuse OÜ») сказал, что его беспокоит отношение студентов к работе, поскольку требования работодателя и амбиции студентов – разные. Предприятие предполагает обязательное прохождение этапа адаптации, но студенты против. Вейко Лухалайд (председатель Союза самоуправлений Ида-

39


üliõpilaste suhtumine, kuna see, mida ettevõte vajab, ja üliõpilaste ambitsioonid on erinevad. Ettevõte eeldab sisseelamise etapi läbimist, kuid üliõpilased seda ei soovi. Veiko Luhalaid (IVOLi esimees) märkis, et näiteks Vaivara valla jaoks on põlevkiviettevõtetepoolsete tegevuste menetlemise maht tohutu, kuid omavalitsusel on vastu panna ettevõtetega võrreldes vähemkompetentsed spetsialistid. Samuti ei oma välismaa ettevõtted mingit ülevaadet Eesti haldusest. PKK võiks nendes küsimustes omavalitsustele appi tulla. Moderaator Kalmer Sokman (Eesti Energia Kaevandused ASi arendusdirektor) võttis paneeldiskussiooni kokku mõttega, et tuleb kasutada olemasolevat kompetentsi, kuid see tuleb kõigepealt üles leida ja siis õigesti rakendada. Praegu veel kolmnurk (ettevõtlus, haridus, ühiskond) kõige paremini ei toimi, seega võiks PKK roll olla nende osapoolte vajaduste väljaselgitamine, kokku toomine ja koostöö vahendamine. On tähelepanuväärne, et järelkasvu ja teaduskoostöö teemat puudutatakse korduvalt erinevatel konverentsidel, seminaridel jt kohtumistel, kuid nimetatud võtmeküsimuste vastu on endiselt väga suur huvi. Seda näitab ilmekalt konverentsile registreerunute arv - 164 inimest. Osalejate hulgas oli lisaks ettevõtete, haridusasutuste ja kohalike omavalitsuste esindajatele ka palju doktorante, üliõpilasi ning kooliõpilasi. Konverentsi korraldamist toetasid Ida-Viru Maavalitsus, Eesti Energia AS, Viru Keemia Grupp AS, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ, Kohtla-Järve Linnavalitsus ja Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

Вирумаа) привел пример, что у предприятий сланцевой промышленности Вайвараской волости большой объем работ, но им не хватает компетентных специалистов. Также он добавил, что иностранные предприятия не имеют никакого понятия об управлении и ведении документации в Эстонии. Центр компетенции по горючему сланцу мог бы помогать самоуправлениям в этих вопросах. Модератор Калмер Сокман (директор по развитию «Eesti Energia Kaevandused AS») сделал вывод, что необходимо использовать имеющиеся компетенции, но их требуется найти и правильно применить. Сейчас еще не существует тесного партнерства между предпринимательством, образованием и обществом, поэтому роль Центра компетенции по горючему сланцу могла бы заключаться в определении нужд сторон, а также в содействии развития сотрудничества между сторонами. Несмотря на то, что тема поколения и научного сотрудничества затрагивается на различных конференциях, семинарах и других встречах, интерес к данному вопросу остается очень большим. Это подтверждает число зарегистрированных на конференцию участников, которое составило 164 человека. Среди участников были представители предприятий, учебных заведений и местных самоуправлений, также было много докторантов, студентов и школьников. Организацию конференции поддержали Уездное управление Ида-Вирумаа, «Eesti Energia AS», «Viru Keemia Grupp AS», «Kiviõli Keemiatööstuse OÜ», Городское управление Кохтла-Ярве и Европейский социальный фонд. MSc Маре РООЗИЛЕХТ

MSc Mare ROOSILEHT

40


KONVERENTS “PÕLEVKIVI - VÕIMALUSED KOOSTÖÖKS” Stendettekanded ja posterid Jõhvi Kontserdimaja fuajees 1. Helmut Hallemaa – T Ü MTÖ DK doktorant, T Ü Geograafia Stendiettekanne "Indicators of sustainability and economy of energy use: Estonian case" 2. Martin Liira – T Ü Keskkonnatehnoloogia, DK liige, Stendiettekanne “Põlevkivituha perspektiivne taaskasutus reoveest fosfori sidumiseks, protsessi sõltuvust viibeajast” 3. Annette Sedman, T Ü Geoloogia osakond, DK liige, Poster "Co-deposition of oil shale ash and semicoke waste materials" 4. Karin Kikamägi – EMÜ metsandus, DK liige Poster „Põlevkivituha kasutusvõimalustest väetisena ammendatud freesturbaalade metsastamisel“ 5. Tatjana Kuznetsova, Poster “Reclamation of oil shale post-mining areas in Estonia” 6. Veroonika Shirokova, TT Ü Virumaa Kolledži lektor Poster „W and WLa2O3 damages with dense plasma shots“ 7. Dmitry Shvarts, TT Ü Virumaa Kolledži lektor Poster „The map merging approach for multi-robot monocular SLAM“ 8. Dmitry Gryaznykh, TTÜ Virumaa Kolledži üliõpilane. Poster „Сланцевый газ“, juhendaja A. Zguro 9. Margarita Belova, TTÜ Virumaa Kolledži üliõpilane Poster „Гидраты метана: возможность использования в качестве энергоресурсов“, juhendaja Antonina Zguro 10. Tatjana Golubyhh, TTÜ Virumaa Kolledži üliõpilane Poster „Сравнение биотоплив с нефтяными топливами по экологическим характеристикам“, juhendaja Antonina Zguro 11. Anna Smirnova, TTÜ Virumaa Kolledži üliõpilane Poster „Процесс "Galoter" и применение тепловой интеграции“, juhendaja Sergey Chekryzhov 12. Ksenia Moskvina, TTÜ Virumaa Kolledži üliõpilane Poster „Динамика ввода производственных мощностей переработки горючего сланца в предвоенный период Эстонии“, juhendaja Sergey Chekryzhov 13. Natalia Selivanova, TT Ü Virumaa Kolledži tootmistehnika ja tööstusettevõtluse eriala vilistlane Poster „Puurmasina mootori raami konduktori valmistamistehnoloogia“, juhendaja professor Jüri Olt 14. Irina Raznotovskaja, TT Ü Virumaa Kolledži tootmistehnika ja tööstusettevõtluse eriala vilistlane Poster „Laastumurdmise protsessi juhtimise tehnilised ja tehnoloogilised lahendused“, juhendaja professor Jü ri Olt 15. Jevgeni Fokin, TTÜ Virumaa Kolledži tootmistehnika ja t ööstusettevõtluse eriala vilistlane Poster „Kvaliteetne keevitus robotiga ABB IRB 1600“, juhendaja dotsent Tatjana Baraš kova 16. Olesja Starodubtseva, TT Ü Virumaa Kolledži tootmistehnika ja tööstusettevõtluse eriala vilistlane Poster „TNC Components seadmete remondi- ja hooldussüsteemi analüüs“, juhendaja dotsent Tatjana Baraškova 17. Ksenia Loos, TTÜ Virumaa Kolledži ehitustehnika eriala vilistlane Poster „M ärjamaal Pärna tn. 1 asuva korterelamu ehitustööde projekt“, juhendaja Erki Soekov 18. Aleksandr Tsarkov, TTÜ Virumaa Kolledži ehitustehnika eriala vilistlane Poster „Keretöökoja ehitamine “, juhendaja Maie Trumm 19. Tatiana Tomasova, TT Ü Virumaa Kolledži ehitustehnika eriala vilistlane Poster „1875. aasta hoone hotelliks ümberplaneerimise projekt“, juhendaja Jekaterina Kriis 20. Olesja Sobatševskaja, TTÜ Virumaa Kolledži informaatika eriala vilistlane Lõputöö „Veebirakenduse loomine Silverlight tehnoloogia õpetamiseks“, juhendaja Natalja Ivleva 21. Irina Kisseljova, TTÜ Virumaa Kolledži informaatika eriala vilistlane Lõputöö „Veebirakendus konsultatsioonide juhtimiseks TTÜ Virumaa kolledžis“, juhendaja Natalja Ivleva 22. Svetlana Libba, TTÜ Virumaa Kolledži informaatika eriala vilistlane Lõputöö „TTÜ Virumaa Kolledži matemaatika ja infotehnoloogia lektoraadi kodulehekülje loomine“, juhendaja Žanna Gratšjova

41


ERASMUSE PROGRAMMI MOBIILSUS 2011. AASTAL No

1.

Name: student, lecturer, non-academic staff Veronica Ershova, Nadezda Krutsinkina, Julia Lullu, Aleksandr Tšistokletov, Maksim Zohhov

University, firm

Period: study, placement, staff mobility

Universite de Picardie Jules Verne, Amiens, France

31.03.2011 - 30.06.2011 Students placements

MidSweden University, Sundsvall, Sweden Fachhochschule Dortmund, Gremany

01.01.2012-30.06.2012 Student study 01.09.2011-30.06.2012 Student study 01.10.2011- 31.08.2012 Student placement 01.01.2012-30.06.2011 09.05.2011-13.05.2011 Non-academic staff mobility

2.

Dmitry Shalygin

3.

Anna Leppik

4.

Anton Iškov

PGS SOFTWARE S.A., Poland

5.

Aleksandr Tšistokletov

University of Ruse

6.

Natalja Denissova, Elfrida Pavlova

Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania

7.

Vladislav Matjuškin

Hochschule Bremen, Germany

06.06.2011-10.06 2011 Lecturer mobility

8.

Tanya Petkova Grozeva, Diana Zhelezova-Mindizova, Swetla Minkova Violeta Vaneva

University of Ruse "ANGEL KANCHEV", Bulgaria

13.06.2011-17.06.2011 Staff mobility (guests)

9.

Sergei Jermakov

01.07.2011- 30.09.2011 Student practical training

10.

Žanna Gratšjova, Inna Dokutšajeva, Natalja Ivleva, Larissa Joonas

11.

Monika Kuusmann, Ingrid Prees

Grigiskes AB firm, Vilnius, Lithuania University of Ruse and Sofia University ST KLIMENT OHRIDSKI, Bulgaria Fontys University of Applied Sciences, Eidenhoven, Holland Technical University of Munich, Germany

12.

42

Anu Piirimaa, Annely Oone

17.10.2011-21.10.2011 Lecturers mobility 07.11.2011-11.11.2011 Lecturers mobility 28.11.2011-02.12.2011 Non-academic staff mobility


MITTE ÜKSNES ARMASTUS EI PARANDA MAAILMA, VAID KA KOOSTÖÖ МИРОМ ПРАВИТ НЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ, НО И СОТРУДНИЧЕСТВО Kolleegidega suhtlemine on alati rikastav, eriti siis, kui see on seotud sõiduga teise riiki. Seekord andis meile selle suurepärase kvalifikatsiooni tõstmise võimaluse lisaks kolledži juhtkonnale ka Erasmuse programm.

Общение с коллегами всегда обогащает, особенно если это связано с поездкой в другую страну. На этот раз такую прекрасную возможность повышения квалификации нам предоставила программа «Erasmus». С 9 по 13 мая 2011 в рамках программы в Вильнюсском техническом университете им. Гедиминаса (www.vgtu.lt) проходила 2-я Международная неделя для неакадемического персонала технических университетов. Интернационализация и активное вовлечение в мобильность различного персонала университетов были главными направлениями в работе международной недели.

9.-13. maini 2011 toimus Erasmuse programmi raames Vilniuse Gediminase-nimelises Tehnikaülikoolis (www.vgtu.lt) tehnikaülikoolide mitteakadeemilise personali 2. rahvusvaheline nädal.

Темы международной недели: - мобильность студентов для учебы/практики;

- роль университетской библиотеки.

Selle nädala töö põhisuundadeks oli rahvusvahelistumine ning ülikoolide töötajas konna aktiivne kaasamine sellesse. Rahvusvahelise nädala teemad olid:

- üliõpilaste mobiilsus

õppetöö/praktika

eesmärgil; - ülikooli raamatukogu roll. Euroopa 16 tehnikaülikoolist osales 28 inimest. Nädala jooksul toimus erinevaid esitlusi, ülikooli teaduskondade, teadus- ja tehnoloogiapargi ning raamatukogu külastamine. Toimusid diskussioonid ja seminarid „Kuidas jaotada infot, et see üliõpilasteni jõuaks“, „Mobiilsus“ ja „Tõhus partnerlus“. Nendes osales Erasmuse programmi Virumaa kolledži koordinaator Natalja Denissova. Elfrida Pavlova tutvus raamatukogu tööga, osales erinevate probleemide aruteludes ning jagas oma töökogemusi. Vilniuse tehnikaülikool on aktiivne üliõpilasvahetuses. Praegu õpib sealses ülikoolis tohkem kui 300 erinevate maade üliõpilast, 500 nende üliõpilast omandab teadmisi välismaal. Kogemuste vahetamine tekitab uusi ideid, mida saab asuda ellu viima. Erasmuse programm

Всего было 28 участников из 16 технических университетов Европы. В течение недели проводились различные презентации, посещение факультетов университета, посещение и презентация научнотехнологического парка, библиотеки. Проводились дискуссии и семинары: «Как распределять информацию, чтобы достичь сотрудничества», «Мобильность», «Эффективное партнерство», в которых принимала участие Наталья Денисова, координатор программы «Erasmus» Вирумааского колледжа. Эльфрида Павлова знакомилась с работой библиотеки, учавствовала в обсуждении различных проблем и делилась опытом своей работы.

43


võimaldab muuta tööd efektiivsemaks, tutvuda teiste maadega, saada uusi tööalaseid kontakte ning sõlmida sõprussidemeid, leida nüüdisaegseid koostöömudeleid.

Университет активно работает в плане обмена студентов. В настоящее время в нем учатся свыше 300 студентов из разных стран, 500 студентов приобретают знания в зарубежных университетах.

Osalege Erasmuse programmis, et mõte liiguks! Natalja DENISSOVA

Обмен опытом приводит к появлению различных идей и внедрению их в работу. Программа «Erasmus» предоставляет возможность повысить эффективность своей работы, ознакомиться с другими странами, приобрести новые деловые и дружеские контакты, найти cовременные модели сотрудничества. Участвуйте в программе «Erasmus» для повышения мобильности! Наталья ДЕНИСОВА

ÕPPEREIS ŠOTIMAALE УЧЕБНАЯ ПОЕЗДКА В ШОТЛАНДИЮ

Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK) on alates 2005. aastast korraldanud õppereise Šotimaale, tutvumaks sealse haridussüsteemiga. IdaVirumaa pilootprogramm „Ettevõtlik kool“ on alguse saanud ja inspiratsiooni ning toetust kogunud just sealt. 19.-22. septembril kutsus IVEK ka mind kolledži esindajana osalema õppereisil, kuna olime näidanud üles tahet aktiivselt panustada ettevõtliku hariduse arendamisse ning IVEK peab meid oluliseks partneriks, arendamaks ettevõtliku

44

С 2005 года Центр предпринимательства ИдаВирумаа организовывает учебные поездки в Шотландию, чтобы познакомиться с системой образования этой страны. Пилотная программа Ида-Вирумаа «Предприимчивая школа» получила начало, вдохновение и поддержку именно с Шотландии. Центр предпринимательства Ида-Вирумаа пригласил меня, как представителя колледжа, принять участие в учебной поездке в Шотландию с 19 по 22 сентября, поскольку колледж активно


hariduse programmi Eestis. Õppereisil osalesid lisaks IVEKi töötajatele ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja, Eesti Energia ASi personalijuht, Pärnu maakonna ettevõtlus- ja arenduskes kuse esindaja, Avinurme Gümnaasiumi ettevõtliku hariduse koordinaator, Kiviõli 1. Keskkooli direktor ning huvijuht, ajalehe Põhjarannik ajakirjanik ja Swedbanki Ida-Viru regiooni juhataja, kokku 11 inimest. Õppereisi eesmärk oli suurendada teadlikkust ja motivatsiooni ettevõtliku hariduse vallas; saada ülevaade Šoti ettevõtliku hariduse mudelist ja selle rakendamise tulemustest; tutvuda lähemalt kooli ja ettevõtja koostöömudeliga; saada uusi õppematerjale, ideid, mida teha, leida kasulikke kontakte; külastada Šotimaal juba mitmendat aastat toimuvat Haridusfestivali (Scottish Learning Festival). Edinburghi saabusime 19. septembri hilisõhtul, kus meid ootas väikebuss. Hilisel kellaajal, reisiväsimusest kurnatud, oli minu jaoks hetkeks šokeeriv, kui kolleegid hakkasid juhipoolsest uksest bussi ronima ja see neil isegi õnnestus. Lähemal vaatlusel selgus (loe: meenus), et olen Šotimaal, kus liiklus on parempoolne!!!

вносит свой вклад в развитие обучения предприимчивости. Центр считает нас важным партнером, который развивает программу, направленную на внедрение обучения предприимчивости в Эстонии. В учебной поездке участвовали 11 человек: работники Центра предпринимательства Ида-Вирумаа, представитель Министерства экономики и коммуникации, руководитель по персоналу «Eesti Energia AS», представитель Центра развития и предпринимательства Пярнуского уезда, координатор образования предприимчивости Авинурмеской гимназии, директор и руководитель по интересам Кивиылиской 1-й средней школы, журналист газеты «Северное Побережье» и руководитель Swedbank региона Ида-Вирумаа. Целью учебной поездки было повышение сознательности и мотивации в области образования предприимчивости, получение обзора о системе образования предприимчивости в Шотландии и результатах его применения, а также знакомство с моделями сотрудничества школ и предпринимателей. Кроме того, целью являлось получение новых учебных материалов и идей, нахождение полезных контактов, а также посещение Фестиваля образования (Scottish Learning Festival), который проходит в Шотландии уже много лет. Поздно вечером 19 сентября мы прибыли в Эдинбург, где нас ждал небольшой автобус. Для меня, уставшей от дороги, было шоком видеть, как мои коллеги садятся в автобус со стороны двери водителя, и у них это даже получалось. При более близком осмотре выяснилось (точнее вспомнилось), что я нахожусь в Шотландии, где движение – правостороннее!!!

20. septembril toimus huvitav kohtumine West Lothiani maakonnas, kus nii maavalitsuse kui ka koda ni kuharid uskes kus e esi nda ja d teg id ettekandeid kogu Šoti haridusest üldiselt ning lisaks rääkisid ettevõtjad (Schuh Ltd., suurim jalatsifirma Šotimaal) oma isiklikest kogemustest koostööst koolidega. Peale lõunat oli meil suurepärane võimalus sõita kiirrongiga Edinburgi, kus lisaks kuulsatele Edinburgi lossidele nautisime ka vaatepilti seelikutes meestest. 21.-22. septembril külastasime Haridusfestivali, k us ol i võ i m a l i k tu tv ud a k a a s a e g se t e arendavate õppematerjalide ja -võimalustega ni n g o s a l e d a t öö tu b a d e s , s e m i n a r i d e l , jututubades jm. Festivalil oli võimalik näha ja kuulda mitte ainult Šoti kogemust, vaid sai

20 сентября состоялась интересная встреча в уезде West Lothian, на которой представители центра образования граждан и уездного управления выступили с докладами об образовании в Шотландии, а предприниматели «Schuh Ltd.» (самая большая фирма по производству обуви в Шотландии) поделились опытом сотрудничества со школами. После обеда у нас была прекрасная возможность прокатиться на скором поезде до Эдинбурга, где кроме известных замков мы насладились видом мужчин в юбках. 21 и 22 сентября посетили Фестиваль образования, где нам предоставилась возможность ознакомиться с современными развивающими учебными материалами и возможностями, а также принять участие в практических работах, се-

45


mõtteid vahetada kogu maailma ettevõtliku hariduse arendajatega. Tutvusin erinevate väljapanekutega, mis võiks kolledžile huvi pakkuda. Eriti populaarne ning piiramatute võimalustega olid firma SMART tooted: 3D projektor, 3D dokumendikaamera ja interaktiivne tahvel. Firma LJ CREATE pakkus aga tarkvaraprog ramme interaktiivsetele tahvlitele loodusteaduste, tehnoloogia, IT, säästva energia, ökomajade jt valdkondades (vt www.ljcreate.com/shop).

21. septembri õhtul toimus väliskülaliste vastuvõtt Glasgow's talveaias (People's Palace and Winter Gardens), kus esinesid šoti rahvatantsijad ja torupilliorkester. Loomulikult külastasime ka kohalikke pubisid ja maitsesime tõelist šoti õlut, mis maitses isegi minusugusele viletsale õllesõbrale. Kahju oli Šotimaalt lahkuda, sest nii paljut oleks tahtnud veel näha ja tunnetada vaba ning mõnusat õhkkonda.

минарах, обсуждениях и т.п. На фестивале было возможно увидеть и услышать не только об опыте Шотландии, но и поделиться мыслями и идеями с координаторами предприимчивого образования со всего мира. Также на фестивале я ознакомилась с экспонатами, которые могли бы представлять интерес для колледжа. Наиболее популярными были товары с неограниченными возможностями фирмы «SMART»: 3D проектор, 3D камера для документальной киносъемки и интерактивная доска. Фирма «LI CREATE» предлагала компьютерные программы для интерактивных досок в области естественных наук, ИТ-технологий, экономного расходования энергии, эко-домов и т.п. (см www.ljcreate.com/shop). Вечером 21 сентября состоялся прием иностранных гостей в зимнем саду Glasgow (People's Palace and Winter Gardens), на котором выступили исполнители шотландских народных танцев и оркестр волынок. Также мы посетили местные пабы и попробовали настоящее шотландское пиво, которое понравилось даже мне, несмотря на то, что я не являюсь любителем пива. Было жалко уезжать из Шотландии, потому что хотелось еще много увидеть и насладиться свободной и приятной атмосферой.

Õppereisi rahastas Euroopa Liidu Sotsiaalfondi EASi poolt koordineeritava ettevõtlikkusteadlikkuse programm „Spirit“ ja Ida-Viru maakonna arendusfond.

Учебную поездку финансировали Фонд развития уезда Ида-Вирумаа и Европейский социальный фонд в рамках программы повышения уровня знаний о предпринимательстве «Spirit», координатором которой является Целевое учреждение развития предпринимательства.

MSc Mare ROOSILEHT

MSc Маре РООЗИЛЕХТ

46


ÕPPEREIS BULGAARIASSE УЧЕБНАЯ ПОЕЗДКА В БОЛГАРИЮ С 17 по 22 октября 2011 года делегация преподавателей отделения математики и информатики в составе Жанны Грачевой, Инны Докучаевой, Натальи Ивлевой и Ларисы Йоонас посетила учебные заведения Болгарии.

17. oktoobrist kuni 22. oktoobrini 2011 külastasid matemaatika ja infotehnoloogia lektoraadi õppejõud Žanna Gratšjova, Inna Dokutšajeva, Natalja Ivleva ja Larissa Joonas Bulgaaria kõrgemaid õppeasutusi. Esimene kohtumine toimus matemaatika ja informaatika teaduskonnaga St. Kliment Ohridski Sofia Ülikoolis. Vestluses, mille osalejateks olid teaduskonna dekaan Ivan Soskov ja õppejõud, räägiti koostöö võimalustest ja plaanidest ning üliõpilasvahetuse perspektiividest Erasmuse programmi raames. Edasi siirdusime Angel Kanchevi Ruse Ülikooli. Meie vanad partnerid ja sõbrad korraldasid palju võimalusi arvamuste vahetuseks ning kõikide huvitavate küsimuste arutamiseks. Üks kõige tähtsam teema oli üliõpilasvahetus meie ülikoolide vahel. Järgmisel semestril ootame me kaht üliõpilast Ruse Ülikoolist ja meie kolledži üliõpilane läheb Erasmuse programmi raames õppima Bulgaariasse. Meie jaoks oli väga kasulik uue õppekava arutamine loodusteaduste ja hariduse teaduskonna dekaani Margarita Stefanova Teodosijeva ja teiste õppejõududega. Tähtsateks ja perspektiivseteks osutusid teemad, mis olid seotud tulevase koostöö võimalustega õppejõudude vahetuse ja koolitamise valdkonnas. Ära tuleb märkida meie külastuse suurepärast korraldust ja sooja vastuvõttu Ruse Ülikooli ja selle Erasmuse programmi koordinaatori Emilia Velikova poolt. Tänu temale oli meie viibimine Bulgaarias väga kasulik ja meeldiv.

Первая встреча была организована факультетом математики и информатики Софийского университета «Св. Климент Охридски». В беседе, участниками которой стали декан факультета Иван Сосков и преподаватели, шла речь о путях сотрудничества, возможных планах совместной работы и перспективах обмена студентами в рамках программы «Erasmus». В дальнейшем наше общение происходило в стенах Русенского университета «Ангел Кънчев». Наши давние партнеры и друзья организовали для нас много возможностей по обмену мнениями и обсуждению всех интересующих вопросов. Одной из важных тем было обсуждение дальнейшего развития обмена студентами между нашими университетами. В рамках программы «Erasmus», мы ожидаем в следующем семестре двух студентов из Русе, в то время как один наш студент отправится в Болгарию. Обсуждение с деканом факультета естественных наук и образования Маргаритой Стефановой Теодосиевой и другими преподавателями факультета новой программы обучения дало нам много полезного. Важными и перспективными оказались темы, связанные с возможностями дальнейшего сотрудничества в области обмена и повышения квалификации преподавателей. Необходимо отметить замечательную организацию нашего визита и теплый прием со стороны Русенского университета и координатора «Erasmus» Эмилии Великовой, благодаря которой пребывание в Болгарии оказалось не только полезным, но и очень приятным. Лариса ЙООНАС

Larissa JOONAS

47


KOOSTÖÖVÕIMALUSTEST FONTYSE ÜLIKOOLIGA О ВОЗМОЖНОСТЯХ СОТРУДНИЧЕСТВА С УНИВЕРСИТЕТОМ FONTYS

7.11.-11.11.2011 toimus Hollandis Eindhoveni li nnas pe rs onal i kooli tuse nä da l , m id a esmakordselt korraldas Fontyse Ülikool eesotsas Kristel van Duijnhoveniga. Viiepäevasele koolitusele tuli kokku 21 osalejat kümnest erinevast riigist. Esindatud oli nii Eesti, Poola, Rootsi, Belgia, Venemaa, Soome, Hispaania, Kanada, Saksamaa kui ka LõunaAafrika. Igal osalejal oli oma personaalne programm, mille raames toimusid erinevad töötoad. Allakirjutanud osalesid alljärgnevates töötubades: „Euroopa väärtuste atlas“, „TOPOI mudel“, „Kuidas organiseerida rahvusvahelistumist?“, „Sotsiaalmeedia“, „Kultuuridevaheline kogemus klassiruumis“, „Kriis välismaal, mis edasi?“. Töökeeleks oli inglise keel ning lisaks kuulatud õppejõududele oli võimalus vahetada kogemusi ning sõlmida uusi ja kasulikke tutvusi. Toimusid erinevad kohtumised nii ülikooli juhatuse, rahvusvaheliste koordinaatorite kui ka tudengitega. Saime tutvuda Tilburgi ülikoolilinnakuga ja kunstide kooliga, kus nägime tudengite tavapäraseid õppetunde nii muusika, teatri kui ka tants u os akonnas . Te gim e ek sk ursiooni Eindhoveni ülikoolilinnakus ning külastasime samas linnas asuvat StudyPortalsi ettevõtet, mis

48

C 7 по 11 ноября 2011 года в Голландии в городе Эйндховен состоялась неделя обучения персонала, которую впервые организовывал университет Fontys под руководством Kristel van Duijnhoven. На пятидневное обучение приехали 21 человек из десяти разных стран: Эстонии, Польши, Швеции, Бельгии, России, Финляндии, Испании, Канады, Германии. Также былa представителница Южной Африки. У каждого участника была своя персональная программа, в ходе которой проводились различные практические работы: «Атлас ценностей Европы», «Модель TOPOI», «Как организовать интернационализацию?», «Социальная медиа», «Межкультурный опыт в классе», «Кризис за рубежом, что дальше?». Рабочим языком обучения был английский. Кроме докладов, с которыми выступили преподаватели, можно было поделиться опытом и завязать новые полезные знакомства. Также состоялись различные встречи с руководством, координаторами международных отношений и студентами университета Fontys. Мы ознакомились со студенческим городком и школой искусств Тилбурга и увидели, как проходят уроки на отделениях музыки, театра и


tegeleb tudengite õppima saatmisega välismaale. Venlo ülikoolilinnakus viisid kohalikud tudengid läbi ekskursiooni, kus saime näha, et sealsed üliõpilased teevad väga meelsasti ja palju erinevaid rühmatöid. Selle kinnituseks nägime mitmeid erinevaid kokpitte, kus on võimalus segamatult ja täielikus vaikuses tööd teha. Erasmuse raames toimuval töönädalal osalemine oli kahtlemata suurepärane võimalus, et luua uusi tutvusi, näha, kuidas elavad ja õpivad tudengid välismaal, saada kogemusi ning leida koostöövõimalusi erinevate riikidega. Ingrid PREES Monika KUUSMANN

танца. Побывали на экскурсии в студенческом городке Эйндховен и посетили предприятие «StudyPortals», которое занимается отправкой студентов на учебу за границу. В студенческом городке Венло местные студенты провели нам экскурсию, в ходе которой мы узнали, что студенты с удовольствием делают различные групповые работы. В подтверждение этого, мы видели несколько различных «кокпитов», где можно заниматься в полной тишине. Участие в работе международной недели по программе «Erasmus» является, безусловно, прекрасной возможностью, чтобы завести новые знакомства, увидеть, как живут и учатся студенты за границей, получить опыт и найти возможности для сотрудничества с разными странами. Ингрид ПРЕЭС Моника КУУСМАНН

SEAL, KUS ALGAVAD ALPID ... ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЮТСЯ АЛЬПЫ… Erasmuse programmi seminar „Rahvusvaheline nädal” (International Week) toimus 28. novembrist 2. detsembrini Saksamaal Müncheni Tehnikaülikoolis. Seminari peamine eesmärk oli tutvustada partnerülikoolidele oma kooli ja sealseid õppimisvõimalusi. Meie kolledžist võtsid sellest seminarist osa Anu Piirimaa õppetalitusest ja Annely Oone arendustalitusest. Kokku osales üritusel ligikaudu 50 inimest üle terve maailma (sh Austraaliast, Hiinast, Mehhikost jm riikidest). Meile tutvustati Erasmuse programmi kaudu toimuvat üliõpilasvahetust ning külastasime erinevaid teaduskondi (keemia-, tehnika-, põllumajandus- , mehaanikateaduskond jt). Mis jäi meelde? Mulle jäi meelde sakslaste põhjalik ettevalmistustöö ja hoolitsus välisüli-

Семинар «Международная неделя» (International Week) по программе «Erasmus» состоялся с 28 ноября по 2 декабря в Германии в Мюнхенском техническом университете. Главной целью семинара являлось представить университетампартнерам наш колледж и возможности учебы. В этом семинаре участвовали Ану Пийримаа (учебная часть) и Аннели Ооне (отдел по развитию). Всего на международной неделе приняли участие около 50 человек со всего мира (в т.ч. из Австралии, Китая, Мексики и других стран). Нас ознакомили с организацией обмена студентов по программе «Erasmus», также мы посетили различные факультеты (химии, техники, сельского хозяйства, механики и др.)

49


õpil as te ee st. Saa buva te le üliõpil aste le korraldatakse ettevalmistusnädal ning aidatatak se ig as val dkonna s (ma jutus, linna tutvustamine, elamisload jm juriidilised dokumendid) mugavalt õppetööks valmistuda. Münchenis õppimiseks on siiski suureks eelduseks saksa keele oskus, sest ingliskeelseid loenguid toimub vähe. Suurimaks elamuseks oli keemia- ja mehaanikateaduskonna külastus. Keemiateaduskonnal on võimalus valm istada kohape al vajalikke katseklaase ja tehnilisi seadmeid. Sellest teaduskonnast on pärit neli Nobeli preemia laureaati! Mehaanikateaduskonna 34 instituudis või divisjonis on võimalik õppida astronautikat, sporditarvete ehitamist, aeronautikat, ehitada elektirauto jmt. Meelde on jäänud nii uhked õppehooned ja –ruumid kui ka Saksamaa suur panus hariduse materiaal-tehnilisse baasi. International Fair (rahvusvaheline mess): See oli üritus, kus ühes suures ruumis tutvustasid end üle maailma kohale tulnud erinevate riikide kõrgkoolide esindajad. Kõigil olid kaasas oma kooli ingliskeelsed materjalid ja üliõpilastel oli võimalus saada selle kooli kohta täiendavat informatsiooni. Münchenist kaasa toodud materjalidega on kõigil võimalus tutvuda arendustalituses. Astuge julgelt sisse ja uudistage! Samuti soovitame oma kolleegidele julget pealehakkamist ja kindlasti osaleda väliskoolitustel! Annely OONE

Что запомнилось? Особенно меня впечатлила основательная подготовительная работа немцев и забота об иностранных студентах. Приезжим студентам организовывают подготовительную неделю и помогают во всем (размещение, знакомство с городом, вид на жительство и другие документы) для подготовки к учебе. Важным условием для учебы в Мюнхене является знание немецкого языка, потому что лекций на английском языке проводится мало. Большое впечатление оставило посещение факультетов химии и механики. На факультете химии есть лаборатории, где изготавливают необходимые пробирки и техническое оборудование. На этом факультете учились четыре лауреата Нобелевской премии! В 34 институтах или дивизионах факультета механики возможно изучать астронавтику, производство спортивного инвентаря, аэронавтику, производство электрического автомобиля и др. Меня впечатлили не только великолепные здания и помещения для учебы, но и большой вклад Германии в материальнотехническую базу образования. International Fair (международная ярмарка) – это мероприятие, на котором в одном большом помещении знакомятся представители высших учебных заведений разных стран. У всех с собой были взяты материалы о своем учебном заведении на английском языке, с которыми студенты могли ознакомиться и получить дополнительную информацию. С материалами, привезенными из Мюнхена, можно ознакомиться в отделе развития. Смело приходите и смотрите! Также желаем коллегам быть активными и участвовать в обучениях за рубежом! Аннели ООНЕ

50


KOLLEDŽI ÜLIÕPILASELU СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В КОЛЛЕДЖЕ

2005. aastast alates tegutseb meie kolledžis aktiivselt üliõpilasomavalitsus, millel on erinevad tegevussuunad, nagu üliõpilaste õiguste kaitse ning vaba aja sisustamine.

Начиная с 2005 года в Вирумааском колледже активно работает студенческое самоуправление, которое занимается защитой прав студентов и организацией досуга студентов.

Üks tähtsamaid valdkondi on meie üliõpilastele erinevate ürituste korraldamine. Paljud meie kolledži üritused, nagu tudenginädal, valentinipäev ja paljud teised on muutunud traditsiooniliseks.

Одним из важных моментов является организация различных мероприятий для наших студентов.

Sellel aastal toimus tudenginädal 31. oktoobrist 4. novembrini. See algas traditsioonilise spordipäevaga, mis toimus juba kuuendat korda. Spordipäeval oli palju mitmesuguseid võistlusi 50 meetri jooksust kuni tõstespordini. Teine päev algas traditsioonilise suure sõpruse võileivaga esmakursuslastele, mis tuli aja peale ära süüa. Ega see lihtne olnud, sest võileib oli sinepi ja punase pipraga. Ometi said kõik osavõtjad sellega hakkama. Kõigi õppejõudude ja üliõpilaste meeleheaks korraldati kolledži seinte vahel väike kontsert, mille andsid üliõpilased ise. Kolmas päev oli tervenisti esmakursuslastele pühendatud. Päev algas üliõpilaste marsiga –rongkäiguga mööda uut puiesteed ning KohtlaJärve linnapea Jevgeni Solovjovi traditsioonilise tervitusega. Linnapea soovis üliõpilastele häid, lõbusaid üliõpilasaastaid ja tervist. Pärast rongkäiku toimus üliõpilastele ametlik osa,

Многие проводимые мероприятия в нашем колледже стали традиционными, такие как студенческая неделя, Валентинов день и многие другие. В этом году студенческая неделя прошла с 31 октября по 4 ноября. Неделя началась с традиционного спортивного дня, который проводится уже в 6-ой раз. В течение дня было много различных соревнований (бег на 50 метров, поднимание гири и т.д). Второй день начался с традиционного большого «бутерброда дружбы» для первокурсников. Его надо было съесть на время, но сделать это было непросто, потому что бутерброд был с горчицей и красным перцем. Однако все участники справились с этой задачей. Также для всех преподавателей и студентов в колледже был организован небольшой концерт, который подготовили самые активные студенты колледжа. Третий день был полностью посвящен первокурсникам и начался с «Марша студентов» по новой аллее нашего города. На

51


kus tervitussõnad ütles kolledži direktor Viktor Andrejev. Seejärel tutvustasid esmakursuslased oma eriala. Nad tegid seda esitluste ja vi deokl ipp ide a bil . Päeva lõp etas vab a koosviibimine klubis Kruzo. Järgmine päev oli pühendatud fotokunstile: tehti kokkuvõtted fotokonkursist „Tudengielu”. Viimasel päeval tehti üliõpilasnädalast kokkuvõtted. Igaüks võis välja öelda oma arvamuse ja pakkuda uusi ideid. Viimane päevakorrapunkt oli üliõpilasomavalitsusele uue esimehe valimine. Nelja poolthäälega kuuest valiti omavalitsuse uueks esimeheks Ksenia Moskvina kütuste tehnoloogia erialalt. Tema tuli minu asemele. Olin seda ametit pidanud 2009. aasta maist 2011. aasta novembrini. Tänan kõigi üliõpilaste nimel kolledži juhtkonda, kes on kõiki meie algatusi alati toetanud, uuele esimehele aga soovin rohkem uusi ideid ning edu töös. Lõpetuseks tahaksin teile vahendada, milline töö sai ära tehtud. Tahaksin alustada sellest, et kolledži üliõpilasomavalitsus hakkas tegema tihedat koostööd TTÜ ja TÜ Narva Kolledži üliõpilasnõukoguga. Hakkasime kogemusi vahetama, samuti korraldasime töökohtumisi. Üliõpilasomavalitsuses muutusid regulaarseks nõukogu istungid, mis olid alati kõigile huvilistele avatud. Oleme nii üliõpilaste probleemidesse kui ka meie üliõpilasnõukogu töö parandamise ettepanekutesse tähelepanelikult suhtunud. Anton DIJEV

площади нас поприветствовал мэр г. КохтлаЯрве Евгений Соловьев и пожелал хороших, веселых студенческих лет и здоровья. После шествия студентов приветствовал директор Вирумааского колледжа ТТУ Виктор Андреев. Затем все первокурсники представили свою специальность с помощью презентаций и видеоклипов. В конце дня состоялась неофициальная часть студенческой недели в клубе «Kruzo». Четвертый день был посвящен искусству фотографии, на котором наградили победителей фотоконкурса «Студенческая жизнь». В заключении были подведены итоги студенческой недели, где каждый студент мог высказать свою точку зрения и предложить идеи для проведения студенческой недели в следующем году. Также состоялись выборы нового председателя студенческого самоуправления. Им стала Ксения Москвина, которая сменила на этом посту Антона Диева, занимавшего этот пост с мая 2009 по ноябрь 2011 года. От имени всех студентов я выражаю благодарность администрации колледжа, которая всегда оказывала поддержку во всех начинаниях самоуправления, а новому председателю желаю новых идей и успехов в работе. В заключении хотел бы отметить, что студенческое самоуправление колледжа стало очень тесно сотрудничать с другими студенческими советами ТТУ и Нарвского колледжа Тартуского университета. Мы стали делиться опытом работы и организовывали рабочие визиты. В студенческом самоуправлении стали регулярно проводиться заседания, которые были всегда открытыми. За последние два года работы к нам обращалось много студентов со своими проблемами, предложениями, и мы всегда внимательно относились к ним. Антон ДИЕВ

52


EMAKEELEPÄEV ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА Emakeelepäeval, 14. märtsil toimus kolledžis traditsiooniline viktoriin. Sel aastal kogunes 23 üliõpilast ülesandeid lahendama hubasesse raamatukokku. Osalejad said harjutada keelekäsiraamatute kasutamise vilumust ning arendada meeskonnatöö oskusi. Kolmele paremale võistkonnale olid auhinnaks tordid.

14 марта, в День родного языка, в колледже состоялась традиционная викторина. В этом году 23 студента собрались в уютной библиотеке для выполнения заданий. Участники смогли поупражняться в использовании языковых справочников и развить навыки командной работы. Три лучших команды получили в награду торты.

Humanitaar- ja sotsiaalainete lektoraat korraldas keelepäevale pühendatud ürituse ka kolleegidele. Koos lahendati mõistatusi ja toimus ühislaulmine.

Лекторат гуманитарных и социальных предметов устроил посвященное Дню языка мероприятие и для коллег, на котором вместе разгадывали загадки и пели.

MA Kaire VIIL Ingrid PREES

MA Кайре ВИЙЛ Ингрид ПРЕЭС

53


ÜLIÕPILASTE IDEEKONKURSS СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС ИДЕЙ Среди студентов Вирумааского колледжа ТТУ 14 апреля 2011 года был проведен конкурс идей. Объектом конкурса была старая водонапорная башня города Кохтла-Ярве, которая является своеобразным символом города. На конкурс поступило семь проектов, авторами которых были студенты колледжа с разных курсов и специальностей. Две из представленных работ были групповыми. Свои работы ребята представили сверстникам, преподавателям и членам жюри, в состав которого вошли представитель городской власти, главный архитектор города, представители строительных и проектировочных фирм. Идеи участников оказались очень разнообразными, начиная от вполне реализуемых и заканчивая фантастическими. Kolledži üliõpilastele korraldati 14. aprillil 2011 ideekonkurss Kohtla-Järve vana veetorni – linna omalaadse sümboli – rekonstrueerimiseks. Konkursile saabus seitse projekti, mille autoriteks olid kolledži erinevate kursuste ja erialade üliõpilased. Kaks esitatud töödest oli autorite grupilt. Oma projekte esitasid noored eakaaslastele, õppejõududele ning žüriile, kuhu kuulusid linna esindajana peaarhitekt ning ehitus- ja projekteerimisfirmade esindajad. Osalejate ideed osutusid väga mitmekesisteks, alates täielikult elluviidavatest ning lõpetades ulmevaldkonda kuuluvatega. Mida siis kolledži üliõpilased välja pakkusid? Rühm hoonete ehituse eriala teise kursuse üliõpilasi pakkus projekti, mis nägi tornile ette juurdeehitist, milles paikneks suur troopikamerede asukate akvaarium – turistide magnet. Hoonete ehituse eriala kolmanda kursuse üliõpilane Sergei Jekimov tegi ettepaneku paigutada torni ülaossa raadiojaam, kus oleks võimalik lindistada erinevaid reportaaže ja intervjuusid, teha reklaamiklippe. Torni ruumides võiks samuti korraldada mitmesuguseid konverentse ja seminare, organiseerida linna ajaloo pildigalerii, esimesel korrusel aga võiks avada arhitektuuribüroo. Tootmise automatiseerimise eriala üliõpilased Jefim Bober (I kursus) ja Juri Saveljev (IV kursus) tulid välja ideega avada tornis kohvik-restoran. Rosinaks projektis võiks saada torni sammaste ja galeriide originaalne valgustus. Tootmise automatiseerimise eriala teise kursuse üliõpilane Sergei Karasjov tuli esitlusele torni omatehtud maketiga. Autor arvas,

54

Что же предлагают сегодняшние студенты колледжа? Группа студентов второго курса специальности «Строительство зданий» предложила проект по пристройке к башне здания, в котором разместится большой аквариум обитателей тропических морей, что стало бы магнитом для туристов. Третьекурсник Сергей Екимов (специальность «Строительство зданий») предложил разместить в верхней части башни радиостанцию, где можно было бы записывать различные репортажи и интервью, делать рекламные ролики. В помещениях башни можно также проводить различные конференции и семинары, организовать картинную галерею по истории города, а на первом этаже автор предложил открыть архитектурное бюро. Студенты Ефим Бобер и Юрий Савельев (специальность «Автоматизация производства») выступили с идеей открыть на базе башни кафе-ресторан. Изюминкой проекта могла бы стать оригинальная подсветка колонн и колец башни. Учащийся второго курса по специальности «Автоматизация производства» Сергей Карасев пришел на презентацию с макетом башни, выполнен-


et kui algselt oli torn veega seotud, siis võiks sinna paigutada väikese joogivee kvaliteedi hindamise labori. Hoonete ehituse eriala neljanda kursuse üliõpilane Anna Kitšatova arvas, et torn oleks vaja teha turismimagnetiks. Autori mõtte kohaselt peaks esimesele korrusele koha saama turistide infokeskus, ülakorrusele seadma sisse vaateplatvormi, aga teisel ja kolmandal korrusel leiaks koha pildigalerii. Veel pakkus ta välja juurdeehitise, kus paikneks kohvik-muuseum. Kõikidest töödest käis läbi ettepanek heakorrastada ümbritsev territoorium. Konkursi žürii pidas silmas praktilisust ning andis võidu Anna Kitšatovale, teise koha a i nu l t üh e p u nk t i s e va h e g a s a i Se r g e i Jefimov ning kolmas koht anti võistkonnale Jefim Bober ja Juri Saveljev. Veetorni omanik Aziz Abassov andis Sergei Karasjovile maketi eest ergutusauhinna. Tatiana TOMASOVA

ным им самим. По мнению автора, так как по первоначальному своему назначению башня связана с водой, то в ней можно было бы разместить небольшую лабораторию по оценке качества питьевой воды. Анна Кичатова (4-ый курс специальности «Строительство зданий») считает, что необходимо сделать башню привлекательной для туристов. По задумке автора на первом этаже необходимо разместить туристический инфоцентр, на верхнем этаже оборудовать смотровую площадку, а на втором и третьем этажах разместить картинную галерею. Также участница предложила построить пристройку, в которой можно разместить кафемузей. Во всех работах звучали предложения по благоустройству прилежащей территории. Жюри конкурса пошло по практической стезе и отдало победу в конкурсе Анне Кичатовой. Второе место получил Сергей Ефимов, и третье место отдано команде Ефим Бобер, Юрий Савельев. Владелец водонапорной башни Азиз Абасов вручил поощрительный приз Сергею Карасеву за выполнение макета. Татьяна ТОМАСОВА

ÜLIÕPILASED TUTVUSID TELLISETOOTMISEGA ASERIS СТУДЕНТЫ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ПРОИЗВОДСТВОМ КИРПИЧА В АЗЕРИ Keraamilist tellist toodetakse Aseris juba XX sajandi algusest. Seda soodustab õnnestunud asukoht tänu rikkalikele loodusliku tooraine varudele. Aastakümnete jooksul on välja töötatud ja t äi us tatud tel li s etootm i se os k usi ja traditsioone. Tootmise ja tehnoloogilise protsessi iseärasustega tutvumiseks oligi organiseeritud ehituseriala üliõpilaste sõit Aseri tellisetehasesse ASi Wienerberger. Kohapeal tutvuti keraamiliste telliste valmistamise protsessiga, alates karjäärist, kust võetakse savi, kuni põletatud telliste pakkimise ja ladustamiseni. Noortele tutvustati tehase toodangu sortimenti. Üliõpilastel oli huvitav oma silmaga näha tellise sündi, selle vorme, kuivatamist ja põletamist. Tatiana TOMASOVA

Керамические кирпичи производятся в Азери уже с начала XX века, чему способствует удачное месторасположение с богатыми залежами природного сырья. Десятилетиями вырабатывались и совершенствовались традиции и навыки изготовления кирпичей. С целью знакомства с процессом производства и особенностями технологического процесса 19 мая была организована поездка для групп строительной специальности на кирпичный завод «AS Wienerberger» в Азери. Участники поездки ознакомились с процессом изготовления керамических кирпичей, начиная с карьера, где добывают глину, до упаковки и складирования обожжённого кирпича. Ребят познакомили с ассортиментом продукции, выпускаемой на заводе. Студентам было интересно увидеть своими глазами рождение кирпича, его формы, сушку и обжиг. Татьяна ТОМАСОВА

55


ÜLIÕPILASED TÄIENDASID PÄRNUMAAL EESTI KEELE OSKUST СТУДЕНТЫ ПОВЫШАЛИ ЗНАНИЕ ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКА В ПЯРНУМАА

22.-25. augustil 2011. a toimus ESF programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013" tegevuse „Kõrgharidustaseme õppurite täiendav keeleõpe” raames erialase ja akadeemilise eesti keele õppe suveülikool Pärnumaal. Kolledži üliõpilased said kolmandat korda integratsiooniprojekti abil täiendada eesti keele oskust keelekeskkonnas. Eelmistel aastatel on üliõpilased keeleoskust parandanud Saaremaa suve- ning Otepää talveülikoolis. Pärnumaa eesti keele suveülikooli eesmärgiks oli arendada keelepädevuste kaudu ka kutsealast pädevust ning tutvuda Eesti ettevõtlusvaldkondadega. Peamiseks erialase ja akadeemilise eesti keele õppimise vormiks olid õppekäigud Pärnumaa tunnustatumatesse tootmisettevõtetesse ning Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžisse ja Pärnumaa Kutsehariduskeskusesse. Kultuuriloolisi teadmisi täiendasime Kurgja talumuuseumis ja Tori hobusekasvanduses. Suvekoolis osales 25 üliõpilast. Üliõpilasi juhendasid kolm õppejõudu Helju Vospert, Hulda Lepisk ja Kaire Viil. Nelja päeva jooksul õpiti eesti keelt kokku 36 tundi ja iga päeva lõpus täideti õpipäevikuid. Üliõpilaste päevakava oli tihe. Esimesel päeval külastasime OÜ-d Stram, kus meile tutvustati välivoodite tootmisprotsessi alates toormater-

56

22-25 августа 2011 года в Пярнумаа в рамках программы Европейского Социального Фонда «Развитие обучения языку 2011-2013» действия «Дополнительное языковое обучение студентов ВУЗов» проходил летний университет профессионального и академического эстонского языка. С помощью интеграционного проекта студенты колледжа уже в третий раз могли пополнить знания эстонского языка в языковой среде. В прошлые годы студенты улучшали свои знания летом в Отепя и на Сааремаа. Целью летнего университета в Пярну было развитие профессионального языка и знакомство с предприятиями Эстонии. Основными формами обучения профессиональному и академическому эстонскому языку были учебные экскурсии на признанные предприятия Пярнумаа, а также в Пярнуский колледж Тартуского университета и профтехучилище Пярнумаа. Культурологические знания повышали в хуторском музее Кургья и Ториском коневодческом питомнике. В летнем университете участвовали 25 студентов, а руководителями были Хелью Восперт, Хулда Леписк и Кайре Вийл. За четыре дня было проведено 36 уроков эстонского языка, и в конце каждого дня студенты заполняли дневники. Программа студентов была очень насыщенной.


jalide valmistamisest kuni valmistoodangu demonstreerimiseni. Peale õppereisi jalutasid üliõpilased Pärnu linnas. Õhtul laulsime rahvuslikke laule. Teisel päeval külastasime Pärnu linna koole. Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis kuulasime ettekannet kolledži erialadest ning tutvusime auditooriumitega. Meie üliõpilaste lemmikpaigaks oli iidse hõnguga rikkalik raamatukogu. Pärnumaa Kutsehariduskeskuses pakkusid üliõpilastele enim huvi praktikaklassid – prooviti kassapidaja, juuksuri ja puhastusteenindaja tööd. Peale lõunat külatasime Tori hobusekasvandust. Üliõpilased kuulasid huviga ettekannet Eesti hobusekasvanduse ajaloost ning soovijad said ratsutada. Õhtul mängisime rahvuslikke mänge.

В первый день посетили «OÜ Stram», где нас ознакомили с процессом изготовления раскладушек, начиная с изготовления материалов до демонстрации готового изделия. После учебной поездки студенты гуляли по Пярну. Вечером пели народные песни. Во второй день посетили Пярнуские школы. В Пярнуском колледже Тартуского университета прослушали лекцию о специальностях колледжа и познакомились с аудиториями. Любимым местом наших студентов стала старинная библиотека. После обеда посетили Ториский коневодческий питомник. Студенты с интересом слушали доклад об истории коневодства в Эстонии и желающие смогли прокатиться верхом. Вечером играли в народные игры.

Kol ma nd a l pä e val t oim us id õp p ek ä ig ud ettevõttesse Lasertool ning puidutöötlemisettevõttesse Valmos. Lasertoolis tutvustati üliõpilastele alumiiniumist ning terasest autoosade tootmisprotsesse. Valmoses nägid tudengid, kuidas kasepuidust spooni valmistatakse. Mõlemas ettevõttes said keeleõppijad täiendada erialaterminoloogiat. Peale kutsealaste teadmiste saamist külastasime Kurgja talumuuseumi. Üliõpilased said värskendada teadmisi C. R Jakobsonist ning proovida vanu talutöid. Õhtul oli vestlusring, kus jutustasime päevamuljetest ning täitsime taas õpipäevikuid.

На третий день посе ти ли пред прия тие «Lasertool» и предприятие по деревообработке «Valmos». В «Lasertool» студентов познакомили с производством деталей автомашин из алюминия и стали. На «Valmos» студенты смотрели, как изготавливается шпон из древесины березы. На обоих предприятиях студенты смогли пополнить профессиональный словарный запас. После посетили Кургьяский музей-хутор. Студенты освежили знания о К. Р. Якобсоне и приняли участие в старинных хуторских работах. Вечером рассказывали о впечатлениях и опять заполняли дневники.

Neljandal õppepäeval külastasime Wendre tekstiilitööstust. Üliõpilased kuulasid ettekannet firma ajaloost ning meile näidati tekkide ja patjade valmistamise etappe alates kiudude töötlemisest kuni valmistoodanguni. Suveülikooli viimane õppereis toimus Eesti-Läti piiri ääres asuvasse Sossemetsa lambakasvatus- ja käsitöötallu. Üliõpilased vestlesid pererahvaga väikeettevõtluse ja maaturismi edendamisest ning Euroopa Liidu toetuste kasulikkusest.

На четвертый день посетили текстильное предприятие «Wendre». Студенты прослушали лекцию об истории фирмы и посмотрели этапы изготовления одеял и подушек, начиная с обработки волокна до готовой продукции. Последней учебной поездкой была экскурсия на хутор Соссеметса, где занимаются овцеводством и рукоделием. Хутор находится на границе с Латвией. Студенты беседовали с хозяевами о малом предпринимательстве и развитии сельского туризма, а также о пользе пособий Евросоюза.

Üliõpilased jäid täiendava erialase eesti keele suveülikooliga väga rahule – tagasisideankeetides kirjutati, et nemad kui põlised idavirulased said Pärnumaal kinnitust selle kohta, et seni omandatud keeleoskusega saadakse tõepoolest keelekeskkonnas hakkama. Noori rõõmustas, et nad tulid eesti keeles suhtlemisega edukalt toime nii ametialastes kui ka igapäevastes olukordades. Meie üliõpilased soovivad täiendava eesti keele õppe võimalust keelekeskkonnas saada ka tulevikus.

Студенты остались довольны летним университетом. В анкетах написали, что они, коренные жители Ида-Вирумаа, получили в Пярнумаа подтверждение, что могут справиться в языковой среде, используя свои знания эстонского языка. Молодежь осталась довольна и успешно справилась как в производственных, так и в бытовых ситуациях. Наши студенты хотели бы и в дальнейшем пополнять свои знания в языковой среде.

MA Kaire VIIL

МА Кайре ВИЙЛ

57


ÜLIÕPILASKODU PÄEV ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО ДОМА 12. oktoobril oli kolledži üliõpilaskodus juba hommikust alates kärarikas ja elev. Pandi paika mikrofonid ja kitarrid, korrustel oli tunda meeldivat toidulõhna, toodi uusi fotokonkursi pilte. Ühesõnaga – käisid viimased ettevalmistused traditsiooniliseks üliõpilaskodu peoks, mis pidi algama kohe pärast õppetöö lõppu. Hea traditsiooni kohaselt oli esmakursuslastele meie linna ja ümbruskonnaga paremaks tutvumiseks organiseeritud ekskursioon Kukruse Polaarmõisa. Oli väga huvitav teada saada nii mõisa ajaloost kui ka tuntud polaaruurija Eduard von Tolli ekspeditsioonist legendaarse Sannikovi maa otsinguil. Eduard von Toll oli üks Tollide perekonnale kuulunud mõisa omanike esindajaid. Mälestuseks sellest huvitavast ekskursioonist jäid üliõpilastele kaunid fotod endast 18.-19. sajandi kostüümides, mida lahkelt selga panna lubati. Võis istuda ehtsal koerarakendil, pidada lumesõda, liuguda mäest alla – tunda end üldiselt peaaegu nagu päris põhjalaiustel. Kui esmakursuslased olid 18.30 paiku tagasi, kogunesid kõik maja asukad kuulama-vaatama üliõpilaste kontserti. Väga soojalt võeti vastu vokaal-instrumentaalansambli uus täiendus esmakursuslaste Mihhail Požarnikovi (kitarr, vokaal) ja Georgi Gorelovi (löökriistad) osalusel. Suurepäraselt kõlas Anna Serpuhhina ja Jelizaveta Rustamova duett. Roman Sever (RDDR71) vallutas oma kauni lauluhäälega kõigi südamed. Kontserdi eredaks lõppakordiks sai Ilja Sinkevitši (RDIR32) tulesõu tänaval üliõpilaskodu juures. Tema käes muutus tuli, muidu ohtlik ja salakaval, tõeliselt käepäraseks ja kuulekaks, vaatemänguliseks ja nõiduslikuks. Pärast sellist programmi hingele ja silmale oli kätte jõudnud aeg meeskonnamänguks – aarde

58

12 октября в студенческом доме Вирумааского колледжа с самого утра было шумно и очень оживленно. Настраивались микрофоны и гитары, по этажам распространялся вкусный запах выпечки, студенты приносили новые снимки для фотоконкурса. Одним словом, шла последняя подготовка к традиционному празднику «День Студенческого дома», который начинался сразу после окончания занятий. По хорошей традиции для лучшего знакомства студентов первых курсов с нашим городом и окрестностями была организована экскурсия на Полярную мызу Кукрузе. Очень интересно было ознакомиться с историей мызы и экспедицией по поискам легендарной «Земли Санникова» известным полярным исследователем Эдуардом фон Толлем, который являлся одним из владельцев мызы семьи Толлей. На память об интересной экскурсии остались прекрасные фотографии студентов в костюмах XVIII-XIX веков, которые можно было примерить на себя. Также можно было посидеть на санях в собачьей упряжке, поиграть в снежки, покататься с горки и почувствовать себя как на настоящем севере. После возвращения первокурсников все жители дома собрались на концертную программу, подготовленную собственными силами. Очень тепло встретили выступление вокальноинструментального ансамбля первокурсников Михаила Пожарникова (гитара, вокал) и Георгия Горелова (ударные). Анна Серпухина и Елизавета Рустамова прекрасно спели дуэтом. Роман Север просто покорил всех красотой своего голоса. Заключительным ярким аккордом концерта стало огненное шоу Ильи Синкевича на площадке у студенческого дома. В его руках огонь стал поистине ручным и послушным, а шоу было зрелищным и завораживающим.


otsinguks. Meeskonnamäng polnud sel aastal mullusega võrreldes mitte üksnes läbi teinud hulg a muutusi , vai d möödus ka pa l ju energilisemalt. Sel aastal anti igaühele kolmest võistkonnast võimalus panna kokku oma isiklik unikaalne kaart kolmest võimalikust variandist: esimene, kolmas või neljas korrus. Selline mängule lähenemine suurendas nii osalejate huvi mängu käigu vastu kui k a v õim a ld as vä hend a da se ga d ust võistkondade vahel, sest, kogunud kokku kõik kaarditükikesed, pidi iga võistkond tulema lõppkokkuvõttes tema jaoks spetsiaalselt ette valmistatud aarde asukohta. See oli kaardil märgistatud ristikesega. Võrreldes eelmise aasta konkursiga, erinevused sellega ei piirdunud. Seekord ei olnud põhirõhk m õ i s ta ta m i s e l , va i d ol i m i tm e s u g u st e l konkurssidel ja teatevõistlustel, samas leidus ruumi ka mõttetegevusele. Võitjaks tuli informaatikute (RDIR52) üksmeelne võistkond koosseisus Jana Savitskaja, Viktoria Rimko, Aljona Aleksejeva ja Konstantin Sepp. Nad leidsid teistest kiiremini üles oma "aarde" – maitsva värske kringli. Mis peamine – kõik mängijad ja kaasaelajad said hulga positiivseid elamusi, aga kõik ülejäänud osalejad samuti meeldivaid auhindu. Traditsiooniline kulinaariakonkurss-degusteerimine on alati olnud tõeliselt kõrgetasemeline. Tänavugi ei tahetud sellest mingil juhul loobuda. Ühendada kasulik meeldivaga, üllatada ja rõõmustada, maitsta ning kirjutada üles uus retsept, ja üldse – ühine külluslik õhtusöök ja teejoomine andis hulga meeldivaid elamusi. Degusteerimiseks olid siin šokolaadivorstikesed, imekeeksikesed ning Ilja Sinkevitši küllaltki originaalne Megadraiv tortilla. Kuid hääletusel eelistati 3. koha vääriliseks pirukas "Sebra" (Maria Masljonok ja Maria Aleksandrova, RDIR12), 2. koha sai tõeliselt mehise kõhutäite eest Konstantin Barsukovi ja Valeri Puikoneni (RDDR51) "Metssiga prantsusepäraselt", võitjaks tunnistati aga "Roma ja Vladi roog". Nii nimetasid oma originaalse täidisega imemaitsvad pannkoogirullid Roman Daniljuk

После замечательного концерта подошло время командной игры «В поисках клада». Командная игра в этом году не только претерпела массу изменений, по сравнению с вариантом годичной давности, но и прошла куда более энергично. В этом году каждой из трёх команд было предложено собрать свою личную уникальную карту из трёх возможных вариантов: карту первого, третьего или четвёртого этажей. Данный подход к игре не только увеличил интерес участников в игровом процессе, но и позволил снизить шанс путаницы между командами. В конечном итоге каждая команда, собрав все кусочки карты, должна была прийти в отмеченное крестом место на карте, где был спрятан клад. На этом отличия от конкурса, проводимого в предыдущем году, не заканчиваются. В этот раз упор был поставлен больше не на загадки, а на различные конкурсы и эстафеты, но и пространство для мыслительной деятельности тоже нашлось. Дружная команда информатиков в составе Яны Савицкой, Виктории Римко, Алены Алексеевой и Константина Сеппа стала победителем игры и свой «клад» - вкусный крендель отыскала быстрее всех. Все игроки и наблюдатели получили массу положительных эмоций, а все остальные участников наградили приятными призами. Традиционный кулинарный конкурс-дегустация всегда проходит на высшем уровне. Совместный сытный ужин и чаепитие принесли массу положительных эмоций. Для дегустации были представлены «Шоколадные колбаски», «Чудо-кексики» и весьма оригинальное блюдо Ильи Синкевича «Тортилла мега-драйв». В результате голосования 3 место присудили Марии Масленок и Марии Александровой за пирог «Зебра», 2 место – Константину Барсукову и Валерию Пуйконену за блюдо «Кабан пофранцузски», а победителем было признано и съедено с большим аппетитом в считанные минуты «Блюдо от Ромы и Влада». Так назвали

59


(RDBR51) ja Vladislav Kostrov (RDKR31), ning mõne minutiga olid need ka söödud. Ühel ajal parima toidu hääletusega valiti fotokonkursi "Mitte igav päev" parimat pilti. Siin anti kohe välja kaks auhinnalist kohta Konstantin Sepa (RDIR52) fotodele "Piimašokolaad "Aljonka 423. toast" ja "On ikka umbe tuisanud!".

вкуснейшие блинные рулетики с оригинальной начинкой Роман Данилюк и Владислав Костров.

Autasustamist ja võitjate õnnitlemist, diplomite ja meeldivate kingituste kätteandmist saatis tudengipere lakkamatu aplaus. Ent pidu on siis pidu, kui on olemas need, kes selle välja mõtlevad ja or g a ni s ee r iva d . Kõ ik ol id tä nul i k ud üliõpilaskodu nõukogu liikmetele Sergei Braimile (RDER71), Aleksandr Konovalovile (RDDR71), Valeri Puikonenile (RDDR51), Aleksei Solovjovile (RDIR52), Roman Daniljukile (RDBR51), Vladislav Kostrovile (RDKR31) ning õppejõud Alexandr Vereshile meie traditsioonilise peo korraldamise eest. Pärast ametlikke kokkuvõtteid saabus aeg lõbusateks mängudeks ja konkurssideks ning ka lihtsalt suhtlemiseks. Kes võttis saunas leili, kes astus esmakordselt üle jõusaali läve, sest sel päeval oli kõik tasuta. Keskööks jõudis pidu lõpule, sest uus päev tõi endaga jälle kaasa pingutusi nõudva tudengielu argipäeva.

Одновременно с голосованием за лучшее блюдо проходил выбор лучшей работы фотоконкурса «Нескучный день». Здесь сразу два призовых места были присуждены фотографиям Константина Сеппа «Молочный шоколад «Аленка из 423 комнаты» и «Ну и занесло!». Награждение и чествование победителей с вручением памятных дипломов и подарков прошло под бурные аплодисменты. Все были благодарны членам совета студенческого дома (Сергей Брайм, Александр Коновалов, Валерий Пуйконен, Алексей Соловьев, Роман Данилюк, Владислав Костров) и преподавателю Александру Генриховичу Верешу за организацию и проведение нашего традиционного праздника. После официального подведения итогов пришло время веселых игр и конкурсов, а желающие могли просто пообщаться. Кто-то парился в сауне, кто-то в первый раз заглянул в тренажерный зал, так как в этот день все было бесплатно. К полуночи праздник подошел к завершению, ведь завтра вновь ждали нелегкие студенческие будни.

Tatjana GRABUSSOVA

Татьяна ГРАБУСОВА

ROBOTEX 2011 26 . ja 27 . nov e m b ri l to i m us Ta l l i nn a Tehnikaülikooli spordihoones rahvusvaheline robotite võistlus Robotex. Võistlusel osales väga palju eri vanuses inimesi Eestist ja teistest Euroopa riikidest. Esimesel päeval võisteldi robotite kiiruses joonejärgimisel. Sellest võistlusest pidi osa võtma meie kolledži II kursuse üliõpilane, kuid roboti tehnilise vea tõttu tuli osalemisest loobuda. Sellel

С 26 по 27 ноября 2011 года в спортхолле Таллиннского технического университета прошли меж ду на род ные со рев но ва ния ро бо тов Robotex. В соревнованиях участвовало очень много людей разных возрастов из Эстонии и других стран Европы. В первый день соревновались в скорости роботов, проходя путь по отмеченной линии. От нашего колледжа должен был участвовать студент второго курса, но из-за технических неполадок робота пришлось отказаться от участия. В этот день соревновались также и ученики школ в строительстве Lego-роботов. Во второй день соревновались роботыфутболисты. В этом конкурсе наш колледж представлял робот «Beetle», чьим главным разработчиком является Владимир Юрьев. Учитывая то, что времени для подготовки было недостаточно, можно сказать, что наш робот превзошёл все ожидания. Большинство команд участвовали в соревнованиях не в первый раз,

60


päeval võistlesid ka robotite ehitamises.

kooliõpilased

Legodest

Teisel päeval võistlesid robot-jalgpallurid. Sellel konkursil esindas meie kolledžit robot Beetle, kelle peamine väljatöötaja on Vladimir Jurjev. Arvestades seda, et oli väga vähe aega konkursiks valmistuda, võib öelda, et meie robot ületas ootusi. Paljud võistkonnad osalevad robotite võistlusel igal aastal, mis suurendab nende võiduvõimalusi. Vaatamata sellele, et meie robotil on mõned puudused ja ta vajab täiustamist, täitis ta oma peamised ülesanded. Beetle läbis viis tuuri ja lõi kaks väravat. Olen veendunud, et meie roboti potentsiaal ei ole ammendatud ning aktiivsel täiustamisel saab ta veel efektiivsemaks järgmisel võistlusel 2012. aastal.

что значительно увеличило их шансы на победу. Несмотря на то, что наш робот имеет несколько недостатков и нуждается в доработке, свои главные функции он выполнил. «Beetle» прошел в пятый тур и забил два гола. Уверен, потенциал этой машины не исчерпан, и при активной разработке он будет еще эффективней на следующих соревнованиях в 2012 году. Считаю, что участие в этом мероприятии подтолкнёт студентов активнее принимать участие в разработке существующих и новых роботов. Эти соревнования показали, что наш колледж в разработке роботов не уступает другим высшим учебным заведениям Эстонии. Гуннар ЙООНАС

Arvan, et sellel üritusel osalemine ergutab meie kolledži üliõpilasi aktiivsemalt tegelema olemasolevate robotitega ja välja töötama uusi. Need võistlused näitasid, et ka meie kolledž ei jää robotite väljatöötamise poolest Eesti teistele kõrgkoolidele alla. Gunnar JOONAS

61


POSITIIVSUST KEVADSEMESTRI SISSEJUHATUSEKS ПОЗИТИВ В ПРЕДДВЕРИИ ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА

28. jaanuaril sõitsid kolledži töötajad uudistama Avinurme Elulaadikeskust. Kunagine pastoraadihoone, aleviku vanim ja ühistööna valminud maja oli 2008. aastaks uuele elule äratatud ning seal toimub aasta läbi igasugust tegevust nii oma rahvale kui ka õpitubasid. Õpetatakse kõike, alates küpsetamisest-ketramisest-kudumisest kuni seebikeetmiseni välja, meestele loomulikult puutööd. Suurte metsade keskel keskustest kaugel nõudis oma eluga hakkama saamine igasuguseid oskusi, mida nüüd pärandkultuurina alal hoitakse. Käsi- ja puutöö tegemiseks on elulaadikeskuses praegu suurepärased võimalused. Lahkelt oli meile giidiks sihtasutuse juhatuse liige Küllike Pärn. Õppima sõitsime meiegi. Magusa armastajad läksid Jannega koos kööki trühvelšokolaadi tegema, kes midagi praktilist proovida tahtsid, neile õpetas Elle laastukorvide punumist. „Põnev tunne oli. Vaatad neid korve – nii ilusad - , mõtled, kas mina saan hakkama,“ kommenteeris Anu. Tegijad said hakkama kõik ning rahulolu oli nii köögi poolel kui ka laastutoas. Huvitav oli teisel korrusel avatud ekspositsioon „Puust sündinud elu“, mis kajastas nii metsaelu kui ka Eesti metsakülade elu läbi aastasadade,

28 января работники колледжа поехали в Авинурмеский бытовой центр. Бывшее здание пастората, старейший дом поселка, созданный совместными усилиями, приобрел новую жизнь в 2008 году. В течение года там проводилась активная деятельность, как для своих жителей, так и в учебных комнатах. Обучают всему, начиная от выпечки, прядения, вязания до мыловарения. Для мужчин, естественно, есть работа по дереву. Жизнь в лесу, далеко от центров городов, требовала от жителей различных навыков, которые сохраняются теперь, как культурное наследие. В бытовом центре есть прекрасные условия для занятий рукоделием и работой по дереву. Нашим гидом была член совета целевого учреждения Кюллике Пярн. Мы тоже поехали учиться. Любители сладкого пошли с Янне на кухню делать шоколадные трюфеля. Те, кто хотел сделать что-то практичное, учились у Элле плести корзины из щепы. «Было здорово. Смотришь на корзины – такие красивые, думаешь, смогу ли я так сделать», прокомментировала Ану. Все справились, как на кухне, так и в комнате со щепой. Интересной была открытая на втором этаже экспозиция «Жизнь, рожденная из дерева», которая рассказывала как о жизни леса, так и о жизни лесных хуторов Эстонии через столетия, о быте, рожденном благодаря умению обрабатывать дерево, об истории культуры. Следя за охотящейся зимой рысью, можно было узнать в ней большую кошку, которая перед едой любит поиграть с мышкой. Там же, на втором этаже, стоял ткацкий станок, и шла работа. В конце посещения все сели за большой стол, чтобы поесть свежеиспеченного хлеба с мас-

62


puutööoskustest sündinud elulaadi ja piirkonna kultuurilugu. Ka loodus ja loomad olid igati eksponeeritud. Tänapäevaselt liikuvalt pildilt ilvest talvel toitu otsimas jälgides võisid ära tunda suure kassi, kes enne lauda istumist hiirega mängida armastab. Sealsamas teisel korrusel olid üleval ka kangasteljed ja töö käis.

лом, попить травяного чаю и попробовать изготовленных сладкоежками трюфелей. Это был великолепный обед. Хлеб можно было купить и домой.

Külastuse lõpetuseks istusime kõik pika laua taha sööma värskelt küpsetatud leiba ürdivõiga ja jooma taimeteed ning maitsma magusaarmastajate tehtud trühvleid. See oli suurepärane söömaaeg. Leiba sai ka koju kaasa osta.

Хулда ЛЕПИСК

Мы получили положительный заряд энергии перед началом весеннего семестра.

Saime kevadsemestri alguseks positiivse laengu. Hulda LEPISK

KÕRGHARIDUSUURINGUTE TEABEPÄEV ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 8. aprillil 2011 toim us Ta rtus kõrgharidusuuringute teabepäev. Uuringud on valminud 2010.–2011. aastal ning rahastatud programmi Primus toel.

8 апреля 2011 года в Тарту прошел информационный день по исследованию высшего образования. Исследования прошли в 2010-2011 годах при поддержке программы «Primus».

Tutvustati viit uuringut.

Нас ознакомили с пятью исследованиями.

Einike Pilli (Tartu Ülikool ja Sisekaitseakadeemia) ja Kätlin Vanari (Sisekaitseakadeemia) uuringu teemaks oli „Hindamise vastavus kavandatud õpiväljunditele: dokumendist praktikasse“. Uuring teostati kahe Sisekaitseakadeemia õppekava kohta. Uuringu eesmärgiks oli teada saada, kuivõrd vastab õppeainete hindamine kavandatud õpiväljunditele ja kuivõrd õppeaine „kõige olulisem“ kajastub õpiväljundites ja õppeaine hindamises. Lis a ks ai ne ka va de ana lüüsi le vii di l äb i poolstruktureeritud intervjuud õppejõududega.

Темой исследования Эйнике Пилли (Тартуский университет и Академия внутренних дел) и Кятлин Ванари было «Соответствие оценки и учебных результатов: от документа к практике». Исследование проводили на основе двух учебных планов Академии внутренних дел. Целью исследования было узнать, насколько оценка учебных предметов соответствует учебным результатам, и как «самое главное» предмета отражается на учебных результатах и оценке предмета. Кроме анализа учебных программ провели полуструктуированные интервью с преподавателями.

Uuring näitas, et õpiväljundid olid kirjeldatud, hi n d a m i s m e e t od i d a g a o l i d k i rj e l d a t ud minimaalselt. Seega ainekavade põhjal ei saanud otsustada õpiväljundite ja hindamise sidususe kohta. Intervjuudest selgus, et õppejõud teeb tegelikult häid asju, aga see ei kajastu paberil ehk ainekavas. Järeldati, et õppejõud vajab koolitust, kuidas

Исследования показали, что учебные результаты описаны, а методы оценки были описаны минимально. Поэтому на основе учебных программ невозможно было определить связь между учебными результатами и оцениванием. Из интервью выяснилось, что преподаватель старается, но это не отражается на бумаге, то есть в учебной программе.

63


head mõtted ja teod ka ainekavas kirjeldatud saaks. Triin Roosalu Tallinna Ülikoolist esitles uuringut „Täiskasvanud kõrgharidust omandamas: õpingute ühildamine töö ja eraeluga“, mille eesmärgiks oli selgitada, (1) kas ja kuidas on Eestis tasemeharidust omandavad täiskasvanud teadvustanud vajadust aja paindlikumaks korraldamiseks; (2) kas ja kuidas on nad leidnud võimalusi oma õpingute, töö ja eraelu paindlikuks ja tasakaalustatud ühendamiseks ning (3) millised on nende strateegiad õpingute ühildamiseks elu teiste sfääridega. Uuringu tulemused näitasid, et (1) õpingud on valdavalt seostatud tööalaste eesmärkide ja konkurentsivõimega; (2) õpingute edenemise ja oma aja korraldamise eest võetakse individuaalne vastutus; (3) koolilt eeldatakse vastutulekut, tööandjalt aga mitte. Krista Jaakson Tartu Ülikoolist esitles uuringut „Täiskoormusega õppivate üliõpilaste täistööajaga töötamine Eestis: põhjused, tagajärjed ja poliitikasoovitused“. Kuna selle uuringu kohta jagati lõpparuannet „Üliõpilaste töötamise fenomen Eesti kõrghariduses“, mille ka oma raamatukogule tõin, siis ei hakkaks sellest uuringust pikemat kokkuvõtet tegema. Kristel Siilak Tallinna Ülikoolist esitles uuringut „Ettevõtete ja kõrgkoolide vahelise koostöö võimalikkusest: Eesti suuremate ettevõtjate nägemus“. Selle uuringu kesksed teemad olid järgmised: (1) millised on tööandjate senised kogemused koostööst kõrgkoolidega; (2) millised on tööandjate motiivid; (3) missugused on takistavad tegurid; (4) milline on tööandjate arvates ide aal ne koostöö. U uring te hti 15 ettevõtte baasil. Viimasena esitles Tartu Ülikooli professor Raul Eamets „Vilistlasuuringut 2010. Kõrgharidusega noorte seisund tööturul aasta pärast lõpetamist“. Küsitluses osales 2352 inimest. Selgus, et 90% kas töötas, õppis või töötas ja õppis. Rakenduskõrgharidusega lõpetajate seas oli vastavad näitajad 70% : 15% : 7%. Ka selle uuringu kohta jagati lõpparuannet „Eesti kõrgkoolide 2009. a vilistlaste uuring“, millega saab tutvuda kolledži raamatukogus. MA Reet PÄRSS

Решили, что преподаватель также нуждается в обучении, чтобы его идеи отразились в учебной программе. Трийн Роосалу из Таллиннского университета представила исследование «Взрослые получают высшее образование: совмещение учебы с работой и личной жизнью». Целью исследования было выяснить: (1) осознали ли и как осознали взрослые, получающие высшее образование, что надо более гибко распределять время; (2) нашли ли они способ и каким образом совместили учебу, работу и личную жизнь; (3) какая их стратегия по интегрированию учебы с другими сферами жизни. Результаты исследования показали, что (1) учеба в основном связана с работой и конкуренцией; (2) за успехи в учебе и организацию своего времени несут индивидуальную ответственность сами учащиеся; (3) от учебного заведения ждут уступок, а от работодателя нет. Кристина Яаксон из Тартуского университета представила исследование «Работающие полный рабочий день и учащиеся с полной нагрузкой студенты в Эстонии: причины, результаты и политические советы». Так как по этому исследованию был роздан отчет «Феномен работающего студента в высшем образовании Эстонии», который я привезла для нашей библиотеки, то не буду подробно останавливаться на этом исследовании. Кристель Сийлак из Таллиннского университета выступила с исследованием «О возможностях сотрудничества предприятий и высших школ: в ид е ние боль ших пред пр и я тий Эстонии». Центральными темами были (1) опыт предприятий в сотрудничестве с высшими школами; (2) мотивы работодателей; (3) затрудняющие факторы и (4) идеальное сотрудничество с точки зрения работодателей. Исследование было проведено на базе 15 предприятий. Последним выступил профессор Тартуского университета Рауль Эаметс с докладом «Исследование выпускников 2010. Состояние выпускников на рынке труда через год после окончания». В опросе участвовало 2352 человека. Выяснилось, что 90% выпускников работали, учились или работали и учились. Среди выпускников с прикладным высшим образованием эти показания были соответственно 70% : 15% : 7%. По этому исследованию был также роздан отчет «Исследование выпускников ВУЗов 2010», с которым можно ознакомиться в библиотеке. MA Реэт ПЯРСС

64


OOD SUVEPÄEVADELE ОДА ЛЕТНИМ ДНЯМ

Kas olete minuga nõus, et häid asju ei ole kunagi liiga palju? Mõne kolleegi jaoks oli suur üllatus, et juunis toimusid mingid suvepäevad ja augustis jälle mingid suvepäevad. Kõik on õige – midagi ei jäänud juunis ära, lihtsalt toimusid kahed suvepäevad. Ja see on väga tore. Juunis toimusid Tal linna Te hnika üli kooli suvepäevad Käsmu poolsaarel legendaarses kaptenite külas. Augustis saime osa traditsioonilisest kolledžite suvepäevade melust. Ei tahaks neid omavahel võrdlema hakata ja ilmselt pole see ka vajalik. Ühiste joontena tooksin vaid välja, et mõlemad üritused olid väga huvitavad, andsid võimaluse tutvuda toredate inimestega ja ilm soosis suvepäevalisi. Käsmu suvepäevadele andis erilise nüansi ümbritsev loodus. Korraldajad olid programmi koostanud nii, et võimalik oli kuulata oma ala asjatundjate esinemisi, osaleda mõnusal maastikumängul, jalutada mööda küla ja avastada põnevaid hooneid-kive-puid-rannaääri. Saime teada Käsmu geoloogilise kujunemise loo, tutvusime taimestiku ja ka elanike tegemiste ning elukorraldusega läbi aegade. Kuulsate ja tegusate kaptenite loodud küla on suutnud mõndagi oma parimatest aegadest säilitada. Kõigile nähtavalt on see eksponeeritud muidugi Käsmu meremuuseumis. Suur teene muuseumi eksisteerimisel ja võlul on selle omanikul Aarne Vaigul, kelle suguvõsa juured on ligi 300 aastat olnud kinni Käsmu pinnases. Kolledžite suvepäevade korraldajaks oli sel aastal Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž, kes oli valinud teemaks „Inimese loom põlises paigas,

Согласны ли вы со мной, что хороших вещей никогда не бывает слишком много? Для некоторых коллег было сюрпризом, что в июне и в августе проводились какие-то летние дни. Все правильно – в июне ничего не отменили, а просто были проведены разные летние дни. И это очень здорово. В июне прошли летние дни Таллиннского технического университета на полуострове Кясму в легендарном селе капитанов. В августе принимали участие в традиционных летних днях колледжей. Не хотелось бы их между собой сравнивать, и, наверно, не нужно. В общих чертах можно выделить то, что оба мероприятия были очень интересными. Была возможность познакомиться с прекрасными людьми, и погода благоприятствовала участникам летних дней. Летним дням в Кясму придавала особенный нюанс окружающая природа. Организаторы составили программу так, что была возможность послушать выступления специалистов своей области, поучаствовать в прекрасной игре на местности, погулять по селу и открыть для себя интересные здания, камни, деревья и побережья. Также узнали историю геологического формирования Кясму, познакомились с растительным миром, занятиями и устройством жизни жителей села. В основанном известными и предприимчивыми капитанами селе сохранились некоторые достопримечательности прошлых времен. Однако и в Морском музее Кясму можно увидеть древние экспонаты и окунуться в атмосферу села прошлых лет. Большая заслуга существования музея принадлежит его хозяину Аарне Вайку, предки которого около 300 лет жили в Кясму.

65


В этом году организатором летних дней колледжей был Раквереский колледж Таллиннского университета, который выбрал тему «Человек – животное в нетронутой среде с естественными или природными потребностями и с внутренней свободой».

loomulikkude ehk looduslikkude vajaduste ja sisemise wabadusega.“ Kõik oli väga stiilne, alates kolledžitele saadetud kutse kujundusest kuni asukoha valikuni. Kohtusime oma uute ja vanade tuttavatega Metsiku Piisoni saluunis. Nalja sai valusalt palju – naerust olid valusad nii näolihased kui ka kõht. Mõnus muie tuli näole juba siis, kui kolledžite esindajad kogunesid laagriplatsile tervitusrivistusele. Riietus oli seinast seina, aga ürgne ja metsik igal juhul. Kui algasid võistlused ja mängud, oli võimatu tõsiseks ja rahulikuks jääda. Hasart haaras kõiki. Ja kõik olid kõige osavamad, täpsemad ja vastupidavamad, vaatamata kehakaalule, soole või vanusele. See meeldis mulle nende suvepäevade juures kõige rohkem. Nüüd me teame, mis tunne on trügida suurt heinapalli ja püüda seda paari minuti jooksul vastase alale tõugata, kui vastasele on antud sama ülesanne. Võime anda infot ka selle kohta, kuidas euromünti ilma käteta, ainult kehalise kokkupuute kaudu teisele inimesele edasi anda. Selliseid eluks vajalikke kogemusi saime suurel hulgal. Eriti tore oli otsida legendi järgi saladuslikku metallkarpi, mille agar koristaja oli jõudnud juba omakorda „ära peita“. Hõrgutistest, mida saluuni pererahvas suvepäevalistele pakkus, on parem vaikida, et mitte kadedust esile kutsuda. Mõned neist olid küll väga eksootilised ja ka hirmutavad, enamus aga viisid keele alla.

Все было очень стильным, начиная с оформления приглашений колледжам до выбора места проведения летних дней. Встретили своих старых и новых знакомых на ферме Дикого Бизона. Было так весело, что от смеха болели мышцы лица и живот. Улыбка на лице появилась уже тогда, когда представители колледжей собрались на площадке лагеря для приветствия. Одежда была очень разнообразной и соответствовала теме летних дней. Когда начались соревнования и игры, то было невозможно оставаться серьезным и спокойным. Азарт увлек всех. Все участники были самыми ловкими, точными и выносливыми, несмотря на вес, пол и возраст. Это мне понравилось на летних днях больше всего. Теперь мы знаем, что чувствуешь, когда толкаешь рулон сена на сторону противника в течение пары минут, если противнику дано точно такое же задание. Также можем поделиться информацией, как передать, не используя рук, другому человеку монету номиналом в один евроцент только через телесные прикосновения. Такого «жизненного» опыта мы получили в большом количестве. Особенно весело было искать по легенде таинственную металлическую коробочку, которую ответственная уборщица успела уже убрать. Об угощениях, которые хозяева фермы предлагали участникам летних дней, лучше не рассказывать, чтобы не вызывать зависть. Некоторые из них были очень экзотичные и устрашающие, но большинство – очень вкусные, что можно было проглотить язык.

Eriliseks elamuseks olid ööbimisvõimalused. Mõnede kolledžite esindajad olid šokeeritud, teised külmetasid, aga valdav osa meie kolledži liikmetest puhkas nagu üks pere suures ühises voodis Müralas.

Особое впечатление оставили условия проживания. Некоторые представители колледжей были шокированы, другие мерзли, но большая часть участников нашего колледжа отдыхала как одна семья под «одним одеялом» в Мюрала («комната для баловства»).

Kui teie hinge puges nüüd väike kadeduse uss, et ise suvepäevadest osa ei võtnud, siis ... jälgige reklaami!

Если у вас появилось хотя бы небольшое чувство зависти, что не приняли участие в летних днях, то следите за рекламой!

Anu PIIRIMAA

Ану ПИЙРИМАА

66


TEADLASTE ÖÖ НОЧЬ НАУКИ

23. septembril 2011 toimus kolledžis Teadlaste öö. Kell 17.00 kuni 22.00 toimusid igas vanuses inimestele üritused, mis olid pühendatud teadusele ja teadlastele. Kõik soovijad võisid osa võtta Teadlaste öö üritustest ja avastada palju huvitavat.

23 сентября 2011 года в колледже состоялась «Ночь науки». С 17 до 22 часов проходили мероприятия для людей всех возрастов, посвященные науке и ее творцам. Все желающие могли стать участниками «Ночи науки» и открыть для себя много интересного.

Teadlaste öö algas kahe koja – mõtte- ja tegevuskoja - tööga.

Мероприятие началось работой двух палат – мыслей и опытов.

Mõttekojas oli võimalik saada teada orhideedest tuhamägedel ja vaadata teemakohast filmi, mis kummutas müüdi, et tuhamäe otsas ei kasva midagi. Samuti võisid siin kõik soovijad teada saada, kuidas kasutada elusorgamismide, nagu näiteks ämbliku või mao omadusi tehnika huvides. Lisaks sellele oli mõttekojas võimalik kuulata loengut energiast Eestis ja kogu maailmas ning veenduda, kas mikrolaineahjus toidu valmistamine on ohtlik või mitte.

В палате мыслей можно было узнать и посмотреть фильм об орхидеях на зольных отвалах, опровергая миф о том, что там ничего не растет. Здесь же можно было узнать о том, как использовать свойства живых организмов, таких как, например, паук или змея, для инженерных целей. В палате мыслей можно было послушать лекцию об энергии в Эстонии и мире, а также удостоверится на практике опасно ли готовить пищу в микроволновых печах.

Tegevuskojas oli võimalik vaadata, kuidas mõõta

В палате опытов можно было стать свидетелем того, как измерить шум, температуру, освещенность и влажность помещений, а также посмотреть, как измеряют содержание нитратов, соли, сахара в продуктах питания и жесткость воды. В палате опытов было выяснено на практике, сколько вмещает мусорный контейнер. Мы решили подойти неординарным способом и измеряли, сколько детей помещается в мусорный контейнер. В результате вычислений выяснили, что в контейнер должно вместиться 10 детей. Однако дети с удовольствием доказали на практике, что в мусорный контейнер помещается 12 детей. Также у пришедших на «Ночь науки» была возможность познакомиться с лабораториями колледжа. Ночь науки завершилась восхитительным фейерверком и огненной надписью «Ночь науки 2011» и «Вирумааский Колледж». Участники

67


ruumide temperatuuri, valgustust, mürataset ja õhuniiskust ning kuidas määrata nitraatide, keedusoola ja suhkru sisaldust toiduainetes ning vee karedust. Samuti uuriti, kui palju mahutab prügikonteiner. Meie otsustasime läheneda mahutavusele ebatavalisel viisil ja mõõtsime, kui palju lapsi mahutab prügikonteiner. Arvutuste tulemusena saime teada, et prügikonteinerisse peab mahtuma 10 last. Kuid lapsed tõestasid hea meelega, et prügikonteinerisse mahub neid 12! Lisaks sellele oli Teadlaste ööst osavõtjatel võimalus tutvuda kolledži laboritega. Teadlaste öö lõppes vaimustava ilutulestiku ja tulekirjaga „Teadlaste öö 2011” ning „Virumaa Kolledž”. Üritusel osalejad andsid sellele väga kõrgeid hinnanguid, tõstes esile, et Teadlaste öö oli väga kodune üritus ja võinuks olla ajaliselt pikem. Teadlaste öö üritused näitasid, et meie regiooni inimesi huvitavad täppisteadused, seepärast muutub Teadlas te öö tulevikus kolledži traditsiooniks. Anna KALJUSAAR

«Ночи науки» оставили положительные отзывы, прежде всего, выделяя, что «Ночь науки» получился очень домашним мероприятием и мог бы быть продолжительнее по времени. «Ночь науки» показала, что людей нашего региона интересуют точные науки, поэтому в дальнейшем проведение «Ночи науки» станет традицией колледжа. Анна КАЛЬЮСААР

GENNADI ARJASSOVI LOOMINGU ÕHTU ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ГЕННАДИЯ АРЯСОВА Встреча с интересным человеком обогащает, дает заряд бодрости. Многие студенты и работники колледжа смогли убедиться в этом 11 октября в библиотеке на встрече с преподавателем Геннадием Петровичем Арясовым.

Kohtumine huvitava inimesega rikastab ja annab reipust juurde. Kolledži töötajad ja üliõpilased võisid selles veenduda õppejõud Gennadi Arjassoviga kohtumisel, mis toimus 11. oktoobril kolledži raamatukogus. Kohtumise sooja õhkkonda soodustas see, et Gennadi on väga hea jutuvestja ja tal on, millest rääkida. Tema elu on juba 40 aastat seotud

68

Теплой атмосфере встречи способствовало то, что Геннадий Петрович хороший рассказчик, а ему было о чем рассказать. Ведь уже 40 лет его жизнь связана с ТТУ и последние 3 года также с колледжем. Воспоминания детства, годы учебы, преподавательская работа, ученики – вот о чем с упоением вспоминал наш гость. И урожай публикаций у него соответственно солидный, их уже около 150. Многие из его работ были представлены на выставке, вначале в фойе колледжа, а потом в библиотеке. Особенно престижной является его публикация в трудах по мехатронике «Mehatronic Systems and Materials». А как


Tallinna Tehnikaülikooliga ja viimased kolm aastat ka meie kolledžiga. Meie külaline meenutas vaimustusega lapsepõlve- ja õpinguaegu, õpetajatööd ning õpilasi. Gennadil on väga suur publikatsioonide „saak”. Neid on juba umbes 150. Paljud nendest olid hiljuti väljas kolledži fuajees ja seejärel raamatukogus. Kõige mainekam publikatsioon on mehhatroonika-alane „Mechatronic Systems and Materials”. Tema artiklid konverentside materjalide kogumikes jätavad sügava mulje. Kohtumine oli väga huvitav kõikide jaoks, kes tulid sellel päeval raamatukogusse. Gennadi Arjassov tähistas sellel aastal juubelit ning meie soovime talle tervist ja edu! Elfrida PAVLOVA

впечатляют его статьи в сборниках материалов конференций! Очень интересной получилась встреча для всех собравшихся в этот день в библиотеке. Наши самые лучшие пожелания здоровья и успехов Геннадию Петровичу, который отметил в этом году юбилей. Эльфрида ПАВЛОВА

XIV TÄISKASVANUD ÕPPIJA NÄDAL XIV НЕДЕЛЯ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ 7.- 14. oktoobril 2011 toimus traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida peeti juba 14. korda.

С 7 по 14 октября 2011 года состоялась традиционная неделя обучения для взрослых, которая проходила уже в 14 раз.

TÕN ei läinud ka seekord kolledžist mööda.

В этот раз неделя обучения для взрослых не прошла и мимо колледжа.

Kolledž esitas Ida-Virumaa aasta õppija kategoorias nominendiks matemaatika ja infotehnoloogia lektoraadi lektori Natalja Ivleva, kes ka Eesti Täis kasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras poolt äramärkimist leidis. 12.-14. oktoobrini toimus kolledžis näitus „Sügis meis ja meie ümber”. Eksponaatideks olid huvitavad aed- ja puuviljad nii värskelt,

Колледж выдвинул кандидатуру на звание «Учащийся года Ида-Вирумаа» лекто ра Наталью Ивлеву (лекторат математики и инфотехнологий), которая была отмечена Эстонской ассоциацией обучения взрослых «Andras». С 12 по 14 октября в колледже состоялась выставка «Осень в нас и вокруг нас». Различ-

69


kuivatatult kui ka konserveeritult, temaatilised pildid, luuletused, laulud, käsitööesemed jms. Näitus lõppes söödava osa degusteerimisega. 13. oktoobril korraldas keemiatehnoloogia lektoraat praktilise tegevuse “Kõik pole kuld, mis hiilgab”, mille käigus määrati laboris kiirtestidega jookide pH-d, vee üldkaredust ning köögi- ja puuviljade nitraatide sisaldust. 14. oktoobril toimus nädala pidulik lõpetamine Kukruse Polaarmõisas, kus võeti kokku IdaVirumaal toimunu, autasustati nominente, tutvuti polaarmõisaga ja vahetati muljeid toimunud nädalast ning rännati mõtetes juba järgmisesse, 15. täiskasvanud õppija nädalasse. MA Reet PÄRSS

ные свежие, сушеные, консервированные фрукты и овощи, а также тематические картины, стихотворения, песни и изделия ручной работы были представлены в качестве экспонатов. Выставка закончилась дегустированием съедобных экспонатов. 13 октября лекторат химической технологии организовал практическое занятие «Не все золото, что блестит», в ходе которого в лаборатории измеряли уровень pH в напитках, жесткость воды, содержание нитратов в овощах и фруктах. 14 октября на Полярной мызе Кукрузе состоялось торжественное закрытие Недели обучения для взрослых, где подвели итоги, наградили номинантов, провели экскурсию по мызе, поделились впечатлениями о прошедшей неделе и идеями для следующей XV Недели обучения взрослых. MA Реэт ПЯРСС

KANADA SAATKONNA FOTONÄITUS ФОТОВЫСТАВКА ПОСОЛЬСТВА КАНАДЫ 28. novembrist kuni 9. detsembrini oli kolledžis üleval fotonäitus „Energia: innovatsioon ja jätkusuutlik areng”, mille avas Kanada saatkonna esindus Tallinnas. 20 fotost koosnev näitus haaras energia kõiki aspekte, sealhulgas ressursisäästlikku ja taastuvenergiat, samuti energia kasutamise ja säästmise viise. Fotonäituse avamisele Kohtla-Järvel tuli Kanada suursaadik Balti riikides Scott Heatherington. Näitust finantseeris Kanada saatkonna esindus Tallinnas. Anna KALJUSAAR

С 28 ноября по 9 декабря в колледже прошла фотовыставка «Энергия: инновация и непрерывное развитие», которую открыло представительство Посольства Канады в Таллинне. Состоящая из 20 фотографий фотовыставка охватывала каждый аспект энергии, в том числе ресурсосберегающую и возобновляемую энергию, а также способы использования и экономии энергии. На открытие выставки в Кохтла-Ярве приехал посол Канады в странах Балтии Scott Heatherington. Организацию фотовыставки профинансировало Посольство Канады в Таллинне. Анна КАЛЬЮСААР

70


RAUDTEE MUDELI AUTOMATISEERIMISE STENDI AVAMINE ОТКРЫТИЕ СТЕНДА АВТОМАТИЗАЦИИ МОДЕЛИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

21. detsembril toimus kolledžis raudtee mudeli automatiseerimise stendi avamine. Stend on õpilaste ja tudengite jaoks suurepärane vahend, mis näitab automaatikavahendite, elektroonilise juhtimise ja programmeerimise rakendamist reaalsuses. Arvutiklahvide abil võib operaator rongi liikuma panna või peatada, kiirust suurendada või vähendada ning raudtee pööranguid ümber seada. Mudeli tehnilise osa töötasid välja Dmitry Ruban ja tootmise automatiseerimise eriala üliõpilased Kirill Tšerkaskihh ja Aleksei Popov. Hoonete ehituse eriala üliõpilane Anna Kitšatova ja KohtlaJärve Järve Vene Gümnaasiumi õpilane Jekaterina Kossareva töötasid välja mudeli disaini. Kõiki tegevusi juhendas energeetika ja automaatika lektoraadi juhataja dotsent Olga Ruban. Tulevikus planeeritakse süsteemi arendada. Anna KALJUSAAR

21 декабря в колледже состоялось открытие стенда автоматизации модели железной дороги. Стенд служит для школьников и студентов прекрасным наглядным пособием, демонстрирующим применение средств автоматизации, электронного управления и программирования в реальности. Оператор может нажатием соответствующих кнопок на компьютере запускать и останавливать поезд, увеличивать и уменьшать скорость его движения, а также переключать железнодорожные стрелки. Над разработкой технической части модели работали Дмитрий Рубан и студенты специальности «Автоматизация производства» Кирилл Черкасских и Алексей Попов. Студентка специальности «Строительство зданий» Анна Кичатова и ученица Ярвеской русской гимназии города Кохтла-Ярве Екатерина Косарева работали над дизайном модели, а руководила проектом заведующая лекторатом энергетики и автоматики доцент Ольга Рубан. В будущем систему планируется развивать. Анна КАЛЬЮСААР

71


72


TÖÖTAJATE NIMISTU Juhtkond Viktor Andrejev, direktor, tehnikateaduste kandidaat Reet Pärss, õppedirektor, magister artium eesti keele erialal Mare Roosileht, arendusdirektor, tehnikateaduste magister Inna Sootalu, juhiabi Ave Härg, raamatupidaja Merike Sillat, personalijuht

Ehituse ja mehaanika lektoraat

Humanitaar- ja sotsiaalainete lektoraat Ene Peterson, lektor, lektoraadi juhataja, kasvatusteaduste magister Larissa Domaškina, õpetaja

Põlevkivi Kompetentsikeskus Hella Riisalu, PKK juhataja kt

Kütuste tehnoloogia teadus- ja katselaboratoorium

Monika Kuusmann, lektor

Rein Muoni, juhataja, vanemteadur, tehnoloogiadoktor

Hulda Lepisk, nimetatud õpetaja

Andre Gregor, teadur, tehnikateaduste doktor

Vladislav Matjuškin, õpetaja

Mihhail Fomitšov, keemiainsener

Irina Petrova, lektor, humanitaarteaduse magister

Ana Jurkeviciute, keemiainsener

Ingrid Prees, õpetaja

Tamara Kazakova, vanemlaborant

Kaire Viil, lektor, haridusteaduse magister

Ljudmilla Kekiševa, keemiainsener, keemiateaduste kandidaat

Helju Vospert, õpetaja

Anna Klõtševa, keemiainsener

Keemiatehnoloogia lektoraat

Larissa Kruglenkova, keemiainsener

Antonina Zguro, lektor, lektoraadi juhataja

Ljudmilla Leetsman, keemiainsener

Sergey Chekryzhov, lektor, tehnikateaduste kandidaat

Viktoria Petrova, keemiainsener

Veroonika Shirokova, lektor, haridusteaduse magister

Larisa Grigorieva, dotsent, keemiateaduste kandidaat

Olga Pihl, keemiainsener

Dmitry Shvarts, lektor

Natalja Peredkova, keemiainsener

Maie Trumm, lektor

Anna Prants, keemiainsener

Tatiana Tomasova, lektor, lektoraadi juhataja Gennadi Arjassov, dotsent, tehnikateaduste kandidaat Tatjana Baraškova, dotsent, tehnikateaduste doktor Jekaterina Kriis, lektor

Eduard Härg, tehnikaspetsialist

Energeetika ja automaatika lektoraat Olga Ruban, dotsent, lektoraadi juhataja, filosoofiadoktor (energeetika ja geotehnika)

Matemaatika ja infotehnoloogia lektoraat Žanna Gratšjova, lektor, lektoraadi juhataja, tehnikateaduste magister

Valentina Poljatšihhina, vanemlaborant Hella Riisalu, vanemteadur, keemiateaduste kandidaat Dmitri Suštšik, keemiainsener Olga Tsõvareva, keemiainsener Maria Tšepelevitš, keemiainsener

Inna Dokutšajeva, lektor

Jelena Upan, keemiainsener

Leonid Gaškov, assistent

Olga Dunajeva, dotsent, doctor philosophiae matemaatilise statistika erialal

Õppetalitus

Larisa Shevchenko, lektor

Natalja Ivleva, lektor

Jevgenia Šmõreitšik, lektor

Larissa Joonas, lektor

Jüri Utt, lektor

Monika Jänis, lektor

Katrin Kruut, õppekorralduse ja vastuvõtu peaspetsialist

Alexander Veresh, lektor, tehnikateaduste kandidaat

Jelena Kuzmina, nimetatud assistent

Gelena Orlova, haridustehnoloog

Dmitry Ruban, laborant

Anu Piirimaa, juhataja Olga Jurkevitš, infospetsialist

Oleg Shvets, lektor Heino Türkson, lektor, tehnikateaduste kandidaat

73


Elfrida Pavlova, juhataja

Tamara Tuhkunen, haldusspetsialist

Ljudmila Kovtun, raamatukoguhoidja

Nikolai Vertjagin, meister

Majandustalitus

Üliõpilaskodu

Irina Gorobets, majandusjuht

Tatjana Grabussova, juhataja

Svetlana Afanasjeva, koristaja

Tatjana Galochkina, spetsialist

Udo Klopets, projektijuht

Tamara Braiko, koristaja

Valentina Gontšarova, koristaja

Annely Oone, projektijuht

Vera Evstafieva, koristaja

Ljudmila Komarova, koristaja

Galina Kutašova, valvur

Natalja Mayorova, koristaja

Juri Bõlov, juhataja

Dmitry Lelyavin, meister

Tatjana Raznotovskaja, koristaja

Evald Israel, IT spetsialist

Tatjana Mänd, valvur

Alexander Seryn, meister

Vladimir Nanassov, tehnikaspetsialist

Viktor Nekrjatš, valvur

Elena Smirnova, valvur-administraator

Sergei Popov, IT spetsialist

Irina Nesterova, koristaja

Tatjana Smoljak, valvur-administraator

Tatjana Retukova, majahoidja

Galina Stepanova, valvur-administraator

Irina Zemskaja, valvur

Jelena Talja, klienditeenindaja

Valentina Timoškina, koristaja

Larissa Volina,

Arendustalitus Natalja Denissova, peareferent-tõlk Anna Kaljusaar, turundus- ja kommunikatsioonijuht

IT talitus

Raamatukogu

VIRUMAA KOLLEDŽI NÕUKOGU 1. Viktor Andrejev – VK direktor, nõukogu esimees; 2. Gennadi Arjassov – dotsent, rektori nimetatud liige; 3. Monika Ilves – kvaliteedijuht, rektori nimetatud liige; 4. Jakob Kübarsepp – akadeemik, rektori nimetatud liige; 5. Reet Pärss – VK õppedirektor, direktori nimetatud liige; 6. Mare Roosileht – VK arendusdirektor, direktori nimetatud liige; 7. Antonina Zguro – VK akadeemilise personali esindaja; 8. Anton Dijev – üliõpilaste esindaja; 9. Ksenia Popova – üliõpilaste esindaja; 10. Jevgeni Solovjov – Ida-Viru Omavalitsuste Liidu esindaja, välisliige. Nõukogu sekretäri ülesandeid täidab VK õppekorralduse ja vastuvõtu peaspetsialist Katrin Kruut.

74


TTÜ VIRUMAA KOLLEDŽI AASTARAAMATU 2011 AUTORID АВТОРЫ КНИГИ «КОЛЛЕДЖ ТТУ В 2011 ГОДУ» PhD Viktor Andrejev, direktor PhD Виктор Андреев, директор

Hulda LEPISK, humanitaar- ja sotsiaalainete lektoraadi eesti keele õppejõud Хулда ЛЕПИСК, преподаватель эстонского языка лектората социальных и гуманитарных дисциплин

MSc Mare ROOSILEHT, arendusdirektor MSc Маре РООЗИЛЕХТ, директор по развитию

MA Ene PETERSON, lektor, humanitaar- ja sotsiaalainete lektoraadi juhataja МА Эне ПЕТЕРСОН, лектор, заведующая лекторатом социальных и гуманитарных дисциплин

MA Reet PÄRSS, õppedirektor MA Реэт ПЯРСС, директор по учебной части

MA Kaire VIIL, humanitaar- ja sotsiaalainete lektoraadi lektor MA Кайре ВИЙЛ, лектор лектората социальных и гуманитарных дисциплин

Anu PIIRIMAA, õppetalituse juhataja Ану ПИЙРИМА, заведующая учебной частью

Ingrid PREES, humanitaar- ja sotsiaalainete lektoraadi õppejõud Ингрид ПРЕЭС, преподаватель лектората социальных и гуманитарных дисциплин

Anna KALJUSAAR, turundus- ja kommunikatsioonijuht Анна КАЛЬЮСААР, руководитель по маркетингу и коммуникации

Monika KUUSMANN, humanitaar- ja sotsiaalainete lektoraadi lektor Моника КУУСМАНН, лектор лектората социальных и гуманитарных дисциплин

Annely OONE, projektijuht Аннели ООНЕ, руководитель проектов

Larissa JOONAS, matemaatika ja infotehnoloogia lektoraadi lektor Лариса ЙООНАС, преподаватель лектората математики и инфотехнологии

Katrin KRUUT, õppekorralduse ja vastuvõtu peaspetsialist Катрин КРУУТ, главный специалист по учебному процессу и приему

Gunnar JOONAS, tootmise automatiseerimise eriala üliõpilane Гуннар ЙООНАС, студент специальности «Автоматизация производства»

99 75 75


Gelena ORLOVA, haridustehnoloog Гелена ОРЛОВА, технолог по образованию

PhD Olga RUBAN, dotsent, energeetika ja automaatika lektoraadi juhataja PhD Ольга РУБАН, доцент, руководитель лектората энергетики и автоматики

PhD Tatjana BARAŠKOVA, ehituse ja mehaanika lektoraadi dotsent PhD Татьяна БАРАШКОВА, доцент лектората строительства и механики

Natalja DENISSOVA, arendustalituse peareferent-tõlk Наталья ДЕНИСОВА, главный референт-переводчик

Tatiana TOMASOVA, ehituse ja mehaanika lektoraadi juhataja, lektor Татьяна ТОМАСОВА, заведующая лекторатом строительства и механики, лектор

Elfrida PAVLOVA, raamatukogu juhataja Эльфрида ПАВЛОВА, заведующая библиотекой

Antonina ZGURO, keemiatehnoloogia lektoraadi juhataja, lektor Антонина ЗГУРО, заведующая лекторатом химической технологии, лектор

Anton DIJEV, Informaatika eriala üliõpilane, Kolledži nõukogu liige Антон ДИЕВ, студент специальности «Информатика», член совета колледжа

Tatjana GRABUSSOVA, üliõpilaskodu juhataja Татьяна ГРАБУСОВА, заведующая Студенческим домом

TÕLGID. ПЕРЕВОДЧИКИ Hulda LEPISK, humanitaar- ja sotsiaalainete lektoraadi eesti keele õppejõud Хулда ЛЕПИСК, преподаватель эстонского языка лектората социальных и гуманитарных дисциплин

Larissa DOMAŠKINA, humanitaar- ja sotsiaalainete lektoraadi eesti keele õppejõud Лариса ДОМАШКИНА, преподаватель лектората социальных и гуманитарных дисциплин

76

Anna KALJUSAAR, turundus- ja kommunikatsioonijuht Анна КАЛЬЮСААР, руководитель по маркетингу и коммуникации


proov aasstaraamat 2011  

proovin teha aastaraamat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you