Page 1

COL·LEGI STEL·LA Text: Asunción Barreyro, Marta Sanz, Aleix Serrahima, José Juan López - Fotos: José Juan López

LA MEIOSI - SIGNIFICAT BIOLÒGIC La meiosi és el procés de divisió de les cèl·lules sexuals per formar gàmetes, que són els òvuls en el sexe femení i els espermatozoides en el masculí. La funció de la meiosi és aconseguir que els gàmetes siguin haploides, és a dir, que tinguin la meitat de cromosomes que les demés cèl·lules (n cromosomes) per tal que, en la fecundació, es formi un zigot diploide (2n cromosomes) que donarà lloc a un nou individu per successives mitosis.

- EL PROCÉS Comença el procés amb la replicació (duplicació) de l’ADN, de tal manera que la cèl·lula disposa de 2n x 2 cromosomes o, dit d’una altra manera, cada cromosoma està format per dues cromàtides. El procés de la meiosi consisteix en dues mitosis consecutives entre les quals no s’ha produït la fase de síntesi d’ADN del cicle cel·lular. Així doncs, entre una divisió del nucli y la següent no s’ha duplicat el número de cromosomes, la qual cosa fa possible aquesta reducció cromosòmica en la qual es basa la meiosi. Les fases de la meiosi són les següents:

Primera divisió meiòtica:

Profase I: La cromatina es condensa formant els cromosomes (amb dues cromàtides). Els cromosomes homòlegs s’acoblen gen a gen formant una estructura constituïda per la unió dels cromosomes homòlegs, que rep el nom de bivalent o tètrada. Llavors es produeix l’entrecreuament cromosòmic, un intercanvi a l’atzar de fragments de cromosomes homòlegs que té com a conseqüència la recombinació genètica del material hereditari. A partir d’aquest moment, les cromàtides ja no són iguals, aconseguint així que les quatre cèl·lules filles siguin diferents. Com que l’atzar actua en totes les meiosis, podem dir que difícilment un individu fabricarà al llarg de la seva vida dos 1


COL·LEGI STEL·LA Text: Asunción Barreyro, Marta Sanz, Aleix Serrahima, José Juan López - Fotos: José Juan López

gàmetes iguals, garantint així la variabilitat genètica característica de la reproducció sexual. La resta de fenòmens que succeeixen a la profase I són els mateixos que a la profase de la mitosi.

Metafase I: Les tètrades es col·loquen a l’equador de la cèl·lula formant la placa metafàsica.

2


COL·LEGI STEL·LA Text: Asunción Barreyro, Marta Sanz, Aleix Serrahima, José Juan López - Fotos: José Juan López

Anafase I: Es separen els cromosomes homòlegs i cada meitat de grup de cromosomes, amb la informació genètica recombinada, es situa als extrems de la cèl·lula.

Telofase I: Els cromosomes es descondensen i es forma la cromatina. Es formen els embolcalls nuclears i es produeix la citocinesi. Al final de la primera divisió hi trobem dues cèl·lules, cadascuna amb els cromosomes formats per dues cromàtides recombinades.

3


COL·LEGI STEL·LA Text: Asunción Barreyro, Marta Sanz, Aleix Serrahima, José Juan López - Fotos: José Juan López

Les dues cèl·lules filles comencen la segona divisió meiòtica: Profase II: La cromatina, que no ha patit la fase de duplicació d’ADN del cicle cel·lular, es condensa formant els cromosomes.

Metafase II: Els cromosomes, formats per dues cromàtides, es disposen a la placa metafàsica, a l’equador de la cèl·lula, fase en la que són més visibles.

4


COL·LEGI STEL·LA Text: Asunción Barreyro, Marta Sanz, Aleix Serrahima, José Juan López - Fotos: José Juan López

Anafase II: Es separen les dues cromàtides de cada cromosoma i es situen a l’extrem de la cèl·lula, quedant un mateix nombre de cromàtides a cada extrem.

Telofase II: Les cromàtides es descondensen i la cromatina que es forma es cobreix amb un embolcall nuclear, cada embolcall es separa i es creen dues noves cèl·lules haploides per cadascuna de les cèl·lules filles de la primera divisió. Es produeix la segona citocinesi i obtenim quatre cèl·lules haploides diferents com a conseqüència de la recombinació genètica.

5


COL·LEGI STEL·LA Text: Asunción Barreyro, Marta Sanz, Aleix Serrahima, José Juan López - Fotos: José Juan López

La meiosi és la base de la reproducció sexual, ja que permet la reducció cromosòmica necessària per a la formació de nous individus diploides i garanteix la variabilitat genètica, mitjançant la recombinació en la tètrada, que és una de les avantatges d’aquest tipus de reproducció.

6

APUNTS MEIOSI  

Apunts meiosi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you