Page 1

EMMAUSE MISSA Tervitus ja teated - Millal seist? (kiituslaul, evangeeliumi lugemine, armulaud)

- Armulaud (avatud kõikide krikute liikmetele, kes pole koguduse liikmed parem käsi vasakul õlal)

- Annetus - Kohvilaud Protsessioon (rist, küündlad, Piibel, vaimulikud)

Vee-reb

vai - mu

ga,

o - ma

sõ - na

juur - de Sa jää

o - ma

vai - mu

mal.

-

päev, saa-bub öö,

Ku -hu

ve - ne tõ - de Sul,

on

Ju

minn-a

-

-

mei - e

ga.

jää

Vee-reb päev, saa-bub öö,

- ga,

mul

juur - de Sa

o - ma

sõ - na

-

ga,

i - ga - ve - sed sõ-nad Sul

mal.

A - va

kõr-vad kuu-la-ma, sü - da us - ku - ma Si-nu

o - ma

mei - e

Ju

-

i - ga

meid nä - ge - ma mei - e

-

na, Ju

-

mal.

Alguspalve Tule, Issand, ja ole meie keskel. Jää meie juurde, sest päev veereb. Ole meie keskel nii sõprade, kui võõraste, nii noorte, kui vanadega. Tule meie ligi, et meie võiksime Sulle ligineda. Andesta meile, et meiegi võiksime üksteisele andestada. Uuenda meid nii, et meie möödalaskmistes võiks peituda uue algus.

K: Aamen.

1


L: Vennad ja õed, tunnistagem oma patud L ja K: Halastaja Jumal, kes Kristuses avad tee enese juurde ja pühid ära maailma patu, ma palun Sind: puhasta mind, siis ma saan puhtaks, paranda mind, siis ma saan terveks, tõmba mind enese juurde, siis ma saan südamesse rahu. Aamen (Peale patutunnitust viiakse kivid kiriku tagumises osas oleva risti juurde)

Issand ha-las-ta,

mei- e pea-le Sa

Kristus ha-las-ta,

mei-e pea-le Sa,

Christe

-lei

Ky

E - le

-

-

son.

-

ri

i

-

son,

Ky - ri - e

Ky -

O - o Chris - te

-

Ky - ri - e

e

E - le

E

-

e - lei - son.

e - lei - son. O - o

ri - e

E -

-

I

lei

-

-

son,

son.

L(kaasa teenija): (1 Joh 1:9)Kui me oma patud tunnistame, on Tema ustav ja õige, nii et Ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. L: Kõigeväeline Jumal on meie Issanda Jeesuse Kristuse kannatuse, surma ja ülestõusmise pärast meile halastanud. Jeesuse Kristuse kiriku kutsutud ja seatud sulasena kuulutan teile pattude andeksandmist Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.

K: HeaTaevane Isa! Me täname Sind pattude andeksandmise eest meie Issanda, Jeesuse Kristuse läbi. Aamen! 1. Vaid Sinu sees, vaid Sinu sees Meie elame ja liigume. Halleluuja, Halleluuja! Meie elame ja liigume

2. Su surm ja ülestõusmine on Jeesus, elu andnud meil. Halleluuja, Halleluuja! On, Jeesus, elu andnud meil

2


3. Kes võiks hukka mõista neid Kes on Kristuses Jeesuses. Halleluuja, Halleluuja! Kes on Kristuses Jeesuses.

4. Me oksad oleme Su puus me sinu sees. Sa meie sisse jää. Halleluuja, Halleluuja! Me sinu sees. Sa meie sisse jää.

5. Ka nõrkustes ja raskustes Me jõudu saame Sinu käest Halleluuja, Halleluuja! Me jõudu saame Sinu käest.

Suur o-led Sa,

Siin o-le-me,

Suur-ed Su teod.

kõik ü-hes-koos,

Sind ü -lis - tan,

-

-

-

-

Sa o-led loo - nud tae - va ja maa.

et Sind kii - ta,

Sind ü - lis - tan!

ü - lis-ta-da

Halle - luu

ja,

Ju-ma-las

on va-ba - dus!

Halle - luu

ja,

Jee-su-ses

on lu-na - stus,

on arm-a - stus.

Evangeeliumi lugemine L: See on püha evangeelium K: Kiitus olgu sulle, oh Kristus Laul (vaata lisalehelt) Jutlus Laul (vaata lisalehelt)

3


Eestpalve (eestpalveid saab kiriku tagaosas kirjutada paberitele, palvetada palvealtaril, kiviristi juures saab süüdata küünla, altari juures võib põlvitada vaikses palves ja altari kõrval võib käia labürindis ning palvetada) Laul (vaata lisalehelt) L: Oh Kristus, Sa oled eranditult ühendatud iga inimese olemisega. Veel rohkem surnuist ülestõusnuna Sa tuled tervendama meie salajasi hingehaavu. Ja meist igaühe jaoks avanevad piiritu südameheaduse väravad. Säärase armastuse läbi muudetakse vähehaaval meie südamed. Kuule meie palveid mida vaikuses sinu ette toome...

Palve vaikuses L: Halastaja Isa, võta kuulda meie palvet oma Poja, meie Õnnistegija Jeesuse Kristuse pärast. K : Aamen. Ole mu nägemus, siht silme ees, Issand, Sa valitse mu südames. Anna mul mõtteid, mis vääriksid Sind, seisku mul meeles mu õndsuse hind. Ole mu tarkus ja sõnade kaal, sammud et seaksin ma Su kitsal ra'al. Laps olen Sulle ma, mu Isa Sa, Sina ju oskad mind armastada. Usun, et võitlustes tõstad Sa käe, kaitsed mind, kõrvale viid vaenuväe. Varjupaik oled, mu kindluse vall, Su vägi varjab mind siin taeva all. Rikkus ja kuulsus ei paelu mind need, kui mulle lahti on taevased teed. Armastust rikkusest suurimat näen, kui Sinu juurde ma alati jään. Issand ja Kuningas, Sind palun ma, et taevakoju mind juhiksid Sa! Olgu mu ümber ka pimedaim öö, mu lootus Sina, Su lunastus töö.

4


Armulaud

L

Issand olgu teiega.

K

Ja sinu vaimuga.

L

Tõstke südamed Jumala poole.

K

Meie tõstame südamed Issanda poole.

L

Tänage Issandat, meie Jumalat.

K L

See on õige ja kohus.

Tõesti see on õige ja hea, et me Sind, Issand, püha Isa, kõigeväeline ja igavene Jumal, alati ja kõikjal täname ja ülistame Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. / Kelle pärast Sina meile armu heidad, meie patud meile andeks annad ja igavest õndsust tõotad. / Sellepärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga Sinu nime ja laulame Sinule kiituselaulu:

K: Pü - ha

Pü - ha

pü - ha___

pü - ha___

Tae - vas Hoo

-

ja

L

-

li

-

-

maa

si - ann - a

Õnn - is - ta - tud

o

ol

on_____

ha

ha

on

Is - sand mei - e

on

on

Is - sand tä - is

r

-

Ju - mal

See - ba - ot. Te - ma

-

-

gu, kes

tu - leb Te - ma

ja

jääb.________________

au.

ges.____________ ni - mel,

kes

Kiidetud oled Sina, taeva ja maa Issand. Halastades langenud maailma peale andsid Sa oma ainsa Poja, et kõik, kes Temasse usuvad, ei hukkuks, vaid et neil oleks igavene elu. Meie täname Sind lunastuse eest, mille Sa meile valmistasid Jeesuse Kristuse kaudu.

5


Läkita oma Püha Vaim sünnitama meie südametes elavat usku. Pühitse oma Vaimu läbi see leib ja vein, maa ja inimeste töö viljad, mida me Sinu ette toome. Luba meile nende kaudu osa saada Kristuse ihust ja verest. Sel ööl, mil Tema ära anti, võttis Ta leiva, tänas, murdis ja andis jüngritele, öeldes: "Võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse! Tehke seda minu mälestuseks!" Selsamal kombel võttis Ta ka karika pärast õhtusöömaaega, tänas, andis selle neile ja ütles: "Võtke ja jooge sellest, teie kõik: See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeksandmiseks! Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks!" See on usu saladus. K

Issand, me kuulutame Sinu surma ja tunnistame Sinu ülestõusmist, kuni Sa tuled oma kirkuses.

L

Püha Isa, me peame seda söömaaega Sinu Poja kannatamise, surma, ülestõusmise ja taevaminemise mälestuseks. Sina annad meile süüa elu leivast ja juua õnnistuse karikast selle päevani, mil Ta tagasi tuleb oma kirkuses. Me palume Sind: Vaata Kristuse täiuslikule ja igavesele ohvrile, mille läbi Sa oled maailma lepitanud enesega. Lase meil kõigil saada Pühas Vaimus üheks ihuks ja täiuslikuks elavaks kiitusohvriks Kristuses. Tema läbi, Temaga ja Temas olgu Sulle, Jumal, kõigeväeline Isa, Püha Vaimu ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti.

K

Aamen.

6


L

Palvetagem üheskoos, nagu meie Õnnistegija Jeesus Kristus on õpetanud:

Mei-e

ni-mi!

I - sa,

kes Sa o-led tae - vas!

Pü-hi-tse-tud ol-gu Si-nu

Si-nu riik tul-gu,Si-nu ta-he sün-di-gu nagu tae-vas, nõnda ka maa peal!

Mei-e i - ga-päe-vast lei-ba ann-a meil tä-na päev!

an-deks mei-e võ

saa-da

lad, nagu mei-e-gi an-des-ta-me o-ma võlg-las-te-le!

meid kiusa - tu - sse,

pä-ralt on riik

L

-

Ja ann-a mei-le

ja

vaid päästa meid ä-ra

vä - gi

ja a - u

kur-jast!

I - ga-ves-ti. A

-

Ja ä-ra

Sest Si-nu

men

Soovigem üksteisele Issanda rahu.

Kris

-

peal

tus

on

pea

-

le

ra

-

hu

Ju - ma - la

maa - il

-

ha

-

a

-

Tall_____________

ma

süü._____________

las

-

nna

7

ta,______________

Sa.______________

Si - nu

Mei - e

o - ma


L: Vaa - ta K: Iss - and

see ma

Ju - ma - la

Tall___________

Te - ma

on

maa - il - ma

süü,__________

õnd - sad

de

tu - le - d

Sa,_____________

üt - le

kes

kut - su - tud

on___________

Tall - e

ei

peal juur

on

-

need,

vaid_________

söö

-

ma

hing_________

L:

o

- le_____

väärt,_____________

üks - ai - nus

a

-

sõna_____________

et

ja

mu

mu

ja - le.____________

ter - veks siis

saab._____________

Issand ütleb: Tulge, sest kõik on juba valmis.

Armulaua jagamine

(Armulaua jagamise ajal laulud lisalehelt)

L Tänupalve Kõigeväeline Jumal, me täname Sind, et Sa kinnitasid meid oma Poja Jeesuse Kristuse ihu ja verega. Tema läbi anname oma ihu ja hinge Sinu teenistusse. Läheta meid oma Vaimu väega, et elu ja tegudega ülistame ja austame Sind. K

Aamen.

8


L: Enne kui läheme tunnistame üheskoos oma kristlikku usku:

Mi-na

u-sun Ju - ma - la - sse, kõi-ge- väe - li- se - sse

loo - nud_ tae -

va ja

maa,_____

I - sa-sse, kes on

Jee-su - se- sse Kris- tu - se- sse, Tema

ain - sa - sse Po-ja-sse, Pü-hast Vaimust on saa - dud

ta.______

Mi-na u - sun

Il-ma tul-nud nei - tsi Maarjast, kanna - ta-nud Pi -

laa - tu - se

ris-ti löö-dud, sur - nud,

hau

ma-ha

mae

-

tud

-

all,____

da.

All-a

läi - nud sur - ma - val- da, kol - man-dal päe - val tõus - nud sur - nuist, läi - nud

ü-less- e__

tae -

va - sse,______

is-tub I - sa__

sealt Ta tul-eb ko- hut mõist-ma e-la - va-te ja__

Mi-na

pü-ha kristlik-ku Ki-ri-kut,

e

-

hu____

-

-

ü -

sur-nu-te

ü

-

käel,__

le.

u-sun Ju-ma - la-sse, Jee-su - se-sse Kris-tu - se-sse. Mina

u-sun Pü-ha Vai- mu, ü-ht pü-ha kol - m- ain-sust.

i

pa- re- mal

pat - tu- de__

an - des -

les - tõus - mist ________

lu.___________

Aa

9

Pü-ha-de____ o-sa-dust, üht

tust,______

ja___

-

i - ga - vest

men._________


Muusikaline kaasateenija Õnnistamine

L: Võtke vastu Issanda õnnistus! (liturg laulab õnnistamis laulu ja kogudus alates teisest korrast laulab kaasa)

Issand hoidku_ sind, õnnis-ta-gu_ sind. Ta

hoid-ku_

sind, õnn-is - ta - gu_ sind,

kaits-ku_ sind kõige

ra

-

hu ja ar -

kur- ja_

sul

pa-le pa-ist-ku su peale. Issand

ol - gu ar - mu - lik.

eest. Si - nu hin - ge_ hoid-ku ta._

mas - tus_

Iss-and

Te - ma

need ol - gu si - nu - ga._

Või L: Võtke vastu Issanda õnnistus! L: Issand õnnistagu Sind ja hoidku sind. Issand lasku paista oma pale sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu.

K laulab: Issand hoidku sind, õnnistagu sind. Ta pale paistku su peale. Issand hoidku sind, õnnistagu sind, sul olgu armulik. Issand kaitsku sind kõige kurja eest. Sinu hinge hoidku ta. Tema rahu ja armastus need olgu sinuga. Kiriku ukse juures toimub korjandus jumalateenistuse kulude katteks

10

agenda sisu  

K: Aamen. Protsessioon (rist, küündlad, Piibel, vaimulikud) Tervitus ja teated mal. Ku -hu on minn-a mul i - ga - ve - sed sõ-nad Sul i - ga...