Page 1


˝À|ü\... GEETURAI WEEKLY ˝ÒKsêsTT Sandesha Bhavanam, Lakkadkot, Chatta Bazar, Hyderabad-500 002. Ph: 040-24564583; 24576237 Mail : geeturaiweekly@gmail.com

Website: www.geeturai.com

dü+|ü⁄{Ï 36 dü+∫ø£: 23 ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+ 6 pHé 2014 s¡÷.10`00

7 cÕu≤Hé 1435 Væ≤ÁJ

‘=*^≥T mes¡sTT‘˚ (>∑‘·´+‘·s¡+˝Òì dæú‹˝À ‘·|üŒ) dü+|ü<äqT b˛π>düTø√e{≤ìøÏ Ç‘·s¡T\qT j·÷∫kÕÔs√ yês¡T ‘·q ø√dü+ qs¡ø±–ïì ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. ` eTTVü≤eTà<é Á|üeø£Ô (dü) dü+bÕ<ä≈£î\T

mdt.myéT. eT*ø˘ nk˛dæj˚T{Ÿ m&ç≥sY

nãT›˝Ÿ yêôV≤<é m&ç{À]j·T˝Ÿ ÇHé#Ûê]®

eTTVü≤eTà<é eTTC≤Væ≤<é

....

04

|òü*‘ê\T

....

05

sê»ø°j·T ÁbÕ‹ì<Ûä´+....

....

06

˝Ò$T $T>∑\<äT ø£*$T ì\Te<äT ....

09

n\dü‘·«y˚T ø£u≤®≈£î ø±s¡D+ ....

10

cÕu≤Hé e÷dü+˝À q|òæ˝Ÿ s√C≤\T ....

13

<˚X¯eT+fÒ... <∏ëjYT˝≤+&é

....

14

$<ë´ ãT<äT∆\T n+fÒ..

....

16

yÓ\T>∑Tu≤≥(‘·|òtV”≤eTT˝Ÿ KTsYÄHé nqTyê<ä+)....18 n&ÉT>∑TC≤&É\T

....

19

bı+∫ ñqï Á|üe÷<ä+

....

20

$<ë´ øÏs¡D≤\T

....

23

>±´dt Á≥ãT˝Ÿ

....

26

eT+∫ <ëdüT&ÉT

...

28

ªãVüQµ#Ó&ɶ e÷s¡Z+

....

30

dü+øÏå|üÔ uÛ≤s¡‘·+

....

32

düs¡«Á‘ê....

....

33

KTsYÄHé ø±+‘·T\T (‘·T~^≥T) ....

düuŸ m&ç≥sY

34

14

<˚X¯eT+fÒ.... <∏ëjYT˝≤+&é H˚&ÉT <∏ëjYT˝≤+&é˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥º &ÜìøÏ eTTdæ¢+ <˚XÊ˝…’q eT˝Òwæj·÷, ‘·÷s¡TŒ eT<Ûä´ Ädæj÷· <˚XÊ\T düTeTT K‘· e´ø£Ô+#˚dTü ÔHêïsTT. 9/11 |òüT≥q ‘·sê«‘· j·T÷s¡|t nyÓT]ø± <˚XÊ\‘√ eTTdæ¢+ <˚XÊ\ dü+ã+<Ûë\T <ë<ë|ü⁄>± ‘Ó–b˛j·÷sTT. M{Ï kÕúH˚ <∏ëjYT˝≤+&é‘√ ‘·eT ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥º&ÜìøÏ ‘·÷s¡TŒ eT<Ûä´ Ädæj·÷\T ÄdüøÏÔì ø£qãs¡TdüTÔHêïsTT.

j·÷K÷uŸ wüØŒ¤ Á>±|òæø˘‡

|üø±ÿ |ü<øä∏ +£ ....

m˝Ÿ. \ø°åàHêsêj·TD eTTVü≤eTà<é s¡|ò”UŸ

ñ+&Ée#·TÃ ‘=* <äX¯ kÕeTs¡dü´ bÕ\q ‘·s¡Tyê‘˚ #·÷&Ü* ø±cÕj·T s¡÷|ü Á|ü<äs¡Ùq !!

U

n+>∑s+¡ >∑ yÓu’ eÑÛ +>∑ qπs+Á<äy÷Ó ~ Á|üe÷D+ Ĭsôd‡dt Ä»„\‘√ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ Á|üj·÷D+!

düs¡Tÿ´˝ÒwüHé y˚TH˚»sY

nãT›˝Ÿ »©˝Ÿ

` j·T+.&ç. ñkÕàHéU≤Hé

ùd˝Ÿ‡ y˚TH˚»sY

eTTVü≤eTà<é j·÷d”Hé ^≥TsêsTT

6`6`2014

3


n+<ä]ø° >∑TDbÕsƒ¡y˚T Ä˝À#·q ª#·]Á‘· ø£å$T+#·<äTµ #ê˝≤ u≤>∑T+~. ø±+Á¬>dt |üìrs¡T, $|üØ‘·yÓTÆq ≈£î+uÛÑø√D≤\T, Äø±XÊqï+fÒ <Ûäs¡\‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ $|üØ‘·yTÓ qÆ Çã“+~ ô|{Ï+º ~. <ëì |ò*ü ‘·yT˚ H˚&TÉ ø±+Á¬>dt Á|ü‹|üøå£ ôVA<ë ≈£L&Ü <äø£ÿìe«˝Ò<äT Á|ü»\T. Ç~ ø±+Á¬>dtπø ø±<äT e#˚à nìï Á|üuTÑÛ ‘ê«\≈£L >∑TDbÕsƒy¡ T˚ . me] Vü≤yê˝Ò<Tä . n+‘ê MT&çj÷· düèwæº+∫q Vü≤yêH˚. n~ ø=ìï s√E\πø |ü]$T‘·+. >∑‘· Á|üuÛÑT‘·«+ #˚dqæ ‘·|Œæ <ë\qT á Á|üuTÑÛ ‘·«+ #˚jT· ≈£î+&Ü C≤Á>∑‘|Ô· &ü ç Á|ü»\≈£î eT+∫ #˚ùdÔ eT+∫~. ` ù|òs√CŸ, Ä~˝≤u≤<é

$<Ûë´_Û˝≤wü ø£*–e⁄+&Ü* dü+∫ø£ 30`5`14˝À ª∫e] |òTü &çjT· ˝À¢q÷..... $<ë´_Û˝≤wüµ ÄHê{Ï |ü+&ç‘·T˝À¢ $<ë´_Û˝≤wü m+‘·>± ñ+&˚<√ ns¡ú+ ne⁄‘·T+~. ÄHê&ÉT C≤„q+ ø√dü+, ø=‘·Ô $wüj·T+ ‘Ó\TdüTø√yê\ì õC≤„dü ñ+&˚~. <ëì Á|üø±s¡+ yês¡T Ä#·]+#˚yês¡T ≈£L&Ü. ø±ì áHê&ÉT ñbÕ~Û ø√dü+, dü+bÕ<äq ø√dü+ $<ë´_Û˝≤wü <Û√s¡DÏ ô|]–b˛sTT+~. |òü*‘·+>± $<ë´ ÁbÕe÷DÏø£‘· ≈£L&Ü n+‘·ø£+‘·≈£L |ü&çb˛‘√+~. |ò*ü ‘·+>± HÓ‹’ ø£ ÁbÕe÷D≤\T ≈£L&Ü ‘·]–b˛‘·THêïsTT. eTq˝Àq÷ n˝≤+{Ï $<ë´_Û˝≤wü ø£*–q Hê&˚ J$‘·+ dü|©üò ø£è‘·+ ne⁄‘·T+~.

` bòÕs¡÷UŸ, ìC≤e÷u≤<é

ªy˚\ ø√≥¢ mìïø£\Tµ ø£es¡T ø£<qä∏ + $X‚w¢ D ü ≤‘·àø£+>± ñ+~. mìï\ø£j˚T´ Ks¡Tà #·÷düTÔ+fÒ eTq <˚X¯+ n_Ûeè~∆ #Ó+~q <˚XÊ\ø£+fÒ ≈£L&Ü m+‘√ n_Ûeè~∆ #Ó+~q <˚X¯+˝≤ ø£qã&ÉT‘·T+~. á mìïø£˝À¢ nìï bÕغ\T $#·Ã\$&ç>± <Ûqä + Ks¡Tà #˚XÊsTT. <ë<ë|ü⁄ C≤rj·T bÕغ˝q’… ø±+Á¬>dt, ;CÒ|” bÕغ\ Á|üø≥ £ \qT #Ûêqfi¯fl˝À Á|ü‹ |ü~ |ü~ùV≤qT ì$TcÕ\≈£î qTyê« H˚Hê nH˚$<Ûä+>± <äs¡Ùq$T#˚Ã$. #Ûêqfi¯fl˝À e#˚à Á|üø£≥q\T n+‘· #·e>±Z ñ+&Ée⁄. nB d”»Hé˝À nsTT‘˚ eTØ KØ<äT. n˝≤+{Ï~ HÓ\s√E\ bÕ≥T Á|ü ‹ |ü ~ ùV≤qT ì$TcÕ\≈£ î Á|ü ø £ ≥ q\T e#êÃj· T +fÒ n<Ó + ‘· Ks¡ à sTT+<√, Ç‘· s ¡ nedüsê\≈£î m+‘· Ks¡ÃsTT+<√ mìïø£\ dü+|òüT+ bÕs¡<äs¡Ùø£+>± $#ês¡D »]|æ+#ê*? ˝Ò<ä+fÒ eTTqTà+<äT #Ûêqfi¯fl˝À Á|üø£≥q\T ‘·|üŒ q÷´dt #·÷&É&É+ >∑>∑q+ ne⁄‘·T+~. ` eTVt≤ã÷uŸ,

es¡+>∑˝Ÿ

düeTs¡ú Hêj·Tø£‘·«+ nedüs¡+ ^≥TsêsTT˝À edüTqÔ ï yê´kÕ\T #ê˝≤ u≤>∑T+≥THêïsTT. Á|ü‹ yê´dü+ düeT÷\+>± #·<eä <ä>~Z∑ >± ñ+≥T+~. eTTdæe¢ TT\≈£î dü+ã+~Û+∫q mH√ï C≤rj·T n+‘·sê®rj·T $wüj·÷\qT ‘Ó\TdüTø√&ÜìøÏ m+‘√ ñ|üj·TTø£Ô+>± ñ+≥T+~. á yês¡+ ndüÈsYn© >±s¡T sêdæq yê´dü+ ª‘·–Zq eTTdæ¢yéT ÁbÕ‹ì<Ûä´+µ #·~$ eTTdæ¢eTT\T sê»ø°j·÷˝À¢ @ kÕúq+˝À ñHêïs√ ns¡∆+ ne⁄‘·T+~. sêÁwü˜, C≤rj·T kÕúsTT˝À eTTdæ¢yéT dü+düú\T, dü+|òü÷\T, e´øÏÔ‘ê«\T, Á|üeTTKT\T @ø£eTsTT‘˚H˚ eTTdæ¢eTT\ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ ô|]π> neø±X¯+ ñ+~. Ä <äX¯>± n+<ä]˙ ˇπø ‘ê{Ïô|’øÏ ‘Ó∫à n+<ä]ø° düeTÁbÕ<Ûëq´+ Çdü÷Ô eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi‚¢ düeTs¡T∆&Ó’q Hêj·T≈£îì nedüs¡+ m+‘·sTTHê ñ+~. á ˝Àø˘düuÛÑ˝À eTTdæ¢yéT ÁbÕ‹ì<Ûä´+ 23 ñ+&É&É+ XÀ#·˙j·T+. eTTdæ¢eTT\T @ø£yÓTÆ ã\yÓTÆq X¯øÏÔ>± m<ä>±*. 23 qT+∫ 120≈£î #˚]q Hê&˚ yê] kÕe÷õø£ es¡Z+ ‘·«]‘·>∑‹q n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘·T+~. ` j·T÷düT|òt, ø£&É|ü

MT n_ÛÁbÕj·÷\qT e÷≈£î sêdæ |ü+|ü+&ç ˝ÒKsêsTT : ^≥TsêsTT yês¡|üÁ‹ø£, dü+<˚X¯uÛÑeq+, \ø£ÿ&éø√{Ÿ, #Û·‘êÔãC≤sY, ôV’≤<äsêu≤<é`2 Email : geeturaiweekly@gmail.com 4

^≥TsêsTT 6`6`2014


|òü*‘ê\T

mìïø£\ |òü*‘ê\T yÓ\Te&ܶsTT. ø=+<ä]øÏ dü+‘√cÕìï#êÃsTT. ø=+<ä]øÏ $cÕ<ä+>± e÷sêsTT.

á mìïø£\ |òü*‘ê\qT }Væ≤+#·ì yê]˝À düVü≤»+>±H˚ ìsêX¯ ø£eTTà≈£î+≥T+~. ø±ì Ç~ yêdüÔe+, ø±ã{Ϻ yêdüÔe+>±H˚ d”«ø£]+#ê*. $$<Ûä sê»ø°j·TbÕغ\T, á mìïø£˝À¢ <ës¡TD |üsêuÛÑ yêìøÏ >∑T¬s’q bÕغ\T z≥$TøÏ ø±s¡D≤\qT düMTøÏå+#·Tø√e&É+˝À ìeT>∑ïeTj·÷´sTT. Ç˝≤+{Ï düMTø£å\T bÕغ\≈£î nedüs¡y˚T. $$<Ûä kÕe÷õø£ esêZ˝À¢qT á mìïø£\ |òü*‘ê\T ìsêX¯qT ø£*–+#êsTT. n˝≤+{Ï kÕe÷õø£ esêZ\T ≈£L&Ü ø±s¡D≤\qT düMTøÏ+å #·Tø√yê*. $$<Ûä sê»ø°jT· bÕغ\T mìï Á|üj·T‘êï\T #˚dæHê nqT≈£îqï \ø£å´+ kÕ~Û+#·˝Òø£b˛j·÷sTT. ‘·eT Á|üj·T‘êï\T m+<äT≈£î $|òü\eTj·÷´sTT? mø£ÿ&É bıs¡u≤≥T¢ <=sê¢j·Tqï $X‚¢wüD m+‘Ó’Hê nedüs¡+. eTTK´+>± ôd≈£î´\sY bÕغ\T ámìïø£˝À¢ <ës¡TD+>± yÓqø£ã&ܶsTT. n$ #Ó|Œæ q s¬ +&ÉT \øå±´˝À¢ @ ˇø£ÿ{Ï ≈£L&Ü á mìïø£˝À¢ kÕ~Û+#·˝Òø£b˛j·÷sTT. yÓTT<ä{Ï \ø£å´+ _CÒ|æ eT‘·‘·‘·« bÕغ ø±ã{Ï,º _CÒ|øæ Ï n~Ûø£ kÕ∆Hê\T \_Û+#·≈î£ +&Ü Á|üjT· ‹ï+#·&+É , s¬ +&Ée \ø£´å + _CÒ|æ kÕs¡<´ä∏ +˝À mHé&@û ≈£L≥$T n~Ûø±sêìï n+<äTø√≈£î+&Ü Á|üjT· ‹ï+#·&+É . á s¬ +&ÉT Á|üjT· ‘êï˝À¢qT ôd≈£î´\sY bÕغ\T <ës¡TD+>± $|òü\eTj·÷´sTT. ø±ì ì»+>±H˚ ôd≈£î´\sY bÕغ\T <˚X¯+˝À ôd≈£î´\sY yê‘êes¡D≤ìï ø±bÕ&ܶìøÏ Á|üjT· ‹ï+#êj·÷ nqï~ Ä˝À∫+#·e\dæq Á|üXï¯ . m+<äTø£+fÒ ákÕ] á bÕغ\˝À ø=ìï ñìøÏì ø±bÕ&ÉTø√e&É+ ≈£L&Ü ø£wüº+>± e÷]+~. ákÕ] _CÒ|æøÏ 282 kÕúHê\T \_Û+#êsTT. _CÒ|æ yÓTT<ä{ÏkÕ]>± |üP]Ô yÓTC≤]{° kÕ~Û+∫+~. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À _CÒ|æøÏ Ç|ü⁄Œ&ÉT |üP]Ô yÓTC≤]{° ñ+~. me]ô|’Hê Ä<Ûës¡|ü&Ée\dæq nedüs¡+ ˝Ò<äT. n+fÒ _CÒ|æøÏ ‘·q mC…+&Ü neT\T #˚j·T&ÜìøÏ m˝≤+{Ï ˇ‹Ôfi¯ófl ˝Òe⁄. me] ˇ‹Ôfi¯fl≈£î ‘·˝§>∑Ze\dæq nedüs¡+ ˝Ò<äT. dü+ø°s¡í sê»ø°j·÷\T ìdü‡Vü‰j·T‘·\÷ ˝Òe⁄. $TÁ‘·|üøå±\ ã\+ ≈£L&Ü ø£\T|ü⁄≈£î+fÒ mHé&@û ≈£î bÕs¡y¢ TÓ +≥T˝À 336 kÕ∆Hê\THêïsTT. Ç+<äT˝À _CÒ|æ ‘·sê«‘· 18 kÕ∆Hê\‘√ •eùdq ô|<ä›bÕغ>± ñ+~. Á|üdüTÔ‘·+ mHé&û@˝À 29 bÕغ\THêïsTT. Ç+<äT˝À πøe\+ 12 bÕغ\≈£î e÷Á‘·yT˚ ˝Àø˘duü ˝ ÑÛ À düuTÑÛ ´\THêïs¡T. n+fÒ 17 $TÁ‘·|øü ±å \≈£î ˝Àø˘duü ˝ ÑÛ À m˝≤+{Ï ÁbÕ‹ì<Ûä´+ ˝Ò<äT. dæ<ë∆+‘·|üs¡+>± _CÒ|æøÏ n‹ <ä>∑Zs¡>± ñqï bÕغ •eùdq e÷Á‘·y˚T. $T–*q bÕغ\T ≈£L&Ü _CÒ|æ ìs¡íj·÷\qT Á|ü•ï+#˚ neø±XÊ\T ˝Òe⁄. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ >∑‘·+˝À dü+ø°s¡í Á|üuÛÑT‘·«+ ñqï|ü⁄Œ&˚ _CÒ|æ ìs¡íj·÷\qT Á|ü•ï+#·˝Ò<äT. Ç|ü⁄Œ&ÉT H√]|ü⁄Œ‘·T+<äì nqTø√˝Ò+. mHé&û@˝ÀøÏ eT]ìï bÕغ\T yÓfi‚fl neø±XÊ\T ≈£L&Ü ø£qã&ÉT‘·THêïsTT. n~Ûø±s¡ ≈£L≥$T˝À #˚s&¡ +É <ë«sê sê»ø°jT· Á|üj÷Ó »Hê\ ø√dü+ ÁbÕ≈£î˝≤&˚ Ä˝À#·q\T $qã&ÉT‘·THêïsTT. yÓj ’ T· kÕ‡sY dæ|æøÏ #Ó+~q ‘=$Tà~ eT+~ ¬>*#ês¡T.á bÕغ ≈£L&Ü mHé&û@ >∑÷{Ï˝À #˚]‘˚ ÄX¯Ãs¡´+ ˝Ò<äT. {°ÄsYj·Tdt ≈£L&Ü nfÒ yÓTT>∑TZ #·÷|üe#·TÃ. _CÒ|æ ‘êqT #ÓãT‘·÷ e∫Ãq, #˚dü÷Ô e∫Ãq yê>±›Hê\˙ï HÓs¡y˚πsà |üP]Ô yÓTC≤]{°, |üP]Ô ã\+ Ç|ü⁄Œ&ÉT \_Û+∫+~. mìï yê>±›Hê\T |üPs¡Ôe⁄‘êjÓ÷, ;<äÁ|üC≤˙ø±ìøÏ m+‘· y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<√ y˚∫ #·÷<ë›+. ^≥TsêsTT

6`6`2014

5


ø£es¡T ø£<∏äq+ nãT›˝Ÿ yêôV≤<é

ˇø£ n+#·Hê Á|üø±s¡+ <˚X¯+˝À eTTdæ¢eTT\ »HêuÛ≤ 22 qT+∫ 25 ø√≥¢ es¡≈£î ñ+≥T+~. Á|ü‹ Äs¡T>∑Ts¡T uÛ≤s¡rj·TT˝À¢ ø£˙dü+ ˇø£ eTTdæ¢yéT ñ+{≤&ÉT. ø±ì 16e ˝Àø˘düuÛÑ˝À eTTdæ¢eTT\ sê»ø°j·T ÁbÕ‹ì<Ûä´+ #·÷ùdÔ n≥º&ÉT>∑Tq ø£qã&ÉT‘·T+~. πøe\+ 23 eT+~ e÷Á‘·y˚T ˝Àø˘düuÛÑ˝À Ç|ü⁄Œ&ÉT ñHêïs¡T. ˇø£ bÕs¡¢y ÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À kÕ<Ûës¡D+>± 15 ˝Ò<ë 16 \ø£å\ eT+~ z≥s¡T¢ ñ+{≤s¡T. n+fÒ ˇø£ bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT |ü~ùV≤qT ˝Ò<ë |ü<äVü‰s¡T \ø£å\ eT+~øÏ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤kÕÔ&ÉT. ø±ì eTTdæ¢eTT\ $wüj·T+ e#˚Ãdü]øÏ ø√{ÏeT+~øÏ ˇø£ÿ] ÁbÕ‹ì<Ûä´+ ≈£L&Ü ˝Ò<äT. eTq~ Á|üC≤kÕ«$Tø£ <˚X¯+, ˝ÖøÏø£<˚X¯+. Á|ü‹ düeTT<ëj·÷ìøÏ z≥T Vü≤≈£îÿ ñqï <˚X¯+. Ç˝≤+{Ï <˚X¯+˝À á |ü]dæú‹ì @eTqTø√yê*? 6

^≥TsêsTT

6`6`2014


eTTdæe¢ TT\ sê»ø°jT· ÁbÕ‹ì<Û´ä + Ç+‘· ‘·≈£îÿe>± ñ+&É&É+ πøe\+ eTTdæ¢eTT \≈£î e÷Á‘·y˚T Ä+<√fi¯qø£s¡yÓTÆq $wüjT· e÷? ìC≤ìøÏ nH˚ø£ Ç‘·s¡ esêZ\ y˚T<Ûëe⁄\T ≈£L&Ü á düeTdü´ |ü≥¢ Ä+<√ fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. MT&çj·÷˝À ≈£L&Ü á düeTdü´ #·s¡Ã≈£î edüTÔ+~. uÛ≤s¡‘· #·]Á‘·˝À n‹‘·≈£îÿe eTTdæ¢yéT ÁbÕ‹ì<Ûä´+‘√ ákÕ] ˝Àø˘düuÛÑ Á|ü‘˚´ø£‘· düeTTbÕ]®+#·T≈£î+~. <˚X¯ kÕ«‘·+Á‘·´+ ‘·sê«‘· eTTdæe¢ TT\ sê»ø°jT· ÁbÕ‹ì<Û´ä + Ç+‘· <äj·T˙j·T kÕúsTTøÏ >∑‘·+˝À mqï&É÷ ~>∑C≤s¡˝Ò<äT. eTTdæ¢eTT\T Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>±˝À¢qT ‘·≈£îÿe>±H˚ ø£qã&É‘ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T #˚ùd dü+øπ eå T ø±s¡´Áø£e÷\T, |ü<øä∏ ±\T, d”ÿeTT ˝À¢qT Á|üjÓ÷»q+ bı+<˚yê]˝À eTTdæ¢ eTT\ dü+K´ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe. sê»ø°j·T ÁbÕ‹ì<Û´ä + HêeTe÷Á‘·+>± ≈£L&Ü ˝Ò<Tä . mìïø£\ |òü*‘ê\T e∫Ãq ‘·sê«‘· á düeTdü´ m+‘· ˝À‘·sTTq<√ eT]+‘· düŒwü+º >± ns¡e∆ Te⁄‘√+~. <˚X+¯ ˝Àì n‹ ô|<ä› sêÁwüº+ ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À 80 ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\THêïsTT. nø£ÿ&É 18 XÊ‘·+ eTTdæy¢ Té »HêuÛ≤ ñ+~. nsTTHê nø£ÿ&ç qT+∫ ˇø£ÿ eTTdæ¢yéT nuÛÑ´]∆ ≈£L&Ü ¬>\T bı+<ä˝<Ò Tä . á |ü]dæ‹ú øÏ ø±s¡D≤˝Ò$T{Ï? BìøÏ u≤<ÛäT´˝…es¡T? Ç~ πøe\+ eTTdæ¢ eTT\ düeTdü´>± uÛ≤$+#·&+É bıs¡u≤≥T. <˚X¯+˝À ˇø£ kÕe÷õø£es¡Z+ sê»ø°j·T ÁbÕ‹ì<Ûä´+ ø√˝ÀŒe&ÉeTqï~ <˚X¯ Á|ü>∑‹ $ø±kÕ\ô|’ Á|üu≤Û e+ #·÷|ædTü +Ô ~. ø±ã{Ϻ n+<äs÷¡ Ä˝À∫+#·e\dæq düeTdü´ Ç~. <˚X¯+˝À eTTdæ¢eTT\ sê»ø°j·T ÁbÕ‹ ì<Û´ä + HêHê{ÏøÏ ~>∑C≤s¡T‘√+~. nsTTHê |ü~ùV≤qe ˝Àø˘duü ˝ ÑÛ À ø£˙dü+ 29 eT+~ eTTdæe¢ TT\T ñ+&˚yês¡T. ákÕ] øπ e\+ 23 eT+~ e÷Á‘·y˚T ˝Àø˘düuÛÑ≈£î mìïø£ j·÷´s¡T. ákÕ] <˚X¯yê´|üÔ+>± Á|üuÛÑT‘·« e´‹πsø£ |üeHê\T M#êj·TqT≈£îHêï, ˝Òø£ yÓ÷&û >±* M∫+<äqT≈£îHêï ≈£L&Ü ø=ìï Á|üX¯ï\≈£î »yêãT\T <=s¡ø£&É+ ˝Ò<äT.

Á|üuÛÑT‘·« e´‹πsø£‘· ñ+fÒ n~Ûø±s¡+˝À ñqï bÕغ z&çb˛‘·T+~. ø±ì yÓ÷&û >±* MdüTÔ+<äqT≈£î+fÒ, _CÒ|æ ‘·s¡|òü⁄q b˛{° #˚dqæ @&ÉT>∑Ts¡T eTTdæe¢ TT\T ≈£L&Ü z&ç b˛j·÷s¡T. m+<äTe\¢? yê] $wüjT· +˝À _CÒ|æ #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ düe÷q‘·« dü÷Á‘·+ |üì#˚j·T˝Ò<ë? _CÒ|æ #Ó|ü⁄Œ≈£îqï yÓ÷&û düTHêMT á eTTdæ¢yéT nuÛÑ´s¡T∆\qT m+<äT≈£î >¬ *|æ+#·˝øÒ b£ ˛sTT+~? Çø£ÿ&É yÓ÷&û düTHêMT m+<äT≈£î Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü ˝Ò<äT. eTTdæ¢eTT\≈£î ‘·≈£îÿe {Ïø£ÿ≥T¢ øπ {≤sTT+#·&+É m+<äT≈£î »s¡T>∑T‘√+~? {ÏÄsYj·Tdt bÕغ ∫e] ìeTTwü+˝À eTTdæ¢eTT\≈£î {Ïø£ÿ{Ï¢ùdÔ ¬>\e&É+ ø£wüº+ ø±ã{Ϻ Çe«˝Òqì m+<äT≈£î Á|üø£{Ï+ ∫+~? á Á|üX¯ï\ìï+{Ïô|’ Ä˝À∫ùdÔ ˝À‘·sTTq, kÕe÷õø£ s¡T>∑à‘· |üì #˚dTü +Ô <äì ns¡∆+ ø±e&É+ ˝Ò<ë? á kÕe÷õø£ s¡T>∑à‘· ≈£îÁ≥\T ≈£î‘·+Á‘ê\‘√ eTTdæe¢ TT \qT sê»ø°j·T+>± m<ä>∑≈£î+&Ü n&ÉT¶ ≈£î+≥T+<äì ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<ë? n\Œdü+U≤´ø£ esêZ\ Á|ü>∑‹ $ø±kÕ\ |ü<∏äø±\T neT\T #˚j·T&ÜìøÏ, dü#·sY ø£$T{° dæbÕò s¡dTü \T neT\T #˚jT· &ÜìøÏ <˚X¯+˝À 87 eTTdæ¢yéT »HêuÛ≤ n~Ûø£+>± ñqï õ˝≤¢\qT >∑T]Ô+#·&+É »]–+~. á õ˝≤¢˝À¢ì 45 ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê˝À¢ _CÒ|æøÏ #Ó + ~q eTTdæ ¢ y ˚ T ‘· s ¡ nuÛ Ñ ´ s¡ T ∆ ˝ Ò ¬>\Tbı+<ës¡T. ˇø£ÿ eTTdæ¢yéT nuÛÑ´]∆ ≈£L&Ü ¬>\Tbı+<ä˝Ò<äT. eTTdæ¢eTT\ »HêuÛ≤ n~Ûø£+>± ñqï õ˝≤¢\ qT+∫ ≈£ L &Ü eTTdæ ¢ e TT\T ¬ > \Tbı+<ä ˝ Ò ì |ü]dæ‹ú øÏ ø±s¡D≤˝Ò$T{Ï? BìøÏ sê»ø°j·TbÕغ\ yÓ’K] ø±s¡De÷? ˝Òø£ dü«j·T+>± eTTdæ¢eTT˝Ò ø±s¡De÷? á Á|üX¯ï >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·e\dæq ne düs+¡ ñ+~. <˚X+¯ ˝À eTTdæe¢ TT\ »HêuÛ≤ Á|üø±s¡+ #·÷ùdÔ ˝Àø˘duü ˝ ÑÛ À yê]øÏ ø£˙dü+ 70 qT+∫ 75 kÕúHê\T \_Û+#ê*. <˚X¯+˝À <ë<ë|ü⁄ Çìï ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê˝À¢ eTTdæ¢eTT\T n~Ûø£ dü+K´˝À ñHêïs¡T. Ä ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ eTTdæ¢eTT\T ¬>\T bı+<˚ neø±XÊ\THêïsTT. nsTTHê Á|ü‹ ^≥TsêsTT

6`6`2014

kÕ] mìïø£˝À¢ ¬>\Tbı+<˚ eTTdæ¢eTT\ dü+K´ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe>±H˚ ñ+≥T+~. ákÕ] sê»ø°j·T ÁbÕ‹ì<Ûä´+ n≥º&ÉT >∑T≈£î #˚]+~. n‹ ‘·≈£îÿe dü+K´˝À eTTdæ¢eTT\T ˝Àø˘düuÛÑ≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. eTs√ $wüjT· y˚TeT+fÒ, yÓTC≤]{° kÕ~Û+ ∫q _CÒ|æ {Ïø£ÿ≥Tºô|’ b˛{Ï #˚dæq n‹ ‘·≈£îÿe eTTdæ¢yéT nuÛÑ´s¡T∆˝À¢ ≈£L&Ü mes¡÷ ¬>\e˝Ò<äT. n+fÒ ˝Àø˘düuÛÑ˝À bÕ\ø£ |üø+å£ yÓ|’ ⁄ü ˇø£ÿ eTTdæy¢ Té düuTÑÛ ´&ÉT ≈£L&Ü ˝Ò&TÉ . >¬ *∫q n‹‘·≈î£ ÿe eTTdæy¢ Té düuÛÑT´\T ≈£L&Ü Á|ü‹|üøå±˝À¢H˚ ñHêïs¡T. _CÒ|æøÏ $TÁ‘·|üø£åyÓTÆq ˝Àø˘»qX¯øÏÔ bÕغ ‘·s¡|òü⁄q ˇø£ eTTdæ¢yéT nuÛÑ´]∆ ¬>*#ê&ÉT. Ä nuÛÑ´]∆øÏ dü«j·T+>± ˝Àø˘»qX¯øÏÔ bÕغ ˝ÀH˚ ÁbÕeTTK´‘· ˝Ò<äT. Çø£ mHé&û@˝À ÁbÕeTTK´‘· ñ+≥T+<ë? Ä $<Ûä+>± #·÷ùdÔ 16e ˝Àø˘duü ˝ ÑÛ À eTTdæe¢ TT\ dü«s¡+ $ì|æ+#˚ neø±XÊ˝Ò ˝Òe⁄. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À eTTdæ¢eTT\ sê»ø°j·T ÁbÕ‹ì<Ûä´+ ‘·≈£îÿe>± ñ+&É&ÉeTqï~ m|ü⁄Œ&É÷ ñqï düeTùd´. @&Ée, mì $T<äe ˝Àø˘duü ˝ ÑÛ À¢ ø±düÔ m≈£îÿe>± eTTdæ¢ eTT\T ø£qã&ܶsT¡ . @&Ée ˝Àø˘duü ˝ ÑÛ À 49 eT+~, mì$T<äe ˝Àø˘duü ˝ ÑÛ À 46 eT+~ eTTdæy¢ Té düuTÑÛ ´\T ñ+&˚yês¡T. eT¬s|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü eTTdæ¢eTT\ dü+K´ ˝Àø˘düuÛÑ˝À 30øÏ $T+#·˝Ò<äT. $∫Á‘·y˚TeT+fÒ, Á|ü‹ kÕ] mìïø£˝À¢ eTTdæ¢eTT\ z≥T ÁbÕeTT K´‘· ô|’ #ê˝≤ #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·T+ {≤sTT. eTTdæ¢yéT z≥Tu≤´+≈£î >∑T]+∫ #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·T+{≤sTT. eTTdæ¢eTT\ z≥Tu≤´+≈£î eTTdæe¢ TT\qT >¬ *|æ+#·˝øÒ £ b˛e&Éy˚T$T{Ï? eTTdæ¢eTT sê»ø°j·÷\ >∑T]+∫ #·s¡Ã\T #˚ùd ô|<ä›\T BìøÏ »yêuÒ$TkÕÔsT¡ ? sê»ø°jT· bÕغ\T ≈£L&Ü eTTdæ¢eTT\ z≥¢qT bı+<ä&ÜìøÏ #ê˝≤ Á|üjT· ‘êï\T #˚kÕÔsTT. eTTdæy¢ Té H˚‘\ · T, eTTdæ¢yéT dü+düú\T ≈£L&Ü eTTdæ¢eTT˝À¢ sê»ø°jT· #Ó‘’ q· ´+ düèwæ+º #·&ÜìøÏ, yê]ì düyTÓ øÆ ´£ |üs# ¡ &· ÜìøÏ n|”Œfi¯ófl #˚dTü +Ô {≤s¡T. sê»ø°jT· bÕغ\T eTTdæe¢ TT\qT Äø£≥Tº ø√&ÜìøÏ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤düTÔ+ 7


{≤sTT. ø±ì |ò*ü ‘ê\T yÓ\Te&çq ‘·sê«‘· #·÷ùdÔ eTTdæ¢yéT nuÛÑ´s¡T∆\T ¬>\e&É+ »s¡>∑<äT, eTTdæ¢eTT\T Çwüº|ü&çq bÕغ\T ≈£L&Ü >¬ \e&É+ ø£qã&É<Tä . BìøÏ ø±s¡D≤ ˝Ò$T{Ï? ø±düÔ Ä˝À∫ùdÔ BìøÏ ø±s¡D≤\T ns¡∆+ ø±ìy˚MT ø±<äT. á ø±s¡D≤\T ø=‘·Ôy˚MT ø±<äT. yÓTT<ä{Ï ø±s¡D+ sê»ø°jT· bÕغ\T eTTdæe¢ TT\≈£î {Ïøÿ£ {Ïe¢ «&ÜìøÏ yÓqTø±&É ‘êsTT. #ê˝≤ ‘·≈î£ ÿe eT+~øÏ e÷Á‘·yT˚ {Ïø£ÿ{Ï¢kÕÔsTT. {°ÄsYj·Tdt <ëìøÏ eT+∫ ñ<ëVü≤s¡D. yÓTT<ä≥ |ü~ùV≤qTeT+~øÏ {Ïø£ÿ{Ï¢kÕÔeTì #Ó|æŒq πød”ÄsY ¬>\T|ü⁄ neø±XÊ\T ˝Òq+<äTe\¢ {Ïøÿ£ {Ïe¢ «˝Òqì #˚‘·T˝…‘˚ÔXÊ&ÉT. sê»ø°j·T bÕغ\T {Ïø£ÿ {Ï¢∫ÃHê ¬>*#˚ neø±XÊ\Tqï ìjÓ÷»ø£ esêZ˝À¢ Çe«&É+˝Ò<äT. {Ïø£ÿ{Ï¢∫Ãq eTTdæ¢yéT nuÛÑ´s¡T∆\ ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ bÕغ Á|üj·T‹ï+#·&É+ ˝Ò<äT. ˇø√ÿkÕ] {Ïø£ÿ {Ï∫ º Ãq eTTdæy¢ Té nuÛ´Ñ ]∆øÏ e´‹πsø£+>± Ä bÕغ kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T |üì#˚dqæ ñ<ëVü≤ s¡D\THêïsTT. eTTdæe¢ TT\≈£î {Ïøÿ£ {Ïe¢ « &Éy˚T >=|üŒ nqï≥T¢ bÕغ\T e´eVü≤]düTÔ HêïsTT. yê]ì ¬>*|æ+#·Tø√e\dæq u≤<Û´ä ‘· eTTdæy¢ Té z≥s¡<¢ ˚ nqï≥T¢ e÷{≤¢ &É‘êsTT. ˇø£ yêdüÔey˚TeT+fÒ, <˚X¯+˝À ôd≈£î´\]»yéT nqï~ øπ e\+ eTTdæe¢ TT\ nedüs¡+ e÷Á‘·y˚T ø±<äT. Ç~ n+<ä]ø° nedüs¡+. ôd≈£î´\sY bÕغ\qT ¬>*|æ+ #·&+É nqï~ øπ e\+ eTTdæe¢ TT\ u≤<Û´ä ‘· ø±<äT. Ç~ n+<ä] u≤<Û´ä ‘·. eTs√ ø±s¡D y˚TeT+fÒ, eTTdæe¢ TT\ »HêuÛ≤ n~Ûø+£ >± ñqï ìjÓ ÷ »ø£ e sêZ ˝ À¢ nH˚ ø £ e T+~ eTTdæ¢yéT nuÛÑ´s¡T∆\T $$<Ûä bÕغ\ ‘·s¡|òü⁄q ì\ã&É&É+, ø=ìï #√≥¢ Ç+&ç ô|+&Ó+{Ÿ nuÛ´Ñ s¡T\ ∆ T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>∑&+É ˝Ò<ë ~+#·&É+ <ë«sê eTTdæ¢eTT\ z≥T¢ N*b˛j˚T˝≤ #˚düTÔHêïs¡T. |òü*‘·+>± eTTdæ¢y˚T‘·s¡ nuÛÑ´]∆ ¬>\e&ÜìøÏ neø± XÊ\T yÓTs¡T>∑e⁄‘·THêïsTT. 8

kÕ<Ûës¡D+>± bÕغ\T eTTdæ¢eTT\≈£î {Ïøÿ£ {Ï∫ ¢ ÃHê eTTdæy¢ Té »HêuÛ≤ n~Ûø+£ >± ñqï ìjÓ÷»ø£ esêZ˝À¢H˚ ÇdüTÔHêïsTT. eTTdæ¢eTT\T ¬>\Tbı+<ä≈£î+&Ü #·÷&Ü \qT≈£î+≥Tqï yês¡T nH˚ø£ m‘·T>Ô &∑ \ É ‘√ á ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ eTTdæ¢eTT\ z≥¢qT N\TÑ·THêïs¡T. ø=+<äs¡T eTTdæ¢eTT nuÛÑ´s¡T∆\qT Á|ü˝ÀuÛ≤\‘√ ‘·eT |üøå±ìøÏ ‹|ü⁄Œ≈£îì yê] <ë«sê z≥T¢ N˝Ò˝≤ #˚dTü Ô Hêïs¡T. yê]ì ≈£L&Ü mìïø£˝À¢ ì\ã&˚˝≤ ` @<√ ˇø£ bÕغ ‘·s¡|òü⁄q ˝Ò<ë dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]∆>± b˛{°˝ÀøÏ ~+∫ z≥T¢ N\Tà ‘·THêïs¡T. Ç˝≤+{Ï nuÛ´Ñ s¡T\ ∆ ≈£î ì<ÛTä \T düeT≈£Ls¡Ã&É+, Á|ü#ês¡+ #˚dæ ô|≥º&É+ ≈£L&Ü »s¡T>∑T‘·T+~. Ç<ä+‘ê ˇø£ ≈£îÁ≥ Á|üø±s¡+ »s¡T>∑T‘·T+<ä+fÒ ‘·|ü⁄Œ˝Ò<äT. eTTdæ¢eTT\T n~Ûø£+>± ñqï ìjÓ÷»ø£ esêZ˝À¢ Ç˝≤ eTTdæe¢ TT\ z≥¢qT N\Ã&Ü ìøÏ ì\ã&˚ eTTdæ¢yéT nuÛÑ´s¡T∆\T #ê˝≤ eT+~ ø£qã&ÉT‘·THêïs¡T. sê»ø°j·T #Ó’‘·q´+ ˝À|æ+∫q kÕ<Ûës¡D eTTdæ¢ eTT\T á m‘·TÔ>∑&É\qT ns¡∆+ #˚düTø√ ˝Òøb£ ˛‘·THêïs¡T. ˇø√ÿz≥T≈£î ÁbÕeTTK´+ ñ+&˚ mìïø£˝À¢ eTTdæ¢eTT Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ ìC≤sTTr>± mìïø£˝À¢ ì\ã&çq eTTdæ¢eTT\T z≥$T bÕ\e⁄‘·THêïs¡T. eTTdæ ¢ e TT\T n~Û ø £ + >± ñqï ìjÓ ÷ »ø£ e sêZ ˝ À¢ q\T>∑ T ¬ s ’ < ä T >∑ T s¡ T eTTdæy¢ Té nuÛ´Ñ s¡T\ ú T ì\ã&É&+É , ∫es¡≈î£ ˇø£ÿ eTTdæe¢ TT nuÛ´Ñ ]∆ ≈£L&Ü >¬ \Tbı+<äì |òü*‘ê\T sêe&É+ ˇø£ ø±<äq˝Òì #˚<äT ì»+. ákÕ] mìïø£˝À¢q÷ n<˚ »]–+~. eTTdæ¢eTT\ z≥T¢ N*b˛j·÷sTT. á sê»ø°j·T m‘·TÔ>∑&É\qT ns¡∆+ #˚düTø√ e&É+˝À eTTdæe¢ TT\T $|ò\ ü eTe⁄‘·THêïs¡T. eTTdæe¢ TT˝À¢ sê»ø°jT· #Ó‘’ q· ´+ düèwæ+º #˚ Á|üj·T‘êï\T ≈£L&Ü πøe\+ n|”Œfi¯fl≈£î e÷Á‘·y˚T |ü]$T‘·eTe⁄‘·THêïsTT. á ø±s¡D≤\ô|’ <äèwæº ô|{Ϻ ‘·–q |ü]cÕÿs¡ Á|üjT· ‘êï\T #˚jT· q≥¢sTT‘˚ eTTdæe¢ TT\ sê»ø°j·T ÁbÕ‹ì<Ûä´+ ô|]π> neø±X¯+ ˝Ò<äT. ^≥TsêsTT

6`6`2014


˝Ò$T $T>∑\<äT ø£*$T ì\Te<äT s¡#s· TT‘·, #·]Á‘·ø±s¡T&ÉT, kÕVæ≤ry˚‘Ô· nVü≤à<é _Hé j·T÷düT|òt n˝Ÿ $TÁd” ‘·q Á|üeTTK |ü⁄düÔø£+ ªªn˝Ÿ eTø±|òü‘·T e VüQdtqT˝Ÿ nUŸ;µµ˝À Ç˝≤ sêXÊ&ÉT: eTìwæøÏ ‘·qô|’ n\TeTT≈£îqï Ä|ü<ä\ eTãT“\T ‘=\–b˛‘êj·Tì, ˇø£ ø=‘·Ô ñ<äj·T+ sêuÀ‘√+<äì ‘Ó\TdüT. ø±ì Ä|ü<ä\ e\¢ eTìwæ dü«uÛ≤e+ ≈£î+∫+#·T≈£îb˛‘·T+~. <ëìøÏ eT+<äT\T yê&Éøb£ ˛‘˚ s√>∑+ eTT~]b˛‘·T+~. u≤<Ûä rÁe+ ne⁄‘·T+~. m+<äTø£+fÒ u≤<Ûä\ düeTj·T+˝À eTqdüT‡ ìã“s¡+>± ˝Òø£b˛‘˚ ìsêX¯ <ä] #˚s¡T‘·T+~. n‘·ìï ∫ÛHêï_Ûqï+ #˚ùddüT+Ô ~. Ä|ü<\ ä bÕ\sTTqyês¡T düV≤ü q+ eVæ≤+∫ eT+∫ Á|ü‹|ò˝ ü ≤ \qT bı+<ës¡T. Bìï >∑qø£ ns¡+∆ #˚dTü ≈£î+fÒ >∑T+&Ó <Ûs’Ó ´¡ + ô|s¡T>∑T‘·T+~. düV≤ü q+ eVæ≤+#˚ kÕeTs¡´∆ + edüT+Ô ~. n˝≤¢V≤t $wüjT· +˝À dü<_ä ÁÛ bÕj·T+ ø£*– ñ+&Ü*. n˝≤¢V≤t eT+∫ Á|ü‹|òü˝≤ìï Á|ükÕ~kÕÔ&ÉT. |ü⁄düÔø£+ ∫e] uÛ≤>∑+˝À Ç˝≤ sêXÊ&ÉT: esê\T nqTÁ>∑Væ≤+#˚ eTT+<äT e#˚à Ä|ü<ä\T, uÛÀ»q+ ‹H˚ eTT+<äT ø£*π> Äø£* ˝≤+{Ï~. Äø£*‘√ ñ qï|ü⁄Œ&ÉT nqï+ ‹+fÒ m+‘· s¡T∫>± ñ+≥T+<√ Ä|ü<ä\ ‘·s¡Tyê‘· ø£*π> nqTÁ>∑Vü‰\T ≈£L&Ü n+‘˚ dü+‘√cÕìï ø£*–kÕÔsTT. n]kÕº{Ï˝Ÿ Ç˝≤ n+{≤s¡T: Ä|ü<ä\T düTU≤\T, nqTÁ>∑Vü‰ \qT m+‘·>± ‘·–ZkÕÔjÓ÷ n+‘·>±H˚ eTqdüT‡qT dü+düÿ ]kÕÔsTT. ø£cÕº\T, Ä|ü<ä\T Ç∫Ãq $TÁ‘·T\qT s¡øÏå+#·T ø√+&ç. düTU≤\T, Äq+<ë\T Ç∫Ãq $TÁ‘·T\qT eTs¡∫ b˛+&ç. ÄÁ>∑Vü≤+ sêÁ‹ ˝≤+{Ï~ n+<äT˝À #˚dæq |üqT\T, rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷\ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·s¡T. |ü≥Tº<ä\ |ü>\ ∑ T ˝≤+{Ï~ n+<äT˝À MTs¡T #˚dqæ |üqT\qT, Ç‘·sT¡ \ #˚dæq |üqT\qT MTs¡T #·÷&É>∑\>∑T‘ês¡T. ø£cÕº\ düeTj·T+˝À eTìwæ n˝≤¢Vt≤ yÓ’|ü⁄ eT[fl‘˚, n‘·ìøÏ ø£*–q u≤<Ûä≈£î |ü⁄D´+ ÁbÕ|æÔdüTÔ+<äì ˝Ò<ë n‘·ì bÕbÕ \≈£î |ü]Vü‰s¡eTe⁄‘·T+<äì uÛ≤$+∫q≥¢sTT‘˚ yÓ+≥H˚ n‘·ìøÏ n˝≤¢V≤t ‘·s|¡ ⁄üò qT+∫ Á|ü‘´˚ ø£ nqTÁ>∑V‰ü \T Á|ükÕ~+ #·ã&É‘êsTT. <ëìøÏ Á|ü‹>± ø£cÕº\ dü+<äs¡“¤+˝À n˝≤¢Vt≤ yÓ|’ ⁄ü eTfi¯fl≈£î+&Ü Á|ü»\qT m≈£îÿe>± dü+Á|ü~+∫q≥¢sTT‘˚ n‘·ì ø£cÕº\T eT]+‘· ô|s¡T>∑T‘êsTT. Ä|ü<\ ä T $s¡T#·T≈£î |ü&ü ‘É êsTT. n$ ‘=\–b˛j˚T Á|üdøπü Ô ø£qã&É<Tä . yê{Ï qT+∫ ãj·T≥ |ü&É&É+ nì‘·s¡ kÕ<Ûä´+˝≤ ‘√düTÔ+~. Ç˝≤+{Ï

` &Ü á y ø£ºsY Ä ês sTTC ¡+ d Ÿ n˝ ü÷Œ¤] Ÿ KØ Ô ï

dü+<äs“¡ +¤ ˝À n˝≤¢V≤t Á|üdqü ï‘˚ |üìø=düT+Ô ~. m+<äTø£+fÒ s¡V≤ü kÕ´\T ‘Ó*dæq yê&ÉT n˝≤¢V≤t j˚T. $y˚ø±ìï Á|ükÕ~+#˚yê&É÷ Äj·TH˚. ªªn˝Ÿ |òsü ®Y u≤<ä wæ<‹›ä µµ nH˚ |ü⁄düøÔ +£ ˝À Bì >∑T]+∫ eT÷&ÉT $wüj·÷\T ù|s=ÿq&É+ »]–+~: ˇø£{Ï, <äT:K+ ø£*–q ‘·sT¡ yê‘· düTK+ sêe&É+ <Óe’ dü+Á|ü<ëj·T+. Ç~ ø±<äq˝Òì yêdüÔe+. sêÁ‹ ‘·s¡Tyê‘· |ü>∑\T m˝≤ edüTÔ+<√ Ä|ü<ä ‘·s¡T yê‘· düTK+ ≈£L&Ü n˝≤π> edüTÔ+~. ¬s+&ÉT, Ä|ü<ä\‘√ eTìwæøÏ ÇVü≤|üsê˝À¢ Á|üjÓ÷»Hê\T ø£\T>∑T‘êsTT. Á|ü|ü+ #·+˝À <ëìøÏ ‘·–q Á|ü‹ |ò\ ü + \_ÛdTü +Ô ~. bÕbÕ\T eTìï+ #·ã&É‘êsTT. |üs¡˝Àø£+˝À n‘·ìøÏ <ëìø£+fÒ y˚T˝…’q Á|ü‹|ò\ ü + \_ÛdTü +Ô ~.ø±ì düTU≤\T BìøÏ e´‹πsø£+. eT÷&ÉT, <äT:U≤ìï ‘=\–+#˚~, düTU≤ìï ø£*–+#˚~ n˝≤¢V≤t j˚T. eTq n<äèwüº+ ø£wüº+ ø£\>±\ì ñ+fÒ n~ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ø£\T>∑T ‘·T+~. eTq n<äèwüº+˝À ø£wüº+ ø£\>±\ì ˝Òø£b˛‘˚ n~ eTq≈£î mqï{Ïø° ø£\>∑<äT. á $XÊ«dü+ ø£*– ñ+&É&É+ eTìwæ˝À kÕqT≈£L\ uÛ≤yê\qT ô|+bı+~düTÔ+~. Ç‘·s¡T\ ø£cÕº\ô|’ dü+‘√wæ+#·≈£L&É<äT ‘êVæ≤sY _Hé n˝Ÿ VüQùdHé n+<äyÓTÆq uÛÑeq+ ø£+fÒ ≈£L&Ü Hê≈£î nB _Hé C…’<é Kd”<ä m+‘√ Á|æj·TyÓTÆq~ n+{≤s¡T Á|üeTTK |ü+&ç‘·T\T Çu…ï eTTu≤s¡ø˘. nB _Hé C…’<é #Ó|æŒq Kd”<ä uÛ≤e+ Ç˝≤ ñ+~: Ç‘·s¡T\ Ä|ü<ä\ô|’ dü+‘√wü|ü&˚ yês¡˝≤sê! yê]øÏ ø£*–q Ä|ü<\ ä T MT≈£î ø£\>∑eì MTπsyÓTHÆ ê Á|üe÷D≤\T ô|≥Tº≈î£ ì ≈£Ls¡TÃHêïsê? MTs¡T ø£cÕº\T, Ä|ü<\ ä qT+∫ düTs¡øÏå‘·+>± ñ+{≤s¡ì ø±\+ @yÓTÆHê MT≈£î Á|üe÷D+ #˚dæ+<ë? eT¬s+<äT≈£î MTs¡T Ç‘·s¡T\ ø£cÕº\ô|’ n+‘·>± dü+‘√wü |ü&ÉT‘·THêïs¡T? ˇø£ Vü≤BdüT˝À Ç˝≤ ù|s=ÿq&É+ »]–+~: ˇø£y˚fi¯ á Á|ü|ü+#·+ n˝≤¢Vt≤ e<ä› <√eT ø±*øÏ düe÷qyÓTÆq $\Te ø£\<Ó’Hê nsTTñ+fÒ Äj·Tq ˇø£ÿ ‹s¡kÕÿ]øÏ ≈£L&Ü n+<äT˝À qT+∫ ˇø£ÿ >∑T¬øÿ&ÉT ˙fi¯ófl ≈£L&Ü Á‘ê|æ+#·&ÉT. Á|ü|+ü #· $\Te n+‘˚. n˝≤+{Ï~ <ëì ø√dü+ ÁbÕ≈£î{≤&É&+É <˚ìøÏ? MT $wüj·T+˝À, MT uÛÑ$wü´‘Y, MT Ç+{Ï yês¡T, MT ñbÕ~Û $wüjT· +˝À kÕqT≈£L\+>± ñ+&É+&ç. Ç~ n˝≤¢V≤t ô|’ MT $XÊ«dü+, n‘·qT MT $wüj·T+˝À sêdæq ‘·\sê‘·qT n+^ø£]+#·&É+, düVü≤q+ e+{Ï düT\ø£åD≤\‘√H˚ kÕ<Ûä´+ ne⁄‘·T+~.

^≥TsêsTT 6`6`2014 ^≥TsêsTT 6`6`2014

9 9


>∑‘·+˝À mqï&É÷˝Òì $<Ûä+>± n‘·&˚ z ôd’q´+>± eTT+<äT≈£î ø£<ä* eø˘Œ¤ ÄdüTÔ\ |ü]s¡ø£åD≈£î q&ÉT+ø£{Ϻq BÛs¡T&ÉT, uÛÑ÷ø£u≤®<ës¡T\≈£î dæ+Vü≤dü«|üï+>± e÷]q n~Ûø±] ùwø˘ eTTVü≤eTà<é Çø±“˝Ÿ.

eø˘ Œ¤ ÄdüT\Ô |ü]s¡øDå£ ø√dü+ ñ<˚•› +∫qÔ #·{≤º\ neT\T˝À n\dü‘«· y˚T ÄdüT\

ø£u≤®≈î£ <ë]rk˛Ô+~. #·{≤º\qT ø£∫Ñ·+>± neT\T #˚ùdÔ ø£u≤®<ës¡T&çøÏ C…\ ’ T ‘·|Œü <äT. á uÛj Ñ T· + ñ+fÒ #ê\T eø˘Œ¤ ÄdüT\ Ô qT <äTsêÁø£$T+#˚ <äTkÕ‡Vü≤dü+ mes¡÷ #˚j·Ts¡T n+≥THêïs¡T eø˘Œ¤uÀs¡T¶ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] ùwø˘ eTTVü≤eTà<é Çø±“˝Ÿ. uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝ÀH˚ mø£ÿ&Ü˝Òì $<Ûä+>± düyÓTÆø£´ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº+˝À ñqï+‘·>± eTπs sêÁwüº+˝Àq÷ eø˘Œ¤ ÄdüTÔ\T ˝Òe⁄. eT¬s ø£ÿ&Ü ˝Òì $<Û+ä >± á ÄdüT\ Ô ÄÁø£eTD »]–+~ Çø£ÿ&˚. Äj·Tq u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq Hê{Ï qT+∫ H˚{Ïes¡≈£î eø˘Œ¤ uÛÑ÷eTT\ |ü]s¡ø£åDÒ <Û˚´j·T+>± |üì #˚j·T&É+‘√ eø˘Œ¤ÄdüTÔ\qT ø£u≤® #˚dæq n$˙‹|üsT¡ \≈£î Äj·Tq dæ+Vü≤dü«|üï+>± e÷sês¡T. eø˘Œ¤ÄdüTÔ\ |ü]s¡ø£åD ˇø£ eø˘Œ¤ 10

uÀs¡T¶<˚ ø±<äì sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+, ¬syÓq÷´ XÊK, õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ ,Y &çÄsYz, b˛©düT XÊK Ç˝≤ n+<ä]ø° u≤<Ûä´‘· ñ+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. M{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ Á|üuÛÑT‘·« Jy√\T ≈£L&Ü ñHêïj·Tì #Ó|æŒq Äj·Tq eø˘Œ¤ ÄdüT\ Ô |ü]s¡øD å£ ˝À me¬se] u≤<ä´‘· ñ+~ nqï~ >∑Ts¡TÔ#˚ùd |üì˝À ‘êeTT ìeT>∑ïeTe⁄‘·THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. eø˘Œ¤ ÄdüTÔ\ |ü]s¡ø£åDj˚T ‘·q <˚´j·T eTì, á $~Û ìs¡«Vü≤D˝À me]øÏ ‘·˝§+#˚~ ˝Ò<ìä Äj·Tq düŒwü+º #˚XÊs¡T. á eø˘Œ¤ uÀs¡T¶ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±]>± me] ô|’sM¡ #˚‘· sê˝Ò<ìä , me] ô|’s$¡ #˚‘H· √ Çø£ÿ&É ñ+&É{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+#·qì n˝≤¢Vt≤ <äj·T‘√ Çø£ÿ&É≈£î e#êÃqì #ÓbÕŒs¡T. eø˘Œ¤ ÄdüTÔ\ |ü]s¡ø£åD ø√dü+ #˚|ü≥ºqTqï uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡DqT ^≥TsêsTT

6`6`2014

Äj·Tq ^≥TsêsTT Á|ü‹ì~ÛøÏ Ç∫Ãq Á|ü‘˚´ø£ Ç+≥s¡÷«´˝À |ü\T n+XÊ\qT ‘Ó*bÕs¡T. Á|üXï¯ : sêÁwüº+˝À ø£u≤®≈î£ >∑T¬s’q eø˘ŒÄ ¤ düTÔ\ |ü]dæú‹ @$T{Ï? » : eø˘Œ¤ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ á uÀs¡T¶ øÏ+<ä sêÁwüºyê´|üÔ+>± ˇø£ \øå± j·÷u…’ y˚\ mø£sê\ uÛ÷Ñ $T ñ+&Ü*. ø±˙ <äTs¡<èä wüº eXÊ‘·TÔ M{Ï˝À 75 XÊ‘·+ ø£u≤®≈î£ >∑Ts¬ +’ ~. á ÄdüT\ Ô qT yÓTT‘·+Ô >± Ç|üŒ{ÏøÏ ø±bÕ&ç ñ+fÒ \ø£å ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\≈£î ô|’>±H˚ M{Ï ô |’ n<Ó › \ øÏ + <ë, ©E øÏ + <ë Ä<ëj·T+ e#˚Ã~. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT ÄdüTÔ\ qT+∫ @&Ü~øÏ s¡÷.10 ø√≥¢≈£î $T+∫ Ä<ëj·T+ sêe&É+˝Ò<äT. Ç~ Á|üdüTÔ‘·+ ñqï |ü ] dæ ú ‹ . yêdü Ô e + @$T≥+fÒ <˚X¯+˝À @ sêÁwüº+˝À ˝Òì $<Ûä+>± eTq


Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À eø˘Œ¤ÄdüTÔ\T ñHêïsTT. <˚X¯+˝À eT¬sø£ÿ&Ü ˝Òì $<Ûä+>± Çø£ÿ&˚ eø˘Œ¤ uÛÑ÷eTT\T ÄÁø£eTD≈£î >∑Ts¡ j·÷´sTT. á ÄdüT\ Ô |ü]s¡øD å£ #˚ùdÔ M{Ï <ë«sê e#˚à Ä<ëj·T+‘√ sêÁwüº+˝Àì ù|<ä eTTdæ¢+\ J$‘ê\qT ñqï‘·+>± ‘·j÷· s¡T #˚jT· e#·TÃ. Á|üX¯ï : eT] Ä ÄdüTÔ\qT ‹]– kÕ«BÛq+ #˚düTø=H˚ Á|üj·T‘·ï+ kÕ>∑T‘√+<ë...? » : Ä ÄdüTÔ\qT yÓTT‘·Ô+>± kÕ«BÛq+ #˚düTø√yê\qï~ e÷ ‘·|üq, Á|üj·T‘·ï+. Ç+<äTø√dü+ düTBs¡È Á|üD≤[ø£‘√ eTT+<äT ø¬ fi¯óHÔ êï+. Á|üX¯ï : Ä Á|üD≤[ø£ @$T{À $e]kÕÔsê? » : ø£∫Ñ·+>± $e]kÕÔqT. ø±˙ Ç+‘·ø+£ fÒ eTT+<äT z yêdüeÔ +, z ì»+ eTq+ ‘Ó \ Tdü T ø√yê*. eø˘ Œ ¤ Ä dü T Ô \ |ü]s¡ø£åD πøe\+ eø˘Œ¤ uÀs¡T¶~ nì, eTT‘·e©¢\T, uÀs¡T¶ ø£$T{° yÓT+ãπs¢ #·÷düTø=+{≤s¡ì, á ÄdüT\ Ô |ü]s¡øD å£ ˝À me] u≤<Ûä´‘· ˝Ò<äì Á|ü»˝À¢ z nb˛Vü≤ ñ+~. á nb˛Vü≤ H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ y˚\ mø£sê\T eø˘Œ¤ uÛÑ÷$T ø£u≤®≈£î >∑T¬s’+~. ø±˙ yêdüeÔ + @$T≥+fÒ Jz 59 Á|üø±s¡+ á ÄdüT\ Ô |ü]s¡øD å£ u≤<Û´ä ‘· Á|üuTÑÛ ‘·«+‘√ bÕ≥T eø˘Œu¤ Às¡T,¶ s¬ $q÷´, õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ ,Y &ûÄsYz, b˛©düT n~Ûø±s¡T\≈£î n+<ä]ø° u≤<Ûä´‘· ñ+~. Ç+ø√ $wüj·T+ @$T ≥+fÒ &ûÄsYzH˚ õ˝≤¢ eø˘Œu¤ Às¡T¶ n~Ûø±]. á e´edüú\˙ï @ø£‘ê{Ïô|’øÏ e∫à |üì #˚dæq|ü⁄Œ&˚ eø˘Œ¤ ÄdüTÔ\T |ü]s¡øÏå+|ü ã&É‘êsTT. eø˘Œ¤ uÀs¡T¶ n~Ûø±s¡T\≈£î ÄdüTÔ\T <äTsêÁø£eTD≈£î >∑T¬s’q≥T¢ ‘Ó* dæHê yê]øÏ õ˝≤¢ s¬ $q÷´ j·T+Á‘ê+>∑+, b˛©düT XÊK eT<ä‘› T· ˝Òì~ yê{Ïì ‹]– kÕ«BÛq+ #˚dTü ø√e&É+ kÕ<Û´ä |ü&<É Tä . Ç<˚ uÛ÷Ñ ø£u≤®<ës¡T\≈£î es¡+>± e÷s¡T‘·T+~. ‘êeTT ø£u≤® #˚dæHê mes¡÷ @MT #˚j·T s¡qï BÛe÷qT yê]˝À ô|+bı+~+∫ eø˘Œ¤ ÄdüTÔ\ |ü]dæú‹ Ç+‘·>± ~>∑C≤πs˝≤ #˚d+æ ~. Á|üXï¯ :eT] Ä ~X¯>± MT ø£èwæ kÕ>∑T‘√+<ë..?

n‘·&˚ z ôd’q´+ ø£u≤®<ës¡T\ bÕ*≥ dæ+Vü≤dü«|üï+ ùwø˘ eTTVü≤eTà<é Çø±“˝Ÿ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº+˝À @ Á|üuÛÑT‘·« XÊKô|’ »s¡>∑ì #·s¡Ã Á|üdüTÔ‘·+ eø˘Œ¤ uÀs¡T¶ XÊKô|’ »s¡T>∑T‘√+~. á uÀs¡T¶ øÏ+<ä ñqï y˚˝≤~ mø£sê\˝À ø£u≤®>± ñqï n$˙‹|üs¡T\ô|’, eø˘Œ¤ ÄdüTÔ\qT n|üŒq+>± nqTuÛÑ$düTÔqï yê]ô|’ eø˘Œ¤uÀs¡T¶ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] ùwø˘ eTTVü≤eTà<é Çø±“˝Ÿ ø=s¡&Ü s¡aT[|æ+#·&Éy˚T Ç+<äT≈£î ø±s¡D+. >∑‘·+˝À mqï&É÷˝Òì $<Ûä+>± n‘·&˚ z ôd’q´+>± eTT+<äT≈£î ø£<ä* eø˘Œ¤ ÄdüT\ Ô |ü]s¡øD å£ ≈£î q&ÉT+ø£{qºÏ BÛsT¡ &ÉT, uÛ÷Ñ ø£u≤®<ës¡T\≈£î dæ+Vü≤dü«|üï+>± e÷]q n~Ûø±] ùwø˘ eTTVü≤eTà<é Çø±“˝Ÿ. eø˘Œ¤ uÀs¡T¶ Á|ü‘´˚ ø£ n~Ûø±]>± u≤<Û´ä ‘·\T #˚|ü{Ϻq Hê{Ï qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î uÛÑ÷ø£u≤®<ës¡T\ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£îì yês¡Ô˝À¢ e´øÏ>Ô ± ì*#ês¡T. eø˘Œ¤ ÄdüT\ Ô |ü]s¡øD å£ ‘·q≈£î n˝≤¢V≤t Ç∫Ãq es¡+>± uÛ≤$düTqÔ ï ùwø˘ eTTVü≤eTà<é Çø±“˝Ÿ >±] J$‘· H˚|ü<∏ä´+ ôd’‘·+ H˚{Ï n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷Œ¤]Ô <ëj·Tø£+. n+#Ó\+#Ó\T>± m~– ◊|æmdt n~Ûø±]>± |ü\T õ˝≤¢˝À¢ düeTs¡úe+‘·yTÓ qÆ b˛©düT n~Ûø±]>± u≤<Û´ä ‘·\T ìs¡«]Ô+∫q Äj·Tq eø˘Œ¤ uÀs¡T¶ Á|ü‘´˚ ø£ n~Ûø±]>± ìj·T$T‘·T˝…’q #·≥º+ |üø£å+ ì*∫q n~Ûø±] Äj·Tq. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝Àì ø√yÓ\≈£î+≥¢˝À 1958 @Á|æ˝Ÿ 26q Äj·Tq »ìà+#ês¡T. ùwø˘ >ödt kÕôV≤uŸ, ùwø˘ eTVü≤ã÷uŸ;\ ◊<äT>∑T] dü+‘êq+˝À Çø±“˝Ÿ ‘=* dü+‘êq+. ‘·+Á&ç ùwø˘ >ödt kÕôV≤uŸ ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT ø±e&É+ |üse¡ T‘· düV≤ü q+, kÕeTs¡d´ü +ô|’ Äj·Tq Ç#˚à uÀ<Ûqä \T ùwø˘ eTTVü≤eTà<é Çø±“˝Ÿ˝À m+‘√ dü÷Œ¤]ìÔ ì+bÕsTT. Hê\T>√ ‘·s>¡ ‹∑ es¡≈£î ø√yÓ\≈£î+≥¢, Äs√ ‘·s¡>∑‹ ãq>±q|ü˝…¢, Äô|’ q+<äes¡+, q+~es¡Z+, ø√dæZ\˝À ‘·q n|üŒsY Áô|’eTØ $<ä´qT|üP]Ô #˚XÊs¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· Væ≤+<ä÷|üPsY˝À Ç+≥sY, n<Û√ì˝À &çÁ^ì |üP]Ô #˚dæq Äj·Tq 1978 @Á|æ˝Ÿ 20q ndæôdº+{Ÿ ùdºwHü é e÷düsº >Y ± ‘·q ñ<√´>∑ J$‘êìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. s¬ +&ÉTqïπsfi¯fl nq+‘·s+¡ 1980 &çôd+ãsY˝À eTÁ<ëdüT˝À ÇHéôdŒø£sº Y Ä|òt ø£dyºü Té ‡ ôd+Á≥˝Ÿ m¬ø‡’ CŸ n~Ûø±]>± |üì#˚XÊs¡T. 1987˝À Ä+Á<Ûë ø±´&ÉsY &çmdt|>æ ± ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. nq+‘·s+¡ Äj·Tq ◊|æmdt>± |ü<√qï‹ kÕ~Û+#ês¡T. 1999˝À &ç◊õ n~Ûø±]>± |ü<√qï‹ bı+<ës¡T. Á|üdüTÔ‘·+ eø˘Œ¤ uÀs¡T¶ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±]>± |üì#˚düTÔHêïs¡T. Ç˝≤ n+#Ó\+#Ó\T>± m~–q Äj·Tq eø˘Œ¤ uÀs¡T¶ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±]>± u≤<ä´‘·\T #˚|{ ü ºÏ á XÊK˝Àq÷ ‘·q<Óq’ eTTÁ<äqT y˚XÊs¡T. mø£ÿ&Ü˝Òì $<Û+ä >± eø˘Œ¤ uÀs¡T˝ ¶ À ñqï n$˙‹ ‹$T+>∑˝≤\T @]y˚ùd |üì˝À ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. eø˘Œ¤ uÀs¡T¶˝À #·Áø£+ ‹|æŒq e´øÏÔì ôd’‘·+ Ç{°e\ z uÛÑ÷ ø£u≤® $wüj·T+˝À C…’\T≈£î |ü+|æ #·]Á‘· düèwæº+∫q n~Ûø±] Çø±“˝Ÿ. |ü]$T‹ dæã“+~‘√ eø˘Œ¤ uÛÑ÷ ãø±düTs¡T\ô|’ j·TT<ä∆+ #˚düTÔqï Äj·Tq ‘·q≈£î ‘·–q+‘· dæã“+~ì Á|üuÛÑT‘·«+ düeT≈£L]Ñ˚ eø˘Œ¤uÀs¡T¶qT Ä<ëj·T+ ñqï eqs¡T>± r]Ã~<äT›‘êqì, eø˘Œ¤ uÀs¡T¶ ÄdüTÔ\qT |üP]Ô>± kÕ«BÛq+ #˚düT≈£î+{≤qì ùwø˘ eTTVü≤eTà<é Çø±“˝Ÿ ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. » : z.. kÕ>∑T‘√+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü düe]+#·ã&çq eø˘Œ¤ ø=‘·Ô #·≥º+ Á|üø±s¡+ uÛ÷Ñ ø£u≤®<ës¡T\ H˚s+¡ s¡TEyÓ‘’ ˚ ø£∫Ñ·+>± C…’\T ‘·|üŒ<äT. n~ Ä#·s¡D˝À #˚dæ #·÷|æ‘˚ á uÛÑ÷ø£u≤®<ës¡T\T <ë]˝ÀøÏ ekÕÔs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ y˚T+ ø£u≤®≈£î >∑T¬s’q ^≥TsêsTT

6`6`2014

eø˘Œ¤ÄdüTÔ\ |ü]s¡ø£åD ø√dü+ yê{Ï $esê \‘√ ≈£L&çq ˝ÒK\qT ¬s$q÷´ XÊK, dædmæ ˝Ÿ@,Á|üuTÑÛ ‘·« d”mdt, õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ ≈¢¡ î£ , &ûÄsYz\≈£î sêXÊeTT. ø£s÷¡ ï\T, q˝§Z+&É, yÓT<äø,˘ ø£Ø+q>∑s,Y Ä~˝≤u≤<é, ìC≤e÷ u≤<é, ø£ècÕí, $XÊK|ü≥ï+ õ˝≤¢˝À¢ Äj·÷ 11


õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢‘√ Ç|üŒ{Ïπø á ÄdüTÔ\ |ü]s¡ø£åD≈£î dü+ã+~Û+∫ e÷{≤¢&É&É+ »]–+~. n+‘˚ ø ±≈£ î +&Ü ¬ s $q÷´ dü<ädüT‡\˝À á eø˘Œ¤ ÄdüTÔ\ |ü]s¡ø£åD n+XÊìï z nC…+&Ü>± #˚sá &É+ »]–+~. ø±˙ á dü<ädüT‡\T »s¡>∑˝Ò<äT. Á|üX¯ï : ø=+‘·eT+~ dü+s¡ø£å≈£î\T>± ñqï e´≈£îÔ\T eø˘ŒÄ ¤ düTÔ\ô|’ ‘·eT<˚ Ä~Û|‘ü ´· + nqï≥Tº e´eVü≤]düTÔHêïs¡T ø£<ë..? » : Ç~ #ê˝≤ eT+∫ Á|üXï¯ . eø˘Œ¤ ÄdüT\ Ô |ü]s¡øD å£ ø√dü+ ìj·T$T+#·ã&çq eTT‘· e©¢\T á ÄdüTÔ\≈£î πøsYfÒø£sY‡ (dü+s¡ø£å ≈£î\T) e÷Á‘·y˚T. n+‘·≈£î$T+∫ M]øÏ Ä ÄdüT\ Ô ô|’, yê{Ï Ä<ëj·T+ô|’ m˝≤+{Ï n~Ûø±s¡+ ñ+&É<äT. á eTT‘·e©¢\≈£î eø˘Œq¤ T+∫ e#˚à Ä<ëj·T+˝À ø=+‘·XÊ‘·+ Çyê«\Hêï eø˘Œ¤ uÀs¡T¶ e÷Á‘·yT˚ ìs¡j í T· + rdüTø√yê*. n<˚ dü+<äs“¡ +¤ ˝À eø˘Œ¤ ÄdüT\ Ô qT+∫ e#˚à Ä<ëj·T+˝À m˝≤+{Ï ô|’ø+£ eTT‘·e©¢\≈£î Çe«ø£b˛e#·TÃ. n+fÒ Çø£ÿ&É eTT‘·e©¢\T ñ∫‘· ùde #˚j·÷ \ì ≈£L&Ü ñ+&=#·TÃ. ø=ìï Á|ü‘˚´ø£ |ü]dæú‘·T˝À¢ ˇø£ ÄdæÔì eø˘Œ¤ #˚dæq e´øÏÔ Ä ÄdæÔô|’ e∫Ãq Ä<ëj·T+˝À eTT‘· e*¢øÏ ÇHê+ øÏ+<ä Ç+‘· Çyê«* nì sêdæ ñ+fÒ e÷Á‘·y˚T Ä eTT‘·e*¢øÏ ø=+‘· ô|’ø+£ eø˘Œ¤ uÀs¡T¶ #Ó*d¢ Tü +Ô ~. n+‘˚ ‘·|üŒ eø˘Œ¤ Ä<ëj·T+ ‹q&ÜìøÏ eTT‘· e©¢\T @ e÷Á‘·+ ns¡TΩ\T ø±s¡T. n˝≤ Ä<ëj·T+ nÁø£eT+>± ‹+fÒ yê]ô|’Hê ø£˝…ø£ºsY≈£î >±ì, &çÄsYz≈£î >±ì, b˛©düT j·T+Á‘ê+>±ìøÏ >±˙, sêÁwüº eø˘Œ¤uÀs¡T¶ n~Ûø±s¡T\≈£î >±˙ ‘Ó*j·TCÒdæ Äj·Tqô|’ #·s´¡ \T rdüTø√e#·TÃ. Á|üX¯ï : eø˘Œ¤ ÄdüTÔ\ô|’ eTT‘·e©¢\ bÕÁ‘· @ y˚Ts¡ ñ+≥T+~? » : Ç~ eT+∫ Á|üX¯ï. m+<äTø£+fÒ eTT‘· e ©¢ \ bÕÁ‘· eø˘ Œ ¤ Ä dü T Ô \ ô|’ |ü]$T‘·+ nì ‘Ó*j·Tq+<äTe\¢H˚ ø£+#Ó #˚qT y˚Tdæq |ü]dæú‹ ‘·˝…‘·TÔ‘√+~. eø˘Œ¤ j·÷ø˘º 101 Á|üø±s¡+ eTT‘·e*¢ ≈£L&Ü Á|üC≤ ùde≈£î&˚. n+fÒ Á|üuTÑÛ ‘·« n~Ûø±] ‘·sV¡ ‰ü ôVA<ëH˚. eø˘Œ¤ uÀs¡T¶ n~Ûø±s¡T\T eø˘Œ¤ ÄdüT\ Ô ≈£î m˝≤ |ü]s¡ø≈å£ î£ \T>± ñ+{≤s√ 12

eTT‘·e©¢ ôd’‘·+ n+‘˚ bÕÁ‘·qT ø£*– e⁄+{≤&ÉT. eø˘Œ¤ ÄdüT\ Ô ≈£î eTT‘·e©¢ nH˚ e´øÏÔ πøe\+ dü+s¡ø£å≈£î&ÉT e÷Á‘·y˚T. n‘·qT Ä ÄdüTÔ\qT dü+s¡øÏå+#˚ es¡πø u≤<ä´‘· ñ+≥T+~ ‘·|üŒ n‘·ì ÇcÕºqT kÕs¡+ ny˚TàdüTø√e&ÜìøÏ, ø£u≤® #˚dTü ø√e &ÜìøÏ, <ëì Ä<ëj·T+ ‹H˚j·T&ÜìøÏ Vü≤≈£îÿ ñ+&É<Tä . eø˘Œ¤ MT<ä e∫Ãq Ä<ë j·T+˝À á eTT‘·e©¢ @&ÉT XÊ‘·+ ì<ÛTä \T eø˘Œ¤ uÀs¡T≈¶ î£ , $T>∑‘ê 93 XÊ‘·+ ì<Û ä T \T ù|<ä eTTdæ ¢ + \ n_Û e è~∆ ø Ï Ks¡TÃ#˚j÷· *. n+‘˚ø±ì Ç+<äT˝À ˇø£ÿ s¡÷bÕsTTeTT‘·e©¢ ‹H˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡+ ñ+&É<äT. ô|’>± eø˘Œ¤ uÀs¡T¶≈£î ‘·q ÄdæÔì eø˘Œ¤ #˚dqæ e´øÏÔ Ä ÄdæìÔ dü+s¡ø+åÏ #˚yê]øÏ ÇHê+ øÏ+<ä Ç+‘· Çyê«* nì sêdæ Ç∫Ãq|ü ⁄ Œ&É T dü + s¡ ø £ å ≈ £ î \T>± ñqï eTT‘·e©¢\≈£î Ä y˚Ts¡≈£î ô|’ø£+ ÇkÕÔs¡T. ˝Òø£ eø˘Œ¤uÀs¡T¶ ìs¡íj·T+ rdüTø=ì m+‘√ ø=+‘· eTT‘·e©¢\≈£î Çe«e#·TÃ. á $wüj÷· ìï sêÁwü+º ˝Àì eTTdæ+¢ düe÷»+ >∑eTì+∫ nHê´j·÷ìï ì\Bj·÷*. Çø£ÿ&É $e]+∫q <ëìøÏ _Ûqï+>± eø˘Œ¤ Ädü T Ô \ qT, yê{Ï Ä<ëj· ÷ ìï nHê´j·T+>± yÓTøÏÿ‘˚ e÷Á‘·+ yê]ô|’ ≈£L&Ü md”;, ◊|ædæ ôdø£åHé øÏ+<ä πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·Te#·TÃ. Á|üX¯ï: #ê˝≤ eø˘Œ¤ uÛÑ÷eTT\T ¬s$q÷´ ]ø±s¡T¶‡ øÏ+<ä e÷πsÃdæ ø£u≤®≈£î bÕ\Œ&ÉT ‘·THêïs¡T ø£<ë...? » : Ç~ |üP]Ô yêdüÔe+. eø˘Œ¤ ÄdüTÔ\T #ê˝≤ es¡≈£î ø£u≤®≈£î >∑T¬s’q rs¡T Ç<˚. ø±˙ á eø˘Œ¤ ÄdüTÔ\qT ¬s$q÷´ ]ø±s¡T¶ øÏ+<ä zÄsYdæ (Ä≈£î´ô|˙‡ s¬ { ’ Ÿ dü]|º øπæò {Ÿ) Ç#˚à M\T ñ+&É<äT. Ç‘·s¡ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT˝À¢ me¬s’Hê ø£u≤®≈£î ñ+&ç Ä ‘·s¡Tyê‘· zÄsYdæ bı+<˚ M\T+≥T+ <˚yÓ÷ >±˙ eø˘Œ¤ÄdüTÔ\T >±˙ m+&√ yÓT+{Ÿ uÛÑ÷eTT\qT ÄÁø£$T+∫ zÄsYdæ bı+<˚ M\T+&É<äT. ø±ã{Ϻ ¬s$q÷´ ]ø±s¡T¶\ øÏ+<ä e÷]à zÄsYdæ bı+~q eø˘Œ¤ uÛ÷Ñ eTT\ô|’ Á|ü‘´˚ ø£ <äèwæº kÕ]+#ê+. Ç~ eø˘Œ¤ uÛÑ÷eTT\T nì Á|ü‹ õ˝≤¢˝À >∑T]Ô+∫, zÄsYdæ bı+~q yê{Ïì s¡<äT› ^≥TsêsTT

6`6`2014

#˚sTT+∫ ‹]– Ä ÄdüTÔ\qT eø˘Œ¤ uÀs¡T¶ kÕ«BÛq+ #˚düTø=H˚ Á|üj·T‘êï\T kÕ>∑T ‘·THêïsTT. Á|ü: eø˘Œ¤ uÛ÷Ñ eTT˝À¢ yÓ*dæq ˝≤´+ø√ Væ≤˝Ÿ‡ |ü]dæú‹ @$T{Ï..? » : ˝≤´+ø√ Væ≤˝Ÿ‡ øÏ+<ä ñqï uÛ÷Ñ eTT\T eTTe÷à{Ïø° eø˘Œ¤ uÛ÷Ñ eTT˝Ò. yê{Ïì ‹]– kÕ«BÛq+ #˚düTø=H˚ Á|üj·T‘·ï+ kÕ>∑T ‘√+~. πødüT ø√s¡Tº˝À ñ+~. á πødüT ∫e] <äX¯≈£î e∫Ã+~. Á|üX¯ï : eø˘Œ¤ ÄdüTÔ\ô|’ edüTÔqï n<Ó›\T HêeTe÷Á‘·+>± ñ+≥THêïsTT ø£<ë..? » : HêeTe÷Á‘·+>± ø±<ä+&ç <ës¡TD+>± ñHêïsTT. H˚qT u≤<Ûä´‘·\T rdüT≈£îHêïø£ yê{Ï >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø=ì ÄX¯Ãs¡´b˛ j·÷qT. nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ j·T˝≤¢]Ô <äsêZ≈£î dü+ã+~Û+∫ y˚\ mø£sê\ ÄdüTÔ\T ñHêïsTT. M{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ q\uÛ…’ @fi¯fl qT+∫ eø˘Œ¤ uÀs¡T¶≈£î ô|’kÕ Ä<ëj·T+ sê˝Ò<äT. á s¡ø£+>± q\u…’ @fi¯fl˝À eø˘Œ¤ uÀs¡T¶ ˇø£ÿ j·T˝≤¢]Ô <äsêZ≈î£ dü + ã+~Û + ∫q Ädü T Ô \ Ä<ëj· T y˚ T e+<ä\ø√≥¢s÷¡ bÕj·T\qT qwübº ˛sTT+~. |ü]dæ‹ú Ç~. Ç+ø± Ç˝≤ mH√ï ñHêïsTT. á $wü j · T + ‘Ó * kÕø£ nìï <ä s êZ ÄdüT\ Ô ô|’ <äèwæº kÕ]+∫ yê{Ïì eø˘Œ¤ uÀs¡T¶ |ü]~Û˝ÀøÏ rdüTø=#êÃ+. yê{Ï˝À ô|qT >=+&É <äsêZ, u≤u≤ wüs=Œ¤BH› ,é j·T÷düTô|òH’ é u≤u≤ <äsêZ Ç˝≤ mH√ï ñHêïsTT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü HêeTe÷Á‘·y˚T n<Ó›\T Ç#˚à yê] ©E\qT ≈£L&Ü s¡<äT› #˚düTÔHêï+. e÷¬sÿ{Ÿ n<Ó› m+‘· ñ+~, m˝≤+{Ï yê´bÕs¡+ nø£ÿ&É ô|&ÉT‘·THêïs¡T nqï~ nìï ø√D≤˝À¢ |ü]o*+∫ n<Ó› πs≥TqT ìs¡ísTTdüTÔHêï+. HêeTe÷Á‘·|ü⁄ n<Ó› #Ó*d¢ Tü qÔ ï eTBq m&ÉT´πøwüHé ‘·~‘·s¡ dü+düú\ ©E\qT s¡<äT› #˚dæ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêï+. á Á|üÁøÏj·T Ç+ø± ø=q kÕ–kÕÔ+. mø£ÿ&Ü eø˘Œ¤ uÀs¡T¶ Ä<ëj·÷ìøÏ >∑+&ç|ü&É≈£î+&Ü #·÷kÕÔ+. ©E πøe\+11 HÓ\\bÕ≥T nqï #·{≤ºìï eø˘Œ¤ ÄdüTÔ \qT n<Ó›≈£î Ç#˚à $wüj·T+˝À bÕ{ÏkÕÔ+.


Vü≤Á»‘Y ÄjÓTcÕ dæB›K(s¡.nHéVü‰) ñ˝Ò¢Kq+ Ç˝≤ ñ+~ : <Ó’eÁ|üeø£Ô(dü) yê] $<Ûëq+ (q|òæ˝Ÿ s√C≤\ $wüj·T+˝À) @$T≥+fÒ, Äj·Tq >±s¡T (n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT) Hê>± ˝Ò≈£î+&Ü es¡Tdü>± s√C≤\T bÕ{Ï+#·&É+ ÁbÕs¡+_Û+#˚yês¡T. n~ #·÷dæ, Çø£ Äj·Tq >±s¡T Hê>±˝Ò #˚j·Ts¡ì y˚TeTT uÛ≤$+#˚ yêfi¯fl+. n˝≤π> (n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT BìøÏ _Ûqï+>±) Äj·Tq >±s¡T s√C≤˝Ò bÕ{Ï+#˚yês¡T ø±<äT. s√E\ ‘·s¡ã&ç n˝≤π> >∑&çù| yês¡T. n|ü⁄Œ&ÉT e÷≈£î, Çø£ áj·Tq>±s¡T s√C≤˝Ò bÕ{Ï+#·s¡T nì|æ+#˚~. Vü≤Á»‘Y ÄjÓTcÕ(s¡.nHéVü‰) Ç+ø± Ç˝≤ n+≥THêïs¡T: <Óe’ Á|üeø£(Ô dü) ˇø£ÿ s¡eTC≤Hé ‘·|üŒ eTπs e÷dü+˝Àq÷ |üP]Ô s√C≤\T bÕ{Ï+∫q≥T¢ H˚qT #·÷&É˝Ò<äT. n˝≤π> ˇø£ÿ cÕu≤qT˝À ‘·|Œü eTπs e÷dü+˝Àq÷ nìï q|ò˝ æ Ÿ s√C≤\T bÕ{Ï+∫q≥T¢ ≈£L&Ü H˚qT #·÷&É˝Ò<äT. (á Vü≤BdüT˝Àì eT]ø=ìï ñ˝Ò¢KHê˝À¢, Äj·Tq >±s¡T cÕu≤Hé e÷dü+ s√C≤\T <ë<ë|ü⁄>± bÕ{Ï+#˚yês¡ì ≈£L&Ü ñ+~) (düV”≤Vt≤ ãTU≤], düV”≤Vt≤ eTTdæ¢+) dü+Á>∑Vü≤D+: n+fÒ, q|òæ˝Ÿ s√C≤\ $wü j·T+˝À <Ó’eÁ|üeø£Ô(dü) ˇø£ K∫Ñ·yÓTÆq ìj·Te÷H˚ïMT ô|≥Tºø√˝Ò<Tä . n+fÒ Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü Çìï s√E\T bÕ{Ï+#ê*, Çìï s√E\T bÕ{Ï+#·≈£L&É<äT nH˚MT ˝Ò<äT. ˇø√ÿkÕ] Äj·Tq Hê>± nqï<˚ ˝Ò≈£î+&Ü es¡Tdü>± s√C≤\T bÕ{Ï+#˚ yês¡T. ˇø√ÿkÕ] es¡Tdü>± s√C≤\Tñ+&˚ yês¡T ø±<äT. á $<Ûëq+˝À Äj·Tq>±] ñ<˚›X¯´+ @$T≥+fÒ, ‘·qqT nqTdü ]+#·&+É ˝À Á|ü»\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+B,

ø£weºü T÷ ø£\>∑≈L£ &É<Tä . ‘·q nqTdüsD ¡ ˝À Á|ü»\≈£î kÂ\uÛ´Ñ + ñ+&Ü*. Á|ü‹ eTìw” ‘·q |ü]dæ‹ú ì ã{Ï,º X¯økÔÏ ÕeTsêú´\qT ã{Ϻ Äj·Tq >±] yÓK’ ]˝À <˚qïsTTHê ne\+ _Û+#·>∑\>±*. ÇB á Vü≤BdüT jÓTTø£ÿ yÓTT<ä{Ï uÛ≤>∑+˝Àì uÛ≤e+. Çø£ ¬s+&Ée uÛ≤>∑+˝À, Á|üeø£Ô eTVü≤˙j·TT\T |üP]Ô ÁX¯<ë∆uÛÑ≈£îÔ\‘√ es¡Tdü>± HÓ˝≤¢fifl¯ s√C≤\T ˇø£ÿ s¡eTC≤Hé ˝ÀH˚ bÕ{Ï+#˚yês¡T. (Ç$ n˝≤¢Vt≤ |òüsY® #˚dæq s√C≤\T). nsTT‘˚ Ç‘·s¡ e÷kÕ \‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ cÕu≤Hé˝À e÷Á‘·+ n~Ûø+£ >±H˚ s√C≤\T bÕ{Ï+#˚yês¡T` n+‘˚ ø±<äT, Ç<˚ Vü≤BdüT˝Àì ˇø£ ñ˝ÒK¢ q+˝À Ç˝≤ ñ+~: ª<ë<ë|ü⁄ cÕu≤Hé e÷dü eT+‘ê s√C≤\T bÕ{Ï+#˚yês¡T. Hê>±\T #ê˝≤ ‘·≈£îÿe>± #˚ùdyês¡T.µ <Ó’eÁ|üeø£Ô(dü) cÕu≤Hé e÷dü+˝À Ç+‘· n~Ûø+£ >± s√C≤\T bÕ{Ï+#·&ÜìøÏ nH˚ø£ ø±s¡D≤\T #Ó|üŒã&ܶsTT. M{Ï˝À ø=ìï ø±s¡D≤\qT >∑T]+∫, ø=ìï Vü≤BdüT˝À¢ dü÷#·qÁbÕj·T+>± Á|ükÕÔ$+#·ã&ç+~. Vü≤Á»‘Y ñkÕe÷ _Hé C…’<é (s¡õ)>±] ˇø£ Vü≤BdüT˝À Ç˝≤ ñ+~ : Bìï >∑T]+∫ dü«j·T+>± <Ó’eÁ|üeø£Ô(dü)H˚ Á|ü•ï+∫q|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq Ç˝≤ ôd\ $#êÃs¡T : ªá e÷dü+˝ÀH˚ (n+fÒ cÕu≤Hé e÷dü+˝À nqïe÷≥) n˝≤¢Vt≤ ~e´ düìï~Û˝À <ëdüT\ ø£sà¡ \T Á|üyX˚ ô¯ |≥ºã&É ^≥TsêsTT

6`6`2014

‘êsTT. n˝≤ Hê Ä#·sD ¡ \T Á|üyX˚ ô¯ |≥º ã&çq|ü⁄Œ&ÉT s√C≤dæ‹ú ˝À ñ+&Ü\qï~ Hê ø√]ø£.µ n˝≤π> Vü≤Á»‘Y ÄsTTcÕ dæBK › (s¡.nHéV‰ü ) ñ˝Ò¢œ+∫q ˇø£ Vü≤BdüT˝À Ç˝≤ ôd\Mj·Tã&ç+~ : <Óe’ Á|üeø£Ô (dü) cÕu≤Hé e÷dü+˝ÀH˚ Ç+‘· n~Ûø£+>± s√C≤\T m+<äT≈£î bÕ{Ï+#˚ yês¡+fÒ, dü+e‘·‡s¡+ yÓTT‘·Ô+˝À eTs¡D+Ï #·uÀj˚T yê] C≤_‘êqT cÕu≤Hé e÷dü+˝ÀH˚ eT\≈£î˝Ÿ eTÚ‘Y (ÁbÕD≤\T rùd <ä÷‘·)≈£î düeT]Œ+#·&É+ »s¡T>∑T ‘·T+~. nsTT‘˚ Äj·Tq >±] eTs¡D≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫q Ä<˚XÊìï eT\≈£î˝Ÿ eTÚ‘Y≈î£ ÇdüTqÔ ï|ü⁄Œ&ÉT ªs√C≤µ‘√ (ñ|üyêdü dæú‹˝À) ñ+&Ü\ì Äj·Tq ø√s¡T≈£îH˚ yês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü |ü$Á‘· s¡eTC≤Hé˝À, <ëì Á|ü‘´˚ ø£ X¯óuÛ≤\‘√ kÕìïVæ≤‘·´+, e÷qdæø£ dü+ã+<Ûëìï @s¡Œs¡#·Tø√yê\qï ÁX¯<ë∆ dü≈î£ \ Ô T ≈£L&Ü ñqï dü+ã+<Û+ä m˝≤+{Ï <ä+fÒ |òüsY® qe÷E\≈£î eTT+<äT #˚j·T ã&˚ q|òæ˝Ÿ s¡eTC≤Hé ‘·s¡Tyê‘· wüyê«˝Ÿ e÷dü+˝À ≈£L&Ü Äs¡T s√C≤\T bÕ{Ï+#· eTì Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+ »]–+~. M{Ï‘√ s¡eTC≤Hés√C≤\≈£îqï dü+ã+<Û+ä m˝≤+{Ï <ä+fÒ |òsü ®Y qe÷E\ ‘·sT¡ yê‘· #˚jT· ã&˚ düTqï‘Y, q|òæ˝Ÿ≈£î |òüsY®qe÷E\‘√ ñqï dü+ã+<Û+ä ˝≤+{Ï<qä ïe÷≥. 13


Vü≤MT<ëuÒ>∑+, >√<ëe]Kì

eTTdæ¢+ <˚XÊ\‘√ <∏ëjTY ˝≤+&é dü‘‡· +ã+<Ûë\T Vü≤˝≤˝Ÿ |ü<ësêú\ e÷¬sÿ{Ï+>¥ ÇkÕ¢$Tø˘ u≤´+øÏ+>¥ dædºüyTé <∏ëjYT˝≤+&é˝À eTq <˚X¯yêdüT\˝≤π> #˚‘T· \T CÀ&ç+∫ kÕ«>∑‘+· |ü\T≈£î‘ês¡T. uÛ≤s¡rj·T, ãT<ä∆ dü+düÿè‹ ø£\>∑*dæ ñ+≥T+~. <∏ëjYTyêdüT\T n‹~∏ì <Ó’e+>± uÛ≤$+∫ dü‘êÿsê´\T #˚kÕÔs¡T. M] Ä‹<∏´ä + eTq*ï eTq Ç+{À¢H˚ e⁄qï uÛ≤eqqT ø£*–düTÔ+~. Ç+‘·>± Ms¡T n‹<∏Tä *ï Ä<ä]kÕÔsT¡ . |ü]#·jT· düT˝ Ô Ò ø±ø£ n|ü]∫‘·T*ï ôd’‘·+ yês¡T m+‘√ Ärà 14

j·T+>± |ü\ø£]kÕÔs¡T. <∏ëjYTyêdüT˝À¢ ôV≤*Œ+>¥ H˚#·sY (düVü‰j·T|ü&˚ ‘·‘·«+) m≈£îÿe. <∏ëjYT˝≤+&é m+‘· n+<äyÓTÆq <˚X¯yÓ÷ nø£ÿ&ç yê] eTqdüT n+‘·ø£+fÒ n+<äyÓTÆ+~. yê] uÛ≤wü eTq≈£î ns¡ú+ ø±ø£b˛sTTHê Ç‘·s¡ <˚XÊ\+‘· ø£wüºyÓTÆ‘˚ ø±<äT. Vü‰euÛ≤yê\ <ë«sê ÇfÒº ns¡úeTe⁄ ‘·T+~. eTqø£ø£ÿ&É <ë] ‘Ó*j·Tø£ b˛sTTHê <ë] ‘·|Œæ b˛sTTqyês¡T eTq*ï ^≥TsêsTT

6`6`2014

dü+‘√wü+>± >∑eT´+ #˚s¡&É+˝À düVü‰j·T |ü&ÜÔs¡T. cÕ|æ+>¥ #˚j·÷\Hêï düVü‰j·T |ü&‘É ês¡T. yês¡T #˚ùd n‹~∏ dü‘êÿsê´\≈£î n‹~∏øÏ yê]#˚à nbÕs¡ >ös¡yêìøÏ eT∞fl eT∞fl <∏ëjYT˝≤+&é yÓfi≤fl\ì|ædüTÔ+~. yês¡T ≈£L&Ü eTq+ eT∞fl eT∞fl sêyê\ì ø±+øÏkå ÕÔsT¡ . á ø±s¡D+>±H˚ $<˚oj·TT\T n~Ûø£dü+K´˝À nø£ÿ&çøÏ edüTÔ+{≤s¡T. Çø£ÿ&ç e÷¬sÿ≥T¢ &Ûç©¢˝Àì eTq e÷¬sÿ ≥¢qT ‘·\|ækÕÔsTT. H˚&TÉ <∏ëjYT˝≤+&é˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥º &ÜìøÏ eTTdæ¢+ <˚XÊ˝…’q eT˝Òwæj·÷, ‘·÷s¡TŒ eT<Ûä´ Ädæj·÷ <˚XÊ\T düTeTT


K‘· e´ø£Ô+#˚düTÔHêïsTT. 9/11 |òüT≥q ‘·sê«‘· j·T÷s¡|t nyÓT]ø± <˚XÊ\‘√ eTTdæ¢+ <˚XÊ\ dü+ã+<Ûë\T <ë<ë|ü⁄>± ‘Ó–b˛j·÷sTT. M{Ï kÕúH˚ <∏ëjYT˝≤+&é‘√ ‘·eT ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥º&ÜìøÏ ‘·÷s¡TŒ eT<Ûä´ Ädæj·÷\T ÄdüøÏÔì ø£qãs¡TdüTÔ HêïsTT. eT˝Òwæj·÷˝À uÛÖ‹ø£ sê»ø°j·T e÷s¡TŒ\ ø±s¡D+>± |üøÿ£ <˚XÊ\T m+‘√ Á|üj÷Ó »Hêìï bı+<äT‘·THêïsTT. >∑‘&˚ Ü~ ns¡uŸyêdüT\T eT˝Òwæj·÷˝À n~Ûø£ dü+K´˝À ø£ìŒ+#ês¡T. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT <∏ëjYT˝≤+&é˝Àì u≤´+ø±ø˘ nπs;j·TT \≈£î Á|üdæ~∆ #Ó+~+~. nø£ÿ&É n~Ûø£ dü+K´˝À nπs_j·TqT¢Hêïs¡T. eTq <˚X¯+ø£+fÒ nπs_j·÷˝À yê‘ê es¡D+ y˚&ç>± e⁄+≥T+~. y˚dü$˝À 50 &çÁ^\ ø£+fÒ n~Ûø£ ñc˛íÁ>∑‘· e\¢ #ÓeT≥‘√ ‘·&çdæb˛‘êeTT. m≈£îÿe y˚&ç ˝Ò≈î£ +fÒ esê¸˝≈… î£ ÿe. m&É‘]Ó |æ ˝Ò≈î£ +&Ü esê¸\T |ü&É‘êsTT. B+‘√ ø=+‘· #·\¢ <äq+ edüTÔ+~. Ç~ m&Ü] ÁbÕ+‘·+ ø±ã{Ϻ Ç~ yê´bÕsêìøÏ m+‘√ nqT ≈£L\+.n+<äTe\¢ nπs_j·÷ <˚XÊ\˙ï yê´bÕsêìøÏ Á|üdæ~∆. Çø£ÿ&É yê´bÕs¡ ˝≤yê<˚M\T n~Ûø£+>± »s¡T>∑T‘êj·Tì áõ|æ¸j·TqT¢ #ÓbÕÔs¡T. ns¡uŸ m$Tπs{Ÿ‡ ~s¡Ω+ kÂB ]j·÷˝Ÿ, KT˝…’CŸ ø£¬s˙‡, <∏ëjYT uÛ{ Ñ Ÿ ø£+fÒ ã˝Àù|‘·yTÓ qÆ ~. <∏ëjYT uÛÑ{Ÿ eT˝Òdæj·÷ ]+>∑{Ÿ kÂ~ ]j·÷˝Ÿ, j·T÷@á ~s¡Ω+\T, j·T÷s√ nyÓT]ø± &Ü\sY ø£+fÒ ≈£L&Ü n~Ûø£ ˝≤yê<˚M\T »s¡T>∑T‘êsTT. <äTu≤jYT j·TT@á eTTK´ |ü≥ºD≤˝À¢ <∏ëjYT uÛÑ{Ÿ≈£î &Ü\sY ø£+fÒ ≈£L&Ü $\Te m≈£îÿe. <∏ëjYT j·T÷s√\T m$Tπs{Ÿ‡, msTTsY˝…’H釽À ≈£L&Ü eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêïj·T+fÒ M{Ï $\Te ‘Ó\TdüTÔ+~. Çø£ÿ&ç $e÷HêÁX¯ j·÷\ìï m\¢|ü⁄Œ&ÉT s¡B›>± »q+‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT‘·T+&É&É+ #·÷ùdÔ ÄX¯Ãs¡´+ ø£\T>∑T‘·T+~. yê´bÕs¡ s¡+>∑+˝À eè<˚ø∆ ±ø£ Ç+ø√ eTTK´ yÓTÆq yÓ’<ä´s¡+>∑+˝À ≈£L&Ü <∏ëjYT˝≤+&é eT˝Òwæj·÷≈£î #Ûê˝…+CŸ>± e÷]+~.

n‘·´+‘· KØ<Ó’q HêD´yÓTÆq yÓ’<ë´ìï ‘·≈£îÿe <Ûäs¡πø <∏ëjYT˝≤+&é n+~k˛Ô+~. nbÕs¡ yÓ’<ä´dü<äTbÕj·÷\qT ø£*Œdü÷Ô n‹ dü«\Œ Ks¡TÃ˝ÀH˚ ø±s=Œπs{Ÿ yÓ<’ ë´ìï n+~düTÔqï <∏ëjYT˝≤+&é Ç‘·s¡ <˚XÊ\ s√>∑T\qT m+‘√ Äø£]¸k˛Ô+~. u≤´+ø±ø˘ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ‡ ô|ò’yékÕºsY ôVA≥fi¯flqT ‘·\ |ækÕÔsTT. düø£\ kÂø£sê´\‘√ yÓ’<ä´ dü<äT bÕj·÷\‘√ ns¡;, Væ≤+B, ñs¡÷u› ≤Û wü\T e÷{≤¢&˚ &Üø£ºs¡T¢, qs¡T‡\T Çø£ÿ&ç ÄdüT |üÁ‘·T˝À¢ ì‘·´+ n+<äTu≤≥T˝À e⁄+≥÷ ùdïVæ≤‘·T˝≤¢ ø£*dæb˛‘ês¡T. s√>∑T\ düVü‰ j·÷s¡ú+ s¡Vü≤<ës¡T˝À¢ ≈£L&Éfi¯fl˝À ns¡;, <∏ëjYT, Ç+^¢wüß uÛ≤wü˝À¢ mHÍHé‡ #˚j·T ã&ÜÔsTT. Ç+ø± Çø£ÿ&É e⁄qï ù|wü+≥¢≈£î yê] ã+<ÛTä e⁄\≈£î Vü≤˝≤˝Ÿ (|ü]X¯óÁuÛyÑ TÓ qÆ ) ÄVü‰sêìï e÷Á‘·yT˚ n+~kÕÔsT¡ . ù|wü+≥¢ ã+<ÛäTe⁄\≈£î qe÷CŸ Ç‘·s¡ Äsê<Ûäq\ ø=s¡≈î£ Á|ü‘´˚ ø£ @sêŒ≥T¢ ≈£L&Ü ñHêïsTT. düø\ £ kÂ\uÛ≤´\‘√ n‹ ‘·≈î£ ÿe Ks¡TÑ√ n‘ê´<ÛTä ìø£ yÓ<’ ´ä ùde\‘√ <∏ëjYT˝≤+&é Á|ü‘˚´ø£+>± Ç‘·s¡ <˚XÊ\qT Äø£]¸k˛Ô+~. <∏ëjYT˝≤+&é˝À eTq |üdü+<Ó’q e+≥ ø±\T <=s¡ø£&É+ ø£wüº+. ø±ì <∏ëjYT e+≥ ø±\T ≈£L&Ü m+‘√ s¡T∫>± e⁄+{≤sTT. <∏ëjYT yê´bÕsê\T Á|üdüTÔ‘·+ Vü≤˝≤˝Ÿ ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\ e÷¬sÿ{Ÿô|’ ÇkÕ¢$Tø˘ u≤´+øÏ+>¥ô|’ <äèwæº ô|{≤ºsTT. <ë<ë|ü⁄ ˇø£ Á{Ï*j·THé &Ü\s¡¢ø£+fÒ ≈£L&Ü n~Ûø£ ≥s√ïesY >∑\ Vü≤˝≤˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ˝À uÛ≤>∑ kÕ«eT´+ ø√dü+ <∏ëjYT ø£+ô|˙\T Á|üjT· ‘êï\T #˚düTÔHêïsTT. BìøÏ >±qT Á|ü|ü+ #·+˝ÀH˚ yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï Vü≤˝≤˝Ÿ ôd’Hé‡ ôd+≥sYqT u≤´+ø±ø˘ j·T÷ìe]‡{°˝À kÕú|æ+#·&É+ »]–+~. <∏ëjYT˝≤+&é ‘·qTï‘êqT m|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü eTTdæ¢y˚T‘·s¡ <˚X+¯ >± Á|üø{ £ +Ï #·Tø√˝Ò<Tä . BìøÏ ø±s¡D+ nø£ÿ&É eTTdæ+¢ »HêuÛ≤ m≈£îÿe. ◊zd”˝À düu´ÑÛ ‘·«+ ø£\ <˚X+¯ <∏ëjYT˝≤+&é. ÇkÕ¢yTé wü]n‘Y #·{≤ºìø£qT>∑TD+>± ÇkÕ¢$Tø˘ u≤´+ø˘ Ä|òt <∏ëjYT˝≤+&é ù|]≥ u≤´+≈£î kÕú|æ+#·qT+~. á u≤´+≈£î ˝≤yê<˚$ \˙ï ÇkÕ¢yTé #·≥º Á|üø±s¡yT˚ »s¡T>∑T‘êsTT. ^≥TsêsTT

6`6`2014

Ç+ø± á u≤´+≈£î e&û¶s¡Væ≤‘· s¡TD≤*ï Çe«qT+~. <∏ëjYT Á|üuTÑÛ ‘·«+ #˚|f ü ºÒ dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±\T ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT n+‘·sê®rj·T MT&çj·÷qT ÄVü‰«ì+∫ ‘Ó\TŒ‘·T+~. eTTK´+>± eTTdæ¢+ <˚XÊ\ MT&çj·÷ eTT+<äT ‘·eT Á|üD≤[ø£qT ñ +#·T‘·T+~. <äøD åÏ <∏ëjYT˝≤+&é˝À eTTdæ+¢ \T ãT<äT\ ∆ eT<Ûä´ ø£˝À¢˝≤\THêïsTT. Çø£ÿ&É 1975` 1979 eT<Û´ä <ë<ë|ü⁄ s¬ +&ÉT \ø£\ å eT+~ eTTdæ+¢ \qT Vü≤‘·e÷s¡Ã&É+ »]–+~. Áø°.X¯. 2004˝À ◊<äT e+<ä\ eTTdæ+¢ j·TTe≈£î \qT Vü≤‘·e÷sêÃs¡T. á #·s¡´\qT j·÷e‘Y Á|ü|ü+#·+ K+&ç+∫+~. á ÁbÕ+‘·+ ˇø£|ü⁄Œ&ÉT eTTdæ¢+ sêE ÄBÛq+˝À ñ+&˚~. ‘·sê«‘· kÕ«‘·+Á‘·´+ bı+~+~. >∑‘·+˝À eTTdæ¢+\ô|’ #˚dæq <ë&ÉT\T <Ís¡®Hê´\≈£î <∏ëjYT Hêj·T≈£î \≈£î ÁbÕj·T•Ã‘·Ô+ @s¡Œ&ç+~. Ms¡T eTTdæ¢+\qT Äø£≥Tºø√e&ÜìøÏ s¡ø£s¡ø±\ |ü<∏äø±\qT mH√ï e÷sêZ\qT nH˚«wædüTÔ Hêïs¡T. eTTdæ+¢ \T n~Ûø+£ >± ñqïeT÷&ÉT sêÁcÕº˝À¢ kÕúìø£ eTTdæ¢+ Hêj·T≈£î\≈£î >∑es¡ïs¡¢≈£î dü‘·‡+ã+<Ûë\THêïsTT. eTTdæ¢+\ ø√dü+ <∏ëjYT Á|üuÛÑT‘·«+ #˚ùd dü+πøåeT |üqT\T yê] eT<Ûä´ nb˛Vü≤\T ‘=*– Á|ü>‹∑ |ü<+ä∏ ˝À <ä÷düT≈£îb˛yê\ì Ä•dü÷Ô...

15


eTìwæ jÓTTø£ÿ eTdæÔcÕÿìï ‘=\TdüTÔqï Á|üX¯ï @$T≥+fÒ, $<ë´ãT<äT∆\T H˚s¡TÃ≈£îqï ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü ñqï‘·yÓTÆq &çÁ^\T bı+~q ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü yê] J$‘ê\˝À $|ü¢e dü÷Œ¤]Ô m+<äT≈£î sêe≥+˝Ò<äT? yê] e÷qe düV≤ü »yÓTqÆ , HÓ‹’ ø£|sü y¡ TÓ qÆ >∑TD≤\˝À $|ü¢eCÀ´‹ m+<äT≈£î yÓ\>∑≥+˝Ò<äT? qd”sê uÒ>∑+

|æø±uÀ‘· \¢\THêïsTT. y˚dü$ ôd\e⁄\T |ü]düe÷|üÔ+ dü÷ÿfi¯ófl, ø±˝ÒJ\T

‘ÓsT¡ eã&ÉuÀ‘·THêïsTT. bÕ‘· dü+e‘·‡s¡+. ø=‘·Ô dü+e‘·‡sêìøÏ kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î ‘√+~. ‘·eT |æ\*¢ ï @ dü÷ÿfi¯fl˝À¢ #˚]ŒùdÔ @@ ø±˝ÒJ\˝À n&çàwüqT¢ Ç|æŒùdÔ yê] uÛÑ$wü´‘·TÔ ñ»«\+>± ñ+≥T+~ nH˚ $wüj·÷\qT >∑T]+∫ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T >∑+;Ûs¡e<äqT˝…’ Ä˝À∫düTÔHêïs¡T. <ëì ø√dü+ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T \ø£å˝≤~ s¡÷bÕ j·T\T Ks¡TÃô|≥º&ÜìøÏ ≈£L&Ü yÓqTø±&É&+É ˝Ò<Tä . ø±ì <äTs¡<èä wüeº XÊ‘·TÔ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, $<ë´ dü+düú*ï q&çù| ô|<ä›\T kÕ+πø‹ø£ $<ë´ $wüj·÷\ MT<äH˚ ‘·eT <äèwæºì m≈£îÿe>± ô|&ÉT‘·T 16

Hêïs¡T >±˙ HÓ’‹ø£ $wüj·÷\qT >∑T]+∫, |æ\\ ¢ o\ ìsêàD ø±s¡´Áø£e÷ìï >∑T]+∫ n+‘·>± |ü{+ºÏ #·Tø√e&É+˝Ò<Tä n+fÒ n~ n‹X¯jÓ÷øÏÔ m+‘·e÷Á‘·eT÷ ø±<äT. $<ë´ãT<äT∆\T nH˚$ <äj·÷eTj·TT&Ó’q n˝≤¢V≤t ‘·s|¡ ⁄üò qT+&ç e÷qe⁄ìøÏ Á|ükÕ~+ #·ã&çq eTôVA»«\yÓTqÆ ãVüQe÷q+. m+<äTø£+fÒ, $<ë´ãT<äT∆\T düèwæº˝Àì Ç‘·s¡ ÁbÕDT\ø£+fÒ e÷qe⁄DÏí ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕDÏ>± s¡÷bı+<˚˝≤ #˚kÕÔsTT. $<ë´ãT<äT∆\T H˚s¡TÃ≈£îqï ‘·s¡Tyê‘·H˚ e÷qe⁄&ÉT düèwæº˝À ‘·q kÕúq+, ‘·q kÕúsTT\ Á|üø±s¡+ J$‘êìï >∑&ÉT|ü{≤ìøÏ jÓ÷>∑T´&Ée⁄‘ê&ÉT. á ø±s¡D+ e\¢H˚ ÇkÕ¢yéT <Ûäs¡à+ eTTdæ¢eTT\qT $<ë´ ãT<äT∆\T ‘·|üŒìdü]>± H˚s¡TÃø√yê\ì Áb˛‘·‡Væ≤+∫+~. ø±ì Ä˝À∫+|ü<ä–q ^≥TsêsTT

6`6`2014

$wüj·T+ ˇø£{Ï ñ+~. <ëìï eTq+ eT]∫b˛‘·THêïeTT. n<˚$T≥+fÒ, Ä $<ë´ãT<äT∆\T >∑qø£ ˇø£y˚fi¯ e÷qe⁄DÏí e÷qe⁄&ÉT>± r]Ã~~›q≥¢sTT‘˚ Ç+ø± n‘·ì >∑TD $X‚cÕ\qT yÓTs¡T>∑T|ü]∫ q≥¢sTT‘˚ n‘·ì Á|ü‹uÛ≤ bÕ≥yê\qT yÓ*øÏ rdæq≥¢sTT‘˚ n|ü⁄Œ&ÉT n˝≤+{Ï $<ë´ãT<äT\ ∆ T e÷qe⁄&ç ø√dü+ n‘·´+‘ê eX¯´ø£yÓTÆqy˚. ø±ì @ $<ë´ãT<äT∆˝…’‘˚ e÷qe⁄DÏí e÷qe‘·«|ü⁄ ø√]ø£\qT |üP]Ô #Ój·T´{≤ìøÏ ã<äT\T>± e÷qy˚‘·s¡ ø±sê´\qT, ndüV≤ü »yÓTqÆ |üqT*ï #ÓjT· ´ eTì Áb˛‘·‡Væ≤kÕÔjÓ÷ n˝≤+{Ï $<ë´ ãT<äT\ ∆ T ìs¡T|üj÷Ó >∑øs£ y¡ TÓ qÆ $. es¡eÔ ÷q ø±\+˝À Á|ü»˝À¢ $<ë´ãT<äT\ ∆ T H˚s¡TÃø√yê\H˚ n_Û˝≤wü n~Ûø£+>± ô|] –+~. ø±ì áHê&ÉT $<ä´qT H˚s¡TÃ≈£îqï


‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü e÷qeùdyê <Ûäs¡à|ü⁄ uÛ≤eq eTdüø£u≤]b˛‘√+~. e÷qe $\Te\ |ü]|üPs¡í‘ê $wüj·T+˝À #ê˝≤ es¡≈£î ø°åD<äX¯≈£î e∫Ã+~. yÓTT‘·Ô+ Á|ü|ü+#·+ MT<ä <äèwæºì kÕ]ùdÔ Á|ü‹ <˚X¯+˝À ndü+U≤´ø£yÓTÆq $X¯«$<ë´\ j·÷\T eTq≈£î ø£ì|ækÕÔsTT. y˚\ø=\~ ø±˝ÒJ\T, dü÷ÿfi¯ófl eTq≈£î <äs¡Ùq$T kÕÔsTT. yê{Ï˝À \ø£å˝≤~ eT+~ $<ë´ s¡Tú\T $<ä´quÛÑ´dædü÷ÔH˚ eTq≈£î ø£ì|æ kÕÔsT¡ . ø±ì |ò*ü ‘·+ Ø‘ê´ $<ë´ãT<äT\ ∆ T H˚s¡TÃø√e≥+ e\¢ düe÷C≤ìøÏ \_Û+#˚ eT+∫‘·q+, dü+πøåeT uÛ≤>∑´+, ùdïVü≤o \‘·, HÓ’‹ø£ $\Te\T ˝≤+{Ï neT÷\´ yÓTÆq $\Te\T eTq≈£î ‘·≈£îÿe>± ø£ì|ækÕÔsTT. eTìwæ jÓTTø£ÿ eTdæÔcÕÿìï ‘=\TdüTÔqï Á|üX¯ï @$T≥+fÒ, $<ë´ãT<äT∆\T H˚s¡Tà ≈£îqï ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü ñqï‘·yÓTÆq &çÁ^\T bı+~q ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü yê] J$‘ê\˝À $|ü¢e dü÷Œ¤]Ô m+<äT≈£î sêe≥+ ˝Ò<Tä ? yê] e÷qe düV≤ü »yÓTqÆ , HÓ’‹ø£|üs¡yÓTÆq >∑TD≤\˝À $|ü¢eCÀ´‹ m+<äT≈£î yÓ\>∑≥+˝Ò<äT? ndü\T <ëìøÏ dü+ã+~Û+∫q eTÚ*ø£ ø±s¡D+ @$T ≥+fÒ, yês¡T $<ë´ãT<äT∆˝…’‘˚ H˚s¡Tà ≈£îHêïs¡T>±˙ <ëìø√dü+ yês¡T ìs¡ísTT+ #·T≈£îqï \ø£å´+ ø±s¡D+>± yês¡T H˚s¡Tà ≈£îqï $<ë´ãT<äT∆\T ìÁwüŒjÓ÷»qø£s¡ yÓTqÆ $>± nsTTb˛j·÷sTT. áHê&ÉT Á|ü»\T $<ë´ãT<äT∆\T ‘·eT |æ\\ ¢ ≈£î m+<äT≈£î H˚sT¡ Œ‘·THêïs¡+fÒ uÛ$Ñ wü´‘·TÔ˝À yê] Ä]úø£ |ü]dæú‹ yÓTs¡T>∑T |ü&Ü\ì, yês¡T ñqï‘·yÓTÆq |ü<äe⁄*ï n\+ø£]+#ê\ì, yês¡T Äø±X¯ Vü≤sêà´ \˝À ìedæ+#ê\ì, yês¡T @.dæ ø±s¡¢˝À¢ ‹s¡T>∑T‘·÷ ñ+&Ü\ì. $<ë´ãT<äT∆*ï m|üŒ{ÏqT+#Ó’‘˚ Ä]úø£ |ü⁄s√_Ûeè~∆øÏ e÷s¡Z+>±, Ä<Ûës¡+>± #Ój·T´≥+ »]–+<√ n|üŒ{ÏqT+#˚ $<ä´≈£î ô|fÒº Ks¡TÃ\˙ï $|üØ‘·+>± ô|]–b˛j·÷sTT. yê´bÕs¡ <äèwæº ø£\yês¡T

‘·eT dü+|ü<qä T $<ë´\j·÷˝À¢ ô|≥Tºã&ç ô|{Ϻ ˝≤uÛ≤\qT Ä]®+#˚ |üì˝À |ü&ܶs¡T. e÷eT÷\T>± Áô|’y{ ˚ Ÿ dü÷ÿfi¯fl˝À¢ |òE ” \T $|üØ‘·+>± ô|]–b˛j·÷sTT. n&çàwüq¢ ù|s¡T‘√, |üØø£å\ ù|s¡T‘√, &Óe\|tyÓT+{Ÿ ù|s¡T‘√, ôd≈£î´]{° ù|s¡T‘√ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\ qT+∫ y˚\ s¡÷bÕj·T\T edü÷\T #˚dTü Ô Hêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü j·T÷ìbòÕyéT\ ø√dü+, |ü⁄düÔø±\ ø√dü+, ùdºwüqØ ø√dü+ n<äq+>± Ks¡Tà ô|≥ºe\dæek˛Ô+~. $<ä´ ø√dü+ Ç+‘· m≈£îÿe <ÛäHêìï Ks¡TÃô|{Ϻ q|üŒ{Ïø° kÕ+πø‹ø£ $<ä´ nsTT‘˚ \_ÛdTü +Ô <˚y÷Ó ø±ì HÓ‹’ ø£ |üsy¡ TÓ qÆ $<ä´ \_Û+#·&+É ø£w+ºü >± e÷]b˛sTT+~. ø£qTø£ áHê&ÉT eTq+ eTq |æ\¢*ï dü÷ÿfi¯fl˝À, ø±˝ÒJ˝À¢ #˚]Œ+#˚ eTT+<äT >∑+;Ûs¡+>± Ä˝À∫+#·e\dæq nedüs¡+ m+‘ÓH’ ê ñ+~. m+<äTø£+fÒ eTq |æ\\ ¢ T &Üø£ºs¡T¢>±H√, Ç+»˙s¡T¢>±H√ s¡÷bı+~ ˇø£y˚fi¯ HÓ’‹ø£ |ü‘·HêìøÏ >∑Ts¡e⁄‘˚ n+‘· ø£ + fÒ |ò ü T Às¡ y Ó T Æ q qwü º + eTs=ø£ f Ò

^≥TsêsTT

6`6`2014

eTT+≥T+~? á ø±s¡D+ e\¢ eTq+ eTq |æ\*¢ ï qø±sê‘·àø£ <Û√s¡DìÏ ne\+ _Û+#·≈£î+&Ü düø±sê‘·àø£ <Û√s¡DÏì ô|+#˚ dü÷ÿfi¯fl˝À, ø±˝ÒJ˝À¢H˚ #˚]Œ+#ê*. Ç+ø± Ä $<ë´\j·÷\T eTq |æ\¢*ï $X¯«dü ˙j·T‘· ø£\yês¡T>±q÷, XÊ+‹Á|æjT· T\T >±q÷, dü‘´· dü+<ÛTä \T>±q÷, ô|<ä\ › |ü≥¢ >ös¡e uÛ≤e+ ø£\yês¡T>±q÷, |æqï\qT Áù|$T+#˚yês¡T>±q÷, qeTàø£dTü \ Ô T>±q÷, ø£eå ÷>∑TD+ ø£\yês¡T>±q÷, ì‘·´ dü+‘√ wüß\T>±q÷ s¡÷bı+<˚˝≤ r]Ã~<ë›*. Ç+ø± eTq |æ\¢\≈£î m˝≤+{Ï $<ë´ \j·÷˝À¢ #˚]Œ+#ê\+fÒ nø£ÿ&É yês¡T |æ\¢\≈£î uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\qT H˚πsŒyê¬s’ ñ+&Ü*. ‘êqT #˚dæq <ëìï >∑T]+∫, #Ó|æŒq <ëì >∑T]+∫ <˚e⁄ì eTT+<äT »yêãT #Ó|ü⁄Œø√e\dæ ñ+≥T+<äH˚ $wü j·÷ìï yê]øÏ q÷]b˛j·÷*— nHê´j·÷ ìøÏ , nÁø£ e ÷ìøÏ bÕ\Œ&É ≈ £ L &É < ä ì , \+#·>=+&ç‘H· êìøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&Ü\ì Væ≤‘·e⁄ >∑s¡bÕ*, m<äT{Ïyê]‘√ e÷{≤¢&É e\dæ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT Ä∫‘·÷∫ e÷{≤¢&Ü \ì, ∫s¡Tqe⁄«‘√, eTè<äTe⁄>± e÷{≤¢&Ü \ì H˚sêŒ*. á$<Ûä+>± nø£ÿ&É $<ë´ ãT<äT*∆ ï H˚sT¡ Ã≈£îqï eTq |æ\\ ¢ T düe÷C≤ ìøÏ ˇø£ ◊&çjT· ˝Ÿ>±, dü÷Œ¤]ÁÔ |ü<ë‘·\T>± s¡÷bı+<ä>∑\>±*. 17


"≥Å∞QÆ∞ÉÏ@ 88 PÜ«∞`üÅ∞

`«Ñ¶πÇ‘Ï=ÚÖò Y∞~üP<£ (Y∞~üP<£ J=QÍǨÏ#O)–6 =∞øÖÏ<å ã¨~Úº^£ J|∞Öò PÖÏ =∞ø^Œ∂k

28. JÖò Hõãã ¨ π

=∞Hͯ J=`«~} °

Jáê~° Hõ$áêjÅ∞_»∞ Ѩ~°=∞ Hõ~°∞}Ï=∞Ü«Ú_»∞ JÖÏ¡ÇπÏ ¿Ñ~°∞`À

52 – 56 Z=iHõ~Ú`Õ "Õ∞=Ú W`«óѨÓ~°fiO „QÆO^ä•xflKåÛ"≥∂ "å~°∞ nxfl (Y∞~üP<£x) qâ◊fiã≤™êÎ~∞° . "åiH˜ nxfl qxÑ≤Oz#ѨC_»∞ "å~°∞, ''"Õ∞=Ú nxfl qâ◊fiã≤OKå=Ú, Wk "åã¨=Î OQÍ<Õ ã¨`º« O, =∂ „ѨÉ∞íè =Ù =^ŒÌ #∞O_ç (=zÛOk), "Õ∞=∞~Ú`Õ WO`«‰Ωõ =ÚO^Õ =Úã≤=¡ ÚÅ=Ú.——73 giHõ~Ú`Õ gi „ѨuѶŨ O ~Ô O_»∞ Ѩ~åºÜ«∂Å∞ W=fi|_»∞`«∞Ok,74 "å~°∞ Hõ#|~°z# xÅHõ_»‰õΩ |^Œ∞Å∞QÍ.75 (73= áê^Œã¨∂zHõ QÆ`« ã¨OzHõ `«~°∞"å~Ú)

=∞ǨÏhÜ«∞ Ü«¸ã¨∞Ѷπ (J) Ѩ~=° ∞ =∞Ç≤Ï=∂xfi`« „ѨÉ∞íè =Ù ã¨xflkèÖ’ WÖÏ "Õ_∞» ‰õΩO\Ï~°∞: <å =ÚyOѨ٠W™ê¡"∞£ (h q^èÜ Õ ∞« `å =∂~°Oæ ) g∞^Œ [iˆQÖÏ K«∂_»∞, JOu=∞ Ѩi}Ï=∞O s`åº <Õ#∞ ã¨[#˚ ∞Å~Ú# ã¨^• Kå~°∞Å`Àáê@∞ KÕiáÈÜÕ∞ÖÏ KÕ~Ú. (Ü«¸ã¨∞Ѷπ : 101) Ǩτ[`ü =¸™ê (J) `«# *Ïu#∞^ÕtÌ Oz WÖÏ JO\Ï~°∞ : [#∞ÖÏ~å! g∞~°∞ x[OQÍ<Õ ^≥"· åxfl qâ◊fiã≤OKÕ"å~°~Ú`Õ PÜ«∞<ÕÃÑ·<Õ ÉèÏ~°O "≥∂ѨO_ç, =Úã≤=¡ ÚÅ~Ú#@¡~Ú`Õ. (Ü«¸#∞ãπ : 84). |h W„™ê~¸Öò Jã¨Å∞ ^è~Œ ‡° O Ü«¸^Œ∞=∞`«O HÍ^Œ∞, W™ê¡"∞£ . D q+¨Ü∞« O q∞„`«∞Å∂ â◊„`«∞=ÙÅ∂ JO^Œ~∂° Ziy#"åˆ~. HÍQÍ Ñ¶~≤ B ü <£ ã¨=Ú„^ŒOÖ’ =ÚxˆQ@ѨC_»∞ ѨeH˜# z=i =∂@Å∞ Wq: <Õ#∞ XѨÙʉõΩ<åfl#∞, Ü«∞^•~°÷ ^≥=· O, |h W„™ê~¸Öò qâ◊fiã≤O z# "å_Õ `«Ñʨ =∞Ô~=fi_»∂ HÍ_»x† <Õ#∞ ã¨~Ú`«O q^èÜ Õ ∞« `«`À q#„=Ú_»~Ú#"å_ç#Ü«∂º#∞.(Ü«¸#∞ãπ :90) |h W„™ê~¸Öò „Ѩ=HõÅ Î O^Œi ^è~Œ ‡° O ‰õÄ_® W^Õ W™ê¡"∞£ : "Õ∞=Ú `Ò~å`üx J=`«iOѨ*âË ß=Ú, JO^Œ∞Ö’ =∂~°Éæ ’^è<Œ å LOk, HÍOf LOk. =Úã≤=¡ ÚÖË J~Ú# „Ѩ=HõÅ Î O^Œ~∂° , Ü«¸^Œ∞֡ᷠÈ~Ú# "åi =º=Ǩ~åÅÖ’ ^•xHõ#∞QÆ∞}OQÍ<Õ f~°∞Ê K≥¿ÑÊ"å~°∞. (JÖò =∂~Ú^• : 44) Ǩτ[`ü ã¨∞Öˇ=· ∂<£ (J) ^è~Œ ‡° O ‰õÄ_® W^Õ† HÍQÍ ã¨ÉÏ~å}˜ PÜ«∞xfl qâ◊fiã≤ã∂¨ Î WÖÏ JO@∞Ok : <Õ#∞ ã¨∞Öˇ=· ∂<£`À áê@∞, JÖÏ¡ÇÏπ qâ◊fi„ѨÉ∞íè =Ù q^èÜ Õ ∞« `«#∞ ã‘fiHõiOKå#∞. (J<£ #"£∞¡ : 44) W^Õ ^è~Œ ‡° O Ǩτ[`ü D™ê (J), PÜ«∞# t+¨µºÅk ‰õÄ_®: h t+¨ºQÆ}OÖ’ ##∂fl <å ã¨O^ÕâÇ◊ Ϩ ~°∞_ôfl qâ◊fiã≤OK«_ç Jx <Õ#∞ „¿Ñ~°} HõÅQÆ*ãË #≤ ѨÙÊ_»∞ "å~°∞, '"Õ∞=Ú qâ◊fiã≤O Kå=Ú, =∞i "Õ∞=Ú =Úã≤=¡ ÚÅ=∞x ™êHõº∆ =∞~Ú xÅ∞=O_ç.— (JÖò =∂~Ú^• : 111) 18

w@∞~å~Ú

D =º=Ǩ~°OÖ’ XHõ J#∞=∂#O HõÅQÆ=K«∞Û. J~°c ÉèÏ+¨ Ö’x Ѩ^•Å∞, W™ê¡"∞£ , =Úã≤"¡ ∞£ J#flq qaè#fl ^ÕâßÅ∞, qaè#fl ÉèÏ+¨ÅÖ’ ZÖÏ „ѨÜ≥∂yOK«|_»`å~Ú. nx P^è• ~°OQÍ J#∞=∂#Ѩ_»@O ˆH=ÅO Jq"ÕHõ"Õ∞ JxÑ≤ã¨∞ÎOk. ZO^Œ∞HõO>Ë Jã¨Å∞ q+¨Ü∞« O D J~°c Ѩ^•ÅÃÑ·# P^è•~°Ñ_¨ ç ÖË^∞Œ , "åã¨=Î OQÍ D Ѩ^•Å∞ U J~°O÷ Ö’ J~°c ÉèÏ+¨Ö’ „ѨÜ∂≥ yOK«|_»`åÜ≥∂ J^Õ =ÚYº=∞~ÚOk. D PÜ«∞`ü ÅÖ’ ã¨∂zOz# Jã¨Å∞ q+¨Ü∞« O ^≥=· O `«~Ñ° Ù¨¶ # =zÛ# "åã¨=Î ^è~Œ ‡° O, „ÔHã· =Ψ "≥∂, Ü«¸^Œ`fi« "≥∂, =ÚǨÏ=∞‡ nÜ«∞"≥∂ HÍ^Œ∞. x*ÏxH˜ ^≥·=„Ѩ=HõÎÅ∞, ^≥·=„QÆO^ä•Å ^•fi~å =zÛ# ^≥"· å^ÕâßÅ ã¨=∞HõO∆ Ö’ q^èÜ Õ ∞« `å t~°ã∞¨ û q#„=∞O K≥Ü∞« º _»"∞Õ Jã¨Å∞ ^è~Œ ‡° O. D "≥Y· i U „Ѩ^âÕ O◊ Ö’, U ^≥=· Éè‰í Ωõ _Î ∞» , U HÍÅOÖ’ J=ÅOaOz<å J`«#∞ XHõ qâ◊fi [h#, ã¨<å`«#, âßâ◊fi`« ã¨`º« ^è~Œ å‡xfl J#∞ã¨iOKÕ"å_»#fl =∂@. D ^è~Œ å‡xfl Z=Ô~=~°~Ú`Õ ã¨~~° Ú# ã¨Ê$ǨÏ`À, z`«âÎ √◊ kú`À J=ÅO aOKå~À "å~°∞ =¸™ê (J) `«~∞° "å`« „H©ã∞¨ Î (J)#∞, PÜ«∞# `«~∞° "å`« =ÚǨÏ=∞‡^£ (ã¨)#∞ qâ◊fiã≤O K«_O» ^è~Œ ‡° Ѩi=~°#Î O HÍ^Œ∞, x*ÏxH˜ Jk ã¨`º« ^è~Œ ‡° O J=ÅO|#‰õΩ ã¨ÇϨ [ =∞~Ú#, 㨿ÇÏ`«∞Hõ=∞~Ú# P=â◊ºHõ`.« nxH˜ aè#flOQÍ Z=~°~Ú`Õ PÜ«∂ „Ѩ=HõÅ Î (J) J#∞ Ü«∂Ü«ÚÅ =~åæÅÖ’ J<åÖ’z`«OQÍ K˘~°|_»`å~À ÖË^• ѨÙ_»`å~À, *ÏfÜ«∞, =Oâß#∞QÆ`« =~°æ ^Œ∞~°a=è ∂<åÅ∞ Z=i q+¨Ü∞« OÖ’#~Ú`Õ Jã¨Å∞ ^èŒ~°‡O ~°∂ѨO ^èŒiOKåÜ≥∂, "å~°∞ ˆH=ÅO Ü«¸^Œ∞Å∞, „ÔHã· =Ψ ÙÅ∞QÍ LO_çáÈÜ«∂~°∞† =ÚǨÏ=∞‡^£ (ã¨) ~åHõ`À "åi J*Ï˝#Ѩ٠~°OQÆ∞ |Ü«∞@Ѩ_Oç k. "å~°∞ JOu=∞ ^≥=· „Ѩ=Hõ#Î ∞ u~°ã¯¨ iOK«_O» `À áê@∞ =Ú#∞‡O^Œ∞ ‰õÄ_® =Úã≤=¡ ÚÅ∞QÍ LO_»\ÏxH˜ W+¨ì Ѩ_Ö » ^Ë ∞Œ . JO`ÕHÍHõ, `«=∞ D KÕ+¨ì=Å¡, "å~°∞ `å=Ú =Ú#∞Ѩ٠‰õÄ_® x*ÏxH˜ ''=Úã≤=¡ Ú——Å∞ (^≥=· q^èÜ Õ Ú « Å∞) HÍ~°x, Hˆ =ÅO XHõ „Ѩ=HõÎ ÖË^• H˘O^Œ~∞° „Ѩ=HõÅ Î =ºH˜QÎ `Æ « „¿Ñ=∂#∞~åQÍʼnõΩ Ö’#~Ú L<åfl~°x, ÖË^• `å`«=Ú`åÎ`Å « JO^è•#∞ã¨~} ° #∞ ^è~Œ ‡° OQÍ KÕã∞¨ ‰õΩ<åfl~°x x~°∂Ñ≤OKå~°∞.

6-6–2014


J_»∞QÆ∞*Ï_»Å∞

=∞ǨHõ~∞° } HõÅ"å_»∞, J`«ºO`« ^ŒÜ∂« =∞Ü«Ú_»∞ J~Ú# JÖÏ¡ÇÏπ ¿Ñ~°∞`À „áê~°Oaèã∞¨ <Î åfl#∞.

ã¨ÇÏ‘ ÇπÏ |∞MÏi L~°∂Ì J#∞"å^ŒO : ǨÏ[„ `ü JÖÏ¡=∂ =Ç‘Ï^Œ∞[˚=∂ (~°.JÖˇ)·

`≥Å∞QÆ∞ J#∞"å^ŒO: +¿ Mò ǨÏg∞^Œ∞ÖÏ¡ +¨sѶπ

L"£∞~å Q„ OÆ ^äOŒ 24= J^蕺ܫ∞O XHõ „ã‘Î XHõ ѨÙ~°∞+¨µx `«~°Ñ¶¨Ù #∞Oz ǨÏ*ò Ü«∂„`«‰õΩ áÈ=@O. ^è~Œ ‡° ã¨=∞‡`«"∞≥ #ÿ q+¨Ü∞« "Õ∞<å?

79. Ǩτ[`ü J|∞ÌÖÏ¡ÇÏπ a<£ JÉσãπ(~°lJ<£) WÖÏ LÖËd¡ OKå~°∞† Ѷ[¨ Öò a<£ JÉσãπ(~°lJ<£) XHõ™êi ^≥·=„Ѩ=HõÎ =∞Ǩâ◊Ü«ÚÅ∞ =ÚǨÏ=∞‡^£(ã¨) QÍi "≥#∞Hõ ÉèÏQÆOÖ’ XO>ˇ g∞^Œ ‰õÄ~˘Ûx „ѨÜ∂« }O KÕã∂¨ Î L<åfl~°∞. WO`«Ö’<Õ YãπJ"£∞ `≥Q‰Æ Ωõ K≥Ok# XHõ =∞Ç≤Ïà◊ JHõ¯_»‰Ωõ =zÛOk. JѨÙÊ_»∞ Ѷ[¨ Öò P"≥∞ "≥Ñ· Ù¨ Z_»`Q≥ ‰Æ Ωõ O_® K«∂ã¨∂Î L<åfl~°∞. P"≥∞ QÍ~°∞ ‰õÄ_® Ѷ¨[Öò#∞ `«^ÕHõ ^Œ$+≤ì`À K«∂_»™êQÍ~°∞. ^≥·=„Ѩ=HõÎ(ã¨) QÍ~°∞ Ѷ¨[Öò =ÚMÏxfl Ѩ@∞ì‰õΩx =∞~˘Hõ "≥·Ñ¨Ù#‰õΩ uÑ≤Ê"Õâß~°∞. JѨÙÊ_»∞ P"≥∞ QÍ~°∞ WÖÏ J<åfl~°∞† F ^≥=· „Ѩ=HÍÎ(ã¨)! JÖÏ¡ÇÏπ qkèQÍ x~°~‚ ÚOz# ǨÏ*ò Ü«∂„`« =∂ `«O„_ç QÍ~°∞ ‰õÄ_® P qkèx x~°fiÇ≤ÏOK«=Åã≤ =zÛOk. HÍx =∂ `«O„_ç QÍ~°∞ ‰õΩ~°∞=$^Œ∞úÅ∞. =∞iÜ«Ú XO>ˇ gѨ٠ÃÑ·H˜ Zˆ H ¯ q+¨ Ü « ∞ OÖ’ ‰õ Ä _® PÜ« ∞ #(㨠) QÍ~° ∞ |ÅÇ‘Ï#∞Å∞. Hõ#∞Hõ PÜ«∞# QÍ~°∞ XO>ˇ gѨ٠ÃÑ·H˜ ZH˜¯ ‰õÄ~ÀÛÖË~°∞. Hõ#∞Hõ =∂ <å#fl QÍi `«~°Ñ¶¨Ù #∞Oz ǨÏ*ò Ü«∂„`«#∞ <Õ#∞ KÕѨ@ì=K«∞Û<å? ^ŒÜ«∞KÕã≤ D q+¨Ü«∂xfl g∞~°∞ <å‰õΩ `≥eÜ«∞ *ˇÜ∞« ºO_ç. 'J=Ù#∞— g∞~°∞ PÜ«∞# `«~Ñ° Ù¨¶ #∞Oz ǨÏ*ò Ü«∂„`«#∞ KÕѨ@ì=K«Ûx „Ѩ=HõÎ(ã¨) q=iO Kå~°∞. D ã¨OѶ∞¨ @# ^≥=· „Ѩ=Hõ(Î ã¨) QÍi ǨÏ[˚`∞« Öò q^• [iy#ѨÙÊ_»∞ LxH˜Ö’H˜ =zÛOk.

25= J^蕺ܫ∞O Ñ≤Å¡Å∞ ǨÏ*ò Ü«∂„`«‰Ωõ áÈ=@O QÆ∞iOz. 80. Ǩτ[`ü Wɡfl JÉσãπ(~°lJ<£) WÖÏ LÖËd¡ O w@∞~å~Ú

Kå~° ∞ † XHõ ™ êi ^≥ · = „Ѩ = Hõ Î =∞Ǩ  â◊ Ü « Ú Å∞ =ÚǨ Ï =∞‡^£ ( 㨠) <å‰õ Ω ň Q rx WzÛ ~å„u ã¨=∞Ü«∞OÖ’ =Ú*ò^eŒ á¶ê #∞Oz q∞<å‰õΩ ѨOáê~°∞. 81. Ǩτ[`ü J|∞ÌÖÏ¡ÇÏπ a<£ JÉσãπ(~°lJ<£) WÖÏ LÖËd¡ OKå~°∞† XHõ™êi <Õ#∞ <å‰õΩ K≥Ok# P_» QÍ~°|ú O gѨÙÃÑ·# ZH˜¯ q∞<å‰õΩ =KåÛ#∞. JѨÙÊ_»∞ <Õ#∞ Ü«ÚHõÎ=Ü«∞ã¨∞‰õΩ KÕ~°∞‰õΩO@∂ L<åfl#∞. ^≥=· „Ѩ=Hõ(Î ã¨) QÍ~°∞ P ã¨=∞Ü«∞OÖ’ q∞<å =^ŒÌ #=∂A KÕ~Úã¨∂Î L<åfl~°∞. #=∂AÖ’x "≥Ú^Œ\˜ „âı}Ö ˜ ’x H˘O`« ÉèÏQÆOÖ’ #∞Oz „ѨÜ∂« }˜OKå#∞. P `«~∞° "å`« <Õ#∞ ™êfis KÕã∂¨ Î L#fl <å‰õΩ K≥Ok# P P_» QÍ~°ú|OÃÑ· #∞Oz kyáÈÜ«∂#∞. P [O`«∞=Ù JHõ¯_» L#fl ѨzÛHõ „Ѩ^âÕ O◊ Ö’ ѨzÛ "Õ∞`« "Õ∞Ü«∞@O „áê~°OaèOzOk. <Õ#∞ ^≥=· „Ѩ=Hõ(Î ã¨)QÍi "≥#∞Hõ ÉèÏQÆOÖ’ „Ѩ[Å`Àáê@∞ #=∂A „âı}∞Ö’¡ Hõeã≤ áÈÜ«∂#∞. Ü«¸#∞ãπ Wɡfl +≤Ç¨ Éò #∞Oz WÖÏ LÖË¡dOKå~°∞, D ã¨OѶ¨∞@# q∞<å Ѩ@} ì OÖ’, ǨÏ[˚`∞« Öò q^•Ö’ [iyOk. 82. ™ê~ÚÉò a<£ Ü«∞r^£ WÖÏ LÖË¡dOKå~°∞† JѨÙÊ_»∞ <Õ#∞ <å `«e^¡ OŒ „_»∞Å`À Hõeã≤ L<åfl#∞. WOHÍ ^≥=· „Ѩ=HõÎ =∞Ǩâ◊ÜÚ « Å∞ =ÚǨÏ=∞‡^£(ã¨) QÍi`À ǨÏ*ò Ü«∂„`«#∞ ‰õÄ_® KÕ~ÚOKå~°∞. JѨÙÊ_»∞ <Õ#∞ Hˆ =ÅO U_»∞ ã¨O=`«û~åÅ ÉÏÅ∞}˜‚ =∂„`«"Õ∞. 83. AJÜü∞^£ a<£ J|∞Ì„~°Ç¨ ‡<£ WÖÏ LÖËd¡ O Kå~°∞† L=∞~ü a<£ J|∞ÌÖò Jr*ò ™ê~ÚÉò a<£ Ü«∞r^£`À WÖÏ K≥|∞`«∂ LO_»QÍ <Õ#∞ q<åfl#∞† ^≥·=„Ѩ=HõÎ =∞Ǩâ◊Ü«ÚÅ∞ =ÚǨÏ=∞‡^£(ã¨) QÍi ™ê=∂#∞#∞ "≥∂ã¨∂Î ™ê~ÚÉò`À ǨÏ*ò Ü«∂„`«#∞ KÕ~ÚOKå~°∞. 6-6–2014

19


m]øÏìïø£Äq+<ëìï \ |òü*‘ê\T m|ü⁄Œ&Ó’Hê düπs ø=+<ä ø £*–ùdÔ eT]ø=+<ä]øÏ

u≤<ÛäqT $T–*kÕÔsTT. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT e∫Ãq |òü*‘ê\T <˚X¯+˝À #ê˝≤eT+~ì uÛÑj·Tô|&ÉT‘·THêïsTT. qπs+Á<ä <ëyÓ÷<äsY <ëdt yÓ÷&û X¯ø£+ yÓTT<ä\e⁄‘·Tqï<ä+fÒ Äj·Tq Ä˝À#·q\T, >∑‘·+˝À Äj·Tq |ü]bÕ\q˝À >∑T»sê‘Y #·$#·÷dæq nqTuÛÑyê\T ‘Ó*dæqyê]øÏ, sêqTqï s√E\T m˝≤ ñ+{≤jÓ÷ nì }Væ≤+ #·T≈£î+fÒ uÛÑj·T+ ø£\>∑&É+ düVü≤»+. nsTT‘˚ Äj·Tq sêø£‘√ |ü⁄\øÏ+∫b˛‘·Tqï yêfi¯ófl ≈£L&Ü ñHêïs¡T. eTTK´+>±

eTqπø<√ eTT|üŒì ø±<äT, ˝ÖøÏø£ |ü⁄Hê<äT\ MT<ä ì\ã&ɶ á <˚XÊìøÏ, á <˚X¯|ü⁄ kÕe÷õø£ $\Te\≈£î, eTTK´+>± uÛ≤e düyÓTÆø£´‘·≈£î uÛÑ+>∑+ ‘·|üŒ<äì e÷Á‘·+ ns¡+ú ne⁄‘·Tqï~. á dü+>∑‹ì ‘Ó\+>±D Á|ü»\T n+<ä]ø£+fÒ eTT+<˚ ns¡+ú #˚dTü ≈£îì Äj·Tq nedüs¡+ ˝Ò<äqT≈£îHêïs¡T. mìïø£\ MT<ä mH√ï ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îì ñqï uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغøÏ nôd+;¢˝À ◊<äT, bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ˇπø ˇø£ÿ kÕúq+‘√ dü]ô|{≤ºsT¡ . n+‘·{Ï $»„‘q· T Á|ü<]ä Ù+∫ q+<äT≈£î ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT n_Ûq+~+ #ê*. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î

eTTK´eT+Á‘· T \T>± ø=+‘· s TTHê VüQ+<ë>± e´eVü≤]kÕÔs¡T. ø±˙ u≤ãT >±s¡T n˝≤ #˚j·T˝Ò<äT. ∫+‘· #·∫ÃHê |ü⁄\T|ü⁄ #êeq≥Tº ‘Ó\+>±D πøe\+ |ü~ùV≤qT kÕúHê\πø |ü]$T‘·yÓTÆb˛sTT n~ ≈£L&Ü ôV’≤<äsêu≤<é˝À _C…|æ z≥¢‘√ ¬>*∫q #·+Á<äu≤ãT &Ü+_ø±\T $+≥T+fÒ πød”ÄsY |ü<˚|ü<˚ #Ó|æŒq≥Tº Äj·Tq HÓfÒºdæHê düπs Ä+Á<Ûë≈£î yÓfi‚fl˝≤ ˝Ò&TÉ . eTT+<äT>± Äj·Tq bıs¡T>∑T sêÁwü+º eTTK´eT+Á‹ nqï $wüjT· + >∑Ts¡TôÔ |≥Tº ø√yê*. nø£ÿ&É ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕØºì ¬>*|æ+∫qfÒº Çø£ÿ&É Á|ü»\T ‘Ó\+>±D

Äj·Tq Væ≤+<ä÷ uÛ≤eC≤˝≤ìï uÛ≤s¡‘· C≤rj·T kÕ+düÿè‹ø£ yê<ä+>± $dü]Ô +#ê \ì ‘·|üq |ü&ÉT‘·Tqï #Ûê+<ädüesêZ\T, Äj·Tq Ä]úø£ dü+düÿs¡D\˝À uÛ≤>∑ kÕ«eTT\T>± e÷] ø√≥¢≈£î |ü&ɬ>‘êÔ\ì ø£\\T>∑+≥Tqï yê´bÕs¡ <äfi≤Ø esêZ\T, <˚X¯+ m≥Tb˛sTTHê |òüs¡yê˝Ò<äT J‘·+ ô|s¡>±*, <Ûäs¡\T ‘·>±Z* nì e÷Á‘·y˚T Ä˝À∫+#˚ eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ uÛÑÁ<ä Je⁄\T Ç{≤¢ $$<Ûä esêZ\T Äj·Tq sêø£qT ÄVü ‰ «ìdü T Ô H êïsTT. Äj· T q Á|ü < Û ë ì ne⁄‘·Tqï+<äT≈£î Äq+~düTHÔ êïsTT. ø±˙ á Äq+<ä+ ø£+fÒ ø=+<äs¡T Ä˝À#·Hê |üsT¡ ˝À¢ e´ø£eÔ Te⁄‘·Tqï uÛj Ñ T· + eTTe÷à {Ïø° ˇø£ Á|üe÷<ä dü÷∫ø£>±H˚ ns¡+ú #˚dTü ø√yê*. Á|üe÷<ä+ n+fÒ e´øÏÔ>∑‘·+>±

ø=‘·Ô uÛÑj·T+ |ü≥Tº≈£îqï~. yÓ÷&û ‘Ó\+ >±D≈£î yÓTT+&ç#s˚ TT #·÷|ü⁄‘ê&Éì, #·+Á<ä u≤ãT #˚‹˝À ø°\Tu§eTà>± e÷] Ä+Á<Ûë |üø£åbÕ‹>± ñ+{≤&É˙ nqTe÷ìkÕÔs¡T. n~Ûø±s¡+ MT<ä, ôV’≤<äsêu≤<é MT<ä n#·+ #·\yÓTÆq yê´yÓ÷Vü≤+ ñqï #·+Á<äu≤ãT @<√ ≈£îÁ≥ #˚dæ ôV’≤<äsêu≤<éqT πø+Á<ä bÕ*‘· ÁbÕ+‘·+ #˚kÕÔ&Éì, ˝Ò<ë ¬s+&ÉT sêÁcÕº\qT ˇø£ÿ{Ï #˚kÕÔ&ìÉ n+≥THêïs¡T. BìøÏ #·+Á<äu≤ãT #·|ü\‘·«y˚T ø±s¡D+. Äj·Tq n|ü⁄Œ&˚ eT∞fl 2019øÏ dü+ã+~Û+ ∫q |ü>{ ∑ Ï ø£\\T yÓTT<ä\Tô|{≤º&TÉ . M\ sTT‘˚ Ä˝Àù| ‘Ó\+>±D≈£î ekÕÔq+≥T Hêï&ÉT. sê»˙‹ ‘Ó*dæqyêfi¯ófl mes¡÷ Ç˝≤ e÷{≤¢&sÉ T¡ . ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ ø=ìï eTsê´<ä˝…’Hê bÕ{ÏkÕÔs¡T. ø±uÀj˚T

sêÁwüdº $ü T‹ì >¬ *|æ+#ês¡qï dü+>∑‹ >∑Ts¡TÔ ô|≥Tºø√yê*. y˚πs sêÁwüº+ e´eVü‰sê˝À¢ y˚\T ô|≥º&É+ eT+∫~ ø±<äqï $wüj·T+ ns¡ú+ #˚düTø√yê*. ø£˙dü+ ‘Ó\+>±D ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ H˚‘·˝…’Hê Äj·Tq≈£î Ä $wüj·T+ uÀ<Ûä|üs¡#ê*. ìC≤ìøÏ z≥¢ yêØ>± #·÷dæHê d”≥¢ yêØ>± #·÷dæq Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏñqï Ä<äs¡D ø£+fÒ Çø£ÿ&É ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹H˚ Á|ü»\T m≈£îÿe>± Ä<ä]+#ês¡T. ‘Ó \ +>±D˝À ¬ s +&√ sê»ø° j · T bÕغ {°ÄsYmdt <ä]<ë|ü⁄˝À¢ ≈£L&Ü ˝Ò<äT. ø±˙ #·+Á<äu≤ãT≈£î »>∑Hé #ê˝≤ #˚sT¡ e˝ÀH˚ñ Hêï&ÉT. πs|ü{Ï qT+∫ u≤ãT >±]ì ìÁ<ä b˛˙j·Tqì Á|ü‹qã÷ì eTØ ñHêï&ÉT. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ #·+Á<äu≤ãT |üø£ÿ

20

^≥TsêsTT

6`6`2014


#·÷|ü⁄ e÷H˚dæ eTT+<äT#·÷|ü⁄‘√ e´e Vü≤]ùdÔ eT+∫~. Çø£b˛‘˚ yÓ÷&û ‘Ó\+>±D≈£î qwüº+ #˚kÕÔ&Ü? n+fÒ ˇø£ÿ ‘Ó\+>±D≈£î qwü+º #˚j·÷\qï Ä˝À#·q Äj·Tq≈£î ñ+&Éø£b˛e#·TÃ. n˝≤ #˚j·÷\ì Á|üj·T‘·ï+ ≈£L&Ü #˚j·T&ÉT. n~ Äj·T q≈£î ∫qï $wüj·T+. m+<äTø£+fÒ Äj·T q≈£î ô|<ä›ô|<ä› mC…+&Ü\T ñHêïsTT. ìC≤ìøÏ ny˚ m≈£îÿe Á|üe÷<äø£s¡+. me¬s’Hê uÛÑj·T|ü&Ü*‡+~ yê{Ï >∑T]+#˚. Ç|ü⁄Œ&ÉT <˚X+¯ ˝À Á|ü>‹∑ o\ ˝ÖøÏøX£ ≈¯ î£ \ Ô T uÛÑj·T|ü&ÉT‘·Tqï~ ≈£L&Ü Äj·Tq #Ûê+<ädüyê<ä #·]Á‘· #·÷ùd. yÓ÷&ûøÏ #Ûê+<ädüyê<ä #·]Á‘· ñ+~. Bìï yêCŸù|sTT eTT+<äT #Ûê+<ädüyê~ nqT ≈£îqï ˝≤˝ŸøwÏ Hü é n<ë«˙H˚ <Ûèä e|ü]#ês¡T. øπ e\+ eT‘ê_Ûe÷q+ ñ+fÒ |òsü ê«˝Ò<Tä , ø±ì Äj·Tq≈£î |üs¡eT‘· <˚«wü+ ñ+<ä qï~ <˚X¯eT+‘ê >∑T]Ô+∫q yêdüÔe+. >∑T»sê‘Y˝À >√Á<ë s¬ \ ’ T Á|üe÷<ëìøÏ Á|ür ø±s¡+>± (?) y˚˝≤~eT+~ ne÷j·T≈£î \qT }#·ø√‘· ø√XÊs¡T. <ëìøÏ dü+ã+~Û+ ∫q C≤„|üø±\T Ç+ø± yÓ+{≤&ÉT‘·÷H˚ ñHêïsTT. yÓ÷&û n+&É‘√ n\¢]eT÷ø£\T y˚˝≤~ eT+~ì y˚{≤&ç #·+bÕsTT. Ád”\ Ô T, |ü⁄s¡Twüß\T, eTTdü*, eTT‘·ø± ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü ø£ì|æ+∫q Á|ü‹ eTTdæ¢+qT #·+ù|XÊs¡T. n\¢s˝ ¢¡ À yÓsTT´eT+~ <ëø± eTs¡DÏ+#·>± eTs√ eT÷&ÉTy˚\ eT+~ ne÷j·T≈£î\T ø£‘å >· ±Á‘·T˝…’ n|üŒ{Ï øÏsê‘· ø±ìøÏ Á|ü‘´· ø£å kÕ≈£îå \T>± $T–˝≤s¡T. ø±˙ á <˚X¯+˝À #·{≤º\T, ø√s¡Tº\T Ä~Û|ü‘·´ X¯≈î£ \ Ô kÕøå±´\T ‘·|Œü nD>±]q esêZ\ ÄÁø£+<äq\T $qe⁄ nq&ÜìøÏ eTq ø£fi¯fl eTT+<˚ #·T+&É÷s¡T πødüT ñqï~. #·T+&É÷s¡T ì+~‘·T\qT #·÷d” #·÷&É q≥T¢ e~˝Òdqæ fÒº ø√s¡T\ º T qπs+Á<äy÷Ó &ûì ≈£L&Ü e~˝ÒXÊsTT. >∑T»sê‘Y e÷s¡D ø±+&É≈î£ yÓ÷&û ø£eå ÷|üD ø√s¡˝<Ò Tä . ø£˙dü+ <ëìï K+&ç+#·˝<Ò Tä . MTs¡T »]–q <ëìøÏ ∫+‹düTÔHêïsê nì ˇø£ $<˚o $˝Òø£] n&ç–‘˚ ªne⁄qT...! MT&çj·÷qT y˚TH˚CŸ

#˚düTø√q+<äT≈£î ∫+‹düTÔHêïµqì #ÓbÕŒ &É+fÒ Äj·Tq ‘·\_s¡TdüT m˝≤+{Ï<√ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. Ä ‘·\_s¡TdüT‘√H˚ Äj·Tq ‘·q Á|ü#ês¡+˝À eTTdæ+¢ e´‹πsø£ yê´K´\T #˚XÊs¡T. áXÊq´ sêÁcÕº\≈£î yÓ[fl nø£ÿ&ç ã+>±¢ <˚oj·TT\T yÓ[fl b˛yê*‡+<˚qì #ÓbÕŒs¡T. eTTdæ¢+\T @ <˚X¯+ yê¬s’‘˚ Ä <˚X¯+ b˛e\dæ+<˚qì Äj·Tq |ü<˚|ü<˚ n+{≤&ÉT. n˝≤¬>’‘˚ Á|ü|ü+#·+˝À nH˚ø£ <˚XÊ˝À¢ eTTK´+>± ns¡_ø˘ <˚XÊ˝À¢, >∑˝ŸŒ¤˝À ñqï eTqyêfi¯fl dü+>∑‘˚$T{Ï? nqï~ ≈£L&Ü Ä˝À∫+ #ê*. n<=ø£ÿfÒø±<äT eT‘·+ yÓ÷&û bÕ\q˝À eTÚ*ø±+X¯+ nsTT‘˚ ˇø£ÿ ‘Ó\+>±Dπø ø±<äT j·÷e‘Y uÛ≤s¡‘<· X˚ ÊìøÏ |üP&ÉTÃø√˝Òì qwüº+ »s¡T>∑T‘·T+~. yÓ÷&û Ä]úø£ X¯≈£îÔ\T, nÁø£eT dü+bÕ<äHê |üsT¡ \ #˚‘T· ˝À¢ ø°\Tu§eTà. Äj·Tq yÓ+≥ n<ë˙, n+u≤˙\T ‘·|üŒ Ç+¬øes¡÷ ñ +&Ésì¡ $eTs¡Ù ≈£L&Ü ñ+&É<Tä . ìC≤ìøÏ yêfi¯fl e÷¬sÿ{Ÿ eP´Vü≤+˝À uÛ≤>∑+>±H˚ yÓ÷&ûì ≈£L&Ü ˇø£ düs¡T≈£î>± e÷]à y˚XÊs¡ì Á|ü#ês¡+ rs¡T‘ÓqTï\T #·÷ùdÔ ns¡úeTe⁄‘·T+~. m˝≤+{Ï düs¡T¬ø’Hê düπs dü¬s’q Á|ü#ês¡+ ñ+fÒ e÷¬sÿ{ŸqT Äø£]¸ düTÔ+~ nqï~ yê´bÕs¡ dü÷Á‘·+. <ëìï yÓ÷&û $TÁ‘·T\T neT\T#˚dæ ìs¡÷|æ+ #ês¡T. |üÁ‹ø£\T, #Ûêqfi¯ófl, πs&çjÓ÷\T, ôVA]¶+>∑T\T yÓTT<ä\T k˛wü˝Ÿ MT&çj÷· yÓTT‘·+Ô ø=H˚XÊs¡T. yÓ÷&û mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ _C…|æ #˚dqæ yÓTT‘·Ô+ Ks¡Tà nø£åsê˝≤ ◊<äTy˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ì ‘Ó*dæ <˚X¯+ eTT≈£îÿq y˚˝dÒ Tü ≈£î+{À+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈î£ yê´bÕs¡ Á|üø£≥q\ s¡+>∑+˝À m+‘· #·eø£u≤s¡T ñ‘·Œ‹ÔøÏ ≈£L&Ü Ç+‘· Ks¡Tà #˚jT· ˝Ò<≥ ä . ˇø£ÿ ôVA]¶+>¥\πø _C…|æ <ë<ë|ü⁄ 2500 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà #˚dæ+<ä≥. <˚X¯+˝À <ë<ë|ü⁄ 15 y˚\ ôVA]¶+>∑T\T ô|{Ϻ Ä bÕغ y˚\ø√≥T¢ Ks¡Tà #˚dæ+~. Çø£ |üÁ‹ø£˝À¢ Á|üø£≥q\T ø=<äTy˚˝Ò<äT. <˚X¯+˝Àì j·÷u…’ Á|ü<Ûëq yêsêÔ|üÁ‹ø£˝À¢ (nìï uÛ≤wü˝À¢) q\uÛ…’ s√E\bÕ≥T Á|üø£ ^≥TsêsTT

6`6`2014

yÓ÷&û Ä]úø£ X¯≈£îÔ\T, nÁø£eT dü+bÕ<äHê|üs¡T\ #˚‘·T˝À¢ ø°\Tu§eTà. Äj·Tq yÓ+≥ n<ë˙, n+u≤˙\T ‘·|üŒ Ç+¬øes¡÷ ñ+&És¡ì $eTs¡Ù ≈£L&Ü ñ+&É<äT. ìC≤ìøÏ yêfi¯fl e÷¬sÿ{Ÿ eP´Vü≤+˝À uÛ≤>∑+>±H˚ yÓ÷&ûì ≈£L&Ü ˇø£ düs¡T≈£î>± e÷]Ãy˚XÊs¡ì Á|ü#ês¡+ rs¡T‘ÓqTï\T #·÷ùdÔ ns¡úeTe⁄‘·T+~. m˝≤+{Ï düs¡T¬ø’Hê düπs dü¬s’q Á|ü#ês¡+ ñ+fÒ e÷¬sÿ{ŸqT Äø£]¸düTÔ+~ nqï~ yê´bÕs¡ dü÷Á‘·+. <ëìï yÓ÷&û $TÁ‘·T\T neT\T#˚dæ ìs¡÷|æ+#ês¡T. |üÁ‹ø£\T, #Ûêqfi¯ófl, πs&çjÓ÷\T, ôVA]¶+>∑T\T yÓTT<ä\T k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷ yÓTT‘·Ô+ ø=H˚XÊs¡T. ≥q*∫à _C…|æ yÓ÷&ûì Á|üy÷Ó {Ÿ #˚d+æ ~. Bìø√dü+ <ë<ë|ü⁄ 500 ø√≥T¢ Ks¡Tà #˚dæ+~. Ç$ø±ø£ Á|ü<Ûëq yês¡, e÷dü |üÁ‹ø£˝À¢ ≈£L&Ü 250 ø√≥¢‘√ ≈£î|üŒ\T ‘Ó|üŒ\T>± Á|üø£≥q\T Ç∫à Äø£≥Tº≈£îH˚ Á|üjT· ‘·ï+ #˚d+æ ~. Çø£ {°$˝À¢ á Á|üø≥ £ q\T ‘Ó>∑ }<äs¡>={≤ºsTT. nìï {°$˝À¢ ø£*|æ s√E≈£î s¬ +&ÉT y˚\kÕs¡T¢ yÓ÷&û {°$ ‘Ós¡MT<ä ø£ì|æ+#ê&ÉT. n+fÒ Äj·Tq Á|ü‹ ø£D å + Á|ü‘´· ø£å Á|ükÕs¡+˝ÀH˚ ñHêï&ÉT. BìøÏ m+‘· ˝Ò<äHêï 2000 y˚\ ø√≥¢ ø£+fÒ m≈£îÿy˚ Ks¡Tà nsTT´+<äì n+≥T Hêïs¡T. Ç+ø± πs&çjÓ÷, ù|òdtãTø˘, Ç+≥¬sï{Ÿ, yÓuŸôd’{Ÿ\˝À ≈£L&Ü yÓ÷B ìs¡+‘·s¡+ <äs¡Ùq+ Ç#˚Ã˝≤ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêïs¡T. Äj·Tq >∑‘· #·]Á‘·qT 21


‘Ós¡TeTs¡T>∑T #˚j·÷\qï ñ<˚›X¯´+‘√H˚ _C…|æ Äj·TqqT Á|ü‹ø£åD+ ‘Ós¡ MT<ä ñ+&˚˝≤ Á|ü#êsêìï s¡÷bı+~+∫+<äì e÷¬sÿ{Ÿ $X‚w¢ ≈ü î£ \T n+≥THêïs¡T. yÓ÷&ûøÏ kÕe÷õø£ ø√D+ ˝Ò<äT. Äj·Tq <˚ìø° #Ó+<ä&ÉT. Äj·Tq Á|ü#ês¡ düs¡[ #·÷dæq @ ˇø£ÿ]øÏ ≈£L&Ü yÓ÷&û düe÷ »+˝À me]yÓ’b˛ ns¡ú+ ø±<äT. Ä]úø£ e´edüú m˝≤ yÓTs¡T>∑T|üsT¡ kÕÔs√ #ÓbÕŒ\ì n&ç–‘˚ ªH˚qT Vü‰s¡«sY¶˝À #·<äe˝Ò<äT, Vü‰sY¶esYÿ #ê\Tµ nì #Ó|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. ‘·q≈£î ‘êH˚ ñ≈£îÿ eTìwæqì ø±ùd|ü⁄ düsê›sY e\¢uÛŸu≤sTT‘√ b˛\TÃ≈£îHêïs¡T. n+uÒ<äÿsYqT ndü+<äs¡“¤+>± ‘·\#·T ≈£îHêïs¡T. ù|<äyê&çqì, #êjYTyê˝≤qì #Ó|⁄ü Œ≈£îHêïs¡T. ∫es¡≈î£ ‘·H=ø£ ;dæì nì ≈£L&Ü Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£îHêïs¡T. |üfÒ˝Ÿ >∑T]+∫ Á|ü#ês¡+ #˚dTü ≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT |üf˝ Ò Ÿ ø±+Á¬>dt bÕغ e´øÏÔ nì ‘Ó\TdüT. n+uÒ <äÿsY >∑T]+∫ e÷{≤¢&qç |ü⁄Œ&ÉT n+uÒ<ÿä sY Væ≤+<ä÷ eT‘· #Ûê+<äduü ≤Û e e´‹πsøÏ nì, bıs¡bÕ≥Tq ≈£L&Ü Ä eT‘·+˝À ã‘·ø£ &ÜìøÏ, ø£˙dü+ Ä eT‘·+˝À #êe&ÜìøÏ ≈£L&Ü Äj·Tq Çwüº|ü&É˝Ò<äì yÓ÷&ûøÏ ‘Ó\TdüT. nsTTHê Ä Ç<ä›]˙ yê&ÉT ø√e&É+ e\¢ n≥T nÁ>∑esêí\≈£î, s¬ ‘’ T· \T, yÓ÷‘·ãs¡T\≈£î Ç≥T <ä[‘·T\≈£î <ä>∑Zs¡ ø±y=#·Ãì yêfi¯fl Hêe÷\T »|æ+#ê&ÉT. Çø£ ‘·H=ø£ ;dæqì Äj·Tq≈£î |ü⁄≥Tºø£‘√H˚ ‘Ó * dæ ñ+&Ü*. ˇø£ y ˚ fi ¯ ‘Ó * j· T ø£ b˛sTTHê ø£˙dü+ ]»πs«wüH‡é qT, eT+&É˝Ÿ ø£$TwüHqé T _C…|æ e´‹πsøÏ+∫q dü+<äs“¡ +¤ ˝ÀHÓ’Hê >∑Ts¡TÔ≈£î e∫Ãñ+&Ü*. ø£˙dü+ Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·q bÕغ e÷´ìô|òk˛º sêdæ q|ü⁄Œ&ÓH’ ê ;dæ\≈£î sê»ø°jT· ]»πs«wüqT¢ Çyê«\qï Ä˝À#·q e∫à ñ+&Ü*. ø±˙ Äj·Tq≈£î @ ˇø£ÿ dü+<äs¡“¤+˝À ≈£L&Ü Äj·Tq≈£î ‘·q eT÷˝≤\T >∑Ts¡TÔ≈£î sê˝Ò<Tä . Äj·Tq eT÷˝≤\T eT‘·+˝À ñ HêïsTT. e÷qe‘·«+˝Àø±<äT. n~ me] $wüj·T+˝ÀHÓ’Hê Á|üe÷<äy˚T. (23`5` 2014 qeTùdÔ ‘Ó\+>±D k»q´+‘√...) 22

ùdïVü≤+ ` Hê~sê |òæsY<√dt eTs¡Tesêì~ eTs¡*sêì~ eT<ÛäTs¡yÓTÆq~ ùdïVü≤+ >±*‘√ |ü]eTfi≤ìøÏ ùdïVü≤+ neì‘√ yêq ∫qT≈£îøÏ ùdïVü≤+ ø£wüºdüTU≤˝À¢ M&Éì<˚ ùdïVü≤+ nbÕsêú\≈£î ‘êe⁄ ˝Òì~ dü«#·Ã¤yÓTÆq~ ùdïVü≤+ J$‘· |ü⁄düÔø£+˝À yÓTT<ä{Ï ù|õ ùdïVü≤+ ∫es¡ es¡≈£î ñ+&˚<˚ ì»yÓTÆq ùdïVü≤+ #·Tø£ÿ\ ø√dü+ Äø±X¯eTj˚T´ $XÊ\+ »\bÕ‘·+ ø√dü+ ø=+&É\T nj˚T´ >±j·T+ ùdïVæ≤‘·T&ÉT ùdïVæ≤‘·Tì ø√dü+ #˚kÕÔ&ÉT ‘ê´>∑+ eTs¡Tesêì~ eTs¡\sêì ~ eT<ÛäTs¡yÓTÆq~ ùdïVü≤+ |ü⁄e⁄« #Ó≥¢qT n\+ø£]+#Ó eÁ»+ ã+>±sêìøÏ n+<ä$T#Óà y˚T|òüT+ #·\¢{Ï >±*øÏ ‘√&Ó’ es¡¸+ ‘Ó#Óà ùdïVü≤+ ùdïVæ≤‘·T&çøÏ >ös¡yêìï#˚à |ü⁄e⁄« ‘˚HÓ{°>∑\ ùdïVü≤+ Ç#Óà eTø£s¡+<ëìï ø£\eTT ø£s¡eTT\ ùdïVü≤+ |ü+#Ó C≤„Hêìï Á|üø£è‹‘√ ø£$ #˚ùd ùdïVü‰ìï ø±e´+ e]í+#Ó Á|üø£è‹ kÂ+<äsê´ìï eTìwæ eTìwæ #˚ùd ùdïVü≤+ kÕú|æ+#ê* dü‘·‡e÷C≤ìï eTs¡Tesêì~ eTs¡\sêì~ eT<ÛäTs¡yÓTÆq~ ùdïVü≤+ ^≥TsêsTT

6`6`2014


$<ä´ $\TyÓ’q uÛÑ÷wüD+. neT÷\´yÓTÆq es¡+. mìï ñHêï $<ä´ ˝Òø£b˛‘˚ ne˙ï e´s¡ú+. ª$<ä´˝Òì yê&ÉT $+‘· |üX¯óe⁄µ nqï HêqT&ç eTq≈£î ‘Ó*dæ+<˚. $<ä´, $C≤„Hê\≈£î <Ûsä à¡ XÊÁdü+Ô ˝À n‘·´+‘· ÁbÕeTTK´‘· ñ+~. <Ó’eyêDÏ nsTTq |ü$Á‘· KTsYÄHé ne ‘·s¡D ªÇKs¡µ (#·<äTe⁄) nH˚ yêø£´+‘√ ÁbÕs¡+uÛÑeTsTT+~. ª$<ë´uÛ≤´dü+ Ád”Ô |ü⁄s¡Twüß\+<ä] $~Ûµ nHêïs¡T eTVü‰Á|üeø£Ô eTTVü≤eTà<é(dü). ª$<ë´s¡®q ì$T‘·Ô+ m+‘· <ä÷s¡yÓTÆHê yÓfi¯fl+&ç. uÛÑ÷$T n+#·T\¬ø’Hê düπsµnHêïsêj·Tq. Ç+ø± eTVü‰Á|üeø£Ô ªC≤„q+ ` J$‘·+, nC≤„q+` eTs¡D+µ nì nHêïs¡T. ªC≤„qT\T, C≤„q+ ˝Òìyês¡T Çs¡Te⁄s¡÷ düe÷q+ ø±>∑\sêµ nì |ü$Á‘· Á>∑+<∏ä+ KTsYÄHé Á|ü•ïk˛Ô+~. á Á|üe#·Hê\ <ë«sê $C≤„qT\≈£î m+‘· ÁbÕeTTK´+ ñ+<√ eTq≈£î ‘Ó\TdüTÔ+~. ˇø£kÕ] düV‰ü u≤\ m<äT≥ Á|üeø£Ô Ç<äs› T¡ e´≈£îÔ\ Á|ükÕÔeqqT rdüTø=ìe#êÃs¡T. yê]˝À ˇø£s¡T >=|üŒ <Ó’euÛÑøÏÔ|üs¡T&ÉT. nqTø£åD+ <Ó’e<Ûë´q+˝À ©qyÓTÆ ñ+{≤&ÉT. eTs=ø£ e´øÏÔ <Ûë]àø£ $<ë«+ düT&ÉT. Á|üeø£Ô(dü) Ç˝≤ nHêïs¡T ªMTô|’ Hê≈£îqï ÁbÕ<Ûëq´‘· m≥Te+{Ï<√ Ä <Ó’euÛÑ≈£îÔìô|’ Ä |ü+&ç‘·TìøÏ n˝≤+{Ï ÁbÕ<Ûëq´‘· ñ+~. m+<äTø£+fÒ y˚sTT eT+~ <Ó’euÛÑ≈£îÔ\≈£î uÛÑj·T|ü&Éì ôw’‘êHé ˇø£ÿ C≤„ìøÏ >∑&É>∑&É˝≤&çb˛‘ê&ÉT. ˇø£kÕ] eTVü‰Á|üeø£Ô(dü) eTdæ®<Ó qãM eTT+<äT qT+&ç yÓfi¯óÔHêïs¡T. n|ü⁄Œ&ÉT nø£ÿ&˚ |üø£ÿ|üø£ÿH˚ ¬s+&ÉT düe÷y˚XÊ\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Á|üeø£(Ô dü) yê]ì #·÷dæ

Jq‘Y bòÕ‹e÷ Ç$ ¬s+&ÉT eT+∫ düe÷y˚XÊ˝Ò. ø±˙ ˇø£ es¡+Z #˚dTü qÔ ï <ëìø£+fÒ eTs=ø£ es¡+Z #˚dTü Ô qï~ Ç+ø± eT+∫|üì. ˇø£ düe÷y˚X¯+ ˝Àìyês¡T <Óe’ <Ûë´q+˝À, <Óe’ Äsê<Ûqä ˝À ìeT>∑ïyÓTÆ ñHêïs¡T. <Ó’e+ ø√]‘˚ yê] Äsê<Ûäq\qT d”«ø£]+#·q÷ e#·Tà ˝Ò<ë ‹s¡dÿü ]+#·q÷ e#·TÃ. eTs=ø£ es¡+Z yês¡T ‘·eT düe÷y˚X¯+˝À $<ë´C≤„Hê\qT |üsd¡ Œü s¡+ uÀ~Û+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ø£qTø£ yÓTT<ä{Ï yês¡T #˚düTÔqï <ëìø£+fÒ Ms¡T #˚düTÔqï~ #ê˝≤ >=|üŒ |üì, ñ‘·ÔeTyÓTÆq |üì. H˚qT ≈£L&Ü uÀ<Ûä≈£îì>±H˚ |ü+|ü ã&ܶqT. nì #Ó|Pü Ô Á|üeø£(Ô dü) $<ë´uÀ<Ûqä »s¡T>∑T‘·Tqï düe÷y˚X+¯ ˝À ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. KTsYÄHé˝Àì ˇø£ÿ yêø£´+ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√e&É+ <ëì ˝À‘·T\≈£î yÓfifl¯ ≥+ 100 q|òæ˝Ÿ qe÷E\ø£Hêï m+‘√ ÁX‚wüºyÓTÆq~. ^≥TsêsTT

6`6`2014

Á|üeø£Ô(dü) á $<Ûä+>± uÀ~Û+#ês¡T. $<ä´qT nuÛ´Ñ dæ+#˚yê] ø√dü+, Á|ü»\≈£î eT+∫ì uÀ~Û+#˚ yê] ø√dü+ <Óe’ <ä÷‘· \‘√ düVü‰ uÛÑ÷e÷´ø±XÊ\˝À ñqï düèwæº sêX¯ó\T, ∫e]øÏ s¡+Á<Ûë˝À¢ ñ+&˚ NeT\T, düeTTÁ<ä >∑sꓤ\˝À ñ+&˚ #˚|ü\T, Ç‘·s¡ »\#·sê\˙ï ÁbÕ]údü÷Ô ñ+{≤sTT. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·eT dü+‘êHêìøÏ#˚à ø±qTø£\˝À ñ‘·ÔeT $<ä´≈£î $T+∫q ø±qTø£ eTs=ø£{Ï ˝Ò<Tä . ÄdæbÔ ÕdüT\ Ô T mìï düeT≈£L]ÃHê eT+∫ $<ë´ãT<äT∆\T, HÓ‹’ ø£ •ø£D å n+~+#·øb£ ˛‘˚ uÛ≤$ ‘·sê\≈£î n+<Ûäø±s¡+ ‘·|üŒ @$T $T>∑\<äT. KTsYÄHé, Vü≤BdüT Á>∑+<Ûë\ <ë«sê $<ä´ e÷qe⁄*ï eT+∫yês¡ T >±, kÂo\´ e+‘·T\T>±, u≤<Ûä´‘êj·TT‘· bÂs¡T\T>± r]Ã~<äT›‘·T+~. BìøÏ Á|ü‘·´ø£å kÕø£å´+ ns¡uŸ yêdüT˝Ò. 23


KTsYÄHé ne‘·s¡D≈£î |üPs¡«+ ns¡ãT“ düe÷»+ #Ó&TÉ \≈£î ì\j·T+>± ñ+&˚~. ãVüQ <Ó’yêsê<Ûäq Á|üã*b˛sTT e⁄+&˚~. ø£≥Tºu≤≥T¢, ˙‹ ìj·Te÷\T, düNÃ\‘·, dü<ä«s¡Ôq, dæ>∑TZ, _&çj·T+ ˝≤+{Ï$ @ ø√XÊq ˝Òì ˙#·yÓTÆq dæú‹ ns¡uŸ düe÷ »+˝À ñ+&˚~. m≥T#·÷dæHê eT<ä´ bÕq+, s¡ø£ÔbÕ‘·+, e´_Û#ês¡+ ñ+&˚$. n≥Te+{Ï düe÷»+˝ÀìøÏ n˝≤¢Vt≤ ‘·q |ü$Á‘· Á>∑+<∏ëìï |ü+bÕ&ÉT. ‘·q <Ó’e Á>∑+<∏ä+ <ë«sê nC≤„q+˝À |ü&çe⁄qï ns¡ãT“ düe÷C≤ìï ñqï‘·T\T>±, |ü+&ç ‘·T\T>± r]Ã~<ë›&ÉT. nC≤„Hê+<Ûäø±s¡+ qT+&ç yÓ\T>∑T øÏsD ¡ ≤\ yÓ|’ ⁄ü ≈£î e÷sêZìï düT>∑eT+ #˚XÊ&ÉT. Ç≥Te+{Ï ø£≥Tºu≤≥T¢ ˝Òì düe÷C≤ìï KTsYÄHé @πøX¯«s√bÕdüq, <Óe’ ;Û‹ ø£*>π ˝≤ #˚dTü +Ô ~. Ç<˚ $wüjT· + KTsYÄHé˝À Ç˝≤ ‘Ó\T|üã&ç+~. ns¡ú+: j·T<ës¡ú+ @$T≥+fÒ n˝≤¢Vt≤ <ëdüT\˝À C≤„qT\T e÷Á‘·yT˚ Äj·Tq≈£î uÛj Ñ T· |ü&‘É ês¡T. n˝≤¢Vt≤ <Ó’eC≤„q+ ø£\yê] kÕúHêìï ñ qï‘·+ #˚XÊ&ÉT nì KTsYÄHé˝À ªdü÷¬s eTTC≤<ä˝≤µ˝À ‘Ó\T|üã&ç+~. ns¡ú+ : MT˝À $X¯«dæ+∫qyê]øÏ, C≤„q+ Á|ükÕ~+#·ã&çqyê]øÏ n˝≤¢Vt≤ ñqï‘· kÕúHê\T Á|ükÕ~kÕÔ&ÉT. Vü≤Á»‘Y Ä<ä+(ndü)≈£î C≤„q+ ø±s¡D+>±H˚ <Óe’ <ä÷‘·\+<ä]ø£Hêï ñqï‘·yTÓ qÆ kÕúHêìï n˝≤¢Vt≤ Á|ükÕ~+#·&É+ »]–+~. Vü≤Á»‘Y nqdt (s¡õ) ñ˝Ò¢Kq+ Á|üø±s¡+ eTVü‰Á|üeø£(Ô dü) Ç˝≤ ôd\$#êÃs¡T:me¬s‘’ ˚ $<ä´qT nuÛÑ´dæ+#·&ÜìøÏ ãj·T\T <˚sT¡ ‘ês√ yês¡T ‹]– e#˚Ães¡≈î£ n˝≤¢V≤t e÷s¡+Z ˝À ñqï≥T¢ |ü]>∑D+Ï #· ã&É‘ês¡T. ãÁ<é j·TT<ä∆+ ‘·<äq+‘·s¡+ U…’B\T>± |ü≥Tºã&ɶ yê]øÏ Ç˝≤ Ä<˚•+#·&É+ »] –+~. me¬s‘’ ˚ |ü~eT+~ |æ\\ ¢ ≈£î $<ë´ ãT<äT∆\T H˚s¡TŒ‘ês√ yês¡T $&ÉT<ä\ #˚j·Tã&É‘ês¡T. Bììã{Ϻ eTVü‰Á|üeø£Ô 24

<äèwæ˝ º À $<ë´ ÁbÕeTTK´+ @$T{À ‘Ó\T düT+Ô ~. Ç+ø=ø£ dü+|òTü ≥q Á|üø±s¡+ eTVü‰ Á|üeø£Ô eTdæ®<Ó qã$ ns¡T>∑TqT $<ë´ \j·T+>± e÷πsÃXÊs¡T. H˚&ÉT eTq+ <Ûäs¡ày˚‘·Ô\T>±, Vü‰|òæCŸ\T>±, ô|<ä›ô|<ä› düVü‰;\T>± |æ\Teã&˚yês¡+<äs¡÷ á $<ë´\j·T+ qT+∫ e∫Ãqyêπs. KTsYÄHé, Vü≤BdüT Á>∑+<∏ë\ $<ä´H˚ ø±≈£î+&Ü <Ûë]àø£, HÓ’‹ø£, e÷qMj·T $\T e\T H˚]Œ+#˚ $<ä´≈£î ≈£L&Ü eTVü‰ Á|üeø£Ô m+‘√ ÁbÕeTTU≤´ìï Ç#êÃs¡T. áHê&ÉT ÁbÕ|ü+∫ø£ $<ä´ yê´bÕs¡ <äèø£Œ<∏+ä ‘√ düe÷C≤ìï ø£\Twæ‘+· #˚dTü qÔ ï dæú‹ì eTq+ #·÷dü÷ÔH˚ ñHêï+. eTVü‰ Á|üeø£Ô #Ó|æŒq≥T¢>± <Ûë]àø£, HÓ’‹ø£, e÷q Mj·T $\Te\T H˚]Œ+#˚ $<ä´ eTq≈£î @ ø√XÊq ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äT. eTq+ H˚&TÉ eTq $<ë´e´edüqú T |ü]øÏ+ ∫q≥¢sTT‘˚ $\Te\‘√≈£L&çq $<ä´ eTq≈£î mø£ÿ&Ü ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äT. Ç+<äTeT÷\+>±H˚ eTq <˚X+¯ ˝À \+#·+, n$˙‹, rÁe eT‘· uÛ≤eq\T, u≤<Û´ä ‘ê sêVæ≤‘·´+ #·<Tä e⁄≈£îqï j·TTe‘·˝À ôd’‘+· HÓ’‹ø£‘· ~>∑C≤s¡T&ÉT‘·q+ ô|#·Ã]*¢ b˛‘·THêïsTT. eTq #·<Tä e⁄\T Á|ü‹uÛÑ >∑\ XÊÁdüÔy˚‘·ÔH√, Ç+»˙s¡TH√, &Üø£ºs¡TH√ ^≥TsêsTT

6`6`2014

n+~düTÔHêïj˚T>±ì eT+∫ $\Te\‘√ ≈£L&çq e´øÏÔ‘ê«ìï r]Ã~<ä›&É+˝À |òüTÀs¡+>± $|òü\+ nj·÷´sTT. n+<äT e\¢H˚ ˇø£ yês¡T¶yÓT+ãsY qT+∫ πø+Á<ä eT+Á‹ es¡≈£î ˇø£ nf…+&ÉsY ñ<√´– qT+∫ ◊mmdt Ä|ò”düsY es¡≈£î n$˙‹ |üs¡T\T>± ñ+&É{≤ìï eTq+ s√p #·÷dü÷ÔH˚ ñHêï+. j·TTe‘· HÓ’‹ø£‘· MT<ä <˚X¯ uÛÑ$wü´‘·TÔ Ä<Ûës¡|ü&ÉT‘·T+~. m+<äTø£+fÒ H˚{Ï $<ë´s¡Tú\T πs|ü{Ï bÂs¡T\T, <˚X¯+˝Àì j·TTe‘· ‘·|⁄ü Œ<√e |üfºÒ <˚X¯ uÛ$Ñ wü´‘·T≈Ô î£ Á|üe÷<äø£s¡+. j·TTe‘·˝À HÓ’‹ø£‘· ø=s¡e&ç‘˚ <˚X¯ uÛÑ$wü´‘·TÔ ≈£î+≥T|ü&ÉT ‘·T+~. eTìwæøÏ |üX¯óe⁄øÏ ‘˚&Ü ˙‹ q&Ée&çø£˝Ò. ø±ì XÊÁdüÔ kÕ+πø‹ø±_Ûeè~∆ »s¡T>∑T‘·Tqïø=~› á n+‘·s+¡ ‘·]–b˛‘·÷ edüTÔqï~. bÕXÊÑ·´ dü+düÿè‹ |ü⁄D´e÷ nì j·TTe≈£î\T |üuŸ dü+düÿè‹, no¢\ qè‘ê´\T, &˚{Ï+>¥, Áù|eT, |æ∫à e+{Ï $X¯è+K\ #˚wüº\ yÓ’|ü⁄ Äø£]¸‘·T\e⁄ ‘·THêïs¡T. n$˙‹ì ìs√~Û+#·&ÜìøÏ mìï #·{≤º\T #˚dæHê n$ eTìwæì |üP]Ô>± ìj·T+Á‹+#·ø£b˛e&ÜìøÏ >∑\ eTTK´ ø±s¡D+ HÓ’‹ø£‘· ˝Òì $<ä´. Ç<˚ $wü j·TyÓTÆ e÷J sêÁwü|º ‹ü nãT›˝Ÿ ø£˝≤+ Ç˝≤


nHêïs¡T : ''No amount of laws would

be able to without curreption In public life unless education is value based.''

HÓ’‹ø£‘·‘√ ≈£L&çq $<ä´ e#˚Ã+‘·es¡≈£î eTq kıôd’{°˝À ñqï n$˙‹˝À m≥T e+{Ï e÷s¡TŒsê<äT. <˚X¯ uÛ$Ñ wü´‘·TÔ ‘·s>¡ ‹∑ >∑ < ä T \˝À ì]à‘· e Te⁄‘· T +~ nH˚ $wüj·T+ eTq+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. eTq <˚X+¯ ˝Àì |üsê´es¡D ÁbÕeTTU≤´ìï >∑T]Ô+∫ $<ä´˝À ˇø£ ‘·|Œü ìdü] n+X¯+>± Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. n<˚$<Ûä+>± XÊ+‹ $<ä´, $\Te\ Ä<Ûë]‘· $<ä´ ≈£L&Ü Á|üy˚X¯ ô|{≤º*. n|ü⁄Œ&˚ eTq <˚X¯+ Ä<äs¡Ù <˚X¯+>± e÷πs neø±X¯+ ñ+~. @ $<Ûä+ >±HÓ’‘˚ ns¡ãT“ düe÷C≤ìï n+<Ûäø±s¡+ qT+&ç yÓ\T>∑T yÓ|’ ⁄ü q≈£î rdüTø=∫Ãq HÓ‹’ ø£ $<ä´ H˚&ÉT ≈£L&Ü e÷s¡TŒqT rdüTø=ì edüTÔ+~. Á|üeø£Ô(dü) ôd\$#êÃs¡T : ‘·*¢ ˇ&ç qT+∫ ndüTe⁄\T u≤ùd es¡≈î£ $<ä´ düeTTbÕs¡®q #˚j·T+&ç nì. Á|üeø£Ô ìs¡øså£ êdüT´\T nsTTHê Äj·T qô|’ <Ó’eÁ>∑+<∏ä+ ne‘·]+∫+~. $<ä´ Á|üeø£Ô\ yês¡dü‘·«+. $<ä´˝À nC≤„q+ |ü{≤|ü+#·\e⁄‘·T+~. dü‘·´+, ndü‘·´+, Hê´j·T+, nHê´j·T+, eT+∫ #Ó&ÉT, ˝≤uÛÑ qcÕº\ $#·ø£åD eTq≈£î $<ä´˝ÀH˚ ne>∑‘+· ne⁄‘·THêïsTT. ndü˝…’q $XÊ«dæ jÓTTø£ÿ eTdæÔwüÿ+ $<ä´‘√ ì+&É<äT. n‘·qT <ëìï bı+<äT‘·÷ bı+<äT‘·÷ n<˚ <ë´dü˝À #·ìb˛‘ê&ÉT. dü«s¡Z|ü⁄ e÷sêZìï düT\uÛÑ‘·s¡+ #˚düTÔ+~ $<ä´. Vü≤Á»‘Y eTTnCŸ $<ä´qT >∑T]+∫ Ç˝≤ Á|üuÀ~Û+#ês¡T: $<ä´qT nuÛ´Ñ dæ+#·+&ç. m+<äTø£+fÒ $<ä´qT

nuÛÑ´dæ+#·&É+ <˚e⁄ì e÷s¡Z+˝À ‘·q≈£î (n˝≤¢V≤t ) uÛj Ñ T· |ü&≥ É +, <ëìï bı+<ë\+fÒ ø£èwæ <Óy’ êsê<Ûqä , <ëìï #·<eä ≥+, #·~$+#·≥+ <Óe’ HêeT düàs¡D+, <ëì <Ûë´dü, ‘·|üq, <Ó’e e÷s¡+Z ˝À ø£èwæ dü\|ü&+É . ‘Ó*j·Tì yê]øÏ ‘Ó*j·TCÒj·T&É+ dü‘êÿs¡´+. ‘Ó\TdüTø√yê\H˚ ÄX¯ ø£\yê]øÏ #Ó|Œü ≥+ |ü⁄D´+. ∫]–q #=ø±ÿ nsTTq ‘=&ÉTø√ÿ eT+∫ |ü⁄düÔø£+ ø=qTø√ÿ nHêïs¡T ô|<ä›\T. |ü⁄düÔ ø±ìøÏ $T+∫q H˚düÔ+ ˝Ò&ÉT. |ü⁄düÔø£+ @ø±+‘· düeTj·T+˝À eTq≈£î ‘√&ÉT ˙&É. @ $<Ûä+>±HÓ’‘˚ |ü⁄s¡Twüß\T Á|üeø£Ô(dü) düìï~Û˝À Vü‰»¬s’ <Ûë]àø£ $wüj·÷\qT H˚s¡TÃ≈£îH˚yês√ n<˚$<Ûä+>± Ád”Ô\T ≈£L&Ü H˚sT¡ Ã≈£îH˚yês¡T. ÇkÕ¢+ Ád”Ô |ü⁄s¡Twüß\T ñuÛÑj·TT*ï $<ä´ düeTTbÕ]®+#·eTì <ëì <ë«sê düe÷ »+˝À yÓ\T>∑T ì+|üeTì Ä<˚•düT+Ô ~. C≤„q+ $wüj·T+˝À me]øÏ me]ô|’Hê ÁbÕ<Ûëq´‘· >±ì, @$<Ûyä TÓ qÆ $#·øD å£ >±ì ˝Òe⁄. m+<äTø£+fÒ $<ä´ e÷qeC≤‹ yÓTT‘êÔìøÏ ˇø£ yÓ\T>∑T C≤„qdüeTTbÕs¡q® ø¬ ’ Ád”Ô |ü⁄s¡Twüß\T ñuÛÑj·TT\ ø√dü+ e÷sêZ \qT düT>∑eT+ #˚dæ+~ ÇkÕ¢+. Bìe\¢ düe÷»+ Ä<äs¡Ùe+‘·+>± s¡÷bı+<äT ‘·T+~. ÇkÕ¢+ m&É\ dü¬s’q ne>±Vü≤q ˝Òìyês¡T, ÇkÕ¢+, eTVæ≤fi¯\T $<ë´ ãT<äT\ ∆ T H˚sT¡ Ã≈£îH˚+<äT≈£î, Ç+{À¢ qT+∫ ãj·T{ÏøÏ yÓfi‚fl+<äT≈£î nqTeT‹+#·<äT. ÄyÓTqT Ç+{Ï>√&É\ eT<Ûä´ |ü]$T‘·+ #˚dTü +Ô ~ nì ns¡+ú ˝Òì $eTs¡Ù\T #˚dTü +Ô {≤s¡T. <Ó’eÁ|üeø£Ô, eTVæ≤fi¯\ düeTÁ>∑ •ø£åD ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚XÊ\qT ìs¡«Væ≤+#˚yês¡T. $<ä´ ø√dü+ Äj·Tq #˚dqæ Á|üjT· ‘êï\T, #·÷|æq ÄdüøÏÔ e\¢H˚ Á|üeø£Ô nqTj·÷ j·TT\T, düreTDT\T, <Ûäs¡àø£s¡Ô\T>± ^≥TsêsTT

6`6`2014

s¡÷bı+<ës¡T. ˇø£]ì $T+∫ ˇø£s¡T |ü+&ç‘· Á|üøs£ >¸¡ \ ∑ yês¡T. ø=ìï $wüj÷· \˝À |ü⁄s¡Twüß\qT $T+∫ Á|ü‹uÛÑqT #·÷bÕs¡T eTVæ≤fi¯\T. Ç+ø=ìï dü+<äsꓤ\˝À |ü⁄s¡Twüß \≈£î Ád”˝ Ô Ò C≤„Hêìï |ü+#˚yês¡T. |ü⁄s¡Twüß&ÉT $<ë´e+‘·T&ÉT ø±e&É+ m+‘· eTTK´yÓ÷ Ád”Ô\T $<ë´e+‘·T\T ø±e&É+ ≈£L&Ü n+‘˚ eTTK´+ nì ÇkÕ¢+ uÀ~ÛdüTÔ+~. Bì eT÷\+>±H˚ eTq≈£î $<ë´s¡+>∑+˝À düV‰ü u≤\‘√bÕ≥T düV‰ü _j·÷‘Y\T ≈£L&Ü <äs¡Ùq+ ÇkÕÔs¡T. á $wüj·T+˝À Vü≤Á»‘Y ÄjÓTcÕ (s¡õ) ù|s¡T nÁ>∑kÕúq+˝À e⁄+~. Ç+ø=ìï dü+<äsꓤ\˝À ÄyÓT |ü⁄s¡Twüß\ ø£+fÒ m≈£îÿe Ä~Ûø£´‘· ø£*– e⁄Hêïs¡T. ÄyÓT <Óe’ Á|üeø£(Ô dü) qT+∫ @ø£+>± 2210 Vü≤BdüT\qT ñ˝Òœ¢ +#ês¡T. M] <ä>sZ∑ ≈¡ î£ ô|<ä›ô|<ä› düVü‰u≤\T, ‘êãsTTqT¢ e∫à dü\Vü‰ dü+Á|ü~+|ü⁄\T »]ù|yês¡T. $<ä´˝À sêDÏ+#·>\ ∑ nedüs+¡ Ád”øÔ Ï m+‘· sTTHê e⁄+~. $<ä´qT nuÛ´Ñ dæ+#·≥+ e\¢ Ád”Ô ‘·q ÁbÕeTTU≤´ìï ‘Ó\TdüT≈£î+≥T+~. ‘·<ë«sê ‘·qqT‘êqT >ös¡$+#·T≈£î+ ≥T+~. eTTdæ¢y˚T‘·s¡T\T n&çπ> Á|üX¯ï\≈£î Bf…Æq düe÷<Ûëq+ ÇdüTÔ+~. yê]øÏ ÇkÕ¢+˝À e⁄+&˚ #·ø£ÿHÓ’q ñ|ü<X˚ Ê\T, n˝≤¢V≤t Ä<˚XÊ\T, ø£≥Tº u≤≥T¢, |üs¡<ë |ü<ä∆‹, düeTdü´\≈£î ‘·–q |ü]cÕÿs¡+ ÇkÕ¢+˝À e⁄+<äì ‘Ó*j·TCÒdTü +Ô ~. ‘·q |æ\¢\≈£î $<ë´ãT<äT∆\T H˚s¡TŒ ‘·T+~. yê]øÏ düs¬ q’ •ø£D å ÇdüT+Ô ~. Ád”Ô $<ë´e+‘·Tsê\T ø±e≥+ e\¢ ˇø£ Ç\T¢, Ç+{Ï qT+∫ ≈£î≥T+ã+, ≈£î≥T+ã+ qT+∫ M~Û, M~Û qT+∫ Á>±eT+, Á>±eT+ qT+∫ düe÷»+ düT•≈£åî‘·T*ï #˚düTÔ+~. Ád”Ô $<ë´e+‘·Tsê\T ø±ø£b˛‘˚ Çe˙ï m˝≤ kÕ<Ûä´+? 25


ø£&ÉT|ü⁄ ñã“s¡+>± ñ+&ç ø£&ÉT|ü⁄ ì+&ÉT>± ñqï≥T¢ nì|æ+#·&É+, bı≥º˝À >∑&É_&É\T, Äø£* ˝Òøb£ ˛e&É+, nqï+ Væ≤‘·e⁄ ˝Òøb£ ˛e&É+, #Ûê‹˝À eT+≥, ‘˚qTŒ\T m≈£îÿe>± sêe&É+, rdüT≈£îqï ÄVü‰s¡+ dü]>± Js¡í+ ø±ø£ ø£&ÉT|ü⁄H=|æŒ sêe≥+, eT\ã<ä∆ø£+ @s¡Œ&É≥+, nbÕq yêj·TTe⁄ m≈£îÿe>± b˛‘·T+&É&+É , JsêíXj ¯ T· +˝À |ü⁄+&ÉT @s¡Œ&ç ø£&ÉT|ü⁄˝À eT+≥‘√ ≈£L&çq H=|æŒsêe≥+, H√{Ï˝À ˙fi¯ófl }s¡&É+, yê+‘·T\T ne&É+ e+{Ï \ø£Då ≤\T+{≤sTT. yÓ<’ ´ä |ü]uÛ≤wü˝À á \ø£Då ≤\qT &çôdŒ|æŒj·÷ n+{≤s¡T. 26

eTq\qT $$<Ûä s¡ø±\ Çã“+<äT\≈£î,

|üì #˚j·T&É+, XÊØs¡ø£ ÁX¯eT ˝Ò≈£î+&Ü Jeq+ kÕ–+#·&+É , ø±|ò,” {°, eTkÕ˝≤\T, <Ûä÷eTbÕq+, eT<ä´bÕq+, q÷HÓ |ü<ë sêú\T, y˚|ü⁄fi¯fl e+{Ï$ m≈£îÿe>± rdüT ø√e&É+, dü¬s’q y˚fi¯≈£î b˛wüø±Vü‰s¡+ rdüT ø√ø£b˛e&É+, ˇ‹Ô&ç, n\dü≥, sêÁ‹fi¯ófl m≈£îÿe ùd|ü⁄ ìÁ<äb˛≈£î+&Ü y˚T˝§ÿq&É+, e÷qdæø£ Ä+<√fi¯q, ~>∑T\T, ≈£î+>∑T u≤≥T≈£î ˝ÀqTø±e&É+ e+{Ï e÷qdæø£ ø±s¡ D ≤\T, ÄVü ‰ s¡ + dü ] >±Z q$T* $T+>∑ø£b˛e&É+, Js¡íø√X¯+˝À ÇHéô|òø£åqT¢ yÓTT<ä˝…’q$ >±´dtÁ≥ãT˝Ÿ k˛ø£&ÜìøÏ ø±s¡D≤\T. M{ÏøÏ ‘√&ÉT ;qT‡, ∫≈£îÿfi¯ófl, ø±´uÒõ, ø±*|òe¢ü sY, bÕ\T, bÕ\ ñ‘·Œ‘·TÔ\T, >√<ÛäTeT, X¯q>∑|æ+&ç e+≥ ø±\T, y˚sT¡ X¯q>∑, ø£+~|ü|⁄ü Œ, ñ*¢bÕj·T, |ü∫à ≈£Ls¡>±j·T\T, Á<ëø£,å j·÷|æ˝Ÿ e+{Ï yê´~Û ø±s¡D≤\T |ü+&Éq¢ T n~Ûø+£ >± ùd$+#·&+É e\¢ >±´dt ø£<\ ä ≈£î+&Ü m≈£îÿe ùd|ü⁄ ˇπø Á|ü<X˚ +¯ ˝À Á≥ãT˝Ÿ düeTdü´ »]ƒ\eTe⁄‘·T+~. Á<äe, nkÂø£sê´ìøÏ >∑T]#˚ùd Js¡øí √X¯ e´edü≈ú î£ dü+ã+~Û+∫q nH˚ø£ s¡ø±\ düeTdü´˝À¢ >±´dt Á≥ãT˝Ÿ Á|ü<ÛëqyÓTÆq~. >±´dt Á≥ãT˝Ÿ ˝Ò<ë ø£&ÉT|ü⁄ ñã“s¡+ nH˚~ ø£&ÉT|ü⁄˝Àì Äe÷¢\T m≈£îÿe>± ñ‘·Œ‹Ô ne&É+ e\q ø£*π> yê´~Û. Ä<ÛäTìø£ ø±\+˝À e÷]q JeqXË’*, y˚fi¯≈£î ÄVü‰s¡+ rdüTø√ø£b˛e&É+, rÁe e÷qdæø£ ˇ‹Ô&ç, sêÁ‹ dü]>± ìÁ<ä|ü≥ºø£b˛e&É+, ìs¡+‘·s¡ Ä˝À#·q\T, ø±s¡D+ ˝Ò≈î£ +&ÜH˚ ø√|ü+ sêe≥+, dü¬s’q ÄVü‰s¡+ rdüTø√ø£ b˛e&É+‘√ á düeTdü´ rÁes¡÷|ü+ <ë*à y˚~kÛ ˛Ô+~. nH˚ø£ Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚ùd á düeTdü´ >∑T]+∫q dü¬s’q ne>±Vü≤q ñ+fÒ Bìì m<äTs=ÿq&É+ ø£wüºy˚TMT ø±<äT.

^≥TsêsTT

6`6`2014


Äj·TTπs«<ä+˝À...

|òTü q ÄVü‰s¡ d”«ø£sD ¡ düeTj·T+˝À >±*ì $T+>∑ & É + , eT\ã<ä ∆ ø £ + , $$<Û ä yê´<Û ä T \≈£ î yê&˚ eT+<ä T \T, eT<Û ä T y˚ T Vü ≤ +, Ç]≥ãT˝Ÿ u§yÓ ˝ Ÿ dæ + Á&√yé T (◊_mdt ) e+{Ï ø=ìï yê´<ÛTä \e\¢ Áù|>∑T\ ø£<*ä ø£˝À¢ e÷s¡TŒ\T »s¡>ø∑ b£ ˛e&É+, Vü‰s√àq¢ ndüeÔ ´dü‘ú · yÓTT<ä ˝…’q ø±s¡D≤\T ≈£L&Ü >±´dt düeTdü´qT ø£*–kÕÔsTT. Áù|e⁄˝À¢ ñ‘·Œ‘·Ôj˚T´ >±´dt \˝À ø=ìï, eTTK´+>± $T<∏H˚ ,é ôV’≤Á&√»Hé dü˝…’Œ¤&é e+{Ï yêj·TTe⁄\T n+‹eT+>± nbÕqyêj·TTe⁄ s¡÷|ü+˝À yÓ\Te&ÉT ‘êsTT.

\ø£Då ≤\T

ø£&ÉT|ü⁄ ñã“s¡+>± ñ+&ç ø£&ÉT|ü⁄ ì+&ÉT>± ñqï≥T¢ nì|æ+#·&+É , bı≥º˝À >∑&É_&É\T, Äø£* ˝Òø£b˛e&É+, nqï+ Væ≤‘·e⁄ ˝Òø£b˛e&É+, #Ûê‹˝À eT+≥, ‘˚qTŒ\T m≈£îÿe>± sêe&É+, rdüT≈£îqï ÄVü‰s¡+ dü]>± Js¡í+ ø±ø£ ø£&ÉT|ü⁄H=|æŒ sêe≥+, eT\ã<äø∆ +£ @s¡Œ&É≥+, nbÕq yêj·TTe⁄ m≈£îÿe>± b˛‘·T+&É&É+, Jsêí X¯j·T+˝À |ü⁄+&ÉT @s¡Œ&ç ø£&ÉT|ü⁄˝À eT+≥‘√ ≈£L&çq H=|æŒsêe≥+, H√{Ï˝À ˙fi¯ófl }s¡&+É , yê+‘·T\T ne&É+ e+{Ï \ø£åD≤\T+{≤sTT. yÓ’<ä´|ü]uÛ≤wü˝À á \ø£D å ≤\qT &çôdŒ|æŒj·÷ n+{≤s¡T.

ìyês¡D#·s¡´\T/ C≤Á>∑‘·Ô\T

y˚fi¯≈£î dü¬s’q ÄVü‰s¡+ rdüTø√e&É+, ˙s¡T m≈£îÿe>± ‘ê>∑≥+, XÊØs¡ø£ yê´j·÷eT+ #ÓjT· ´&É+, yÓ<’ Tä ´\ dü\Vü‰y˚Ts¡≈î£ m+{≤ dæ&é eT+<äT\T yê&Ü*. eTkÕ˝≤\T, y˚|ü⁄fi¯ófl, ÄsTT˝Ÿ |òü⁄&é‡, bòÕdtº|òü⁄&é, Ä\ÿ Vü‰˝Ÿ, k˛àøÏ+>¥, {°, ø±|ò\ ” T e÷ìy˚j÷· *. ì\« ñ+∫q |ü#·Ãfi¯ófl ‹q&É+ e÷H˚ j·÷*. ø±s=ŒôV’≤Á&˚≥T¢ m≈£îÿe>± ñ+fÒ ÄVü‰s¡|ü<ësêú\T ‹+fÒ ≈£L&Ü ø£&ÉT|ü⁄˝À >±´dt ô|s¡T>∑T‘·T+~. n˝≤+{Ï yê{ÏøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&Ü*. e÷qdæø£ ˇ‹Ô&çì ìyê]+#·&ÜìøÏ <Ûë´q+, jÓ÷>± ì‘·´+ #˚j·÷*. |”#·T |ü<ësêú\T m≈£îÿe>±

ñqï ‘êC≤ yÓõf…ãT˝Ÿ‡ m≈£îÿe>± rdüT ø√yê*. JeqXË’*, Jeq$<Ûëq+˝À e÷s¡TŒ, ÄVü‰s¡ ìj·Te÷\T bÕ{Ï+#·&+É e\¢ #ê˝≤ ñ|üj·TTø£Ô+>± ñ+≥T+~. yêøÏ+>¥, s¡ìï+>¥, ôd’øÏ¢+>¥, dæÿ|æŒ+>¥ ˝≤+{Ï Ä≥\T, Áø°&É\˝≤+{Ï XÊØs¡ø£ ÁX¯eT‘√ ≈£L&çq yê´j·÷e÷\T, ø£&ÉT|ü⁄ ì+&ÉT>± ˇπøkÕ] ÄVü‰s¡+ rdüTø√≈£î+&Ü ñ+&É≥+ #˚j·÷*. eTq+ s√Eyê] rdüT≈£îH˚ ÄVü‰s¡+˝À ø=~›bÕ{Ï e÷s¡TŒ\T #˚dTü ≈£î+fÒ eT+∫~. ‹H˚<ëìï ∫qï ∫qï eTT<ä›\T>± #˚düT≈£îì u≤>± q$T* $T+>∑&É+ e\¢ á Çã“+~ì n~Û>∑ $T+#=#·TÃ. ø±s=“H˚f…&é ≈£L˝ŸÁ&ç+ø˘‡, #·÷sTT+>¥ >∑yéT qeT\&É+ e\¢ ≈£L&Ü ø£&ÉT|ü⁄˝À >±´dt ô|s¡T>∑T‘·T+~.

∫øÏ‘‡·

>±´dt Á≥ãT˝Ÿ ìyês¡D≈£î ôVA$TjÓ÷˝À ø±s=ŒyÓCŸ, #Ó’Hê, qø£‡yê$Tø£, n¬s®+≥T HÓÁ’ {Ïø+£ ˝…ø’ √b˛&çj÷· , bÕdüŒs¡d,t HÓÁ’ ≥yéT bòÕdt, mHêø±]¶jT· +, dü\Œ¤s,Y Ä]‡ìø£+ Ä\“+ e+{Ï eT+<äT\qT e´øÏÔ XÊØs¡ø£, e÷qdæø£ \ø£åD≤\ Ä<Ûës¡+>± &Üø£ºsY dü\Vü‰‘√ yê&ç‘˚ eT+∫ |òü*‘·eTT+ ≥T+~. ^≥TsêsTT

6`6`2014

ø£&ÉT|ü⁄ ñã“s¡+‘√ >±´dtÁ≥ãT˝Ÿ‘√ u≤<Û|ä &ü y˚ ê]øÏ ∫Á‘·ø±~e{Ï nH˚ Wwü<+äÛ ìyê]+#·>\ ∑ T>∑T‘·T+~. Ç~ Äj·TTπs«<ä cÕ|ü⁄˝À¢ e÷Á‘·\ s¡÷|ü+˝À <=s¡T≈£î ‘·T+~. eTõ®>˝ ∑ À ø=+#Ó+ ñ|ü⁄Œ y˚dTü ≈£îì, ∫Á‘·ø±~e{Ï ˇø£ e÷Á‘· y˚dTü ≈£îì eTõ®>∑ Á‘ê–‘˚ |ü⁄\¢{Ï Á‘˚qTŒ\T, bı≥º ñã“s¡+, ô|’‘·´+ ìyê]kÕÔsTT. <Ûìä j·÷\T, J\ø£Ás¡qT $&ç$&ç>± H˚‹˝À y˚sTT+∫ ø=+#Ó+ ñ|ü⁄Œ ø£*|æ M{Ïì bı&ç #˚düT≈£îì >±¢düT eTõ®>∑˝À ø£\T|ü⁄≈£îì` ∫Á‘·ø±~e{Ï e÷Á‘·qT y˚dTü ≈£îì eTõ®>q∑ T Á‘ê>∑T‘·T+fÒ õ>∑≥ $s√#·Hê\T, ñ<äs¡ yê´<ÛäT\T ‘·–Zb˛‘êsTT. ∫Á‘·ø±~e{Ï e÷Á‘·qT |üP≥≈£î ¬s+&ÉT #=|ü⁄Œq y˚düT≈£îì ≈£î≥C≤]wüº nH˚ Wwü <Ûëìï eT÷&ÉT #Ó+#ê\T ‘ê>∑T‘·T+fÒ nMT_j·÷dæ yê´~Û ìyê]+#·ã&ÉT ‘·T+~. ø=~›>± <Ûìä j·÷\T, J\ø£Ás¡, X§+{Ï á eT÷&ç+{Ïì düeTbÕfi¯fl˝À rdüTø=ì $&ç$&ç>± Á¬>’+&é #˚dæ nìï+{Ïì ø£*|æ ‘·–q+‘· ñ|ü⁄Œy˚dæ ˇø£ d”kÕ˝À y˚dTü ø=ì uÛÀ»q+ ‘·sê«‘· >±¢dt eTõ®>∑˝À ˇø£ #Ó+#ê bı&ç y˚düTø=ì s√E ‘ê>∑+&ç. uÛÀ»q+ ‘·sê«‘· n\dü≥, nJ]Ô, >±´dt e⁄+&Ée⁄. >±¢ôd&ÉT ˙fi¯fl˝À ∫{Ïø¬ &ÉT #=|ü⁄Œq k˛+|ü⁄, J\ø£Ás¡, sê‹ ñ|ü⁄Œ y˚dæ u≤>± ø£*|æ Ä ˙fi¯ófl ‘ê–Hê ñ|üX¯eTq+ \_ÛdüTÔ+~. s√p ˇø£ yÓ\T¢*¢ s¬ ã“qT |üs>¡ &∑ TÉ |ü⁄qT $T+π>dæ eT+∫ ˙fi¯ófl ‘ê–‘˚ Áø£eT+>± u≤<Ûä ‘·>∑TZ‘·T+~. ø±dæìï yÓT+‹–+»\T ˙fi¯fl˝À Hêqu…{Ϻ bı<äTq› ˝Òe>±H˚ Ä ˙fi¯flqT ‘ê–Hê Js¡Xí ø¯ ÔÏ yÓTs¡T>¬ ’ >±´dt Çã“+<äT\ qT+∫ $eTTøÏÔ \_ÛdüTÔ+~. 27


ñyÓTà düu≤ VüQyÓTÆs¡$

Á|ü»˝≤sê! n˝≤¢Vt≤ yÓ’|ü⁄ eTs¡*, |üXÊÑêÔ|ü+ |ü&É+&ç. eTìï+|ü⁄ y˚&ÉT ø√+&ç. H˚qT s√E≈£î e+<äkÕs¡T¢ |üXÊà ‘êÔ|ü+ |ü&É‘êqT.

1) ìdü‡+<˚Vü≤+>± n˝≤¢Vt≤ MT X¯Øsê \qT #·÷&É&ÉT. MT eTTU≤\qT #·÷&É&ÉT. Äj·Tq #·÷|ü⁄ MT n+‘· s¡+>±\ yÓ’|ü⁄ ñ+≥T+~. (n+fÒ dü+ø£˝≤Œìï #·÷kÕÔ&ÉT) (Vü≤Á»‘Y nã÷VüQs¬ s’ ê(s¡õ) 2) Á|ü»˝≤sê! n˝≤¢Vt≤ yÓ’|ü⁄ eTs¡*, |üXÊÑêÔ|+ü |ü&+É &ç. eTìï+|ü⁄ y˚&TÉ ø√+&ç. H˚qT s√E≈£î e+<äkÕs¡T¢ |üXÊà ‘êÔ|ü+ |ü&É‘êqT. (eTTdæ¢+` Vü≤Á»‘Y n>∑ÁsY _Hé j·TkÕsY eTT»˙(s¡õ) |ü⁄Œ&ÉT H˚qT n+‘˚ eTìï+|ü⁄ rdüT 8) $TeTà*ï dü+X¯j·T+˝À |ü&Éy˚ùd yê{Ïì e~*ô|≥º+&ç. MT eTq 3) n˝≤¢Vt≤ ‘·q $XÊ«dæ nsTTq ø=ì ekÕÔqT. <ë+‘√ uÛ÷Ñ $T yÓTT‘·+Ô düTqT dü+ø√#·+ ø£*–+#·ì |üqT <ëdüT&ÉT |üXÊÑêÔ|+ü |ü&qç +<äT≈£î ì+&çb˛‘·T+~. (‹]àõ` Vü≤Á»‘Y \qT #˚j·T+&ç. ø£qTø£ ìdü‡+<˚ m+‘·>± dü+‘√wækÕÔ&É+fÒ, m&Ü] nqdt(s¡õ) Vü≤+>± ì»+ XÊ+‹ìdüTÔ+~. ÁbÕ+‘·+˝À sö‘·T ‘·q ÄVü‰s¡ 5) me¬s’Hê eTs=ø£]ì düHêàs¡Z+ yÓ’|ü⁄ dü+X¯jT· + nã<ä+∆ ˝≤+{Ï~. (‹]àõ` bÕ˙j·÷\ kÕeTÁ– ñqï ˇ+f…qT q≈£î |æ*ùdÔ n‘·ìøÏ dü‘êÿs¡´+ #˚dqæ Vü≤Á»‘Y Vü≤düHé _Hé n©(s¡õ) b˛>=≥Tº≈£îì ∫e]øÏ ìsêX¯ #Ó+~ e´øÏÔ e÷~]>±H˚ |ü⁄D´+ \_ÛdTü +Ô ~. z #Ó≥Tº øÏ+<ä |ü&TÉ ≈£îHêï&ÉT. n‘·ì nqTdü ] +∫q e´øÏ Ô |ü ⁄ D´+˝À 9) ªª‘·q Ä‘·à|ü]o\q #˚dTü ≈£î+≥Tqï ø£fi¯ófl ‘Ós¡#·T≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT Ä ˇ+f… yê&ÉT Ç+ø± |üs˝ ¡ Àø£+ ø√dü+ Ä#·]+ m˝≤+{Ï ˝À≥T »s¡><∑ Tä . eT¬se¬sH’ ê ì\ã&ç e⁄+~. yÓ+≥H˚ sö‘·T <ëì #˚ y ê&É T ndü ˝ q ’ … $y˚øe£ +‘·T&ÉT. ‘·q e÷s¡ZÁuÛÑwüº‘· yÓ’|ü⁄≈£î |æ*ùdÔ ìs¡«]Ô+ ø£fiflË + |ü≥Tºø=ì |ü≥sº êì dü+‘√wü+‘√ eTH√yê+#Û·\≈£î <ëdü´+ #˚dü÷Ô ∫q e´øÏÔ e÷~]>±H˚ n‘·ìø° bÕ|ü+ ªz n˝≤¢V≤t ˙e⁄ Hê <ëdüT&ç$. H˚qT <Óe’ +ô|’ >=|üŒ >=|üŒ ÄX¯\T ô|≥Tºø=ì ø£\T>∑T‘·T+~. n˝≤π> bÕ|ü ø±s¡´+ ˙ Á|üuTÑÛ e⁄qTµ nì nHêï&ÉT. (Vü≤Á»‘Y ≈£Ls¡TÃH˚yê&ÉT |üse¡ T eT÷s¡T&â TÉ .µµ #˚dæqyê&ç bÕ|üeTT˝À m˝≤+{Ï nã÷ Vü≤e÷® nqdt _Hé e÷*ø˘ (‹]àJ` Vü≤Á»‘Y wü<ë›<é _Hé ‘·–+Z |ü⁄ ñ+&É<Tä . (eTTdæ+¢ ` Vü≤Á»‘Y (s¡õ)) Wdt(s¡õ) nã÷VüQs¬ s’ ê(s¡õ) 4) <Ó’e+ n+≥THêï&ÉT: ªz Ä<ä+ 6) MTs¡T me]HÓ’Hê #Ó&ÉT #˚dü÷Ô 10) n˝≤¢Vt≤≈£î s√wü+ edüTÔ+~. n˝≤¢Vt≤ |ü ⁄ Á‘· T &Ü! ˙e⁄ qqTï n&É T >∑ T ìùw~Û+∫q |üì eTìwæ #˚dqæ |ü⁄Œ&ÉT ñ+&É≥+ #·÷ùdÔ ‘·eT #˚‘√Ô ÄbÕ*. ‘·Tqï+‘· es¡≈£î, Hê qT+&ç Ä•düTÔ Äj·Tq≈£L s√wü+ edüT+Ô ~. (Vü≤Á»‘Y ˇø£y˚fi¯ n˝≤ Ä|ü˝Òø£b˛‘˚ H√{Ï‘√ qï+‘·es¡≈î£ Çdü÷HÔ ˚ ñ+{≤qT. ˙e⁄ nã÷VüQs¬ s’ ê(s¡õ) HÓ’Hê yê]+#ê*. H√{Ï‘√ ≈£L&Ü @ Ä#·s¡D˝À ñHêï H˚qT ˝…ø£ÿ yê]+#·˝Òø£b˛‘˚ ø£˙dü+ <ëìï 11) KTsYÄHé H˚sT¡ Ãø=H˚yê&ÉT, Ç‘·sT¡ \≈£î #˚jT· qT. ˇø£yfi˚ ¯ ˙ bÕbÕ\T ì+–ì eTqdüT˝ÀHÓ’q #Ó&ÉT>± uÛ≤$+#ê*. H˚]Œ+#˚yê&ÉT MT˝À n+<ä]ø£+fÒ n+≥T≈£îHêï ˙e⁄ eTìï+|ü⁄ y˚&ÉT Ç~ $XÊ«dü+˝Àì ã\V”≤qyÓTÆq ñ‘· Ô e TT&É T . (ãTU≤]` Vü ≤ Á»‘Y ≈£î+fÒ H˚qT ìqTï eTìï+#˚kÕÔqT. kÕúsTT. (eTTdæ¢+ ` Vü≤Á»‘Y nã÷ ñkÕàHé _Hé nbòÕŒ¤Hé(s¡õ) H˚qT @e÷Á‘·+ ˝…ø£ÿô|≥ºqT. z düsT÷<é KTÁB(s¡õ) 12) KTsYÄHé bÕsêj·TD+ #˚j·T+&ç. Ä<ä+ dü+‘êqe÷! Hê≈£î düVü≤ 7) ‘Ó\y¢ +Ó Á≥Tø£*ï |”øπ j·Tø£+&ç. Á|üfij ¯ T· n+‹eT ~q+ Hê&ÉT bÕsêj·TD+ es¡TÔ\T ì\T|ü≈£î+&Ü, uÛÑ÷$T ~Hêq n$ eTTdæ¢+\≈£î yÓ\T>∑T #˚ùdyê] ø√dü+ n~ dæbòÕs¡düT ì+&ç b ˛j˚ T +‘· ‘· | ü ⁄ Œ\T #˚ d æ ìkÕÔsTT.µ (nã÷<ëeP<é, ‹]àJ` #˚düTÔ+~. (eTTdæ¢+` Vü≤Á»‘Y e∫ÃHê, ˙e⁄ qqTï ø£\TdüT≈£îqï Vü≤Á»‘Y nÁyéT _Hé wüß◊uŸ(s¡õ) ñe÷eT(s¡õ) 28

^≥TsêsTT

6`6`2014


13) n˝≤¢Vt≤ Ç˝≤ n+≥THêï&Éì <Ó’e Á|üeø£Ô(dü) ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T: ªHê <ëdüT&ÉT Hê yÓ|’ ⁄ü z C≤HÓ&TÉ <ä>sZ∑ >¡ ± eùdÔ H˚q‘·ì yÓ|’ ⁄ü eT÷¬s&ÉT <ä>sZ∑ e¡ ⁄ ‘êqT. n‘·qT ˇø£ eT÷¬s&ÉT Hê≈£î düMT|æùdÔ H˚q‘·ìøÏ s¬ +&ÉT eT÷s¡\T <ä>∑Zs¡e⁄‘êqT. n‘·qT HêyÓ’|ü⁄ q&ÉT#·T≈£î+≥÷ eùdÔ H˚q‘·ì yÓ’|ü⁄ |ü]¬>‘·TÔ≈£î+≥÷ yÓfi≤ÔqT. (ãTU≤], Vü≤Á»‘Y nqdt(s¡õ) 14) ¬s+&ÉT esê\ $wüj·T+˝À #ê˝≤ eT+~ Á|ü»\T qwü+º ˝À |ü&eç ⁄Hêïs¡T. n$ : dü«düú‘·, r]ø£ H√≥T: Äs√>∑´+, r]ø£ düeTj·÷\qT >ös¡$+#·≈£î+&Ü yê{Ïì <äT]«ì jÓ÷>∑+ #˚ùdyês¡T á ¬s+&ÉT es¡Á|ükÕ<ë\≈£î nqs¡TΩ\T. 15) ˇø£ eTTdæ¢+ô|’ eTs=ø£ eTTdæ¢+≈£î Äs¡T Vü≤≈£îÿ\THêïsTT. yÓTT<ä{~Ï : ø£\TdüT≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT dü˝≤+ #Ój÷· ´*. ¬s+&Ée~: ÄVü‰«ìùdÔ n+^ø£]+#ê*. eT÷&Ée~: ‘·T$Tàq|ü⁄Œ&ÉT ã<äT\T |ü\ø±*. Hê\Ze~:yê´~ÛÁ>∑dTü &Ô ‘’Ó ˚ |üsêeT]Ù+ #ê*. ◊<äe~: ‘·q ø√dü+ eT+∫<äqT≈£îqï edüTeÔ ⁄H˚‘√{Ï k˛<äsT¡ ì ø√dü+ ≈£L&Ü eT+∫<äqTø√yê*. Äs¡e~: #·ìb˛‘˚ »HêC≤˝À bÕ˝§ZHê*. 16) ∫Á‘·ø±s¡T&ÉT qs¡ø£+˝À y˚j·Tã&É ‘ê&ÉT. n‘·qT ^dæq ∫Á‘ê\ìï+{Ï ˝Àq÷ ÁbÕD+ y˚j·Tã&ÉT‘·T+~. n$ n‘·DïÏ •øÏkå ÕÔsTT. Vü≤Á»‘Y Çu…ï nu≤“dt(s¡õ) n+≥THêïs¡T: ª∫Á‘ê\T ^j·T≥+ ‘·|üŒ<äqT≈£î+fÒ ÁbÕD+ ˝Òì edüTÔe⁄\T, #Ó≥T¢ yÓTT<ä˝…’q yê{Ï u§eTà\T y˚dTü ø√+&ç. (ãTU≤], Çu…ï nu≤“dt(s¡õ)) 17) |ü+≥ bı˝≤\, |üX¯óe⁄\ dü+s¡ø£åD

ø√dü+, Ç+ø± y˚≥ ø√dü+ ≈£îø£ÿ\qT sêj·T≈£î+&Ü >∑&|É ≥ ü + @ eTTdæ+¢ ≈£î ô|+#·Tø√e#·TÃ. n˝≤ø±ø£ me¬s’Hê dü¬s’+~ ø±<äT. (ãTU≤], eTTdæ¢+` eTπs ñ<˚›X¯´+‘√ ≈£îø£ÿ\qT Vü≤Á»‘Y Çu…ïñeTsY(s¡õ) ô|+∫Hê Á|ü‹s√E n‘·ì |ü⁄D´+ H√≥T: Bì ñ<˚›X¯+ Á|ü‹ |òüT&çj·T ¬s+&ÉT Fsê‘·T\T ‘·>∑TZ‘·÷ eTs¡D ∫+‘· ø£*–e⁄+&Ü*. ø±\ e⁄+≥T+~. (ãTU≤], eTTdæ¢+` e´e~Û m|ü⁄Œ&ÉT |ü]düe÷|æÔ ne⁄ Vü≤Á»‘Y Çu…ïñeTsY(s¡õ) ‘·T+<√, |æ\T|ü⁄ m|ü⁄Œ&ÉT n+<äT H√≥T : Fsê‘·T |ü]D≤eT+ >∑T]+∫ ‘· T +<√ ‘Ó * j· T <ä T . n+<ä T π ø _ÛHêï_ÛÁbÕj·÷\THêïsTT. Fsê‘·T M\THêe÷ sêdæ dæ<ä∆+>± ñ+&Ü*. düTe÷s¡T s¡e«+‘· edüTÔe⁄˝Àì dü>∑ 23) #êe⁄qT mes¡÷ ø√s¡Tø√sê<äT. ˇø£yfi˚ ¯ uÛ≤>∑+. n‘·qT eT+∫yê&Ó’‘˚ ej·TdüT‡ 18) ª@ eTìwæ <ä>∑Z] qT+∫ nsTTHê ô|s¡T>∑T‘·Tqïø=B› |ü⁄D´+ ≈£L&Ü ñ*¢, yÓ\T¢*¢ yêdüq eùdÔ Á|üeø£Ô(dü) ô|s¡T>∑T‘·T+~. #Ó&ɶyê&Ó’‘˚ ãVüQXÊ n‘·DíÏ (eTdæ<® é qT+∫ |ü+|æ+#˚yês¡T. |üXÊÑêÔ|ü+ #Ó+~, <Ó’eÁ|üdüqï‘· ãF (X¯àXÊqyê{Ïø)£ es¡≈î£ yÓfifl¯ eTì bı+<˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~ ø£<ë! Ä<˚•+#˚yês¡T. ø£qTø£ ñ*¢, yÓ\T¢*¢ (ãTU≤], eTTdæ ¢ + ` Vü ≤ Á»‘Y ‹Hê\ì nqT≈£îH˚yês¡T <ëì yêdüq nã÷VüQs¬ s’ ê(s¡õ) b˛j˚ T es¡ ≈ £ î e+&ç ‹q+&ç . µµ 24) <ëdüT&ÉT bÕbÕ\ qT+&ç <ä÷s¡+>± (eTTdæ¢+` Vü≤Á»‘Y ñeTsY(s¡õ) ñ+&É { ≤ìøÏ eTTu≤Vt ≤ (ø=ìï 19) s¬ +&ÉT H˚Á‘ê\qT n–ï eTT≥Tºø√<äT. düeTà‘·yÓTÆq) $wüj·÷\qT ≈£L&Ü ˇø£{Ï, <Ó’e;Û‹‘√ ø£+≥ ‘·&ç ô|{Ϻ ‘·´õ+#·q+‘·es¡≈£î <Ó’e;Û‹|üs¡Tì q~, s¬ +&Ée~, <Óe’ e÷s¡+Z ˝À ø±e* kÕúsTTøÏ #˚s¡Tø√˝Ò&ÉT. (‹]àJ` ø±∫q H˚Á‘·+. (‹]àJ` Vü≤Á»‘Y Çu…ï Vü≤Á»‘Y n‹j·T _Hé ñsê«(s¡õ) nu≤“dt(s¡õ) 25) me]¬ø‘’ ˚ ÇkÕ¢+ nqTÁ>∑V≤ü + \_Û+∫ 20) Hê nqT#·s¡ düe÷»+ ø√dü+ ø£wüº ‘·q nedüsê\≈£î #ê*q+‘· Jeq yÓTÆ+<äì H˚qT nqTø√ø£b˛‘˚ Á|ü‹ kÕe÷Á– bı+~ <ëìô|’ dü+‘·è|æÔ>± qe÷E düeTj·T+˝À $TkÕ«ø˘ ñ+fÒ n˝≤+{Ï e´øÏÔ >=|üŒ n<äèwüº #˚j·TeTì ÄC≤„|æ+∫ ñ+&˚yêDÏí. e+‘·T&ÉT.(‹]àJ, |òüC≤˝≤ _Hé ñ (ãTU≤],eTTdæ¢+` Vü≤Á»‘Y nã÷ u…<’ (é s¡õ) VüQs¬ s’ ê(s¡õ) >∑eTìø£ : eTìwæ nXÊ+‹, n\»&çøÏ H√≥T: H√{Ï qT+&ç <ä T sê«dü q >∑T] ø±e{≤ìøÏ ndü\T ø±s¡D+ sê≈£î+&Ü ñ+&É{≤ìøÏ Á|üeø£Ô(dü) dü+|ü<ä, Ä~Ûø£´+ #ê≥Tø√yê\H˚ |üfi¯ófl, H√{Ï|ü]X¯óÁuÛÑ‘· >∑T]+∫ ‘·|üq, Ç$ m|üŒ{Ïø°q÷ n+‘·+ m≈£îÿe ÁX¯<r∆ä düT≈£îH˚yês¡T. n+<äTøπ ø±e⁄. n+<äTπø nedüs¡yÓTÆq Jeq Ç˝≤ nHêïs¡T : kÕe÷Á– |ü⁄wüÿ\+>± ñHêï, Á|ü»\T eTqXÊÙ+‹, Á|üXÊ+‘·‘ø· √dü+ |ü]‘·|æ 21) ªHê nqT#·s¡ düe÷»+˝Àì eT>∑ düTÔHêïs¡T. ã‘·T≈£î<Ós¡Te⁄ ø√dü+ yê]ô|’ |üdæ&ç (yê&Éø£+) ìùw~Û+#· ø±e\dæq dü<Tä bÕj·÷\˙ï ñqï|üŒ ã&ç+~. Ád”\ Ô ≈£î düeTà‹+#·ã&ç+~µ {Ïø° e÷qe⁄&ÉT ‘·è|æÔ>± J$+#· nì Á|üeø£Ô(dü) nHêïs¡T. (‹]àJ` Vü≤Á»‘Y nã÷ eT÷kÕ nwtnØ(s¡) >∑*–‘˚ n‘·DÏí #·÷dæ ndü÷j·T |ü&Ée*‡+<˚qì á Vü≤BdüT˝À 22) ‘·qe<ä› M\THêe÷≈£î ‘·–q edüTeÔ ⁄ #Ó|üŒã&ç+~. ($T>∑‘ê e#˚Ãyês¡+) ñ+&û ¬s+&ÉT sêÁ‘·T\T M\THêe÷ ^≥TsêsTT

6`6`2014

29


eTq+ #·÷düTÔqï á Á|ü|ü+#·+ mH√ï <˚e⁄fi¯flqT Äsê~Û+#˚ ì\j·T+>± e÷]

b˛sTT+~. Bì <äTÁwüŒuÛ≤yê\T eTìwæ J$‘·+ô|’, düe÷»+ô|’ @$<Ûä+>± |ü&ÉT ‘·T+<√ eTq+ >∑ e Tì+#ê*. ãVü Q <Óy’ êsê<Ûqä e÷s¡ÁZ uÛwÑ ‘ºü ≈· î£ eT÷\ ø±s¡D+. ãVüQ <Ó’yêsê<Ûäq #˚ùd yê]øÏ @<Ó’Hê Ä<Ûës¡+ #·÷|ü+&ç n+fÒ yês¡T @ $<ÛäyÓTÆq≥Te+{Ï Ä<Ûës¡+ #·÷|ü˝Òs¡T. Ä<Ûësê\ $wüj·T+ |üø£ÿq ô|{ϺHê yês¡T ‘·eT≈£î ‘êeTT $Á>∑V‰ü sê<Ûqä #˚d÷ü Ô ≈£L&Ü $Á>∑V‰ü sê<Û≈ä î£ \T nì |æ*|æ+#·Tø√e&Üìï @e÷Á‘·+ Çwüº|ü&És¡T. Á¬ø’düÔe⁄\˝À eTq+ #·÷dæq≥¢sTT‘˚ yês¡T ÁøÏ‘·eT dæ<ë∆+‘êìøÏ ˝Àã&ç ñHêïs¡T. yê]˝À πø<∏ä*ø˘\T ãVæ≤s¡Z‘·+>± $Á>∑Vü‰ sê<Ûqä #˚kÕÔsT¡ . Á¬ød’ eÔü ⁄\˝À mH√ï esêZ\T ñHêïsTT. nìï esêZ\T <˚e⁄&ÉT ˇø£ÿ&˚ 30

nì $X¯«dækÕÔsTT. ø±ø£b˛‘˚ yês¡T ˇø£ÿ <˚e⁄&çì eT÷&ÉT uÛ≤>±\T>± $uÛÑõkÕÔs¡T. ‘·+Á&ç, ≈£îe÷s¡T&ÉT, |ü]X¯ó<ë∆‘·à á $<Ûä+>± yês¡T $uÛÑõkÕÔs¡T. eTT>∑TZ]˝À ˇø£&ÉT ˇø£&ç˝À eTT>∑TZs¡T nqï á ‘·|ü⁄Œ&ÉT dæ<ë∆+‘êìøÏ yês¡T ˝Àã&ç ñ Hêïs¡T. á <˚X¯+˝Àì Á|ü»\+<äs¡÷ düèwæº˝Àì #ê˝≤ edüTÔe⁄\qT <˚e⁄fi¯ófl>± #˚dæ |üPõdü÷Ô e⁄+{≤s¡T. ø±˙ yês¡T ‘·eTqT ‘êeTT ãVüQ <Ó’yêsê<Ûä≈£î\T>± |æ\T|æ+ #·Tø√e&Üìï m+‘·e÷Á‘·+ Çwüº|ü&És¡T. yê]˝À ø=+<äsT¡ ªª$Á>∑V≤ü + nH˚~ øπ e\+ ìÁ>∑V≤ü + ø√düyT˚ µµ nì. eT] ø=+<äsT¡ ªªs¡ø£ s¡ø±\ ù|s¡¢‘√ |æ\Teã&˚ á <˚e⁄fi¯ófl <˚e‘·\T ˇπø <˚e⁄ì s¡÷bÕ\Tµµ nì, eT]ø=+<äs¡T ªª<˚e⁄&ÉT ˇø£ÿ&˚. eTq+ mø£ÿ&É yÓ‹øÏHê <˚e⁄&ÉT \_ÛkÕÔ&TÉ . ø±ã{Ϻ ^≥TsêsTT

6`6`2014

$Á>∑Vü‰\qT <˚e⁄&ç>± uÛ≤$+∫ $Á>∑Vü‰ sê<Ûäq #˚ùdÔ $Á>∑Vü‰\˝À <˚e⁄&ÉT \_Û kÕÔ&TÉ µµ nì n+{≤s¡T. eT]ø=+<ä] Ä˝À #·q\T á$<Ûä+>± ñ+{≤sTT. <˚e⁄&ÉT ˇø£ÿ&˚ y˚TeTT me] eTT+<äT nsTT‘˚ kÕcÕº+>∑+ |ü&ÉT‘·THêïyÓ÷ Ms¡+<äs¡÷ <˚e⁄ì Á|æjT· uÛ≈Ñ î£ \ Ô T. ø±ã{Ϻ <˚e⁄&ÉT M]øÏ ≈£L&Ü ø=ìï n~Ûø±sê\T Ç#êÃ&ÉT nì n+{≤s¡T. ns¡ãT“ <˚X¯düTÔ\T eTVü‰Á|üeø£Ô(dü) e#˚à ≥|üŒ{ÏøÏ ãVüQ <Ó’yêsê<Ûäq˝À eTTì– ‘˚\T‘·THêïs¡T. @πøX¯«s√bÕdüq nqïe÷≥ $qã&ç‘H˚ ˚ yês¡T ‘·eT ø£‘T· \ Ô ≈£î |ü<Tä qT ô|fÒºyês¡T. <Ûäq, ÁbÕD ‘ê´>±\T #˚j·T &ÜìøÏ dæ<ä∆|ü&˚yês¡T. yês¡T ãVüQ <Ó’yê sê<ÛäqqT m+‘·>± Áù|$T+#˚yês¡+fÒ j·TT<ä∆ yÓTÆ<ëq+ qT+&ç ˇø£ÿ n&ÉT>∑T ≈£L&Ü yÓq≈£îÿ y˚ùdyês¡T ø±<äT. ø±ì yê]øÏ


ãVüQ <Ó’yêsê<Ûäq ì»eTì ìs¡÷|æ+#˚ Ä<Û ë s¡ + #· ÷ ô|≥º e T+fÒ yê] e<ä › m˝≤+{Ï Ä<Ûës¡eTT ñ+&˚~ ø±<äT. ‘ê‘· eTT‘êÔ‘·\ Ä#ês¡+ ø±ã{Ϻ #˚düTÔHêïeTT nH˚yês¡T. 1400 dü+e‘·‡sê\T >∑&ç∫Hê Ç|ü⁄Œ&ç ãVüQ <Ó’yêsê<Ûä≈£î\T #·÷ù| Ä<Ûës¡+ Ç~ ˇø£ÿfÒ. ø±ì Bìì K∫à ‘·+>± Ä<Ûës¡+ nì ≈£L&Ü nq˝ÒeTT. Bììã{Ϻ eTq≈£î ‘Ó*ùd~ ˇø£ÿfÒ. n|üŒ{Ï Á|ü»\T m˝≤+{Ï dü+ø√#·+ ˝Ò≈£î+&Ü ãVæ≤s¡Z‘·+>± ãVüQ <Ó’yêsê<Ûäq #˚ùdyês¡T. @πøX¯«s√bÕdüqqT ~Ûø£ÿ]+#˚ yês¡T. ø±˙ H˚&ÉT @πøX¯«s√bÕdüq eTTdüT>∑T˝À ãVüQ <Óy’ êsê<Ûqä #˚dTü HÔ êïs¡T. ãVüQ<Óy’ êsê<Ûqä ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ e⁄+<ä+fÒ ‘ê‘· eTT‘êÔ‘·\ Ä#êsêìï ø£fi¯ófl eT÷düTø=ì >∑T&ç>¶ ± qeTà&É+ ‘·|Œü eTπsB ø±<äT. ãVüQ <Óy’ êsê<Ûqä ‘·|Œü ì KTsYÄHé á$<Ûä+>± K+&çk˛Ô+~. ªªyês¡T á e´eVü‰s¡+ jÓTTø£ÿ yêdüyÔ êìï @e÷Á‘·+ ms¡T>∑s¡T. πøe\+ }Vü‰ >±Hê\T #˚dTü HÔ êïs¡T.µµ (~e´KTsYÄHé 43: 20) z Á|üeø£Ô (dü) Ç˝≤ nqT: ªªMT e<ä› @<ÓH’ ê C≤„q+ ñ+<ë e÷ eTT+<äT ô|≥º&ÜìøÏ? MTs¡T øπ e\+ n+#·Hê\qT nqTdü]düTÔ Hêïs¡T. MTs¡T #˚ùde˙ï e{Ϻ }Vü≤>±Hê˝Òµ (~e´KTsYÄHé 6: 148) yês¡T @eT+{≤s¡+fÒ, ªªy˚TeTT e÷ ‘ê‘·eTT‘êÔ‘·\T ˇø£ e÷s¡Z+˝À q&ÉTdü÷Ô e⁄+&É>± #·÷XÊeTT— y˚TeTT yê] n&ÉT>∑T C≤&É\˝ÀH˚ q&ÉTdüTÔHêïeTT.µµ (~e´ KTsYÄHé 43: 22) ãVüQ <Óy’ êsê<Ûqä ˇø£ eT‘·|sü y¡ TÓ qÆ #Ó&TÉ ø±˙ Bì <äTÁwüŒuÛ≤e+ eTìwæ J$‘·+ô|’H˚ ø±<äT, yÓTT‘·Ô+ düe÷»+ô|’ |ü&ÉT‘·T+~. m|ü⁄Œ&Ó’‘˚ düe÷»+ ø£fi¯ó¢ eT÷düTø=ì @ Ä<Ûës¡+ ˝Ò≈£î+&Ü <˚e⁄ì $wüj·T+˝À ‘ê‘· eTT‘êÔ‘\ · Ä#êsê\qT bÕ{ÏdTü +Ô <√ Ä düe÷»+ Ä˝À∫+#˚ X¯øÏÔì ø√˝ÀŒ ‘·T+~. ãVüQ <Ó’yêsê<Ûäq n+<Ûäø±s¡+ qT+&ç

|ü⁄{Ϻ+~. nC≤„Hêìï n_Ûeè~∆ #˚düTÔ+~. BìøÏ e´‹π s ø£ + >± @π ø X¯ « s√bÕdü q yÓ\T>∑TqT, C≤„Hêìï Á|ükÕ~düTÔ+~. ∫≥º∫e] Á|üeø£(Ô dü) e#˚Ã≥|üŒ{ÏøÏ ns¡ãT“ <˚X¯+ nC≤„q+, n+<Ûäø±s¡+˝À eTTì– ñ+~. ns¡ãT“ <˚X+¯ C≤„q+, dü+kÕÿs¡+ nìï{Ï˝À yÓqTø£ã&ç ñ+&˚~. á Á|ü|ü+ #·+˝À <ëìø£+≥÷ ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ kÕúq+ ñ+&˚~ø±<äT. ø±˙ m|ü⁄Œ&Ó’‘˚ ns¡ãT“ <˚X¯+ @πøX¯«s√bÕdüqqT d”«ø£]+∫+<√ n|ü⁄Œ&˚ n+<Ûäø±s¡+, nC≤„q+ |ü{≤|ü+#· \sTT+~. C≤„q+, dü+düÿè‹, Ä˝À#·Hê X¯ ø Ï Ô nìï+{≤ n_Û e è~∆ #Ó + ~+~. ns¡ãT“\T ‘·÷s¡TŒ, |ü&ÉeTs¡\ C≤„HêìøÏ yês¡dTü \j·÷´s¡T. yê] C≤„Hêìï yê]es¡øπ |ü]$T‘·+ #˚dTü ø√≈£î+&Ü Ç‘·s¡ <˚XÊ\≈£L yê´|æ+|üCXÒ Ês¡T. mH√ï e÷s¡TŒ\T #˚XÊs¡T. C≤„Hêìï nuÛ´Ñ dæ+#·&ÜìøÏ m˝≤+{Ï n&É+¶ ≈£î\T ñ+&˚$ ø±e⁄. $<ä´qT nuÛ´Ñ dæ+#· &ÜìøÏ mH√ï ø£cÕº\T nqTuÛÑ$+#ês¡T. @πøX¯«s√bÕdüq yê]øÏ eT+∫#Ó&ÉT\ $#·ø£åD≤ C≤„Hêìï H˚]Œ+~. yês¡T nìï s¡ø±\ n+≥sêì‘·Hêìï q•+|üCXÒ Ês¡T. Ç~ eTTdæ+¢ \T ñqï‘· •Ksê\qT n~Ûs√ Væ≤+∫q|üŒ{Ï e÷≥. ø±˙ m|ü⁄Œ&Ó’‘˚ eTTdæ¢+\ $XÊ«dü+ ã\V”≤q|ü&ç+<√ ñ qï‘· kÕúsTT qT+∫ n≥º&ÉT>∑T kÕúHêìøÏ ~>∑C≤]b˛j·÷s¡T. C≤„q+, Ä#·s¡D, dü + kÕÿsê\T nìï $wü j · ÷ \˝À eTTdæ¢+\T yÓqTø£ã&çb˛j·÷s¡T. á ø±s¡D+ #˚‘·H˚ yê] qT+&ç <Ó’e+ yê] sêC≤´~Ûø±sêìï ˝≤≈£îÿHêï&ÉT. ˇπø <˚e⁄ìï e~*y˚j·T&É+ e\¢ yê]˝À nC≤„q+, n+<Ûäø±s¡+, ‘ê‘·eTT‘êÔ‘·\ nC≤„q|ü⁄ Ä#êsê\T Á|üy•˚ +#êsTT. Á|ü|+ü #·+˝Àì >=|üŒ>=|üŒ <˚XÊ˝…q’ ≥Te+{Ï #ÓH’ ê, uÛ≤s¡‘,Y ÇsêHé, Çsêø˘, áõ|ü⁄º, j·TeTHé, s√yéT @πøX¯«s√bÕdüq #˚ùd$. n+<äTe\¢H˚ yê]øÏ <˚e⁄&ÉT ñqï‘· kÕúHê\qT Á|ükÕ~+#ê&ÉT. ø±ì m|ü⁄Œ&Ó‘’ ˚ yês¡T ˇπø <˚e⁄ì $XÊ«kÕìï e~*y˚XÊs√ n≥º&TÉ >∑T kÕúHêìøÏ ~>∑C≤] b˛j·÷s¡T. ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT <˚XÊ\ >∑T]+∫ Çø£ÿ&É ≈£î¢|üÔ+>± Á|ükÕÔ$+#·&É+ »]–+~. ñ<ëVü ≤ s¡ D ≈£ î Çsêø˘ H ˚ ^≥TsêsTT

6`6`2014

rdüTø√+&ç. BìøÏ eTT+<äT ø±]¶j÷· ˝Ò<ë ø£sê›ìj·÷ nì ù|s¡T ñ+&˚~. q÷Vt≤ n˝…’Væ≤dü‡˝≤yéT á <˚X¯+˝ÀH˚ e#êÃs¡T. #ê˝≤ ø±\+ Çø£ÿ&É @πøX¯«s√bÕdüq yÓ’|ü⁄q≈£î Á|ü»\qT |æ*#ês¡T. ø±˙ yês¡T @πøX¯«s√bÕdüqqT ‹s¡düÿ]+#ês¡T. yês¡T <˚e⁄ì •ø£å≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. ‘·s¡Tyê‘· nø£ÿ&É @πøX¯«s√bÕdüq HÓ\ø=+~. ÇÁãV”≤+(n˝…)’ ≈£L&Ü Çø£ÿ&˚ »ìà+#ês¡T. Äj·Tq ≈£L&Ü Çø£ÿ&ç qT+&˚ ÇkÕ¢+ Á|ü#ê sêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Çø£ÿ&É @πøX¯«s√ bÕdüq HÓ\ø=+~. á<˚X¯+ m+‘√ ñqï‘· kÕúq+˝À ñ+&˚~. ø±˙ m|ü⁄Œ&Ó‘’ ˚ @πøX¯«s√ bÕdüqqT e~*ô|{Ϻ ãVüQ <Óy’ êsê<Ûqä qT yÓTT<ä\Tô|{≤ºs√ n|ü⁄Œ&˚ <Ó’e+ yê] kÕúHêìï ~>∑C≤]à y˚XÊ&ÉT. Äs¡´ düe÷C≤ìï kÕú|+æ ∫q kÕ«$T <äj÷· q+<ä düs¡dü«‹ <˚e⁄&ÉT ˇø£ÿ&˚, $Á>∑Vü‰ sê<Ûqä #˚jT· ≈£L&É<Tä nH˚ dü‘ê´ìï ˇ|ü⁄Œ ≈£îHêïs¡T. Bìì s¡TEe⁄ #˚ùd eT+Á‘ê\qT ≈£L&Ü |ü]ƒ+#ês¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï $Á>∑Vü‰sê<Ûäq ‘·|üŒì Äj·Tq K+&ç+#ês¡T. y˚<ë\˝À #ê˝≤ y˚<ë\T @πøX¯«s√bÕdüqqT s¡TEe⁄ #˚dæq|üŒ{Ïø° Væ≤+<äTe⁄\˝À m≈£îÿe eT+~ düHê‘·q <ÛäsêàìøÏ #Ó+~qyês¡T kÕ«$T <äj·÷q+<ä düs¡dü«‹ >±] y˚<ë \qT ‘·|ü⁄Œ>± |ü]>∑DÏkÕÔs¡T. ákÕ (n˝…’Væ≤dü‡˝≤yéT) yês¡T ≈£L&Ü <˚e⁄&ÉT ˇø£ÿ&˚ nì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø±˙ Á¬ø’düÔe⁄\T ÁøÏ‘·eTT dæ<ë∆+‘êìøÏ ˝Àã&ç b˛j·÷s¡T. u…’_˝Ÿ bÕ‘· ìã+<Ûäq, ø=‘·Ô ìã+<Ûäq Á>∑+<∏ë\T ø£qø£ ñ+&Éø£b˛‘˚ Á¬ø’düÔe⁄\ ndü\T ìC≤ìï ‘Ó\TdüTø√e&É+ ø£wyºü TÓ bÆ ˛j˚T~. |ü⁄düÔø±\‘√ ˝…’ÁãØ\qT ì+|æy˚j·T&É+ eT]j·TT ø=‘·Ô ø=‘·Ô $wüj·÷\‘√ y˚T<Ûdä Tü ‡qT ‹ø£eTø£ ô|≥º&+É C≤„q+ ns¡+ú ø±<äT. düèwæº jÓTTø£ÿ ì» dü«s¡÷bÕìï Á>∑Væ≤+∫ e÷qe |ü⁄≥Tºø£≈£î >∑\ ø±s¡D≤ \qT ‘Ó\TdüTø=ì ndü\T <Ûäs¡à+ es¡≈£î #˚s&¡ yÉ T˚ C≤„q+ jÓTTø£ÿ ndü\T ñ<˚X› ´¯ +.

(Ç+ø± e⁄+~) 31


Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\qT m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î πø+Á<ä+ #·s¡´\T s¡T‘·T|üeHê\T sêqTqï H˚|<ü ´ä∏ +˝À <˚Xy¯ ê´|ü+Ô >± es¡<\ ä T, Ç‘·s¡ Á|üøè£ ‹ yÓ|’ Øü ‘ê´\qT düeTs¡+ú >± m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+ dü‘«· s¡ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+~. á y˚Ts¡≈£î ìs¡«Væ≤+∫q Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚XÊìøÏ |ü\T sêÁcÕº\ $|ü‘·TÔ ìs¡«Vü≤D, |ü⁄qsêyêdü $uÛ≤>±\ ø£$Twüqs¡T¢, ÇÁk˛, πø+Á<ä »\dü+|òüT+, yê‘êes¡D, s¡ø£åD XÊK\ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï ôVA+ XÊK ø±s¡´<ä]Ù (dü]Vü≤<äT› ìs¡«Vü≤D) ùdïVü≤\‘· ≈£îe÷sY ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. $|ü‘·TÔ\qT düeTs¡ú+>± m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î M\T>± C≤rj·T $|ü‘·TÔ\ Á|ü‹ düŒ+<äq <äfi≤\qT ã˝Àù|‘·+ #˚kÕÔeTì, Ç|ü⁄Œ&ÉTqï |ü~ |ü{≤˝≤\ dæã“+~ì 12 |ü{≤˝≤\≈£î ô|+#·qTqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T.

dæ$˝Ÿ‡ nuÛÑ´s¡T∆\≈£î eTs√ ¬s+&ÉT neø±XÊ\T

eø˘Œ¤ düú˝≤\ neø£‘·eø£\ô|’ <äsê´|ü⁄Ô ÁbÕs¡+uÛÑ+

dæ$˝Ÿ‡ nuÛÑ´s¡Tú\T á j˚T&Ü~ qT+∫ n<äq+>± ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ |üØø£å sêùd+<äT≈£î j·T÷|”md”‡ neø±X¯+ ø£*Œ+∫+~. áy˚Ts¡≈£î j·T÷|”md”‡ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. ‘êC≤>± neø±XÊ\qT ô|+#·&É+ ‘·|üŒ |üØø£å $<Ûëq+˝À eTπs Ç‘·s¡ n+XÊ\qT e÷s¡Ã˝Ò<äT. dæ\ãdt, |üØøå± $<Ûëq+ nìï j·T<∏ë$~Û>±H˚ ø=qkÕ>∑T‘êsTT. dæ$˝Ÿ düØ«ôddt |üØø£å 2014` qT+∫ nìï πø≥–Ø\ nuÛÑ´s¡Tú\T n<äq+>± ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ |üØø£å sêùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫q≥T¢ j·T÷|”md”‡ ‘·q Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿ+~. Bìø£qT>∑TD+>± $$<Ûä πø≥–Ø\ nuÛÑ´s¡T∆\≈£î ej·TdüT˝À dü&É*+|ü⁄ ñ+≥T+~.

sêÁwüº+˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ eø˘Œ¤ uÀs¡T¶ düú˝≤\ πø{≤ sTT+|ü⁄˝À¢ »]–q neø£‘·eø£\ô|’ d”◊&û <äèwæº kÕ]+∫+~. $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\T #˚dæq ÁbÕ<∏ä$Tø£ $#ês¡D˝À sêÁwüº+˝À Hê\T>∑T ÁbÕ+‘ê˝À¢ eø˘Œ¤uÀs¡T¶ uÛÑ÷eTT\T ÄÁø£eTD≈£î >∑Ts¡j·÷´j·Tì ‘˚*+~. $õ˝…Hé‡ Ç∫Ãq ìy˚~ø£ Ä<Ûës¡+>± Á|üuÛÑT‘·«+ eø˘Œ¤uÀs¡T¶ e÷J #ÛÓ’s¡àHé n|òü®˝Ÿ bÕcÕ, d”áy√ Vü≤;ãTB›H\ é ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ øπ düT\T qyÓ÷<äT #˚j÷· \ì d”◊&ûì Ä<˚•+∫+~. øπ düT <äsê´|ü⁄Ô ÁbÕs¡+_Û+∫q d”◊&û e÷J #Ûs’Ó à¡ Hé, d”áy√‘√ bÕ≥T eT]ø=+<ä]ô|’ Hê\T>∑T πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ+~. á πødüT\qT Äj·÷ Øõj·THé ø±sê´\j·÷\≈£î n|üŒ–dü÷Ô d”◊&û N|òt ø£èwüí Á|ükÕ<é Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T.

sê»´düuÛÑ U≤∞\≈£î mìïø£\T

nø£ÿ&É bı>∑sêj·TTfi¯fl≈£î ñ<√´>∑+ Çe«s¡≥!

sê»´düu˝ ÑÛ À U≤∞ nsTTq kÕúHê\ ø√dü+ pHé 19q mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ H√{Ï|òæπøwüHé C≤Ø #˚dæ+~. yÓTT‘·Ô+ 9 kÕúHê\T U≤∞>± ñ+&É>± 8 kÕúHê\≈£î e÷Á‘·y˚T mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·qT+~. sêÁwüº+ qT+∫ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔqï e÷J eTTK´eT+Á‹ H˚<äTs¡TeT*¢ »Hês¡H∆ é s¬ &ç¶ eTs¡D+Ï #·&+É ‘√ @s¡Œ&çq U≤∞ì $TqVü‰sTT+∫ á H√{Ï|òæπøwüHéqT C≤Ø #˚XÊs¡T. á kÕúq+ ø=‘·Ô>± @s¡Œ&˚ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î #Ó+<äT‘·T+<ë? ˝Ò<ë ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+<äT ‘·T+<ë? nqï n+XÊìï ìsê∆]+#êø£ <ëìø° H√{Ï|òæπøwüHé C≤Ø #˚j·TqTHêïs¡T. Ç˝≤e⁄+&É>± ñeTà&ç Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ qT+∫ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔqï sê»´düuÛÑ düuÛÑT´\qT Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄qs¡´«ed”úø£s¡D #·≥º+`2014˝À ù|s=ÿqï $<Ûä+>± ˝≤≥Ø |ü<ä∆‹˝À ‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁcÕº\≈£î πø{≤sTT+#· qTHêïs¡T.

b˛>∑sêj·TTfi¯fl≈£î ñ<√´>±\T Ç#˚Ã~ ˝Ò<ìä sê»kÕúHé Á|üuTÑÛ ‘·«+ uÀs¡T¶ ô|fÒºdæ+~. bı>∑‘ê>∑&É+, >∑T{≤ÿ qeT\&Üìï ìyê]+#˚ #·s¡´˝À¢ uÛ≤>∑+>± á $<Ûëq+ s¡÷bı+~+∫q≥T¢ ù|s=ÿ+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤+#˚ ñ<√´>∑ ìj·÷eTø£ Á|üÁøÏj·T düeTj·T+˝ÀH˚ bı>∑‘ê>∑&É+, >∑T{≤ÿ qeT\&É+ #˚j·TuÀeTì nuÛÑ´s¡Tú\ qT+∫ Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘·+ rdüTø√yê \ì ìs¡ísTT+∫+~. dü<äs¡T nuÛÑ´s¡T∆\T ñ<√´>∑+˝ÀøÏ e#êÃø£ <äeTTà ø=≥º&É+, >∑T{≤ÿ qeT\&É+ #˚ùdÔ ñ<√´>∑+ qT+∫ rdæyj ˚ T· &ÜìøÏ ôd’‘+· yÓqTø±&˚~ ˝Ò<ìä düsêÿs¡T #ÓãT‘√+~. á y˚Ts¡≈£î nìï $uÛ≤>±\≈£î düs¡Tÿ´\sY C≤Ø #˚dæ+~. n+fÒ Çø£ qT+∫ sê»kÕúHé˝À ñ<√´>∑ ìj·÷eTø£ Á|üÁøÏj·T˝À $<ë´s¡Ω‘· |üÁ‘ê\‘√ bÕ≥T bı>∑‘êπ> n\yê≥T ˝Ò<äqï Vü‰MT |üÁ‘êìï »‘· |üs¡#ê*‡ ñ+≥T+<äqï e÷≥.

32

^≥TsêsTT 6`6`2014


≥Øÿ˝À eTdæ®<é &çC…’Hé #˚dæq eTVæ≤fi¯ ≥Øÿ˝Àì ÇkÕÔ+ãT˝Ÿ q>∑s¡+˝À>∑\ düø±ØHé eTdæ®<éqT Ä <˚X¯ eTVæ≤fi≤ Ç+{°]j·TsY &çCq’… sY C…|t bòÕõ˝Ÿ Vü≤À>∑T¢ &˚jT· sê &çC…’Hé #˚XÊs¡T. ÁbÕNq Ä{ÀeTHé &çC…’Hé\qT b˛*q Ä<ÛäTìø£ düeTø±*q &çC…’Hé\ y˚Tfi¯$+|ü⁄‘√ düTe÷s¡T 500 eT+~ ÁbÕs¡∆q\T »s¡T|ü⁄ø√e&ÜìøÏ M\T>± eTdæ®<éqT &çC…’Hé #˚j·T&É+ »]–+~. uÛÑ$wü´‘YqT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì eTdæ®<é≈£î ÁbÕNq Ä{Àe÷Hé ìsêàD dü+Á|ü<ëj·÷˝…’q ˇø£ ô|<ä› &=yéT, MTHês¡T¢, $XÊ\yÓTÆq Äes¡DqT ø£*Œ+#·&+É »]–+~. Çe÷yéT ÁbÕs¡q∆ \T ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ>±qT $T+ãsY m‘·T>Ô ±qT, ÁbÕNq |ü<‹›ä ˝À˝≤>± yÓT≥T¢ ≈£L&Ü @s¡Œs¡Ã&É+ »]–+~. ô|<äô› |<ä› cÕ+&ç*j·TsY‡qT, eTVæ≤fi≤ $XÊ«düT\T ÁbÕs¡q∆ \T »s¡T|ü⁄ø√e{≤ìøÏ Á|ü‘˚´ø£+>± eTVæ≤fi≤ >±´\Øì @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+~. ÁbÕNq ˇ{ÀeTHé eTdæ®<é\T ˝≤>± eTdæ®<é >√&É\ô|’ n˝≤¢Vt≤ ù|s¡T¢ eT]j·TT ~e´ KTsêHé ˝Àì Äj·T‘·T\qT *œ+#·&É+ »]–+~. eTdæ®<é d”*+>¥ô|’ n˝≤¢Vt≤, n‘·ì Á|üeø£Ô\T, yê] düVü≤#·s¡T\ Hêe÷\T *œ+#·ã&çq$. ÇkÕÔ+ãT˝Ÿ˝À #·÷&É<ä–q Á|ü<˚XÊ\˝À düø±]Hé eTdæ®<é ˇø£{Ï.

bÕ´]dt q>∑s¡+ ˝À Vü≤CŸ m–®_wüHé Ç{° e \ bÕ]dt q>∑s¡+ ˝À ÁbòÕHé‡ n<ä´≈£åî\T Áo ÁbòÕ+ø√dædt Vü≤À˝≤+&˚, kÂB nπs_j·÷ &ç|üP´{° $<˚XÊ+>∑ XÊK eT+Á‹ Á|æHé‡ nãT›˝Ÿ nJCŸ _Hé nãT›˝≤¢ ø£\dæ Vü≤CŸ m–®_wüHéqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. kÂB Áô|ò+#Y kÂVü‰s¡∆ dü+ã+<Ûë\qT Á|ü‹_+_+#˚, eT÷&ÉT HÓ\\bÕ≥T »]π> á m–®_wüHqé T kÂB nπs_j·÷≈£î #Ó+~q øÏ+>¥ nãT›˝Ÿ nJCŸ ˝…Á’ ãØ, bÕ´]dt≈£î #Ó+~q ns¡uŸ es¡˝Ÿ¶ dü+j·TTø£Ô+>± @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Á|ü|ü+#·+˝Àì $$<Ûä eT÷´õj·T+\ qT+&ç ùdø£]+∫q n‘·´+‘· ns¡T<Ó’q, n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆq ø£fi≤K+&Ü\qT á m–®_wüHé˝À Á|ü<ä]Ù+ #·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. Vü≤CŸ j·÷Á‘· #·]Á‘·, ÁbÕNq ø±\+˝À Vü≤CŸ j·÷Á‹≈£î\T eTø±ÿ eTBHê #˚s¡T≥≈£î Á|üj·÷DÏ+∫q $_Ûqï e÷sêZ\T, Vü≤CŸ≈î£ dü+ã+~Û+∫q $$<Ûä ñ‘·‡yê\qT á m–®_wüHé ˝À Á|ü<ä]Ù+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. á m–®_wüHéqT ¬s+&ÉT dü+e‘·‡ sê\ ÁøÏ+<ä≥ \+&ÉHé˝À ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+~.

Á|ü»\≈£î á-ùde\qT n+~+#˚ yÓTT<ä{Ï ◊<äT <˚XÊ\˝À kÂB nπs_j·÷ k˛wü˝Ÿ y˚T&çj·÷ HÓ{ŸesYÿqT ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e&É+ <ë«sê Á|üC≤ ùde≈£î>±qT ÄHé˝…’Hé b˛s¡º˝Ÿ‡qT kÂB nπs_j·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. Ç{°e\ ìs¡«Væ≤+ ∫q ˇø£ düπs«˝À ÄHé˝…’Hé ùde\qT Á|ü»\≈£î n+~+#˚ Á|üuÛÑT‘ê«\˝À dæ+>∑|üPsY yÓTT<ä{Ï kÕúHêìï ÄÁø£$T+#·>± Hêπs« 2e kÕúq+, j·T÷@á eT÷&Ée kÕúHêìï bı+~q$. k‘Y ø=]j·÷, kÂB nπs_j·÷ ≈£L&Ü yÓTT<ä{Ï ◊<äT kÕúHê\˝À ñHêïsTT. á <˚XÊ\˝À Á|ü»\T ÄHé˝H’… é <ë«sê u≤´+ø˘, ]f…Æ˝Ÿ ùde\qT bı+<ä{≤ìøÏ ñ‘ê‡Vü≤+ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. ‘·eT Á|üuÛÑT‘ê«\‘√ &çõ≥˝Ÿ >±qT, 24 >∑+≥\T yÓTTu…’˝Ÿ ùde\ <ë«sê, k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷ <ë«sê dü+ã+<Ûä u≤+<Ûäyê´\qT ø£*– ñ+&É{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï düTÔHêïs¡T. Á|ü»\≈£î ÄHé˝…’Hé ùde\ <ë«sê, &çõ≥˝Ÿ >∑es¬ ïHé‡ <ë«sê düT|ü]bÕ\q n+~+#˚ Áu…õ˝Ÿ, Ç+&çj÷· , kÂB nπs_j·÷, j·T÷@á ˝≤+{Ï Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|ü»\ qT+&ç ‘êeTT n+~+#˚ ùde\ô|’ |ò”&éu≤´ø˘ ≈£L&Ü bı+<äT‘·THêïsTT.

Á_≥Hé˝À $THês¡¢‘√ ≈£L&çq ‘=* eTdæ®<é eT<Ûä´ Á_≥Hé˝Àì Hê{Ï+>¥ Vü‰yéT q>∑s¡+˝À q>∑s¡ n~Ûø±s¡T\ nqTeT‹‘√ 1.2 $T*j·THé bÂ+&É¢ <Ûäq e´j·T+‘√ MTHês¡¢‘√ ≈£L&çq C≤$Tj·÷ eTdæ®<é düT˝≤Ôìj·÷ ìsêàD+ »]–+~. Bì ìsêàD≤ìøÏ Hê\T¬>’<äT dü+e‘·‡sê\T |ü{Ϻ+<äì eTdæ®<é #ÛÓ’s¡àHé Ws¡+>∑CÒuŸ U≤Hé nHêïs¡T. á eTdæ®<äT˝À C§Vü≤sY ÁbÕs¡∆q\qT Ç{°e\ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. 14 MT≥s¡¢ m‘·TÔqï >±¢dt‘√ ≈£L&çq ô|ò’ãsY MTHês¡TqT eTdæ®<é≈£î @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+~. >∑‘· 30 dü+e‘·‡sê\T>± Hê{Ï+>¥ Vü‰yéT q>∑s¡+˝À eTTdæ¢+\T Ç+{Ïe<ä›H˚ ÁbÕs¡∆q\qT ìs¡«Væ≤+#·Tø=H˚yês¡T. Á_≥Hé˝À <ë<ë|ü⁄ 27 \ø£å\ eT+~ eTTdæ¢+\T ñHêïs¡T. ^≥TsêsTT 6`6`2014

33


(>∑‘·dü+∫ø£ ‘·s¡TyêsTT) Ç<˚$<Ûä+>± KTsYÄHé˝Àì ø=ìï |ü<ë\T HêïsTT. yê{Ï uÛ≤yê\ e\¢ KTsYÄHé eTìwæ˝À @ >∑TD≤*ï ô|+bı+~+#ê\qT ≈£î+≥T+~. @ s¡øy£ TÓ qÆ >∑TD≤*ï s¡÷|ü⁄e÷bÕ \qT≈£î+≥T+<√ ‘Ó*dæb˛‘·T+~. <Ó’yêìøÏ Á|”‹ø£s¡yÓTÆ+<˚~? nsTTwüºyÓTÆ+<˚~? á $<Ûä+>± <Ó’e+ yÓT∫Ãq J$‘· $<Ûëqy˚T~? nH˚ <ëìøÏ KTsYÄHé ˇø£ |üP]Ô ∫Á‘êìï ^dæ #·÷ô|&ÉT‘·T+~. Çø£ mes¡sTTHê z e´øÏÔ BìøÏ _ÛqïyÓTÆq J$‘· $<ÛëHêìï ne\+ _Û+∫q≥¢sTT‘˚ á yÓTT‘·+Ô KTsYÄH˚ n‘·ìøÏ e´‹πsø£+>± ‘·]ÿdüT+Ô ~. KTsYÄHé˝Àì |üP]Ô Ä‘·à, <ëì nsêú\T á eTìwæøÏ e´‹πsø£+>± ì\ã&É‘êsTT. Çø£ <Ó’e dæ+Vü‰düq+ øÏ+<ä Á|ü»\≈£î e´‹πsø£+>± kÕø£´å + Çe«&É+˝À ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+#˚ ¬s+&Ée $wüj·T+ ne÷q‘·T` nsTT‘˚ ne÷q‘·T≈£î dü+ã+~Û+∫q |ü]$T‘· uÛ≤e+ Çø£ÿ&É \ø£å´+ ø±<äT. ˇø£ e´øÏÔ y˚s=ø£ e´øÏÔ e<ä› ø=+‘·ø±\+ ø√dü+ ø=+‘· &ÉuÀ“, ˝Òø£ q>±qÁ≥H√ ˝Òø£ Ç+πø $\TyÓ’q edüTÔe⁄H√ n‘·ì uÛÑs√kÕ MT<ä uÛÑÁ<ä|ü]∫, ø√]q|ü⁄Œ&ÉT n$ ‹]– ‘·q≈£î <=s¡T≈£î‘êj·TH˚ uÛ≤eqH˚ kÕe÷q´+>± Á|ü»\T ªne÷q‘·Tµ uÛ≤eq˝À rdüT≈£î+ {≤s¡T. ø±ì ªne÷q‘·Tµ≈£î dü+ã+~Û+∫q Ç~ n‘·´+‘· |ü]$T‘·yTÓ qÆ uÛ≤eq. ˝Ò<qä T ≈£î+fÒ ne÷q‘·TqT n‘·´+‘· $XÊ\yÓTÆq ns¡ú+˝À rdüTø√e&É+ »]–+~. ñ<ëVü≤ s¡D≈£î ˇø£ e´øÏÔ y˚s=ø£ e´øÏÔ e<ä› ‘·q z

‘·T ~ ^ ≥T

Vü≤≈£îÿqT, n‘·&Ó{Ϻ |ü]dæú‹˝À ≈£L&Ü Bìï ø=\¢>=≥º&ìÉ $X¯«dæ+∫ n|üŒ–+∫ q|ü⁄Œ&ÉT n~ ≈£L&Ü ne÷q‘·T>±H˚ |ü]>∑D+Ï #· ã&ÉT ‘·T+~. mes¡sTTHê z e´øÏÔ á s¡ø£yÓTÆq ne÷q‘·T˝À nHê´j·÷ìøÏ ˇ&ç>∑&ç‘˚ Á|üfi¯j·T+ s√E n~ n‘·ìøÏ e´‹πsø£+>± kÕø£å´$TdüTÔ+~.

n+‘ê ≈£L&Ü ˇø£ |ü⁄s¡Twüßì, ˇø£ Ád”Ô <ë+|ü‘·´ dü+ã+<Ûë\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç e⁄+≥T+~. Bì <ë«sê yÓTT‘·Ô+ e÷qe düe÷»+ |ü⁄≥Tº

` nãT˝Ÿ bòÂC≤Hé eTq e<ä› nìï{ÏøH£ êï Á|ü<eä∏ TyÓTqÆ ne÷q‘·T @<√ ø±düÔ |ü]o*<ë›+. nìï{Ïø£Hêï eTT+<äT <Óe’ + eTq≈£î Á|ükÕ~+∫q á X¯Øs¡yT˚ <Óe’ + eTq e<ä› ñ+∫q >=|üŒ ne÷q‘·T. BìøÏ $T+∫q $\TyÓ’q edüTÔe⁄ Á|ü|ü+#·+˝À eTπsB ˝Ò<äT. yÓTT‘·Ô+ X¯Øs¡+ n≥T+#·+&ç, n+<äT˝Àì @<√ ˇø£ X¯øÏÔø£Hêï $\TyÓ’q edüTÔe⁄ @B ˝Ò<äT. n<˚$<Ûä+>± <Ó’yêìøÏ #Ó+~q á uÛÑ÷$T. <ëìô|’ eTq˝Àì Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ ø=+#Ó+ m≈£îÿeH√ ‘·≈î£ ÿeH√ >±ì, yÓTT‘êÔìøÏ n+<ä]ø° n~Ûø±sê\T ÁbÕ|üÔyÓTÆ ñHêïsTT. Çe˙ï ≈£L&Ü ªne÷q‘·T˝Òµ. Bì ‘·s¡Tyê‘· e÷qe dü+ã+<Ûë˝À¢ q\TyÓ’|ü⁄˝≤ ne÷q‘·T˝Ò yê´|æ+∫ ñ+&É&Üìï MTs¡T >∑eTìkÕÔs¡T. e÷qedü+ã+<Ûë\ Äs¡+uÛÑ+ $yêVü ≤ +‘√ yÓ T T<ä \ e⁄‘· T +~. e÷qe Hê>∑]ø£‘·, düuÛÑ´‘ê dü+düÿè‘·T\ |ü⁄Hê~

ø=düTÔ+~. Çe˙ï ≈£L&Ü ne÷q‘·T˝Ò. ˇø£ Ád”,Ô ˇø£ |ü⁄s¡Twüßìï $X¯«dæ+∫ n‘·qT eT+∫ e´ø£Ôì, qeTà<ä–qyê&Éì, J$‘ê+‘·+ ‘·q≈£î ‘√&ÉT>± ñ+{≤&ÉH˚ qeTàø£+ MT<äH˚ ø£<ë ˇø£ Ád”Ô ‘·q J$‘êqï+‘ê ˇø£ |ü⁄s¡Twüß ìøÏ n|üŒ–düTÔ+~. n<˚$<Ûä+>± ˇø£ |ü⁄s¡Twüß&ÉT ˇø£ Ád”Ô u≤<Û´ä ‘·qT, J$‘ê+‘·|⁄ü u≤<Û´ä ‘·qT m|ü⁄Œ&ÉT, m+<äTø£ì d”«ø£]kÕÔ&TÉ ? ÄyÓT ˇø£ düTo\e‹ nì, J$‘ê+‘·+ ÄyÓT ‘·q≈£î ‘ √&ÉT>± ñ+≥T+<äì, ‘·q <Ûäq e÷Hê*ï >ös¡yêìï Ç+øÏ‘·s¡ düs¡« $wüj÷· *ï @yÓ‘’ ˚ ‘êHêyÓT≈£î n|üŒ–+#ê&√ n+<äT˝À ÄyÓT m˝≤+{Ï n|üVü≤s¡D≈£î, ñ\¢+|òüTq≈£î bÕ\Œ&É<äì >∑{Ϻ $XÊ«dü+ @s¡Œ&çq|ü⁄Œ&˚ n‘·&ÜyÓT u≤<Ûä´‘·qT d”«ø£]kÕÔ&ÉT. Ç<˚$<Ûä+>± dü+‘êq|ü⁄ ñìøÏ ≈£L&Ü |üs¡düŒs¡ $XÊ«dü qeTàø±\ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ç e⁄+≥T+~. dü+‘êq+ ‘·eT ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\ô|’, yês¡T ‘·eT |ü≥¢ y˚T\T>± e÷Á‘·y˚T Á|üe]ÔkÕÔs¡ì, ‘Ó*d” ‘·eT≈£î m˝≤+{Ï #Ó&ÉTqT, Vü‰ìì ø£*–+#·s¡H˚ dü+|üPs¡í $XÊ«dü+‘√ ñ+{≤s¡T. e÷≥˝À¢ n~ ãVæ≤s¡Z‘·+ nsTTHê ø±ø£b˛sTTHê dü+‘êq+ dü«uÛ≤e+˝ÀH˚, yê] Á|üøè£ ‹˝ÀH˚ á $XÊ«dü+ ì+&ç ñ+≥T+~.Ç|ü⁄Œ&ç|⁄ü Œ&˚ »ìà+∫q |üdæ≈£Lq dü«uÛ≤e+˝À ôd’‘·+ á $XÊ«dü+, á uÛÑs√kÕ nH˚~ ñ+≥T+~. n+fÒ n‘·ìøÏ, n‘·ì ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\≈£î eT<Û´ä ˇø£ Áyê‘·|üPs¡«ø£+>±ì ˇ|üŒ+<ä+ »]– ñ+≥T+~. ($T>∑‘ê e#˚Ãyês¡+)

^≥TsêsTT 6`6`2014 34 Edited, Printed & Published by S.M. Mallick on behalf of Telugu Islamic Publications, Typeset at "Geeturai Graphics", Printed at Cosmic Printers, Lakkadkot, Hyderabad-2, RNI R.No.37796/81, Postal Regn. No.HSE/422/2014-2016 Phone: 24564583. e-mail : geeturai@rediffmail.com

Geeturai Weekly Magazine - June 1st Week 2014  

లేఖరాయి, రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం, దేశమంటే...థాయ్ లాండ్, గ్యాస్ ట్రబుల్ , సంక్షిప్త భారతం, ఖుర్ఆన్ కాంతులు.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you