__MAIN_TEXT__

Page 1

FRA BUREAUKRATI TIL BEHANDLING __________________________________________________________

Venstre i Region Hovedstadens plan for at overføre midler fra administration til patientnær behandling


Juli 2017

FRA BUREAUKRATI TIL BEHANDLING De administrative udgifter i Region Hovedstaden har været stigende igennem de senere år. Det er sket samtidig med, at der er behov for at prioritere øgede ressourcer til blandt andet nye behandlingsformer, flere ældre medborgere, øget kvalitet o.m.a. Skal vi have råd til økonomisk at imødekomme fremtidens udfordringer sideløbende med, at vi vedligeholder og styrker indsatsen på de områder, vi allerede har kendskab til har behov for et mere solidt økonomisk fundament, skal der udstikkes klare økonomiske pejlemærker og træffes reelle politiske valg og beslutninger. I Venstre ønsker vi at prioritere regionens egne ressourcer anderledes. Og det er der bestemt rum til! Som det ses af nedenstående tabel, så er de administrative udgifter steget fra et niveau på godt 2 mia.kr. i 2013 til mere end 3 mia.kr. i 2017. Udvikling i nettodriftsudgifter: Administration (sundhed), Center for IT, medico og teknologi samt Center for HR 1 Årstal Nettodriftsudgifter mio.kr.

2013

2014

2015

2016

2017

2159,7

2372,2

2921,8

2951,6

3130,5

Hvis borgerne i Region Hovedstaden udstyrer Venstre med tiltrækkelig indflydelse efter valget i november 2017 vil vi arbejde for, at der årligt overføres penge fra de administrative budgetter til egentlig patientnær behandling. Vi har valgt at definere de administrative budgetter bredt, idet vi tager udgangspunkt i en række budgetposter, som ikke er direkte relateret til den egentlige patientbehandling.

Omstillingspulje på ca. 60 mio. kr. årligt Venstre vil – for at kunne finansiere øgede ressourcer til den egentlige patientnære indsats etablere en omstillingspulje på ca. 60 mio. kr. finansieret via en årlig reduktion af de administrative udgifter med 2 pct. Vi har en ambition om at foretage denne politiske øvelse allerede i forbindelse med budgetlægningen for 2018. Men vi stopper ikke her. 1

For årene 2013-2015 er anvendt beløb fra årsregnskaber. For årene 2016-2017 er anvendt beløb fra budgetter for Region Hovedstaden.


Vi vil år efter år etablere en omstillingspulje på 60 mio.kr. således, at vi i 2021 har overført mere end 240 mio. kr. fra de administrative budgetter til egentlig patientnær behandling. 2 Med andre ord vil den økonomiske ramme for patientnær behandling fra 2018 stige med 60 mio.kr. om året. Fra 2021 og fremadrettet vil vi alt andet lige have ca. 240 mio.kr. mere til rådighed til patientnær behandling end tilfældet er i 2017. Vi udelukker ikke, at omstillingspuljen fortsætter i årene efter 2021, men har her udelukkende ladet os begrænse af den kommende valgperiodes udløb. Reduktion af nettoudgiftsudgifter: Administration (sundhed), Center for IT, medico og teknologi samt Center for HR 62,61 mio.kr (2 pct.) 2017

61,35 mio.kr. (2 pct.)

60,13 mio.kr. (2 pct.)

58,93 mio.kr. (2 pct.)

3130,5 mio.kr.

2018 2019

3067,89 mio.kr. 3006,54 mio.kr

2020

2946,41 mio.kr.

2021

2887,48 mio.kr

Som det ses af ovenstående tabel, vil de samlede administrative udgifter, hvis Venstre får gennemført sin plan, falde fra ca. 3,13 mia.kr. i 2017 til ca. 2,88 mia.kr. i 2021. Vi har, som nævnt, defineret administration bredt. Det vil sige, at vi lader vores ambition om en omstillingspulje finansiere via tre poster i det regionale budget. De ses herunder efterfulgt af budgetterede udgifter for 2017: -

Fælles administration af sundhedsområdet: 713 mio. kr. i 2017 Center for IT, Medico og Teknologi: 1371,3 mio.kr. i 2017 Center for HR: 1046,2 mio.kr. i 2017 Administrative udgifter i alt 2017: 3130,5 mio.kr 3

Venstre prioriterer behandling De ca. 240 mio. kr., som den økonomiske ramme generelt set hæves med over de kommende fire år, vil Venstre blandt andet bruge på følgende områder: 2

Styrkelse af psykiatrien, herunder etablering af ungdomspsykiatri Sikring af behandlingsgaranti på livstruende sygdomme Styrkelse af samarbejdet med kommunerne om færdigbehandlede patienter

Venstres forslag til en omstillingspulje rækker ud over, hvad der ellers måtte være eller blive truffet af politiske og administrative beslutninger inden budgetlægningen for 2018 f.s.v.a. reduktioner i administrative udgifter inden for de tre definerede budgetposter. 3 Budget for Region Hovedstaden 2017 side 32. https://www.regionh.dk/om-regionhovedstaden/oekonomi/Budget/Documents/Budget%202017_2020%20Endeligt.pdf


-

Flere hospice-pladser Frit valg af mad på flere af regionens hospitaler Forebyggelse af livsstilssygdomme

Venstre vil i løbet af de kommende måneder lancere konkrete udspil på en række af disse og andre områder. Endvidere vil vi lade den endelige udmøntning af de årlige omstillingspuljer underkaste en politisk forhandling i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Profile for Martin Geertsen

Fra bureaukrati til behandling - udspil fra Venstre i Region Hovedstaden  

Venstre i Region Hovedstaden vil i de kommende år gradvist overføre penge fra bureaukrati til behandling. Du kan læse her hvordan ...

Fra bureaukrati til behandling - udspil fra Venstre i Region Hovedstaden  

Venstre i Region Hovedstaden vil i de kommende år gradvist overføre penge fra bureaukrati til behandling. Du kan læse her hvordan ...

Profile for geertsen
Advertisement