Page 1

Februar 2013

Bedre vilkår for medicinske patienter i Region Hovedstaden -

Region Hovedstaden skal samarbejde mere og bedre

Vinterens medieomtale af overbelægning og senge på gangene har givet fornyet debat om den behandling, som det offentlige sundhedsvæsen i bred forstand tilbyder vore – især ældre – medicinske patienter. På enkelte af Region Hovedstadens hospitaler har belægningen i perioder ligget på omkring 125 pct. De høje belægningsprocenter kan for en dels vedkommende uden tvivl forklares ved en usædvanlig hård influenza-epidemi. Det må imidlertid ikke fjerne fokus fra behovet for nytænkning og politisk fokus på området. Venstre mener, at Region Hovedstaden i bestræbelsen på at sætte den enkelte patient i centrum bør påtage sig et større ansvar som formidler og initiativtager til et bredt samarbejde mellem de øvrige parter på sundhedsområdet. Det vil sige regionen, kommuner, praktiserende læger og private sundhedsleverandører. Venstre præsenterer her en række af de løsninger, som vi mener, der bør iværksættes for mere strukturelt at løse udfordringerne. Idékatalog Fælles beredskab: -

Rød-gul-grøn: Region, kommuner og praktiserende læger etablerer et alarm-beredskab, som skal forhindre, at medicinske patienter placeres på gangene på regionens hospitaler. Beredskabet baserer sig på lyskryds-analogien, hvor grøn beskriver en normal situation med lav risiko for overbelægning. Gul beskriver en kritisk situation, hvor de involverede parter forbereder sig til en situation med overbelægning. Rød en situation med overbelægning. Det er i den forbindelse vigtigt, at situationen på de enkelte afdelinger er synlig for offentligheden. Synlighed er forudsætningen for, at der konstant er politisk og faglig fokus på problemstillingen.

-

Udpegning af indlægningstruede: Regionen, regionens kommuner (herunder de praktiserende læger) etablerer et fælles system for udpegning af indlægningstruede borgere med henblik på at imødegå unødvendige indlæggelser. Kommunikationen går


begge veje, således at region og kommuner gensidigt orienterer hinanden om indlægningstruede patienter. -

Fleksible afdelinger: De medicinske afdelinger på regionens hospitaler udarbejder beredskab med henblik på at håndtere situation med (nær) overbelægning. Herunder indkaldelse af ekstra personale, ”åbning” af flere sengepladser m.v.

Sammenhængende patientforløb -

Udgående teams: Regionen, kommuner og praktiserende læger iværksætter systematiske opfølgende hjemmebesøg hos (især ældre) tidligere indlagte medicinske patienter med henblik på at undgå genindlæggelser. Erfaringerne viser, at det for såvel regioner som kommuner er forbundet med en betydelig økonomisk gevinst at forebygge genindlæggelser.

-

Sammenhængende udskrivningsforløb: Region Hovedstaden tager initiativ til, at samarbejdet mellem region (hospitaler) kommune (hjemmesygepleje, hjemmepleje m.v.) og praktiserende læge intensiveres i forbindelse med udskrivelse af medicinske patienter. Følge-hjem-ordningen evalueres, udbygges og udbredes yderligere. Systematisk og især forpligtende samarbejde mellem de forskellige parter, som omgiver patienten bør være det bærende omdrejningspunkt for udskrivningsforløb i Region Hovedstaden".

Fælles telemedicinsk udvikling -

Tættere samarbejde: Regionen bør have som målsætning, at ingen telemedicinsk udvikling og forsøg på det medicinske område iværksættes uden forudgående dialog med regionens kommuner med ”tilbud” om samarbejde herom. For at skabe størst mulig sammenhæng i udviklingen af metoder med henblik på at undgå unødige indlæggelser på regionens hospitaler er det nødvendigt med samarbejde mellem regionen og regionens kommuner.

Samarbejde med private: -

Samdrift af afdelinger: Regionen iværksætter et eller flere forsøg med samarbejde med private sundhedsudbydere med henblik på at afdække mulighederne for øget produktivitet på de medicinske afdelinger på regionens hospitaler. Samarbejdet bør ikke (nødvendigvis) have karakter af decideret udbud, men basere sig på samdrift af en eller flere afdelinger med det formål at løfte såvel kvalitet som produktivitet på de enkelte afdelinger.

Udarbejdet af Venstre i Region Hovedstaden i samarbejde med Venstres borgmestre i Regionen

Bedre vilkår for de medicinske patienter i Region Hovedstaden  

I dette oplæg kan du læse mere om, hvad Venstre vil gøre for at forbedre vilkårene for de medicinske patienter i Region Hovedstaden

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you