Page 1

De magte van de Begtnner's Fllnd

Van vorwachten naar

yerwo

is het grootste kenmerk yam u*iishe§d. Dere gedacËtte uit heË aemboeddhísrNrue k§Ímkt missehien tegemstri§dig, *zraar f,s heË nËet" 'Uergeet tryat je déarkt tc weËen enz §e lrerinmert je vreemd Leven vamesit een Begimnetr's

ftffEsrd

Senoeg het allerbelarrgrE§kster' eegt Geerë§e Couwembergh. Hoe ksm ie lezclf oefenen in weer een beEinneling v"rorclen?

ehypnotiseerd kijk ik naar mijn veertien maanden oude nichtje dat al zeker tr,r.intig minuten met een pakie ivegwelpzakdoekjes zit te spelerr. Met r olle concenlratie brengt ze één vingertje naar het lipje waarmee je het ding losrnaakt en frutselt er u/at aan. C)p een gegeven moment r'r.eet ze het pakje te openen. Ze sluit het. En ze opent het. En sluit het rveer. Haar onverdeelde aandacht is beniidens-

haooinez

waardig. Een soortgelijke verwondering voel ik wanneer mijn hond Eddie kwispelend naar me toe komt als ik voor de zesde keer die dag terugkom van het toilet. Het blijft leuk.

Oubevalagerr'

iu. het, leven

staam.

Fröbelen met zakdoekjes of iemand van het toilet zien terugkomen, eryaar ik doorgaans niet als

hoogtepunt van de dag. Wat voor kinderen en dieren altijd nieuw en verrassend is, vind ik vaak


4-


IN

5PI RATI

E

ofonbelangrijk. Ik weet niet precies wanneer ik die open blik verloor. Ergens op weg naar de saai

r,'ohsassenheid is ze vervangen door de zoveelste darg, de zoveelste zorg, de zoveelste persoon of het zoveelste pakje zakcloekjes. En dat is niet alleen

maar slecht. Eddie beseft namelijk niet dat ze geen Roenteens str:aarthondje meer is en dilt ze kan vertroul,\'en op r-nijn terugkomst uit dat mr.sterieuze karnertje, En aan mijn nichtje ontbreekt de en aring dat er nog meer pakjes zakdoekjes zijn in cle nereld, wat haar een huilbui had bespaard toen ik het innriclclels doorweekte geval afpakte. Ideaal lijkt rnij de combinatie. De onbevangen, open staat t an mijn hond en nichtje met een achtergrond van iets meer levenservaring. Speelsheid en nieuwsgierigheid vermengd rret een besef van sterfelijkheid, van n.rededogen, van r,vat belangrijk is en wat niet. Een pakje zakdoekjes kunnen zien als een wonder én tegelijkertijd rveten dat je geluk er niet van afhangt. ZotdaÍ niet geweldig zíjn? Zoiets heb ik me altijd voorgesteld bij de uit het zenboeddhisme afkomstige idee van Beginner's Mird. De staat van zijn waarin alles mogelijk is, zonder kinderachtig te doen. \Àraarin je alles ervaart alsofhet de eerste keer is. Waarin je niet in de illusie vervalt dat je het allemaal lvel rveet.

-ÉiÈj'reu

eËÍe.:tett

Door je handen en vingers open te strekken en te voelenwat je'wind' noemt. Door te zeggen 'Ik weet het niet' als je iets niet weet. Door hulp te vragen. Door verrast te blijven en nieuwsgierig te zijn, Of het nu gaat om relaties, je lichaam, werk, de aarde of zakdoekjes. Een beginner worden leer je niet van de ene op de andere dag, dat moet je oefenen. Wat daarbij helpt is jezelf elke dag, al is het maar tien minuten, toestemming geven om niets te doen en niemand te hoeven zijn. Te gaan zitten met een sterke rug en open voorkant en zachtmoedig je in- en uitademhaling te volgen. Dit wordt ook wel meditatie genoemd en is de vruchtbaarste bodem voor het kweken van een Beginner's Mind. Daarnaast word je weer een beginner door dagelijks te oefenen in loslaten en

opnieuwbeginnen, te trainen in verwondering

'In the beginner's mind there are many possibilities, but in the expert's there are few,' schreef Shunryu Suzuki Roshi in zijn klassieker'Zen Mind, Beginnert Mind'. Als ik inmiddels ergens expert in ben gewor-den dan is het wel in het vertellen

ik een 24-daagse challenge bedacht. 24 oefeningen die zíjn afgedrukt op twaalf kaartjes. Scheur ze los, maak er een stapeltje van en trek elke dag na het wakker worden een kaartie. Lees je Beginnert Mind-

van het verhaal van Wie Ik Ben. Het verhaal van Hoe Het Is. Het r.erhaal van Hoe Het Hoort. Die vorm van expertise bevat inderdaad lveinig mogelijkheden. Over saai gespro-ken. De weg íít die platgeslagen levensinstelling vind je door weer een beginner te worden. Door zo is het (punt) te vervangen met loe is het (vraagÍeken). Door de ramen en deuren van je leven tegen elkaar open te zetten en te vergeten dat je ooit wist wat wind was.

oefening voor de dag en ga ermee spelen. En heb je ze allemaal gehad, dan begin je gewoon weer opnieuw.., en opnieuw... en opnieuw. .10/

en dankbaarheid. Daarom heb

TEKST GEERTJE COUWENBERGH

rOTOC CAEIE JEROEN VAN DER SPEK STYLING CYN FERDINANDUs


Leven alsof je alles om je heen en alles wat je doet voor het eerst meemaakt, vol verwondering, helemaal in he Met de oeÍeningen op deze 24 kaartjes maak je je die staat van zíin eigen.

Nieuwe ogen Bekijk vaudaag je mau, Yrouw, vrÍelld, kllrd, huistli-er of collega alsof je ze Yoor de eerste keer zlet. Vergeet het idee dat je weet wie ze zijrr. Bestudeer hurr gezÍcht alsof het eeu volkoneu uuieke olrtmoetiug is. Wat het ook is! Het

'Het grootste wonder is niet lopen over water, maar kunnen lopen op de aarde,' zegt Thich Nhat Hanh. Geniet vandaag bewust van

alles wat ie doet.

Wees hier, nu

De wereld bestaat uit meer dan alleen mensen

BekÍjk vandaag mÍnstens Y

j,jf

jiet-menseli,jke wezens alsof ze je n

grootste leraren zÍjn; van de dode not, Ín je vensterbank tot d.e kliuoprank in je achtertuÍn.


Van over-daad naar over-vloed

Beginner's Plind is niet Íets wat je doet, maar Íets wat je toelaat. Zel je dadendrang vandaag een tandje zachter, Ontspau. Leun achterover en laat de overvloed van de wereld bÍnnenstromen.

l.

Een begÍnner heef,t

hulp nodig. Ieoas:

oo huJ.p Yragen is geeu tekeo vari zwakte, Eaar eeu kennerk vau zelfiuzicht. Boveudien doe je aader:ir Yaak een plezÍer door je te lóteÉ helpen. Vraag vandaag dus nínsteris één keer exp11-ci,.et oa hu1p.

Wees specifiek .3pecifiek zi;u j,s eerr malrier osl je wereJ.d te erelr. Yoghurt oet havernout ln plaats vall ontbi,jt. Eell ualiuetjesnerel i,u, plaats vau eem vogel. Eerr jougemall die je de bern ir) drukt in zijn doukerblauwe cabrio Íiu plaats vau eeil. aso Íll zÍ.jn asobak. Probeer vaudaag zo speclfiek uogeli.jk te ziju eu geeu bochteu, af te suijden.

Geen plan l: :-.e-a dag zijn de neesterr valr otrs iezlg iiet het afvílrkeo. vau wat eeu !::i::--istr,sch leraar het IK-olan uoent. -:.: eL iJe;e Ií,-pIau, je strategie, je -:verisnissie loslateu, betekeut de re::-., rrtucdigen a1s ouverwachte gast. l:.a-. ;aridaag niitsteus eeu keer je plau DwaaL. Staar. LuÍster.

Stop iets in je mond Misschien niet letterlijk, zoals klerne kinderen doen, maar le.at je hier r',': door- insoireren. Sta JezelÍ vandaag

een 'mentale orale fase' toe: stop wat je ziet denkt of hoo( in je mond en proef het aanciachtig.

Happinez 8 2012  

Beginner's Mind artikel en kaartjes door Geertje Couwenbergh Happinez 8 2012

Happinez 8 2012  

Beginner's Mind artikel en kaartjes door Geertje Couwenbergh Happinez 8 2012

Advertisement