__MAIN_TEXT__

Page 1

JAARVERSLAG 2015 - 2016


2


INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 1 STICHTING VO-CONTENT 7 1.1 Oprichting 7 1.2 Ambities en doelen 7 1.3 Organisatie 8 1.4 Deelnemers 9 1.5 De relaties van VO-content 9 2 RESULTATEN 2015-2016 11 2.1 Inleiding 11 2.2 Contentontwikkeling en kwaliteitszorg

11

2.3 Ondersteuning 13 2.4 Communicatie 13 3 ACTIVITEITEN 2016-2017 14 4 FINANCIËLE VERANTWOORDING 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Verantwoording inkomsten en uitgaven

17

3


4


VOORWOORD Het onderwerp leermiddelen is actueler dan ooit. Bijna elke school is bezig met het vormgeven van leren op maat, terwijl de kosten van leermiddelen recordhoogtes bereiken. Regelmatig verschijnen onderzoeken naar het effect van digitale leermiddelen op de leerresultaten van leerlingen. De voors en tegens van de inzet van ICT worden continu bediscussieerd en elke app wordt besproken.

Feit blijft dat de docent de cruciale factor in het

en talenten te ontwikkelen. Maar terecht merkte een

leerproces vormt. En die docent kiest er steeds vaker voor

docent laatst op het onzinnig te vinden als “elke docent

om volgens het ‘blended learning’ principe Stercollecties

zijn eigen methode gaat ontwikkelen en het wiel

te gebruiken. De inzet van de open digitale leerlijnen is

opnieuw gaat uitvinden”.

het afgelopen jaar verdubbeld en steeds meer docenten nemen een Stercollectie als uitgangspunt om een eigen

Op weg naar differentiatie in leermateriaal is

methode te ontwikkelen.

samenwerking onontbeerlijk. Samenwerking tussen schoolleiders en docenten verenigd in VO-content

Er zijn forse stappen gemaakt in de doorontwikkeling

leidt behalve tot leermateriaal (er zijn alweer 93

van het leermateriaal, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Stercollecties!) ook tot kennisuitwisseling en het delen

Van diagnostische toetsen bij elke Stercollectie tot

van waardevolle praktijkervaringen.

begrippenlijsten bij zaakvakken en extra opdrachten voor de sterkere en zwakkere leerlingen. Ook op het

En dat uitwisselen en delen doen we met

gebied van leereffect zijn verbeteringen in gang gezet

Inspiratiedagen, Stercollectie-webinars, trainingen en

op basis van expertfeedback. Zo zijn aan de leerlijnen

netwerken. En natuurlijk ook op het Jubileumevent

advanced organizers, voorkennis activerende vragen en

‘Samenwerken aan Maatwerk’ op 15 november in

reflectieopdrachten toegevoegd.

Apeldoorn. De inhoud staat volledig in het teken van onderwijsinnovatie met open leermateriaal. Van en voor

Door participatie aan docentenpanels,

collega’s in het voortgezet onderwijs. Want VO-content

gebruikersenquêtes en Stercollectiedagen nemen

is nadrukkelijk geen op zichzelf staande organisatie,

docenten hun eigenaarschap van de Stercollecties

maar een samenwerkingsverband op een stevige

serieus. Schoolleiders werken steeds meer samen met

fundering van nu alweer 400 schoollocaties.

onze Ster@dviseurs om de overgang naar leren en onderwijzen op maat tot een succes te maken.

Vijf jaar VO-content is een felicitatie waard aan elke

VO-content heeft onder andere twee eigen Leerlabs in

deelnemende school. Gefeliciteerd!

het project Leerling 2020 van de VO-raad! Een belangrijke mijlpaal is de succesvolle integratie van Stercollecties in een aantal leerplatformen. Hierdoor kan de docent zijn leerlingen volgen en het leermateriaal arrangeren in de eigen leeromgeving van de school. De eerste ervaringen van docenten zijn erg positief en de belangstelling van andere platformaanbieders voor deze integratie is groot. Onderwijs en leermateriaal op maat aanbieden wordt

Flip Boer

steeds meer de norm in plaats van een uitzondering. Om

Voorzitter

recht te kunnen doen aan verschillen tussen leerlingen

Stichting VO-content

5


6


1 STICHTING VO-CONTENT 1.1 OPRICHTING In februari 2009 richtte de VO-raad het Innovatieplatform-VO op. Voornaamste doel: kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het Innovatieplatform-VO bracht daarna adviezen uit over leermiddelenbeleid, stimulering van de ontwikkeling van open digitaal leermateriaal, professionalisering van docenten en inrichting van schoolorganisaties.

Begin 2011 adviseerde het platform aan het bestuur van de VO-raad om een eigen organisatie op te richten, met als taak het beschikbaar maken van open digitaal leermateriaal ‘van en voor de scholen’. Op 30 september 2011 was Stichting VO-content een feit. Door deelname aan VO-content zorgen scholen met elkaar dat open digitaal leermateriaal beschikbaar komt en aan relevante (kwaliteits)criteria voldoet. 1.2 AMBITIES EN DOELEN VO-content wil een wezenlijke bijdrage leveren aan

leermateriaal dat snel en eenvoudig gebruikt,

kwaliteitsverbetering van het voortgezet onderwijs door:

aangepast en gedeeld kan worden. Flexibel,

methodeonafhankelijk en betaalbaar.

Een partner te zijn voor scholen (schoolleiders, docenten en leerlingen) in de transitie naar

2.

• •

overstap te maken naar onderwijzen en leren op maat.

Schoolleiding en docenten in te leren spelen op verschillen tussen leerlingen.

Ondersteuning bieden aan scholen (schoolleiders, docenten en leerlingen) om op hun eigen manier de

vernieuwing in het lesgeven. 3.

Stimuleren van het delen van kennis over de inzet

Docenten hulpmiddelen aan te reiken om te kunnen

van open, online leermateriaal om onderwijzen en

differentiëren (naar niveau, lesstof, leerdoel, tempo

leren op maat te bevorderen.

en belangstelling). Waarom open leermateriaal VO-content en de Stercollecties zijn gebaseerd op een

Voor kwaliteitsverbetering van het voortgezet onderwijs

sterke visie op leren en onderwijzen op maat. Een visie

is leermateriaal nodig, dat een beroep doet op

waarin:

21e-eeuwse vaardigheden en dat de ontwikkeling en

De leerling veel meer eigen regie voert over zijn

het gebruik ervan voor onderwijzen en leren op maat

leerproces en daarbij zelf gebruik maakt van een

stimuleert.

diversiteit aan leermateriaal. •

De docent de leerling in zijn leerproces

Het open materiaal van VO-content is aanpasbaar

ondersteunt door op de juiste momenten passende

(deels of geheel), minder kostbaar voor scholen en kan

leeractiviteiten en leermateriaal aan te dragen en

volledig of modulair aangewend worden onafhankelijk

een optimale eigentijdse leeromgeving te bieden.

van het leersysteem, platform en device. Door deze eigenschappen is het open leermateriaal geschikt

De ambitie en visie worden concreet in de volgende

voor leren op maat van de (individuele) leerling.

activiteiten:

Onder creative commons licentie wordt het materiaal

1.

gepubliceerd.

Aanbod organiseren van open, online

7


1.3 ORGANISATIE

Raad van Advies De Raad van Advies is ingesteld in september

VO-content is een initiatief van het voortgezet onderwijs

2012 en bestaat uit 21 vertegenwoordigers van de

zelf om te komen tot kwaliteitsverbetering van het

scholen die deelnemen aan VO-content. Het bestuur

onderwijs door inzet van ICT. De stichting werkt zonder

van de stichting doet aan de Raad van Advies ten

winstoogmerk. Het open online leermateriaal is dus ‘van

minste jaarlijks verslag van het gevoerde beleid.

en voor de scholen’. VO-content is zelfstandig, maar wel

De Raad van Advies stelt jaarlijks vóór 1 april het

verbonden met de VO-raad.

conceptactiviteitenplan voor het volgend schooljaar op en legt dit ter vaststelling voor aan het bestuur van

De activiteiten van de stichting worden per schooljaar

de stichting. De leden van de Raad van Advies hebben

vastgelegd en gestructureerd in activiteitenplannen.

tevens de rol van ambassadeur.

Voor de uitvoering werkt VO-content op verschillende manieren samen met en voor scholen in het voortgezet

Comité van Aanbeveling

onderwijs (zie hoofdstuk 2: Resultaten 2015 - 2016).

De leden van het Comité van Aanbeveling van VO-content onderschrijven het belang dat scholen

Bestuur

deelnemen aan Stichting VO-content. Met het comité

De samenstelling, taken en bevoegdheden van het

beoogt VO-content:

bestuur worden beschreven in de akte van oprichting

1.

Ruimere bekendheid te geven aan VO-content en

van Stichting VO-content. Aan het einde van het

kennis over VO-content te verspreiden in kringen

schooljaar 2015-2016 is bestuurslid Dave Drossaert

buiten en binnen het onderwijs.

afgetreden. Per 1 augustus 2016 is Roderik Rot

2.

Contact te leggen met organisaties, bedrijven en instellingen die kunnen bijdragen aan uitbreiding,

toegetreden.

verbetering en een grotere gevarieerdheid van het De samenstelling van het bestuur per 1 augustus 2016: • • •

• •

Flip Boer (voorzitter), oud-directeur voortgezet

digitale leermateriaal. 3.

Contact te leggen met organisaties die zich

onderwijs

ook bewegen op het terrein van open digitaal

Roderik Rot (penningmeester en secretaris), college

leermateriaal voor partnerschappen, inhoudelijke

van bestuur Scala College

samenwerkingen of strategische allianties.

Carla Grootjen (bestuurslid), voorzitter college

4.

Te zorgen voor positieve PR in onderwijskringen

van bestuur Commanderij College, lid algemeen

en aan het onderwijs gelieerde instellingen, de

bestuur VO-raad

wetenschappelijke wereld en de media.

Leon Spaan, (bestuurslid), rector Jacob Roelandslyceum en Baanderheren College

Leden van het Comité van Aanbeveling zijn Bernard Bot,

Peter de Visser (bestuurslid), directeur-bestuurder

Hans Clevers, Geert ten Dam, Mees Hartvelt,

Stad en Esch

Chris Oomen, Alexander Rinnooy Kan, Sylvia Roelofs, Chris Sigaloff en Herman Wijffels.

In vijf jaar heeft VO-content zich ontwikkeld tot een professionele netwerkorganisatie. Om in het snel

Contentorganisatie

veranderende werkveld haar doelstellingen duurzaam

Voor de ontwikkeling van de Stercollecties heeft

te kunnen realiseren is een, in de bestaande statuten

VO-content overeenkomsten met twee partijen:

verplicht, traject gestart. Hierin wordt het bestaande

StudioVO B.V. en Stichting Wageningse Methode.

bestuursmodel doorontwikkeld. Er komt een model

Educatieve uitgeverij StudioVO is gespecialiseerd

met een directeur-bestuurder en een aparte raad van

in digitaal leermateriaal. In schooljaar 2015-2016

toezicht. In 2016-2017 zal deze transitie procedureel

ontwikkelde, onderhield en actualiseerde StudioVO

worden afgewikkeld.

Stercollecties voor de vakken aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, Engels, geschiedenis,

Dagelijkse leiding

mens en maatschappij, Nederlands, scheikunde

Ron Zuijlen, directeur van VO-content voert de

en wiskunde vmbo. Daarnaast is StudioVO

dagelijkse leiding aan de hand van een door het bestuur

verantwoordelijk voor de programma’s Count

vastgesteld directiestatuut.

on Me, StudioRekenen en Eindexamensite.nl.

8


StudioVO ondersteunt scholen bij het gebruik van

Stercollecties. •

De Wageningse Methode werkte in het schooljaar

Leden van de VO-raad zijn actief in het bestuur en de Raad van Advies van VO-content.

Deelnemers van VO-content zijn lid van de VO-raad.

2015-2016 aan de ontwikkeling van Stercollecties voor bovenbouw wiskunde havo/vwo en versterking

Stichting VO-content levert een bijdrage aan de

van de Stercollecties voor leerjaar 1 t/m 5 wiskunde

uitvoering van de ambities van het sectorakkoord

havo/vwo.

VO 2014-2017 door: •

De inzet van open digitaal leermateriaal voor

Bureau

de VO-sector en doorontwikkeling samen met

VO-content werkt met een klein en effectief bureau

docenten uit het VO.

dat regisseert, verbindt en aanstuurt. Het team is

samengesteld uit: •

directeur (1,0 fte)

3 coördinatoren (2,6 fte)

2 medewerkers (1,4 fte)

secretarieel en administratief medewerker (0,9 fte)

Haar expertise en activiteiten in te zetten en te delen ten dienste van de sector.

Een bijdrage te leveren aan het betaalbaar en duurzaam realiseren van de ambities van de sector.

Schoolinfo Schoolinfo en VO-content stemmen met elkaar af

1.4 DEELNEMERS

over het stimuleren van kennisdeling en innovatie met betrekking tot informatievoorziening en ICT.

In schooljaar 2015/2016 ontving VO-content van

Schoolinfo voert het project Leerling 2020 uit in

de deelnemende scholen een bijdrage voor 300.049

opdracht van de VO-raad.

leerlingen. Kennisnet Met haar expertise, voorzieningen en innovatie brengt Kennisnet primair, voortgezet en middelbaar onderwijs in positie om maximale kracht uit ICT te halen. Samen met SLO is Kennisnet verantwoordelijk voor het technisch platform Wikiwijsleermiddelenplein. Dit platform maakt het bewaren, doorzoeken, arrangeren en ontsluiten van de open leermaterialen van VOcontent mogelijk. Wikiwijsleermiddelenplein Voor de open content strategie van VO-content is Wikiwijsleermiddelenplein onmisbaar. VO-content publiceert daar haar open Stercollecties. 1.5 DE RELATIES VAN VO-CONTENT

Wikiwijsleermiddelenplein zorgt voor de ontsluiting van open leermaterialen volgens diverse technologische

VO-raad

standaarden.

VO-content is een organisatie van en voor de sector voortgezet onderwijs zoals behartigd door de

SLO

VO-raad. De VO-raad en VO-content werken samen

Het leermateriaal van de Stercollecties is ontwikkeld

om elkaars doelstellingen te versterken. Bij thema’s

volgens de eindtermen en kerndoelen van SLO. SLO is

zoals leermiddelenbeleid, digitale leermiddelen en

evenals Kennisnet verantwoordelijk voor het

gepersonaliseerd leren. Deze samenwerking bestaat uit:

technisch platform dat het bewaren, doorzoeken,

VO-content richt zich op het ter beschikking stellen

arrangeren en ontsluiten van de leermaterialen van

van open digitaal leermateriaal voor VO-scholen.

VO-content mogelijk maakt. SLO en VO-content werken

VO-content biedt ondersteuning bij

samen aan gepersonaliseerd leren in de actielijn

kwaliteitsverbetering van het voortgezet onderwijs

school en de actielijn keten van het Doorbaakproject

met inzet van ICT.

Onderwijs & ICT.

9


Marktpartijen

ondersteuning van docenten en schoolleiders van

VO-content werkt samen met diverse marktpartijen om

VO-content scholen.

haar doelen en ambities te realiseren. Bijvoorbeeld: •

Samenwerkingsovereenkomst met diverse

leermateriaal met VO-content leermaterialen

leveranciers van leerplatformen voor meer gedifferentieerd en/of gepersonaliseerd gebruik •

10

Contentaanbieders die het combineren van eigen willen onderzoeken en realiseren.

Diverse initiatieven die de rol van technologie in het

van de Stercollecties.

algemeen en open leermateriaal in het bijzonder in

Ervaren trainers en procesbegeleiders ter

het onderwijs willen vergroten.


2 RESULTATEN 2015-2016 2.1 INLEIDING De activiteiten van VO-content zijn onderverdeeld in 3 domeinen: 1) Contentontwikkeling en kwaliteitszorg, 2) Ondersteuning, 3) Communicatie. In 2015-2016 lag de nadruk op een kwaliteitsimpuls van de Stercollecties en de integratie van het leermateriaal in verschillende leerplatformen. Naast de gebruikelijke doorontwikkeling met nieuwe Stercollecties is het leermateriaal van de bestaande Stercollecties fors uitgebreid. De stichting heeft verder geïnvesteerd in de verbetering van de online informatievoorziening voor schoolleiders en docenten.

2.2 CONTENTONTWIKKELING EN

5.

U BR

N IKE

1.

KWALITEITSZORG

ON

TW

GE

IKK

De activiteiten in het kader van Contentontwikkeling

EL

EN

en Kwaliteitszorg komen voort uit de educatieve

4.

ANG ARR

2 . B E SCH I STEL KBAAR LEN

EREN

contentketen (ECK). Deze keten omvat het ontwikkelen, ontsluiten, arrangeren en gebruiken van (digitaal) leermateriaal, alsmede verbetering van het ontwikkelde materiaal op basis van terugkoppeling van gebruikers. Nieuwe Stercollecties Op 1 augustus 2016 zijn tien nieuwe Stercollecties opgeleverd. In totaal is het aantal beschikbare

3. VINDEN

Stercollecties gegroeid tot 93 in augustus 2016 (zie het overzicht op de achterpagina). Uitgaande van haar ambitie en doelstellingen had VO-content de volgende speerpunten vastgesteld voor

Onderhoud, actualisatie en uitbreiding

schooljaar 2015-2016:

VO-content heeft in schooljaar 2015-2016 het online

1.

Verdieping en kwaliteitsimpuls van de bestaande

leermateriaal onderhouden, geactualiseerd en

Stercollecties.

uitgebreid op basis van terugkoppeling van leerlingen,

Een zo gebruiksvriendelijk mogelijke uitlevering van

docenten en vakexperts. Het gaat onder andere om:

de Stercollecties in verschillende leerplatformen.

Diagnostische toetsen (QTI) bij alle Stercollecties.

Uitbreiden van het aanbod aan Stercollecties en

Eindtoetsen bij Stercollecties in leerjaar 3.

diensten voor deelnemers.

Begrippenlijsten bij de Stercollecties aardrijkskunde,

2. 3. 4. 5.

Gebruik Stercollecties vergemakkelijken en

geschiedenis, biologie, economie en mens &

vergroten.

maatschappij.

Ondersteuning op maat door trainers en adviseurs

onder regie van Stichting VO-content.

Verdiepende thema’s van het College voor de Rechten van de Mens bij aardrijkskunde en biologie.

6.

Bekendheid Stercollecties en VO-content vergroten.

Kennisbanken apart bereikbaar.

7.

Beter positioneren en profileren VO-content naar

Bij verschillende vakken extra opdrachten

scholen en potentiële partners.

toegevoegd voor zwakkere en sterkere leerlingen. •

Eindexamentraining: Stercollecties van (voor)

Deze speerpunten bepaalden de activiteiten voor 2015-

examenjaren zijn gekoppeld aan examenvragen van

2016.

Eindexamensite.nl.

11


De examens uit 2015 zijn toegevoegd aan

Screening door CLU Leermiddelen Adviescentrum:

Eindexamensite.nl, de digitale examens zijn

Het CLU heeft de kwaliteit van de Stercollecties

gekoppeld en de koppeling met de Kennisbanken is

gescreend. In het bijzonder is gekeken naar de

verbeterd.

leerzaamheid van het materiaal. De adviezen van het CLU zijn gebruikt bij de doorontwikkeling van

Kwaliteitszorg

het leermateriaal.

VO-content positioneert haar digitaal leermateriaal als ‘Stercollecties’ – in Wikiwijs te herkennen aan het

De reflecties uit deze activiteiten zijn verzameld en

Stercollectie-keurmerk. De stichting draagt zorg voor

geanalyseerd en vormen de basis voor de ontwikkel- en

de toegankelijkheid van de Stercollecties en maakt met

onderhoudsagenda voor het schooljaar 2016-2017.

aanbieders afspraken over beschikbaarheid, onderhoud en doorontwikkeling.

Stercollecties in diverse leerplatforms VO-content werkt samen met platformleveranciers om

VO-content hanteert voor de Stercollecties een

het leermateriaal van de Stercollecties slim te integreren

kwaliteitszorgsysteem (lees hier meer over op

in de leeromgeving van de school. Daarmee is het moge-

www.vo-content.nl/leermateriaal/kwaliteit). Dit

lijk om leerlingen te volgen, het materiaal te arrangeren

kwaliteitszorgsysteem vormt de basis van waaruit de

en te differentiëren. Open Edu (Moodle), Elerna en Learn-

Stercollecties verbeterd en doorontwikkeld worden. Dit

beat bieden deze functionaliteiten al. Een 8-tal andere

heeft in 2015-2016 geresulteerd in:

aanbieders van leerplatformen werkt aan de technische

implementatie en/of is de integratie aan het testen.

Vakgericht gebruikersonderzoek: via een vragenlijst zijn docenten bevraagd over de kwaliteit en van

• •

12

tevredenheid over de Stercollecties.

Stercollecties arrangeerbaar in Wikiwijs Maken

Leerlingenpanels: leerlingen zijn bevraagd over het

Vanaf augustus 2016 staan van de 93 Stercollecties er 64

leermateriaal. Is het leerzaam? Wat kan beter?

volledig arrangeerbaar in Wikiwijs Maken. (link

Docentenpanels: docenten hebben de nieuwe

www.stercollecties.wikiwijs.nl/) Docenten kunnen de

Stercollecties beoordeeld voorafgaand aan

tekst, opdrachten en toetsen van deze Stercollecties

publicatie.

volledig aanpassen naar eigen inzicht.


2.3 ONDERSTEUNING

kennis, ervaringen en materialen. Daarnaast volgden zij een workshop over het arrangeren van Stercollecties.

De ondersteuningsactiviteiten van VO-content in

Ook gaven de docenten waardevolle feedback om de

2015-2016 hadden als doel docenten en schoolleiders

Stercollecties te verbeteren.

optimaal te ondersteunen bij de inzet van open digitaal leermateriaal (Stercollecties) en onderwijs

In 2015-2016 waren twee netwerken ‘gepersonaliseerd

en ICT. De activiteiten zijn gebaseerd op het Vier

leren’ met in totaal vijftien scholen actief. In de

in Balans-model, een belangrijke succesfactor voor

netwerken beantwoordden schoolleiders leer-

onderwijsvernieuwing met Stercollecties.

en praktijkvragen van elkaar onder deskundige begeleiding.

Training en begeleiding Het ondersteuningsaanbod van VO-content is in

2.4 COMMUNICATIE

2015-2016 uitgebreid. Belangrijkste toevoeging is de training ‘arrangeren van Stercollecties met behulp

VO-content had voor schooljaar 2015-2016 twee

van Wikiwijs Maken’. Scholen hebben van deze vorm

belangrijke communicatiedoelen:

van ondersteuning veel gebruik gemaakt. Daarnaast

1.

VO-content en Stercollecties en extra programma’s.

spraken scholen vaker een implementatietraject Stercollecties af voor het hele schooljaar.

Communiceren van het juiste beeld van

2.

Stimuleren van deelname aan de stichting en gebruik van Stercollecties en extra programma’s.

Leerlabs VO-raad Binnen de programmalijn school van het

Communiceren van het juiste beeld van

Doorbraakproject Onderwijs & ICT organiseert het

VO-content en Stercollecties

project Leerling 2020 van de VO-raad zogenaamde

Voor de communicatie is een gestructureerde aanpak

Leerlabs. Een Leerlab bestaat uit een groep scholen,

gebruikt om de bekendheid en zichtbaarheid van

die gezamenlijk werken aan een vraagstuk rondom

VO-content te versterken via meer (online) kanalen.

gepersonaliseerd leren. Iedere school wordt begeleid

Hiervoor is de website volledig vernieuwd en wordt

door een coach. Namens VO-content begeleidden

ook aangehaakt bij communicatiemiddelen en

veertien coaches scholen bij deze innovatie.

bijeenkomsten van derden. Communicatie heeft bijgedragen aan de activiteiten in het kader van

In 2015-2016 waren in de eerste tranche 33 van deze

ondersteuning, kennisdeling contentontwikkeling en

60 scholen deelnemer van VO-content, in de tweede

kwaliteitszorg.

tranche 30 van de 76. Hiervan is een Leerlab van VO-content genaamd ‘Docent eigenaar van zijn

Stimuleren deelname en gebruik

leerproces’. In diverse Leerlabs gebruikten scholen

De communicatieactiviteiten voor het stimuleren van

de Stercollecties om een eigen curriculum samen te

deelname en gebruik bestonden onder andere uit

stellen met als doel meer leren op maat. De structurele

persoonlijk contact met schoolleiders en docenten,

ondersteuning in de Leerlabs leidde tot meer en betere

het versturen van digitale nieuwsbrieven en het

inzet van Stercollecties.

verspreiden van gebruikerservaringen. De activiteiten hebben geresulteerd in:

Kennisdeling

Op drie plaatsen in Nederland organiseerde VO-content Inspiratiedagen. Deelnemende scholen

Verdubbeling in gebruik van de Stercollecties vergeleken met schooljaar 2014-2015

Lichte stijging in het gebruik van de website

faciliteerden deze bijeenkomsten die in het teken

Eindexamensite.nl vergeleken met schooljaar

stonden van ‘leren door ontmoeting’. Schoolleiders,

2014-2015

teamleiders en docenten die werken met Stercollecties

en VO-content deelden hun ervaringen. Dit vergrootte het kennisnetwerk van de deelnemers en van

met schooljaar 2014-2015 •

VO-content zelf. In het voorjaar van 2016 is voor ieder

Feedback en reflecties vanuit het scholenveld ten behoeve van de kwaliteitszorg van het

Stercollectievak een Gebruikersdag georganiseerd. Actieve gebruikers van de Stercollecties deelden

Gelijk gebruik van de rekenprogramma’s vergeleken

leermateriaal •

29 nieuwe deelnemende scholen

13


3 ACTIVITEITEN 2016-2017 Op basis van adviezen van de Raad van Advies, raadplegingen in het scholenveld en activiteiten op en met scholen zijn de speerpunten vastgesteld voor 2016-2017. Deze zijn uitgewerkt in de activiteitenplannen.

Speerpunten van de Stichting in 2016-2017: 1.

Verdieping en kwaliteitsimpuls van de bestaande

4.

Stercollecties en extra programma’s. 2.

3.

Zo gebruiksvriendelijk mogelijk uitleveren van

Persoonlijk contact met zowel deelnemende als geïnteresseerde scholen.

5.

Communiceren over de meerwaarde van

open collecties en extra diensten VO-content.

open leermateriaal, kennisdeling en de

Docenten en schoolleiders optimaal

veranderaanpak.

ondersteunen bij de inzet van open digitaal

6.

Strategisch positioneren en profileren VO-content

leermateriaal en de transitie naar ‘blended

en toegevoegde waarde uit samenwerking en

learning’.

partnerships behalen.

Bij aanvang van schooljaar 2016-2017 staan maar

2017 komen daar veertien nieuwe Stercollecties bij, zie

Toevoeging van portfolio, samenvattingen en oefenprogramma Engels.

liefst 93 Stercollecties klaar voor tien vakken. In 2016•

Uitwisseling met docenten door middel van

achterpagina. Daarnaast wordt het aanbod in 2016-

Stercollectie-webinars, Stercollectie Academies,

2017 uitgebreid met toetsen, extra opdrachten, een

enquêtes, reflecties, leerlingen- en docentenpanels

digitaal portfolio, een oefenprogramma voor het vak

en vakinterviews.

Engels en samenvattingen bij de zaakvakken.

Uitbreiding van het ondersteuningsaanbod (vo-content.nl/ondersteuning/docententrainingen/).

VO-content gaat in 2016-2017 verder met het versterken van kwaliteit en gebruik van de Stercollecties en de extra

In het kader van kennisdeling worden diverse

(exclusieve) diensten voor deelnemende scholen:

activiteiten gerealiseerd, waaronder:

Ontwikkeling adaptief rekenprogramma (t/m 3F)

Toevoegen van opdrachten en toetsen (formatief en summatief).

Experimenteren met digitale toetsen.

Vervolgscreening door Centrum Leermiddelenadvies

14

Jubileumevent ‘Samenwerken aan Maatwerk’, onderwijsinnovatie met open leermateriaal.

Inspiratiedagen over bouwen aan onderwijs op maat.

Uitwisseling met schoolleiders en

Utrecht (CLU) van de Stercollecties en training van

stafmedewerkers over faciliteren en aansturen van

ontwikkelaars.

veranderprocessen.


15


16


4 FINANCIĂ‹LE VERANTWOORDING 4.1 INLEIDING Stichting VO-content is opgericht per 30 september 2011. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het schooljaar.

4.2 VERANTWOORDING INKOMSTEN EN UITGAVEN

2015-2016

2014-2015

Baten

Het overzicht hiernaast is afgeleid uit de staat

Contributies

2.100.341

1.936.575

van baten en lasten uit de jaarrekeningen over

Overige opbrengsten

4.331

200.343

de boekjaren 2015/2016 en 2014/2015. De

FinanciĂŤle baten

7.575

9.389

2.112.247

2.146.307

jaarrekening 2015/2016 is op 27 september 2016 door Glissenaar Accountants te Vleuten voorzien van een samenstellingsverklaring en op 12 oktober 2016 door het bestuur vastgesteld. De

Lasten t.b.v. doelstelling

jaarrekening 2014/2015 is op 25 november 2015 door Glissenaar Accountants te Vleuten voorzien

Contentontwikkeling

1.267.643

1.265.667

van een samenstellingsverklaring en op

Ondersteuning

243.045

331.892

1 december 2015 door het bestuur vastgesteld. De

Communicatie

224.320

171.495

jaarrekeningen liggen voor deelnemende scholen

Kwaliteitszorg

103.406

83.028

1.838.414

1.852.082

497.037

0

-419.182

0

77.855

0

79.736

73.404

ter inzage op het kantoor van de stichting. Een jaarrekening bevat een balans, de staat van baten en lasten (inclusief begroting) evenals de

Overige activiteiten

grondslagen en een toelichting op de posten in de balans en staat van baten en lasten. Om inzicht te

Opbrengsten overige

verkrijgen in het vermogen en de exploitatie van de

activiteiten

stichting in voornoemde perioden raden wij u aan

Kostprijs overige

om de jaarrekeningen in zijn geheel in te zien.

activiteiten

Kosten beheer en administratie Personeelskosten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten

Saldo

1461

1671

73.551

69.750

154.748

144.825

196.940

149.400

17


OVERZICHT STERCOLLECTIES VAK

NIVEAU

LEERJAAR

Aardrijkskunde vmbo-kgt h/v havo vwo

3+4 1* + 2* + 3*

Biologie

vmbo-b vmbo-kgt h/v havo vwo

1* + 2* + 3* + 4* 1* + 2* + 3* + 4* 1* + 2* 4* + 5* 4* + 5* + 6*

Duits

vmbo-b vmbo-kgt h/v

1 of 2* + 3* + 4* 1 of 2* + 3* + 4* 1 of 2* + 3

Economie

vmbo-b vmbo-kgt

3* + 4* 3* + 4*

Engels

vmbo-b vmbo-kgt h/v havo vwo

1* + 2* + 3 + 4 1* + 2* + 3 + 4 1* + 2* + 3*

vmbo-kgt h/v havo vwo

3+4 1* + 2* + 3*

Mens & Maatschappij

vmbo-kgt

1* + 2*

Nederlands

vmbo-b vmbo-kgt h/v havo vwo

1* + 2* + 3* + 4* 1* + 2* + 3* + 4* 1* + 2* + 3 4 4

Scheikunde

havo vwo

4* + 5* 4* + 5* + 6*

Wiskunde

vmbo-b vmbo-kgt h/v havo vwo havo a havo b vwo a/c vwo b

1* + 2* + 3* + 4* 1* + 2* + 3* + 4* 1 2+3 2+3 4 4 4 4

Geschiedenis

NIEUW per aug 2016

NIEUW per aug 2017** 1+2 4 4

3

DOE MEE! 4* 4*

5 5+6

Kijk op onze website welke scholen meedoen met Stichting VO-content en meld uw school aan.

1+2 4* 4*

5* 5*

5* 5* 5* 5*

* Ook volledig arrangeerbaar beschikbaar in Wikiwijs Maken ** Per augustus 2017 zijn alle Stercollecties volledig arrangeerbaar

5 5+6

6

www.vo-content.nl T 030 232 4822 E info@vo-content.nl

³ @VOcontent ² VOcontent ¸ Stichting VOcontent

Profile for Geen Blad voor de Mond B.V.

VO-content jaarverslag 2015-2016  

VO-content jaarverslag 2015-2016