__MAIN_TEXT__

Page 1

JAARVERSLAG 2014 - 2015


2


INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 1 STICHTING VO-CONTENT 7 1.1 Oprichting 7 1.2 Ambities en doelen 7 1.3 Organisatie 7 1.4 Deelnemers 9 1.5 De relaties van VO-content 9 2 ACTIVITEITEN 2014-2015 11 2.1 Inleiding 11 2.2 Contentontwikkeling en kwaliteitszorg

11

2.3 Ondersteuning 13 2.4 Communicatie 14 3 ACTIVITEITEN 2015-2016 15 4 FINANCIテ記E VERANTWOORDING 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Verantwoording inkomsten en uitgaven

17

3


4


VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2014-2015 van Stichting VO-content. Het was een jaar waarin de urgentie van de inzet van ICT in het onderwijs meer zichtbaar werd. Dat zorgde voor een levendig debat tussen voor- en tegenstanders. Ook lanceerde staatsecretaris Dekker het nationaal onderwijsdebat onder de noemer VO2032. Veelbesproken is de noodzaak van toenemende regie van de docent in het onderwijsleerproces. Met name methodeonafhankelijk kunnen lesgeven geldt als voorwaarde voor onderwijs op maat. Immers, een methode is bedacht door iemand anders die de leerlingen in jouw klas niet kent.

VO content voorziet in de groeiende behoefte naar open

collecties voor leerjaren 1 en 2 zijn uitgebreid met toet-

en flexibel leermateriaal dat docenten naar eigen inzicht

sen en de Stercollecties van de (voor)examenjaren gekop-

op maat in kunnen zetten. In het afgelopen jaar zijn 20

peld aan Eindexamensite.nl.

nieuwe Stercollecties toegevoegd, waarmee er in totaal 83 Stercollecties voor 10 vakken beschikbaar zijn. De helft

Behalve met het aanbod aan leermateriaal geniet ook

van de Stercollecties is inmiddels geplaatst in Wikiwijs

het ondersteuningsaanbod van VO-content meer belang-

Maken. Daar kan het materiaal volledig gearrangeerd

stelling. Schoolleiders weten VO-content steeds beter te

worden naar wens van de docent.

vinden voor begeleiding bij organisatieveranderingen en innovatief leermiddelenbeleid voor kwaliteitsverbetering

Gezien de toename van het aantal deelnemende scholen

met inzet van ICT. Zij profiteren van actieve netwerken

zien steeds meer schoolleiders het belang en het voordeel

rond gepersonaliseerd leren, de kennis van collega-

van deelname aan VO-content. Steeds meer docenten

schoolleiders en bij VO-content betrokken experts.

ontdekken de voordelen van het gestructureerde flexibele leermateriaal in de vorm van Stercollecties: het gebruik

Toename van het aantal aangesloten scholen blijft van

verdubbelde ten opzichte van het vorige schooljaar.

belang, want ook in 2015-2016 heeft VO-content zich weer forse ambities aangemeten. Deze ambities vragen

De activiteiten van VO-content sluiten nauw aan bij

om een grote betrokkenheid van het onderwijsveld:

de ambities in het Sectorakkoord VO 2014-2017 en bij

VO-content is immers ‘van scholen voor scholen’. Samen

onder­wijsontwikkelingen zoals het Doorbraakproject On-

met u werken de medewerkers van VO-content, het be-

derwijs en ICT. Meer dan de helft van de Leerlab-scholen

stuur, de leden van de Raad van Advies en onze partners

van het Doorbraakproject zijn ook aangesloten bij VO-

aan onderwijs op maat voor alle leerlingen in het voort-

content. Coaches van VO-content begeleiden 18 Leerlab-

gezet onderwijs.

scholen bij hun vraagstuk over gepersonaliseerd leren. In het Leerlab ‘verbinding curriculum, content en platform’ worden de Stercollecties gebruikt om gepersonaliseerd leren te realiseren op basis van een kerncurriculum met meervoudig leerdoeldekkend leermateriaal voorzien van activerende en complexe opdrachten. Intussen heeft VO-content zoals gebruikelijk de Stercollecties en extra programma’s doorontwikkeld op basis

Flip Boer

van gebruikerservaringen. De Stercollecties zijn verrijkt

Voorzitter

met video’s van het project Leerlingen voor Leerlingen, de

Stichting VO-content

5


6


1 STICHTING VO-CONTENT 1.1 OPRICHTING In februari 2009 richtte de VO-raad het Innovatieplatform-VO op. Voornaamste doel: kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het Innovatieplatform-VO bracht daarna adviezen uit over leermiddelenbeleid, stimulering van de ontwikkeling van open digitaal leermateriaal, professionalisering van docenten en inrichting van schoolorganisaties.

Begin 2011 adviseerde het platform aan het bestuur van de VO-raad om een eigen organisatie op te richten, met als taak het beschikbaar maken van open digitaal leermateriaal ‘van en voor de scholen’. Op 30 september 2011 was de Stichting VO-content een feit. Sindsdien speelt het voortgezet onderwijs zelfstandig een actieve rol bij de ontwikkeling van open digitaal

De ambitie en visie worden concreet in de volgende

leermateriaal.

activiteiten: 1. Aanbod organiseren van open, online

1.2 AMBITIES EN DOELEN

leermateriaal dat snel en eenvoudig gebruikt, aangepast en gedeeld kan worden. Flexibel,

VO-content wil een wezenlijke bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering van het voortgezet onderwijs

methodeonafhankelijk en betaalbaar. 2. Ondersteuning bieden aan scholen (schoolleiders,

door:

docenten en leerlingen) om op hun eigen manier

• Een partner te zijn voor scholen (schoolleiders,

de overstap te maken naar onderwijzen en leren op

docenten en leerlingen) in de transitie naar vernieuwing in het lesgeven.

maat. 3.

Stimuleren van het delen van kennis over de inzet

Schoolleiding en docenten in te leren spelen op

van open, online leermateriaal om onderwijzen en

verschillen tussen leerlingen.

leren op maat te bevorderen.

• Docenten hulpmiddelen aan te reiken om te kunnen differentiëren (naar niveau, lesstof,

1.3 ORGANISATIE

leerdoel, tempo en belangstelling). VO-content is een initiatief van het voortgezet VO-content en de Stercollecties zijn gebaseerd op een

onderwijs zelf om te komen tot kwaliteitsverbetering

sterke visie op leren en onderwijzen op maat. Een visie

van het onderwijs door inzet van ICT en werkt zonder

waarin:

winstoogmerk. Het open online leermateriaal is dus ‘van

• De leerling veel meer eigen regie voert over zijn

en voor de scholen’. De Stichting is zelfstandig, maar wel

leerproces en daarbij zelf gebruik maakt van een

verbonden met de VO-raad.

diversiteit aan leermateriaal. • De docent de leerling in zijn/haar leerproces

De activiteiten van de Stichting worden per schooljaar

ondersteunen door op de juiste momenten

vastgelegd en gestructureerd in een jaarplan. Voor de

passende leeractiviteiten en leermateriaal aan te

uitvoering werkt VO-content op verschillende manieren

dragen en een optimale eigentijdse leeromgeving

samen met en voor het vo (zie hoofdstuk 2: Activiteiten

te bieden.

2014-2015).

7


Bestuur

Met de oprichting beoogt VO-content:

De samenstelling, taken en bevoegdheden van het

1.

Ruimere bekendheid te geven aan VO-content en

bestuur worden beschreven in de akte van oprichting

kennis over VO-content verspreiden in kringen

van Stichting VO-content. Aan het einde van het

buiten en binnen het onderwijs.

schooljaar 14/15 zijn de volgende bestuursleden

2.

afgetreden:

Contact te leggen met organisaties, bedrijven en instellingen die kunnen bijdragen aan uitbreiding, verbetering en een grotere gevarieerdheid van het

Sophie de Boer (voorzitter)

digitaal leermateriaal.

Ad van der Wiel (penningmeester/secretaris)

René van der Kraats (bestuurslid)

bewegen op het terrein van open digitaal leer­

Jan Fasen (bestuurslid)

materiaal en zoeken naar betekenisvolle verbin­

3.

Contact te leggen met organisaties die zich ook

dingen in de vorm van partnerschappen, inhoudeDe heer Flip Boer heeft de functie van voorzitter op zich genomen. Nieuw toegetreden bestuursleden zijn Peter

lijke samenwerkingen of strategische allianties. 4.

de Visser en Leon Spaan.

Te zorgen voor positieve PR in onderwijskringen en aan het onderwijs gelieerde instellingen, de wetenschappelijke wereld en de media.

De samenstelling van het bestuur per 1 augustus 2015: • • • •

Flip Boer (voorzitter), oud-directeur voortgezet

Leden van het Comité van Aanbeveling zijn Bernard

onderwijs

Bot, Hans Clevers, Geert ten Dam, Mees Hartvelt, Chris

Dave Drossaert (penningmeester en secretaris),

Oomen, Alexander Rinnooy Kan, Sylvia Roelofs, Chris

oud-rector Unic

Sigaloff en Herman Wijffels.

Leon Spaan (bestuurslid), rector Jacob Roelandslyceum

Contentorganisatie

Carla Grootjen (bestuurslid), voorzitter college van

Voor de ontwikkeling van de Stercollecties heeft

bestuur Commanderij College, lid algemeen bestuur

VO-content overeenkomsten met twee partijen:

VO-raad

StudioVO B.V. en Stichting Wageningse Methode.

Peter de Visser (bestuurslid), directeur-bestuurder

Stad en Esch

Educatieve uitgeverij StudioVO is al jaren gespecialiseerd in digitaal leermateriaal. In schooljaar 2014-2015 ontwikkelde, onderhield

Dagelijkse leiding

en actualiseerde StudioVO Stercollecties voor de

Ron Zuijlen, directeur van VO-content voert de

vakken aardrijkskunde, biologie, Duits, economie,

dagelijkse leiding aan de hand van een door het bestuur

Engels, geschiedenis, mens en maatschappij,

vastgesteld managementstatuut.

Nederlands, scheikunde, wiskunde vmbo. Daarnaast is StudioVO verantwoordelijk voor de extra diensten

Raad van Advies

Count on Me, StudioRekenen en Eindexamensite.nl.

De Raad van Advies is ingesteld in september 2012

StudioVO is actief betrokken bij het ondersteunen

en bestaat uit 21 vertegenwoordigers van scholen die

van scholen in het gebruik van Stercollecties en bij

deelnemen aan VO-content. Het bestuur van de Stichting

de positionering van VO-content.

doet aan de Raad van Advies ten minste jaarlijks verslag

De Wageningse Methode werkte in het schooljaar

van het gevoerde beleid. De Raad van Advies stelt jaarlijks

2014-2015 aan de ontwikkeling van Stercollecties

vóór 1 april het conceptactiviteitenplan voor het volgend

voor bovenbouw wiskunde havo/vwo en versterking

schooljaar op en legt dit ter vaststelling voor aan het

van de Stercollecties voor leerjaar 1 t/m 4 wiskunde

bestuur van de Stichting. De leden van de Raad van

havo/vwo.

Advies hebben tevens de rol van ambassadeur voor Stichting VO-content.

Bureau VO-content werkt met een klein en effectief bureau

Comité van Aanbeveling

dat regisseert, verbindt en aanstuurt. Het team is

De leden van het Comité van Aanbeveling van

samengesteld uit:

VO-content onderschrijven het belang dat scholen

directeur (1,0 fte)

deelnemen aan Stichting VO-content.

3 coördinatoren (2,7 fte)

8


1 projectmedewerker (1 fte)

middelen­­plein komen grotendeels overeen met die van

secretarieel en administratief medewerker (0,9 fte)

VO-content. Daarom versterken VO-content en Wikiwijsleermiddelenplein elkaar zoveel mogelijk. VO-content

1.4 DEELNEMERS

publiceert haar open Stercollecties op Wikiwijsleermiddelenplein.nl.

Aan het eind van schooljaar 2013/2014 vertegenwoordigden de deelnemende scholen aan

Kennisnet

VO-content 256.000 leerlingen. Dit aantal is in

Met haar expertise, voorzieningen en innovatie brengt

schooljaar 2014-2015 gestegen naar 296.000.

Kennisnet, de publieke ICT-partner voor het onderwijs, primair, voortgezet en middelbaar onderwijs in positie

300000

om maximale kracht uit ICT te halen. Samen met SLO is Kennisnet verantwoordelijk voor het technisch platform Wikiwijsleermiddelenplein, dat het bewaren,

200000

doorzoeken, arrangeren en ontsluiten van de open leermaterialen van VO-content mogelijk maakt.

100000

Schoolinfo 0

Schoolinfo en VO-content voeren overleg over het: 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Stimuleren en faciliteren van samenwerking tussen instellingen op ICT-thema’s.

1.5 DE RELATIES VAN VO-CONTENT

Stimuleren van kennisdeling en innovatie met betrekking tot informatievoorziening en ICT.

VO-raad

VO-content is een organisatie van en voor leden van de VO-raad. De VO-raad en VO-content werken samen om

Initiëren en uitvoeren van sectorbrede projecten op basis van ict-vragen.

Het project Leerling2020

elkaars doelstellingen te versterken. Bij thema’s zoals leermiddelenbeleid, digitale leermiddelen en gepersona-

SLO

liseerd leren. Deze samenwerking krijgt als volgt uiting:

SLO heeft in 2010 samen met VO-content een

De Stichting richt zich op het ter beschikking stellen

kwaliteitszorgsysteem voor de Stercollecties ontwikkeld.

van open digitaal leermateriaal voor VO-scholen.

SLO is evenals Kennisnet verantwoordelijk voor het

De Stichting biedt ondersteuning bij

technisch platform dat het bewaren, doorzoeken,

kwaliteitsverbetering van het voortgezet onderwijs

arrangeren en ontsluiten van de leermaterialen van

met inzet van ict

VO-content mogelijk maakt. SLO en VO-content werken

Leden van de VO-raad zijn actief in het bestuur en

samen aan een pilot voor gepersonaliseerd leren.

de Raad van Advies van VO-content. •

Deelnemers van VO-content zijn lid van de VO-raad.

Marktpartijen VO-content werkt samen met diverse marktpartijen om

Stichting VO-content levert een bijdrage aan de

haar doelen en ambities te realiseren. Voorbeelden:

uitvoering van de ambities van het sectorakkoord VO

Samenwerkingsovereenkomst met diverse

2014-2017 door:

leveranciers van leerplatformen voor meer

De inzet van open digitaal leermateriaal voor de

gedifferentieerd en/of gepersonaliseerd gebruik van

VO-sector en doorontwikkeling van het materiaal

de Stercollecties.

samen met docenten uit het VO. •

delen ten dienste van de sector. •

Haar expertise en activiteiten in te zetten en te

Afstemming over deskundigheidsbevordering met diverse advies- en trainingsbureaus.

Een bijdrage te leveren aan het betaalbaar en

Contentaanbieders die het combineren van eigen leermateriaal met VO-content leermaterialen willen

duurzaam realiseren van de ambities van de sector.

onderzoeken en realiseren. •

Diverse initiatieven die de rol van technologie en

Wikiwijsleermiddelenplein

open leermateriaal in het bijzonder in het onderwijs

De uitgangspunten en ambities van Wikiwijsleer-

willen vergroten.

9


10


2 ACTIVITEITEN 2014-2015 2.1 INLEIDING De activiteiten van VO-content zijn onderverdeeld in 3 domeinen: 1) Contentontwikkeling en kwaliteitszorg 2) Ondersteuning 3) Communicatie

Op basis van deze speerpunten werden de doelen en de

N

KE

activiteiten bepaald voor 2014-2015.

ON

TW

IKK

2.2 CONTENTONTWIKKELING EN

EL

EN

4.

ANG ARR

2. BE SCH I STEL KBAAR LEN

EREN

5.

B GE

I RU

1.

KWALITEITSZORG De activiteiten in het kader van Contentontwikkeling en Kwaliteitszorg komen voort uit de educatieve contentketen (ECK). Deze keten omvat het ontwikkelen, ontsluiten, arrangeren en gebruiken van (digitaal) leermateriaal, alsmede verbetering van het ontwikkelde materiaal op basis van terugkoppeling van gebruikers. Nieuwe Stercollecties

3. VINDEN

Op 1 augustus 2015 zijn 20 nieuwe Stercollecties opgeleverd. In totaal is het aantal beschikbare Stercollecties In 2014-2015 lag de nadruk op versterking

gegroeid tot 83 in augustus 2015 (zie tabel Stercollecties

en ondersteuning. De Stichting heeft extra

op pagina 18).

geïnvesteerd in versterking van bestaande Stercollecties. De ondersteuningsactiviteiten zijn

Onderhoud, actualisatie en uitbreiding

uitgebreid en verbeterd op basis van ervaringen

VO-content heeft in schooljaar 2014-2015 63 (Ster)

van schoolleiders en docenten van deelnemende

collecties onderhouden, geactualiseerd en uitgebreid op

scholen.

basis van terugkoppeling van leerlingen, docenten en vakexperts. Het gaat o.a. om:

Uitgaande van de ambitie en doelstellingen van VO-content, had VO-content de volgende speerpunten

Omzetting van alle Stercollecties naar HTML5

geformuleerd voor schooljaar 2014-2015:

Specificatie kerndoelen, eindtermen en

1.

Groei van het gebruik van Stercollecties en extra programma’s door nadruk te leggen op versterking

referentiekaders •

en ondersteuning. 2.

Toetsvragen, voorbeeldtoetsen met antwoordmodel bij alle Stercollecties voor leerjaar 1

Groei van het aantal Stercollecties en extra

Extra oefenstof

programma’s.

Filmpjes uit het project Leerlingen voor Leerlingen

3.

Toetsvragen voor alle Stercollecties in leerjaar 1

Oefenmateriaal voor referentieniveau 3F in

4.

Onderzoeken van de benodigde aanpassingen aan Stercollecties om deze geschikt te maken voor adaptief leren ondersteund door ICT.

StudioRekenen •

Leerlingvolgsysteem, oefenen op moeilijkheidsgraad en meer digitale examens in Eindexamensite.nl

11


12


Kwaliteitszorg

Stercollecties in diverse leerplatforms

VO-content positioneert haar digitaal leermateriaal

De omzetting naar Wikiwijs Maken maakt het mogelijk

als ‘Stercollecties’ – in Wikiwijs te herkennen aan het

om de open digitale leerlijnen en de bijbehorende

Stercollectie-keurmerk. De Stichting draagt zorg voor

content slim te integreren in de leeromgeving van de

de toegankelijkheid van de Stercollecties en maakt met

school. Verschillende leveranciers van leerplatforms

aanbieders afspraken over beschikbaarheid, onderhoud

testen de mogelijkheden hiervan samen met VO-content

en doorontwikkeling.

en deelnemende scholen. VO-content heeft intensief gestuurd op samenwerking. Leerling2020 Binnen de programmalijn school van het Doorbaakproject Onderwijs & ICT heeft Leerling2020 10 Leerlabs ingesteld. Een Leerlab bestaat uit een groep scholen, die gezamenlijk werken aan een vraagstuk rondom gepersonaliseerd leren. Iedere school wordt begeleid door een coach. Namens VO-content begeleiden coaches 18 scholen bij deze innovatie. In 2014/2015 zijn 60 scholen geselecteerd voor de

VO-content hanteert voor de Stercollecties

Leerlabs van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT.

een kwaliteitszorgsysteem dat ontwikkeld is in

33 van deze 60 scholen zijn deelnemer van VO-content.

samenwerking met SLO.

In diverse Leerlabs gebruiken scholen de Stercollecties om een eigen curriculum samen te stellen met meer

Dit kwaliteitszorgsysteem vormt de basis van waaruit

leren op maat als doel.

de Stercollecties verbeterd en doorontwikkeld worden. Dit heeft in 2014-2015 geresulteerd in:

Proeftuin Eindexamens

Gebruikersonderzoek

Samen met SLO, Kennisnet, Cito, scholen en uitgevers

Leerlingenpanels

werkte VO-content in het project Proeftuin eindexamens

Reflectiegroep scheikunde

aan het verbinden van de kernprogramma’s havo biologie en scheikunde met eindexamenopgaven,

De reflecties uit deze activiteiten zijn verzameld en

oefenresultaten en leermateriaal in het kader van

geanalyseerd en vormen de basis voor de ontwikkel- en

gepersonaliseerd leren.

onderhoudsagenda voor het schooljaar 2015-2016. Zie hoofdstuk 3 Activiteiten in 2015-2016.

Pilot open content en metadata Samen met SLO en Kennisnet is een pilot gestart om

Verbetertrajecten

twee vakken (biologie en Engels) zodanig te voorzien

VO-content heeft in 2014-2015 de hierna beschreven

van metadata dat ze gebruikt kunnen worden voor

trajecten uitgevoerd om de bruikbaarheid en de

gepersonaliseerd leren.

vindbaarheid van open leermateriaal verder te verbeteren en maatwerk en gepersonaliseerd leren

2.3 ONDERSTEUNING

beter te faciliteren in het VO. De ondersteuningsactiviteiten van VO-content in Stercollecties arrangeerbaar in Wikiwijs Maken

2014-2015 hadden als doel docenten en schoolleiders

Bijna de helft van de Stercollecties, 39 van de 83, zijn

optimaal te ondersteunen bij de inzet van open digitaal

volledig arrangeerbaar gepubliceerd in Wikiwijs Maken.

leermateriaal (Stercollecties) en ICT.

Docenten kunnen de tekst, opdrachten en toetsen van deze Stercollecties volledig aanpassen naar eigen

De activiteiten zijn gebaseerd op het Vier in

inzicht. Per 1 augustus 2017 staan alle Stercollecties

Balans-model, een belangrijke succesfactor voor

volledig arrangeerbaar in Wikiwijs Maken.

onderwijsvernieuwing met gebruik van Stercollecties.

13


Scholing en ondersteuningsmaterialen

2.4 COMMUNICATIE

Het ondersteuningsaanbod van VO-content is vernieuwd en aangevuld. De activiteiten zijn ingedeeld

VO-content had voor schooljaar 2014-2015 twee

naar drie fases van gebruik van digitaal leermateriaal en

belangrijke communicatiedoelen:

ict: initiatie, implementatie en borging.

1.

In 2014-2015 hebben scholen in vergelijking met 2013-

2.

Het communiceren van het juiste beeld van VO-content en (Ster)collecties

2014 beduidend vaker een beroep gedaan op

Stimuleren van deelname aan de Stichting en gebruik van (Ster)collecties

VO-content voor het verzorgen van presentaties, trainingen en scholingstrajecten. Het verbeterde - en

Communiceren van het juiste beeld van

nieuwe ondersteuningsaanbod is daarbij ingezet.

VO-content en (Ster)collecties

Uit de evaluaties blijkt dat deze vormen van

Voor de communicatie is een gestructureerde aanpak

ondersteuning gewaardeerd worden met een

ontwikkeld om de bekendheid en zichtbaarheid van

voldoende tot goed.

VO-content te versterken. De aanpak is gebaseerd op de verschillende informatiebehoefte van docent

Kennisdeling

en schoolleider. Communicatie met een consistente

In 3 regio’s verspreid over Nederland zijn docenten- en

boodschap via meer (online) kanalen geeft invulling aan

managementdagen georganiseerd. Deelnemende

de aanpak.

scholen faciliteerden deze bijeenkomsten die in het teken staan van ‘leren door ontmoeting’. Ons

Hiervoor is het nodig gebleken om de website te

kennisnetwerk is daarmee vergroot.

gaan vernieuwen en digitale publicaties zoals het Receptenboek Implementatie Stercollecties en de

In 2014-2015 waren twee netwerken ‘gepersonaliseerd

Handleiding Stercollecties te gaan integreren. Daar zijn

leren’ met ieder 10 scholen actief. In de netwerken

de nodige voorbereidingen voor getroffen.

beantwoorden schoolleiders leer- en praktijkvragen van elkaar onder deskundige begeleiding. Onder

Stimuleren deelname en gebruik

VO-scholen is veel vraag naar dit soort kennisdeling. In

De activiteiten voor het stimuleren van deelname

2015-2016 start het derde netwerk.

en gebruik bestonden onder andere uit persoonlijk

In 2014-2015 is een online platform voor

contact met schoolleiders, digitale nieuwsbrieven,

vakcommunities ingericht. De communities zijn

deelname aan vakconferenties en vakcommunities.

de vindplek van het docentenmateriaal en de

De activiteiten hebben geresulteerd in:

toetsmaterialen van VO-content.

stijging van het leerlingenaantal

een zeer gering aantal opzeggingen

een explosieve stijging in het gebruik van

De vakcommunities kunnen dienen als forum om gebruikerservaringen en leermateriaal uit te wisselen. In 2015-2016 worden diverse forum activiteiten geïnitieerd.

14

Eindexamensite.nl met 90.000 unieke bezoekers •

verdubbeling gebruik van Stercollecties (Gebruikersonderzoek 2015)


3 ACTIVITEITEN IN 2015-2016 Het bestuur heeft de volgende speerpunten vastgesteld

Voor schooljaar 2015-2016 staan maar liefst 83

voor 2015-2016:

Stercollecties klaar voor 10 vakken. In 2015-2016 komen daar weer 10 nieuwe Stercollecties bij, zie pagina 18

1. 2. 3. 4. 5.

Verdieping en kwaliteitsimpuls van de bestaande

Daarnaast worden de Stercollecties in 2015-2016

Stercollecties verzameld.

uitgebreid met toetsmateriaal voor leerjaar 2 en 3.

Een zo gebruiksvriendelijk mogelijke uitlevering van de Stercollecties in verschillende leerplatforms.

VO-content gaat in 2015-2016 verder met het versterken

Uitbreiden van het aanbod aan Stercollecties en

van kwaliteit en gebruik van de Stercollecties:

diensten voor deelnemers.

Inspiratiedagen over bouwen aan onderwijs op maat.

Ondersteuning door trainers en adviseurs onder

De uitwisseling met docenten wordt

regie van Stichting VO-content.

geïntensiveerd met gebruikersdagen,

Gebruik Stercollecties vergemakkelijken en

reflectiegroepen en online communicatie.

vergroten. 6.

Bekendheid Stercollecties en VO-content vergroten.

7.

Beter positioneren en profileren VO-content naar potentiële partners.

Begeleiding van schoolleiders en docenten (www.vo-content.nl/ondersteuning).

Onderzoek met SLO en Universiteit Utrecht naar de kwaliteit van de materialen.

15


16


4 FINANCIテ記E VERANTWOORDING Stichting VO-content is opgericht per 30 september 2011. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het schooljaar. Onderstaand overzicht is afgeleid uit de staat van baten en lasten uit de jaarrekeningen over het boekjaar 2014/2015. De jaarrekening 2014-2015 is op 25 november 2015 door Glissenaar Accountants te Vleuten voorzien van een samenstellingsverklaring en op 1 december 2015 door het bestuur vastgesteld. De jaarrekeningen liggen voor deelnemende scholen ter inzage op het kantoor van de stichting.

2014/2015

Een jaarrekening bevat een balans, de staat van baten en lasten (inclusief begroting) evenals de grondslagen en een toelichting op de posten in de

Baten

balans en staat van baten en lasten. Om inzicht te Contributies Overige opbrengsten Financiテォle baten

1.936.575

verkrijgen in het vermogen en de exploitatie van

200.343

de stichting in voornoemde perioden raden wij u

9.389 2.146.307

aan om de jaarrekeningen in zijn geheel in te zien. Het bestuur heeft bij de vaststelling van de begroting van 2014/2015 beoogd een positief resultaat te behalen, ten einde een dotatie te kunnen doen aan de continuテッteitsreserve. Dit

Lasten t.b.v. doelstelling

is, zoals blijkt uit onderstaande opstelling, ook Contentontwikkeling

1.265.667

gerealiseerd in 2014/2015. Dit heeft ten doel om

Ondersteuning

331.892

de stichting minder kwetsbaar te maken voor

Communicatie

171.495

schommelingen in de liquiditeit.

Kwaliteitszorg

83.028 1.852.082

Kosten beheer en administratie

Personeelskosten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten

73.404 1671 69.750 144.825

Resultaat

149.400

Toevoeging aan continuテッteitsreserve

-149.400

17


OVERZICHT STERCOLLECTIES NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW PER PER PER A PER111 AUG A 2016 AUG 2014 20142014

VAK

NIVEAU

LEERJAAR

Aardrijkskunde Aardrijkskunde

vmbo-kgt h/v

31 + 42

3

vmbo-kgt h/v

1* + 2* + 3*

3

vmbo-b vmbo-kgt

1* 1 ++ 22* + 3 + 4

3

vmbo-kgt vmbo-b

1* 1 ++ 22* + 3* + 4

3

h/v havo

1* 4 ++ 52*

havo vwo

4* 4 ++ 55

vwo

4* + 5 + 6

vmbo-b vmbo-b

11 of + 22* + 3 + 4

3

vmbo-kgt vmbo-kgt h/v h/v

11 of + 22* + 3 + 4 1 of 2* + 3

3 2

vmbo-b vmbo-b

3* + 4

3

vmbo-kgt vmbo-kgt

3* + 4

3

vmbo-b

1* + 2* + 3 + 4

3

vmbo-kgt

1* + 2* + 3 + 4

3

h/v

1* + 2* + 3

Biologie Biologie

Duits Duits

Economie Economie

Engels

Geschiedenis

Geschiedenis

6

havo

4

vwo

4

vmbo-kgt

3+4

h/v

1* + 2* + 3

havo h/v

1+2

vmbo-kgt vwo

43

vmbo-kgt vmbo-kgt

1* 1 ++ 22*

Nederlands Nederlands

vmbo-b vmbo-kgt

1* 1 ++ 22* + 3 + 4

3

vmbo-kgt vmbo-b

1* 1 ++ 22* + 3 + 4

3

h/v h/v

1* 1 ++ 22* + 3

3

havo havo

4

55

Scheikunde

vwo vwo

4

55

Scheikunde vmbo-kg W e

havo

4* + 5

vwo vmbo-b

4* + 5 + 6

3

Wiskunde

vmbo-b h/v

t

1+2 1* 1 + 2* + 3 + 4

3

vmbo-kgt havo h/v h/v vwo havo havo havo a vwo vwo vwo a

1* 2 ++ 32* + 3 + 4 1 12 + 3 2+3 2+3 2+3 2+3

4

havo vwo ca havo b

4

5

4

5

vwo a/c

4

5

vwo b

4

5

Wiskunde WM

* Ook volledig arrangeerbaar beschikbaar in Wikiwijs Maken

DOE MEE! Kijk op onze website welke scholen meedoen met Stichting VO-content en meld uw school aan.

43

Mens Mens & & Maatschappij Maatschappij

Wiskunde Math4all

UG

4 4

www.vo-content.nl T 030 232 4822 E info@vo-content.nl @VOcontent

Profile for Geen Blad voor de Mond B.V.

VO-content jaarverslag 2014-2015  

VO-content jaarverslag 2014-2015