Page 1

JAARVERSLAG 2013 - 2014


2


inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Stichting VO-content 7 1.1 Waarom bestaan wij? 7 1.2 Ambities en doelen 7 1.3 Organisatie 7 1.4 Deelnemers 8 1.5 De relaties van VO-content 9 2 Activiteiten 2013-2014 11 2.1 Inleiding 11 2.2 Contentontwikkeling 11 2.3 Ondersteuning 14 2.4 Kwaliteitszorg 15 2.5 Communicatie 16 3 Activiteiten in 2014-2015 18 4 FinanciĂŤle verantwoording 21 4.1 Inleiding 21 4.2 Verantwoording inkomsten en uitgaven

21

4.3 Businessmodel VO-content 21

3


4


voorwoord Voor u ligt al weer het derde jaarverslag van Stichting VO-content. Directie en medewerkers hebben in 2013-2014 uitvoering gegeven aan het ontwikkelprogramma zoals dat door het bestuur is vastgesteld in het voorjaar van 2013. De belangrijkste onderdelen daarvan waren het beschikbaar maken van Stercollecties voor leerjaar 3, het intensiveren van de ondersteuning van docenten en leidinggevenden en het versterken van de kwaliteit van de Stercollecties en additioneel docentenmateriaal. Per 1 augustus 2014 zijn 22 nieuwe Stercollecties opgeleverd voor gebruik in de scholen, wat het totaal op 63 brengt.

Zoals ook in voorgaande jaren het geval was, is het aan-

leermateriaal in een open keten wordt gestimuleerd en

tal deelnemers aan VO-content gegroeid, inclusief het

waar het open platform Wikiwijs een positieve ontwikke-

gebruik van de Stercollecties. De drie programma’s die

ling heeft doorgemaakt.

uitsluitend voor deelnemers beschikbaar zijn, Eindexamensite.nl, rekengame Count on Me en rekenprogram-

De ambities van VO-content voor 2014-2015 zijn te-

ma StudioRekenen, kregen meer bekendheid en werden

rug te vinden in het ontwikkelprogramma dat jaarlijks

intensiever gebruikt. In het voorjaar van 2014 heeft

wordt bijgesteld. Zie ook hoofdstuk 3. Het beschikbaar

VO-content een onderzoek laten uitvoeren naar het

maken van Stercollecties vormt daarvan het belangrijk-

gebruik van de Stercollecties. Gemiddeld gaven docenten

ste onderdeel. Daarmee voert VO-content uit wat de

de Stercollecties het rapportcijfer 7!

Stichting aan het voortgezet onderwijs heeft toegezegd: een kerndoeldekkend samenstel van Stercollecties voor

In 2013-2014 zagen we de belangstelling voor ge-

vmbo, havo en vwo, vanaf de brugklas tot en met het

personaliseerd leren in een elektronische leeromgeving

eindexamen.

toenemen. VO-content heeft deze ontwikkeling ondersteund door 9 Stercollecties om te zetten naar html5 en

Intussen is ook een start gemaakt met het aanbieden

te plaatsen in Wikiwijs Maken. Hierdoor kunnen deze

van toetsmateriaal. Echter, er is nog veel meer te doen.

Stercollecties tot in detail aangepast worden. Deze toe-

Er is veel vraag naar bredere ontwikkeling en uitbreiding

gevoegde activiteit heeft enige druk gezet op de eigen

van de Stercollecties. Maar ondanks een goede stijging

ontwikkelagenda, maar het is toch gelukt om beide

van het aantal deelnemende scholen in 2013-2014,

opdrachten uit te voeren.

zijn er om alle ambities uit te voeren nog veel meer deelnemers nodig. De medewerkers van VO-content, de

Van overheidswege en uit grote delen van de samen-

directie, het bestuur en de Raad van Advies nemen de

leving neemt de druk steeds meer toe om de invoering

uitdaging aan om VO-content in 2014-2015 met u te

van ICT in het onderwijsleerproces te versnellen. Niet

versterken, te ontwikkelen en te verbeteren om samen te

als doel op zich, maar wel om de mogelijkheden te ver-

werken aan maatwerk!

groten voor het leveren van maatwerk aan leerlingen en ze beter voor te bereiden op hun toekomst in een sterk gedigitaliseerde maatschappij. Voor VO-content is een doorbraak, waarbij blokkades in regelgeving, achterstanden in kennis en de gebrekkige werking van de educatieve markt zeer welkom. Daarom heeft de Stichting de samenwerking met ande-

Sophie de Boer

re organisaties en instellingen verder verstevigd. In het

Voorzitter

bijzonder met Kennisnet waar het gebruik van digitaal

Stichting VO-content

5


6


1 Stichting VO-content 1.1 Waarom bestaan wij? In februari 2009 richtte de VO-raad het Innovatieplatform-VO op. Voornaamste doel: kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het Innovatieplatform-VO heeft sindsdien adviezen uitgebracht op het gebied van leermiddelenbeleid, stimulering van de ontwikkeling van open digitaal leermateriaal, professionalisering van docenten en inrichting van schoolorganisaties.

Begin 2011 adviseerde het platform aan het bestuur van de VO-raad om een eigen organisatie op te richten, met als taak het beschikbaar maken van open digitaal leermateriaal ‘van en voor de scholen’. Op 30 september 2011 was de Stichting VO-content een feit. Sindsdien speelt de sector zelfstandig een actieve rol bij de ontwikkeling van open digitaal leermateriaal. 1.2 Ambities en doelen Talentontwikkeling van alle leerlingen is een essentiële voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs;

onderwijsambitie. Voor de leerlingen, voor de samenleving. Het vergt optimaal effectieve inzet van

• in samenwerking met de aanbieders van open

alle docenten en van de schoolleiding om deze ambitie

leermateriaal, uitgevers van gesloten leermateriaal,

te realiseren. De beschikbaarheid van open digitaal

distributeurs, elo-leveranciers en relevante

leermateriaal kan daaraan een belangrijke bijdrage

ondersteuningsinstellingen en marktpartijen;

leveren: voor docenten vergroot dat hun mogelijkheden

door professionele ontwikkeling van docenten te stimuleren ten behoeve van adaptief gebruik van

om leermateriaal te (re)arrangeren en op maat te maken

open interactief digitaal leermateriaal;

voor individuele leerlingen en groepen. •

door op scholen de implementatie van integraal

Stichting VO-content heeft de ambitie om het

leermiddelenbeleid te stimuleren, ten behoeve van

onderwijsrendement te verhogen en de kosten van

gebruiksmogelijkheden van open interactief digitaal

leermaterialen beheersbaar te houden. Daarom

leermateriaal.

stimuleert VO-content het ontwikkelen, beschikbaar maken en gebruiken van open digitaal materiaal.

1.3 Organisatie

VO-content positioneert haar digitaal leermateriaal als ‘Stercollecties’ – in Wikiwijs te herkennen aan het

Stichting VO-content is verankerd in het veld.

Stercollectie-keurmerk.

De organisatie staat op afstand van, maar is wel verbonden met de VO-raad. Voor huisvesting en

De Stichting draagt zorg voor de toegankelijkheid van de

andere ondersteunende (huishoudelijke) diensten

Stercollecties en maakt met aanbieders afspraken over

heeft de Stichting een overeenkomst met de VO-raad.

beschikbaarheid, onderhoud en doorontwikkeling.

De activiteiten van de Stichting worden per schooljaar vastgelegd en gestructureerd in een jaarplan. Voor de

VO-content realiseert haar ambities op verschillende

uitvoering werkt VO-content op verschillende manieren

manieren:

samen met en voor het vo-veld (zie hoofdstuk 2:

• met het faciliteren van open digitaal leermateriaal

Activiteiten 2013-2014).

7


Bestuur

schooljaar 2013-2014 ontwikkelde, onderhield

De samenstelling, taken en bevoegdheden van het

en actualiseerde StudioVO Stercollecties voor

bestuur worden beschreven in de akte van oprichting

de vakken Nederlands, Engels, wiskunde vmbo,

van Stichting VO-content.

Duits, biologie, scheikunde, mens & maatschappij, aardrijkskunde, geschiedenis en economie.

De samenstelling van het bestuur:

Daarnaast is StudioVO verantwoordelijk voor de

Sophie de Boer (voorzitter), oud-bestuurder

extra collecties Count on Me, StudioRekenen en

voortgezet onderwijs

Eindexamensite. StudioVO is ook betrokken bij

Ad van der Wiel (penningmeester en secretaris),

het ondersteunen van scholen in het gebruik van

voormalig koepeldirecteur Verenigde Scholen J.A.

Stercollecties.

Alberdingk Thijm en adviseur van leernetwerk

De Wageningse Methode werkte in het schooljaar

gepersonaliseerd leren VO-content

2013-2014 aan de ontwikkeling van Stercollecties

Flip Boer (bestuurslid), algemeen directeur Oranje

voor bovenbouw wiskunde havo/vwo en versterking

Nassau College

van de Stercollecties voor leerjaar 1 t/m 3 wiskunde

Dave Drossaert (bestuurslid), rector Unic

h/v.

Jan Fasen (bestuurslid), voorzitter centrale directie

Mundium College en projectleider gepersonaliseerd

Bureau

leren binnen bestuur SOML

VO-content werkt met een klein en effectief bureau dat

Carla Grootjen (bestuurslid), voorzitter college van

bemiddelt, verbindt en regisseert.

bestuur Commanderij College, •

lid algemeen bestuur VO-raad

Het team is samengesteld uit:

René van der Kraats (bestuurslid), bestuurslid

directeur (1,0 fte)

Platform VVVO

3 coördinatoren (2,7 fte)

secretaresse (0,7 fte vanaf februari 2014)

Dagelijkse leiding De directeur voert de dagelijkse leiding over de Stichting

1.4 Deelnemers

aan de hand van een jaarplan per schooljaar en daaraan gekoppelde activiteitenplannen en begroting.

Aan het eind van vorig verslagjaar vertegenwoordigden de deelnemende scholen aan VO-content 191.300

Raad van Advies

leerlingen. Dit aantal is in schooljaar 2013-2014

De Raad van Advies is ingesteld in september 2012 en

gestegen naar 256.000.

bestaat uit 21 vertegenwoordigers van de scholen die participeren in VO-content. Het bestuur van de Stichting doet aan de Raad van Advies ten minste jaarlijks verslag

300000

van het gevoerde beleid. De Raad van Advies stelt jaarlijks vóór 1 april het conceptactiviteitenplan voor het volgend schooljaar op en legt dit ter vaststelling voor

250000

aan het bestuur van de Stichting. De leden van de Raad van Advies hebben tevens de rol van ambassadeur voor

200000

Stichting VO-content. Contentorganisatie

150000

Voor de ontwikkeling van de Stercollecties in 2013–2014 had VO-content overeenkomsten met twee partijen: StudioVO en Wageningse Methode. Dit partnerschap bestaat uit meer dan een rolverdeling

100000

50000

opdrachtgever-opdrachtnemer: •

Educatieve uitgeverij StudioVO is al jaren gespecialiseerd in digitaal leermateriaal. In

8

0

2011-2012

2012-2013

2013-2014


1.5 De relaties van VO-content

Kennisnet Met haar expertise, voorzieningen en innovatie brengt

VO-raad

Kennisnet, de publieke ict-partner voor het onderwijs,

In 2014-2015 zullen de VO-raad en VO-content nauwer

primair, voortgezet en middelbaar onderwijs in positie

gaan samenwerken en elkaars doelstellingen versterken.

om maximale kracht uit ict te halen. VO-content

Thema’s: leermiddelenbeleid, digitale leermiddelen en

werkt nauw samen met en ontvangt veel steun

gepersonaliseerd leren.

van Kennisnet. Samen met SLO is Kennisnet daarbij verantwoordelijk voor het technisch platform dat het

VO-content is een organisatie van en voor leden van de

bewaren, doorzoeken, arrangeren en ontsluiten van de

VO-raad:

leermaterialen van VO-content mogelijk maakt.

• • • • •

De Stichting richt zich op open digitaal leermateriaal voor VO-scholen.

Schoolinfo

Leden van de VO-raad zijn actief in bestuur en Raad

Schoolinfo voert het project Leerling 2020 uit in

van Advies van VO-content.

opdracht van de VO-raad.

Deelnemers aan VO-content zijn lid van de VO-raad.

Schoolinfo en VO-content voeren overleg ten behoeve

De voorzitter van VO-content is lid van de

van diverse ambities:

Adviescommissie Leermiddelen van de VO-raad.

instellingen op ict-thema’s.

In deze commissie zijn ook bestuurders/ schoolleiders vertegenwoordigd die deelnemen aan

Vanuit het algemeen bestuur van de VO-raad is een

Stimuleren van kennisdeling en innovatie met betrekking tot informatievoorziening en ict.

VO-content. •

Stimuleren en faciliteren van samenwerking tussen

Initiëren en uitvoeren van sectorbrede projecten op basis van ict-vragen.

bestuurslid toegetreden tot het bestuur van VOcontent. SLO Stichting VO-content levert een bijdrage aan de

SLO heeft in 2010 samen met VO-content een

uitvoering van de ambities van het sectorakkoord VO

kwaliteitszorgsysteem voor de Stercollecties ontwikkeld.

2014-2017 door:

Samen met SLO, Kennisnet, Cito, scholen en uitgevers

De inzet van open digitaal leermateriaal VO-sector en

werkt VO-content in het project Linked Data 3.0 aan het

doorontwikkeling van het materiaal samen met de

verbinden van het kernprogramma havo biologie en

sector.

scheikunde met eindexamenopgaven, oefenresultaten

Haar expertise en activiteiten in te zetten ten dienste

en leermateriaal ten behoeve van gepersonaliseerd

van de sector.

leren.

• • •

Een bijdrage te leveren aan het betaalbaar en toekomstvast realiseren van de ambities van de sector.

Daarnaast is SLO evenals Kennisnet verantwoordelijk

Haar rol en positie in de sector te borgen en van

voor het technisch platform dat het bewaren,

toegevoegde waarde te blijven voor de leden van de

doorzoeken, arrangeren en ontsluiten van de

VO-raad.

leermaterialen van VO-content mogelijk maakt.

Wikiwijsleermiddelenplein

Marktpartijen

De uitgangspunten en ambities van Wikiwijsleer-

VO-content werkt samen met diverse marktpartijen,

middelenplein komen grotendeels overeen met die

daar waar het relevant en opportuun is voor haar doelen

van VO-content. Daarom versterken VO-content en

en ambities. Voorbeelden:

Wikiwijsleermiddelenplein elkaar zoveel mogelijk. Zo

Pilots en partnerships met diverse leveranciers van

stelt VO-content al haar Stercollecties beschikbaar

leerplatformen voor meer gedifferentieerd en/of

via Wikiwijsleermiddelenplein. In augustus 2014

gepersonaliseerd gebruik van de Stercollecties.

zijn de eerste negen Stercollecties in Wikiwijs Maken

beschikbaar. Dit betekent dat een gebruiker dit leermateriaal tot op detailniveau kan aanpassen en kan importeren in de leeromgeving van de school.

Ondersteuningsinstellingen en advies- en trainingsbureaus

Ervaren trainers en procesbegeleiders ondersteunen docenten en schoolleiders van VO-content scholen.

9


10


2 Activiteiten 2013-2014 2.1 Inleiding De activiteiten van VO-content zijn geordend in vier activiteitenplannen: 1) Collectieontwikkeling, 2) Ondersteuning, 3) Kwaliteitszorg, 4) Communicatie. In 2013-2014 lag de nadruk op versterking en ondersteuning. De Stichting heeft extra geïnvesteerd in versterking van bestaande Stercollecties. Het ondersteuningsaanbod is uitgebreid, dit op basis van contacten met schoolleiders en docenten.

N

5.

B GE

KE UI

1.

leverd, in totaal zijn na 3 stichtingsjaren 63 Stercollecties

ON

R

beschikbaar. Per 1 augustus 2015 zullen volgende

TW

de 20 Stercollecties opgeleverd worden.

IKK

EL

EN

Onderhoud

4.

ANG ARR

2. BE SCH I STEL KBAAR LEN

EREN

De bestaande Stercollecties zijn onderhouden, geactualiseerd en beheerd (zie tabel 1: Onderhoud en ontwikkeling Stercollecties 2013-2014). Zo zijn teksten en/of opdrachten verbeterd. Qua onderhoud heeft de Stichting in schooljaar 2013-2014 prioriteit gegeven aan de meest gebruikte (Ster)collecties (Nederlands, biologie en StudioRekenen). Daarnaast is Eindexamensite verder uitgebreid en versterkt. Zie voor details § 2.4 Kwaliteitszorg.

3. VINDEN

Verbreding naar volgende leerjaren De activiteiten van VO-content bestrijken de

en leerniveaus

gehele educatieve contentketen (ECK). Deze keten

VO-content ontwikkelt een Stercollectie elk jaar door

omvat het ontwikkelen, ontsluiten, arrangeren en

naar het volgende leerjaar voor de diverse leerniveaus

gebruiken van (digitaal) leermateriaal, alsmede de

(vmbo, havo/vwo). Zo worden de Stercollecties uiteinde-

terugkoppeling vanuit het gebruik om ontwikkeld

lijk doorlopende leerlijnen tot en met het examenjaar.

materiaal verder te verbeteren. Hieronder wordt per activiteitenplan beschreven welke onderdelen

Verbreding naar andere schoolvakken

van de ECK aan bod komen.

De Stichting streeft ernaar in de toekomst voor alle vakken en niveaus kerndoel- en eindtermendekkend

2.2 Contentontwikkeling

open materiaal te bieden. Daarom werkt VO-content ook in schooljaar 2013-2014 aan uitbreiding van het aantal

Voor 2013-2014 waren de volgende eigenschappen

deelnemende scholen om voor andere schoolvakken

leidend voor de ontwikkeling van de Stercollecties:

Stercollecties mogelijk te maken.

Dekkend voor een jaarprogramma.

Leer- en werkboekvervangend.

Uitbreiding: Readspeaker en Verderkijker

In hoge mate interactief.

Bij de Stercollecties Nederlands en Engels is een voor-

Beschikbaar op iedere computer/tablet.

leestool ingebouwd: Readspeaker. Het gaat om een pilot.

Voorzien van een docentenhandleiding en extra

In 2014-2015 wordt de tool uitgeprobeerd en geëvalu-

docentenmateriaal.

eerd. Bij de Stercollecties geschiedenis en aardrijkskunde is de Verderkijker toegevoegd. Het gaat om verrijkend

Op 1 augustus 2014 zijn 25 nieuwe Stercollecties opge-

beeldmateriaal (video) uit het archief van Teleblik.

11


Beoogde resultaten

(Ster)collecties

De Stercollecties worden

• Aardrijkskunde 3 havo/vwo

• Engels 3 vmbo-b

doorontwikkeld tot alle leerjaren

• Aardrijkskunde 3 vmbo

• Engels 3 vmbo-kgt

zijn afgedekt.

• Biologie 3 vmbo-b

• Geschiedenis 3 havo/vwo

• Biologie 3 vmbo-kgt

• Geschiedenis 3 vmbo-kgt

De Stercollecties worden verbreed

• Biologie 5 havo

• Nederlands 3 vmbo-b

naar alle niveaus.

• Biologie 5 vwo

• Nederlands 3 vmbo-kgt

• Duits 2 havo/vwo

• Nederlands 3 havo/vwo

• Duits 3 vmbo-b

• Scheikunde 2e fase 5 havo

• Duits 3 vmbo-kgt

• Scheikunde 2e fase 5 vwo

• Economie 3 vmbo-b

• Wiskunde 3 vmbo-b

• Economie 3 vmbo-kgt

• Wiskunde 3 vmbo-kgt

• Eindexamensite vmbo 3-4

• Wiskunde-b 4 havo

• Eindexamensite havo 4-5

• Wiskunde-b 4 vwo

• Eindexamensite vwo 5-6

De opgeleverde Stercollecties

• Aardrijkskunde 1 havo/vwo

• Nederlands 1 vmbo-kgt

worden voortdurend geactualiseerd,

• Aardrijkskunde 2 havo/vwo

• Nederlands 2 vmbo-kgt

onderhouden en beheerd.

• Biologie 1 vmbo-b

• Nederlands 1 havo/vwo

• Biologie 2 vmbo-b

• Scheikunde 2e fase 4 havo

• Biologie 1 vmbo-kgt

• Scheikunde 2e fase 4 vwo

• Biologie 2 vmbo-kgt

• StudioRekenen

• Biologie 1 havo/vwo

– onderbouw vmbo

• Biologie 2 havo/vwo

• Wiskunde 1 vmbo-kgt

• Biologie 4 havo (thema 1 t/m 4)

• Wiskunde 2 vmbo-kgt

• Biologie 4 vwo (thema 1 t/m 4)

• Wiskunde 1 vmbo-b

• Duits 1 of 2 vmbo-b

• Wiskunde 2 vmbo-b

• Duits 1 of 2 vmbo-kgt

• Wiskunde 1 havo/vwo

• Count on Me (1 t/m 3 F)

• Wiskunde 2 havo

• Eindexamensite vmbo 3-4

• Wiskunde 3 havo

• Eindexamensite havo 4-5

• Wiskunde 2 vwo

• Eindexamensite vwo 5-6

• Wiskunde 3 vwo

• Engels 1 vmbo-b • Engels 2 vmbo-b • Engels 1 vmbo-kgt • Engels 2 vmbo-kgt • Engels 1 havo/vwo • Engels 2 havo/vwo • Geschiedenis 1 havo/vwo • Geschiedenis 2 havo/vwo • M&M 1 vmbo • M&M 2 vmbo • Nederlands 1 vmbo-b • Nederlands 2 vmbo-b

* tabel 1: onderhoud en ontwikkeling Stercollecties 2013-2014

12


Extra collecties

2014-2015 doet VO-content mee met verschillende

Exclusief voor deelnemende scholen heeft VO-content

projecten om het gebruik van open content verder te

drie extra collecties beschikbaar: de rekenprogramma’s

verbeteren en maatwerk en gepersonaliseerd leren beter

Count on Me en StudioRekenen en Eindexamensite. Dit

mogelijk te maken.

aanbod werkt drieledig: het beloont scholen die deelnemen, het motiveert scholen om te blijven deelnemen en

Stercollecties in diverse platforms

het geeft niet-deelnemende scholen een reden om deel

VO-content investeert ook in middelen waarmee het

te gaan nemen.

leermateriaal makkelijk beschikbaar en bruikbaar wordt in de electronische leeromgeving van de school. In

Count on Me

schooljaar 2013-2014 heeft de Stichting doorgewerkt

‘Reken jezelf naar nieuwe hoogtes’

aan drie geautomatiseerde opties:

Rekengame Count on Me heeft een aantal bijzondere kenmerken:

Optie 1: zoekwidget die het zoeken naar materiaal op

gevarieerd interactief oefenmateriaal

onderwerp vergemakkelijkt.

referentieniveaus F1, F2 en F3

Optie 2: dynamische lijst van VO-content materialen.

instaptoets / diagnostische toetsen

Optie 3: downloaden van VO-content materiaal als IMS

zelfstandig aan de slag

Content Package (een open bestandsformat bruikbaar in

effectief volgsysteem

de elektronische leeromgeving van scholen).

StudioRekenen

Naast deze geautomatiseerde mogelijkheden stelt

Met het oefenmateriaal van het interactieve rekenpro-

VO-content van al haar Stercollecties overzichten samen

gramma StudioRekenen kunnen leerlingen zelfstandig

van url’s naar alle aparte onderdelen van de Stercollec-

aan de slag met extra oefeningen (en als afwisseling)

ties. Onder meer de elo’s Cloudwise, itslearning, Magis-

voor referentieniveau F1 en F2.

ter, Moodle, SOMtoday en Teletop zetten leermateriaal op deze manier klaar voor docenten en leerlingen.

Eindexamensite Eindexamensite.nl wordt voortdurend doorontwikkeld,

Stercollecties rearangeerbaar in Wikiwijs

zowel technologisch als inhoudelijk. In 2013-2014 zijn

Voor scholen die materiaal uit de Stercollecties willen

uiteraard de examens van 2012-2013 toegevoegd aan

opnemen in hun elo voor direct gebruik door de eindge-

het oefenprogramma. Zie verder §2.4 Kwaliteitszorg.

bruikers (leerlingen en docenten), zijn negen Stercollecties omgezet naar Wikiwijs-arrangementen en te down-

Toetsen en docentenmateriaal

loaden in de elo (‘IMS content package’).

Exclusief voor deelnemers is er online docentenmateriaal beschikbaar. Voor sommige vakken bevat het docen-

De voordelen hiervan:

tenmateriaal extra oefenstof. Voor wiskunde, biologie en

beeldtoetsen met antwoordmodel ontwikkeld.

de elo kan de voortgang van de leerling in het materiaal bijhouden;

Nederlands zijn er in 2013-2014 toetsvragen en voor•

de resultaten van toetsen kunnen in de elo worden opgeslagen;

Gebruik op elk device In schooljaar 2013-2014 heeft de Stichting 46 Stercol-

met de resultaten kunnen learning analytics worden uitgevoerd.

lecties omgezet naar HTML5, waarmee ze geschikt zijn voor gebruik op elk device per 1 augustus 2014. Tijdens

Proeftuin Eindexamens

schooljaar 2014-2015 wordt de omzetting van het leer-

De Proeftuin Eindexamens geeft docenten een kijkje

materiaal voortgezet. Op 1 augustus 2015 zullen álle

onder de motorkap van gepersonaliseerd leren en

Stercollecties volledig bruikbaar zijn op ieder apparaat.

geeft een eerste (gevalideerde) aanzet tot adaptiviteit. VO-content stelt het examentrainingsprogramma

Projecten

Eindexamensite.nl in dit project beschikbaar aan het

VO-content heeft in 2013-2014 meegewerkt aan een

gehele scholenveld. De Stercollecties scheikunde en

aantal projecten voor het verbeteren van bruikbaarheid

biologie zijn gekoppeld aan het kernprogramma (SLO).

en vindbaarheid van de Stercollecties voor scholen. In

Zo krijgen leerlingen, docenten, contentaanbieders en

13


platformaanbieders gevalideerde data ter verbetering

laten aansluiten bij de behoeften van de verschillende

van resultaten.

doelgroepen.

Proeftuin distributie en toegang

Trainingen

In de Proeftuin distributie en toegang van Scholen

Op verschillende scholen zijn trainingen en workshops

aan Zee is een nieuwe manier van aanbieden

georganiseerd over de Stercollecties. Een enkele keer

van leermateriaal, een webshop, getest. Ook de

heeft een individuele sectie onder begeleiding van een

Stercollecties van VO-content waren onderdeel

ontwikkelaar van de Stercollecties concreet afspraken

van de pilot. Voor de leerling staat het benodigde

gemaakt over het gebruik van het leermateriaal.

leermateriaal vanaf de eerste schooldag digitaal

Daarnaast heeft VO-content workshops gegeven over

klaar. De pilot heeft aangetoond dat leermiddelen

het arrangeren van Stercollecties in Wikiwijs Maken.

vlot werden geleverd. Ook blijkt het overzicht van de benodigde leermiddelen sterk verbeterd en is de regie

Docentendagen

op de leveringsketen vergroot.

De opkomst bij de Docentendagen in februari en maart 2014 was iets lager dan in schooljaar 2012-2013. De

2.3 Ondersteuning

belangrijkste reflectie van de bezoekers was dat zij nog meer praktijkvoorbeelden willen zien en horen. Dat

Met verschillende ondersteuningsactiviteiten heeft

bleek ook uit de waardering voor het programma.

VO-content in 2013-2014 toegewerkt naar de doelen die worden beschreven in het activiteitenplan

Gebruikersdagen

ondersteuning: het creĂŤren van de juiste beeldvorming

Voor alle Stercollectie-vakken is er in schooljaar 2013-

over de Stercollecties, stimuleren van het gebruik

2014 een Gebruikersdag georganiseerd. Docenten

van de Stercollecties en de activiteiten nauwkeurig

wisselden ervaringen, kennis en materiaal uit. Verder

14


gaven ze rechtstreeks feedback aan de ontwikkelaars

Receptenboek

van het leermateriaal. De deelnemers waardeerden de

VO-content heeft het online Receptenboek

bijeenkomst goed.

Implementatie Stercollecties ontwikkeld. In dit receptenboek vertellen schoolleiders en docenten

Managementdagen

in woord en beeld hoe zij de Stercollecties

In schooljaar 2013-2014 heeft VO-content voor het eerst

geïmplementeerd hebben en gebruiken.

drie Managementdagen georganiseerd. Deze waren specifiek gericht om schoolleiders en teamleiders te

Handleiding Stercollecties

ondersteunen bij de implementatie van (open) digitaal

Speciaal voor ict-coördinatoren is de handleiding

leermateriaal en/of zich oriënteren op deelname aan

Stercollecties op je school in 3 stappen ontwikkeld.

VO-content. De evaluaties door de deelnemers waren

Naast het ‘wat en hoe’ van de Stercollecties komen het

overwegend positief.

werken met Stercollecties in de elo en de werking op een device aan de orde.

Helpdesk Met een ticketsysteem worden ingezonden

2.4 KWALITEITSZORG

vragen/problemen direct gekoppeld aan het

VO-content heeft samen met SLO een

administratiesysteem van VO-content en worden acties

kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld voor de Stercollecties.

uitgezet naar de relevante medewerker. De helpdesk

Dit systeem bestaat uit drie onderdelen: 1) oorsprong,

werkt goed bij deze methodiek: gebruikers geven aan

2) gebruik en 3) correctheid van het materiaal. Ieder

dat zij tevreden zijn over de snelheid en de adequaatheid

onderdeel kent 2 of 3 pijlers.

waarmee hun vragen worden opgepakt. In 2013-2014 is aandacht besteed aan de realisatie van Online trainingen

de volgende pijlers:

Er zijn twee online trainingen waarmee docenten in

Pijler 1: Vindbaarheid van het leermiddel

eigen tijd en tempo leren werken met Stercollecties: een

Pijler 2: Ontwikkelingsproces

algemene training ‘Werken met Stercollecties’ en een

pijler 3: Kwalitatieve waardering en omvang van het gebruik

vakspecifieke training ‘Lesgeven met de Stercollectie Nederlands’. De modules worden op dit moment relatief

pijler 4: Inzetbaar in de context van de school

weinig gebruikt. In schooljaar 2014-2015 wordt gewerkt

pijler 5: Het materiaal dekt de eindtermen en

aan het verbeteren van de modules en vergroten van het

kerndoelen

gebruik. Reflecties van docenten Vakcommunities

Voor de kwalitatieve verbetering van het leermateriaal

In de toekomstige vakcommunities kunnen docenten

verzamelt VO-content systematisch uitgebreide en

het online docentenmateriaal vinden en kunnen ze

gedetailleerde reflectiegegevens van docenten over

ervaringen en tips uitwisselen. Dit verslagjaar heeft

de kwaliteit en bruikbaarheid van de Stercollecties.

VO-content onderzocht hoe het inloggen en gebruiken

De gebruikersenquête liet zien dat er een grote

van de vakcommunities in een besloten omgeving het

behoefte is aan gebruikerservaringen van andere

beste aangepakt kan worden. In schooljaar 2014-2015

docenten. Reden waarom VO-content docenten heeft

worden de vakcommunities breed in gebruik genomen.

geïnterviewd over hun ervaringen met Stercollecties in de klas

Ster@dviseurs Om scholen te helpen met vragen rond de implementatie

Leerlingenpanel

van Stercollecties en digitaal leermateriaal heeft VO-

In 2013-2014 zijn voor het eerst leerlingen bevraagd

content in 2013-2014 een netwerk van ervaren adviseurs

over hun ervaringen met de Stercollecties. Doelen

en begeleiders in het leven geroepen: de Ster@dviseurs.

zijn inzicht in populariteit van de Stercollecties door

Op verzoek ondersteunen de Ster@dviseurs scholen op

de eindgebruiker en inzicht in bruikbaarheid van

maat. De eerste begeleidingstrajecten zijn succesvol

de Stercollecties. De verbetersuggesties worden

afgerond. In schooljaar 2014-2015 bouwt VO-content dit

meegenomen in de jaarlijkse onderhoudsplannen van

netwerk verder uit.

de Stercollecties.

15


Vaknieuwsbrief

Count on Me

Voor docenten die Stercollecties gebruiken heeft de

In 2013-2014 hebben docenten en leerlingen de

Stichting in 2013-2104 voor het eerst vaknieuwsbrieven

rekengame Count on Me voor het eerst volledig gebruikt.

verstuurd. Naast de laatste ontwikkelingen en

De feedback van de gebruikers is doorgevoerd voor de

onderhoud van de vakspecifieke Stercollecties, bevatten

start van het nieuwe schooljaar.

de nieuwsbrieven ook informatie over de ontwikkelaar en docentervaringen.

StudioRekenen In 2013-2014 zijn er extra sommen ontwikkeld en heeft

Gebruikersonderzoek

het programma een nieuwe vormgeving gekregen.

In maart 2014 heeft VO-content een onderzoek

Verder is het programma omgezet naar HTML5 en is het

laten uitvoeren naar VO-content en de Stercollecties

volgsysteem verbeterd.

onder schoolleiders en docenten. Enerzijds om de verbeterpunten in kaart te brengen, anderzijds om

Eindexamensite

inzichtelijk te maken welke Stercollecties gebruikt

Het aantal échte digitale examens is uitgebreid. Nieuw

worden en hoe ze gebruikt worden en op welke school.

waren de muziekexamens voor havo en vwo. Ook konden

Uit de resultaten blijkt dat VO-content door schoolleiders

leerlingen voor het eerste online rekentoetsen oefenen.

en bestuurders gezien wordt als een ‘zeer gewenste

Er is een nieuwe functionaliteit ingebouwd zodat een

ontwikkeling om als sector meer regie en initiatief te

docent of leerling uitleg toe kan voegen.

nemen op de ontwikkeling en het gebruik van digitaal lesmateriaal.’ Docenten gebruiken Stercollecties steeds

2.5 COMMUNICATIE

vaker om een methode aan te vullen (65% t.o.v. 61% in 2012-2013) of te vervangen (31% t.o.v. 21%).

VO-content had voor schooljaar 2013-2014 twee belangrijke communicatiedoelen:

Onderhoud en actualisatie VO-content heeft de (Ster)collecties bijgewerkt

1.het communiceren van het juiste beeld van VO-content

en onderhouden op basis van de reflecties en het

en (Ster)collecties

gebruikersonderzoek. De verbetersuggesties en

2.stimuleren van deelname aan de Stichting en gebruik

verzoeken om uitbreiding worden geëvalueerd,

van (Ster)collecties

geselecteerd en het volgende schooljaar doorgevoerd. Voorbeelden in 2013-2014 zijn de ontwikkeling

Communiceren van het juiste beeld van

van toetsvragen, de omzetting naar HTML5, de

VO-content en (Ster)collecties

pilot met Readspeaker en de Verderkijker. Zie § 2.2

Om het juiste beeld van de Stichting te stimuleren,

Contentontwikkeling.

hebben schoolleiders van deelnemende VO-content scholen meegewerkt aan Managementdagen en introductiebijeenkomsten door een presentatie te geven over de meerwaarde van deelname aan VO-content. Daarbij vertelden zij ook over de voorbereiding, de implementatie en het gebruik van (Ster)collecties in de praktijk. Leden van de Raad van Advies traden op als referent voor de Stichting naar schoolleiders van niet-deelnemende scholen. Incidenteel vergezelde een lid van de Raad van de Advies een relatiemanager bij een schoolbezoek. In gesprek met schoolleiders is benadrukt dat voor het laten slagen van gebruik van Stercollecties in de school bepaalde randvoorwaarden aanwezig moeten zijn. Het gaat om het Vier in Balans plusmodel van Kennisnet. Het Receptenboek Implementatie. VO-magazine publiceerde het artikel ‘Leren met de laptop’ over dit onderwerp.

16


Met de whitepaper ‘De docent als architect’

scholen voorafgaand aan de eindexamenperiode een

wordt het beeld over Stercollecties duidelijk voor

mailing ontvangen over de Eindexamensite. Nog niet

het voetlicht gebracht. Via diverse kanalen is de

alle deelnemende scholen gebruiken de examensite

whitepaper onder de aandacht gebracht. Ook is de

of zijn er bekend mee. Doel van de campagne was een

term ‘kernmethode’ geïntroduceerd. Deze term maakt

verdubbeling van het aantal accounts ten op zicht van

duidelijk dat een Stercollectie een basis biedt van

het vorige schooljaar. Dit doel is gehaald.

kerndoelen en eindtermen, waar de docent zelf mee kan arrangeren.

Overige communicatie had betrekking op: •

Content: aanbod en ontwikkelagenda van

Stimuleren deelname en gebruik

de collecties enerzijds, eigenschappen en

Om deelname aan VO-content te stimuleren en

gebruiksmogelijkheden van en gebruikerservaringen

praktijkervaringen te verspreiden is het Receptenboek

met het materiaal anderzijds.

Implementatie Stercollecties ontwikkeld (zie §2.3

Kwaliteitszorg: versterken van de kwaliteit door

Ondersteuning). Later is het Rekenmodel Implementatie

invulling van het kwaliteitszorgsysteem, in dit

Stercollecties hieraan toegevoegd. Hiermee kunnen

verslagjaar door oproep voor reflecties en de

schoolleiders hun eigen business case maken voor

gebruikersenquête.

onderwijs met Stercollecties.

Ondersteuning: vorm en vindbaarheid van het ondersteuningsaanbod op effectieve wijze

Voor het eerst zijn in 2013-2014 Managementdagen

communiceren zodat gebruik gestimuleerd wordt.

en introductiebijeenkomsten georganiseerd zodat schoolleiders praktijkervaringen met VO-content

Effectiviteit

en Stercollecties onderling konden delen. Zie §2.3

Onderstaande tabel geeft een indruk van het effect van

Ondersteuning voor details.

de communicatieactiviteiten, aan de hand van een aantal indicatoren voor bekendheid en waardering. Van een

Campagne Eindexamensite

aantal indicatoren zijn dit verslagjaar voor het eerst de

Om het gebruik van Eindexamensite te stimuleren,

gegevens bekend en is daarom pas volgend verslagjaar

hebben alle eindexamencoördinatoren van deelnemende

een vergelijking mogelijk.

2012-2013

2013-2014

Website: aantal unieke paginaweergaves

361.398

636.641

Website: aantal inlogaccounts

965

2870

Nieuwsbrief: aantal abonnees

3925

5375

Twitter: aantal volgers

475

714

Downloads Stercollecties in Wikiwijs

8 arrangementen in de top 10

8 arrangementen in de top 10

Gebruik Stercollecties aanvullend

61%

65%

Gebruik Stercollecties vervangend

21%

31%

Accounts Eindexamensite

19.368

43.486

Accounts StudioRekenen en Count on Me

63.406

117. 083

Deelnemers Docentendagen

458

222

Bezoek ondersteuningsaanbod op website (gemiddelde per maand)

425

489

Deelnemers Managementdagen

n.v.t.

189

Aantal gebruikers e-learning module (totaal)

417

909

Respons gebruikersenquête

400

619

Respons managementenquête

118

142

Communicatiemiddelen

Contentgebruik

Ondersteuningsaanbod

Kwaliteitszorg

17


3 ACTIVITEITEN 2014-2015 Net als in 2013-2014 ligt in schooljaar 2014-2015 bij de organisatie van de activiteiten de nadruk op versterking en ondersteuning. Dat betekent dat de Stichting wederom extra investeert in versterking van de bestaande Stercollecties. De ondersteuningsactiviteiten worden verder verbeterd op basis van contacten en ervaringen met docenten en schoolleiders van deelnemende scholen.

Creëren van het juiste beeld van zowel Stichting

Speerpunten van de Stichting in 2014-2015:

als Stercollecties krijgt alle aandacht. Ondanks

de toename van het aantal deelnemers zeggen

Ledengroei en -behoud: VO-content wil

soms ook deelnemers hun participatie op. De

komend jaar groeien naar 300.000 leerlingen •

Nadruk op versterking en ondersteuning

Digitale toetsvragen voor alle Stercollecties in

belangrijkste reden voor opzegging van deelname: het ontbreken van de juiste randvoorwaarden of een verkeerd beeld van het Stercollectie-materiaal.

leerjaar 1 •

Onderzoeken van eisen aan en benodigde aanpassingen van Stercollecties voor gepersonaliseerd leren

2. Groei van het gebruik van Stercollecties en extra collecties Dit betekent dat scholen meer Stercollecties gaan gebruiken en vaker de Stercollecties gebruiken als vervanging voor ander leermateriaal. Dit levert

Uitgaande van de missie, visie en de speerpunten

rendement op voor de school. Scholen en medewerkers

heeft de Stichting drie doelen geformuleerd voor

die deelnemen, voelen zich lid van de ‘community’ en

schooljaar 2014-2015. Op basis van deze doelen is een

zijn tevreden met VO-content.

activiteitenplan opgesteld voor het nieuwe schooljaar. De doelen worden hieronder kort samengevat, met

Relevante activiteiten:

daarbij een greep uit de geplande activiteiten.

Gebruikerservaringen van schoolleiders, docenten en leerlingen verzamelen en delen. Het gaat zowel

1. Toename van het aantal deelnemende

om het gebruik van de Stercollecties, als om de

scholen

keuze voor een device en professionalisering van de docenten.

We streven ernaar dat nieuwe scholen zich aansluiten

bij Stichting VO-content en deelnemende scholen blijven deelnemen.

Studiedagen organiseren voor schoolleiders en docenten.

Update online trainingen en het Receptenboek Implementatie Stercollectie.

Relevante activiteiten:

Online trainingen vaker en effectiever inzetten.

Lancering online vakcommunities voor docenten die

Het faciliteren van netwerken en uitwisselen van ervaringen die deelname aan VO-content

werken met Stercollecties.

en het gebruik van Stercollecties stimuleren. Praktijkvoorbeelden van implementatietrajecten,

3. Groei van het aantal Stercollecties

rekenvoorbeelden/business cases en

en extra collecties

gebruikersvoorbeelden van Stercollecties worden •

18

verzameld en aan scholen beschikbaar gesteld.

Dit betekent dat de Stercollecties en de extra collecties

Ondersteuning van zowel deelnemers als niet-

worden uitgebreid, geactualiseerd, onderhouden,

deelnemers zoveel mogelijk op maat aanbieden.

beheerd en versterkt in kwaliteit. Belangrijke


aandachtspunten blijven het continue verbeteren van de

kwaliteit en het versterken van inzicht in de waardering én in de mate van gebruik van de Stercollecties. Het

Evaluatie Verderkijker bij de Stercollecties Aardrijkskunde en Geschiedenis.

kwaliteitszorgsyteem blijft daarbij leidend.

Ontwikkeling toetsvragen en voorbeeldtoetsen met antwoordmodel bij alle Stercollecties in het eerste leerjaar.

Relevante activiteiten: •

Ontwikkeling 20 nieuwe Stercollecties.

Pilot met voorleestool Readspeaker bij de Stercollecties Nederlands en Engels.

Omzetting laatste 17 Stercollecties met Flashmateriaal naar HTML5.

Expertbeoordeling kwaliteit Stercollecties door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

19


20


4 FinanciĂŤle verantwoording 4.1 Inleiding Stichting VO-content is opgericht per 30 september 2011. Door de statutenwijziging van 16 juli 2013 loopt het boekjaar van de stichting vanaf 1 augustus 2013 gelijk aan het schooljaar. Boekjaar 2013-2014 is daarom het eerste boekjaar dat gelijk loopt aan het schooljaar.

2013-2014

2012-2013

4.2 Verantwoording inkomsten en uitgaven De jaarrekening 2013-2014 is op 19 november

Baten

2014 door Glissenaar Accountants te Vleuten Contributies Overige opbrengsten FinanciĂŤle baten

1.850.401

1.339.021

103.783

112.242

4.971

241

1.959.155

1.451.504

voorzien van een samenstellingsverklaring en op 2 december 2014 door het bestuur vastgesteld. De jaarrekeningen ligt voor deelnemende scholen ter inzage op het kantoor van de stichting. Een jaarrekening bevat een balans, de staat van baten en lasten evenals de grondslagen en een toelichting op de posten in de balans en staat

Lasten t.b.v. doelstelling

van baten en lasten. Om inzicht te verkrijgen in Contentontwikkeling

1.388.337

844.439

het vermogen en de exploitatie van de stichting

Ondersteuning

226.768

127.357

in voornoemde periode raden wij u aan om de

Communicatie

193.550

128.469

jaarrekening in zijn geheel in te zien.

Kwaliteitszorg

71.713

68.297

1.880.368

1.168.562

Onderstaand overzicht geeft de staat van baten en lasten over boekjaar 2013/2014 weer, overgenomen uit bovengenoemde jaarrekening. Kosten beheer en

De periode 2012/2013 is ter vergelijking

administratie

opgenomen en is afgeleid van de staat van baten en lasten van de jaarrekeningen 2011/2012 en

Personeelskosten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten

Saldo

52.751

83.701

1268

659

21.243

187.153

75.262

271.513

3.525

11.429

2013.

21


OVERZICHT STERCOLLECTIES NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW PER PER PER AUG PER111 AUG AUG 2015 AUG 2014 20142014

VAK

NIVEAU

LEERJAAR

Aardrijkskunde Aardrijkskunde

vmbo-kgt h/v

31 + 2

43

vmbo-kgt h/v

1+2+3

3

vmbo-kgt vmbo-kgt

11 ++ 22 + 3

43

vmbo-b vmbo-b

11 ++ 22 + 3

43

h/v havo

14 ++ 25

havo vwo

44 ++ 55

6

vwo

4+5

6

vmbo-b vmbo-b

11 of + 22 + 3

43

vmbo-kgt vmbo-kgt h/v h/v

11 of + 22 + 3 1 of 2

43 32

vmbo-b vmbo-b

3

43

vmbo-kgt vmbo-kgt

3

43

vmbo-b vmbo-b

11 of + 22 + 3

43

vmbo-kgt vmbo-kgt

11 of + 22 + 3

43

h/v h/v

11 ++ 22

3

h/v h/v

31 + 2

43

vmbo-kgt vmbo-kgt

1 of 2 + 3

3

vmbo-kgt vmbo-kgt

11 ++ 22

Biologie Biologie

Duits Duits

Economie Economie

Engels Engels

Geschiedenis Geschiedenis

Mens Mens & & Maatschappij Maatschappij Nederlands Nederlands

vmbo-kgt vmbo-kgt

11 ++ 22 + 3

43

vmbo-b vmbo-b

11 ++ 22 + 3

43

h/v h/v

11 ++ 22 + 3

3

havo havo

4

45

Scheikunde

vwo vwo

4

45

Scheikunde vmbo-kg W e

havo

4+5

vwo vmbo-b

4+5

63

Wiskunde

vmbo-b h/v

t

1+2 11 + 2 + 3

vmbo-kgt havo h/v h/v vwo havo havo havo a vwo vwo vwo a

12 ++ 23 + 3 1 12 + 3 2+3 2+3 2+3 2+3

43 44

havo vwo cb vwo b

4

Wiskunde Math4all

Wiskunde WM

4 4

4

De meeste Stercollecties zijn geschikt voor gebruik op elk apparaat. Kijk voor meer informatie op www.vo-content.nl/stercollecties-op-tablets.

DOE MEE! Kijk op onze website welke scholen meedoen met Stichting VO-content en meld uw school aan. www.vo-content.nl T 030 232 4822 E info@vo-content.nl @VOcontent

VO-content jaarverslag 2013-2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you