Page 1

Y T I V I ” T A LED E R ID C “ BR UN

Vol ume . 3 I s s ue . 1 Pr i c e . 6Rs Aug us t2009

GEC’ s own NEWSpaper

ge6 Pa

Af t e ral ongc y c l eofe x a ms , r e s u l t sa ndc ou ns e l l i ng ,t heda yofa dmi s s i onf i na l l ya r r i v e d f ort hey e a r2 0 0 9 1 0 .Thea dmi s s i onpr oc e du r e sf ort hef i r s ty e a rs t u de nt swe r es pr e a d ou ta c r os s3da y s , s t a r t i ngon1 0 t h, c ont i n u i ng ont he1 1 t ha nde ndi ngont he1 2 t hofAu g u s t 2 0 0 9 .The a dmi s s i on pr oc e s s wa s ma de de pa r t me nt wi s e ,1 0 t hf ort heCi v i la ndAr c hi t e c t u r ede pa r t me nt s , 1 1 t hf ort heMe c ha ni c a l ,Pr odu c t i ona ndChe mi c a lde pa r t me nt s , a nd1 2 t hf ort heEl e c t r i c a l & El e c t r oni c s , El e c t r i c a l& Commu ni c a t i ona ndCompu t e r S c i e nc ede pa r t me nt s .Thes t u de nt swe r ef i r s t

Thef a t eofv a r i ou sde pa r t me nt a l pr og r a ms ha ng si nt heba l a nc ea f t e ras t a f fc ou nc i l me e t i nga dopt e dar e s ol u t i onc a l l i ngf ora u ni f i e dt e c hni c a le x hi bi t i on,t o be he l d i ns i det hec a mpu s , r e pl a c i ngt hev a r i ou sof f c a mpu se x hi bi t i onsa nd t e c hni c a le v e nt s t ha tf ors ol ongha v es e r v e da sf l a g s hi psf or t he i rr e s pe c t i v ede pa r t me nt s . Ade c i s i ons u c ha st hi s , t ha ti s bou ndt oha v es u c has i g ni f i c a ntbe a r i ng notonl yont hepr e s e nts t a t eofa f f a i r s , bu t a l s oont hel ongt e r mf u t u r eoft hi si ns t i t u t i on,ne e dst obeope nl yde ba t e da mong s t t hes t u de nt s . Andf ort hi sde ba t et obef r u i t f u l ,oneha st ot r ya ndc ompr e he ndbot h s i de soft hec oi n-t her e a s oni ngt ha tc a l l s f orau ni f i e dt e c hni c a le x hi bi t i ona ndt he r e a s oni ngt ha toppos e si t–a ndwe i g ht he m a g a i ns te a c hot he r .Bu tbe f or eonemo v e s ont ot hi s ,i ti si mpe r a t i v et ode nou nc et he ma nne ri nwhi c ht hes t a f fc ou nc i l ha sg one a bou tt he i rbu s i ne s s . Thede c i s i onc ome sa t at i mewhe ns t u de nt sofv a r i ou sde pa r t me nt sa r ee ng r os s e di npr e pa r a t i onf ort he i r r e s pe c t i v ede pa r t me nt a lpr og r a ms .I na pa i ns t a k i ngpr oc e s s , t her oot sofwhi c hc a n bet r a c e dba c ko v e ray e a r , c ommi t t e e swe r e f or me d,hi e r a r c hi e s we r es e t ,pl a ns of a c t i onwe r epr e pa r e d, onl yf ort hedi r e c t i v e t oc omet of l u s ht he ma l ldo wnt hedr a i n. Ma y bei ft hes t a f fc ou nc i l ha dt a k e nc a r et o i n v ol v et hes t u de nt si nt he i rdi s c u s s i ons r a t he rt ha nt he i rde c i s i on,s u c has c e na r i o mi g htha v ebe e na v oi de d. Ho we v e r , noma l i c i ou sde s i g nsc a n bea c c u s e doft hec ou nc i l ,f ort he i ri nt e nt i onsa r emos t l yhonou r a bl e .S u c hapr og r a m,i fpr ope r l yhe l d,wi l lonl ys e r v et o r a i s et hepr of i l eoft hec ol l e g e . S omeoft he

7 ge Pa

8 ge a P Wha ti n

he a v e n’ s THENEW ADI G N na mei s R G & T I CRED Futoshiki? SYSTEM

s e a t e di nt het woAmphi s ’ ,f r om whe r et he y we r et a k e nt ot hes e mi na rha l l .

c ou nc i lme mbe r sa r ea l s ooft hev i e wt ha t u ni f i c a t i onwi l l e a s et hev a r i ou ss pons or s hi p c ompl i c a t i onst ha ta r i s ewhe ne i g htde pa r t me nt sa r eont hehu ntf ors pons or s hi p .The i s s u eofc l a s s e snotbe i nghe l da sas i de e f f e c toft he s epr og r a msa l s os e e me dt obe ac onc e r n,a l t hou g hho we x a c t l yau ni f i e d pr og r a m wi l la ddr e s st hi si s s u er e ma i nst o bes e e n.Theonl ydi f f e r e nc et ha tc a nbe f or e s e e ni st ha t ,i ns t e a dofc l a s s e sbe i ng c a nc e l l e db ydi f f e r e ntde pa r t me nt sa tdi f f e r e ntt i me s ,t he ywi l lno wbea l lc a nc e l l e da t t hes a met i me .Apa r tf r om af e wc r i c k e t ma t c he sbe c omi ng mor ec ompe t i t i v e ,a s s ome t i me si st hec a s e ,whe ni ti sade pa r t me ntv e r s u sde pa r t me nti s s u e ,a ndt i c k e t s f oraf e wf i l msbe c omi nga v a i l a bl eabi t mor ee a s i l y ,a sha ppe nswhe ny ou f i nd s ome oney ouk no whi g he ru pt heq u e u e ,i t i sha r dt oi ma g i nea nypos i t i v ei mpl i c a t i ons t ha ts u c has e tofc i r c u ms t a nc e smi g htha v e . S t e ppi ngont ot heot he rs i deof t hel i ne ,a r g u me nt sa g a i ns tt heu ni f i c a t i on a r ee q u a l l ya bu nda nt .Ones hou l dk e e pi n mi ndt ha tt hede pa r t me nt a lpr og r a mst ha t a r et obes a c r i f i c e da tt hea l t a ra r ee s t a bl i s he dpr og r a mst ha t c a npu l l i ns pons or s hi p a ndpa r t i c i pa t i onont heba s i soft he i rna me a l one .Thr e eoft hos e–t heMot orS ho w he l db yt heMe c ha ni c a lde pa r t me nt ,Ni r ma a nor g a ni s e db yt heCi v i l de pa r t me nta nd Vi dy u t hwhi c hwa ss os u c c e s s f u l l yi nt r odu c e dl a s ty e a rb yt heEl e c t r i c a l de pa r t me nt , wi l lnots u r v i v ei na n onc a mpu sa t mos phe r e ,a st hev e r yba s i ci de abe hi ndt he s e pr og r a msc a l l sf ort he mt obehe l da mi ds t t hepu bl i c . Condu c t i ngorc onc l u di ngt hi s de ba t ei sbe y ondt hes c opeoft hi se nde a v -

The r e ,t hea dmi s s i onf or mswe r ef i l l e dou ta nd t hef e e sr e mi t t e d,t hu sma k i ngGEC ahome a wa yf r omhomef ort he s es t u de nt s . Ther ol eof t hes t u de ntv ol u nt e e r sont heda y sofa dmi s s i on a ndot he r wi s ewa sc omme nda bl e ,a ndhe l pf u l f ort hes t a f fi nc ha r g e . Thea dmi s s i onswe r ef ol l o we db ya nor i e nt a t i onpr og r a mmet ha twa s a i me dma i nl ya ti nt r odu c i ngt he i rr e s pe c t i v ede pa r t me nt sa ndt hec ol l e g ea sawhol et oi t s ne we s tme mbe r s .I twa sc ondu c t e di nt wo pha s e s one on t he 1 3 t h Au g u s t f or Ci v i l , Ar c hi t e c t u r e ,Me c ha ni c a la ndPr odu c t i on de pa r t me nt sa ndt heot he ront he1 4 t hf orEE,

ou r ,a si ti ss ome t hi ngt ha ts hou l dbedone wi t ha nope nu npr e j u di c e dmi nda ndal i be r a la mou ntoft i me .Mor e o v e r ,t he r ei sa mu c hmor epr e s s i ngi s s u et ha tne e dst obe a ddr e s s e d, amor eu r g e ntq u e s t i ont obea ns we r e d–t hef e a s i bi l i t yofc ondu c t i ngau ni f i e dt e c hni c a l pr og r a mt hi sy e a r Asofno w,a l lt he r ee x i s t si sa n i de a .I ft her e a s oni ngbe hi ndt hi si de ai s s ou nd, t he ns t a r t st hel ongpa i ns t a k i ngpr oc e s sofe x pa ndi ngi ti nt os ome t hi ngmor e c onc r e t e . Thei de aofaj oi ntt e c hni c a l e x hi bi t i oni ss ome t hi ngt ha ti ss t i l lope nt o de ba t ea mong s tt hes t u de nt s ,no ma t t e r ho wv oc i f e r ou s l yt hes t a f fc ou nc i lma y a r g u ea g a i ns ti t .De v e l opi ngt hi si de ai s bou ndt ot a k emont hsa ndpr ope r l ye x e c u t i ngi t , e v e nmor et i me . I nv i e wofa l l t hi s , a ha s t yde c i s i ont opu s ht he s epl a nst hr ou g h t hi sy e a r , wi l l beg r os s l yu nf a i r , u nf a i rt ot he v a r i ou sde pa r t me nt a lpr og r a mst ha ta r ei n t he i ra dv a nc e ds t a g e sofpr e pa r a t i on, u nf a i r t oa l lt hes t u de nt swhopl a y e dapa r ti n c omi ngu pwi t ht hos epl a ns , u nf a i rt oa l l t he t i met ha twa ss pe ntde v e l opi ngt he m,a nd mos tu nf a i rofa l lt ot hev e r ypr og r a mt ha t i sbe i ngpu s he dt hr ou g h,apr og r a mt ha ti s ones ha bb ye x e c u t i ona wa yf r om dy i nga q u i c kde a t h. Ani nf or ma t i onbr oc hu r ef ort heOpe n Hou s e , whi c hf ort hei nf or ma t i onoft hos e bl e s s e d wi t ht hea bi l i t yt oq u i c k l ye r a s e pa i nf u lme mor i e s ,wa sas i mi l a re v e ntona s i mi l a rs c a l e , s pe a k sofapl a noft heg r a nde s ts c he me–i nno v a t i v et e c hni c a lpr oj e c t s , i ndi v i du a lde pa r t me nt swor k i ngt og e t he r wi t ht hec l os e s tc ohe s i on,de c or a t i onsa nd f oods t a l l sa ndac a mpu st e e mi ngwi t hs t u de nt swa nt i ngt og e tat a s t eofc ol l e g el i f e .

PAGE 1

o ne


CONTAI NI NGSWI NEFLU Ha v i nge f f i c i e nt l yma i nt a i ne di t s pu bl i c i t yd r i v e ,S wi nef l u ha s e me r g e da sav e r yt hr e a t e ni ng bi ol og i c a ld a ng e r . Wi t h t he d e a t ht ol lr i s i nge a c hd a y ,i tha s no wbe c omeana t i ona l c onc e r n. Pe opl ea r et e r r i bl yd i s t u r be da nd s c a r e d .Noneoft heTV c ha nne l sf a i l e dt or e por tl ongq u e u e s wa i t i ngou t s i d es ma l ld i s pe ns a r i e st og e tt he ms e l v e sc he c k e d . S wi nef l u , I nf l u e nz aA( H1 N1 )i s ane wv i r u sc a u s i ngi l l ne s si n

De ba t i ngS e c t i on3 7 7

S omes hu d d e r , s omes q u i r m, s omee x hi bi td i s g u s ta nds omes ni g g e rwhe n t he yhe a rt hewor d‘ homos e x u a l i t y ’ .I ti ss t r a ng e ,ho was ol i t a r ywor dc a n e v ok es u c hav a r i e t yofe mot i onsa mong s t t heg e ne r a l pu bl i c . Thet he meof homos e x u a l i t yi snotne wt ou s , e v e nBol l y woodha sha dal i k i ngt o wa r d si t , t hef i r s ta t t e mpta i me da tt a c k l i ngi tbe i ngd e bu td i r e c t orOni r ’ sc r i t i c a l l y

hm bv t\m «am lm ßy w

PAGE 2


TECH

Wi MAX-Thene x tha ppe ni ngt hi ngi nt own

EVDO -Mor emobi l i t yt o y ourmobi l i t y

Ev e rhe a r dofEVDO -t her e v ol ut i ona r y3 G pr oduc toft hemode r nc ommuni c a t i ons c e na r i o?Le t mei nt r oduc ey out ot hi ss e r v i c e ,whi c hha si mme ns epot e nt i a lunde rt he3 G. “ Ev ol ut i onDa t aOpt i mi z e d"or" Ev ol ut i onDa t aonl y " ,a bbr e v i a t e da sEVDO orEVDO a nd of t e nEV,i sat e l e c ommuni c a t i onss t a nda r df ort hewi r e l e s st r a ns mi s s i onofda t at hr oug hr a di os i g na l s , t y pi c a l l yf or" br oa dba ndI nt e r ne ta c c e s s " . Ye s , y ouhe a r dmec or r e c t , " Wi r e l e s sbr oa dba nd" .I t us e smul t i pl e x i ngt e c hni que si nc l udi ngc odedi v i s i onmul t i pl ea c c e s s( CDMA)a swe l la st i medi v i s i onmul t i pl ea c c e s s( TDMA) . I ns i mpl ewor ds , EVDO i st hea ns we rt ope opl eont hemov e , r a ng i ngf r om Bus i ne s se x e c ut i v e s , I T pr of e s s i ona l st os t ude nt s .Themos ts t r i k i ngs t a t e me nta bouti twoul dbet hef a c tt ha tEVDO de v i c e spr ov i det y pi c a ls pe e dsof6 0 0 1 4 0 0 k bpsdownl oa d( wi t hbur s t supt o2 0 0 0 k bps )a nd 5 0 0 8 0 0 k bpsupl oa dc ompl e t e l y" wi r e l e s s l y " . EVDO r out e r sc a nma k ei tpos s i bl et os ha r e i twi t hot he rus e r sa swe l l . EVDO c a npr ov i de a l lt hef e a t ur e st ha tt hec a bl ebr oa dba ndc a n pr ov i de .I ta l l owsr e a l t i me s t r e a mi ng a nd v i e wi ngofv i de osf r om s i t e sl i k eYouTube , ba s i cope r a t i onsl i k ee ma i l sa ndf i l et r a ns f e r s . sa nEVDO ope r a t e ?I twor k ss i mi Howdoe l a rt ot hewa yourmobi l ephoneope r a t e s . EVDO r e l i e sons i g na lf r om awi r e l e s st owe r r a t he rt ha naphy s i c a lc onne c t i onl i k eaphone l i neorc a bl e .AnEVDO mode m( c a l l e da n

Te c hnol ogyt ha tdr ov et he de c a de:CRDi CRDIs t a ndsf orCommonRa i l Di r e c tI nj e c t i on.Thec ommon r a i ls y s t e m pr ot ot y pewa sde v e l ope di nt hel a t e1 9 6 0 sbyRobe r t Hube rofSwi t z e r l a nd.I ti sa t e c hni queofi nj e c t i ngf ue l si nt o t he c ombus t i on c ha mbe r s of di e s e l [ ma i nl y ] a nd pe t r ol e ng i ne s . . Thet e r mi smor ef r e que nt l yus e di ndi e s e lv a r i a nt s , t he r e by g ot a pe t na me of “ c ommonr a i ldi e s e li nj e c t i on” . The s ee ng i ne sha v ebe t t e re f f i c i e nc y ,mi l e a g e ,v i br a t i on a nd noi s ei ns ul a t i ona ndl e s s e r

Cus t o mi z et he‘ S e ndT o ’ Me nu ( Wi ndo ws7o rVi s t a ) Y o u ’ v e s e e nt h e S e n d T of o l d e r i na c t i o na n y t i me y o ur i g h t c l i c ka fi l ea n ds e l e c t t h eS e n dT of o l d e ro mt h ec o n t e xme n u . Wh a t y o umi g h t b eu n a w a r eo f i s t h a t y o uc a nc u s t o mi z et h ei t e ms i n t h i s me n u . Goa h e a d , r i g h t c l i c kafi l e . Y o us h o u l ds e es o me t h i n gt h a t l o o k s l i k e t h i s :

T og e t t ot h e S e n d T of o l d e r , y o u ’ l l n e e dt oo p e nu pa nE xl o r e r w i n d o w , a n dt h e np a s t e i nt h e f o l l o w i n gt ot h e a d d r e s s b a r . %APPDATA%\ Mi c r o s o f t \ Wi n d o ws \ Se n d To

refresh

%A P P DA T A %i sa ne n v i r o n me n t v a r i a b l et h a t a c ta l l yma p s t os o me t h i n gl i k e C : \ u s e r s \ < u s e ra me > \ A p p Da t a \ R o a mi n g . Y o us h o u l dn o ws e e ab u n c ho f s h o rc u t s : wo u l d n ’ t‘ tbe a s i e ri fij u se ma i l y o udl i n k2myb l o g , ma ’ a m?

L e t ’ ss a yy o uw a n t e dt oa d da ni t e mt ot h eS e n dT ome n ut o o p e nfi l e s i nNo t e p a d . Y o uc o u l dj u s t d r a gas h o rc u t t oNo t e p a di n t ot h i s f o l d e r , o r c r e a t e an e ws h o rc u t . No wy o uc a ns e e t h e n e wNo t e p a di t e mi nt h e me n u :

T h i s me t h o ds h o u l dw o r kf o r a n y a p p l i c a t i o nt h a t a l l o w s y o ut o o p e nafi l e b y u s i n gac o mma n dl i n e a r gme n t .

PAGE 3

1 .VLCMe di aPl a y e r 1 . 0 . 1 2 .Fi r e f ox3 . 5 . 2 3 .Me di a Monk e y 3 . 1 . 0 . 1 2 5 6 4 .Pi dg i n2 . 6 . 1 5 .CCl e a ne r 6 .Re c uv a 7 .uTor r e nt1 . 8 . 4 8 .Av a s t !Home Edi t i on4 . 8 . 1 3 5 1 9 .Fox i tPDF3 . 0 1 0 .Roc k e t Doc k1 . 3 . 5

1 .Cool i r i s 2 .Cool pr e v i e ws 3 .Goog l eRe de s i g ne d 0 . 3 4 .Fox y t une s 5 .Ti me t r a c k e r 6 .WOT 7 .Col or f ulTa bs 8 .Pe r s ona sf orFi r e f ox 9 .Fi e r r0 . 7 . 1 1 0 .Downl oa dSt a t us ba r 0 . 9 . 6 . 5

three


KANTHAS AMY: Onc eu pon at i me ,s ome bod ys a i d t ha tbe s tt hi ng si nl i f ec omei ns ma l l pa c k a g e s .Af t e rbe i ngont opoft he RTR, onemi g hta swe l l r e pl a c ei twi t h ' t heme a ne s tt hi ng s ' .Thi si sonebi k e t ha tha ss i ng l eha nd e d l yma d es t u nt i ngaphe nome noni nI nd i a , a ndho w! ma g i na t i v e pos t e r s ,t he i ng e The i ni ou sa d s ,t he ma r k e t i ng a nd t he pr od u c ta sawhol eha sl i t e r a l l yr e d e f i ne dpe r f or ma nc ebi k i ngi nt hec ou nt

ACol os s a l Di s a ppoi nt me nt

KANTHAS AMY:I t wa st he bu z z wor d a mongt hey ou t hf or t hepa s tf e w mont h, pr oba bl y ay e a r . The r ewa si mme ns e h y pe a r ou nd t he mov i ea ndi twa spr oc l a i me da soneoft he mos ta mbi t i ou spr oj e c t se v e ri n Kol l y wood. Themov i ewa sr e l e a s e donAu g u s t2 1 s t2 0 0 9 ,a ndt he f a r epr ov e dt obewe l l be ne t hg e ne r a l e x pe c t a t i ons . Ka nt ha s a mya dopt sa l l t het r e ndsofat y pi c a l Ta mi l f i l m, a nd pr e s e nt si ti naf r e s hf a s hi on.I te mpl o y st hes a meol d t he meofag oodS a ma r i t a nr obbi ngf r om t her i c ht o f e e dt hepoor .S u s iGa ne s ha n,t hedi r e c t or ,t e ndst og o of ft r a c ka tt i me st hr ou g hou tt hemov i e .Thes t or yr e v ol v ea r ou nd ag r ou p ofe l e v e nf r i e nds ,who r e a c h Che nna i wi t hdr e a msofq u a l i f y i ngf ort heCi v i l S e r v i c e s , a ndr i di c u l ou s l ye nou g h,a l mos ta l loft he mg e t sr e c r u i t e da spol i c eof f i c e r s .Ka nt ha s a myI PS ,pl a y e dby Vi k r a ms e c r e t l ydol e sou tmone yf ort hene e dya ndbe c ome saphe nome nont ha ti sdi f f i c u l tt ode my s t i f y .The mone yt of e e dt hepoora ndne e dywa sobt a i ne df r om

a v a i l a bl ei n7c u s t om c ol or sa nd1 4de s i g ne rc ov e r s

fo u r

PAGE 4


PAGE 5

For Advertisem ents contact: 9895859746

gecnewsl et t er@gmai l . com

W r i t et ou sa t

Ri di ngt wowhe e l e r swi t houtdi s e ng a g i ngt he s i des t a nds ome t i me si nv i t e sa c c i de nt s ,e s pe c i a l l y whe nt a k i ngal e f tt ur na st hi swi l lc a us et he v e hi c l et ot ur nov e r .â&#x20AC;&#x2DC; Aut oma t i cs i de s t a ndr e t r a c t or â&#x20AC;&#x2122;i sas ol ut i oni nv e nt e df ort hi sbyt wos i x t h s e me s t e rs t ude nt s , S a ng e e t hP . Sa ndNe e r a j P . Rof t he Me c ha ni c a lEng i ne e r i ng De pa r t me nt .I t s de s i g ni ss i mpl ea ndc a nbei mpl e me nt e dv e r y c he a pl y . Aut oma t i cs i de s t a ndr e t r a c t or i sc ont r ol l e d byc l ut c hl e v e ra c t i on.I tma i nl y c ons i s t sof apl ung e r ,me t a la r ca nd pl ung e r r e t ur ns pr i ng .Thes i de s t a nds pr i ngi nbi k ebody f i x t ur e si ss hi f t e dba c k wa r dss uc ht ha tt hes t a nd a l wa y se x pe r i e nc e supwa r df or c e .Onee ndoft he me t a l a r ci swe l de dt oas i deoft hes i de s t a nda nd


Lo o ku pt h ewo r d‘ Gr a f f i t i ’i nt h ed i c t i o n a r ya n dt h ea d j e c t i v e sy o u ’ l lmo s t l i k e l yf i n da s s o c i a t e dwi t hi t ,wi l li n c l u d e ‘ r u d e ’ ,‘ i l l e g a l ’ ,‘ u n a u t h o r i z e d ’a n daf e w mo r ei nt h es a mev e i n . Wh yt h e n , wo u l dwe e v e rwa n tt oa s s o c i a t es u c hat h i n g , p a i n t e d i np u b l i cp e r c e p t i o n ,i na l lt h e wr o n g s h a d e s ,wi t ho u rc a mp u sn e ws p a p e r ?To u n d e r s t a n dwh ywec h o s eg r a f f i t i ,y o u ’ l l h a v et of i r s tt r ya n du n d e r s t a n dg r a f f i t i . De p e n d i n gu p o nt h ei n c l i n a t i o no ft h e b e h o l d e r ,g r a f f i t ii se i t h e raf o r mo fa r to ra f o r m o fv a n d a l i s m s p r a yp a i n t e du p o n wa l l sa n db u i l d i n g s ,i ma g e st h a tmo s t me mb e r so ft h ec u r r e n tPl a y s t a t i o ng e n e r a t i o nwo u l da s s o c i a t ewi t haf e wp o p u l a r c o mp u t e rg a me s .I ti si l l e g a li nmo s tc o u n t r i e sa n dt h ec a s u a lo b s e r v e rwo u l da s s o c i a t ei t wi t hg a n gwa r sa n dd e f a c i n go fp u b l i c p r o p e r t y .I ti sap h e n o me n o nt h a th a sb e e n k n o wnt oa p p e a ro nwa l l so fa l lk i n d so f s i z e sa n di mp o r t a n c e ,r a n g i n gf r o mt h e s p r a wl i n gwa l l so ft h emo s tf a mo u sh i s t o r i c a lmo n u me n t s ,t ot h a ts o l i t a r yu n ma r k e d g r a v e s t o n et h a t o n c ec o mme mo r a t e ds o me o n e ,t h eme mo r yo fwh o mi sn o wa sd e a d a st h eb o d yh el e f tb e h i n d .I nl e s sc o mp l e x wo r d s , n o tma n yp e o p l el i k ei t . So wh yg r a f f i t i ?A s t a t i s t i c i a n ma y d e f i n ei tn e g a t i v e l yb u ta na r t i s twi l ln e v e r b ea b l et os e ei ti nt h es a mel i g h t . Th ea r t i s t d o e sn o tf r o wnu p o nt h ec o c k ys c r i b b l i n g o rt h ed i s t r a c t i n gd a s ho fc o l o r ,b u tr a t h e r ma r v e l sa tt h ei ma g i n a t i o nt h a tc a u s e d s o me t h i n ga sb a s i ca sat h o u g h tt ob ee x p r e s s e di nt h i swa y .Hed o e sn o ts e et h e t r i v i a l i t i e so fb r o k e nr u l e sb u t c o mp r e h e n d s t h ef e e l i n g st h a tp r o mp t e de a c hs t r o k eo f c o l o r ,b ei tt h a ti n f l a mma b l er a g et h a to n c e t r i e dt ob u r s to u tf r o mb e h i n dg r i t t e dt e e t h , t h a tu n c o n t r o l l e de u p h o r i at h a to n c ec e l e b r a t e dawa rwo n ,o rt h a tp o e t i cd e s p a i r t h a to n c ema d et h a ts t a r t l i n gd i s c o v e r yt h a t t r u el o v ema yb eawo r ko ff i c t i o n . Wek n o w,o rf e r v e n t l yh o p e ,t h a tt h e r ei s a na r t i s ti n s i d ee a c ho n eo fu s ,wa i t i n gt o p a i n th i so wnb r a n do fg r a f f i t io ne v e r y wa l lt h a twi l lg i v eh i m awi l l i n gs u r f a c e .I t i st h r o u g hh i mt h a twes h o u l da i mt od e f i n e o u r s e l v e s ,a n di ti st h r o u g hh i mt h a twe s h o u l ds e e kt op a yh o ma g et ot h eg r e a t e s t a r t i s t o ft h e ma l l , t h ea u t h o ro ft h a t l i mi t l e s s b e a u t yt h a twec a l lo u rwo r l d .Sog of o r t h , a n dc r e a t e .Le tt h ewo r l db ey o u rc a n v a s , y o u ri ma g i n a t i o n ,t h a tc a no fp a i n ta n dl e t wh a t e v e ri ti st h a ty o uc o meu pb e ,y o u r g r a f f i t i .

PAGE 6


1 0T hi n g sn o tt od oi nGE C Nev erexp l a i nadel a yi ns u bmi t t i n ga na s s i g n men tbyt el l i n gy o u rp r o f es s o rt ha t y o u rg r a n dmo t herdi ed.Co n t r a r yt op o p u l a rbel i ef ,s o mep r o f es s o r sdoa c t u a l l y l i s t ent ot hec r a p p yexc u s est ha ty o ug i v e,s oy o uwi l lbei nr ea lt r o u bl ewheny o u r g r a n dmo t hera c t u a l l ydi es . Do n ‛ ta t t emp tt owr i g g l eo u to fa nu n ders es s i o ns i t u a t i o nbyr ec i t i n gy o u rn o n exi s t en tf i n a n c i a l t r o u bl esa n di ma g i n a r ywo est ha ty o u rdi s ea s es t r i c kenf a mi l ys u f f er s . Theywi l l f i n dy o uado c t o r , t heyma yg ety o uaba n kl o a nbu tt heywi l l n ev eri n c r ea s ey o u rs es s i o n a l ma r ks . Nev erg i v eo u ty o u rp ho n en u mberwhena nexa mi n era s ksy o uf o ry o u rn u mber . They mea ny o u rRo l l n u mber , n oma t t erho wg o o dl o o ki n gy o ut hi n ky o ua r e. Do n ‛ tj u s ts i tt her ewi t habl a n kf a c ewhenap r o f es s o rc r a c ksaba dj o ket ha tha s n oc o mi ca p p ea l a ta l l . Ses s i o n sa r ewo na n dl o s to nt hes emi n o rba t t l ef i el ds . Ifi ti s t ha tba daj o ke, n o dy o u rhea da l o n ga si fy o ua p p r ec i a t et hedep t ho fhi shu mo u r . Do n ‛ tev erg i v eo u ty o u rda t eo fbi r t ht oa n y o n ei nc o l l eg eu n l es sy o u ‛ v eg o tt r u c kl o a dso fc a s ha n dt hes ki no far hi n o c er o s . Mo s tbi r t hda y si nt hec a mp u sen du pwi t h bi r t hda ybo yr eg r et t i n gt hef a c theg o tbo r n . Ar o u n dher e, wedo n ‛ tj u s ts ha r ey o u r j o y , wehel py o uf i n i s hi to f f . Do n ‛ tt r ea tt hel i br a r ya sar ef r es hmen ts t a l l .Co n t r a r yt op o p u l a rbel i ef ,t her ei s mo r et ha nj u s tt hewa t erc o o l ert her e. Bey o n dt ho s es t a i r sl i eag r ea tc o l l ec t i o no f bo o ks ,a na bs o l u t et r ea s u r et r o v eo fkn o wl edg e. Wha twa st ha t ?Yo uwa n tdet a i l s ? We‛ l l g ets o mebo dyt og ou pt her es o o n err a t hert ha nl a t er . Do n ‛ tf o r g ett ov i s i tt heATM a tl ea s tt wi c eada y , ev eni fy o uha v ea bs o l u t el yn o t hi n gi ny o u ra c c o u n t .Ev eni fy o u ‛ r ea sbr o kea sadea dz ebr a ,y o umi g hta swel ll o o k r i c h. An dt hea i rc o n di t i o n i n gi sp r et t yha n dydu r i n gt hes u mmer . Nev er , wheni no u rCCF, f o r g ett ol o go f ff r o mwha t ev ers o c i a l n et wo r ki n gs i t et ha t y o uu s et oma key o u ro t her wi s emu n da n el i f el o o kmo r ec o l o u r f u l . Yo u rOr ku tp r o f i l e mi g htj u s ten du po no u rl i s to ft o pt enwei r des tc o l l eg ewei r do esev er . Do n ‛ tev erp r o p o s et oag i r lo rv i c ev er s ai np u bl i c ,u n l es st hebo t ho fy o uha v e wo r kedo u tt hes c en e,wel li na dv a n c e.Sp o n t a n eo u sr ea c t i o n sc a no f t enbr a n dy o u f o rl i f e. An dwhyma kea l l t hef u s s , wheny o uc o u l dj u s tg etr ej ec t edi np r i v a t ej u s t a sea s i l y . Do n ‛ ta c ts t u p i d. Remember ,t hen ews l et t eri swa t c hi n gy o u . Yo uc o u l dbeo u rc o v er s t o r yn extmo n t h.

PAGE 7


wh ysoser i o u s?

T RI V I A LP L E A S URE

1 )I nt h ef a m o u sA r c h i ec o m i c s , w h a ti st h en a m eo fJ u g h e a d ' sd o g ? 2 ) Wh i c hc o m p a n yw a si n i t i a l l yk n o w na sP C ' sl i m i t e d? 3 )Wh ow a st h eg o a l k e e p e ra tt h er e c i e v i n ge n do fM a r a d o n a ' s' H a n do fG o d ' ? 4 )Wh a tw a sO p e r a t i o n“ Wr a t ho fG o d ” l a u n c h e di n1 9 7 2a n dc o n t i n u e do v e rad e c a d e , a r e s p o n s et o ? 5 )Wh i c hm o v i ew o nt h eb e s tf i l ma w a r da tt h ei n a u g u r a l F i l m f a r ea w a r d sc e r e m o n y ?

A NS WE R S 1 ) Ho t d o g 2 ) D e l l 3 ) P e t e rS h i l t o n 4 ) T h ek i l l i n go fI s r a e l ia t h l e t e sa tt h eMu n i c hOl y mp i c s . 5 ) D oB h i g aZ a me e n .B i ma l R o yw o nt h e b e s td i r e c t o rf o r t h i smo v i e . 6 ) L a mb o r g h i n i 7 ) K e r a l aP e o p l e ' sA r t sc l u b 8 ) J a c k s o nF i v e 9 ) Op e r a t i o nI r a q iL i b e r a t i o n w h i c hh a st h eu n f o r t u n a t e a c r o n y mOI L 1 0 ) Ma t t D a mo na n dB e nA f f l e c k

6 ) T h es t o r yg o e st h a t F e r r u c i o_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _w e n t t oE n z oF e r r a r i t oc o m p l a i na b o u t t h eq u a l i t yo ft h eF e r r a r i 2 5 0G T , h eo w n e d . E n z oF e r r a r ir e p o r t e d l ya s k e dh i mt od r i v eat r a c t o rs i n c eh e c o u l d n td r i v et h ec a rp r o p e r l y . T h ei r r i t a t e dm a nw e n to nt os t a r ta c o m p a n yw h i c hb e c a m eac o m p e t i t o rf o rF e r r a r i i nc e r t a i nf i e l d s . F i l l u pt h eb l a n k . 8 )Wh i c hb a n dc o m p r i s e do fb r o t h e r sM a r l o n , J a c k i e , T i t o , M i c h a e l &J e r m a i n e ? 9 ) R u m o u rh a si tt h a t" O p e r a t i o nI r a q i F r e e d o m " w h c i ho u s t e dS a d d a mw a so r i g i n a l l yc a l l e db ya s l i g h t l yd i f f e r e n t n a m e . T h eP e n t a g o ns u p p o s e d l y c h a n g e di t b e c a u s e , u s i n gi t c o u l dh a v eh a de m b a r a s s i n gc o n s e q u e n c e s .Wh a tw a st h eo r i g i n a l n a m e? 1 0 ) Wh i c ht w op o p u l a ra c t o r sw o na nO s c a rf o r b e s t s c r e e n p l a yf o rw r i t i n gt h e1 9 9 7f l i c k' G o o d Wi l l H u n t i n g ' ?

EI GHT Pri nt e da t:Eb e ne z e r Pre s s ,T hri s s ur

PAGE 8

Graffiti Aug 2009  

Vol.3 Issue.1

Graffiti Aug 2009  

Vol.3 Issue.1

Advertisement