{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Voorjaarsaanbieding

2019

Uitgeverij

Boekhandel

Gebr. Koster


Informatie Voor het bestellen van en informatie over onze uitgaven kunt contact opnemen met:

Schrijf u in op onze digitale nieuw sbrief en blijf op de ho ogte van nieuwe uitgave n en aanbiedingen . Ga daarvoor naar gebrkoster.nl

Uitgeverij Gebr. Koster Bezoekadres: Nairacstraat 17, 3771 AW Barneveld Postadres: Postbus 224, 3770 AE Barneveld T. (0342) 41 69 86 E. uitgeverij@gebrkoster.nl Bij rechtstreekse bestellingen leveren wij aan de boekhandel franco per vervoerscentrale. Per post of bode worden vrachtkosten in rekening gebracht. Al onze uitgaven zijn ook leverbaar via C.B.C. ’t Gulden Boek B.V. te Houten.

Aan particulieren worden bij bestellingen beneden de factuurwaarde van â‚Ź 35,00 de verzendkosten gedeeltelijk in rekening gebracht. Jaarlijks verschijnt ook een speciale kinderboekenfolder waarvan, op verzoek, meerdere exemplaren gratis verstrekt worden. Prijswijzigingen en verschijningsdata van alle in deze fondslijst genoemde titels worden voorbehouden.

2


DS. J. VAN BELZEN

BIJ DEZE DINGEN LEEFT MEN

Hizkía ontving van Godswege de boodschap dat hij

Bij deze dingen leeft men

BIJ39-jarige DEZE DINGEN zou sterven, en niet leven. De koning van

Voorjaarsaanbieding

VIER PREKEN OVER HIZKÍA’S ZIEKBED EN GENEZING

LEEFT MEN

Juda werd dodelijk ziek, en keerde Vier zijnpreken aangezicht over Hizkía’s ziekbed en genezing naar de wand. Piepend als een duif en kirrend

als een zwaluw. De Heere deze ziekte Hizkíagebruikte ontving van Godswege de boodschap dat hij zou sterven, en niet leven. De 39-jarige koning van Juda werd dodelijk

om het geloofsleven vanziek.Hizkía teaangezicht beproeven. Hij keerde zijn naar de wand, piepend als een

duif en kirrend als een zwaluw. De Heere gebruikte deze ziekte

Hij verhoorde zijn gebed, engeloofsleven deedvande om het Hizkíabittere te beproeven. Hij verhoorde zijn gebed en deed de bittere bitterheid medewerken ten goede.

bitterheid medewerkenEenten goede. Een wonderlijke vrede daalde af inwonderlijke Hizkía’s hart. Eindigend in zijn Weldoener, zei hij: ‘Heere, bij deze dingen leeft men, en in

vrede daalde af in Hizkía’s hart. Eindigend inGij zijn dit alles is het leven van mijn geest, want hebt mij gezond gemaakt en mij genezen.’

Weldoener, zei hij: ‘Heere, bijindeze dingen leeft De preken deze bundel geven onderwijs over het leven van

Bij deze dingen leeft men

Gods Kerk in de gemeenschap met God door Christus.

men, en in dit alles is het leven van mijn geest,

Ds. J. van Belzen (1964-2017) mocht van 2006 tot 2017 dienst-

Vier preken

want Gij hebt mij gezond endemij genezen.’ baargemaakt zijn als predikant van Gereformeerde Gemeenten. Hij

over Hizkía’s ziekbed en genezing

hield de prekenserie over Hizkía in het najaar van 2016 in zijn

ds. J. van Belzen

De preken in deze bundel geven onderwijs over het gemeente te Oosterland. leven van Gods Kerk in de gemeenschap met God door Christus. www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789463

ds. J. van Belzen

700276

Ds. J. van Belzen (1964-2017) was predikant binnen de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende de gemeenten van Veenendaal, Urk en Oosterland.

BESTEL

VERSCHENEN

Geb. 95 blz. ISBN 978 94 6370 027 6 Prijs: € 11,90

9

3

789463

700276


DS. P. BLOK

DAVID DE ZOON VAN ISAÏ DEEL 7 TWAALF PREKEN OVER HET LEVEN VAN DAVID

Het leven van David, de man naar Gods hart, was veelbe-

David de zoon van Isaï

Voorjaarsaanbieding

DEEL 7 wogen. Hoogtepunten en dieptepunten, zowel in het natuurlijke als in het geestelijke leven, wisselden elkaar af. Zijn leven kenmerkte zich door voortdurende strijd, maar ook door de uiteindelijke overwinning. Die strijd hoefde

David de zoon

David niet in eigen kracht te strijden en de overwinning heeft hij zeker niet door eigen wijsheid behaald. Ds. P. Blok behandelt het leven van David op de wijze die hem eigen is. De bevindelijke gangen van Gods volk, die

van Isaï

in de levensgeschiedenis van David verklaard liggen, worden opgediept. Vooral wordt gewezen naar Davids grote Zoon op Wiens hoofd de gloriekroon eeuwig bloeit.

7

Dit deel bevat twaalf preken, die handelen over de opvoering van de ark uit het huis van Obed-Edom naar Jeruzalem. Gods verbod aan David om een tempel te

ds. P. Blok

ds. P. Blok

bouwen, Davids weldadigheid aan Mefibóseth en de aanhoudende vijandschap van de volken die Israël omringen. Ds. P. Blok is emerituspredikant binnen de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende de gemeenten van Dirksland, Capelle aan den IJssel en Kootwijkerbroek.

BESTEL

VERSCHENEN

Geb. 176 blz. ISBN 978 94 6370 026 9 Prijs: € 14,90

9

4

789463

700269


MARTIJN DEN HA AN

OP HOGEN TOON Voorjaarsaanbieding

PSALMEN MET BOVENSTEM (KLAVARSCRIBO)

In dit koraalboek zijn 62 psalmzettingen opgenomen. Bij elke psalm is een bovenstem toegevoegd en bij sommige psalmen een instrumentale tegenstem. Deze bovenstemmen kenmerken zich door eenvoud. Ook is er eenheid tussen de verschillende psalmen. De bijpassende eenvoudige orgelzettingen zijn in de praktijk ontstaan. Er is geen hoog niveau nodig – ze zijn qua speelniveau vergelijkbaar met Drenth. Ze geven goede steun aan de gemeentezang. Deze bundel is breed bruikbaar: thuis, op school en in de kerk.

M ARTIJN DEN HA AN

Zangboekje (A5) met daarin van 62 psalmen de melodie, bovenstem en tekst van twee verzen.

OP HOGEN TOON

De muziek is samengesteld door Martijn den Haan. Hij was een van de redactieleden van de bundel ‘Elk zing’ Zijn lof’. Enthousiast zingende en spelende schoolkinderen, orgellesleerlingen en de bovenstemgroep Leerdam stimuleerden tot het schrijven van deze bovenstemmuziek.

PSALMEN MET BOVENSTEM BESTEL

UITVOERING KLAVARSCRIBO VERSCHIJNT APRIL/MEI

Spiraalbinding 100 blz.

Psalmen met bovenstem (voor de zanger)

ISBN 978 94 6370 019 1 uitvoering noten

Gebrocheerd 60 blz.

ISBN 978 94 6370 020 7 uitvoering klavarscribo

ISBN 978 94 6370 021 4 uitvoering voor de zanger

Prijs € 15,95

Prijs: € 4,95

9

789463

700191

9

789463

700207

9

5

789463

700214


ANDREA VAN HARTINGSVELDT–MOREE

BLIJDE MOEDER MOEDERSCHAP IN BIJBELS LICHT

Voorjaarsaanbieding

Wanneer ben je een ‘blijde moeder van kinderen’ zoals Psalm 113 zegt? Wat is het geheim van een blijde moeder? Hoe kun je in het dagelijkse leven een blijde moeder zijn? En hoe kun je het blijven bij moeilijke of verdrietige omstandigheden? Door de Bijbelstudies aan het begin van ieder hoofdstuk en de verwerkingsvragen aan het einde ervan is dit boekje niet alleen geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook voor gebruik door moedergroepen.

BESTEL Andrea van Hartingsveldt-Moree studeerde pedagogiek. Zij heeft diverse opvoedkundige boeken op haar naam staan. Verder schreef zij een aantal Bijbelstudies met herkenbare thema’s.

VERSCHIJNT D.V. APRIL

Geb. ca. 120 blz. ISBN 978 94 6370 029 0 Prijs: ca. € 12,90

9

6

789463

700290


J. VAN ’ T HUL

DE STILLE AARTSVADER

minst kleurrijke. Hij is een stille man, lijdzaam en volgzaam Izak zegt weinig, luistert liever Van van de drieaard. aartsvaders – Abraham, Izak en Jakob – is

J. van ’t Hul

De stille Jakob – is Izak deaartsvader rustigste, de gewoonste, de Van de drie aartsvaders – Abraham, Izak en

Izak de rustigste, de gewoonste, de minst kleurrijke. Hij

en laat de dingen graag aan een ander over. De is een stille man, lijdzaam en volgzaam van aard. Izak

weinig, luistertverricht liever en laatweinig de dingenheldendaden. graag aan tweedezegt aartsvader

Voorjaarsaanbieding

HET LEVEN VAN IZAK

J. van ’t Hul

De stille aartsvader Het leven van Izak

een ander over. De tweede aartsvader verricht weinig

heldendaden. leeft weg, op een maar stille weg,het maarishet is een Izak leeft op eenIzak stille wel wel een weg waarop hij met God gewandeld heeft. Hij Christus.

een aangebonden gebedsleven en is een type van J. van ’t Hul is kerkredacteur bij het Reformatorisch Christus. Dagblad. Eerder beschreef hij de geschiedenissen van bijbelse personen, zoals Noach, Nehémia, Elía, Elísa, Manasse, Sálomo, Johannes de Doper, en de discipelen.

De stille aartsvader

weg waarop met God gewandeld heeft. kent eenhij aangebonden gebedsleven en is een type van Hij kent

www.gebrkoster.nl

J. van ’t Hul is kerkredacteur bij het Reformatorisch Dagblad. 9 789463 700252 GEBR. KOSTER - BARNEVELD Eerder beschreef hij de geschiedenissen van bijbelse personen, zoals Noach, Nehémia, Elía, Elísa, Manasse, Sálomo, Johannes de Doper, en de discipelen.

BESTEL

VERSCHENEN

Geb. 160 blz. ISBN 978 94 6370 025 2 Prijs: € 15,90

9

789463

700252

7


ABR AHAM HELLENBROEK

DE KRUISTRIOMF VAN VORST MESSÍAS 48 LIJDENSPREDICATIES

Voorjaarsaanbieding

De Kruistriomf van Vorst Messias bevat 48 lijdenspredicaties

Abraham Hellenbroek

van Abraham Hellenbroek. Deze preken zijn zeer aan te aanbevelen voor persoonlijke meditatie in de lijdensweken en Avondmaalstijden. Bovendien zijn de preken ook goed geschikt voor leesdiensten. Aan de preken gaat een lezenswaardige voorrede vooraf, geschreven door zijn neef Frederik Hendrik Hellenbroek.

De Kruistriomf van Vorst Messías

De weg naar en het behalen van de ‘triomf’ of overwinning door Christus, de Koning der Joden, staat in deze preken centraal. Zijn borglijden, van Gethsémané naar Gabbatha,

De Kruistriomf van Vorst Messías

tot het volbrachte werk op de kruisheuvel Golgotha, wordt uitvoerig beschreven. De auteur heeft voor elke lezer of hoorder een woord van toepassing. Zo worden de onbekeerden ernstig gewaarschuwd en opgeroepen tot bekering. Gods volk wordt onderwezen en vertroost, maar ook gewezen op hun plichten. Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Gereformeerd Erfgoed. Deze stichting heeft als doelstelling om uitgave mogelijk te maken van boeken die gegrond zijn op het gedachtegoed van de Reformatie, het puritanisme, de Nadere Reformatie, en het piëtisme.

Abraham Hellenbroek

Gebr. Koster

BESTEL

Dit is de eerste uitgave in een serie werken van Abraham Hellenbroek. VERSCHENEN

Geb. 720 blz. ISBN 978 94 6370 024 5 Prijs: € 34,95

9

8

789463

700245


DS. D.E VAN DE KIEF T

PREDIK HET WOORD

Deze bundel bevat een stichtelijk woord, uitgesproken uitgesproken op Urk door kandidaat D.E. van de Kieft, door kandidaat D.E. van de Kieft op Urk, acht

na het24 aannemen van het beroep, op dagen zondag juni 2018 (acht alsmede dagenzijnna het aannemen

Predik het Woord

bevestigings- en intrededienst en de toespraken die bij

vandeze het beroep naar de gemeente van Urk). gelegenheid gehouden werden.

De is preek gehouden op de eerste zondagmorgen na Ook opgenomen de bevestigingspredicatie door zijn intrede werd aan dit boekje toegevoegd.

van de Kieft, alsmede de toespraken die bij deze gelegenheid gehouden werden. Ten slotte de eerste zondagochtenddienst na de bevestiging als herder en leraar van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Urk.

Predik het Woord

ds. J. Roos en de intredepredicatie van ds. D.E.

Voorjaarsaanbieding

Deze bundel bevat het stichtelijk woord,

ds. D.E. van de Kieft

Predik het Woord

ds. D.E. van de Kieft

Bevestiging en intrede van ds. D.E. van de Kieft in de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Urk

Ds. D.E. van de Kieft is sinds 7 september 2018 predikant van de 9 789463 700283 GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Gereformeerde Gemeente in Nederland te Urk.

BESTEL

VERSCHIJNT D.V. EIND MAART

Geb. 122 blz. ISBN 978 94 6370 028 3 Prijs: â‚Ź 13,50

9

789463

700283

9


SYNODALE COMMISSIE CATECHESE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

DE RECHTE LEER VERKLAARD DORDTSE LEERREGELS Catechisatiemethode (twintig lessen over de Vijf Artikelen tegen de Remonstranten)

jongeren van nu die bij het leren sterke behoefte hebben aan praktische herkenning. Bronnen uit de

DORDTSE LEERREGELS

Voorjaarsaanbieding

Deze catechisatiemethode biedt handreiking aan

Bijbel, de belijdenisgeschriften, de kerkgeschiedenis en de actualiteit zijn daarbij onmisbaar. Zo kan tevens geprobeerd worden om de catechisanten weerbaarder te maken in een sterk ontkerstende omgeving waarin zij hun plaats innemen. De opzet is gelijk aan de twee reeds eerder verschenen

De rechte leer verklaard

DE RECHTE LEER VERKLAARD Dordtse Leerregels

methodes Aan het Woord getrouw, De enige troost en Voorbeeld der Goddelijke Waarheden. Op de linker pagina staan vragen en antwoorden over een of meer paragrafen uit de Dordtse Leerregels. Op de rechter pagina is een Leestekst opgenomen vanuit een voor de betreffende les centrale Bijbeltekst.

BESTEL

Daaronder staan de Kernbegrippen. Die helpen om allerlei

VERSCHIJNT D.V. MEDIO JULI

uitdrukkingen en moeilijke woorden te begrijpen. Daarna volgen er twee verwerkingspagina’s onder de titel Ankerplaatsen. Die bieden catechisanten de gelegenheid

3

DS. A. HELLENBROEK

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

VOORBEELD der Goddelijke Waarheden

VOORBEELD der Goddelijke Waarheden

www.gebrkoster.nl

2

1

manier van praktisch denken en doen. Zo komen theorie en praktijk bij elkaar.

VOORBEELD der Goddelijke Waarheden

DS. A. HELLENBROEK

VOORBEELD

VOORBEELD VOORBEELDder Goddelijke Waarheden 42-59

der Goddelijke Waarheden 22-41 der Goddelijke Waarheden 1-21

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

DS. A. HELLENBROEK

deel

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

om de leerstof een plaats te geven in hun leefwereld en

3

deel deel DS. A. HELLENBROEK DS. A. HELLENBROEK DS. A. HELLENBROEK

2 1

Pb. 87 blz. 3

2

DE ENIGE TROOST

deel

1

deel

2

3

ISBN 978 94 6370 022 1 Prijs: € 9,95

DE ENIGE TROOST Heidelbergse Catechismus 35-52 DE ENIGE TROOST Heidelbergse Catechismus 19-34 DE ENIGE TROOST Heidelbergse Catechismus

Heidelbergse Catechismus

Heidelbergse Catechismus

DE ENIGE TROOST www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

DE ENIGE TROOST

1

deel

Heidelbergse Catechismus 1-18

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

10

789463

700221


SJOERD VEENMAN

DE TERRORIST

futuristisch uit. Drie van hen stormen naar de voordeur, In hun kogelwerende vesten de mannen van naast het AT erde woning in anderen rennen over dezien groenstrook futuristisch uit. Drie van hen stormen naar de voordeur, ande-

ren rennen over groenstrook naast de woning in de de richting vandede achterzijde, terwijl errichting ook een aantal van de achterzijde, terwijl er ook een aantal achterblijven, hun

achterblijven, hun wapens in de aanslag. wapens in de aanslag.

Met een hoop lawaai wordt de voordeur ingeramd en vlak

Metdaarna een klinkt hoop lawaai wordt de voordeur ingeramd en vlak een schot. Vijf seconden later nog een … Inspecteur Maritz voelt de neiging om uit zijn auto te springen daarna klinkt een schot. Vijf seconden later nog een …

De terrorist

De terrorist

In hun vesten zien de mannen van het AT er Eenkogelwerende zaak voor inspecteur Maritz

Voorjaarsaanbieding

EEN ZAAK VOOR INSPECTEUR MARITZ

en naar het huis te rennen, maar hij beheerst zich. Ineens voelt

hij een por in zijn zij. ‘Kijk eensde achteruit,’ zegt om Evelien. Inspecteur Maritz voelt neiging uit zijn auto te Op de hoek van de straat staat een man toe te kijken. Een man

met een buitenlands Er is iets in zijn houding … springen en naaruiterlijk. het huis te rennen, maar hij beheerst zich.

cel actief is, bevindt het korps zich al snel in de hoogste staat

Evelien. van paraatheid. Zeker nadat inspecteur Maritz met hulp van op het spoor komt van een teruggekeerde IS-strijder. Op de deAIVD hoek van de straat staat een man toe te kijken. Een Deze jonge terrorist blijkt een grote bedreiging voor de veilig-

SJOERD VEENMAN

Ineens hijhoren eenkrijgt pordatiner zijn zij.een ‘Kijk eens achteruit,’ zegt Als devoelt politie te in Almere terroristische

heid te vormen. man met een buitenlands uiterlijk. Er is iets in zijn houding … Maritz en zijn team stellen alles in het werk om de IS-strijder op te sporen, maar al snel is niet meer duidelijk wie de jager is en wie de prooi …

Als de politie te horen krijgt dat er in Almere een terroristische cel actief is, bevindt het korps zich al

SJOERD VEENMAN

De terrorist

snel inwww.gebrkoster.nl de hoogste staat van paraatheid. Zeker nadat inspecteur Maritz met hulp van de AIVD op het spoor 9 789463 700306 komt van een teruggekeerde IS-strijder. Deze jonge

Een zaak voor inspecteur Maritz

terrorist blijkt- Barneveld een grote bedreiging voor de veiligheid te Gebr. Koster vormen.

BESTEL

Maritz en zijn team stellen alles in het werk om de ISstrijder op te sporen, maar al snel is niet meer duidelijk wie de jager is en wie de prooi … VERSCHIJNT D.V. EIND MAART

Pb. ca 125 blz. ISBN 978 94 6370 030 6 Prijs € 10,00

9

789463

700306

11


DIT TEKE KL A ASSE–DEN HA AN

DE BRAND VAN BRAKEL Ditteke Klaasse-den Haan

De brand van Brakel

Voorjaarsaanbieding

De brand van Brakel

le-na schrikt en loopt naar het raam. ze ziet het vuur. snel gaan de vlam-men van dak naar dak. de brand komt ook in de straat bij le-na. toch maakt het le-na niet bang. ze weet: de Hee-re zorgt voor mij! steeds zegt ze: ik hoef mijn huis niet uit van de Hee-re. ra-ken de vlam-men ook het huis van le-na aan ... ? Dit prentenboek vertelt op een eenvoudige wijze het waargebeurde verhaal over de brand van Brakel in 1911. Het dorpje Brakel wordt door een grote vuurramp

Ditteke Klaasse-den Haan

getroffen. Lena houdt vol dat ze haar huis niet uit hoeft van de Heere. Ze gelooft dat de Heere haar zal bewaren

HERDRUK

BESTEL

voor het gevaar. In dit boek lees je hoe Lena van Balen met haar zieke man op een wonderlijke manier door de Heere wordt bewaard. Om voor te lezen: vanaf 4 jaar Om zelf te lezen: vanaf 6 jaar AVI M3

VERSCHIJNT D.V. EIND MAART

een boekje van Maarten Luther. g niet van de roomse kerk. oet verder. aar hart!

Ditteke Klaasse-den Haan

et kendam

merken het. oet naar Den Haag. pgesloten in de gevangenis.

donker hol van kasteel Woerden, . ug naar de roomse kerk. oudt vol: e en mijn God!

oe de Heere Wendelmoet kracht geeft n. Ook als ze naar de brandstapel ge-

naf 5 jaar. naf 7 jaar.

Geb. 55 blz.

Wendelmoet van Monnickendam

ISBN 978 90 5551 784 8

Historisch verhaal

Prijs € 14,90

Wendelmoet van Monnickendam

beren Wendelmoet over te halen. rug naar de roomse kerk! ven op de brandstapel … et. e en mijn God!

RNEVELD

brand … brand!

www.gebrkoster.nl

9

789055

519941

Ditteke Klaasse-den Haan

12


MIEKE VAN STEENIS-VAN DEN DIKKENBERG

HOOP OP GOD

opgenomen die allemaal getuigen van wonderen Hoop op God in het leven van Gods kinderen. Soms gebruikt Hij Serie: Al Uw wonderen vertellen - deel 1

heel eenvoudige middelen om hun te onderwijzen In deze serie zijn waargebeurde verhalen opgenomen die allemaal getuigen van wonderen die de Heere doet in het leven van Zijn kinderen. Soms gebruikt Hij heel eenvoudige middelen om hen te onderwijzen of te helpen in zorgen of bij ziekte. Jong en oud, rijk of arm, allen die hun hoop op de Heere stellen, maakt Hij niet beschaamd.

of te helpen in zorgen of bij ziekte.

Jong en oud, rijk of arm, allen die hun hoop op de Heere stellen, maakt Hij niet beschaamd. De verhalen in dit deeltje gaan onder andere over: de zieke koeien van dominee Toes die op zijn gebed beter werden, hoe wonderlijk een gezin in

Hoop op God

De verhalen in dit deeltje gaan o.a. over: de zieke koeien van dominee Toes die op zijn gebed weer beter werden, hoe wonderlijk een gezin in Palestina bewaard werd toen hun huis instortte, hoe de ‘arme Jozef’ in Londen door de Heere bekeerd werd, maar ook over Richard, een jongetje van 8 jaar, dat geloofde dat de Heere voor eten kon zorgen, net als bij Elia toen de raven eten brachten.

Mieke van Steenis - van den Dikkenberg

In deze serie zijn waargebeurde verhalen

Voorjaarsaanbieding

SERIE: AL UW WONDEREN VERTELLEN – DEEL 1

Hoop op God Serie: Al Uw wonderen vertellen deel 1

De verhalen zijn eenvoudig verteld voor jonge kinderen.

Palestina bewaard werd toen hun huis instortte, hoe de ‘arme Jozef’ in Londen door de Heere bekeerd werd, maar ook over Richard, een jongen van 8 jaar, die geloofde dat de Heere voor eten www.gebrkoster.nl

kon zorgen, net als bij Elía toen de raven hem eten GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789055

519941

Mieke van Steenis-van den Dikkenberg

brachten.

HERDRUK

De verhalen zijn eenvoudig verteld voor jonge kinderen.

VERSCHIJNT D.V. EIND MAART

Geb. 48 blz. ISBN 978 90 5551 994 1 Prijs: € 12,90 met illustraties van Jacobine van den Dikkenberg

9

789055

519941

13

BESTEL


Naam:............................................................................................................................. Adres: ............................................................................................................................ PC/Woonplaats: ............................................................................................................

❑ rechtstreeks via Gebr. Koster ❑ via CBC ‘t Gulden Boek

uitgeverij@gebrkoster.nl AANTAL

AUTEUR

TITEL

ISBN 97894

PRIJS €

VERSCHIJNT*

ds. J. van Belzen

Bij deze dingen leeft men

6370 027 6

11,90

verschenen

ds. P. Blok

David, de zoon van Isaï - deel 7

6370 026 9

14,90

verschenen

Martijn den Haan

Op hogen toon (klavarscribo)

6370 020 7

15,95

april/mei

Andrea van Hartingsveldt

Blijde moeder

6370 029 0

12,90

april

J. van ‘t Hul

De stille aartsvader

6370 025 2

15,90

verschenen

ds. A. Hellenbroek

De Kruistriomf van Vorst Messías

6370 024 5

34,95

verschenen

ds. D.E. van de Kieft

Predik het Woord

6370 028 3

13,50

eind maart

Com. Catechese GG

De rechte leer verklaard

6370 022 1

9,95

medio juli

Sjoerd Veenman

De terrorist

6370 030 6

10,00

eind maart

Ditteke Klaase-den Haan

De brand van Brakel

5551 784 8

14,90

eind maart

Mieke van Steenis

Hoop op God - deel 1

5551 994 1

12,90

eind maart

* verschijningsdata onder voorbehoud

15

Voorjaarsaanbieding

BESTELLIJST


Uitgeverij

Boekhandel

Gebr. Koster www.gebrkoster.nl

Profile for gebrkoster

Voorjaarsaanbiedingen  

Voorjaarsaanbiedingen van Uitgeverij en Boekhandel Gebr. Koster

Voorjaarsaanbiedingen  

Voorjaarsaanbiedingen van Uitgeverij en Boekhandel Gebr. Koster