{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

catalogus Nieuwe uitgaven - najaar 2019

Uitgeverij

Boekhandel

Gebr. Koster

40 jaar


Informatie Voor het bestellen van en informatie over onze uitgaven kunt contact opnemen met:

Schrijf u in op onze digitale nieuw sbrief en blijf op de ho ogte van nieuwe uitgave n en aanbiedingen . Ga daarvoor naar gebrkoster.nl

Uitgeverij Gebr. Koster Bezoekadres: Nairacstraat 17, 3771 AW Barneveld Postadres: Postbus 224, 3770 AE Barneveld T. (0342) 41 69 86 E. uitgeverij@gebrkoster.nl Bij rechtstreekse bestellingen leveren wij aan de boekhandel franco per vervoerscentrale. Per post of bode worden vrachtkosten in rekening gebracht. Al onze uitgaven zijn ook leverbaar via C.B.C. ’t Gulden Boek B.V. te Houten.

Aan particulieren worden bij bestellingen beneden de factuurwaarde van â‚Ź 35,00 de verzendkosten gedeeltelijk in rekening gebracht. Jaarlijks verschijnt ook een speciale kinderboekenfolder waarvan, op verzoek, meerdere exemplaren gratis verstrekt worden. Prijswijzigingen en verschijningsdata van alle in deze fondslijst genoemde titels worden voorbehouden.

2


DIVERSE PREDIK ANTEN DER GEREFORMEERDE GEMEENTEN

BIJ HET GEOPENDE WOORD 13E JAARGANG

Catalogus 2019-2020 Theologie

BIJBELS DAGBOEK

Bij het geopende Woord is een bijbels dagboek geschreven door diverse predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten. Alle scribenten behandelen per maand een onderwerp, zoals: de koninklijke hoveling, Ezechiël, de Samaritaanse vrouw, de gelijkenis van de verloren zoon, enz. Achterin het dagboek zijn bijdragen opgenomen voor de feestdagen. De stukjes zijn kort en er is een duidelijk lettertype gebruikt. Een dagboek voor het hele gezin! Aan dit dagboek werkten mee: ds. A.A. Brugge, ds. P.D. den Haan, ds. J.M.D. de Heer, ds. M. Joosse, ds. M. Karens, ds. F. Mulder, ds. J. van Laar, ds. G. van Manen, ds. J.W. Verweij en ds. D. de Wit. Ook zijn bijdragen opgenomen van wijlen ds. J. van Belzen en wijlen ds. P. Blok.

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Geb. 378 blz. ISBN 978 94 6370 042 9

Ook beschikbaar in gesproken vorm

Prijs: € 13,95

via de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden te Ermelo (tel. 0341-56 54 99). 9

789463

700429

3


DS. J. VAN BELZEN

BIJ DEZE DINGEN LEEFT MEN VIER PREKEN OVER HIZKIA’S ZIEKBED EN GENEZING

Bij deze dingen leeft men

dat hij zou sterven, en niet leven. De 39-jarige koning van Juda werd dodelijk ziek. Hij keerde zijn aangezicht naar de wand, piepend als een duif en kirrend als een zwaluw. De Heere gebruikte deze ziekte om het geloofsleven van Hizkía te beproeven. Hij verhoorde zijn gebed en deed de bittere bitterheid medewerken ten goede. Een wonderlijke vrede daalde af in Hizkía’s hart.

Bij deze dingen leeft men

Eindigend in zijn Weldoener, zei hij: ‘Heere, bij deze dingen leeft men, en in dit alles is het leven van mijn geest, want Gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen.’

Vier preken over Hizkía’s ziekbed en genezing

ds. J. van Belzen

De preken in deze bundel geven onderwijs over het leven van Gods Kerk in de gemeenschap met

KEJE BO

ds. J. van Belzen

God door Christus.

KEJE BO

SCHENK GE

SCHENK GE

Catalogus 2019-2020 Theologie

Hizkía ontving van Godswege de boodschap

RECENT VERSCHENEN

Geb. 91 blz. ISBN 978 94 6370 027 6

Ds. J. van Belzen (1964-2017) was predikant van

Prijs: € 11,90

de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende de gemeenten van Veenendaal, Urk en Oosterland.

9

4

789463

700276


DS. P. BLOK

DAVID DE ZOON VAN ISAÏ DEEL 7

Het leven van David, de man naar Gods hart, was David de zoon van Isaï veelbewogen. Hoogtepunten en dieptepunten, Hoogtepunten en dieptepunten, zowel in het natuurlijke als in het

leven, wisselden af. Zijn kenmerkte geestelijke leven,elkaar wisselden elkaar af. Zijn leven leven kenmerkte zich voortdurende strijd, maar ook door de uiteindelijke overzich doordoor voortdurende strijd, maar ook door de winning. Die strijd hoefde David niet in eigen kracht te strijden en

de overwinning heeft hij zeker niet door eigen wijsheid behaald. uiteindelijke overwinning. Die strijd hoefde David Hij was een type van Christus en in Zijn kracht streed en over-

won hij.kracht De gouden draad die door zijn leven hij niet in eigen te strijden enloopt, debeschrijft overwinning door Gods Geest geleid in Psalm 89:18: ‘Want Gij zijt de Heer-

heeft hij lijkheid zeker niet door wijsheid behaald. hunner sterkte, en dooreigen Uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden.’

Ds. P. Blok behandelt van David Ds. P. Blok behandelt hethet leven leven van David op de wijze die hemop de

David de zoon van Isaï

zowel in Het het natuurlijke in het geestelijke leven van David, de manals naar Gods hart was veelbewogen.

DEEL 7

David de zoon

eigen is. De bevindelijke gangen van Gods volk, die in de le-

wijze dievensgeschiedenis hem eigen was. De bevindelijke gangen van David verklaard liggen, worden opgediept. wordt gewezen naar Davids grote Zoon op Wiens hoofd van GodsVooral volk, die in de levensgeschiedenis van de gloriekroon eeuwig bloeit.

van Isaï

David verklaard liggen, worden opgediept. Vooral Deel 7 bevat 12 preken, die handelen over de opvoering van de

ark uit het huis van Obed-Edom naargrote Jeruzalem, Gods verbod wordt gewezen naar Davids Zoon op Wiens aan David om een tempel te bouwen, Davids weldadigheid aan

hoofd deMefibóseth gloriekroon eeuwig bloeit. en de aanhoudende vijandschap van de volken die Israël omringen.

7

Dit deel bevat twaalf preken, die handelen over Edom naar Jeruzalem. Gods verbod aan David om www.gebrkoster.nl een tempel te bouwen, Davids weldadigheid aan 9 789463 700269

ds. P. Blok

ds. P. Blok

de opvoering van de ark uit het huis van Obed-

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Mefibóseth en de aanhoudende vijandschap van de volken die Israël omringen.

RECENT VERSCHENEN

Geb. 176 blz. ISBN 978 94 6370 026 9

Ds. P. Blok (1920-2019) was predikant binnen

Prijs: € 14,90

de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende de gemeenten van Dirksland, Capelle aan den IJssel en Kootwijkerbroek.

9

789463

700269

5

Catalogus 2019-2020 Theologie

TWAALF PREKEN OVER HET LEVEN VAN DAVID


DS. B.J. VAN BOVEN

EEN GETROUW HOGEPRIESTER DE HOGEPRIESTER IN DE HEILSFEITEN VERKLAARD

Catalogus 2019-2020 Theologie

Een getrouw Hogepriester

In eenvoudige bewoordingen doorwandelt ds. Van Boven het kerkelijk jaar, beginnend bij advent met de aankondiging van de Gezalfde des Heeren tot en met pinksteren, waarbij de werking van de Heilige Geest centraal staat.

feeststoffen

Christus is in de gangen van Zijn vernedering en verhoging een barmhartig en getrouw Hogepriester in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden van Zijn volk te verzoenen. Telkens wordt gewezen op de noodzakelijkheid én de mogelijkheid om Hem te leren kennen tot zaligheid. Daarbij wordt duidelijk het onderscheid uiteengezet tussen algemeen werk en zaligmakend werk. Gods volk wordt opgewekt om af te leren zien van eigen gronden en hun zaligheid te funderen op de volbrachte middelaarsarbeid van deze getrouwe Hogepriester. Op de hem eigen wijze betrekt ds. Van Boven ook telkens de jeugd erbij. Er wordt óók voor hen

ds. B.J. van Boven

gepreekt. Dat maakt deze bundel aantrekkelijk voor jong en oud.

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Geb. 450 blz. ISBN 978 94 6370 055 9

Ds. B.J. van Boven is predikant van de

Prijs: € 39,50

Gereformeerde Gemeente te De Valk-Wekerom.

9

6

789463

700559


FAITH COOK

PELGRIM ZONDER VREES

Faith Cook Wie John Bunyan zegt, zegt De Christenreis, na de Bijbel het meest verkochte boek ter wereld. Maar Bunyan heeft meer geschreven. Zijn eigen levensverhaal heeft hij bijvoorbeeld vastgelegd in Overvloedige genade voor de grootste der zondaren. Ook in andere werken beschrijft hij gebeurtenissen uit zijn persoonlijke leven. Veel auteurs die over Bunyan schrijven, beperken zich tot zijn meer bekende werken en laten de biografische notities in zijn andere geschriften buiten beschouwing. Zodoende is het beeld dat daarin van Bunyan wordt getekend niet altijd volledig. Het is de verdienste van Faith Cook dat zij ook uit de meer onbekende werken van Bunyan gegevens

Pelgrim

over diens leven heeft opgediept, zodat er een evenwichtig beeld is ontstaan van de ketellapper die in de dubbele betekenis van het woord een begenadigd prediker mocht worden. Zij tekent

zonder vrees

hem tegen de achtergrond van de kerkhistorische en politieke gebeurtenissen van zijn dagen. Dat niet alleen: ook en vooral van de diepten en hoogten in zijn geloofsleven.

VERSCHIJNT D.V. DECEMBER

Geb. 500 blz. ISBN 978 94 6370 056 6

Mevrouw Faith Cook-Rowe (1937) woont

Prijs: â‚Ź 34,90

in Engeland en heeft verschillende kerkhistorische publicaties op haar naam staan.

9

789463

700566

7

Catalogus 2019-2020 Theologie

HET LEVEN EN DE TIJD VAN JOHN BUNYAN


C. DUBBELD

BEKEER MIJ … BIJBELS DAGBOEK VOOR KINDEREN VAN 8 TOT 12 JAAR (EN HUN OUDERS)

Catalogus 2019-2020 Theologie

Bekeer mij … is een bijbels dagboek voor kinderen van 8 – 12 jaar. Elke dag wordt een (deel van

C. Dubbeld

een) hoofdstuk uit de bijbelse geschiedenis aan de orde gesteld. Op eenvoudige wijze wordt de

Bekeer mij …

Bekeer mij …

betekenis van Gods Woord toegepast op het leven van de kinderen. De rode draad die door dit dagboek loopt, is de noodzaak en de mogelijkheid van waarachtige bekering. Kinderen worden aangespoord om de Heere te zoeken terwijl Hij te vinden is. Dit dagboek kan een belangrijk element zijn in de dagelijkse godsdienstige opvoeding van onze jonge kinderen (ds. A. Geuze in het Woord vooraf). Na een nauwkeurig onderzoek van Gods Woord is dit dagboek door onze vriend en broeder geschreven (wijlen ds. P. Blok in het woord vooraf

Bijbels dagboek voor kinderen van 8 tot 12 jaar (en hun ouders)

van In de dagen uwer jongelingschap). We kunnen niet genoeg waarderen dat dit eenvoudige dagboek is samengesteld (ds. J. Roos

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

in een recensie van Mijn eerste dagboek).

Geb. 375 blz. ISBN 978 94 6370 049 8

C. Dubbeld werkte vele jaren in het onderwijs

Prijs € 16,90

en is catecheet. Van zijn hand verscheen onder meer Mijn eerste dagboek, In de dagen uwer jongelingschap en Zolang het zonlicht schijnt …

8


SYNODALE COMMISSIE CATECHESE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

DE RECHTE LEER VERKLAARD DORDTSE LEERREGELS

Catalogus 2019-2020 Theologie

CATECHISATIEMETHODE (TWINTIG LESSEN OVER DE VIJF ARTIKELEN TEGEN DE REMONSTRANTEN)

Deze catechisatiemethode biedt handreiking aan jongeren van nu die bij het leren sterke behoefte hebben aan praktische herkenning. Bronnen uit de en de actualiteit zijn daarbij onmisbaar. Zo kan tevens geprobeerd worden om de catechisanten weerbaarder te maken in een sterk ontkerstende omgeving waarin zij hun plaats innemen.

DORDTSE LEERREGELS

Bijbel, de belijdenisgeschriften, de kerkgeschiedenis

De opzet is gelijk aan de drie reeds eerder verschenen methodes Aan het Woord getrouw, Waarheden. Op de linkerpagina staan vragen en antwoorden over een of meer paragrafen uit de Dordtse Leerregels. Op de rechterpagina is www.gebrkoster.nl

een Leestekst opgenomen vanuit een voor de

9

789463

DE RECHTE LEER VERKLAARD Dordtse Leerregels

De rechte leer verklaard

De enige troost en Voorbeeld der Goddelijke

700221

betreffende les centrale Bijbeltekst. Daaronder

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

staan de Kernbegrippen. Die helpen om allerlei uitdrukkingen en moeilijke woorden te begrijpen. Daarna volgen er twee verwerkingspagina’s onder de titel Ankerplaatsen. Die bieden catechisanten de

VERSCHENEN

gelegenheid om de leerstof een plaats te geven in hun leefwereld en manier van praktisch denken en doen. Zo komen theorie en praktijk bij elkaar.

Pb. 87 blz. ISBN 978 94 6370 022 1 Prijs: € 9,95

9

789463

700221

9


DER VADEREN ERFENIS DEEL 24 ZESTAL PREKEN VAN HOLLANDSE OUDVADERS

DER VADEREN ERFENIS

Catalogus 2019-2020 Theologie

24

In deze bundel zijn de volgende predicaties opgenomen:

DER

Lukas 1:38 (Advent) ds. B. Smijtegelt, Jesaja 9:5 (Advent) ds. W. Eversdijk, Matthéüs 2:1-12 (Kerst) ds. P. van der Hagen,

VADEREN ERFENIS

Kolossenzen 2:12 (bediening Heilige Doop) ds. C. Mel, Maleachi 1:7-8 (voorbereiding Heilig Avondmaal) ds. A. Hellenbroek,

zestal preken van Hollandse oudvaders

Markus 7:31-37 ds. J. Barueth.

DEEL

24

zestal preken van Hollandse oudvaders

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Geb. 118 blz. ISBN 978 94 6370 039 9 Prijs: € 13,75

9

10

789463

700399


DS. A. GEUZE

Catalogus 2019-2020 Theologie

DWING HEN IN TE KOMEN …

De titel is ontleend aan de intredetekst waarmee ds. A. Geuze zich voor de tweede maal verbond aan de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Gouda-Gerbrandyweg. Bovendien bevat deze bundel zowel de afscheidsdienst van Chilliwack als de bevestigings- en intrededienst. Daarnaast werden zeven andere preken opgenomen. Twee daarvan mocht ds. Geuze uitspreken op de zondag enkele weken voorafgaand aan het aannemen van het beroep naar Gouda. De overige preken zijn van ná zijn intrede te Gouda. De prediking van ds. Geuze kenmerkt zich door een Schriftuurlijk-bevindelijk karakter. In zijn prediking gaat hij uit ‘in de straten en wijken der stad’ en verklaart hij het leven van ‘de armen en verminkten en kreupelen en blinden’. Tegelijk is er in elke prediking een directe, persoonlijke en gunnende aanspraak tot alle hoorders.

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Geb. 162 blz. ISBN 978 94 6370 057 3

Ds. A. Geuze is predikant van de

Prijs: € 15,90

Gereformeerde Gemeente in Nederland te Gouda-Gerbrandyweg (tweede maal). Eerder diende hij de Reformed Congregations in North America te Chilliwack BC.

9

789463

700573

11


MARTIJN DEN HA AN

OP HOGEN TOON UITVOERING KLAVARSKRIBO PSALMEN MET BOVENSTEM

Catalogus 2019-2020 Theologie

De muziek is samengesteld door Martijn de Haan. Hij was een van de redactieleden van de bundel Elk zing’ Zijn lof. Enthousiast zingende en spelende schoolkinderen, orgellesleerlingen en bovenstemgroep Leerdam stimuleerden tot het schrijven van deze bovenstemmuziek. In dit koraalboek zijn 62 psalmzettingen opgenomen. Bij elke psalm is een bovenstem toegevoegd. Deze bovenstemmen kenmerken zich door eenvoud. Ook is er eenheid tussen de verschillende psalmen. De bijpassende eenvoudige orgelzettingen zijn in de praktijk K L AVA R SK R IBO

ontstaan. Er is geen hoog niveau nodig om deze

M ARTIJN DEN HA AN

psalmen te spelen. Ze geven goede steun aan de gemeentezang. Deze bundel is breed bruikbaar:

OP HOGEN TOON

thuis, op school en in de kerk.

PSALMEN MET BOVENSTEM

In 2018 verscheen een uitvoering in noten en een zangboekje (A5) met daarin van 62 psalmen de melodie, bovenstem en tekst van twee verzen.

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Spiraalbinding 100 blz. ISBN 978 94 6370 020 7 Prijs: € 15,95

9

12

789463

700207


DS. J. VAN HA AREN

ZAAIEN – GROEIEN – OOGSTEN DEEL 4

ds. J. van Haaren ds. J. van Haaren

De oogst is het uiteindelijke doel van de zaaiende landman. Daar ziet hij verlangend naar uit. Hij

Zaaien, groeien, oogsten

maakt zich zorgen om het zaad dat geen wortel schiet, De om hetis het zaad dat wel schiet, maar oogst uiteindelijke doelwortel van de zaaiende land-

aansporing van onbekeerden, tot bemoediging van naamlozen en tot opscherping van verachterden in de genade. zijn Schriftuurlijke prediking komt de zielsbevinOp eenVanuit heldere en indringende wijze trekt ds. ding op die de legering van Sion verklaart. Daarbij wordt steeds gewezen op drie de noodzakelijke Christuskennis, maar Van Haaren vanuit gelijkenissen tal van ook hoe dat toegaat in het leven der genade.

lessen tot waarschuwing en aansporing van

KEJE BO

SCHENK GE

vanuit drie gelijkenissen tal van lessen tot waarschuwing en juiste wijze met de vruchten om te gaan.

Zaaien, groeien, oogsten

tevensOp een in en zelfverloochening om een eenles heldere indringende wijze trekt ds. Vanop Haaren

SCHENK GE

KEJE BO

man. Daar ziet hij verlangend naar uit. Hij maakt zich zorgen om het zaad dat geen wortel schiet, om het zaad dat Voor wel wortel maar geen vrucht draagt en het over het onkruid. deschiet, verborgen kracht van voortwoekerende onkruid. Voor de verborgen kracht van zaad des Woords is de zaaier echter niet het zaad des Woords is de zaaier echter niet verantwoordelijk. Dat is tot bemoediging van bemoediging degenen die geroepen zijn verantwoordelijk. Dat is tot van tot arbeid in Gods Koninkrijk. Ze hoeven slechts te zaaien! degenen geroepen zijn tot arbeid ineen Gods Het die is tevens een les in zelfverloochening om op juiste wijze met vruchten om te gaan. te zaaien! Het is Koninkrijk. Zedehoeven slechts

geen vrucht draagt en over het voortwoekerende

ZAAIEN GROEIEN OOGSTEN

onbekeerden, tot bemoediging van naamlozen en tot opscherping van verachterden in de genade. Vanuit zijn Schriftuurlijke prediking komt www.gebrkoster.nl op die de legering van Sion de zielsbevinding

Gebr. Koster - Barneveld verklaart. Daarbij wordt steeds gewezen op de

4

GELIJKENISSEN

noodzakelijke Christuskennis, maar ook hoe dat toegaat in het leven der genade. VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Geb. 112 blz. ISBN 978 94 6370 050 4

Ds. J. van Haaren (1933-1983) was predikant

Prijs: € 12,50

binnen de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende de gemeenten van Kampen, RijssenNoord en Amersfoort.

9

789463

700504

13

Catalogus 2019-2020 Theologie

DRIE PREKEN OVER DE GELIJKENISSEN


ANDREA VAN HARTINGSVELDT-MOREE

BLIJDE MOEDER MOEDERSCHAP IN BIJBELS LICHT

zoals Psalm 113 zegt? Wat is het geheim een blijde

Blijde moeder

Catalogus 2019-2020 Theologie

Wanneer ben je een ‘blijde moeder van kinderen’

Andrea van Hartingsveldt-Moree

moeder? Hoe kun je in het dagelijkse leven een blijde moeder zijn? En hoe kun je het blijven bij moeilijke of verdrietige omstandigheden?

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Blijde moeder

Door Bijbelstudies aan het begin van ieder hoofdstuk en de verwerkingsvragen aan het einde ervan, is dit boekje niet alleen geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook voor gebruik in groepsverband.

Moederschap in bijbels licht

RECENT VERSCHENEN

Geb. 121 blz. ISBN 978 94 6370 029 0

Andrea van Hartingsveldt-Moree studeerde

Prijs: € 12,90

pedagogiek. Zij heeft diverse opvoedkundige boeken op haar naam staan. Verder schreef zij een aantal Bijbelstudies met herkenbare thema’s.

9

14

789463

700290


ANDREA VAN HARTINGSVELDT-MOREE

BIJBEL BELANGRIJKSTE BOEK (SERIE STILSTAAN)

De serie ‘Stilstaan’ wil ouders en kinderen in

Serie: Stilstaan

het gezin handvatten geven om Gods Woord te betrekken bij allerlei gebeurtenissen in het dagelijkse leven. De serie biedt rond concrete situaties (geboorte, huwelijk, biddag, dankdag, de bediening van de Heilige Doop of het Heilig Avondmaal bijvoorbeeld) voor veertien dagen toepasselijke Bijbelgedeelten om te lezen, een dagboekstukje om voor te lezen, een aantal vragen om te bespreken en concrete opdrachten om mee bezig te zijn. Daarmee is deze serie heel geschikt om na de (avond)maaltijd als gezin te

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Bijbel belangrijkste boek

Gezinsdagboekje voor bijzondere momenten

1

gebruiken.

Hervormingsdag

Dit deel bevat (voorlees)materiaal voor twee weken rond de Hervormingsdag. Daarbij worden kinderen (6-12 jr. ) ook gewapend tegen Halloween.

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Geniet, 32 pag. ISBN 978 94 6370 069 6 Prijs: € 4,95

9

789463

700696

15

Catalogus 2019-2020 Theologie

GEZINSDAGBOEK VOOR BIJZONDERE MOMENTEN


ANDREA VAN HARTINGSVELDT-MOREE

U DANK BEWIJZEN (SERIE STILSTAAN) GEZINSDAGBOEK VOOR BIJZONDERE MOMENTEN

Serie: Stilstaan

Catalogus 2019-2020 Theologie

De serie ‘Stilstaan’ wil ouders en kinderen in het gezin handvatten geven om Gods Woord

Andrea van Hartingsveldt-Moree

te betrekken bij allerlei gebeurtenissen in het dagelijkse leven. De serie biedt rond concrete situaties (geboorte, huwelijk, biddag, dankdag,

U dank

de bediening van de Heilige Doop of het Heilig Avondmaal bijvoorbeeld) voor veertien dagen toepasselijke Bijbelgedeelten om te lezen, een

bewijzen

dagboekstukje om voor te lezen, een aantal vragen om te bespreken en concrete opdrachten om mee bezig te zijn. Daarmee is deze serie heel

Gezinsdagboekje voor bijzondere momenten

2

geschikt om na de (avond)maaltijd als gezin te gebruiken.

Dankdag

Dit deel bevat (voorlees)materiaal voor twee weken rond Dankdag. Daarbij sta je met je kinderen (6-12 jr.) stil bij wat de Bijbel over danken zegt. VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Geniet, 32 pag. ISBN 978 94 6370 070 2 Prijs: € 4,95

9

16

789463

700702


ABR AHAM HELLENBROEK

Catalogus 2019-2020 Theologie

DE KRUISTRIOMF VAN VORST MESSÍAS De Kruistriomf van Vorst Messias bevat 48

De Kruistriomf van Vorst aanbevelen voorMessías persoonlijke meditatie in de

Abraham Hellenbroek lijdenspredicaties. Deze preken zijn zeer aan te

lijdensweken en Avondmaalstijden. Bovendien zijn

De Kruistriomf van Vorst Messías bevat 48 lijdenspredicaties van Abraham Hellenbroek. Deze preken zijn zeer aan te aanbevelen voor persoonlijke meditatie in de lijdensweken en Avondmaalstijden. Bovendien zijn de preken ook goed geschikt voor leesdiensten. Aan de preken gaat een lezenswaardige voorrede vooraf, geschreven door zijn neef Frederik Hendrik Hellenbroek.

de preken goed geschikt voor leesdiensten. Aan de preken gaat een lezenswaardige voorrede vooraf, geschreven door zijn neef Frederik Hendrik

De Kruistriomf De weg naar en het behalen van de ‘triomf’ of van Vorst overwinning door Christus, de Koning der Joden, Messías Hellenbroek.

De weg naar en het behalen van de ‘triomf’ of overwinning door Christus, de Koning der Joden, staat in deze preken centraal. Zijn borglijden, van Gethsemané naar Gabbatha, tot het volbrachte werk op de kruisheuvel Golgotha, wordt uitvoerig beschreven. De auteur heeft voor elke lezer of hoorder een woord van toepassing. Zo worden de onbekeerden ernstig gewaarschuwd en opgeroepen tot bekering. Gods volk wordt onderwezen en vertroost, maar ook gewezen op hun plichten.

staat in deze preken centraal. Zijn borglijden, van Gethsémané naar Gabbatha, tot het volbrachte

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Gereformeerd Erfgoed. Deze stichting heeft als doelstelling om uitgave mogelijk te maken van boeken die gegrond zijn op het gedachtegoed van de Reformatie, het puritanisme, de Nadere Reformatie, en het piëtisme.

werk op de kruisheuvel Golgotha, wordt uitvoerig beschreven.

De auteur heeft voor elke lezer of hoorder een

Dit is de eerste uitgave in een serie werken van Abraham Hellenbroek.

De Kruistriomf van Vorst Messías

woord van toepassing. Zo worden onbekeerden ernstig gewaarschuwd en opgeroepen tot bekering. Gods volk wordt onderwezen en vertroost, maar ook gewezen op hun plichten.

Abraham Hellenbroek

www.gebrkoster.nl

Gebr. Koster - Barneveld

9

789463

700245

Gebr. Koster

HERDRUK VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Geb. 720 blz. Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking

ISBN 978 94 6370 024 5

met de Stichting Gereformeerd Erfgoed. Deze stichting

Prijs: € 34,95

heeft als doelstelling om uitgave mogelijk te maken van boeken die gegrond zijn op het gedachtegoed van de Reformatie, het puritanisme, de Nadere Reformatie, en het piëtisme.

9

789463

Dit is de eerste uitgave in een serie werken van

700245

Abraham Hellenbroek.

17


RICHARD HILL

DIEPTEN GODS

Richard Hill

Catalogus 2019-2020 Theologie

Diepten Gods

Richard Hill (1732-1808) heeft als lekentheoloog verschillende boeken geschreven. Een daarvan is Deep things of God dat halverwege de negentiende eeuw in het Nederlands werd vertaald en onder de titel Diepten Gods verscheen. Het is geen verhandeling over een bepaald theologisch onderwerp, maar de schrijver stelt allerlei

Diepten Gods

aspecten aan de orde van de leer die naar de godzaligheid is. Hill schrijft vanuit de door hem beleden en beleefde praktijk der godzaligheid en daarom zijn er ook veel praktische toepassingen in dit boek te vinden. Hij maakt een scherp onderscheid tussen

MELK EN VASTE SPIJZE, GESCHIKT VOOR JONGE KINDEREN, JONGELINGEN EN VADERS IN CHRISTUS

het ‘geloof’ van een formalist of naamchristen enerzijds en het ware geloof dat een kind van God alleen uit genade en op grond van de verdienste van Christus geschonken wordt anderzijds. Tegelijk stond hij een ruime evangelieprediking voor aan ‘zondaars die ieder vonkje geloof, genade

Richard Hill

of goedheid missen’.

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Geb. 140 blz. ISBN 978 94 6370 058 0 Prijs: € 19,90

18


J. VAN ’ T HUL

DE STILLE AARTSVADER

volgzaam van aard. Izak zegt weinig, luistert liever

J. van ’t Hul

De stille Jakob – is Izak de rustigste, de gewoonste, de aartsvader minst kleurrijke. Hij is een stille man, lijdzaam en Van de drie aartsvaders – Abraham, Izak en

Van de drie aartsvaders – Abraham, Izak en Jakob – is

Izakdingen de rustigste,graag de gewoonste, minstander kleurrijke. Hij en laat de aan de een over. De is een stille man, lijdzaam en volgzaam van aard. Izak

tweede aartsvader weinig zegt weinig, luistertverricht liever en laat de dingenheldendaden. graag aan

Christus.J.

van ’t Hul is kerkredacteur bij het Reformatorisch Dagblad. Eerder beschreef hij de geschiedenissen van bijbelse personen, zoals Noach, Nehémia, Elía, Elísa, Manasse, Sálomo, Johannes de Doper, en de discipelen.

De stille aartsvader

Christus. een aangebonden gebedsleven en is een type van

De stille aartsvader Het leven van Izak

een ander over. De tweede aartsvader verricht weinig

Izak leeftheldendaden. op een Izak stille het ishet wel leeftweg, op een maar stille weg, maar is een wel een weg waarop hij met God gewandeld heeft. Hij weg waarop hij met God gewandeld heeft. Hij kent kent een aangebonden gebedsleven en is een type van

J. van ’t Hul

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789463

700252

RECENT VERSCHENEN

Geb. 160 blz. ISBN 978 94 6370 025 2

J. van ’t Hul is kerkredacteur bij het Reformatorisch

Prijs: € 15,90

Dagblad. Eerder beschreef hij de geschiedenissen van bijbelse personen, zoals Noach, Nehémia, Elía, Elísa, Manasse, Sálomo, Johannes de Doper, en de discipelen.

9

789463

700252

19

Catalogus 2019-2020 Theologie

HET LEVEN VAN IZAK


e

n

ONDERKENNEN EN OPLOSSEN VAN CONFLICTEN IN FAMILIE, WERK EN KERK

Conflicten zijn van alle tijden. Ze zijn een gevolg Verdragende elkander in liefde

-

VERDRAGENDE ELKANDER IN LIEFDE Catalogus 2019-2020 Theologie

e

e

DRS. J.C. DE JONGE

.

-

s

-

van de gebrokenheid van het menselijke bestaan. Ze komen dan ook voor in situaties waarin mensen met elkaar te maken hebben. In dit boek richt de auteur zich met name op het gezin, het

Verdragende

werk en de kerk. Aan de hand van herkenbare situaties laat de

elkander in liefde

schrijver zien hoe conflicten onderkend kunnen worden, wat de aard ervan kan zijn, hoe ermee

Onderkennen en oplossen van conflicten in familie, werk en kerk

n

n

kan worden omgegaan en hoe ze opgelost kunnen worden.

:

Uit dit alles wordt duidelijk dat de kern van de

n

-

n

-

oplossing van een conflict te vinden is in wat de

Drs. J.C. de Jonge

s

titel tot uitdrukking brengt: de liefde. Daarbij speelt de drieslag vergeving, levenshouding en ootmoed een onmisbare rol.

/

e

Drs. J.C. de Jonge

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Pb. 100 blz. ISBN 978 94 6370 044 3

Drs. J.C. de Jonge is directeur van

Prijs: â‚Ź 9,90

Reformatorische Psychologenpraktijk Nederland en RPN Coaching & Advies en als zodanig werkzaam als psycholoog/mediator. Daarnaast is hij ambtsdrager in de Gereformeerde Gemeente van Rotterdam-IJsselmonde.

9

20

789463

700443


J.A. JOBSE (RED.)

DE KUDDE UWER ERFENIS

Elspeet werd geïnstitueerd. In dit jubileumboek is Op dinsdag 10 september 2019 was het honderd jaar geleden dat Gereformeerde Gemeente te Elspeet werd geïnstitueerd. In dit dede geschiedenis van de gemeente chronologisch jubileumboek is de geschiedenis van de gemeente chronologisch

beschreven. Na drie hoofdstukken over de eerste vacante periode beschreven. Na drie hoofdstukken over de eerste zijn de hoofdstukken gecentreerd rond de ambtsperioden van de

vacante zijngediend, de hoofdstukken gecentreerd predikanten dieperiode de gemeente hebben is een levensbepredikanten en tussenliggende vacante perioden. Van de zeven

rond deuitambtsperioden van destaf,predikanten en De titel komt Micha 7:14: ‘Gij dan, weid Uw volk met Uw schrijving opgenomen aan het einde van het betreffende hoofdstuk.

de kudde Uwer erfenis, die alleen woont in het woud, in het mid-

tussenliggende vacante perioden. Van de zeven den van een vruchtbaar land.’ In deze uitgave kunt u lezen dat de Heere tot op de dag van vandaag Zijn erfenis in Elspeet heeft.

predikanten die de gemeente hebben gediend, is een levensbeschrijving opgenomen aan het einde

100 JAAR GEREFORMEERDE GEMEENTE ELSPEET 1919-2019

UWER jaar geleden dat ERFENIS de Gereformeerde Gemeente te

DE KUDDE UWER ERFENIS

DE Op dinsdag 10KUDDE september 2019 was het honderd

DE KUDDE UWER ERFENIS

van het betreffende hoofdstuk. De titel komt uit Micha 7:14: Gij dan, weid Uw volk met Uw staf, de kudde Uwer erfenis, die alleen woont in het woud, in het midden van een vruchtbaar land. In deze uitgave kunt u lezen dat de HEERE tot op de dag van vandaag Zijn erfenis in Elspeet heeft.

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

10 0 JA AR GEREFOR MEERDE GEMEENTE ELSPEE T 1919 -2019

VERSCHENEN

Geb. 280 blz. ISBN 978 94 6370 047 4 Prijs: € 32,50

21

Catalogus 2019-2020 Theologie

100 JAAR GEREFORMEERDE GEMEENTE ELSPEET (1919-2019)


DS. D.E. VAN DE KIEF T

PREDIK HET WOORD VIER PREKEN

ds. D.E. van de Kieft

Catalogus 2019-2020 Theologie

ds. D.E. van de Kieft

Deze bundel bevat een stichtelijk woord, uitgesproken door kandidaat D.E. van de Kieft op Urk, acht dagen na het aannemen van het beroep,

Predik het Woord

alsmede zijn bevestigings- en intrededienst en de toespraken die bij deze gelegenheid gehouden werden. De preek van de eerste zondagmorgen na zijn intrede werd aan dit boekje toegevoegd.

Predik het Woord Bevestiging en intrede van ds. D.E. van de Kieft in de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Urk

RECENT VERSCHENEN

Geb. 122 blz. ISBN 978 94 6370 028 3

Ds. D.E. van de Kieft is sinds 2018 predikant

Prijs: â‚Ź 13,50

van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Urk.

9

22

789463

700283


DS. J. KOSTER

RECHTVAARDIG VOOR GOD DRIETAL PREKEN

SCHENK GE

Preekstoffen over het wezen en over het

Rechtvaardig

welwezen des geloofs hadden het hart van ds. J. Koster. In de drie preken over Zondag 7 en

voor God

Zondag 23 van de Heidelbergse Catechismus, die in dit boekje zijn opgenomen, komt dat

3 preken over Zondag 7 en 23

nadrukkelijk naar voren. Hij legt geen grond in de kennis van de ellende, hoewel deze onmisbaar is en altijd voorafgaat aan de kennis van de verlossing en van de dankbaarheid. Altijd weer wijst hij erop dat deze zaken geleerd worden door de Heilige Geest Die het ware, zaligmakende geloof werkt. Als het de Heere behaagt dit geloof te oefenen,

Ds. J. Koster

zal de bate van het geloof verkregen worden: In Christus voor God rechtvaardig en een erfgenaam des eeuwigen levens. En dat uit louter genade, allen om der verdienste van Christus’ wil.

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Geb. ca. 100 blz. ISBN 978 94 6370 059 7 Jubileumprijs: € 5,95 na 31.12.2019 € 11,50

Ds. J. Koster (1934-1993) was predikant binnen de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende

40 jaar

de gemeenten van Barneveld-Centrum, Klaaswaal, Scherpenzeel, Dirksland en Urk.

9

789463

700597

23

Catalogus 2019-2020 Theologie

KEJE BO

KEJE BO

SCHENK GE


PETRUS VAN MASTRICHT

THEORETISCH-PRAKTISCHE GODGELEERDHEID Catalogus 2019-2020 Theologie

In samenwerking met de Stichting Gereformeerd Erfgoed verschijnt bij ons een hertaling van het unieke, omvangrijke werk van Petrus van Mastricht: Theoretisch-praktische godgeleerdheid, een zesdelige serie van ca. 4.400 pagina’s. Dit werk dat binnen en buiten Nederland heel invloedrijk is geweest, is ten opzichte van andere theologische standaardwerken uniek in zijn soort omdat: - Het de theorie en de praktijk van ‘het leven voor God’ onlosmakelijk aan elkaar verbindt.

Omdat de kosten van het hertalen door

- Elk thema uit de geloofsleer behandeld wordt naar

sponsorgelden bijeengebracht wordt, is de

aanleiding van een Bijbeltekst en op een heldere en

intekenprijs voor het complete werk van zes delen

bondige wijze uiteengezet wordt volgens de unieke

slechts € 195,00.

vierdeling van een verklarend, een leerstellig, een weerleggend en een leerzaam praktisch deel.

Uitgebreide informatie vindt u op de site van de

- Alle onderwerpen veelzijdig, helder en kernachtig

stichting: www.gereformeerderfgoed.nl

worden toegelicht, zodat op vrijwel elke actuele vraag een antwoord te vinden is.

Ds. G.H. Kersten zegt in zijn Heidelbergse

Petrus van Mastricht (1630-1706) was predikant en professor aan

Catechismus in Zondag 4: ‘Petrus van

de Universiteiten van Frankfurt, Duisburg en Utrecht. In Utrecht

Mastricht zou onder ons meer gelezen

volgde hij zijn leermeester Voetius op en doceerde hij de laatste

moeten worden.’

dertig jaar van zijn leven.

Het complete werk bestaat uit zes delen:

Deel 1 Geb. 887 blz. ISBN 978 90 5551 926 2

Deel 1 – De voorkennis van de godgeleerdheid - het geloof in God (VERSCHENEN)

Deel 2 Geb. 691 blz. ISBN 978 90 5551 971 2

Deel 2 – De werken van God - de zonde van de mens

Deel 3 Geb. 750 blz. ISBN 978 90 5551 973 6

(VERSCHENEN) Deel 3 – De verlossing door Christus (VERSCHIJNT DV

Deel 1

Deel 2

NOVEMBER 2019) Deel 4 – De toepassing van de verlossing - de kerk

9

Deel 5 – De geschiedenis van de kerk

789055

9

519262

789055

Deel 3

Deel 6 – De gehoorzaamheid aan de wet - de praktijk der godzaligheid

9

24

789055

519736

519712


DS. P. MELIS

Catalogus 2019-2020 Theologie

OM TE VERKONDIGEN DAT DE HEERE RECHT IS ‘Preken is mijn liefste werk’, zei ds. Melis ooit in een interview. ‘Dat is de kern van het werk waarvoor de Heere mij geroepen heeft (…). In alle eenvoudigheid heb ik geprobeerd Gods Woord te verklaren, in de hoop en met de verwachting dat Hij het zal gebruiken om zondaren te trekken uit de duisternis, om Gods volk te voeden, zodat Zijn eer wordt vergroot en Zijn Koninkrijk uitgebreid.’ De familie wenste na het plotselinge sterven van ds. Melis een selectie van diens laatste preken uit te geven. Deze preken werden gehouden in Oud-Beijerland, de gemeente die hij slechts kort gediend heeft. De preken in deze bundel zijn geschikt voor persoonlijk gebruik, alsook voor gebruik in leesdiensten.

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Geb. 150 blz. ISBN 978 94 6370 053 5

Ds. P. Melis (1949-2017) was predikant

Prijs: € 14,90

binnen de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende de gemeenten van Nieuw-Beijerland, Genemuiden, Veen, Ermelo en Oud-Beijerland.

9

789463

700535

25


DS. M. MONDRIA

EEN VAST FUNDAMENT ZESTAL PREKEN

Catalogus 2019-2020 Theologie

In deze bundel vindt u zes preken van

Een vast fundament

ds. M. Mondria, nu emeritus-predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij heeft de gemeente van Waardenburg gedurende ruim 42 jaar gediend en de boodschap van vrije genade mogen verkondigen. Zijn prediking kenmerkt zich door het afbreken van alles wat van de mens is en het heenwijzen naar Christus als het enige Fundament van de zaligheid. Ook waarschuwt hij ernstig tegen het voortleven in de zonde, ondanks de vele roepstemmen die

ds. M. Mondria

er tot ons komen. Tegelijk is er de liefdevolle opwekking om de Zaligmaker van zondaren te zoeken, terwijl het nog genadetijd is.

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Geb. ca. 130 blz. ISBN 978 94 6370 060 3

Ds. M. Mondria is emerituspredikant binnen

Prijs: â‚Ź 14,50

de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende de gemeente van Waardenburg.

9

26

789463

700603


DS. J. PANNEKOEK

Ds. J. Pannekoek (1916-1971) is akkerbouwer

Eerste achttal

geweest bij Zierikzee. Maar de Heere riep hem,

preken

om op de akker van de kerk het zaad van Gods Woord te strooien. Vanuit zijn eerste en enige gemeente Terneuzen trok hij het hele land door. Eenvoudig en eerbiedig legde hij het Woord van zijn Zender uit, waarschuwend, maar vooral ook naar het hart van Gods volk. Daar zijn de preken in dit boekje getuige van.

ds. J. Pannekoek

(In voorbereiding: Tweede t/m Zesde achttal preken.)

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Geb. 156 blz. ISBN 978 94 6370 061 0

Ds. J. Pannekoek (1916-1971) was predikant

Prijs: € 14,90

binnen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Hij diende de gemeente van Terneuzen en de Reformed Congregations in North America te Chilliwack BC.

9

789463

700610

27

Catalogus 2019-2020 Theologie

EERSTE ACHTTAL PREKEN


N. VERDOUW

GIJ HEBT MIJN OMZWERVEN GETELD UIT HET LEVEN VAN DS. J. PANNEKOEK

Catalogus 2019-2020 Theologie

N. Verdouw Ds. J. Pannekoek (1916-1971) is akkerbouwer

Gij hebt mijn omzwerven geteld

geweest bij Zierikzee. Maar de Heere riep hem, om op de akker van de kerk het zaad van Gods Woord te strooien. Vanuit zijn eerste en enige gemeente Terneuzen trok hij het hele land door. Eenvoudig en eerbiedig legde hij het Woord van zijn Zender uit, waarschuwend, maar vooral ook naar het hart van Gods volk. Zeer diep ingrijpend was het, dat de Heere hem na vierenhalf jaar losmaakte van Nederland. Hij moest het beroep naar Chilliwack (Canada) aannemen, waar hij na enkele maanden stierf. In dit boekje wordt zijn veelbewogen leven beschreven aan de hand van wat ds. Pannekoek zélf daarover gezegd en nagelaten heeft. Dat brengt zijn persoon, maar met name Gods genadewerk in zijn ziel heel dichtbij.

Uit het leven van ds. J. Pannekoek VERSCHIJNT D.V. DECEMBER

Geb. ca. 160 blz. ISBN 978 94 6370 062 7 Prijs: € 15,90

9

28

789463

700627


DS. G. PATER

DE GEZONDENE DES VADERS

Ds. G. Pater In vier preken wordt stilgestaan bij Christus’

De Gezondene des Vaders

onderwijs, bij Zijn wonderen, bij Zijn liefde en bij Zijn gebed. De prediking van ds. Pater komt op vanuit het welbehagen en is daarom ronduit Schriftuurlijkbevindelijk. Telkens wordt gewezen op de noodzakelijkheid én de mogelijkheid van een Goddelijk begin in het leven van een verloren doch verkoren mensenkind. In eenvoudige bewoordingen wordt de weg getekend waarlangs het zaligmakende geloof verkregen, geoefend en gefundeerd wordt in zondaarsharten. Bijzonder geschikt voor persoonlijk gebruik, maar KEJE BO

SCHENK GE

KEJE BO

ook in de leesdiensten!

SCHENK GE

Preken over Jezus’ omwandeling op aarde

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Geb. 110 blz. ISBN 978 94 6370 045 0

Ds. G. Pater is predikant van de

Prijs: 12,90

Gereformeerde Gemeente te Ouddorp. Eerder diende hij de gemeenten van Opheusden, Oud-Beijerland en Ridderkerk.

9

789463

700450

29

Catalogus 2019-2020 Theologie

PREKEN OVER JEZUS’ OMWANDELING OP AARDE


DS. C. DE RIDDER

HEILSVERWACHTING 53 WEKELIJKSE MEDITATIES

Catalogus 2019-2020 Theologie

Deze bundel meditaties wordt aangeboden onder

ds. C. de Ridder

de titel Heilsverwachting, omdat het gaat over de gangen van Sions God en Koning. Alleen Zijn

Heilsverwachting

werk geeft verwachting, ook voor de tijd waarin wij nu leven. Het is een verwachting van het heil dat buiten mensen ligt, maar waarvan de dichter van Psalm 84 zegt: Bij U, mijn Koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. In deze meditaties wordt beschreven hoe dit heil op grond van Gods Woord in het hart wordt gewerkt en beleefd. Deze meditaties zijn genomen uit het nagelaten werk van ds. De Ridder. In de periode waarin hij zijn dienstwerk mocht doen, heeft hij zelf in een weg van beproeving en ziekte deze heilsverwachting mogen beoefenen.

53 meditaties

Inclusief een korte levensbeschrijving! VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Geb. 175 blz. ISBN 978 94 6370 063 4

Ds. C. de Ridder (1931-1980) was predikant

Prijs: € 15,90

binnen de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende de gemeente van Nunspeet.

9

30

789463

700634


L.M.P. SCHOLTEN

Door de jaren heen verzorgde de heer L.M.P. Scholten de rubriek Terzijde in De Wachter Sions.

Om de zuivere waarheid werden door hem voor het voetlicht gebracht,

breed gewaardeerd. Allerhande onderwerpen L.M.P. Scholten

veelal als reactie op wat in de (landelijke) pers Door de jaren heen verzorgde de heer L.M.P. Scholten de rubriek Terzijde in De Wachter

Sions. Deze rubriek werd door jong en oud en gesteld. breed gewaardeerd. Allerhande door anderen aan degelezen orde werd

onderwerpen werden door hem voor het voetlicht gebracht, veelal als reactie op wat in

de (landelijke) pers door anderen aan de orde werd gesteld. Zijn bijdragen aan De Wachter Sions getuigen van Zijn bijdragen aan De Wachter Sions getuigen van een doorwrochte kennis van de door

een doorwrochte kennis van de door hem belichte alleen lezenswaardige, maar vooral ook leerzame artikelen. hem belichte onderwerpen. Zijn kennis en boeiende schrijfstijl stonden borg voor, niet

Dit is in het bijzonder wel het geval voor wat betreft dit boek, waarin een selectie artikelen

is opgenomen die betrekking hebben open de geloofsleer. Al is het dat deze schrijfstijl bijdragen soms onderwerpen. Zijn kennis boeiende jaren geleden zijn geschreven, ze hebben aan actualiteit nog niets ingeboet.

Om de zuivere waarheid

Deze rubriek werd gelezen door jong en oud en

Om de zuivere waarheid

stonden borg voor, niet alleen lezenswaardige, Dit is in het bijzonder wel het geval voor wat www.gebrkoster.nl

betreft dit boek, waarin een selectie artikelen 9

789463

700528

is opgenomen die betrekking hebben op de GEBR. KOSTER - BARNEVELD

L.M.P. Scholten

maar vooral ook leerzame artikelen.

geloofsleer. Al is het dat deze bijdragen soms jaren

L.M.P. Scholten

geleden zijn geschreven, ze hebben aan actualiteit nog niets ingeboet.

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Geb. 190 blz. ISBN 978 94 6370 052 8

L.M.P. Scholten is vele jaren werkzaam

Prijs: â‚Ź 15,90

geweest in de (kerkelijke) journalistiek. Van 1988 tot 2002 was hij als directeur verbonden aan de Gereformeerde Bijbelstichting te Leerdam. Daarnaast bekleedde hij tal van

9

789463

maatschappelijke en kerkelijke functies.

700528

31

Catalogus 2019-2020 Theologie

OM DE ZUIVERE WAARHEID


DS. A. SCHOT

WAT HEBBEN DEZE SCHAPEN GEDAAN OVER JONGGESTORVEN KINDEREN

De auteur weet uit eigen ervaring dat er veel afkomt op ouders die een kind verliezen. In het pastoraat merkt hij grote behoefte aan bijbelse duidelijkheid rondom dit thema. In ieder

Wat hebben deze schapen gedaan

geval zijn bedroefde ouders niet gebaat met allerlei gevoelige opmerkingen die geen bijbels fundament hebben. Ds. Schot blijft binnen de kaders van Gods Woord en de daarmee samenhangende visie op het genadeverbond. Een pastoraal-theologische handreiking!

over jonggestorven kinderen

KEJE BO

KEJE BO

SCHENK GE

SCHENK GE

Catalogus 2019-2020 Theologie

ds. A. Schot

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Geb. ca. 100 blz. ISBN 978 94 6370 051 1

Ds. A. Schot is predikant van de Gereformeerde

Prijs: € 9,95

Gemeente te Nunspeet. Eerder diende hij de gemeente van Krimpen aan den IJssel.

9

32

789463

700511


DS. A. SCHULTINK

DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS TOEGELICHT IN TWEEËNVIJFTIG PREDICATIES

ds. A. Schultink De prediking van ds. Schultink is ronduit Schriftuurlijk-bevindelijk en kenmerkt zich door eenvoudig taalgebruik en aansprekende voorbeelden. Ernstig en liefdevol worden zijn hoorders afgemaand van gemoedsgestalten, tranen en voorkomende waarheden. Niet alleen wordt telkens benadrukt dat er maar één grond van zaligheid is: ‘Jezus Christus en Dien gekruisigd’, maar ook hoe Hij gekend mag worden door de Zijnen. De rustige bladspiegel maakt deze bundel

De Heidelbergse

bijzonder geschikt voor gebruik in de leesdiensten.

Catechismus Deel 1

(In voorbereiding: deel 2. Verschijnt D.V. juni 2020)

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Geb. 432 blz. ISBN 978 94 6370 034 4

Ds. A. Schultink is predikant van de

Prijs: € 34,50

Gereformeerde Gemeente in Nederland te Rhenen. Eerder diende hij de gemeenten van Barneveld, Bruinisse en Gouda-Stationsplein.

9

789463

700344

33

Catalogus 2019-2020 Theologie

DEEL 1


UW WAARHEID ZAL BESTAAN 2E JAARGANG ACHT GELEGENHEIDSPREKEN Catalogus 2019-2020 Theologie

Uw Waarheid

Op bijzondere dagen wil de Heere Zijn Kerk wel eens bijzonder bemoedigen, als Hij Zich in de weg van Zijn inzettingen voor het eerst of bij vernieuwing aan de ziel openbaart, verklaart en wegschenkt.

Uw Waarheid zal bestaan

zal bestaan

Ten behoeve van de leesdiensten en voor persoonlijk gebruik stelden alle dienstdoende predikanten een preek ter beschikking: ds. A. Geuze (lijdenspreek), ds. D.E. van de Kieft (lijdenspreek), ds. M. Krijgsman (lijdenspreek), ds. J. Roos (lijdenspreek), ds. A. Schultink (Goede Vrijdagpreek), ds. A. van Voorden (paaspreek), ds. O.M. van der Tang (paaspreek) en ds. J.A. Weststrate (paaspreek).

2e jaargang VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Geb. 151 blz. ISBN 978 94 6370 038 2

Deze prekenserie verschijnt op initiatief van

Prijs: € 15,50

het deputaatschap AKZ, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. In deze serie wordt het kerkelijk jaar gevolgd. Het is de bedoeling dat er D.V. meerdere delen volgen.

34


D.J. VOGEL A AR

HANDBOEK VOOR DE CATECHEET

Handboek

Het Handboek voor de catecheet heeft veel te bieden voor de catechese, voor de godsdienstles

voor de catecheet

in basis- en voortgezet onderwijs, het jeugdwerk of bij huiscatechisatie. Door de vele voorbeelden en illustraties is dit boek heel handig te gebruiken als u uw les wilt verduidelijken of verlevendigen. Het Handboek volgt de lijn van het catechisatieboekje van ds. A. Hellenbroek. De indeling van het boek is als volgt: Ieder hoofdstuk begint met een of meerdere lestips. Er zijn soms meer algemene lessuggesties die voor elke les gelden. Dan volgt de samenvatting van de les. Vervolgens is er een stukje met verdiepingsstof - waarin vaak dwalingen worden weerlegd om het geheel ten slotte met illustraties en voorbeelden af te ronden. Een voorbeeld kan dienen om iets begrijpelijker te

VOORBEELDEN EN ILLUSTRATIES BIJ DE GELOOFSLEER

maken. Met een illustratie bedoelt de auteur niet zozeer een verhelderende foto, maar dat kan ook een eenvoudig verhaal of anekdote zijn.

D. J . Vo g e la a r

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Geb. ca. 400 blz. ISBN 978 94 6370 064 1

D.J. Vogelaar was tot aan zijn pensionering

Prijs: ca. € 34,90

werkzaam in het onderwijs. Hij is ouderling en catechiseermeester in de Gereformeerde Gemeente van Krinpen aan de IJssel.

9

789463

700641

35

Catalogus 2019-2020 Theologie

VOORBEELDEN EN ILLUSTRATIES BIJ DE GELOOFSLEER


L. VOGEL A AR

EEN VRIEND EN METGEZEL UIT DE VRIENDENKRING VAN OUDERLING B. ROEST

L. Vogelaar

Catalogus 2019-2020 Theologie

L. Vogelaar De Scherpenzeelse ouderling B. Roest (1892-1974) was een vriend en metgezel van allen die Gods Naam ootmoedig vreesden. Op tal van plaatsen

Een vriend en metgezel

Een vriend en metgezel

had hij contacten. Hij was verblijd als hij iets van Gods werk bemerkte. In dit boek zijn niet eerder gepubliceerde herinneringen aan Roest opgenomen, gevolgd door levensbeschrijvingen van enkelen van zijn vele vrienden. Tal van voorbeelden laten zien dat Roest een man met een nabij leven was, nauw betrokken op het welzijn van zijn medemens en van de kerk. Hij was voorganger van een vrij kleine gemeente, maar had zijn arbeidsveld in een groot deel van het land. Als voltijds ouderling nam hij meer dan een halve eeuw een bijzondere plaats in binnen de Gereformeerde Gemeenten.

Uit de vriendenkring van ouderling B. Roest

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Geb. ca. 175 blz. ISBN 978 94 6370 065 8

L. Vogelaar heeft als kerkhistoricus tal van

Prijs: ca € 19,90

publicaties op zijn naam staan. In het dagelijks leven is hij journalist van het Reformatorisch Dagblad. Daarnaast is hij ambtsdrager in de Gereformeerde Gemeente van Scherpenzeel.

9

36

789463

700658


DS. D. DE WIT

KINDEREN IN DE BIJBEL

In de Bijbel komen veel kinderen voor. Het heeft de Heere behaagd in de lijn van de geslachten te werken. Daarom worden er kinderen geboren. De Heere zal er Zijn Kerk uit bouwen. Heere zal er Zijn Kerk uit bouwen.

Zo is in de Schrift te lezen hoe de Heere Zijn grote Zo is in de Schrift te lezen hoe de Heere Zijn grote

genadewerk ook in kinderharten verheerlijkt. We genadewerk ook in kinderharten verheerlijkt. We zien daarin dat Hij ook onder kinderen Zijn vinden in Gods Woord dat Hij ook onder kinderen soeverein welbehagen openbaart.

Zijn soeverein welbehagen openbaart. Naast een uitleg wil dit boekje een praktische

Naast een toepassing uitleg maken wil dit een naarboekje het gezinsleven én praktische

Kinderen in de Bijbel

In de Bijbel komen veel kinderen voor. Het heeft

werken. Daarom worden er kinderen geboren. De de Heere behaagd in de lijn van de geslachten te

Kinderen in de Bijbel NIEUWE TE STAMENT

naar onze kinderen zelf. De troost dat toepassingnatuurlijk maken naar het gezinsleven én de Heere Zijn Geest zal uitgieten op het zaad en Zijn

boekje laten doorklinken.

de HEERE Zijn Geest zal uitgieten op het zaad en Zijn zegen op de nakomelingen wil ds. De Wit in dit boekje laten doorklinken. 9

Gebr. Koster - Barneveld

de Heere behaagd in de lijn van de geslachten te werken. Daarom worden er kinderen geboren. De Heere zal er Zijn Kerk uit bouwen. Zo is in de Schrift te lezen hoe de Heere Zijn grote genadewerk ook in kinderharten verheerlijkt. We zien daarin dat Hij ook onder kinderen Zijn soeverein welbehagen openbaart. Naast een uitleg wil dit boekje een praktische toepassing maken naar het gezinsleven én

Kinderen in de Bijbel

In de Bijbel komen veel kinderen voor. Het heeft

www.gebrkoster.nl

789463

700177

DS. D. DE WIT

zegen oponze de nakomelingen wil ds. De Wit inDe dit troost dat natuurlijk naar kinderen zelf.

Kinderen in de Bijbel

natuurlijk naar onze kinderen zelf. De troost dat de Heere Zijn Geest zal uitgieten op het zaad en Zijn

DS. D. DE WIT

zegen op de nakomelingen wil ds. De Wit in dit

Eerder verscheen:

www.gebrkoster.nl

Gebr. Koster - Barneveld

9

789463

700177

DS. D. DE WIT

boekje laten doorklinken.

Kinderen in de Bijbel Oude Testament

DS. D. DE WIT

VERSCHIJNT D.V. DECEMBER

Geb. 125 blz. ISBN 978 94 6370 066 5

Ds. D. de Wit is predikant van de

Prijs: € 12,90

Gereformeerde Gemeente te Borssele. Eerder diende hij de gemeenten van Nieuw-Beijerland, Rijssen-West en Barneveld-Centrum.

9

789463

700665

37

Catalogus 2019-2020 Theologie

(NIEUWE TESTAMENT)


CORRIE VAN DER BAS

DE PELGRIMSREIS VAN MARY BUNYAN Catalogus 2019-2020  Leesboeken

De pelgrimsreis van

Mary Bunyan

Ineens pakt zij een schaar uit haar zak en knipt een lok van zijn kastanjebruine haar af. ‘Dit is het enige wat zij mij van jou overlaten.’ Een hartverscheurend huilen klinkt in de lange nauwe gang … Mary, de blinde dochter van John Bunyan, leeft in een tijd waarin de puriteinse christenen hevig vervolgd worden. Tijdens Bunyans gevangenschap heeft zijn gezin het niet makkelijk. Soms is er geen eten meer in huis. Maar als de nood op het hoogst is, helpt de Heere hen wonderlijk uit. Dit verhaal, waarvan de historische feiten waargebeurd zijn, neemt de lezer mee naar zeer aangrijpende omstandigheden van Mary’s leven. Het is een meeslepend verhaal, waarvan je wil weten hoe het afloopt. Want hoe verder je in het boek komt, hoe meer de spanning oploopt. Het raakt de lezer diep wat er in dit boek allemaal gebeurt.

Corrie van der Bas VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Leeftijd vanaf 13 jaar en ouder.

Dit indrukwekkende verhaal zal jong en oud

Geb. ca. 300 blz.

aanspreken.

ISBN 978 94 6370 068 9

40 jaar

Jubileumprijs: € 19,90 na 31.12.2019 € 24,90

Rijk geïllustreerd met full colour en zwart wit illustraties door Ella van der Bas-Bakker. 9

38

789463

700689


JANWILLEM BLIJDORP

DE DOLENDE RUITER DEEL 8

Nadat ze de winter in Engeland hebben doorgebracht, gaan

doorgebracht, gaan Floris, Veerle, Floris, Veerle, Dolf en Hillegonda op reis, terug naar de Dolf Lage en Landen. Omdat ze niet veel geld hebben, valt dit niet mee.

Hillegonda op terug de van Lage Vooral het humeur vanreis, Hillegonda, die denaar ontberingen het Landen. reizen niet gewend is, lijdt eronder.

Omdat ze niet veelkomt geld hebben, valtindit niet Na de nodige problemen het viertal via Frankrijk Vlaanderen aan. Daar ontmoeten ze een geheimzinnige ridder,

mee. humeur Hillegonda, die de die eenVooral verrassendhet verhaal vertelt. Dolf,van die nog steeds op zoek is naar zijn bestemming en twijfelt of er voor hem samen

ontberingen het reizen gewend is, lijdt met Hillegonda wel van een toekomst is, neemtniet naar aanleiding

Janwillem Blijdorp

DE DOLENDE RUITER – DEEL 8

Nadat ze de winter in Engeland hebben

Janwillem Blijdorp

daarvan een besluit met vérstrekkende gevolgen ...

eronder.

betreft was het een moeilijke tijd. Geloof en bijgeloof gingen

een ridder, die een verrassend vaak geheimzinnige hand in hand. Reizen was dikwijls een gewaagde onderneming. Vooral in de

verhaal vertelt. Dolf, die steeds op zoek is arme gebieden lagen rovers op de loer.nog Toch waren er rondtrekkende muzikanten, minstrelen, die overal kwamen en in ruil

naar zijnonderdak bestemming en er voor hem voor eten, en een beloning huntwijfelt liederen tenof gehore brachten.

samen met Hillegonda wel een toekomst is,

De dolende

eeuwen. Dat was in veel opzichten een donkere tijd. Er beston-

Frankrijk in Vlaanderen aan. ontmoeten ze den grote verschillen tussen rijk en arm. Ook Daar wat het geloof

ruiter

Na problemen komt het viertal via De de serie nodige FLORIS DE MINSTREEL speelt zich af in de middel-

Floris

DE MINSTREEL

neemt naar aanleiding daarvan een besluit met

De dolende

vérstrekkende gevolgen ...

8

ruiter

GEBR. KOSTER - BARNEVELD www.gebrkoster.nl

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Geb. 370 blz.

De serie FLORIS DE MINSTREEL speelt zich af in de middeleeuwen.

ISBN 978 94 6370 054 2

Dat was in veel opzichten een donkere tijd. Er bestonden grote

Prijs: € 15,90

verschillen tussen rijk en arm. Ook wat het geloof betreft was het een moeilijke tijd. Geloof en bijgeloof gingen vaak hand in hand. Reizen was dikwijls een gewaagde onderneming. Vooral in de arme gebieden lagen rovers op de loer. Toch waren er rondtrekkende muzikanten, minstrelen, die overal kwamen en in

9

789463

700542

ruil voor eten, onderdak en een beloning hun liederen ten gehore brachten.

39

Catalogus 2019-2020  Leesboeken

SERIE: FLORIS DE MINSTREEL


C. VAN DEN END

LU EN LOT OP HET VLOT

C. van den End

Catalogus 2019-2020  Leesboeken

lot wil een boot. maar een boot is duur. maak zelf maar een boot, zegt pap. hoe moet dat dan? vraagt lu. pap helpt. het wordt een vlot. nu kun-nen ze va-ren in de vij-ver.

lu en lot op het vlot

ze gaan ook heel ver in de sloot. aan het eind is een rond gat. ze turen in het gat. en dan … ?

lu en lot op het vlot C. van den End VERSCHENEN

AVI M3 Geb. 60 blz. ISBN 978 94 6370 036 8 Prijs: € 7,90

9

40

789463

700368


NELLIE VAN LEERDAM

Wie is rijk?

jan loopt naar school.

Wie is rijk?

maar zijn tas is leeg. het brood is op.

janschool. speelt vaak bij jet. jan loopt naar maar zijn tas is leeg. bij jet zijn ze rijk. het brood is op. en het gelddaar is op.is brood genoeg.

Wie is rijk?

en het geld is op.

jan speelt vaak bij jet. derijk. papa van jet zei: bij jet zijn ze daar is brood genoeg. je bent pas echt rijk

AVI E3

www.gebrkoster.nl

Nellie van Leerdam

als de Heere lief hebt. de papa van jetjezei: je bent pas echt rijk als je de Heere lief hebt.

Nellie van Leerdam

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

VERSCHENEN

AVI E3 Geb. 78 blz. ISBN 978 94 6370 037 5 Prijs: € 8,95

9

789463

700375

41

Catalogus 2019-2020  Leesboeken

WIE IS RIJK?


VRAGEN NAAR DIE ENE NAAM KERSTVERHALEN

Vragen naar die ene Naam

Catalogus 2019-2020  Leesboeken

Vragen naar die ene Naam

Het geluid van een snel rijdende auto wordt hoorbaar. Blauwe zwaailichten cirkelen door het donker. Autobanden ratelen over de spoorwegovergang. Joël kijkt op. Vlak bij hem stopt een politieauto. Agenten komen op een holletje naar hem toe. Als ze het lichaam ontdekken, haalt een van hen een portofoon tevoorschijn om de overige hulpdiensten op te roepen. De ander legt zijn hand op Joëls schouder en leidt hem naar de politieauto. Terwijl Joël zijn tranen wegveegt, is in zijn hart een stil gebed: Heere, laat toch Uw licht ook in mijn hart schijnen … De verhalen in deze bundel zijn geschikt voor verschillende leeftijden. Ze kunnen gebruikt worden op verenigingen, in het gezin of tijdens bijeenkomsten rondom het kerstevangelie. Aan deze verhalenbundel werkten mee: C. van den End, Gert-Jan Koppelaar, Ria Mourits-

Kerstverhalen

den Boer, Roelof den Ouden, R. Quist en A. den Uil-van Golen.

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Pb. 80 blz. ISBN 978 94 6370 071 9 Prijs: € 4,95

9

42

789463

700719


SARIE VAN LEDDEN-VIS

EEN HELPER IN NOOD

Een Helper in nood William Huntington werd geboren in het Kentse Dit boek gaat over William Huntington. Hij werd

tijd. Soms was erinzelfs niets eten, geboren het Kentse Woud te in het jaar 1745.maar Het was William een heel arme tijd. Soms was er zelfs niets om te eten!

mocht de Heere vrezen alle zorgen voor Hem Maar William mocht en de Heere vrezen en alle zorgen voor Hem neerleggen.

neerleggen. En Ende de verhoorde HeereHeere verhoorde zijn gebeden, telkenszijn weer! gebeden, Vanuit de nood en diepe armoede bad William vaak om

telkens weer! eten, om geld, om nieuwe kleren, ja zelfs om een paard!

Een Helper in nood

Het leven van William Huntington

Woud in het jaar 1745. Het was een heel arme

Een Helper in nood

Het leven van William Huntington verteld voor kinderen door Sarie van Ledden-Vis

En keer op keer was er uitkomst.

Vanuit de nood en lees diepe armoede bad William In dit boek je hoe William en zijn vrouw Mary dikwijls hun knieën bogen en hun hoop op God

vaak om eten, omhadden. geld, om nieuwe kleren, ja, zelfs gevestigd Daarmee zijn ze nooit beschaamd uitgekomen!

om een paard! En keer op keer was er uitkomst. Jaren later werd William zelfs dominee en zijn er nog

In dit boek lees je voor hoehemWilliam zijn vrouw rijke jaren aangebroken,en zodat hij zelfs in een koets, getrokken door vier paarden, naar zijn

Mary dikwijls hun knieën predikdiensten reed! bogen en hun hoop op Hij werkt nog steeds en antwoordt op een oprecht

beschaamd gebed. uitgekomen! Mocht dit boek je tot jaloersheid verwekken. Op uw noodgeschrei Jaren later werd William zelfs dominee en zijn er deed Ik grote wond’ren.

nog rijke jaren voor hem aangebroken, zodat hij

Sarie van Ledden-Vis

God gevestigd zijn ze nooit Bijnahadden. drie eeuwen na Daarmee Huntington is God nog Dezelfde!

zelfs in een koets, getrokken door vier paarden, naar zijn predikdiensten reed! Bijna drie eeuwen na Huntington is God nog Dezelfde! Hij werkt nog steeds en antwoordt www.gebrkoster.nl

op een oprecht gebed. Mocht dit boek je tot

Met illustraties van Fija Philips-Meijer

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

jaloersheid verwekken.

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Geb. 48 blz. ISBN 978 94 6370 067 2 Prijs: € 14,90

Rijk geïllustreerd door Fija Philips-Meijer

9

789463

700672

43

Catalogus 2019-2020  Leesboeken

HET LEVEN VAN WILLIAM HUNTINGTON


SARIE VAN LEDDEN-VIS

ZWERFMEISJE Catalogus 2019-2020  Leesboeken

Zwerfmeisje

Aan het einde van de oorlog groeit Mijntje de Lange op in een achterbuurt van Amsterdam. Aan alles is gebrek. Aan eten, aan kleren, aan alles. Haar moeder leeft niet meer. Mijntje heeft haar maar enkele jaren gekend. Haar vader verdrinkt zijn ellende in het café. Dan komt er hulp. Het eenzame, verwaarloosde meisje wordt in een internaat geplaatst. Daar begint voor haar een nieuw leven. Ze leert er ook weer om te bidden. De Bijbelverhalen die Mijntjes moeder langgeleden vertelde, komen terug in haar gedachten. De Bijbeltekst ‘Hij zorgt voor u’ krijgt een belangrijke plaats in haar hart.

Sarie van Ledden - Vis VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

AVI E5 Geb. 50 blz. ISBN 978 94 6370 041 2 Prijs: € 7,25

9

44

789463

700412


RIA MOURITS-DEN BOER

Zanta’s

vlucht

Zanta en Dayo kijken vol spanning naar vader en moeder. Moeder houdt haar vinger voor haar mond. Langzaam doet vader de deur van de hut open. De maan verlicht de donkere nacht. Op de achtergrond klinkt het vertrouwde geluid van de krekels. Hij knikt. Ja, dit is het juiste moment om te gaan. Hij wenkt moeder, Zanta en Dayo. Bijna onhoorbaar komen ze naar buiten. Zanta trilt over haar hele lichaam. Nu komt het eropaan. Gaan ze een betere toekomst tegemoet, een toekomst zonder Boko Haram? Of vallen ze juist in hun handen …? Voor Zanta, haar broer Dayo en hun ouders begint een spannende reis, vol gevaren.

Ria Mourits-den Boer

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

AVI M6 Geb. 60 blz. ISBN 978 94 6370 072 6 Prijs: € 7,95

9

789463

700726

45

Catalogus 2019-2020  Leesboeken

ZANTA’S VLUCHT


W.H. VAN OOSTRUM & W. VAN OOSTRUM-VAN VOORST

WONDERLIJKE WEGEN HISTORISCHE VERHALEN VOOR JONG EN OUD

Historische verhalen voor jong en oud

Wonderlijke wegen

Catalogus 2019-2020  Leesboeken

Wonderlijke wegen

Jarenlang voorzag de heer Van Oostrum de kerkbode van de Gereformeerde Gemeente te Brakel van een historisch verhaal voor de jeugd. Na zijn overlijden heeft zijn vrouw dat nog een aantal jaren voortgezet. Alle verhalen getuigen van de wonderlijke

leidingen des Heeren, zowel in de natuur als in de genade. Hetgeen beschreven is, bevestigd en leert

Historische verhalen voor jong en oud

ons dat voor de Heere niets te wonderlijk is. Hij roept de dingen, die niet zijn, alsof ze er waren. Het is goed om deze gebeurtenissen te bewaren voor het nageslacht. De dichter van Psalm 78

schreef daarvan: ‘En dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar

&

Zijn geboden bewaren.’

W.H. van Oostrum W. van Oostrumvan Voorst

W.H. van Oostrum & W. van Oostrum - van Voorst

VERSCHENEN

Geb. 295 blz. ISBN 978 90 5551 333 8 Jubileumprijs € 14,90 na 31.12.2019 € 19,90

46

40 jaar


DS. L. RICHMOND

voor de wereld, voor kleding en vrienden. Na het horen van een preek van een vlootpredikant

Elizabeth Wallbridge (1770-1801) leefde, toen zij nog jong

was, voor de wereld, voor kleding en vrienden. Na het horen

veranderde haar leven totaal.haar Ds. Richmond van een preek van een vlootpredikant veranderde leven

ds. L. Richmond

Elisabeth Wallbridge leefde, toen zij nog jong was,

DE DOCHTER VAN DE VEEHOUDER

ds. L. Richmond

DE DOCHTER VAN DE VEEHOUDER

maakte kennis met haar toen hij op haar

totaal. Ds. Richmond maakte kennis met haar toen hij op haar

uitnodiging de begrafenis van overleed, haar zus Tijdens haar ziekte, waaraan ze op 31-jarige leeftijd

leidde.

Tijdens haar ziekte, waaraan ze op 31-jarige

bezocht ds. Richmond haar vaak en sprak veel met haar. Deze gesprekken en haar brieven aan hem, waarin ze een rijk ge-

leeftijd overleed, bezocht ds. Richmond tuigenis van het werk Gods in haar leven mocht afleggen,

haar vaak

en sprak veel met haar. Deze gesprekken en haar

inspireerden hem om haar levensverhaal op te schrijven.

Volgens eerdere uitgaven is het boekje in het verleden

brieven aan hem, met veel zegen gelezen.

waarin ze een rijk getuigenis

van het werk Gods in haar leven mocht afleggen,

Dit verhaal is bewerkt door B.J. Sleurink-Vermeulen.

inspireerden hem om haar levensverhaal op te schrijven. Dit verhaal is bewerkt door mw. B.J. SleurinkVermeulen

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

9

789055

DE DOCHTER VAN DE VEEHOUDER

uitnodiging de begrafenis van haar zus leidde.

517435

RECENT VERSCHENEN

Geb. 92 blz. ISBN 978 90 5551 743 5 Jubileumprijs € 9,90 na 31.12.2019 € 12,90

9

789055

40 jaar

517435

47

Catalogus 2019-2020  Leesboeken

DE DOCHTER VAN DE VEEHOUDER


C. VAN RIJSWIJK

WILLIAM EN HET VERBODEN BOEK SERIE: OP WEG NAAR HET VADERHUIS (DEEL 32)

WILLIAM EN HET VERBODEN BOEK

Catalogus 2019-2020  Leesboeken

William en het verboden Boek

William Tyndale kan goed leren. Vooral in talen is hij goed. William leest veel in de Bijbel. De twee talen van de Bijbel vindt hij mooi. In dat Boek spreekt de Heere tot de mensen. Wat jammer dat bijna niemand het mooie Boek kan lezen. Omdat het in de Griekse taal staat. William neemt een moedig besluit. Met Gods hulp zal hij er voor zorgen dat zijn volk een Bijbel krijgt

C. van Rijswijk

die het lezen kan.

C. van Rijswijk Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 32

VERSCHENEN

AVI M5 Geb. 45 blz. ISBN 978 94 6370 033 7 Prijs: € 6,75

48


C. VAN RIJSWIJK

JAKOB EN EZAU STRIJDEND OM DE ZEGEN Izak en Rebekka krijgen twee kin-de-ren. EenIzak tweeling, twee jongens. en Rebekka krijgen twee kin-de-ren.

Hij is lang zo fors en sterk niet ‘Maar er is nog een verschil.

als Jakob zijn broer. vreest de Heere.

Voor hem is ook ‘de grote zegen’. Ezau heeft daar geen belang bij. Maar ermaakt is nog eenniet verschil. Daar hij zich druk om …

Jakob vreest de Heere.

Voor iseen ook ‘de van grote zegen’. Dit hem boekje is deeltje de serie: Het Woord van de

Koning. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over

Ezau heeftGeschiedenis. daar geen belang bij. de Bijbelse

Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen

Daar maakt hij zich niet druk … het zelf al vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaarom kunnen lezen.

AVI E5

JAKOB EN EZAU STRIJDEND OM DE ZEGEN

JAKOB EN EZAU STRIJDEND OM DE ZEGEN

Een tweeling, twee jongens. Maar wat is het verschil tussenbeide beide jongens groot. tussen jongens groot. Ezau is de oudste. Ezau is de oudste. Hij is sterk en ziet er blozend uit. is deen tweede zoon. Hij Jakob is sterk ziet er blozend uit. Hij is lang zo fors en sterk niet Jakob is de tweede zoon. als zijn broer.

Maar wat is het verschil

C. van Rijswijk

JAKOB EN EZAU STRIJDEND OM DE ZEGEN C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

AVI E5 Geb. 48 blz. ISBN 978 90 6370 046 7 Prijs: € 7,25

49

Catalogus 2019-2020  Leesboeken

SERIE: HET WOORD VAN DE KONING


C. VAN RIJSWIJK

DE MAN NAAR GODS HART HET LEVEN VAN DAVID DE FONTEINSERIE 12+

Eenvoudige Bijbeluitleg

C. van Rijswijk

Catalogus 2019-2020  Leesboeken

De fonteinserie 12+ David, de man naar Gods hart, werd uit nijd en afgunst meer dan tien jaar lang achtervolgd door

De man naar Gods hart

zijn schoonvader Saul die hem telkens probeerde te doden. De reden daarvoor was dat David eer en liefde van zijn volk verworven had na het verslaan van reus Goliath. Die donkere jaren hebben hem

Het leven van David

gevormd tot de man zoals wij die kennen vanuit

De man naar Gods hart

de bijbelse geschiedenis. De man van de oorlogen des Heeren kende een teer gebedsleven. Gedurig vroeg hij naar Gods wil. Dat blijkt wel uit de vele psalmen die hij heeft nagelaten. De Bijbel verzwijgt echter ook zijn zonden en gebreken niet. David was in zijn vernedering en uiteindelijke verhoging een type van Christus, Israëls grote Koning, Die door lijden tot heerlijkheid kwam.

C. van Rijswijk

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Geb. 152 blz. ISBN 978 94 6370 031 3 Prijs: € 11,50

9

50

789463

700313


C. VAN RIJSWIJK

Catalogus 2019-2020  Leesboeken

HERAUT VAN HET KRUIS

Het leven van Johannes Calvijn (1509-1564) Hoe hij als kleine jongen met zijn moeder een bedevaartstocht maakte en zich ernstig voornam

C. van Rijswijk

wordt in dit boek op boeiende wijze verteld.

om priester te worden. Als student kwam hij in

Eliëzer Kropveld was het jongste zag kind uit een Joodser gezinmensen van elf tot zijn grote schrik dat verbrand kinderen. Als kind al wilde hij op school de naam van Jezus niet lezen. Jezus was immers niet de ware messias, maar een verleiwerden geloof. der. Netom over dehun Duitse grens ging hij in een winkel werken. Daar

kwam hij in aanraking met christenen en hij ging boeken lezen

‘oude opende schrijvers’ zoals van Salomon Duijtsch (een bekeerde In dievan tijd de Heere zijn blinde zielsogen Jood), van Bunyan (de Christenreis) en het vragenboekje van ds.

Hellenbroek. Ook las hij in het Nieuwe Testament. Dat werd het en begon hijbekering. aan een rechtenstudie en een studie middel tot zijn Op den duur kreeg hij het verlangen om predikant te worden.

heeft zeven gemeenten gediend. Veel Joden die overgingen in de Hij godgeleerdheid. Als aanhanger van de tot het christendom konden met hun vragen bij hem terecht. Op

Heraut van het kruis

Parijs in aanraking met geheime samenkomsten van het kruis waar Heraut ‘de nieuwe leer’ verkondigd werd en waar hij

Heraut van het kruis

de hoge leeftijd van ruim tachtig jaar ging hij naar het Vaderhuis. nieuwe leer moest hij Parijs ontvluchten. Dat was

het begin van een zwerversleven. Uiteindelijk E5 kwamAVIhij in Genève terecht. Ook daar maakte www.gebrkoster.nl

hij heel veel mee, maar de waarheid mocht GEBR. KOSTER - BARNEVELD overwinnen. Na een arbeidzaam leven stierf

C. van Rijswijk

Calvijn op 54-jarige leeftijd en ging hij op 27 mei 1564 naar het Vaderhuis.

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

AVI Plus Geb. ca. 75 blz. ISBN 978 94 6370 073 3 Prijs: € 11,90

9

789463

700733

51


C. VAN RIJSWIJK

VEILIG OP DE ROTS

C. van Rijswijk

Eliazer, een ware Israëliet

Catalogus 2019-2020  Leesboeken

Veilig op de rots

De Schotse dominee Thomas Hog (1628-1692) werd predikant op het Dunrobin-kasteel. Daar leerde hij godvrezende mensen kennen die het middel waren tot zijn bekering. Om zijn getrouwe prediking werd ds. Hog door de koning uit zijn ambt gezet. Als veldprediker bleef hij de waarheid verkondigen, tot hij tenslotte gevangengenomen en opgesloten werd in de beruchtste gevangenis ‘het zwarte hol’, op de Bass Rock (een rotseiland in zee). De bedoeling was om hem daar een ellendige dood te laten sterven, maar als door een wonder verliet hij de gevangenis. Hij vluchtte naar Holland en werd hofpredikant van stadhouder Willem III. Thomas Hog bezat profetische gaven en voorspelde dat hij naar zijn land zou terugkeren, dat de vervolgingen in Engeland en Schotland een einde zouden nemen én dat de Heere daarvoor stadhouder Willem III als een middel zou gebruiken. Het is inderdaad allemaal zo gegaan.

C. van Rijswijk VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

AVI Plus Geb. ca. 75 blz. ISBN 978 94 6370 074 0 Prijs: € 9,90

9

52

789463

700740


ADA SCHOUTEN-VERRIPS

Mei 1943. Helmut en Otto leven hun gewone leventje bij de Edersee. Ondanks de oorlog en de bommenwerpers die elke nacht het gebied

Bommen

passeren. Slechts één ding vindt Helmut minder

in de nacht

geschikt: sinds oma gestorven is, logeert opa best vaak bij hen. En opa moppert overal op. Op een nacht gebeurt het. De Edertalsperre wordt geraakt door bommen. De stuwdam, die zo oneindig sterk leek, zakt als een kaartenhuis in elkaar. Het water stort met vreselijk geweld het dal in waar Helmut woont. Moeder vlucht met Helmuts kleine broertjes, maar als opa eindelijk wakker is, kunnen Helmut en hij niet meer weg. Zonder opa vluchten? Eindelijk verlost van die mopperpot? Nee, dat kan Helmut toch niet … Maar wat dan? Zal hij ooit moeder en de broertjes terugzien? En Otto en de school en vader die aan het oostfront vecht?

Ada Schouten – Verrips

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

AVI M7 Geb. 150 blz. ISBN 978 94 6370 075 7

Een spannend boek

Prijs: € 11,50

gebaseerd op waargebeurde verhalen.

9

789463

700757

53

Catalogus 2019-2020  Leesboeken

BOMMEN IN DE NACHT


MIEKE VAN STEENIS-VAN DEN DIKKENBERG

HET HOOGSTE GOED DEEL 2 SERIE: AL UW WONDEREN VERTELLEN

Mieke van Steenis - van den Dikkenberg

Catalogus 2019-2020  Leesboeken

In deze serie zijn waargebeurde verhalen

Het hoogste goed

opgenomen die allemaal getuigen van wonderen in het leven van Gods kinderen. Soms gebruikt Hij heel eenvoudige middelen om hun te onderwijzen of te helpen in zorgen of bij ziekte. Jong en oud, rijk of arm, allen die hun hoop op de Heere stellen, maakt Hij niet beschaamd.

Het hoogste goed

Serie: Al Uw wonderen vertellen deel 2

De verhalen in dit deeltje gaan onder andere over: het gebed van dominee Boone dat niet verhoord werd, hoe spotters in de oorlog door de Heere gestraft werden, hoe de oude man in het noorden van Engeland door de Heere bekeerd werd en de Bijbel toen met ‘nieuwe’ ogen ging lezen. En hoe het huis en de bezittingen van Koos Vrolijk wonderlijk gespaard bleven bij een grote brand.

Mieke van Steenis-van den Dikkenberg

De verhalen zijn eenvoudig verteld voor jonge kinderen. VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Geb. 48 blz. ISBN 978 94 6370 076 4 Prijs: € 12,90

9

54

789463

700764


A. DEN UIL-VAN GOLEN

Catalogus 2019-2020  Leesboeken

VADER, IK BEN GUDO

Het wordt heel stil in de keuken en Kees en Joost Het wordt heel stil in de keuken en Kees en Joost kijken

kijken moeder Wat zou zijn? er toch gebeurd zijn? moeder aan. Wataan. zou er toch gebeurd ‘Kom maar even mee,’ zegt de boerin zacht tegen Gudo.

‘KomZemaar even mee,’ zegt de tegen neemt hem mee naar de bijkeuken en boerin wacht tot hijzacht wat rustiger wordt.

Gudo. hem mee naar de ‘Is bijkeuken en wacht DanZe legtneemt ze haar hand op zijn hoofd en vraagt: er iets gebeurd?’

tot hij wat rustiger wordt. Voor Gudo, een arme jongen van elf, is het leven hard.

DanSchillen legt ze haar hand op klus. zijnMaar hoofd enzijnvraagt: ‘Is er ophalen is zijn dagelijkse wat doet vader eigenlijk? En waarom leven ze zo afgezonderd? iets gebeurd?’ In ‘Vader, ik ben Gudo’, een verhaal van vroeger, ervaart Gudo dat er mensen zijn die om hem geven. En: dat er Iemand is Die naar hem omziet.

Voor Gudo, een arme jongen van elf, is het leven hard. Schillen ophalen is zijn dagelijkse klus. Maar wat doet zijn vader eigenlijk? En waarom leven ze zo afgezonderd? In Vader, ik ben Gudo, een verhaal van vroeger, ervaart Gudo dat er mensen zijn die om hem geven. En: dat er Iemand is Die naar hem omziet.

www.gebrkoster.nl

AVI E5 GEBR. KOSTER – BARNEVELD

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

AVI E5 Geb. 90 blz. ISBN 978 94 6370 043 6 Prijs: € 8,95

9

789463

700436

55


SJOERD VEENMAN

DE TERRORIST

De terrorist

Catalogus 2019-2020  Leesboeken

In hun kogelwerende vesten zien de mannen van het AT er futuristisch uit. Drie van hen stormen naar de voordeur, anderen rennen over de groenstrook naast de woning in de richting van de achterzijde, terwijl er ook een aantal achterblijven, hun wapens in de aanslag. Met een hoop lawaai wordt de voordeur ingeramd en vlak daarna klinkt een schot. Vijf seconden later nog een … Inspecteur Maritz voelt de neiging om uit zijn auto

SJOERD VEENMAN

te springen en naar het huis te rennen, maar hij beheerst zich. Ineens voelt hij een por in zijn zij. ‘Kijk eens achteruit,’ zegt Evelien. Als de politie te horen krijgt dat er in Almere een terroristische cel actief is, bevindt het korps zich al snel in de hoogste staat van paraatheid. Zeker

SJOERD VEENMAN

De terrorist

nadat inspecteur Maritz met hulp van de AIVD op het spoor komt van een teruggekeerde IS-strijder. Deze jonge terrorist blijkt een grote bedreiging

Een zaak voor inspecteur Maritz

voor de veiligheid te vormen …

RECENT VERSCHENEN

Pb. 125 blz. ISBN 978 94 6370 030 6 Prijs: € 10,00

9

56

789463

700306


LENA VISSER-OSK AM/MARJAN KOUDIJS

JASPER IN DE DIERENTUIN DEEL 6 Catalogus 2019-2020  Leesboeken

SERIE: THEMATISCHE PRENTENBOEKJES

Samen met opa en oma naar de dierentuin. Wat een feest! Ze gaan met alle kinderen in een grote bus. Sofie mag ook mee. Zwaaien maar. Wat zijn er veel dieren: apen, zebra’s, olifanten, leeuwen en giraffen. Maar waar is opa …?

Joke Krijgsman (KOC Diensten, Veenendaal) en Mieneke Verhagen-Mulder (Calvijnschool, Ederveen) voegden informatie voor ouders, kijk- en voorleestips en vragen aan het verhaal toe.

Jasper in de dierentuin

Het is de bedoeling dat de serie uit twaalf deeltjes

Lena Visser-Oskam & Marjan Koudijs

gaat bestaan. Deze serie prentenboekjes is een initiatief van de Calvijnschool te Ederveen en sluit aan bij het programma Opstapje van het Nederlands Jeugd Instituut.

Serie prentenboeken met voorleestips! VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Geb. 36 blz. ISBN 978 94 6370 077 1 Prijs: € 9,95

jasper kleurboek

kleurboek van:

........ ........

........ ........

Er komt ook een Jasper MEMO spel!

........ .......

met gratis Jasper-kleurboek

ISBN 978 94 6370 078 5 9

789463

Prijs: € 12,95

700771

Verschijnt D.V. december

57


ELLIENE VAN DER WELLE

TWEE JONGE ZENDELINGEN

van twee broertjes die vanuit de havenstad Tyrus

Twee jonge zendelingen

Elliene van der Welle

Catalogus 2019-2020  Leesboeken

Dit waargebeurde verhaal vertelt de geschiedenis met hun oom een reis maken. Als de kapitein onderweg besluit om af te meren aan een onbekende oever om vers drinkwater in te nemen, wordt de bemanning zonder pardon vermoord. Alleen de beide broers blijven ongedeerd en worden overgebracht naar het koninklijk paleis. Twee jonge zendelingen

Daar worden ze goed behandeld en mogen ze in die heidense omgeving het Evangelie brengen. De Heere heeft door eenvoudige middelen grote dingen gedaan. Ruim driehonderd jaar na Christus’ omwandeling op aarde mag door twee kinderen het Evangelie verkondigd worden.

Elliene van der Welle

VERSCHIJNT D.V. SEPTEMBER

Geb. 94 blz. ISBN 978 94 6370 040 5

Een waargebeurd verhaal verteld voor

Prijs: € 14,90

jonge kinderen. Rijk geïllustreerd door Rino Visser.

58


JANNEKE WIEGERS

mam weet het niet.

maar maar tim, magtim, dat wel …? dat mag

wel …?

Een eenvoudig verhaaltje voor kinderen die net een paar weken leesonderwijs hebben gehad; zonder tweeklanken of dubbele medeklinkers.

mag dat wel tim?

tim loopt met puk in het bos. tim heeft wat mee. mam weet het niet. het wat zit mee. in de zak. tim heeft het zit in de zak. mam mag het niet zien. mam mag het niet zien. tim pakt het en dan … tim pakt het en dan …

mag dat wel tim?

Janneke Wiegers

timdat looptwel met puk in het bos. mag tim?

Voor beginnende lezertjes

Een -zelfleesboekje GEBR. KOSTER BARNEVELD

voor beginnertjes: alleen

Janneke Wiegers

woorden van één lettergreep, zonder tweeklanken, behalve de ie.

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

AVI Start Geb. 38 blz.

Een zelfleesboekje voor beginnertjes:

ISBN 978 94 6370 048 1

alleen woorden van één lettergreep,

Prijs: € 5,90

zonder tweeklanken, behalve de ie.

59

Catalogus 2019-2020  Leesboeken

MAG DAT WEL, TIM?


HERDRUKKEN

s tien jaar als ze besluit om voor een Bijbel te Bijbels zijn erg duur en bijna niet te krijgen. Mary wil dolgraag een eigen Bijbel om er te kunnen lezen. In haar vrije tijd doet ze m zoveel mogelijk karweitjes. Maar veel vrije ft ze niet. Ze gaat naar school en helpt haar r. Mary lukken om voldoende geld bij elkaar en? En zal er echt nog een Bijbel voor haar

Een Bijbel voor Mary Jones

Bijbel voor Mary Jones

Een Bijbel

voor Mary Jones Opnieuw verteld voor kinderen door Lena Visser-Oskam

chtige prentenboek vertelt het waarde verhaal van Mary Jones.

Lena Visser-Oskam

www.gebrkoster.nl

Met illustraties van Fija Philips-Meijer

KOSTER - BARNEVELD

MARY JONES EN HAAR BIJBEL

PRENTENBOEK (2E DRUK)

Mary is tien jaar als ze besluit om voor een Bijbel te sparen. Bijbels zijn erg duur en bijna niet te krijgen. Maar Mary wil dolgraag een eigen Bijbel om er zelf in te kunnen lezen. In haar vrije tijd doet ze daarom zoveel mogelijk karweitjes. Maar veel vrije tijd heeft ze niet. Ze gaat naar school en helpt zoveel mogelijk haar moeder. Zal het Mary toch lukken om voldoende geld bij elkaar te krijgen? En zal er echt nog een Bijbel voor haar zijn? Geb. 48 blz. ISBN 978 90 5551 742 8 Prijs: € 14,90

Catalogus 2019-2020  Leesboeken

DIT TEKE KL A A SSE-DEN HA AN

BRAND VAN BRAKEL

(2E DRUK)

Dit prentenboek vertelt op een eenvoudige wijze het waargebeurde verhaal over de brand van Brakel in 1911. Het dorpje Brakel wordt door een grote vuurramp getroffen. Lena houdt vol dat ze haar huis niet uit hoeft van de Heere. Ze gelooft dat de Heere haar zal bewaren voor het gevaar. In dit boek lees je hoe Lena van Balen met haar zieke man op een wonderlijke manier door de Heere wordt bewaard. AVI M3 Geb. 55 blz. ISBN 978 90 5551 784 8 Prijs: € 14,90

Mieke van Steenis - van den Dikkenberg

opgenomen die eere doet in het j heel eenvoue helpen in

op op de Heere

Hoop op God

de zieke koeien beter werden, aard werd toen Londen door de d, een jongevoor eten kon brachten.

MIEKE VAN STEENIS-VAN DEN DIKKENBERG

HOOP OP GOD (2E DRUK)

Hoop op God Serie: Al Uw wonderen vertellen deel 1

onge kinderen.

www.gebrkoster.nl

789055

LENA VISSER-OSK AM

519941

Mieke van Steenis-van den Dikkenberg

serie: Al Uw wonderen vertellen – deel 1

In deze serie zijn waargebeurde verhalen opgenomen die allemaal getuigen van wonderen in het leven van Gods kinderen. Soms gebruikt Hij heel eenvoudige middelen om hun te onderwijzen of te helpen in zorgen of bij ziekte. Jong en oud, rijk of arm, allen die hun hoop op de Heere stellen, maakt Hij niet beschaamd. De verhalen zijn eenvoudig verteld voor jonge kinderen. Geb. 48 blz. ISBN 978 90 5551 994 1 Prijs: € 12,90 A . DEN UIL-VAN GOLEN

HET VERHOORDE GEBED (2E DRUK)R

oest er niet aan den-

aan. Want wat zou

een armoedig huis-

A. den Uil-van Golen

weinig thuis is. Door slot en vertrouwt hij eeft een zwakke gewen op God. Greetje is voor haar moeder. om hem te helpen in

et bos? En hoe komt

www.gebrkoster.nl

9

789055

519897

enny de hutbewoonster werd geboren in 1784, n een dorpje op het eiland Wight, aan de zuidkust an engeland. Haar echte naam was Jane squibb. enny’s ouders waren arm en gingen nooit naar e kerk. Het dorpje waar Jenny woonde, was de erste gemeente van ds. richmond. Hij leerde enny kennen toen ze 12 jaar was en iedere week met andere kinderen meeging naar de catechisatie. toen Jenny ziek werd bezocht ds. richmond haar huis. deze bezoeken werden voor hem onvergetelijk. Hij merkte dat de Heere in het hart van Jenny werkte. tot haar sterven bezocht hij haar regelmatig en deze bezoeken hadden voor hem grote waarde. toen Jenny op 30 januari 1799 stierf was aar laatste woord: ‘vrede.’ daarmee mocht zij de rede bedoelen, die alle verstand te boven gaat.

Gebr. Koster - barneveld

Jenny,

de hutbewoonster

opnieuw verteld voor kinderen door Krijnie Fris

K. FRIS

JENNY DE HUTBEWOONSTER (4E DRUK)

Krijnie Fris

n dit boek is de geschiedenis van Jenny eenvoudig averteld voor jonge kinderen.

Jenny, de hutbewoonster

Jenny, de hutbewoonster

A. den Uil-van Golen

Greetje woont met haar ouders in een armoedig huisje, diep in het bos. Haar vader is een sterke man die weinig thuis is. Door een groot verdriet zit zijn hart op slot en vertrouwt hij niemand meer. Greetjes moeder heeft een zwakke gezondheid, maar een sterk vertrouwen op God. Greetje gaat niet naar school, ze zorgt thuis voor haar moeder. Vader vindt dat ze oud genoeg is om hem te helpen in het bos. Maar wat doet vader ’s nachts in het bos? En hoe komt hij ineens aan dat geld? En dan … Een verhaal dat speelt rond 1850. Geb. 88 blz. ISBN 978 90 5551 989 7 AVI M6 Prijs: € 7,95

www.gebrkoster.nl

Met illustraties van Fija Philips-Meijer

Jenny de hutbewoonster werd geboren in 1784, in een dorpje op het eiland Wight, aan de zuidkust van Engeland. Jenny’s ouders waren arm en gingen nooit naar de kerk. Het dorpje waar Jenny woonde, was de eerste gemeente van ds. Richmond. Toen Jenny ziek werd bezocht ds. Richmond haar thuis. Deze bezoeken werden voor hem onvergetelijk. Hij merkte dat de Heere in het hart van Jenny werkte. Geb. 48 blz. ISBN 978 90 5551 547 9 Prijs: € 14,90

60


SLA OM VOOR DE BESTELLIJST VAN ALLE NIEUWE UITGAVEN 

61


BESTELLIJST THEOLOGIE AANTAL

Bestellijst 2019-2020 Theologie

AUTEUR

TITEL

ISBN

PRIJS

predikanten Ger. Gem.

Bij het geopende Woord - 13e jaargang

94 6370 042 9

13,95

november

ds. J. van Belzen

Bij deze dingen leeft men

94 6370 027 6

11,90

verschenen

ds. P. Blok

David, de zoon van Isai - deel 7

94 6370 026 9

14,90

verschenen

ds. B.J. van Boven

Een getrouw Hogepriester

94 6370 055 9

39,50

november

Faith Cook

Pelgrim zonder vrees

94 6370 056 6

34,90

december

C. Dubbeld

Bekeer mij…

94 6370 049 8

16,90

november

SCCGG

De Rechte leer verklaard

94 6370 022 1

9,95

verschenen

Hollandse oudvaders

Der vaderen erfenis - deel 24

94 6370 039 9

13,75

oktober

ds. A. Geuze

Dwing hen in te komen…

94 6370 057 3

15,90

oktober

Martijn den Haan

Op hogen toon (klavarscribo)

94 6370 020 7

15,95

oktober

ds. J. van Haaren

Zaaien - Groeien - Oogsten

94 6370 050 4

12,50

oktober

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Blijde moeder

94 6370 029 0

12,90

verschenen

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Bijbel belangrijkste boek

94 6370 069 6

4,95

oktober

Andrea van Hartingsveldt-Moree

U dank bewijzen

94 6370 070 2

4,95

oktober

A. Hellenbroek

De Kruistriomf van Vorst Messias

94 6370 024 5

34,95

november

R. Hill

Diepten Gods

94 6370 058 0

19,90

oktober

J. van ‘t Hul

De stille aartsvader

94 6370 025 2

15,90

verschenen

drs. J.C. de Jonge

Verdragende elkander in liefde

94 6370 044 3

9,90

J.A. Jobse (red.)

De kudde Uwer erfenis

94 6370 047 4

32,50

verschenen

ds. D.E. van de Kieft

Predik het Woord

94 6370 028 3

13,50

verschenen

ds. J. Koster

Rechtvaardig voor God**

94 6370 059 7

5,95

Petrus van Mastricht

Theoretisch-praktische godgeleerdheid

90 5551 969 9

195,00

u tekent in op de set; wordt per deel uitgeleverd

VERSCHIJNT*

oktober

oktober deel 3, november

ds. P. Melis

Om te verkondigen dat de HEERE recht is

94 6370 053 5

14,90

oktober

ds. M. Mondria

Een vast fundament

94 6370 060 3

14,50

november

ds. J. Pannekoek

Eerste achttal preken

94 6370 061 0

14,90

november

N. Verdouw

Gij hebt mijn omzwerven geteld

94 6370 062 7

15,90

december

ds. G. Pater

De Gezondene des Vaders

94 6370 045 0

12,90

oktober

ds. C. de Ridder

Heilsverwachting

94 6370 063 4

15,90

november

L.M.P. Scholten

Om de zuivere waarheid

94 6370 052 8

15,90

oktober

ds. A. Schot

Wat hebben deze schapen gedaan

94 6370 051 1

9,95

ds. A. Schultink

De Heidelbergse Catechismus - deel 1

94 6370 034 4

34,50

oktober

predikanten Ger. Gem. in Ned.

Uw Waarheid zal bestaan - deel 2

94 6370 038 2

15,50

oktober

D.J. Vogelaar

Handboek voor de catecheet

94 6370 064 1

34,90

november

L. Vogelaar

Een vriend een metgezel

94 6370 065 8

19,90

oktober

ds. D. de Wit

Kinderen in de Bijbel - Nieuwe Testament

94 6370 066 5

12,90

december

november

40 jaar

SVP VOLLEDIG INGEVULD BESTELFORMULIER MAILEN NAAR: UITGEVERIJ@GEBRKOSTER.NL 62


BESTELLIJST LEESBOEKEN AUTEUR

TITEL

ISBN

PRIJS

VERSCHIJNT*

Corrie van der Bas

Pelgrimsreis van Mary Bunyan**

64 6370 068 9

19,90

oktober

Janwillem Blijdorp

De dolende ruiter - deel 8

94 6370 054 2

15,90

oktober

C. van den End

lu en lot op het vlot

94 6370 036 8

7,90

verschenen

Nellie van Leerdam

Wie is rijk?

94 6370 037 5

8,95

verschenen

Kerstverhalen

Vragen naar die ene Naam

94 6370 071 9

4,95

november

Sarie van Ledden-Vis

Een Helper in nood

94 6370 067 2

14,90

oktober

Sarie van Ledden-Vis

Zwerfmeisje

94 6370 041 2

7,25

oktober

Ria Mourits-den Boer

Zanta’s vlucht

94 6370 072 6

7,95

oktober

W.H. van Oostrum

Wonderlijke wegen**

90 5551 333 8

14,90

verschenen

ds. L. Richmond

De dochter van de veehouder**

90 5551 743 5

9,90

verschenen*

C. van Rijswijk

William en het verboden Boek - deel 32

94 6370 033 7

6,75

verschenen

C. van Rijswijk

Jakob en Ezau strijdend om de zegen - deel 28

94 6370 046 7

7,25

oktober

C. van Rijswijk

De man naar Gods hart - deel 12

94 6370 031 3

11,50

oktober

C. van Rijswijk

Heraut van het kruis

94 6370 073 3

11,90

november

C. van Rijswijk

Veilig op de rots

94 6370 074 0

9,90

november

Ada Schouten-Verrips

Bommen in de nacht

94 6730 075 7

11,50

oktober

Mieke van Steenis

Het hoogste goed - deel 2

94 6730 076 4

12,90

november

A. den Uil-van Golen

Vader, ik ben Gudo

94 6730 043 6

8,95

Sjoerd Veenman

De terrorist

94 6730 030 6

10,00

Lena Visser-Oskam

Jasper in de dierentuin - deel 6

94 6370 077 1

9,95

oktober verschenen oktober

Jasper MEMO spel

94 6370 078 8

12,95

december

Elliene van der Welle

Twee jonge zendelingen

94 6730 040 5

14,90

september

Janneke Wiegers

mag dat wel, tim?

94 6730 048 1

5,90

oktober

Krijnie Fris

Jenny de hutbewoonster

90 5551 547 9

14,90

oktober

Lena Visser-Oskam

Mary Jones en haar Bijbel

90 5551 742 8

14,90

oktober

Ditteke Klaase-den Haan

Brand van Brakel

90 5551 784 8

14,90

verschenen

Mieke van Steenis

Hoop op God - deel 1

90 5551 994 1

12,90

verschenen

A. den Uil-van Golen

Het verhoorde gebed

90 5551 987 7

7,95

verschenen

HERDRUKKEN

* verschijningsdata onder voorbehoud

** Actieprijs tot 31.12.2019

Naam .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Adres .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Postcode/Woonplaats

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bestelling:

 rechtstreek via Gebr. Koster

 via CBC ‘t Gulden Boek .............................................. ex. Jeugdboekenfolder .............................................. ex. Folder najaarsaanbieding

63

Bestellijst 2019-2020  Leesboeken

AANTAL


Uitgeverij

Boekhandel

Gebr. Koster Nairacstraat 17 - 3771 AW Barneveld Telefoon (0342) 41 69 86 - www.gebrkoster.nl

Profile for gebrkoster

Catalogus 2019/2020  

Catalogus 2019/2020

Catalogus 2019/2020  

Catalogus 2019/2020