Catalogus 2023/2024

Page 1

Catalogus

Een compleet overzicht met alle leverbare titels

Met o.a. 20232024

Schrijf u in op onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe uitgaven en aanbiedingen. Ga daarvoor naar:

www.gebrkoster.nl

Informatie

Voor het bestellen van en informatie over onze uitgaven kunt contact opnemen met:

Uitgeverij Gebr. Koster

Bezoekadres: Nairacstraat 17 3771 AW Barneveld

T. (0342) 41 69 86

E. uitgeverij@gebrkoster.nl

Bij rechtstreekse bestellingen leveren wij aan de boekhandel franco per vervoerscentrale. Per post of bode worden vrachtkosten in rekening gebracht.

Al onze uitgaven zijn ook leverbaar via C.B.C. ’t Gulden Boek B.V. te Houten.

Aan particulieren worden bij bestellingen beneden de factuurwaarde van € 35,00 de verzendkosten gedeeltelijk in rekening gebracht.

Jaarlijks verschijnt ook een kinderboekenfolder waarvan, op verzoek, meerdere exemplaren gratis verstrekt worden.

Prijswijzigingen en verschijningsdata van alle in deze fondslijst genoemde titels worden voorbehouden.

Catalogus 2023-2024 2

theologie Nieuwe uitgaven

3

De woestijnreis van een bijwoner

Leven en werk van ds. P. Blok

Ds. P. Blok was een bekend en markant prediker. Hij behoorde tot het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten, maar doordeweeks vielen kerkmuren weg.

Bijna zestig jaar lang klonk zijn stem vanaf kansels in heel Nederland. Ook met zijn pen legde hij in een reeks boeken en een stroom artikelen de goudmijn van Gods Woord open.

De prediking van ds. Blok werd gekenmerkt door een gedegen Schriftonderzoek. De getrokken geestelijke lessen daaruit waren vol onderwijs voor Gods volk. Zijn belezenheid en levenservaring mocht hij inbrengen in verschillende deputaatschappen en in het maatschappelijk leven. Daarnaast was hij intensief betrokken bij de Gereformeerde Bijbelstichting en de John Bunyanstichting. Ondertussen verloor hij zijn gezin en familie niet uit het oog. Al deze arbeid (en meer) wordt in deze levensschets beschreven. Door ds. Blok zelf zoveel mogelijk aan het woord te laten, heeft dit boek het karakter gekregen van een autobiografie. Dat was ook het oogmerk van deze bij velen geliefde woestijnreiziger.

Gebonden, ca. 425 bladzijden

ISBN 9789463702331

Prijs ca. € 37,50

9 789463 702331
nieuwe uitgave | theologie
VERSCHIJNT D.V. OKTOBER
4

DIVERSE PREDIKANTEN GEREFORMEERDE GEMEENTEN

Bij het geopende Woord

Bijbels dagboek 17e jaargang

Bij het geopende Woord is een Bijbels dagboek geschreven door diverse predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten. Alle scribenten behandelen per maand een onderwerp, zoals: David, Jozua, koning Josafat, maar ook onderwerpen als: De Fillipenzenbrief, Het Hooglied enz.

Aan dit dagboek werkten mee: ds. G.J. van Aalst, ds. K. Boeder, ds. P. den Haan, ds. J.B. Huisman, ds. J.M.D. de Heer, ds. M. Karens, ds. S. Maljaars, ds. J. Schipper, ds. J.W. Verweij, ds. P.C. Vlot en ds. D. de Wit.

De maand oktober is gevuld met meditatieve gedachten van wijlen ds. A. Hoogerland en gaan over het leven van David vanuit Psalm 25 en 2 Sam. 23:5.

De bijdragen voor de feestdagen zijn door ds. C. Hogchem verzorgd.

Ook beschikbaar in gesproken vorm via de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden te Ermelo (tel. 0341-56 54 99).

Gebonden, 378 bladzijden

ISBN 9789463702317

Prijs € 15,90

9 789463 702317

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER
Catalogus 2023-2024 5

In Hem is geen onrecht

Overdenkingen bij de Dordtse Leerregels

Dit boek bevat overdenkingen over de Dordste Leerregels, gehouden op avonden van vrijwilligerscatechisatie in De Valk–Wekerom. Na een overdenking rond de geschiedenis van de Dordtse Synode en de Dordtse Leerregels worden de hoofdstukken mediterend overdacht.

Hoe helder hebben onze vaderen het eenzijdig genadewerk Gods in de harten van in zichzelf dode zondaren verwoord. De verkiezing van de Vader als de bron, waar alles uit voortkomt. De verzoening door voldoening van de Zoon, waar alles op rust. De zaligmakende werking van de Heilige Geest, waardoor alles wordt toegepast in het hart.

Op pastorale wijze wordt in onze Dordtse Leerregels niet alleen geleerd hoe het is, maar ook aangewezen hoe het gaat als God een mens trekt uit de macht der duisternis en brengt tot Zijn wonderbaar licht.

VERSCHIJNT D.V. DECEMBER 2023/JANUARI 2024

Gebonden, ca. 350 bladzijden

ISBN 9789463702294

Prijs ca. € 29,90

9 789463 702294
nieuwe uitgave | theologie
6
Ds. B.J. van Boven is sinds 2002 predikant van de Gereformeerde Gemeente te De Valk-Wekerom.

Geschonken Geschriften - deel 3

Preken van oudvaders voor vandaag

Geschonken Geschriften is een prekenserie van bekende en minder bekende oudvaders. Deze preken zijn zorgvuldig geselecteerd en hertaald door de redactiecommissie van het Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. De oudvaders brachten een evenwichtige Bijbelsbevindelijke prediking. Zij schonken aandacht aan een grondige tekstuitleg, die gepaard ging met pastorale aanwijzingen tot onderwijs, ontdekking en besturing.

Voorafgaand aan elke preek wordt een korte schets gegeven van de betreffende predikant, met daarbij een passende illustratie.

De preken zijn geschikt voor de leesdiensten, maar ook voor persoonlijk gebruik.

In dit deel zijn preken opgenomen van: ds. W à Brakel, ds. C.S. Duijtsch, ds. A. Hellenbroek, ds. P. Hulsius, ds. H.R. van Lier en ds. J.P. Schiffart.

Gebonden, 140 bladzijden

ISBN 9789463702645

Prijs ca. € 14,90

9 789463 702645

--
VERSCHIJNT D.V. OKTOBER
Catalogus 2023-2024 7

Deze bundel wordt uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente te De Valk-Wekerom.

Druiven van de wijnstok

52 wekelijkse meditaties

Op 10 november 1983 werd de Gemeente De Valk-Wekerom geïnstitueerd; ontstaan uit de moedergemeente Barneveld-Centrum. De Heere plantte een wijnstok. Die wijnstok mocht groeien. De gemeente werd groter en groter. Inmiddels mag de gemeente haar 40-jarig bestaan herdenken. Bovenal gaf de Heere Zijn Woord, als een reuke des levens ten leven of als een reuke des doods ten dode. Dat onderscheid wordt ook getekend in deze bundel meditaties. Als de Heere Zijn Woord door de Geest toepast aan het hart, dan zal het ook vruchten voortbrengen. Dat was en is het uitzien van de predikanten die aan de gemeente verbonden werden.

In deze bundel is rekening gehouden met het kerkelijk jaar.

Gebonden, ca. 185 bladzijden

ISBN 9789463702669

Prijs € 17,50

9 789463 702669
nieuwe uitgave | theologie
DS. B.J. VAN BOVEN – DS. W. HAGE – DS. G. MOUW
8
VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Het Hooglied van Sálomo

Vier delen

Het Hooglied van Sálomo bevat 112 verhandelingen over het Bijbelboek Hooglied. Vers voor vers wordt verklaard in verhandelingen die qua omvang het midden houden tussen een meditatie en een preek. Ze zijn zeer geschikt voor Bijbelstudie, maar vooral ook als meditatie ‘onder bijzondere snippertijden’, zoals de auteur het noemt. Ofwel op de stille momenten van de dag. Ook zijn sommige preken geschikt voor de leesdiensten. VERSCHIJNT

Project: Heruitgave van alle werken van Abraham Hellenbroek.

In samenwerking met de Stichting Gereformeerd Erfgoed werken wij aan de heruitgave van alle werken van Abraham Hellenbroek.

Na de heruitgave van zijn Kruistriomf van Vorst Messías is besloten om het hele werk van deze begaafde predikant opnieuw uit te geven in een leesbare en tegelijk betrouwbare hertaling.

Op het programma staan:

- De Kruistriomf van Vorst Messías (46 lijdenspreken) - verschenen.

- Het Hooglied van Sálomo - 4 delen (112 verhandelingen over het Hooglied) D.V. 2023.

- Bijbelse keurstoffen 4 delen - (180 preken)

D.V. 2024

- De Evangelische Jesaja - 6 delen (212 verhandelingen over het Bijbelboek Jesaja) D.V. 2025

- Nuttige mengelstoffen (54 preken) D.V. 2025

Gebonden, compleet in 4 delen ca. 2000 blz.

ISBN 9789463701815

Prijs € 159,50

Bij intekening op AL DE WERKEN VAN A. HELLENBROEK (16 delen) € 149,50

9 789463 701815

D.V. OKTOBER 2023
Catalogus 2023-2024 9

En legde het aan de voeten der apostelen

oses, toegenaamd Barnabas, was een sieraad in Gods kerk. Dat blijkt uit het laatste vers van Handelingen 4: ‘Alzo hij een akker had, verkocht [dien], en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen.’ Dit goede werk was een kostelijke vrucht van de Heilige Geest. Gaat het in Handelingen 5 ook over een goed werk? Het leek er veel op. Ook Ananías verkocht een stuk land en legde – zo het scheen – heel de opbrengst aan de voeten van de apostelen. Maar het was nabootsing. Met medeweten van zijn vrouw Saffira had hij een deel van de prijs voor zichzelf gehouden. Op ontzaglijke wijze bleek dat zij de Heilige Geest gelogen hadden.

In Handelingen 9 staan vier verzen over Enéas te Lydda. Zijn benen waren verlamd. Er gebeurden veel wonderen in die dagen. Zou Enéas ook een beurt krijgen?

Gebonden, 120 bladzijden

ISBN 9789463702300

Prijs € 13,90

9 789463 702300

nieuwe uitgave | theologie
J-GESCHENKBOE K J E -EOBKNEHCSEG K J E RECENT VERSCHENEN
10
Ds. C. Hogchem is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Aalburg. Eerder diende hij de gemeenten van Borssele, Barneveld en Genemuiden.

Het Kind van Bethlehem

Vijf preken over Matthéüs 2

Matthéüs 2 begint met de geschiedenis van de wijzen uit het oosten. Zij zijn op reis gegaan omdat ze de ster hadden gezien van de geboren Koning. In de weg van Gods voorzienigheid zijn ze niet rechtstreeks naar Bethlehem gegaan. Ze werden geleid via Jeruzalem. Op Gods tijd zijn ze bij het Kindeke in de kribbe gebracht. Vol verwondering hebben ze zich daar aan Zijn voeten neergebogen. Daar zijn hun harten opengegaan.

Het hoofdstuk vervolgt met de droeve geschiedenis van Christus’ vlucht naar Egypte. Reeds als kind was Hij de Man van smarten. Het tekent ons dat Hij waarlijk de ganse tijd Zijns levens op aarde heeft geleden. Satan heeft de hele adventstijd alles op alles gezet om het Zaad van de vrouw in de kiem te smoren. Dat is hem niet gelukt. Tandenknarsend is hij daarmee doorgegaan zodra Christus als de Zaligmaker in deze wereld was ingetreden. De moordzuchtige koning Herodes is eveneens door satan gebruikt als een instrument. Maar het is ook hem niet gelukt. De Heere volvoert Zijn raad. De zaligheid van de Kerk ligt vast in Christus.

In vijf preken behandelt ds. A.T. Huijser bovenstaande stof. De preken die veel geestelijk onderwijs bevatten, zijn geschikt voor de leesdiensten, maar ook voor persoonlijk gebruik.

Gebonden, 143 bladzijden

ISBN 9789463702355

Prijs € 13,90

. 9 789463 702355
Ds. A.T. Huijser (1978) is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Rijssen-Noord. Eerder diende hij de gemeente van Sliedrecht.
Catalogus 2023-2024
DS. A.T. HUIJSER
VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER -GESCHENKBOE K J E -EOBKNEHCSEG K J E 11

J. van ’t Hul was kerkredacteur bij het Reformatorisch Dagblad. In een reeks boeken beschrijft hij op zijn geheel eigen wijze geschiedenissen van Bijbelse personen uit zowel het Oude als Nieuwe Testament.

Koningin van Perzië

Het leven van koningin Esther

Het Bijbelboek ‘Esther’ is op het eerste gezicht geen stichtelijk boek. Het is het enige Bijbelboek waarin niet één keer Gods Naam wordt genoemd. Toch is God Degene die op iedere bladzijde nadrukkelijk aanwezig is. Zijn hand schrijft deze geschiedenis.

De hoofdfiguur is Esther, een Joods meisje. In de weg van Gods Voorzienigheid wordt ze koningin van het oude Perzië. Ze is het middel in Gods hand om de uitroeiing van haar volk Israël te voorkomen.

Recent verscheen:

Ontferm U mijner

Zieken in het Markusevangelie

Dit boek beschrijft twaalf genezingen, vanuit het Bijbelboek Markus.

Geb. 157 blz.

ISBN 9789463702218

Prijs € 16,90

Gebonden, 127 bladzijden

ISBN 9789463702362

Prijs ca. € 15,90

9 789463 702362
nieuwe uitgave | theologie
J. VAN ’T HUL
VERSCHIJNT D.V. OKTOBER 12

Beloofde verlossing

Preken over Éxodus 1 - 3

Ds. D.E. van de Kieft heeft zes preken gehouden over Éxodus 1, 2 en 3. In deze hoofdstukken vinden we de wonderlijke, maar ook onbegrepen wegen waarlangs de Heere zowel het volk van Israël als hun toekomstige verlosser Mozes heeft geleid.

In deze Schriftuurlijk-bevindelijke preken is voor Gods volk lering en geestelijk onderwijs te vinden, maar ook liggen er lessen in voor het dagelijkse leven van ieder mens. De rode draad is dat de Heere de Getrouwe is, Die Zijn beloften aan Zijn volk vervult, maar wel op Zijn tijd.

Gebonden, 139 bladzijden

ISBN 9789463702225

Prijs € 15,90

9 789463 702225

Catalogus 2023-2024
DS. D. E. VAN DE KIEFT
RECENT VERSCHENEN 13
Ds. D.E. van de Kieft (1967) is predikant van de Gereformeerde Gemeente in Nederland op Urk

Een trouw dienaar

Het leven van Justus Vermeer

Zijn naam is nog altijd bekend, maar wie was mr. Justus Vermeer eigenlijk?

Dit boek neemt de lezer en de kijker mee naar het leven van een trouw dienaar van God. Naar zijn werk, zijn familie, zijn stad en zijn tijd. Maar vooral naar hem als diaken, ouderling en oefenaar. Omdat er niet eerder een levensgeschiedenis van hem is verschenen, moest de auteur grondig speurwerk verrichten. Dat bracht verrassend veel feiten aan het licht. Dr. W. Fieret las mee en gaf adviezen.

Het nauwe leven met de Heere, de gebedsworstelingen in meerdere opzichten, de toewijding in zijn ambtelijke werk, de diepe zorg over land en kerk, de omgang met Gods volk, de gezegende sterfbedden: het zijn allemaal zaken die hun grote actualiteit behouden.

Het doel van de schrijver is om met dit verantwoorde verhaal een boodschap mee te geven. Jong en oud kan lezen hoe goed en rijk het is om de Heere te dienen. Eenvoudig verteld. Met veel illustraties.

De auteur is als pastoraal werker verbonden aan Cedrah en ouderling van de Gereformeerde Gemeente van Werkendam.

Gebonden, 190 bladzijden

ISBN 9789463702232

Prijs € 22,90

702232
9 789463
nieuwe uitgave | theologie
RECENT VERSCHENEN 14

Christus ingeplant

Verkenningen in leven en werk van dr. Alexander Comrie

(1706-1774) een scholastiek theoloog

De meeste mensen denken bij de naam van dr. Alexander Comrie (1706-1774) aan het

‘A.B.C. des geloofs’ en de ‘Eigenschappen des geloofs’. Deze boeken zijn net als zijn ‘Verzameling van leerredenen’ recent hertaald en daardoor toegankelijker voor een breder publiek. Comries boodschap kan in een enkele zinnen worden samengevat: God rechtvaardigt Zijn uitverkorenen als goddelozen. Hij plant ze in het uur van de inwendige roeping Christus in en vanaf dat moment leeft die uitverkorene uit Christus en verenigt hij zich meer en meer met Hem door de daden van het geloof

In dit boek gaat de auteur, naast een beknopte biografie, in op Comries eigen werken en de vertalingen van andere theologen die hij verzorgde. Uitgebreid komt het conflict met de Leidse professoren en de strijd over Comries rechtvaardigingsleer aan de orde. De invloed van Holtius blijkt veel beperkter te zijn dan tot nu toe steeds werd gedacht. Comrie stelde in de 18e eeuw de ‘oude’ gereformeerde theologie weer in het middelpunt. Hij maakte in de uitleg daarvan gebruik van de scholastiek en filosofie.

Gebonden, ca. 600 bladzijden

ISBN 9789463702379

Prijs ca. € 39,90

9 789463 702379

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER
Catalogus 2023-2024
15
J.H. Madern is ouderling in de Gereformeerde Gemeente te Stolwijk. Hij werkte ruim 10 jaar aan deze studie. Eerder publiceerde hij een 4-delige serie over de bediening van het genadeverbond.

nieuwe uitgave | theologie -GESCHENKBOE K J E -EOBKNEHCSEG K J E 16

DS. S. MALJAARS

Vier feeststoffen over Psalm 68

D

s. S. Maljaars, predikant van de Gereformeerde Gemeente van ’s-Gravenpolder, heeft vier preken gehouden over Psalm 68. Het zijn feeststoffen, want deze preken betreffen een stof voor na Pasen (vers 2-4), voor de Hemelvaartsdag (vers 19), voor de Weeszondag (vers 25-28) en voor na Pinksteren (vers 32).Ds. Maljaars laat zien dat de Kerk van het Oude Testament niet op een andere wijze zalig is geworden dan de Kerk van het Nieuwe Testament. Een zondaar moet als een wederhorige door Christus uit de gevangenis worden bevrijd. Hij is opgevaren in de hoogte om Zijn verdiende gaven uit te delen onder de mensen. Tot aan het eind der dagen zal daarom worden vervuld:

Ds. S. Maljaars (1968) is predikant van de Gereformeerde Gemeente te ’s-Gravenpolder. Eerder diende hij de gemeenten van Middelharnis en Meliskerke.

VERSCHIJNT

Gebonden, 114 bladzijden

ISBN 9789463702386

9 789463 702386
Prijs € 13,90 D.V. NOVEMBER
Heil in Sions Koning
Zij zullen U, van allen kant, Zelfs uit het allerverste land, Vereren met geschenken.

Troost op het enige Fundament

Heidelbergse Catechismus in 52 preken

Ds. P. Melis (1949-2017) heeft in 52 zondagen een volledige verklaring en toepassing van de Heidelbergse

Catechismus nagelaten. Op de hem kenmerkende rustige en evenwichtige wijze heeft hij de gemeenten de leer, die naar de Godzaligheid is, voorgehouden. Deze leer was hem door soevereine genade dierbaar geworden.

Op Schriftuurlijke, eenvoudige en praktikale wijze hield ds. Melis zijn medereizigers op weg naar de eeuwigheid voor wat nodig is om welgetroost te mogen leven en zalig te kunnen sterven. Hij legde de grondslag niet in de ervaring en de bevinding van Gods kinderen, maar wees altijd op het enige Fundament, Jezus Christus en Dien gekruisigd. Voor de grootste der zondaren is er ruimte in Zijn vergoten bloed en aangebrachte gerechtigheid in de weg van het gelovig leren kennen van de drie stukken: ellende, verlossing en dankbaarheid.

Gebonden, ca. 700 bladzijden

ISBN 9789463702393

Prijs ca. € 65,00

9 789463 702393

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER
Catalogus 2023-2024 17
Gemeenten te Nieuw-Beijerland, Genemuiden, Veen, Ermelo en Oud-Beijerland.

De zeven kruiswoorden

Zeven preken

In deze zeven preken worden we bepaald bij de grondslag der zaligheid, Christus en Dien gekruisigd. Hij heeft Zichzelf Borg gesteld om het recht te voldoen en een volk tot de zaligheid te leiden. Hij werd als een lam ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders. De Heere Jezus heeft in Zijn Middelaarsarbeid de deugden Gods opgeluisterd en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht.

Ds. G. Mouw (1942–2022) diende als predikant de Gereformeerde Gemeenten te Genemuiden (1982), De Valk-Wekerom (1993) en Uddel van 1999 tot aan zijn emeritaat in 2015. De preken zijn zeer geschikt voor persoonlijk gebruik én in de leesdiensten. Een citaat uit deze bevindelijke preken: ‘Dan kunt u niet te arm en niet te slecht zijn. Dan kunt u niet te goddeloos zijn, niet in de uitleving, maar in de inleving. Aan Zijn voeten gebracht te worden, dat is Zijn werk. Daartoe is Hij gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren ligt. Om een gepast onderwerp gemaakt te worden van het dierbare Voorwerp des geloofs, Die volkomenlijk kan zalig maken, allen die door Hem tot God gaan’.

Gebonden, 167 bladzijden

ISBN 9789463702270

Prijs € 17,50

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER
nieuwe uitgave | theologie
9 789463 702270 18
Ds. G. Mouw (1942-2022) was predikant van de Gereformeerde Gemeenten te Genemuiden, De Valk-Wekerom en Uddel.

De nederigen vertroost -

Verklaring van de Heidelbergse Catechismus

2 delen

Ds. J. Roos heeft in 52 preken een verklaring gegeven van de Heidelbergse Catechismus. In deze preken wordt niet alleen de weg gewezen naar de enige Troost, maar ook hoe de Heere in de Bijbelse weg van de kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid, plaatsmaakt voor deze enige Troost. Benadrukt wordt de noodzaak van het ontdekkende werk van Gods Geest tot inleving van onze totale verlorenheid. Maar ook hoe de Heere, naar de maat van het geloof, leidt tot de kennis van de drie Personen in het Goddelijke Wezen. En in de weg van heiligmaking leren Gods kinderen dat zij in eigen kracht niet één zonde kunnen overwinnen. Er is ook oog voor de kleinen in de genade: de lammetjes, de gekrookte rieten en de rokende vlaswieken; zij worden bemoedigd dat de Heere doorgaat met te leiden, te leren en af te leren, opdat het leven alleen in Christus zal worden gevonden en de volkomen zaligheid en verlossing in een Drie-enig God. De onbekeerden worden ernstig opgeroepen de Heere te zoeken in de weg van waarachtige bekering. Daarbij wordt het spanningsveld tussen de eis van bekering en de onmogelijkheid daarvan in eigen kracht, scherp getekend.

RECENT VERSCHENEN

Gebonden, ca. 850 bladzijden

ISBN 9789463702201

Prijs € 69,00, Compleet 2 delen

Het is de wens van ds. Roos dat deze verklaring van de Heidelbergse Catechismus mag dienen tot - bekering van zondaren, - lering en vertroosting van Gods volk, - verheerlijking van Gods Naam en deugden, - de afbraak van het rijk van satan en - de komst van Gods heerlijk Koninkrijk.

9 789463 702201
Catalogus 2023-2024
DS.
19

Ds. A. Schultink (1947) is emerituspredikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Hij diende de gemeenten van Barneveld, Bruinisse, Gouda-Stationsplein en Rhenen.

Het Evangelievisnet

52 wekelijkse meditaties

n deze overdenkingen wordt de lezer steeds de vraag gesteld hoe het is op weg en reis naar de eeuwigheid. Is er een droefheid in ons hart geboren die een onberouwelijke keus werkt tot

Verschillende keren mediteert ds. Schultink over een gelijkenis die de Heere Jezus tijdens Zijn omwandeling op aarde uitsprak. In één van deze gelijkenissen vergelijkt Hij het Hemelrijk met een visnet. Gods knechten zijn de vissers. Zij moeten het net uitwerpen. Daarmee wordt het Evangelie bedoeld. Hoe moeten Gods knechten het Evangelienet uitwerpen? Ze hebben te verkondigen wet en Evangelie, vloek en zegen, de dood in Adam en het leven in Christus. Dat is iedere keer weer de kern van de boodschap die in deze meditaties doorklinkt.

VERSCHIJNT D.V. DECEMBER

Gebonden, ca. 175 bladzijden

ISBN 9789463702416

Prijs ca. € 17,50

9 789463 702416
theologie
20

Zie, Gij zijt schoon

Preken over Hooglied 1

In het Bijbelboek Hooglied wordt de liefde bezongen tussen een bruidegom en zijn bruid. Dit is een zinnebeeld van de geestelijke liefde van de hemelse Bruidegom Christus tot Zijn bruid, die nog op aarde is. Deze liefde gaat uit van de Bruidegom en wordt door de bruid beantwoord, omdat Hij haar tot Zich trekt. Dit doet Hij niet één keer, want iedere keer dwaalt de bruid af en is het de Bruidegom, Die haar in Zijn eeuwigdurende trouw opzoekt en Zijn liefde bewijst. Daarom belijdt zij dat zij zwart is vanwege haar zonde en ongerechtigheid, maar ook dat haar Bruidegom schoon is in Zijn weergaloze liefde.

Ds. O.M. van der Tang heeft in zijn eerste gemeente Alblasserdam vijftien preken gehouden over Hooglied 1. Hierin komen de verschillende gangen van de Bruidegom met Zijn bruid aan de orde. De titel ‘Zie, Gij zijt schoon’ wijst erop dat niet de bruid, maar de Bruidegom het middelpunt is van Gods verkiezende liefde tot zondaren.

Ds. O.M. van der Tang (1968) is predikant van de Reformed Congretations in North America. Hij dient de gemeente van Chilliwack B.C. (Canada). Eerder diende hij de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Alblasserdam.

Gebonden, ca. 250 bladzijden

ISBN 9789463702423

Prijs ca. € 24,50

9 789463 702423

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER Catalogus
DS. O.M. VAN DER TANG
21

Uw waarheid zal bestaan

Acht preken, 6 e jaargang

De Heere wil Zijn Kerk weleens bijzonder bemoedigen, als Hij Zich in de weg van de inzettingen voor het eerst of bij vernieuwing aan de ziel openbaart, verklaart en wegschenkt.

Ten behoeve van de leesdiensten en voor persoonlijk gebruik stelden alle predikanten een preek ter beschikking: ds. A. Geuze (De verkondiging van het heilig Evangelie), ds. D.E. van de Kieft (Hoe is uw hart?), ds. M. Krijgsman (Het godvrezende dienstmeisje van Naäman), ds. J. Roos (De Heere richt gebogenen op), ds. A. Schultink (Genodigd door Sion), ds. O.M. van der Tang (De wonderlijke vastheid van Gods liefde), ds. A. van Voorden (En zie, meer dan Sálomo is hier) en ds. J.A. Weststrate (Petrus als een onwaardige zondaar aan Jezus’ voeten).

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Gebonden, 146 bladzijden

ISBN 9789463702409

Prijs € 16,90

9 789463 702409
nieuwe uitgave | theologie
22
Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met het Kerkelijk Bureau van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Door U, door U alléén

De wegen des Heeren, gehouden met P. Th. Verdouw-de Jong

In dit boekje beschrijft mevrouw Verdouw op eenvoudige wijze wie de Heere voor haar geweest is, zowel in- als uitwendig. Ze werd ertoe gedrongen nadat ze steeds gewezen werd op Psalm 102:19: ‘Dat zal beschreven worden voor het navolgende geslacht; en het volk dat geschapen zal worden, zal den HEERE loven.’

Enerzijds bezwaard, omdat we eerrovers van God zijn, maar anderszins omdat de Heere het zo waardig is om Zijn werken te vertellen. Bovenal omdat Hij in genade heeft willen omzien naar een die nooit naar Hem gevraagd of gezocht zou hebben. Om die reden heeft ze op 62-jarige leeftijd de pen opgenomen en zich in liefdevolle bewoordingen tot haar kinderen gericht. Op veler verzoek hebben de kinderen gemeend er goed aan te doen om haar levensbeschrijving voor een breed lezerspubliek toegankelijk te maken.

Gebonden, 160 bladzijden

ISBN 9789055518104

Prijs € 16,90

9 789055 518104 VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER
Catalogus 20232-2024 P. TH. VERDOUW-DE JONG
23

Het gemis vervuld

Uit het leven van Pleuntje Veer

ansen, springen, hardlopen! Hoe meer, hoe beter. Maar innerlijk werd Pleuntje Veer ‘Ik kreeg een gemis in mij dat ik niet verklaren kon. Ik liep soms hele einden de stad door, maar een onbevredigdheid overviel mij. Zou, zou er dan werkelijk een God bestaan?’

Pleun Veer (1908-2001) groeide vrijwel zonder godsdienst op, totdat ze in Den Helder lid werd van een meisjesvereniging. Het onderwijs dat ze er kreeg, was haar tot zegen. Thuis kreeg ze tegenstand. Haar ouders verboden haar de kerkgang in de Oud Gereformeerde Gemeente. In

Er volgde een zwerftocht totdat ze in 1934 in Enkhuizen haar bestemming vond. Ze woonde er 67 jaar. Daarvan zorgde ze de eerste dertig jaar voor Rika Kofman, een zieke vrouw die contacten had onder Gods volk. Ook over haar leven gaat dit boek. Uit de verschillende bronnen is de levensloop van Pleun Veer zo goed mogelijk nagegaan.

Rijk geïllustreerd in kleur.

Gebonden, 160 bladzijden

ISBN 9789463702249

Prijs € 20,90

nieuwe uitgave | theologie
RECENT VERSCHENEN 9 789463 702249 24
L. Vogelaar is redacteur bij het Reformatorisch Dagblad en schreef een groot aantal artikelen en diverse boeken op kerkhistorisch gebied.

Weekboek

52 Eyeopeners

Allerlei (vaak seculiere) media proberen de meningsvorming van jonge mensen te beïnvloeden.

Het Weekboek 2023 doet daar bewust aan mee. Met actuele thema’s en aantrekkelijke foto’s. Kort, kleurrijk en in begrijpelijke taal. Voor jongens en meiden. Scholier, student of werkend.

De onderwerpen zijn gekoppeld aan wat er in kerk, maatschappij en economie voor 2024 is geagendeerd. Fris, prikkelend en eigentijds verpakt – met een Bijbelse visie. Daarmee is het Weekboek prima persoonlijk of in gezinnen te gebruiken. Als geschenkboek verrassend en passend.

Scholen, jongerenwerkers en kerken kunnen er ook hun voordeel mee doen. Voor openingen, lessen of aanknopingspunten.

Bram Dubbeld, Gert-Jan van Panhuis en Hilda van Veldhuizen-Bisschop kennen de doelgroep 15 tot 20-jarigen voor wie dit Weekboek bestemd is.

Paperback, 112 bladzijden (in full color)

ISBN 9789463702447

Prijs ca. € 15,90

9 789463 702447

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER Catalogus 2023-2024
BRAM DUBBELD/GERT-JAN VAN PANHUIS/HILDA VAN VELDHUIZEN-BISSCHOP
25

De drie ambten van Christus

Christus is de ambtsnaam van de Heere Jezus. In deze naam wordt uitgedrukt dat de Zaligmaker Zijn volk in de weg van een drievoudige ambtelijke bediening zalig maakt: als Profeet, Priester en Koning.

Prof. G. Wisse (1873-1957) licht in dit boekje toe hoe deze drievoudige ambtelijke bediening in het leven van Gods volk, in de beleving van de genade, nader en dieper wordt uitgewerkt. Dit alles naar de drie bekende stukken: ellende, verlossing en dankbaarheid.

Prof. G. Wisse was predikant in de Gereformeerde Kerken. In 1929 ging hij over naar de Christelijk Gereformeerde Kerken, waar hij later een professoraat aan de Theologische Hogeschool in Apeldoorn vervulde.

Gebonden, 102 bladzijden

ISBN 9789055513413

Prijs € 13,90

nieuwe uitgave | theologie
RECENT VERSCHENEN 9 789055 513413 26

‘Zoek Jezus vroeg’

Vragen van ds. L.G.C. Ledeboer voor kinderen uitgelegd

Dominee D. de Wit heeft dit boekje geschreven naar aanleiding van het bekende ‘Klein vragenboekje’, dat dominee L.G.C. Ledeboer (1808-1863) voor kinderen heeft geschreven.

De vragen en antwoorden worden door dominee De Wit op eenvoudige wijze uitgelegd. Hij houdt de kinderen steeds voor dat het nodig is bekeerd te worden en wekt hen op daar de Heere om te blijven vragen.

Gebonden, 104 bladzijden

ISBN 9789463702430

Prijs ca. € 11,90

Gereformeerde Gemeente te Kesteren. Eerder diende hij de gemeenten van Nieuw-Beijerland, Rijssen-West, Barneveld-Centrum en Borssele.

9 789463 702171

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER
Catalogus 2023-2024 DS. D. DE WIT
27

leesboeken Nieuwe uitgaven

Luuk en de buit in de hut

Luuk, Luuk!

Waar zit je?

Kom je aan ta-fel?

Snel gaat Luuk uit de hut.

Ik ben hier! roept hij.

Hij rent naar mam toe.

Mam mag niet zien wat er in de hut ligt!

Het is een ge-heim …

Een spannend verhaal voor kinderen die beginnen met lezen. Op een speelse manier leren ze er ook nog van. Elk kind zou het zelf beleefd kunnen hebben.

De woorden zijn niet moeilijk en de zinnen zijn kort. De meeste woorden bestaan uit één lettergreep.

AVI-E3

Gebonden, 78 bladzijden

ISBN 9789463702454

Prijs € 9,95

Eerder verscheen: Luuk en een dier in de tas

AVI-E3

9 789463 702454 VERSCHIJNT D.V. OKTOBER Catalogus 2023-2024
29
Rijk geïllustreerd door Daan van Oostenbrugge

Scherven

‘Ervaring is wat overblijft na pijn’

Dokter Alexander Jacobs begeleidt een groep getraumatiseerde patiënten naar een specialistisch sanatorium. Onderweg komen ze ernstig in de problemen en wordt de hoofdpersoon indringend geconfronteerd met trauma’s uit zijn verleden. Het sanatorium blijkt niet de veilige oase te zijn die werd verwacht en trauma’s komen opnieuw tot leven. In een angstaanjagende vlucht naar redding wordt de wortel van alle kwaad blootgelegd, maar wordt ook genezing zichtbaar in een onverwachte ontknoping.

Jacques van de Baan is als militair uitgezonden geweest naar Bosnië tijdens de Balkanoorlog, waar hij net als de hoofdpersoon in dit boek in de ogen van het kwaad heeft gekeken. Zijn ervaringen zijn verwerkt in dit meeslepende verhaal.

Paperback, 328 bladzijden

ISBN 9789463702461

Prijs € 23,90

9 789463 702461

Prooi

Pb. 312 blz.

ISBN 9789463702096

Prijs € 23,90

Serpent

Pb. 325 blz.

ISBN 9789463702256

Prijs € 23,90

nieuwe uitgave | leesboeken
VERSCHIJNT D.V. OKTOBER
EERDER WERD HERDRUKT:
30

Goud voor de prins

-deel

2

Serie: Opstand in de lage landen

Gerlof, zijn familie en zijn vriendin Margien proberen na de veldslag bij Heiligerlee een nieuw bestaan op te bouwen in Emden. Omdat in deze stad veel vluchtelingen zijn neergestreken, is het moeilijk werk te vinden. Uiteindelijk besluiten Gerlof en Sibrand, de broer van Margien, te helpen bij het opknappen van een schip dat door de watergeuzen op de Spanjaarden is buitgemaakt. Tijdens deze werkzaamheden ontmoeten ze Maarten, een balling uit het zuiden van de Lage Landen.

Als het schip bijna weer onder zeil kan gaan, duikt een oude bekende op. Hij verzoekt kapitein Coenraad met hem uit te varen. Het reisdoel wordt angstvallig geheim gehouden. Iets wat vooral Maarten helemaal niet zint.

Ondanks het feit dat de winter aanstaande is, kiest kapitein Coenraad zee. Gerlof en Maarten maken deel uit van zijn bemanning. Al gauw stuiten ze onderweg op onverwachte problemen. Uiteindelijk duurt hun missie heel wat langer dan de bedoeling was … Sibrand heeft niet gewacht tot het schip is opgeknapt en een heel andere keuze gemaakt, met alle gevolgen van dien …

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Gebonden, 368 bladzijden

ISBN 9789463702478

Prijs € 18,90

als het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Een groep edelen kwam in verzet tegen koning Filips de Tweede van Spanje, die het in de Lage Landen voor het zeggen had. Zij konden de zware belastingen en het wrede beleid ten opzichte van de aanhangers van de Nije Leer niet goedkeuren. Willem van Oranje bracht met andere edelen legers op de been om de strijd met de Spanjaarden aan te binden.

Onder aanvoering van de hertog Van Alva, werd de opstand bloedig neergeslagen. Maar met zijn schrikbewind groeide ook het verzet …

Catalogus 9 789463 702478
31

Lot in het ziekenhuis

de kerk is uit. lot en noa doen een spel. ze sprin-gen van het muurtje. om de beurt.

lot springt … maar dan gaat het fout. er knakt iets in haar voet. au, wat doet dat zeer. lot moet bij-na hui-len. hoe zal dat af-lo-pen?

AVI-M3

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Gebonden, 64 bladzijden

ISBN 9789463702485

Prijs € 8,90

9 789463 702485
C. VAN DEN END
nieuwe uitgave | leesboeken
32
Met illustraties van Jacob Pasterkamp.

Die de wereld leven geeft

Kerstverhalen

Brr, wat is het koud. Ward rilt in zijn dunne jas. Of zal het door alle spanning komen? Hij blaast nog een keer in zijn handen en kijkt om de hoek van de muur. Op het terrein achter het hek loopt een Duitse soldaat langs. Snel duikt Ward terug. Met bonzend hart drukt hij zich tegen de muur. Is hij gezien? Ieder moment verwacht hij een boze stem. Als die niet komt, durft hij nog een keer te kijken.

De verhalen in deze bundel zijn geschikt voor verschillende leeftijden. Ze kunnen gebruikt worden op verenigingen, in het gezin of tijdens bijeenkomsten rondom het kerstevangelie.

Aan deze bundel werkten mee: C. van den End, Ria Mourits-den Boer, Ada Schouten-Verrips, Sytse van der Veen, Lena Visser-Oskam en Herman Wilbrink.

Paperback, ca. 80 bladzijden

ISBN 9789463702492

Prijs € 4,95

9 789463 702492

Catalogus 2023-2024
VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER
33

Arme Antje

Historisch verhaal

Antje is nog maar 6 jaar als haar moeder sterft.

O, wat is ze bang. Als zíj eens sterven moet?

Al jong trouwt ze met Jan. Dan wil ze niets meer met de Heere en Zijn dienst te maken hebben.

Het gaat niet goed met Jan en Antje. Jan drinkt veel sterke drank.

Al het geld raakt op.

Hoe moet het nu verder?

Blijven Jan en Antje arm …?

In dit waargebeurde verhaal kun je lezen hoe de Heere Zijn kinderen soms langs moeilijke

wegen leidt. Dat gold ook voor arme Antje. Maar ondanks alle zorgen en verdriet mocht ze geloven: De Heere zal het voor mij voleinden. Hij verlaat niet wat Zijn hand begon.

Gebonden, ca. 64 bladzijden

ISBN 9789463702508

Prijs € 15,90

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER
9 789463 702508
Om zelf te lezen vanaf 7 jaar. Geïllustreerd door Ella van der Bas-Bakker.
nieuwe uitgave | leesboeken 34

Een thuis voor Jobje

Het leven van een vondeling

Dit boek gaat over Jobje, een gehandicapte jongen.

Een klein kindje wordt in een koude, gure nacht bij een notarishuis te vondeling gelegd. Een vroege wandelaar, een boerenknecht vindt de huilende baby. Hij brengt het kindje bij een kinderloos echtpaar, waar de vrouw al wekenlang bepaald wordt bij de woorden: ‘Uit den mond der zuigelingen hebt Gij Uw lof bereid …’ Ze aanvaardt het kind als een geschenk van God. Daar krijgt hij een gelukkige jeugd. In zijn jonge leven komt het al snel openbaar dat Jobje een kind is wat de Heere vreest. Maar ook dat kruis en druk hem niet bespaard worden.

Gebonden, ca. 40 bladzijden

ISBN 9789463702515

Wanneer de pleegmoeder overleden is, ontpopt zich de pleegvader als een brute, gierige man. Waarvoor Jobje alleen maar moet werken, en geld verdienen. Na een ruzie vlucht Jobje weg. Bij de boswachter krijgt hij een nieuw, liefdevol thuis. Wanneer hij wat ouder is geworden, gebeurt er iets vreselijks. 9

Prijs € 15,90

789463 702515 VERSCHIJNT D.V. OKTOBER
Om voor te lezen vanaf 4 jaar. Om zelf te lezen vanaf 7 jaar. Groot formaat en rijk geïllustreerd door Fija Philips-Meijer.
Catalogus 2023-2024
35

Kerstfeest, en dan …?

het is kerst-feest. de mees-ter ver-telt uit de Bij-bel. en ie-der kind zegt een tekst op. bart en gert ook. ze krijg-en ook een boek. het was een fijn kerst-feest.

bart en gert gaan naar de markt. Ze heb-ben nog vrij. Op-eens, boem, boem.

Vuur-werk zegt gert.

Ik wil het ook wel-eens doen, zegt bart. Maar het mag niet van mam.

Gebonden, 62 bladzijden

ISBN 9789463702522

Prijs € 8,95

9 789463 702522
nieuwe uitgave | leesboeken
VERSCHIJNT D.V. OKTOBER NELLIE VAN LEERDAM
36
Met illustraties van Jacob Pasterkamp.

De opdracht voor groep 8

Oorlog 1940-1945

‘Jongens en meisjes, luister.’

Freek weet: als de meester op het puntje van zijn bureau gaat zitten, dan heeft hij iets belangrijks te vertellen.

Zo begint de meester van groep 8 op een morgen de les na de dagopening. Ze moeten een werkstuk maken over de Tweede Wereldoorlog. Dat gaan ze doen in de tweetallen die de meester gekozen heeft. Freek hoort dat hij het samen moet doen met Ronald, die slome …

Daar heeft hij helemaal geen zin in!

Toch beginnen ze maar meteen. De vraag is dan wel waarover ze het moeten doen. Ronald komt met een goed idee: zijn oudoom van 92 heeft in de oorlog heel wat meegemaakt. Er wordt een afspraak met hem gemaakt en hij vertelt hun wat hij allemaal beleefd heeft. Dat is heel wat! Spannende en angstige gebeurtenissen wisselen elkaar af: bombardementen, weggevoerd worden, onderduiken, ontsnappingen … De jongens maken tijdens de vertelling aantekeningen. Die werken ze later uit in hun werkstuk en leveren dat in.

Spannend wordt het als de meester de uitslag bekend gaat maken. Hij begint met het laagste cijfer … En welke verrassing komt er daarna nog? Een boek met een verhaal-in-een-verhaal.

verschillende jeugdboeken over de oorlog 1940-1945 geschreven.

Eerder verscheen: Help, het is oorlog! Over de oorlogsjaren in haar woonplaats Oud-Beijerland.

Haar boeken hebben meestal een hoog ‘waar gebeurd’ gehalte.

Gebonden, 99 bladzijden

ISBN 9789463702263

Prijs € 12,90

9 789463 702263

RECENT VERSCHENEN Catalogus 2023-2024
37

Rechercheur van Driel en de affaire van de verdwenen wijn - deel 10

Rechercheur Van Driel & Van Boxtel

Deze keer begint de zaak voor het rechercheduo Van Driel en Van Boxtel in de plaats waar ook hun Recherchebureau is gevestigd: Dordrecht. Wijnhandel Le Bon Vin heeft problemen. Al gauw loopt het spoor tot over de grens. En voor Wilfred van Boxtel is een reis naar België zelfs onvrijwillig … Veel vragen doemen op: Waar zijn de partijen met kostbare wijn gebleven? Er waren toch duidelijke afspraken over gemaakt? Welke rol spelen de medewerkers van Willemstad Warehouse? Waarom is het zo moeilijk om na te gaan wie de vervoerder van de wijn is geweest?

Het wordt spannend als wel de telefoon van Wilfred wordt gevonden, maar van hem zelf elk spoor ontbreekt; als de directeur van Willemstad Warehousing, Gerard Bosschenhoofd, bedreigd wordt; en als Van Driel op Franse bodem op onderzoek uitgaat bij een bedrijf dat officieel niet blijkt te bestaan …

Gebonden, 213 bladzijden

ISBN 9789463702546

Prijs € 12,90

9 789463 702546 VERSCHIJNT D.V. OKTOBER
in deze serie – een echte pageturner!
nieuwe uitgave | leesboeken
ROELOF DEN OUDEN
38

Vlucht op de berg

Armeense christenen veertig dagen op de Musa Dagh

Om deportatie te voorkomen, trekken ruim 4000 Armeniërs met hun vee en wat ze verder mee kunnen nemen naar de top van de Musa Dagh bij de kust van het huidige Turkije. Meerdere keren worden de christenen op het gebergte aangevallen, maar steeds lukt het hen om de aanval af te slaan. Als de Turken besluiten om hen uit te hongeren en het voedsel op de berg zienderogen vermindert, lijkt de kans op overleven steeds kleiner. Is ontsnappen nog mogelijk, met zoveel zieke en verzwakte mensen en kinderen? Of zal er nog redding van een andere kant komen? Ook voor Gabriël Bagradian? Het verhaal in dit boek is gebaseerd op ware gebeurtenissen tijdens de Slag om de Musa Dagh (letterlijk de Berg van Mozes), die in 1915 tijdens de Armeense Genocide plaatsvindt.

Een indrukwekkend boek voor jong en oud.

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Gebonden, ca. 200 bladzijden

ISBN 9789463702676

Prijs € 14,90

9 789463 702676

Catalogus 2023-2024
39
Met illustraties van Adri Burghout.

Maak Uwe weldaân wonderbaar

Dertig historische verhalen waarin Gods daden uitblinken, verteld voor jong en oud

n deze verhalenbundel vertelt de auteur over de (kerk)geschiedenis. Het gaat over de ondergang van de Titanic, het schip dat niet

We lezen over bekende personen als William Guthrie of Ulrich Zwingli, de Zwitserse kerkhervormer. Verder worden er minder bekende personen beschreven, zoals het weesmeisje Sara of de Godvrezende weduwe

Uit deze vertellingen blijkt duidelijk wat we lezen

Maak Uwe weldaân wonderbaar, Gij, die Uw kind’ren wilt behoeden Voor ‘s vijands macht en vreeslijk woeden, En hen beschermt in ’t grootst gevaar.

Met illustraties van Adri Burghout.

Gebonden, 117 bladzijden

ISBN 9789463702553

Prijs € 14,50

9
702553
789463
nieuwe uitgave | leesboeken
VERSCHIJNT D.V. OKTOBER
40

Sálomo en de koningin van Scheba

Serie: Het Woord van de Koning

Dwars door de woestijn trekt een deftig ge-zel-schap.

De mensen zitten op ka-me-len.

In het midden reist een voor-na-me vrouw.

Dat is de ko-ning-in van Scheba.

Ze is op weg naar Israël.

Ze gaat naar koning Sálomo.

Daar heeft ze heel veel van gehoord!

Deze koning is heel rijk en heel wijs.

Al die rijkdom en wijsheid kreeg hij van zijn God.

Ze wil met eigen ogen die rijkdom zien.

En vooral zijn wijsheid horen.

Want ze heeft veel vragen.

Vragen waar niemand een antwoord op weet.

Rijk geïllustreerd door Adri Burghout

Omslagillustratie: Elbert de Hon

AVI-M6

Gebonden, ca. 48 bladzijden

ISBN 9789463702560

Prijs € 7,95

9 789463 702560

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER Catalogus 2023-2024
41
Zie ook het totaaloverzicht vanaf blz 73.

De dominee van Dundee

Over het leven van R.M. McCheyne

Ds. R. Murray M’Cheyne werd in 1813 te Edinburgh geboren. Hij had rijke ouders. Robert was de jongste van de vijf kinderen en kon goed leren. Toen hij nog maar 7 jaar was, ging hij al naar de Latijnse school.

Later ging hij theologie studeren. Toen hij zijn studie had afgerond, werd hij eerst hulpprediker en daarna predikant van de St. Peterskerk in Dundee.

Zijn werk werd rijk gezegend en er ontstond een geestelijke opwekking.

Nadat hij een reis naar Palestina had gemaakt, werd hij in 1843 getroffen door tyfus, een ernstige ziekte. Hij overleed op 29-jarige leeftijd. 9

ISBN 9789463702577

Prijs € 14,90

702577 VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER
ca. 75 bladzijden
789463
Gebonden,
nieuwe uitgave | leesboeken
C. van Rijswijk De grote opdracht C. van Rijswijk De grote opdracht Twee wijze mannen uit Heidelberg krijgen een opdracht van graaf Frederik de Derde. Het zijn Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus. Zij moeten een boek schrijven waarin de leer van Gods Woord in het kort wordt uitgelegd. Het wordt een leerboek. Wat graaf Frederik blij als de Heere het voor jong en oud zegent.’ Het leerboek is ook een troostboek. Het wijst elk mens op de ware troost in leven en sterven. Het boekje wordt over de hele wereld bekend. Het wordt de Heidelbergse Catechismus genoemd. De grote opdracht C. van Rijswijk Voorgoed afscheid C. van Rijswijk Voorgoed afscheid Eliëzer Kropveld was het jongste kind uit een Joods gezin van elf kinderen. Als kind al wilde hij op school de naam van Jezus niet lezen. Jezus was immers niet de ware messias, maar een verleivan ‘oude schrijvers’ zoals van Salomon Duijtsch (een bekeerde Jood), van Bunyan (de Christenreis) en het vragenboekje van ds. Hellenbroek. Ook las hij in het Nieuwe Testament. Dat werd het middel tot zijn bekering. tot het christendom konden met hun vragen bij hem terecht. Op de hoge leeftijd van ruim tachtig jaar ging hij naar het Vaderhuis. Voorgoed afscheid C. van Rijswijk Heraut van het kruis C. van Rijswijk Heraut van het kruis moeder een bedevaartstocht maakte en zich ernstig voornam om priester worden. Als student kwam hij in Parijs in aanraking met geheime samenkomsten waar ‘de nieuwe leer’ verkondigd werd en waar hij tot zijn grote schrik zag dat er mensen aan een rechtenstudie en een studie de godgeleerdheid. Als aanhanger van de nieuwe leer moest hij Parijs ontvluchten. Dat was het begin van een zwerversleven. Uiteindelijk kwam hij in Genève terecht. Ook daar maakte hij heel veel mee, maar de Heraut van het kruis C. van Rijswijk Gedoold op bergen en in spelonken C. van Rijswijk Kan een jong lid van een roversbende in Zuid-Schotland dominee worden? De Heere maakte John Welsh tot een verloren zoon en tot een man van veel gebed. Maar dan gaat hij psalm 34 ervaren: veel ellende, kruis en verdriet overkomt de rechtvaardigen. Paarden die gedood worden, een ruwe gemeente vol vechtersbazen, spot en arresteert hij op een bijzondere manier een vijandige edelman. Tientallen jaren is hij veldprediker. Totdat de voortgejaagde covenanter mag gaan rusten van zijn werk. Liggend in zijn graf, naast dat van zijn grootvader. Psalm 34 echt waar: ‘De HEERE verlost de ziel Zijner knechten.’ Gedoold op bergen en in spelonken Gedoold op bergen en in spelonken Met illustraties van Ella van der Bas-Bakker. EERDER VERSCHENEN: C. van Rijswijk James’ Redder in de nood C. van Rijswijk James Renwick (1662-1688) leefde de tijd dat Gods kinderen Schotland en Engeland zwaar vervolgd werden. Al op jonge leeftijd vreesde hij de Heere en vooral tijdens de marteldood van ds. Na in Groningen gestudeerd te hebben, werd hij op 21-jarige leeftijd predikant in Schotland en hield noodgedwongen openluchtdiensten. Spoedig werd hij vogelvrij verklaard: niemand mocht hem zijn huis ontvangen of voor zijn levensonderhoud zorgen. ontkomen, maar tenslotte viel hij hun handen. Na een korte gevangenschap werd hij op 26-jarige leeftijd op 17 februari 1688 na een hartroerend afscheid van zijn moeder en zussen opgehangen. Zijn laatste woorden waren: ‘De bruiloft des James’ Redder in de nood James’ Redder in de nood 42

Spanning in Sluis

Saar en Pieter zijn heel verschillend, maar al heel lang beste vrienden. Wat Saar betreft, mag daar niemand tussenkomen. Als Pieter haar op een dag niet ophaalt om samen naar school te gaan, snapt ze er niets van. Wat is er aan de hand? Heeft het iets te maken met dominee Koelman? En waarom doet vader zo vreemd?

Pieter vindt het steeds lastiger worden. Hij wil vrienden met Saar blijven en gewoon van dominee Koelman houden. Waarom mag dat niet van zijn vader?

De spanning loopt hoog op in Sluis. En niet alleen tussen Saar en Pieter … Vanaf 10 jaar.

Gebonden, 93 bladzijden

ISBN 9789463702584

Prijs € 12,90

9 789463 702584 VERSCHIJNT D.V. OKTOBER
Catalogus 2023-2024
ADA SCHOUTEN-VERRIPS
43
Met illustraties van Anneke Verheul-Moerdijk.

Gij zijt duur gekocht

Het leven van Leen Capelle

een Capelle wordt geboren op 25 april 1831. Zijn ouders wonen in Zaandam. Op school hoort Leen nooit uit de Bijbel. In de kerk vertelt de dominee dat alle mensen een nieuw hart hebben. Maar … Leen heeft helemaal geen nieuw hart. Hij wil de Heere ook helemaal niet dienen. Leen doet allerlei verkeerde dingen. De Heere waarschuwt hem, maar Leen gaat door in de zonde. Totdat … de Heere hem stilzet. Dan gaat Leen zoeken naar de God van de Bijbel. Leen voelt zich zó schuldig. Hij heeft zoveel en zolang tegen de Heere gezondigd! Zou hij nog wel bekeerd kunnen worden? Hij voelt dat hij dat niet heeft verdiend!

Leen ziet steeds meer hoe zondig hij is én blijft. Wat wordt het voor hem een wonder dat de Heere Jezus juist voor grote zondaren naar deze aarde is gekomen. Alleen door Hem kan het weer goed worden tussen Leen en de Heere. En dat mag Leen leren. Daarover lees je in dit boekje. Ook hoe de Heere Leen en zijn gezin helpt, als er geen brood en geen ander eten meer in huis is. Wat is de Heere goed voor slechte mensen!

Gebonden, ca. 80 bladzijden

ISBN 9789463702607

Prijs ca. € 12,90

9 789463 702607
nieuwe uitgave | theologie
VERSCHIJNT D.V. OKTOBER
44
Met illustraties van Adri Burghout.

Zijn machtig’ arm

Serie: Al Uw wonderen vertellen – deel 4

In deze serie zijn waargebeurde verhalen opgenomen die allemaal getuigen van wonderen die de Heere doet in het leven van Zijn kinderen. Soms gebruikt Hij heel eenvoudige middelen om hen te onderwijzen of te helpen bij ziekte of andere zorgen. Jong en oud, rijk en arm – allen die hun hoop op de Heere stellen, maakt Hij niet beschaamd.

De verhalen in dit deeltje gaan onder andere over: Piet en zijn pluimveebedrijf, hoe een apotheker het verkeerde drankje meegaf, een boek in het water en hoe een jongen om hout bad en dit van de Heere kreeg.

De verhalen zijn eenvoudig verteld voor jonge kinderen.

Met illustraties van Cobie Gerritsen-van den Berg.

EERDER VERSCHENEN:

Gebonden, 58 bladzijden

ISBN 9789463702591

Prijs € 14,90

9 789463 702591

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER Catalogus 2023-2024
Mieke van Steenis-van den Dikkenberg Serie: Al Uw wonderen vertellen deel 3 In deze serie zijn waargebeurde verhalen opgenomen die allemaal getuigen van wonderen die de Heere doet in het leven van Zijn kinderen. Soms gebruikt Hij heel eenvoudige middelen om hen te onderwijzen of te helpen bij ziekte of andere zorgen. Jong en oud, rijk en arm – allen die hun hoop op de Heere stellen, maakt Hij niet beschaamd. De verhalen in dit deeltje gaat onder andere over: dominee Bakker bij een arme zwerver, hoe het hondje van John mocht zorgen voor reisgeld, het door de Heere gezegende briefje van tien voor Dupree en waarin het kleinste brood groot mocht zijn. De verhalen zijn eenvoudig verteld voor jonge kinderen. Het kleinste brood Het kleinste brood Mieke van Steenis van den Dikkenberg Het kleinste brood Serie: Al Uw wonderen vertellen deel
45

Dappere Evert

Evert woont samen met zijn moeder en z’n zusje Neeltje in een eenvoudig huisje.

Hij kan niet naar school omdat hij bijna niet kan praten.

Neeltje werkt voor de vrouw van boer De Grauw. Hun zoon Roelof plaagt Neeltje zó vaak dat zij er niet meer wil werken. Dan mag ze oude Bet in het winkeltje helpen.

Maar Roelof weet haar daar ook te vinden! In het boswachtershuis komen nieuwe mensen wonen. Boswachter de Lange en Willemien. Het meisje heeft geen ouders en woont bij haar opa. Willemien wordt een echte vriendin van Evert. Ook de boswachter en Evert worden dikke vrienden.

Als het in december heeft gevroren, maakt iedereen plezier op het ijs. Tot … Roelof komt met zijn pony. Hij komt in de buurt van het wak … Dan blijkt Evert heel dapper te zijn!

Mevrouw Den Uil herschrijft al jarenlang oude kinderboekjes. Het is intensief werk, maar de positieve ontvangst zijn een stimulans voor haar.

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Gebonden, 100 bladzijden

ISBN 9789463702614

Prijs € 11,90

9 789463 702614

nieuwe uitgave | leesboeken
A. DEN UIL-VAN GOLEN
46

SJOERD VEENMAN

De bende

Een zaak voor inspecteur Maritz

Zo snel mogelijk. Snel? Nooit heeft ze de aftakeling van haar lichaam zo erg gevonden als in deze momenten. Haar lopen is schuifelen geworden. Drie stapjes, vier, vijf … Ze is er bijna, kan haar hand al uitstrekken naar de grendel, die ze alleen hoeft te schuiven.

Te laat, net te laat. Vlak voordat ze hem kan vastpakken vliegt de deur open, zo hard dat hij haar arm krachtig raakt. Ze slaakt een kreet van pijn.

e daders zijn jong, tieners nog, maar ze plegen volwassen misdaden. Als ze inbreken bij een oude vrouw en haar mishandelen, wordt inspecteur Maritz ingeschakeld om de bende waartoe ze behoren op te rollen. Hij is echter nog maar nauwelijks aan zijn onderzoek begonnen als de situatie bij een nieuwe inbraak volledig uit de hand loopt ...

hebben inmiddels een grote plaats gekregen voor lezers van alle leeftijden.

RECENT VERSCHENEN

Paperback, 144 bladzijden

ISBN 9789463702287

Prijs € 11,50

702287
9 789463
Catalogus 2023-2024
De boeken over inspecteur Maritz
47

Marleens avontuur in de natuur

mar-leen rent heen en weer. de zak wordt steeds vol-ler. wat ligt er toch veel rom-mel in de na-tuur. maar wie staat daar ook met een prik-stok? de jon-gen met de pet!

mar-leen wordt wit van schrik …

AVI-E3/M4

Gebonden, ca. 60 bladzijden

ISBN 9789463702621

Prijs € 8,95

9 789463 702621
D.V. OKTOBER /NOVEMBER nieuwe uitgave | theologie
VERSCHIJNT
48
Met illustraties van Fija Philips-Meijer.

Jasper naar de kerk

Thematische prentenboeken met voorleestips!

Voor het eerst naar de kerk! Dat is voor Jasper heel spannend, maar ook heel leuk. Nu hoort hij bij de ‘grote mensen’. Wat ziet hij veel nieuwe dingen: de dominee, de koster, collectezakken, een groot orgel … En raad eens wie Jasper in de kerk ook ziet?

Peuters en kleuters kunnen in dit prachtig getekende en gekleurde prentenboek zien hoe het is om naar de kerk te gaan.

Rijk geïllustreerd door Daan van Oostenbrugge.

Er is ook een Jasper MEMO spel.

oriënteren peuters zich spelenderwijs op de basisschool. De vlotte rijmpjes dragen

daaraan bij.

Ook voor kleuters zijn de avonturen van Jasper en Sofie erg leuk.

Gebonden, 36 bladzijden

ISBN 9789463702638

Prijs € 12,95

9 789463 702638

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER /NOVEMBER Catalogus 2023-2024
49

Ik zing voor God

Een waargebeurd verhaal over Johny Ross (8 jaar)

John Ross werd op zondag 17 februari 1828 geboren in Glasgow. Zijn moeder zorgt goed voor Johnny. Ze leert hem veel over de Heere. Zijn vader werkt hard maar gaat bijna iedere avond naar de kroeg. Wat is dat erg!

Johnny is nog heel jong als hij van de Heere een nieuw hart krijgt. Aan alles wat Johnny zegt en doet kun je dat merken. Hij is bang om de Heere verdriet te doen.

Dan wordt Johnny ziek. Hij weet dat hij gaat sterven. Toch is hij niet bang. Als moeder bij zijn bed zit, zegt hij: ‘In de hemel moet ik harder zingen dan de heilige engelen. Mijn lied is voor Hem, Die mij gewassen heeft van mijn zonden. O, hoe heb ik Hem lief!’ Op 16 augustus 1836 sterft Johnny. Hij werd 8 jaar. Gelukkige Johnny. Hij mag nu eeuwig zingen tot Gods eer!

Gebonden ca. 48 bladzijden

ISBN 9789463702652

Prijs € 14,90

9 789463 702652

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER/NOVEMBER
nieuwe uitgave | leesboeken
50
Geïllustreerd door Adri Burghout.

herdrukken

Jongeren in Babel

Dagboek voor jongeren vanaf 12 jaar

Geb. 378 blz. | ISBN 9789463701099 | € 19,90

Zingen daar ik Hem verwacht

Uitleg van berijmde Psalmen en gezangen voor kinderen

Geb. 352 blz. | ISBN 9789463701914 | € 24,90

9 789463 700290

ANDREA VAN HARTINGSVELDT-MOREE

Blijde moeder

Moederschap in Bijbels licht

Geb. 121 blz. | ISBN 9789463700290 | € 14,90

DS. G. HOOGERLAND

Mijns harten tolk – deel 1

Samenspraak over de geraakte

Geb. 100 blz. | ISBN 9789055518654 | € 13,90

52
C. DUBBELD JANET DUIJSTER
9 789463 701099 9 789463 701914
ik Hem verwacht
Uitleg van de berijmde psalmen en gezangen voor kinderen Dit handboek is een goed hulpmiddel bij het aanleren van een psalm of gezang. Een beter begrip bij het verband geeft het geheugen een extra steun. Dat is wat dit boek doet: de samenhang van de psalmen en de gezangen eenvoudig verklaren. Zo wordt de gouden draad zichtbaar. Het boek is zowel op school als thuis te gebruiken. Het is geschikt voor het oefenen van een nieuw vers, maar ook om uit voor te lezen. Hoewel het eveneens voor ouderen leerzaam is, heeft de schrijfster de basisschoolkinderen voor ogen gehad. Voor deze geestelijke apotheek is geen kind te jong. Zingen daar ik Hem verwacht Zingen daar ik Hem verwacht GEBR. KOSTER - BARNEVELD www.gebrkoster.nl Janet Duijster
Zingen daar
Janet Duijster
9 789055 518654

9

Heidelbergse Catechismus – deel 1

Zondag 1-26

Geb. 436 blz. | ISBN 9789463700344 | € 34,50

9 789055 516469

ADA SCHOUTEN-VERRIPS

Komt tot de bruiloft

Het Heilig Avondmaal uitgelegd voor kinderen.

Geb. 48 blz. | ISBN 9789055516469 | € 14,90

9 789463 700351

Heidelbergse Catechismus – deel 2

Zondag 27-52

Geb. 483 blz. | ISBN 9789463700351 | € 34,50

9 789055 516681

Rechercheur Van Driel en de gestolen laptops – deel 2

Geb. 188 blz. | ISBN 9789055516681 | € 12,90

herdrukken 53
DS. A. SCHULTINK ROELOF DEN OUDEN DS. A. SCHULTINK 789463 700344

9 789055

ROELOF DEN OUDEN Rechercheur Van Driel en de gestolen laptops – deel 2

Geb. 205 blz. | ISBN 9789055517121 | € 12,90

JANNEKE WIEGERS hut in de fik

AVI-START

9 789463 701181

Geb. 48 blz. | ISBN 9789463701181 | € 7,90

9 789055 518722

Geroepen door de Koning

Het ontroerende verhaal van Matje Verbruggen voor jonge kinderen verteld.

Geb. 48 blz. | ISBN 9789055518722 | € 14,90

9 789055 519507

JANNEKE WIEGERS

waar is puk?

AVI-START

Geb. 32 blz. | ISBN 9789055519507 | € 6,90

MIEKE VAN STEENIS-VAN DEN DIKKENBERG
54
517121

totaallijst

THEOLOGIE CATALOGUS 2023-2024

y(7IJ4G3*RKLOMQ(

Ruth Bryan ONUITSPREKELIJKE HEERLIJKHEID VAN CHRISTUS Dagboeken 18221840.

256 blz. geb. € 24,90

y(7IJ4G3*RKLONN(

Ruth Bryan ONBEZWEKEN TROUW VAN CHRISTUS Dagboeken 18411849. 256 blz. geb. € 24,90

y(7IJ4G3*RKLOOK(

Ruth Bryan ONAFSCHEIDELIJKE LIEFDE VAN CHRISTUS Dagboeken 18501860. 256 blz. geb. € 24,90

y(7IJ4G3*RKLKOO(

y(7IJ4G3*RKKPQQ(

Ruth Bryan

LEVEN, BRIEVEN EN DAGBOEKEN 4 delen compleet 1032 blz. geb. € 79,90

G.D. Buss (red.) ONNASPEURLIJKE WEGEN

Uit het leven van echtpaar Dawson. 240 blz. geb. € 14,90

Faith Cook PELGRIM ZONDER VREES

Het leven en de tijd van John Bunyan. 500 blz. geb. € 17,90

J. van Dam KOMT, LUISTERT TOE (2) beperkt leverbaar

Uit het leven van het oude volk. 209 blz. geb.

€ 9,90

2224206726 Komt, luistert toe J. van Dam

De auteur schreef voor het kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente te Kinderdijk velesen, die dat volk persoonlijk hadden gekend, en schreef over zaken en gebeurtenissen die nooit eerder op schrift waren gesteld. In dit deel is het een en ander opgetekend uit het leven van schipper Treffers, Dirkje Blonk, oefenaar met hen hield en ontvingen onderwijs op de school van Koning Jezus, Die de enige, ware Leraar is. uit het leven van het oude volk Heidelbergse Catechismus 19-34 DE ENIGE TROOST Heidelbergse Catechismus

y(7IJ0F5*PLSKRO(

DE ENIGE TROOST (2)

Heidelbergse Catechismus Catechisatiemethode (20 lessen).

95 blz. geb.

€ 10,50

y(7IJ0F5*PLMLNN(

DER VADEREN

ERFENIS (6)

deel 3

J. van Dam KOMT, LUISTERT TOE (3)

Uit het leven van het oude volk. 178 blz. geb. € 9,90

J. van Dam KOMT, LUISTERT TOE (4)

Uit het leven van het oude volk. 168 blz. geb.

€ 9,90

J. van Dam KOMT, LUISTERT TOE (5)

Uit het leven van het oude volk.

173 blz. geb.

€ 9,90

y(7IJ0F5*PLRNSL(

J. van Dam KOMT, LUISTERT TOE (6)

Uit het leven van het oude volk.

182 blz. geb.

€ 9,90

DE ENIGE TROOST (1)

Heidelbergse Catechismus Catechisatiemethode (20 lessen). 95 blz. geb. € 10,50

y(7IJ0F5*PLSKTS(

DE ENIGE TROOST (3)

Heidelbergse Catechismus Catechisatiemethode (20 lessen).

87 blz. geb.

€ 10,50

y(7IJ4G3*RKKMML(

DE RECHTE LEER VERKLAARD

Dordtse Leerregels Catechisatiemethode (20 lessen).

87 blz. geb.

€ 10,50

y(7IJ0F5*PLKSTO(

DER VADEREN ERFENIS (2)

Zes preken van Hollandse oudvaders.

133 blz. geb.

€ 13,75

y(7IJ0F5*PLLPNM(

DER VADEREN ERFENIS (4)

beperkt leverbaar

Zes preken van Hollandse oudvaders.

128 blz. geb.

€ 13,75

y(7IJ0F5*PLLROR(

DER VADEREN ERFENIS (5)

beperkt leverbaar

Zes preken van Hollandse oudvaders.

127 blz. geb.

y(7IJ0F5*PLNTQN( Komt, luistert toe J. van Dam Komt, luistert toe deel 3

y(7IJ0F5*PLMOQL(

DER VADEREN ERFENIS (7)

y(7IJ0F5*PLMTRN(

DER VADEREN ERFENIS (8)

y(7IJ0F5*PLNLNK(

DER VADEREN ERFENIS (9)

y(7IJ0F5*PLNPSL(

DER VADEREN ERFENIS (10)

€ 13,75

DER VADEREN ERFENIS (11)

beperkt leverbaar

Zes preken van Hollandse oudvaders.

120 blz. geb.

€ 13,75

deel 2 2 58

Zes preken van Hollandse oudvaders.

141 blz. geb.

€ 13,75

beperkt leverbaar

Zes preken van Hollandse oudvaders.

137 blz. geb.

€ 13,75

Zes preken van Hollandse oudvaders.

116 blz. geb.

€ 13,75

Zes preken van Hollandse oudvaders.

131 blz. geb.

€ 13,75

Zes preken van Hollandse oudvaders.

110 blz. geb.

y(7IJ0F5*PLPPPO( y(7IJ0F5*PLQMKT( y(7IJ0F5*PLQQON( y(7IJ0F5*PLRPQP( y(7IJ0F5*PLSKKP(
€ 13,75

y(7IJ0F5*PLONSK(

DER VADEREN ERFENIS (12)

Zes preken van Hollandse oudvaders.

119 blz. geb.

€ 13,75

y(7IJ0F5*PLORTN(

DER VADEREN ERFENIS (13)

Zes preken van Hollandse oudvaders.

125 blz. geb.

€ 13,75

y(7IJ0F5*PLPMPR(

DER VADEREN ERFENIS (14)

Zes preken van Hollandse oudvaders.

127 blz. geb.

€ 13,75

y(7IJ0F5*PLPSMK(

DER VADEREN ERFENIS (15)

Zes preken van Hollandse oudvaders.

122 blz. geb.

€ 13,75

y(7IJ0F5*PLQLTN(

DER VADEREN ERFENIS (16)

Zes preken van Hollandse oudvaders.

109 blz. geb.

€ 13,75

y(7IJ0F5*PLQQKP(

DER VADEREN ERFENIS (17)

Zes preken van Hollandse oudvaders.

120 blz. geb.

€ 13,75

y(7IJ0F5*PLRKRR(

DER VADEREN ERFENIS (18)

Zes preken van Hollandse oudvaders.

122 blz. geb.

€ 13,75

y(7IJ0F5*PLRQLT(

DER VADEREN ERFENIS (19)

Zes preken van Hollandse oudvaders.

105 blz. geb.

€ 13,75

y(7IJ4G3*RKKNTT(

DER VADEREN ERFENIS (24)

Zes preken van Hollandse oudvaders.

118 blz. geb.

€ 13,75

y(7IJ4G3*RKKTOS(

DER VADEREN ERFENIS (25)

Zes preken van Hollandse oudvaders.

132 blz. geb.

€ 13,75

y(7IJ0F5*PLSSKR(

y(7IJ0F5*PLTNPO(

y(7IJ4G3*RKKKSP(

DER VADEREN ERFENIS (20)

Zes preken van Hollandse oudvaders.

112 blz. geb.

€ 13,75

DER VADEREN ERFENIS (21)

Zes preken van Hollandse oudvaders.

120 blz. geb.

€ 13,75

y(7IJ4G3*RKMLLT(

ds. C.A. van Dieren HIZKÍA (1)

Bijbellezing over Hizkía.

311 blz. geb.

€ 26,90

y(7IJ4G3*RKMLMQ(

ds. C.A. van Dieren HIZKÍA (2) Bijbellezingen over Hizkía.

283 blz. geb.

€ 26,90

y(7IJ0F5*PLTMLR(

ds. C.A. van Dieren IETS GOEDS UIT NAZARETH 10 preken over Lukas 4.

153 blz. geb.

€ 15,90

y(7IJ0F5*PLTQPL(

ds. C.A. van Dieren JOZEF, VERNEDERD EN VERHOOGD 35 preken.

543 blz. geb.

€ 39,90

y(7IJ0F5*PLMRLN(

ds. C.A. van Dieren LEERBOEK Beknopte inleiding in de geloofsleer.

224 blz. geb.

€ 24,50

y(7IJ4G3*RKLOPR(

ds. C.A. van Dieren GEWAPEND 11 preken over Éfeze 6. 160 blz. geb.

€ 15,90

DER VADEREN ERFENIS (22)

Zes preken van Hollandse oudvaders.

105 blz. geb.

€ 13,75

DER VADEREN ERFENIS (23)

Zes preken van Hollandse oudvaders.

120 blz. geb.

€ 13,75

y(7IJ4G3*RKMLNN(

ds. C.A. van Dieren HIZKÍA (SET)

€ 49,90

y(7IJ0F5*PLQKRK(

ds. C.A. van Dieren DE ZEVENDE VRIJSTAD 3 preken over Numeri 35. 78 blz. geb.

€ 10,90

y(7IJ0F5*PLOPRL(

ds. C.A. van Dieren ALS REUKWERK VOOR U TOEGERICHT (2)

7 preken over de tabernakeldienst.

111 blz. geb.

€ 7,50

y(7IJ0F5*PLOSQL(

ds. C.A. van Dieren LAAT ARONS HUIS GODS GOEDHEID LOVEN (4)

7 preken over de tabernakeldienst.

108 blz. geb.

€ 7,50

y(7IJ0F5*PLSMKN(
59 THEOLOGIE CATALOGUS 2023-2024

y(7IJ0F5*PLPPOR(

ds. C.A. van Dieren

UW AMBT BEKLEEDT MET EER (5)

7 preken over de tabernakeldienst.

108 blz. geb. € 7,50

y(7IJ0F5*PLPQOQ(

ds. C.A. van Dieren BRENGT HEM IN ZIJN HUIS OFFER

TOE (6)

7 preken over de tabernakeldienst.

111 blz. geb. € 7,50

y(7IJ0F5*PLPTQR(

ds. C.A. van Dieren DE DAG, DE ROEM DER DAGEN (7)

7 preken over de tabernakeldienst.

121 blz. geb. € 7,50

y(7IJ0F5*PLSMTQ(

ds. C.A. van Dieren WIE IS MIJN MOEDER?

13 preken over Maria.

194 blz. geb. € 17,90

y(7IJ0F5*PLTOKS(

B.L. Dijkstra ZINGEN BIJ BEURTE Herinneringen aan Gods almacht en vrijmacht.

110 blz. geb. € 5,95

y(7IJ4G3*RKLQSQ(

DOOC VERBOND EN DOOP Toegelicht voor jongeren.

80 blz. geb. € 9,95

y(7IJ0F5*PLSNMQ(

y(7IJ4G3*RKKOTS(

y(7IJ0F5*PLTPLO(

y(7IJ0F5*PLTSKO(

y(7IJ0F5*PLSQSP(

C. Dubbeld MIJN EERSTE DAGBOEK Bijbels dagboek

4-8 jr.

380 blz. geb. € 19,90

C. Dubbeld BEKEER MIJ … Bijbels dagboek

8-12 jr.

375 blz. geb. € 19,90

y(7IJ4G3*RKLOQO(

EEN ZWERVELING IN MESECH

Uit het leven van Jannetje van Ee. 200 blz. geb. € 23,90

y(7IJ4G3*RKLORL(

John Flavel

HET BESTE WERK IN DE SLECHTSTE

TIJDEN Bidden voordat het lijden komt. 189 blz. geb. € 16,90

C. Dubbeld IN DE DAGEN UWER JONGELINGSCHAP Dagboek voor jongeren vanaf 12 jaar. 370 blz. geb. € 19,90

C. Dubbeld DICHTER BIJ DORDT De Dordtse Leerregels uitgelegd. 271 blz. geb. € 19,90

Janet Duijster ZINGEN DAAR IK HEM VERWACHT Uitleg berijmde psalmen en gezangen voor kinderen. 352 blz. geb. € 24,90

y(7IJ4G3*RKLTML(

A. Franken HET GEESTELIJK

HUWELIJK Herschreven door S. van Klinken. 230 blz. geb.

€ 25,90

y(7IJ4G3*RKLOSS(

GESCHONKEN

GESCHRIFTEN (1)

6 preken van Hollandse oudvaders. 120 blz. geb.

€ 14,90

y(7IJ4G3*RKMLOK(

GESCHONKEN

GESCHRIFTEN (2)

6 preken van Hollandse oudvaders.

120 blz. geb.

€ 14,90

y(7IJ4G3*RKLRPO(

ds. A. Geuze WELGELUKZALIG 10 preken over de zaligsprekingen.

160 blz. geb.

€ 15,90

y(7IJ4G3*RKKLTL(

Martijn den Haan OP HOGEN TOON Psalmen met bovenstem (noten).

100 blz. sp.

€ 15,95

y(7IJ4G3*RKKMKR(

Martijn den Haan OP HOGEN TOON Psalmen met bovenstem (klavarskribo).

100 blz. sp.

€ 15,95

y(7IJ4G3*RKKMLO(

Martijn den Haan OP HOGEN TOON Psalmen met bovenstem (voor de zanger).

60 blz. gen.

€ 4,95

y(7IJ4G3*RKLOTP(

Martijn den Haan OPENT UWEN MOND (1) 10 liederen voor Advent en Kerst.

34 blz. sp.

€ 9,95

EEN GEOPENDE EVANGELIEDEUR

9 preken van diverse GG-predikanten. 165 blz. geb. € 6,95

y(7IJ4G3*RKKPRN(

ds. A. Geuze

DWING HEN IN TE KOMEN

9 preken. 162 blz. geb.

€ 9,90

Opent uwen mond

DEEL 2 THEOLOGIE CATALOGUS 2023-2024

MARTIJN DEN HAAN

y(7IJ4G3*RKLROR(

ds. J. van Haaren OPENT UWEN MOND (2) 10 liederen voor Passie en Pasen.

40 blz. sp.

€ 9,95

y(7IJ4G3*RKLTLO(
GEESTELIJKE LIEDEREN VOOR JONG EN OUD Passie en Pasen 60

y(7IJ0F5*PLSPSQ(

ds. J. van Haaren MISSEN-ZOEKEN-VINDEN (1)

3 preken over de gelijkenissen.

116 blz. geb. € 12,90

y(7IJ0F5*PLTKMQ(

ds. J. van Haaren VERACHT –BEGEERD –VERKREGEN (2)

4 preken over de verloren zoon.

114 blz. geb. € 12,90

y(7IJ0F5*PLTMTN(

ds. J. van Haaren HOPELOOS –WEERGALOOS –EINDELOOS (3)

3 preken over de gelijkenissen.

98 blz. geb. € 12,90

y(7IJ4G3*RKKPKO(

ds. J. van Haaren ZAAIEN – GROEIEN – OOGSTEN (4)

3 preken over de gelijkenissen.

112 blz. geb. € 12,90

y(7IJ0F5*PLLKOO(

ds. J. van Haaren OFFERANDEN DES GEKLANKS (2)

10 preken (lijdenstijd t/m na Pinksteren).

174 blz. geb. € 17,50

y(7IJ0F5*PLLLTS(

ds. J. van Haaren OFFERANDEN DES GEKLANKS (3)

10 preken (gelegenheidsstoffen).

162 blz. geb. € 17,50

ds. J. van Haaren OFFERANDEN DES GEKLANKS (4)

10 preken (vrije stoffen).

184 blz. geb.

€ 17,50

ds. J. van Haaren OFFERANDEN DES GEKLANKS (5) 10 preken (vrije stoffen).

186 blz. geb. € 17,50

ds. J. van Haaren PETRUS - momenten uit zijn leven 4 preken.

101 blz. geb. € 12,50

J. Hardeman (red.)

WEEKBOEK 2022

52 eyeopeners.

112 blz. pb.

€ 15,90

J. Hardeman (red.)

WEEKBOEK 2023

52 eyeopeners. 112 blz. pb.

€ 15,90

y(7IJ4G3*RKLRKT(

Andrea van Hartingsveldt-Moree

BIJBEL, BELANGRIJKSTE BOEK (1) serie: Stilstaan. Gezinsdagboek voor Hervormingsdag

32 blz. gn. € 4,95

Andrea van Hartingsveldt-Moree

U DANK BEWIJZEN (2) serie: Stilstaan. Gezinsdagboek voor Dankdag. 32 blz. gn. € 4,95

y(7IJ0F5*PLRNTS(

ds. A. Hellenbroek VOORBEELD DER GODDELIJKE WAARHEDEN (2) Catechisatiemethode (20 lessen).

95 blz. geb.

€ 10,50

y(7IJ0F5*PLSKSL(

ds. A. Hellenbroek VOORBEELD DER GODDELIJKE WAARHEDEN (3) Catechisatiemethode (20 lessen).

79 blz. geb.

€ 10,50

Andrea van Hartingsveldt-Moree

IK HEF MIJN OGEN OP TOT U (3) serie: Stilstaan. Gezinsdagboek voor Biddag.

32 blz. gn. € 4,95

ds. A. Hellenbroek WAT ZAL IK ROEPEN? Bloemlezing uit de werken van Hellenbroek. 90 blz. geb. € 12,90

y(7IJ0F5*PLTNTM(

Matthew Henry NAAR ZIJN BEELD Leven en sterven van Philip Henry.

541 blz. geb.

€ 39,50

y(7IJ4G3*RKKPSK(

Richard Hill DIEPTEN GODS Aspecten van de leer naar de godzaligheid.

140 blz. geb.

€ 9,90

ds. A. Hellenbroek DE KRUISTRIOMF VAN VORST MESSÍAS

48 lijdenspredicaties.

720 blz. geb. € 44,90

Andrea van Hartingsveldt-Moree

GEKROONDE GROOTOUDERS

Opa en oma in Bijbels licht. 95 blz. geb. € 12,90

y(7IJ0F5*PLRNTS(

ds. A. Hellenbroek VOORBEELD DER GODDELIJKE WAARHEDEN (1) Catechisatiemethode (20 lessen).

95 blz. geb. € 10,50

y(7IJ0F5*PLTMKK(

ds. C. Hogchem DE JAKOBSLADDER 21 meditaties over engelen.

228 blz. geb.

€ 12,95

y(7IJ0F5*PLQLLR(

ds. C. Hogchem LEESBOEK BIJ DE BELIJDENISCATECHISATIE Kort Begrip.

248 blz. geb.

€ 26,90

y(7IJ0F5*PLLPMP( y(7IJ0F5*PLLRQL( y(7IJ0F5*PLROPT( y(7IJ4G3*RKLPQN( y(7IJ4G3*RKMLRL( y(7IJ4G3*RKKSPQ( y(7IJ4G3*RKKQTQ( y(7IJ4G3*RKKRKM( y(7IJ4G3*RKKSNM( y(7IJ4G3*RKKMOP(
61 THEOLOGIE CATALOGUS 2023-2024

y(7IJ0F5*PLSKMT(

ds. C. Hogchem ONDERDANEN VAN DE KONING (1)

53 meditaties.

179 blz. geb.

€ 15,90

y(7IJ0F5*PLTMMO(

ds. C. Hogchem ONDERDANEN VAN DE KONING (2) 52 meditaties. 175 blz. geb.

€ 15,90

y(7IJ0F5*PLRQPR(

ds. C. Hogchem TOT HEM BEKEERD beperkt De bekering van de kamerling.

120 blz. geb. € 12,90

y(7IJ0F5*PLKQRM(

ds. A. Hoogerland VERBONDSGEHEIMEN (1)

7 preken voor bestemde tijden. 137 blz. geb. € 14,90

y(7IJ4G3*RKLPKL(

ds. G. Hoogerland

OVERWINNAAR

GODS (2)

Bijbellezingen over Jakob.

190 blz. geb.

€ 17,50

y(7IJ4G3*RKLTOP(

ds. G. Hoogerland

VERWACHTING ISRAËLS (3)

Bijbellezingen over Jakob.

200 blz. geb.

€ 17,50

y(7IJ0F5*PLTSLL(

R. HoogerwerfHolleman OORLOGSHERINNERINGEN 90 blz. geb.

€ 11,90

y(7IJ4G3*RKLKNR(

ds. A.T. Huijser ZULT GIJ AAN DODEN WONDEREN DOEN?

Vier preken over de opwekking van Lázarus

130 blz. geb.

€ 12,50

2224200647

ds. C. Hogchem ONDERDANEN VAN DE KONING 2 dln. als pakket. van € 31,80 voor € 19,90

y(7IJ0F5*PLRRLS(

ds. C. Hogchem VERKONDIGING VAN DE GETUIGENIS GODS (2) 6 preken. 109 blz. geb. € 7,95

y(7IJ0F5*PLKSRK(

ds. A. Hoogerland VERBONDSGEHEIMEN (2)

7 preken voor bestemde tijden. 132 blz. geb. € 14,90

y(7IJ4G3*RKLLLM(

A. Hoogendoorn (red.) PSALM 139 Overdenkingen. 150 blz. geb. € 15,90

y(7IJ0F5*PLOPMQ(

ds. A. Hoogerland DOE UZELF GEEN KWAAD Pastorale aspecten rond suïcide. 200 blz. pb. € 3,95

y(7IJ0F5*PLLNKN(

ds. A. Hoogerland VERBONDSGEHEIMEN (3)

7 preken voor bestemde tijden.

131 blz. geb. € 14,90

y(7IJ0F5*PLLPLS(

ds. G. Hoogerland VERBONDSGEHEIMEN (4)

7 preken voor bestemde tijden.

134 blz. geb.

€ 14,90

y(7IJ4G3*RKLMKO(

ds. G. Hoogerland POORT DES HEMELS (1)

Bijbellezingen over Jakob.

175 blz. geb.

€ 17,50

y(7IJ0F5*PLTMNL(

ds. G. Hoogerland

MIJNS HARTEN

TOLK (2)

Samenspraak over de melaatse.

175 blz. geb.

€ 13,90

y(7IJ0F5*PLRMSM(

ds. G. Hoogerland

HERBOUWEN UIT HET STOF (1)

7 preken over Neh.

1 t/m 6.

130 blz. geb.

€ 14,50

y(7IJ0F5*PLSLTR(

ds. G. Hoogerland

WEER WONEN

NAAR ZIJN RAAD (2)

7 preken over Neh.

7 t/m 12.

124 blz. geb.

€ 14,50

y(7IJ4G3*RKKSKL(

ds. G. Hoogerland

OM VRIEND EN BROED’REN SPREEK

IK NU

75 blz. geb.

€ 6,95

y(7IJ4G3*RKKMPM(

J. van ’t Hul DE STILLE AARTSVADER

Het leven van Izak.

160 blz. geb.

€ 15,90

y(7IJ0F5*PLSPRT(

J. van ’t Hul

HAGENPREDIKER BIJ DE JORDAAN

Het leven van Johannes de Doper.

155 blz. geb.

€ 14,90

y(7IJ0F5*PLTNKT(

J. van ’t Hul

MANASSE Een vuurbrand uit het vuur gerukt. 104 blz. geb.

€ 11,90

y(7IJ0F5*PLTQNR(

J. van ’t Hul SÁLOMO DE TEMPELBOUWER

Het leven van Sálomo.

152 blz. geb.

€ 15,90

62 THEOLOGIE CATALOGUS 2023-2024

y(7IJ0F5*PLRMTT(

J. van ’t Hul VRIENDEN VAN PHILPOT

120 blz. geb. € 11,90

y(7IJ4G3*RKLMMS(

J. van ’t Hul MENSEN VAN DE WEG 12 levensgeschiedenissen uit Handelingen. 180 blz. geb. € 16,90

y(7IJ0F5*PLSMMR(

drs. C.J. de Jonge WIE BEN IK EN WAT IS MIJN HUIS Een spiegel voor huwelijk en gezin. 85 blz. pb. € 9,90

y(7IJ4G3*RKLRMN(

J. van ’t Hul DE ZOON VAN NUN Het leven van Jozua.

184 blz. geb. € 16,90

y(7IJ0F5*PLQPKQ(

IN LIEFELIJKE WEIDEN 6 preken van diverse GG-predikanten.

175 blz. geb. € 5,00

y(7IJ0F5*PLNPPK(

J. de Jager CATECHISATIESCHETSEN Bij het vragenboekje van Hellenbroek. 233 blz. geb. € 10,00

y(7IJ4G3*RKKOON(

drs. J.C. de Jonge VERDRAGENDE ELKANDER IN LIEFDE Onderkennen en oplossen van conflicten in familie, werk en kerk. 100 blz. pb. € 9,90

y(7IJ4G3*RKKMSN(

ds. D.E. van de Kieft PREDIK HET WOORD

4 preken.

122 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLTLPQ(

drs. C.J. de Jonge WIJ ZULLEN DE HEERE DIENEN Een spiegel voor (toekomstige) echtparen. 90 blz. pb. € 9,90

ds. C. de Jongste LIEFLIJKHEID EN SAMENBINDERS

Facetten uit de kleine kerkhistorie rond ds. N.H. Beversluis. 432 blz. geb. € 7,50

y(7IJ0F5*PLRORN(

ds. J. Karels ALS EEN GEWATERDE HOF (1)

8 preken.

160 blz. geb. € 14,90

y(7IJ0F5*PLPKOM(

ds. Jac. Koelman VRAGEN VOOR ZELFONDERZOEK Herschreven door ds. C.J. Meeuse. 48 blz. pb.

€ 4,95

y(7IJ0F5*PLPTPK(

dr. P. Korteweg GUIDO DE BRÈS (1522-1567)

Levensbeschrijving. 300 blz. geb.

€ 10,00

y(7IJ0F5*PLTOLP(

ds. J. Koster DE HEMELSE LANDMAN 10 preken. 187 blz. geb. € 16,90

y(7IJ4G3*RKLQQM(

ds. C. van Krimpen RUTH

Een vreemde ontvangt genade 35 Bijbellezingen.

550 blz. geb.

€ 39,50

y(7IJ0F5*PLTTST(

ds. B. Labee WAT ZEGT DE SCHRIFT? Antwoorden in Bijbels perspectief.

120 blz. geb.

€ 9,90

y(7IJ0F5*PLTMOS(

ds. G.M. de Leeuw LEVENSMOED 52 meditaties.

170 blz. geb.

€ 10,00

y(7IJ0F5*PLSMNO(

ds. H. Ligtenberg EEN LIED DER BLIJDE HOOP 52 wekelijkse meditaties.

204 blz. geb.

€ 16,90

Ds. J. Karels ALS EEN GEWATERDE HOF (2)

8 preken.

163 blz. geb.

€ 14,90

2224200680

Ds. J. Karels ALS EEN GEWATERDE HOF 2 delen compleet. 320 blz. geb. € 19,90

y(7IJ4G3*RKKPTR(

ds. J. Koster RECHTVAARDIG VOOR GOD 3 preken over Zondag 7 en 23. 95 blz. geb.

€ 11,50

y(7IJ0F5*PLTNSP(

R. van Kralingen DOOR DE HEERE GELEERD Facetten uit het leven van oud.

J. Koster. 56 blz. geb. € 4,95

y(7IJ4G3*RKLRRS(

H.M. Lobbezoo

DIT IS MIJN TROOST De ziekentroost toegelicht in vraag en antwoord.

185 blz. geb.

€ 19,90

y(7IJ0F5*PLOSRS(

J.H. Madern EEN VAST VERBOND GEMAAKT (1) Genadeverbond van Adam tot Abraham.

168 blz. geb.

€ 14,90

y(7IJ0F5*PLOLQS( y(7IJ0F5*PLRKMM(
63 THEOLOGIE CATALOGUS 2023-2024

y(7IJ0F5*PLPMKM(

J.H. Madern ’T VERBOND MET ABRAHAM, ZIJN VRIND (2)

Genadeverbond van Abraham tot Mozes. 166 blz. geb. € 14,90

y(7IJ0F5*PLQNKS(

J.H. Madern DEED ISREL OP ZIJN WOORDEN LETTEN (3) Genadeverbond van Mozes tot Christus. 172 blz. geb. € 14,90

y(7IJ4G3*RKKPNP(

ds. P. Melis OM TE VERKONDIGEN DAT DE HEERE RECHT IS 9 preken. 150 blz. geb. € 14,90

y(7IJ0F5*PLTQTT(

P. van Mastricht THEORETISCHPRAKTISCHE GODGELEERDHEID

6 delen. 4500 blz. geb. € 225,00

y(7IJ0F5*PLPQLP(

ds. C.J. Meeuse BOVEN DE GLANS DER ZON De bekering van Saulus van Tarsen. 125 blz. geb. € 12,50

y(7IJ4G3*RKKQKN(

ds. M. Mondria EEN VAST FUNDAMENT 6 preken. 155 blz. geb. € 14,50

y(7IJ0F5*PLRLKR(

ds. G. Mouw DER ARMEN SPIJS (2)

8 preken. 168 blz. geb. € 7,50

y(7IJ4G3*RKKKTM(

ds. A.D. Muilwijk ZONDER PRIJS 5 preken. 121 blz. geb. € 13,95

y(7IJ0F5*PLOSKT(

ds. C.J. Meeuse CHRISTUSKENNIS EN DE TOEGANG TOT HET HEILIG AVONDMAAL Met beantwoorde vragen over dit onderwerp. 80 blz. geb. € 10,90

y(7IJ0F5*PLOOLK(

ds. C.J. Meeuse SCHIJN BEDRIEGT Een christelijke visie op toneelspel en speelfilm. 173 blz. geb. € 9,90

y(7IJ0F5*PLQTLT(

J. Nupoort KORTE EN EENVOUDIGE CATECHISATIE Over het Voorbeeld der Goddelijke Waarheden. 617 blz. geb. € 15,00

y(7IJ4G3*RKKQLK(

ds. J. Pannekoek EERSTE ACHTTAL PREKEN Vrije stoffen, Dankdag, Advent, Kerst, Oudjaar en Nieuwjaar. 156 blz. geb. € 15,90

y(7IJ4G3*RKLQTN(

ds. J. Pannekoek TWEEDE ACHTTAL PREKEN Vrije stoffen, Biddag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

160 blz. geb. € 15,90

y(7IJ4G3*RKMLPR(

ds. A.D. Muilwijk EEN ONBEROUWELIJKE KEUS Bijbellezingen over het leven van Ruth. 364 blz. geb. € 34,50

y(7IJ4G3*RKLTPM(

ds. J. Pannekoek DE WITTE KEURSTEEN Bijbels dagboek. 380 blz. geb. € 24,90

y(7IJ0F5*PLPKTR(

Lambertus Myseras DER VROMEN ONDERVINDING Al de werken van Myseras in één band. 538 blz. geb. € 39,90

y(7IJ4G3*RKKOPK(

ds. G. Pater DE GEZONDENE DES VADERS 4 preken. 110 blz. geb. € 12,90

y(7IJ0F5*PLSLSK(

J.C. Philpot DE ERFGENAAM DES HEMELS wandelend in de duisternis. Met een uitleg door ds. B.J. van Boven. 213 blz. geb. € 8,90

y(7IJ4G3*RKLTQT(

J.C.

DOOR BACA’S VALLEI Woorden voor iedere dag des jaars voor Sions pelgrims.

400 blz. geb.

€ 22,90

y(7IJ4G3*RKLPLS(

J.C. Philpot WILLIAM TIPTAFT Dienaar van het Evangelie. 224 blz. geb.

€ 27,90

y(7IJ0F5*PLNPNQ(

ds. Chr. van der Poel DE HEIDELBERGER 52 preken. 791 blz. geb.

€ 49,95

y(7IJ4G3*RKLNST(

M. Quist MIJN ABC DAGBOEK Bijbels dagboek voor kinderen. 380 blz. geb.

€ 19,90

y(7IJ0F5*PLSNPR(

ds. B.A. Ramsbottom BEKEN IN DE WILDERNIS Meditaties voor de zaterdagavond. 188 blz. geb.

€ 7,90

y(7IJ0F5*PLSNQO(

ds. C. de Ridder DRUIVEN VAN ESKOL Bijbels dagboek. 375 blz. geb.

€ 19,90

Philpot
64 THEOLOGIE CATALOGUS 2023-2024

y(7IJ4G3*RKKQNO(

ds. C. de Ridder HEILSVERWACHTING

53 meditaties + levensbeschrijving.

175 blz. geb.

€ 16,90

y(7IJ0F5*PLSMST(

ds. J. Roos DAVIDS REISLIED 7 preken over Psalm 23.

120 blz. geb.

€ 7,90

y(7IJ0F5*PLQKQN(

ds. J. Roos UIT DE PASTORIE (5)

Hoe wonderbaar is Uw getuigenis!

150 blz. geb.

€ 14,90

y(7IJ0F5*PLNTSR(

ds. J. Roos UIT DE PASTORIE (6)

Hoe wonderbaar is Uw getuigenis!

152 blz. geb.

€ 14,90

y(7IJ0F5*PLTTTQ(

ds. J. Roos UIT DE PASTORIE (9)

Hoe wonderbaar is Uw getuigenis!

144 blz. geb.

€ 14,90

y(7IJ4G3*RKKTPP(

ds. J. Roos UIT DE PASTORIE (10)

Hoe wonderbaar is Uw getuigenis!

125 blz. geb.

€ 14,90

y(7IJ4G3*RKLTSN(

ds. J. Roos UIT DE PASTORIE (11)

Hoe wonderbaar is Uw getuigenis!

140 blz. geb. € 14,90

y(7IJ0F5*PLRMNR(

A.A. Roukens (red.) SCHATBEWAARDERS Biografie van Ursinus, Pareus en Hommius.

125 blz. geb. € 12,50

y(7IJ0F5*PLNMSO(

C. van Rijswijk WIJS MIJ DE WEG Bijbels dagboek voor kinderen. 389 blz. geb. € 18,90

y(7IJ4G3*RKLNRM(

ds. J. Schipper WELKOM IN DE STRIJD Bevindelijke uitdrukkingen. 135 blz. geb. € 13,90

y(7IJ4G3*RKKPMS(

L.M.P. Scholten OM DE ZUIVERE WAARHEID 190 blz. geb. € 16,90

y(7IJ4G3*RKKLSO(

J.J. Schipaanboord ONDER DE VIJGENBOOM Leven en werk van ds. G. Schipaanboord. 167 blz. geb. € 7,95

ds. J. Schipper VOOR HET DANKBAAR NAGESLACHT 125 jaar Gereformeerde Gemeente Barneveld. 302 blz. geb. € 25,00

y(7IJ0F5*PLTTQP(

L.M.P. Scholten ONZE LEVENSWANDEL 160 blz. geb. € 16,90

y(7IJ0F5*PLTTKN(

ds. A. Schultink GLORIERIJKE DADEN 5 preken over het leven van Mozes.

134 blz. geb.

€ 12,90

y(7IJ0F5*PLNLOR(

J. Schuts HET BESCHEIDEN DEEL DER ZIEKEN 309 blz. geb. € 5,00

y(7IJ4G3*RKLMLL(

L.M.P. Scholten ONDERWEG OPGETEKEND 160 blz. geb. € 16,90

y(7IJ4G3*RKLMQQ(

ds. J. Schipper DE HOOFDMAN CORNELIUS 5 preken.

120 blz. geb. € 12,90

y(7IJ4G3*RKKPLL(

ds. A. Schot

WAT HEBBEN DEZE SCHAPEN GEDAAN? Over jonggestorven kinderen.

129 blz. geb.

€ 12,50

y(7IJ0F5*PLRNNQ(

ds. A. Schreuder GIJ ZIET HET IMMERS De vraag naar Gods hand in het lijden. 150 blz. geb.

€ 9,90

y(7IJ0F5*PLRRKL(

ds. J. Spaans IK ZOEK MIJN BROEDERS (2) 15 preken over Gen. 44 t/m 50.

207 blz. geb.

€ 7,50

y(7IJ0F5*PLQPRP(

ds. A. van Straalen DE GEOPENBAARDE MIDDELAAR 10 preken.

156 blz. geb.

€ 15,90

y(7IJ0F5*PLOSSP(

ds. A. van Straalen DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS 52 preken.

700 blz. geb.

€ 59,50

y(7IJ0F5*PLTONT(

ds. B.J. van Boven, ds. G. Hoogerland, ds. A. Verschuure UIT GENADE, DOOR HET GELOOF, NAAR HET WOORD 3 preken.

94 blz. geb. € 6,95

y(7IJ4G3*RKKTLR(
65 THEOLOGIE CATALOGUS 2023-2024

y(7IJ4G3*RKKNSM(

UW WAARHEID ZAL

BESTAAN (jrg. 2) 8 preken m.b.t. lijden, Goede Vrijdag en Pasen (GGiN).

151 blz. geb. € 16,90

y(7IJ4G3*RKKTKK(

UW WAARHEID ZAL

BESTAAN (jrg. 3) 8 preken o.a. Biddag, Hemelvaart en Pinksteren (GGiN).

150 blz. geb. € 16,90

y(7IJ4G3*RKLPMP(

UW WAARHEID ZAL

BESTAAN (jrg. 4) 8 preken m.b.t. Kerst, Oud- en Nieuwjaar (GGiN). 160 blz. geb. € 16,90

y(7IJ4G3*RKLPNM(

N. Verdouw

IK BEGRIJP HET (2) Moeilijke woorden/ begrippen in de preek uitgelegd.

130 blz. geb.

€ 12,90

y(7IJ0F5*PLQSNO(

ds. A.H. Verhoef DE VREDE VERKONDIGD 10 preken. 160 blz. geb.

€ 6,95

y(7IJ4G3*RKLKSM(

Justus Vermeer DE LEER DER WAARHEID Toegelicht in 52 predicaties (set, 2 dln.)

921 blz. geb. € 59,50

y(7IJ4G3*RKLRLQ(

UW WAARHEID ZAL

BESTAAN (jrg. 5) 8 preken o.a. Biddag, Dankdag, Lijdenspreek (GGiN).

143 blz. geb. € 16,90

y(7IJ4G3*RKKQMR(

N. Verdouw

GIJ HEBT MIJN OMZWERVEN GETELD

Uit het leven van ds.

J. Pannekoek.

174 blz. geb. € 16,90

y(7IJ4G3*RKKKLQ(

N. Verdouw

IK BEGRIJP HET (1)

Moeilijke woorden/ begrippen in de preek uitgelegd. 130 blz. geb. € 12,90

y(7IJ4G3*RKLPOT(

ds. A. Vermeij DE HERDER EN ZIJN SCHAPEN

6 preken over Psalm 23.

100 blz. geb.

€ 12,90

y(7IJ0F5*PLSPQM(

ds. A. Verschuure AVONDMAALSTIJDEN beperkt

3 overdenkingen.

84 blz. geb.

€ 11,90

y(7IJ0F5*PLRQQO(

ds. A. Verschuure DE STERKEN DER AARDE

3 preken over Spreuken 30. 84 blz. geb. € 9,90

y(7IJ4G3*RKKKMN(

ds. A. Verschuure FILIPPUS EN DE KAMERLING

6 preken over Handelingen 8. 140 blz. geb.

€ 14,90

y(7IJ4G3*RKLSSO(

ds. A. Verschuure SIONS LEER- EN TROOSTBOEK Heidelbergse Catechismus in 59 preken verklaard.

840 blz. geb.

€ 59,50

y(7IJ0F5*PLTSRN(

ds. J.W. Verweij UW UITNEMENDE LIEFDE

52 wekelijkse meditaties.

189 blz. geb.

€ 10,00

y(7IJ4G3*RKLNPS(

ds. J.W. Verweij GEKEND GEKOCHT GEHEILIGD 10 preken. 160 blz. geb.

€ 10,00

y(7IJ4G3*RKLMRN(

ds. J.W. Verweij VREES NIET, GELOOF ALLEENLIJK 4 preken over genezingen door de Zaligmaker.

100 blz. geb.

€ 11,90

y(7IJ0F5*PLOQOT(

W. Visser ALS IK BEROOFD BEN Rouwverwerking. 100 blz. geb. € 10,00

y(7IJ4G3*RKKQOL(

L. Vogelaar HANDBOEK VOOR DE CATECHEET Voorbeelden en illustraties bij de geloofsleer.

389 blz. geb.

€ 34,90

y(7IJ4G3*RKKKQL(

L. Vogelaar GELOUTERD EN GEHEILIGD Uit het leven van ds.

J. Hagestein. 100 blz. geb.

€ 6,95

y(7IJ4G3*RKLMTR(

L. Vogelaar VOLK VAN DE VELUWE Kerk en gezelschap in Ermelo, Putten en Driedorp.

125 blz. geb.

€ 17,90

y(7IJ0F5*PLRNQR(

L. Vogelaar HET KOREN IS RIJP Het leven van ds. F.J. Dieleman. 300 blz. geb.

€ 25,90

y(7IJ4G3*RKKQPS(

L. Vogelaar EEN VRIEND EN METGEZEL Uit de vriendenkring van B. Roest. 167 blz. geb.

€ 19,90

y(7IJ0F5*PLSOSR(

ds. A. van Voorden DE NACHTGEZICHTEN VAN ZACHARÍA 9 preken. 136 blz. geb.

€ 14,90

De sterken der aarde De sterken der aarde ds. A. Verschuure In het onderwijs dat Agur in Spreuken 30 krijgt ten aanzien van de sterken der aarde, gaat het niet zozeer over het leven van Gods kinderen, maar meer over de heerlijkheid van Christus. Vier zijn er die een goeden gang maken: de oude leeuw, de windhond, de bok, en een Ds. Verschuure trekt tal van bevindelijke lessen uit deze vier sterken: ter lering, ter toetsing, ter beschaming en ter ontdekking. ds. A. Verschuure De sterken der aarde 66 THEOLOGIE CATALOGUS 2023-2024

y(7IJ0F5*PLRQRL(

ds. A. van Voorden DE ZALIGSPREKINGEN

9 preken.

142 blz. geb.

€ 14,90

y(7IJ4G3*RKKSTO(

ds. A. van Voorden DE SCHOONSTE ALLER MENSENKINDEREN

9 preken over Hooglied.

131 blz. geb. € 14,90

y(7IJ0F5*PLKTKK(

Thomas Watson DE HOOFDSOM VAN DE GELOOFSLEER (1)

410 blz. geb. € 29,50

y(7IJ0F5*PLLQLR(

Thomas Watson DE TIEN GEBODEN (2)

340 blz. geb.

€ 29,50

y(7IJ0F5*PLLONN(

Thomas Watson HET GEBED DES HEEREN (3)

454 blz. geb.

€ 29,50

y(7IJ0F5*PLMTQQ(

Thomas Watson DE LEER DER WAARHEID

3 delen

€ 69,50

y(7IJ0F5*PLKKKT(

J.P. Winckelman LIEFDEWEGEN Gedichten over de heilsfeiten.

60 blz. geb.

€ 5,95

y(7IJ0F5*PLSPLR(

J.M. van Wijk (red.) ALS JE NOG JONG

BENT (1)

180 blz. geb.

€ 19,90

y(7IJ0F5*PLTTRM(

J.M. van Wijk & J.W. van Ruitenburg

ALS JE NOG JONG

BENT (2)

167 blz. geb.

€ 19,90

J.M. van Wijk ALS JE NOG JONG

BENT

2 dln. als pakket. van € 39,80 voor

€ 19,90

ds. D. de Wit BEPROEFD, GELOUTERD, BEVRIJD Uit het leven van Kees Crielaard (1895-1988). 80 blz. geb.

€ 5,95

ds. D. de Wit KINDEREN IN DE BIJBEL (NT)

Een praktische toepassing naar het gezinsleven.

125 blz. geb.

€ 13,90

ds. D. de Wit OPZOEKENDE ZONDAARSLIEFDE

De geestelijkheid van het kerkrecht.

110 blz. geb.

€ 13,90

67
y(7IJ0F5*PLTOOQ( y(7IJ4G3*RKKQQP( y(7IJ4G3*RKLPPQ(
THEOLOGIE CATALOGUS 2023-2024
2224200671w

y(7IJ4G3*RKLTTK(

L. Anker-Hardeman LUUK EN EEN DIER IN DE TAS

75 blz. geb.

€ 9,95

y(7IJ4G3*RKMKTQ(

Jacques van de Baan PROOI

Als mensen de controle over hun creaties verliezen zijn de gevolgen niet te overzien.

320 blz. geb. € 23,90

y(7IJ4G3*RKLPRK(

G. BaarssenZeeman HET KEUKENMEISJE Uit de Schotse Hooglanden.

48 blz. geb. € 14,90

y(7IJ0F5*PLPMLT(

Jan van Batenburg MET MOEDIGE MANNEN MEE De Noordpoolexpeditie van Elisha Kent Kane.

230 blz. geb.

€ 5,95

y(7IJ0F5*PLMQPM(

H. Beijeman BIJBELSE KRUISWOORDRAADSELS

41 kruiswoordraadsels (dl. 2)

58 blz. pb.

€ 5,95

y(7IJ0F5*PLNQTR(

Janwillem Blijdorp DE VERMISTE HULPVERLENER (7)

175 blz. geb. € 5,95

y(7IJ0F5*PLOOMR(

Janwillem Blijdorp VONDST UIT HET VERLEDEN (9)

188 blz. geb.

€ 5,95

y(7IJ0F5*PLORSQ(

Janwillem Blijdorp SABOTAGE ROND HET WAD (10)

219 blz. geb.

€ 5,95

y(7IJ0F5*PLPMQO(

Janwillem Blijdorp KROONJUWELEN EN DODE RAVEN (11)

189 blz. geb.

€ 5,95

y(7IJ0F5*PLPSRP(

Janwillem Blijdorp COMMOTIE ROND EEN PROTOTYPE (12)

189 blz. geb.

€ 5,95

y(7IJ0F5*PLQMOR(

Janwillem Blijdorp SLOTAKKOORD IN CAÏRO (13)

196 blz. geb.

€ 5,95

y(7IJ0F5*PLQQTS(

Janwillem Blijdorp DE ZOON VAN DE SMID (1)

Serie: Floris de minstreel.

267 blz. geb.

€ 16,90

y(7IJ0F5*PLRLLO(

Janwillem Blijdorp

BROEDERS ZONDER GEWETEN (2)

Serie: Floris de minstreel.

320 blz. geb.

€ 16,90

y(7IJ0F5*PLRSMO(

Janwillem Blijdorp

STRIJD MET GESLOTEN VIZIER (3)

Serie: Floris de minstreel.

325 blz. geb.

€ 16,90

y(7IJ0F5*PLSMQP(

Janwillem Blijdorp

DUBBELE DREIGING (4)

Serie: Floris de minstreel.

325 blz. geb.

€ 16,90

y(7IJ0F5*PLSRKS(

Janwillem Blijdorp

HET COMPLOT VAN DE EDELEN (5)

Serie: Floris de minstreel.

360 blz. geb.

€ 16,90

y(7IJ0F5*PLTLQN(

Janwillem Blijdorp

OOG IN OOG MET DE DOOD (6)

Serie: Floris de minstreel.

375 blz. geb.

€ 16,90

y(7IJ0F5*PLTTPS(

Janwillem Blijdorp DE KOELBLOEDIGE MOORDENAARS (7)

Serie: Floris de minstreel.

374 blz. geb.

€ 16,90

y(7IJ4G3*RKKPOM(

Janwillem Blijdorp

DE DOLENDE RUITER (8)

Serie: Floris de minstreel.

370 blz. geb.

€ 16,90

y(7IJ4G3*RKKTQM(

Janwillem Blijdorp

DE VIJAND UIT HET OOSTEN (9)

Serie: Floris de minstreel.

350 blz. geb.

€ 16,90

y(7IJ4G3*RKLNTQ(

Janwillem Blijdorp

DE SCHAT VAN DE TEMPELIERS (10)

Serie: Floris de minstreel.

400 blz. geb.

€ 16,90

y(7IJ4G3*RKLRTM(

Janwillem Blijdorp

ALLEEN MAAR VERLIEZERS (1)

Serie: Opstand in de Lage Landen

370 blz. geb.

€ 18,90

y(7IJ4G3*RKLNKN(

Gijs Drost DE KLOPPENDE BEDELAAR

Uit het leven van ds.

Lachlan Mackenzie.

44 blz. geb.

€ 14,90

y(7IJ0F5*PLRROT(

C. van den End HET WONDER VAN WOERDEN beperkt leverbaar

110 blz. geb.

€ 5,95

68
LEESBOEKEN CATALOGUS 2022-2023

y(7IJ0F5*PLRSNL(

C. van den End LOT VIERT FEEST 35 blz. geb.

€ 6,90

y(7IJ0F5*PLOKRQ(

A. van de Graaf DE ERFENIS VAN EEN ZONDERLING

169 blz. geb.

€ 5,95

y(7IJ0F5*PLQOPM(

Margonda Hartman-van der Vlies/ Bettie Versluis ROUW 47 blz. geb.

€ 12,90

y(7IJ4G3*RKLPSR(

Ditteke Klaasseden Haan

HET KAMERTJE VAN

VROUW RENSE 60 blz. geb.

€ 14,90

C. van den End

lot en lu in de dierentuin lot en lu in de dierentuin

opa en oma heb-ben een plan. wij gaan naar de die-ren-tuin. lot, lu en li mo-gen mee. wat zijn daar veel die-ren! ook pan-da-be-ren. en er is een speel-tuin. maar lukt het plan? lu raakt haar kij-ker kwijt. dan is lu ook kwijt. En een kus van een zee-leeuw. wat denk je daar-van? AVI M3

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

y(7IJ4G3*RKKNQS(

C. van den End LU EN LOT OP HET VLOT 60 blz. geb.

€ 8,90

lot en lu in de dierentuin

C. van den End

y(7IJ4G3*RKKTRT(

C. van den End LOT EN LU IN DE DIERENTUIN beperkt leverbaar 60 blz. geb.

€ 8,90

y(7IJ4G3*RKLNLK(

C. van den End LOT EN LU MOGEN NIET NAAR SCHOOL 53 blz. geb.

€ 8,90

y(7IJ4G3*RKLRSP(

C. van den End EEN BRIL VOOR LU 56 blz. geb.

€ 8,90

y(7IJ4G3*RKMKST(

Krijnie Fris DE FRANSE KOOPMANSZOON Het leven van Jacob Hanapier. 93 blz. geb.

€ 14,50

y(7IJ0F5*PLPRRQ(

A. van de Graaf DE VAL VAN EEN CRIMINEEL 176 blz. geb.

€ 5,95

y(7IJ0F5*PLPOSQ(

A. van de Graaf GEVAAR IN DE SMOKKELHOEK 172 blz. geb.

€ 5,95

y(7IJ0F5*PLOSTM(

A. van de Graaf IN DE GREEP VAN DE PANTER 160 blz. geb.

€ 5,95

y(7IJ0F5*PLQNLP(

A. van de Graaf IN DE MACHT VAN DE WREKER 192 blz. geb.

€ 5,95

y(7IJ0F5*PLQRKO(

Ditteke den Haan POES SNOES 140 blz. geb.

€ 5,95

y(7IJ0F5*PLSRPN(

Wicher Jansma DE BOOM IN 60 blz. geb. € 3,95

y(7IJ4G3*RKKRLT(

VRAGEN NAAR DIE ENE NAAM

Kerstverhalen. 80 blz. pb. € 4,95

y(7IJ0F5*PLRSOS(

Ditteke Klaasseden Haan DE BRAND VAN

BRAKEL Lena van Balen. 55 blz. geb.

€ 14,90

y(7IJ4G3*RKKLNT(

Ditteke Klaasseden Haan

WENDELMOET VAN

MONNICKENDAM 55 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ4G3*RKLKKQ(

Ditteke Klaasseden Haan OUDE REIJER 52 blz. geb. € 14,90

y(7IJ4G3*RKMKOL(

Ditteke Klaasseden Haan ELIZABETH, HET MEISJE VAN DE KUDDE

Elizabeth Cairns. 57 blz. geb.

€ 15,90

y(7IJ4G3*RKKQRM(

Sarie van Ledden-Vis

EEN HELPER IN NOOD

Het leven van

William Huntington.

48 blz. geb.

€ 15,90

y(7IJ4G3*RKLLNQ(

Sarie van Ledden-Vis

MOEDIGE MARY

Het leven van Mary Winslow.

48 blz. geb.

€ 15,90

y(7IJ4G3*RKLPTO(

Sarie van Ledden-Vis

VLUCHT UIT HET

KLOOSTER

Het leven van Katharina von Bora.

48 blz. geb.

€ 15,90

y(7IJ4G3*RKMKQP(

Sarie van Ledden-Vis

DE KINDERVRIEND

Het leven van ds. L.G.C. Ledeboer. 48 blz. geb.

€ 15,90

69 LEESBOEKEN CATALOGUS 2023-2024

Luuk en Lizzy op de vlucht voor het water

y(7IJ4G3*RKKKOR(

Sarie van Ledden-Vis LUUK EN LIZZY EN HET HOGE WATER

Over de dreigende watersnood van 1995.

51 blz. geb.

€ 3,95

y(7IJ4G3*RKKOLM(

Sarie van Ledden-Vis ZWERFMEISJE

50 blz. geb.

€ 4,95

y(7IJ0F5*PLRQKM(

Nellie van Leerdam KOM MEE, GIJS EN HILDE

72 blz. geb.

€ 6,90

y(7IJ4G3*RKKNRP(

Nellie van Leerdam WIE IS RIJK?

78 blz. geb.

€ 8,95

y(7IJ4G3*RKLLON(

Nellie van Leerdam

WITJE, WAAR ZIT

JE?

60 blz. geb.

€ 8,95

y(7IJ4G3*RKLNOL(

Nellie van Leerdam MET KERSTFEEST TOCH EEN HUIS

63 blz. geb.

€ 8,95

y(7IJ4G3*RKMKRM(

Nellie van Leerdam DEEL MAAR UIT 72 blz. geb.

€ 9,95

y(7IJ4G3*RKMKPS(

Henriët van Leeuwen DE ARENRAAPSTER

Het leven van Ruth

Bryan. 99 blz. geb.

€ 15,90

y(7IJ0F5*PLLSOQ(

Harry Marsman NIELS EN DE ONVERWACHTE ONTDEKKING

147 blz. geb.

€ 5,95

y(7IJ0F5*PLMPNT(

Harry Marsman NIELS EN DE ONBEKENDE ZWERVER beperkt leverbaar

154 blz. geb.

€ 5,95

y(7IJ0F5*PLNMPN(

Harry Marsman NIELS EN HET DREIGEND VERLEDEN

163 blz. geb.

€ 5,95

y(7IJ0F5*PLNPRO(

Harry Marsman NIELS EN DE SCHIM IN DE MIST

174 blz. geb.

€ 5,95

y(7IJ0F5*PLPPKT(

Harry Marsman NIELS EN DE DUBBELSPION

181 blz. geb.

€ 5,95

y(7IJ0F5*PLPTMT(

Harry Marsman NIELS EN DE PERFECTE KIDNAP 190 blz. geb.

€ 5,95

y(7IJ0F5*PLQRRN(

Harry Marsman NIELS EN DE JACHT OP DE BLANKE JAGER

175 blz. geb.

€ 5,95

y(7IJ0F5*PLTPML(

Ria Mouritsden Boer SANG HEEFT EEN GEHEIM beperkt leverbaar 75 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ4G3*RKKRMQ(

Ria Mouritsden Boer ZANTA’S VLUCHT 60 blz. geb.

€ 4,95

y(7IJ4G3*RKKSRK(

Ria Mouritsden Boer HELP! HET IS OORLOG 107 blz. geb.

€ 9,95

y(7IJ4G3*RKMKNO(

Ria Mouritsden Boer GAAT THIJS OP HET IJS?

75 blz. geb.

€ 9,95

y(7IJ0F5*PLOKSN(

Sofyke Nieuwenhuis-Kemp LEES NOG EENS VOOR VAN TIM EN

JULIA Voorleesverhalen.

230 blz. geb.

€ 19,90

y(7IJ0F5*PLNNNS(

W.H. van Oostrum & W. van Oostrum-van Voorst WONDERLIJKE WEGEN

Historische verhalen

voor jong en oud.

295 blz. geb.

€ 19,90

y(7IJ0F5*PLTNMN(

Roelof den Ouden WITTE PAKKEN Intriges rond de Bijlmerramp.

238 blz. pb.

€ 14,90

y(7IJ0F5*PLQNNT(

Roelof den Ouden

HET MYSTERIE VAN DE ABDIJ (1)

Serie: Van Driel & Van Boxtel.

200 blz. geb.

€ 12,90

y(7IJ0F5*PLRRQN(

Roelof den Ouden DE COCAÏNESMOKKEL (4) Serie: Van Driel & Van Boxtel.

213 blz. geb.

€ 12,90

LEESBOEKEN CATALOGUS 2023-2024 70
Sarie van Ledden-Vis

y(7IJ0F5*PLPLQP(

C. van Rijswijk DE HEERE IS MIJN HERDER (1)

Serie: Fonteinserie. Psalm 23. 123 blz. geb. € 5,95

y(7IJ0F5*PLOTMM(

C. van Rijswijk TOTDAT SILO KOMT (2)

Serie: Fonteinserie. Jakobs zegeningen. 95 blz. geb. € 5,95

y(7IJ0F5*PLRPMR(

C. van Rijswijk JONA, DE GELUKKIGE VERLIEZER (7)

Serie: Fonteinserie. Het leven van Jona. 115 blz. geb. € 5,95

y(7IJ0F5*PLPQKS(

C. van Rijswijk HET SCHATHUIS VAN DE KONING (3)

Serie: Fonteinserie. De tabernakeldienst. 124 blz. geb. € 5,95

y(7IJ0F5*PLSMLK(

C. van Rijswijk VERLOST UIT DE IJZEROVEN (8)

Serie: Fonteinserie. De tien plagen in Egypte. 180 blz. geb. € 5,95

y(7IJ0F5*PLQLQM(

C. van Rijswijk VLUCHTEND NAAR DE VEILIGE VRIJSTAD (4)

Serie: Fonteinserie. De vrijsteden. 154 blz. geb. € 5,95

y(7IJ0F5*PLSPTN(

C. van Rijswijk DE BIDDENDE BOUWER (9)

Serie: Fonteinserie. Het leven van Nehémia. 130 blz. geb. € 5,95

y(7IJ0F5*PLQRNP(

C. van Rijswijk LOT, DE NEEF VAN ABRAHAM (5)

Serie: Fonteinserie.

Het leven van Lot. 116 blz. geb. € 5,95

y(7IJ0F5*PLTNNK(

C. van Rijswijk HET IS VOLBRACHT (10)

Serie: Fonteinserie. De zeven kruiswoorden. 122 blz. geb. € 5,95

y(7IJ0F5*PLRMKQ(

C. van Rijswijk SIMSON, DE LAATSTE RICHTER (6)

Serie: Fonteinserie. Het leven van Simson.

120 blz. geb. € 5,95

y(7IJ0F5*PLTSNP(

C. van Rijswijk LESSEN VAN DE GROTE MEESTER (11)

Serie: Fonteinserie. Gelijkenissen van de Heere Jezus. 115 blz. geb. € 5,95

y(7IJ4G3*RKKNLN(

C. van Rijswijk DE MAN NAAR GODS HART (12)

Serie: Fonteinserie. Het leven van David. 152 blz. geb. € 5,95

y(7IJ4G3*RKLKLN(

C. van Rijswijk ZIJ WERDEN STEEDS ZIJN HULP GEWAAR Verhalenbundel. 88 blz. geb. € 9,90

y(7IJ0F5*PLOPNN(

C. van Rijswijk DE STRIJD VAN DE ARME WEVER

Serie: Menora. John Warburton. 118 blz. geb. € 8,50

y(7IJ0F5*PLRPNO(

C. van Rijswijk EEN ONVERSCHROKKEN HAGENPREKER

Serie: Menora. Franciscus Junius. 70 blz. geb. € 8,50

y(7IJ0F5*PLORRT(

C. van Rijswijk EEN TROOSTER IN NOOD Serie: Menora. Een verhaal uit de tijd van de Franse Revolutie. 104 blz. geb. € 8,50

y(7IJ0H1*OMKRLT(

C. van Rijswijk MAARTEN WIJST DE WEG (1) Maarten Luther. 46 blz. geb. € 7,95

y(7IJ0F5*PLPMSS(

C. van Rijswijk DE MOLENAAR VAN LEWES Serie: Menora. Eli Ashdown. 122 blz. geb. € 8,50

y(7IJ0F5*PLPQRR(

C. van Rijswijk DE DOKTER VAN BETHELSDORP Serie: Menora. Johannes van der Kemp. 144 blz. geb. € 8,50

y(7IJ0F5*PLQRLL(

C. van Rijswijk DE RUSTELOZE REIZIGER Serie: Menora. George Whitefield. 122 blz. geb. € 8,50

y(7IJ0H1*OMKTKK(

C. van Rijswijk JIJ MOET HELPEN, JOHAN! (2) Johannes Calvijn. 45 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0H1*OMKTLR(

C. van Rijswijk JOHN IS NIET BANG (3) John Knox. 46 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLKLNT(

C. van Rijswijk MEESTER HUS IS DAPPER (4) Johannes Hus. 46 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLKLOQ(

C. van Rijswijk HET GEHEIM VAN GUIDO (5) Guido de Brès. 48 blz. geb. € 7,95

LEESBOEKEN CATALOGUS 2023-2024 72

y(7IJ0F5*PLKPPT(

C. van Rijswijk JAN DE MANDENMAKER VAN ALKMAAR (7)

Jan Arents. 46 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLKSOT(

C. van Rijswijk PETRUS EN DE VROME VORST (9)

Petrus Datheen. 45 blz. geb. € 7,95

y(7IJ0F5*PLRKNT(

C. van Rijswijk WILLIAM THE COAL-HEAVER Engelstalig, inclusief luisterboek. 44 blz. geb.

€ 9,95

y(7IJ0F5*PLLTRQ(

C. van Rijswijk EEN KNECHT VAN DE GROTE KONING (14) ds. L.G.C. Ledeboer. 45 blz. geb. € 7,95

y(7IJ0F5*PLKSPQ(

C. van Rijswijk DE BEROEMDE KETELLAPPER (10)

John Bunyan. 45 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLLLMT(

C. van Rijswijk AUGUSTINUS WIL WIJS WORDEN (11)

Aurelius Augustinus. 45 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLLPPQ(

C. van Rijswijk JAN DE BAKKER (12)

Jan de Bakker. 45 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLLQSQ(

C. van Rijswijk WILLIAM DE KOLENDRAGER (13)

William Huntington. 48 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLMPKS(

C. van Rijswijk FRITS KRIJGT TOCH EEN PLAATS (15)

Herman Friedrich Kohlbrugge. 45 blz. geb. € 7,95

y(7IJ0F5*PLQQPK(

C. van Rijswijk JOOST EN ZIJN TROUWE VRIEND (25)

Jodocus van Lodenstein. 48 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLRPLK(

C. van Rijswijk IZAKS ZOEKTOCHT NAAR DE VREDEVORST (27) Izak Levinsohn. 48 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLSKLM(

C. van Rijswijk THOMAS VLUCHT NAAR ‘DE NIEUWE WERELD’ (28)

Thomas Shepard. 48 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLONKO(

C. van Rijswijk WEVER JOHN KRIJGT ANDER WERK (20)

John Warburton. 54 blz. geb. € 7,95

y(7IJ0F5*PLPLRM(

C. van Rijswijk GEORGE EN DE WRAAK VAN DE KARDINAAL (22)

George Wishart. 48 blz. geb. € 7,95

y(7IJ0F5*PLSQNK(

C. van Rijswijk JOHN, DE WIJZE VRIEND VAN DE JODEN (29)

John Duncan. 48 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLTLKL(

C. van Rijswijk JACOB VREEST HET

VUUR (30)

Jacob Spreng. 43 blz. geb.

€ 7,95

ADAM ADAM EN EVA IN HET PARADIJS C. van Rijswijk Daar lopen twee mensen. Ze heten Adam en Eva. Ze zijn in een mooie tuin. Die hebben ze van de Heere gehad. Ze mogen hier wonen. De Bijbel noemt deze tuin het Pa-ra-dijs. Dit boekje is een deeltje van de serie: ”Het Woord van de g”. Het de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca jaar kunnen het zelf GEBR. KOSTER-BARNEVELD

C. van Rijswijk JOSEPH EN HET RIJKE MEISJE (23)

Joseph Philpot. 45 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ4G3*RKKNNR(

C. van Rijswijk WILLIAM EN HET VERBODEN BOEK (32)

William Tyndale. 45 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ4G3*RKLKPL(

C. van Rijswijk DE KLEINE GRIEK (33)

Philipp Melanchton. 48 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ4G3*RKLNMR(

C. van Rijswijk ELI, HOE HEB IK HET MET JOU? (34)

Eli Ashdown.

48 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ4G3*RKLSQK(

C. van Rijswijk IK ZAL MET U ZIJN (35)

Thomas Godwin. 40 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLLTTK(

C. van Rijswijk ADAM EN EVA IN HET PARADIJS 48 blz. geb.

y(7IJ0F5*PLTRRO(

C. van Rijswijk ONTSNAPT AAN DE VUURDOOD (31)

Angelus Merula. 48 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLRMLN(

C. van Rijswijk ADAM AND EVE IN PARADISE Engelstalig, inclusief luisterboek. 48 blz. geb.

€ 9,95

73 LEESBOEKEN CATALOGUS 2023-2024
y(7IJ0F5*PLPQQK(
€ 7,95 EN EVA IN HET PARADIJS C. van Rijswijk ADAM EN EVA IN HET PARADIJS C. van Rijswijk

y(7IJ0F5*PLKQST(

C. van Rijswijk HET OFFER VAN ABRAHAM 46 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLQONS(

C. van Rijswijk DEBÓRA, EEN MOEDIGE VROUW 48 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLTOQK(

C. van Rijswijk ABIA, DE ZIEKE PRINS 48 blz. geb. € 7,95

y(7IJ0F5*PLMQQT(

C. van Rijswijk ESTHER EN DE GOUDEN STAF 48 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ4G3*RKKOQR(

C. van Rijswijk JAKOB EN EZAU STRIJDEND OM DE ZEGEN 48 blz. geb. € 7,95

y(7IJ0F5*PLPSSM(

C. van Rijswijk HET LEVEN VAN LOT 48 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLOPSS(

C. van Rijswijk JOB LOOFT TÓCH GOD! 48 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLRSTN(

C. van Rijswijk MIRJAM HET MOEDIGE MEISJE 48 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLOOST(

C. van Rijswijk HANNA, EEN BIDDENDE MOEDER 48 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLQSLK(

C. van Rijswijk HET STERKE WAPEN VAN SAMUËL 48 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLRLSN(

C. van Rijswijk HET GEHEIM VAN DE STERKE SIMSON 48 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLKOQR(

C. van Rijswijk DAVID EN REUS GOLIATH 46 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLKOPK(

C. van Rijswijk ELÍSA DE MAN GODS 46 blz. geb. € 7,95

y(7IJ0F5*PLTRSL(

C. van Rijswijk HET SLAVINNETJE VAN NAÄMAN 48 blz. geb. € 7,95

y(7IJ0F5*PLKORO(

C. van Rijswijk JONA EN DE GROTE VIS 45 blz. geb. € 7,95

y(7IJ4G3*RKLSRR(

C. van Rijswijk JEREMÍA, GERED DOOR EEN MOORMAN 39 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLKLTL(

C. van Rijswijk HET KINDEKE EN ZIJN STER 46 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ4G3*RKLQMO(

C. van Rijswijk JEZUS EN ZIJN MOEDER 48 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLNOSM(

C. van Rijswijk DE BLINDE BARTIMÉÜS 46 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ4G3*RKLLRO(

C. van Rijswijk HET DOCHTERTJE VAN JAÏRUS 48 blz. geb.

€ 7,95

C. van Rijswijk GÍDEON BLAAST DE BAZUIN 46 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLLKTT(

C. van Rijswijk MEFIBÓSETH DE KREUPELE PRINS 46 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLKPOM(

C. van Rijswijk DANIËL IN DE LEEUWENKUIL 46 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ0F5*PLNSSS( C. van Rijswijk Izak en Rebekka krijgen twee kin-de-ren. Een tweeling, twee jongens. tussen beide jongens groot. Ezau is de oudste. Hij is sterk en ziet er blozend uit. Jakob is de tweede zoon. Hij is lang zo fors en sterk niet als zijn broer. ‘Maar er is nog een verschil. Jakob vreest de Heere. Voor hem is ook ‘de grote zegen’. Ezau heeft daar geen belang bij. Daar maakt hij zich niet druk om … Dit boekje is een deeltje van de serie: Het Woord van de Koning In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen AVI E5

C. van Rijswijk LÁZARUS, KOM UIT! 48 blz. geb.

LEESBOEKEN CATALOGUS 2023-2024 74
GIDEON BLAAST DE BAZUIN C. van Rijswijk GIDEON BLAAST DE BAZUIN C. van Rijswijk GIDEON BLAAST DE BAZUIN C. van Rijswijk Gi-de-on zal gaan vechten met de vijand. “Gi-de-on, hebt teveel sol-da-ten.” Moet Gi-de-on nu met nog minder sol-da-ten gaan vechten? Dat kan toch niet? Dit boekje is een deeltje van de serie: ”Het woord van de Het de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca jaar. Kinderen vanaf ca jaar kunnen het zelf al lezen. AVI
y(7IJ0F5*PLLPQN(
ELISA DE MAN GODS C. van Rijswijk ELISA DE MAN GODS C. van Rijswijk ELISA DE MAN GODS C. van Rijswijk Daar loopt een man. Zijn naam is E-li-sa. Hij is een profeet. Een man van God. Hij is nu in een flinke plaats. van pro-fe-ten. E-li-sa is het hoofd, de baas, van die school. De leer-lin-gen houden erg veel van de profeet. Dit boekje een deeltje van de serie: Konin Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca jaar. Kinderen vanaf ca jaar kunnen het zelf al lezen. AVI UITGEVERIJ/BOEKHANDEL GEBR. KOSTER-BARNEVELD ISBN 90-5551-045-9
VIS C. van Rijswijk JONA EN DE GROTE VIS C. van Rijswijk JONA EN DE GROTE VIS C. van Rijswijk De Heere spreekt Hij is de knecht, de profeet van de Heere. “Wat is er, Heere?” vraagt Jona. “Jona”, zegt de Heere, “ga naar Ni-ne-ve, die grote stad”. Maar Jona luistert niet. Kijk eens wat Jona nu toch doet! Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca jaar. Kinderen vanaf ca jaar kunnen het zelf GEBR. KOSTER-BARNEVELD Jona omslag 05.indd
JONA EN DE GROTE
€ 7,95 JAKOB EN EZAU STRIJDEND OM DE ZEGEN C. van Rijswijk JAKOB EN EZAU STRIJDEND OM DE ZEGEN C. van Rijswijk

y(7IJ0F5*PLSONM(

C. van Rijswijk DE MAN VAN SMARTEN 48 blz. geb. € 7,95

y(7IJ0F5*PLPLTQ(

C. van Rijswijk DE MOORDENAAR AAN HET KRUIS 48 blz. geb. € 7,95

y(7IJ0F5*PLNTKL(

C. van Rijswijk VREEMDE SNOESHANEN (2) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd. 64 blz. geb. € 6,95

y(7IJ0F5*PLSQMN(

C. van Rijswijk THOMAS’ BLIJDE JUBEL 45 blz. geb. € 7,95

y(7IJ0F5*PLNMTL(

C. van Rijswijk DE KAMERLING VAN CANDACÉ 48 blz. geb. € 7,95

y(7IJ0F5*PLLRMN(

C. van Rijswijk DE STOKBEWAARDER VAN FILIPPI 48 blz. geb. € 7,95

y(7IJ0F5*PLMSON(

C. van Rijswijk ONÉSIMUS DE SLAAF 48 blz. geb. € 7,95

y(7IJ0F5*PLPQTL(

C. van Rijswijk VERZET EN VUIL VERRAAD (8) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd.

56 blz. geb. € 6,95

y(7IJ0F5*PLONNP(

C. van Rijswijk DOE, ALSOF JE ZE NIET ZIET (3) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd. 64 blz. geb. € 6,95

C. van Rijswijk WE ZULLEN ZE KRIJGEN, DIE MOFFEN! (4) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd. 56 blz. geb. € 6,95

C. van Rijswijk HELP, ONS DORP BRANDT! (5) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd. 55 blz. geb. € 6,95

C. van Rijswijk NOLLEKE HELPT ONDERDUIKERS (6) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd. 55 blz. geb. € 6,95

y(7IJ0F5*PLPQSO(

C. van Rijswijk HET REGENT GRANATEN (7) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd. 56 blz. geb. € 6,95

y(7IJ0F5*PLQKTO(

C. van Rijswijk LOEIENDE SIRENES EN VALLENDE BOMMEN (9) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd.

56 blz. geb. € 6,95

y(7IJ0F5*PLQLKK(

C. van Rijswijk NOLLEKES BLIJDE THUISKOMST (10) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd.

56 blz. geb. € 6,95

y(7IJ0F5*PLSSPM(

C. van Rijswijk DE HELD VAN RORÀ (2) serie: Oorlog in de valleien.

48 blz. geb.

€ 6,95

y(7IJ0F5*PLTLLS(

C. van Rijswijk VERDREVEN UIT DE VALLEIEN (3) serie: Oorlog in de valleien.

48 blz. geb.

€ 6,95

y(7IJ0F5*PLTLMP(

C. van Rijswijk HEIMWEE NAAR HUIS (4) serie: Oorlog in de valleien.

48 blz. geb.

€ 6,95

2224200655

C. van Rijswijk OORLOG IN DE VALLEIEN beperkt leverbaar 4 dln. als pakket. Van € 27,80 voor

€ 15,00

y(7IJ4G3*RKMKMR(

Gijsje de Rooij ZAAIEN OP GODS AKKER Over het leven van ds. J. Pannekoek. 124 blz. geb.

€ 13,90

y(7IJ0F5*PLQSST(

Ada SchoutenVerrips STA OP … EET! Het H.A. uitgelegd voor kinderen (9+).

80 blz. geb.

€ 16,90

y(7IJ0F5*PLRKTL(

Ada SchoutenVerrips LOTTE, EN DE REIS MET OPA WIEL 100 blz. geb.

€ 3,95

y(7IJ0F5*PLRTKT(

Ada SchoutenVerrips MINIPRINSES 190 blz. geb.

€ 12,90

y(7IJ0F5*PLSSQT(

Ada SchoutenVerrips VOORBIJ DE DODENDRAAD 120 blz. geb.

€ 9,95

75 LEESBOEKEN CATALOGUS 2023-2024
y(7IJ0F5*PLONOM( y(7IJ0F5*PLOQNM( y(7IJ0F5*PLPLOL(

y(7IJ4G3*RKMKKN(

Ada SchoutenVerrips VEENKIND 136 blz. geb.

€ 12,90

y(7IJ4G3*RKLQOS(

Ada SchoutenVerrips BIJBEL, BANTOES EN BOEREN

Het leven van zendeling François Coillard. 200 blz. geb. € 22,90

y(7IJ0F5*PLTTOL(

Mieke van Steenisvan den Dikkenberg HOOP OP GOD (1)

Serie: Al Uw wonderen vertellen.

48 blz. geb.

€ 14,90

y(7IJ4G3*RKKRQO(

Mieke van Steenisvan den Dikkenberg HET HOOGSTE GOED (2)

Serie: Al Uw wonderen vertellen.

48 blz. geb. € 14,90

y(7IJ4G3*RKMLKM(

Mieke van Steenisvan den Dikkenberg HET KLEINSTE BROOD (3)

Serie: Al Uw wonderen

vertellen.

64 blz. geb. € 14,90

y(7IJ0F5*PLTMRT(

Mieke van Steenisvan den Dikkenberg GESTORVEN VOOR

MIJ

Leven en sterven van James Laing.

88 blz. geb. € 15,90

y(7IJ0F5*PLTSTR(

A. den Uil-van Golen HET VERHOORDE GEBED 88 blz. geb.

€ 8,95

y(7IJ4G3*RKKTSQ(

A. den Uil-van Golen RAADSELS VOOR GUDO 88 blz. geb.

€ 8,95

y(7IJ4G3*RKLNNO(

A. den Uil-van Golen HET GEHEIM VAN GUDO’S VADER 102 blz. geb.

€ 8,95

y(7IJ0F5*PLPRPM(

Sjoerd Veenman VERDWENEN 192 blz. pb.

€ 10,00

y(7IJ0F5*PLSTSM(

Sjoerd Veenman ZOEKEN NAAR

NADIA

175 blz. pb.

€ 11,50

y(7IJ0F5*PLTSOM(

Sjoerd Veenman DWALING

Een zaak voor inspecteur Maritz. 160 blz. pb.

€ 11,50

y(7IJ0F5*PLTNLQ(

Sjoerd Veenman DE GETUIGE

Een zaak voor inspecteur Maritz. 140 blz. pb.

€ 11,50

y(7IJ4G3*RKKNKQ(

Sjoerd Veenman DE TERRORIST Een zaak voor inspecteur Maritz. 125 blz. pb.

€ 11,50

y(7IJ0F5*PLROQQ(

Sjoerd Veenman MISLEIDING beperkt leverbaar Een zaak voor inspecteur Maritz. 158 blz. pb.

€ 11,50

y(7IJ0F5*PLSPOS(

Sjoerd Veenman NIET VERMIST Een zaak voor inspecteur Maritz. 157 blz. pb.

€ 11,50

y(7IJ0F5*PLRPOL(

Sjoerd Veenman VERBODEN GEWELD Een zaak voor inspecteur Maritz. 160 blz. pb.

€ 11,50

y(7IJ0F5*PLORKK(

Sjoerd Veenman ZWERVER Een zaak voor inspecteur Maritz. 166 blz. pb.

€ 11,50

y(7IJ4G3*RKKSQN(

Sjoerd Veenman VERKOCHT Een zaak voor inspecteur Maritz.

118 blz. pb.

€ 11,50

y(7IJ4G3*RKLMSK(

Sjoerd Veenman VERWOEST GEZIN Een zaak voor inspecteur Maritz.

160 blz. pb.

€ 11,50

y(7IJ4G3*RKLRNK(

Sjoerd Veenman SCHULDIG Een zaak voor inspecteur Maritz.

110 blz. geb.

€ 11,50

y(7IJ4G3*RKLLTS(

Sjoerd Veenman DE VIERDE VRIEND

160 blz. geb.

€ 14,90

y(7IJ4G3*RKLLQR(

Mija Venderbos-Duijster SAM EN ZIJN KNUFFEL 10 grappige voorleesverhalen.

64 blz. geb.

€ 7,95

y(7IJ4G3*RKLQPP(

Mija Venderbos-Duijster SAM IN DE WINTER 10 grappige voorleesverhalen.

76 blz. geb.

€ 8,95

76
LEESBOEKEN CATALOGUS 2023-2024

y(7IJ0F5*PLQSTQ(

N. Verdouw JONGEREN NÚ (1) Jongeren in het spanningsveld tussen kerk en wereld. 106 blz. geb. € 12,90

y(7IJ0F5*PLRSLR(

N. Verdouw JONGEREN NÚ (2) Koers houden voor jongeren in de maatschappij van nu. 114 blz. geb. € 12,90

y(7IJ0F5*PLROMS(

Lena Visser-Oskam EEN BIJBEL VOOR MARY JONES

48 blz. geb.

€ 15,90

y(7IJ0F5*PLRTLQ(

Lena Visser-Oskam/ Marjan Koudijs JASPER DOET BOODSCHAPPEN (1) serie: Thematische prentenboekjes. 36 blz. geb. € 12,95

y(7IJ0F5*PLSPPP(

N. Verdouw JONGEREN NÚ (3) Standvastig in de branding? 124 blz. geb. € 12,90

y(7IJ0F5*PLTSMS(

N. Verdouw JONGEREN NÚ (4) Onderweg. 125 blz. geb. € 12,90

y(7IJ0F5*PLRTTM(

Lena Visser-Oskam/ Marjan Koudijs JASPER WERKT IN DE TUIN (2) serie: Thematische prentenboekjes. 36 blz. geb. € 12,95

y(7IJ4G3*RKLKRP(

N. Verdouw JONGEREN NÚ (5) In gesprek. 110 blz. geb. € 12,90

y(7IJ0F5*PLSPMO(

Lena Visser-Oskam/ Marjan Koudijs JASPER IS JARIG (3) serie: Thematische prentenboekjes. 36 blz. geb. € 12,95

y(7IJ4G3*RKLSTL(

N. Verdouw JONGEREN NÚ (6) Met oog voor de ander. 106 blz. geb. € 12,90

y(7IJ0F5*PLTOPN(

Lena Visser-Oskam/ Marjan Koudijs JASPER SPEELT BUITEN (4) serie: Thematische prentenboekjes. 36 blz. geb. € 12,95

y(7IJ4G3*RKKKKT(

Lena Visser-Oskam/ Marjan Koudijs JASPER IS ZIEK (5) serie: Thematische prentenboekjes. 36 blz. geb. € 12,95

y(7IJ4G3*RKKRSS(

y(7IJ0F5*PLOTTL(

y(7IJ4G3*RKLRQL(

y(7IJ0F5*PLTLNM(

Lena Visser-Oskam/ Marjan Koudijs JASPER IN DE DIERENTUIN (6) serie: Thematische prentenboekjes 36 blz. geb. € 12,95

JASPER –MEMOSPEL 2-5 spelers. € 14,95

y(7IJ0F5*PLRLQT(

Elliene van der Welle HOE GROOT ZIJN UW WERKEN Historische verhalen voor jonge kinderen.

179 blz. geb.

€ 15,90

y(7IJ0F5*PLTOTL(

Janneke Wiegers GELOVEN OP DE RAND VAN DE DOOD Een bewerking van Hel en hemel van Dachau.

160 blz. geb.

€ 14,90

A. Vogelaar-van Amersfoort KRUISPUNTEN 104 blz. geb. € 3,95

Geesje Vogelaar-van Mourik YEDDIES EERSTE EN LAATSTE AVONDMAAL 48 blz. geb. € 14,90

y(7IJ4G3*RKKOSL(

Janneke Wiegers MAG DAT WEL TIM? 38 blz. geb. € 6,90

y(7IJ4G3*RKKLKS(

Janneke Wiegers ROOS WIL EEN KAT 42 blz. geb. € 7,90

Elliene van der Welle ELISABETHS REIS 50 blz. geb. € 12,90

Elliene van der Welle TWEE JONGE ZENDELINGEN 94 blz. geb. € 15,90

77 LEESBOEKEN CATALOGUS 2023-2024
y(7IJ4G3*RKKRRL(
kuiltjes maken en voren trekken, gieten, zaaien en gras maaien. Als papa uit zijn werk komt, heeft hij een verrassing… jonge kinderen. Door middel van deze boekjes oriënteren peuters zich vrolijke tekeningen zorgen ervoor dat zowel kinderen als ouders veel plezier dit boek kunnen bij het samen lezen een extra hulp zijn. Jasper werkt in de tuin Lena Visser-Oskam & Marjan Koudijs Jasper werkt de tuin Lena Visser-Oskam & Marjan Koudijs Elliene van der Welle Twee jonge zendelingen Twee jonge zendelingen Twee jonge zendelingen Wat dat voor geluid? Eén van de donkere mannen kijkt verwonderd op. Hij stopt met werken. Wat hoort hij toch? Voortgebracht in alle landen, Zullen tot komen, Heer’, Tyrus. Onverwachts komen in een onbekend land terecht. Zo heeft de Heere het heidense Ethiopië het Evangelie
17, 3771 AW Barneveld
41 69 86
www.gebrkoster.nl
Nairacstraat
T. (0342)
E. uitgeverij@gebrkoster.nl
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.