Catalogus 2022/2023

Page 1

Catalogus

Een compleet overzicht met alle leverbare titels

Met o.a. deze nieuwe titels!

Boekhandel

Gebr. Koster

2022 - 2023

Uitgeverij


2022-2023

Catalogus

Informatie Voor het bestellen van en informatie over onze uitgaven kunt contact opnemen met: Uitgeverij Gebr. Koster Bezoekadres: Nairacstraat 17 3771 AW Barneveld T. (0342) 41 69 86 E. uitgeverij@gebrkoster.nl Bij rechtstreekse bestellingen leveren wij aan de boekhandel franco per vervoerscentrale. Per post of bode worden vrachtkosten in rekening gebracht. Al onze uitgaven zijn ook leverbaar via C.B.C. ’t Gulden Boek B.V. te Houten.

Aan particulieren worden bij bestellingen beneden de factuurwaarde van € 35,00 de verzendkosten gedeeltelijk in rekening gebracht. Jaarlijks verschijnt ook een kinderboekenfolder waarvan, op verzoek, meerdere exemplaren gratis verstrekt worden. Prijswijzigingen en verschijningsdata van alle in deze fondslijst genoemde titels worden voorbehouden.

Schrijf u in op onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe uitgaven en aanbiedingen. Ga daarvoor naar:

www.gebrkoster.nl

2


Nieuwe uitgaven

theologie

3


nieuwe uitgave | theologie

DS. B. J. VAN BOVEN

Bevestigd als de maan Zeven preken over de maan

I

n zeven overdenkingen wordt stilgestaan bij diverse Bijbelteksten waarin de maan centraal staat.

Vaak is de maan - evenals de zon - in Gods Woord een beeld vol onderwijs. Beide hemelgetuigen spreken van Gods onuitsprekelijke trouw jegens een volk dat haar diepe ontrouw moet inleven. De overdenkingen bevatten een aansporing voor onbekeerden om de Heere te zoeken zolang de zon en de maan nog aan de hemel staan. Ze zijn ook een aanmoediging voor een bestreden volk dat zo vaak naar beneden ziet. Hen wordt toegeroepen:

Bevestigd als de maan; en aan des hemels bogen Staat Mijn getuige trouw te schitt’ren in elks ogen.

Ds. B.J. van Boven is sinds 2002 predikant van de Gereformeerde Gemeente te De Valk-Wekerom. EERDER VERSCHEEN: DS. B.J. VAN BOVEN

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Gebonden, 154 bladzijden ISBN 9789463701907 9

4

789463

701907

Prijs € 15,90

Zo duurzaam als

de zon

Z E V E N P R E K E N OV E R DE ZON


Catalogus 2022-2023

DIVERSE PREDIKANTEN GEREFORMEERDE GEMEENTEN

Bij het geopende Woord Bijbels dagboek 16e jaargang

B

ij het geopende Woord is een Bijbels dagboek geschreven door diverse predikanten uit de Gereformeerde

Gemeenten. Alle scribenten behandelen per maand een onderwerp, zoals: Abraham, Jakob, maar ook onderwerpen als: huwelijk en gezin, Paulus’ voorbereiding tot het ambt, de namen van de Middelaar, enz. Aan dit dagboek werkten mee: ds. G.J. van Aalst, ds. H.J. Agteresch, ds. A.P. Baaijens, ds. P.D. den Haan, ds. J.B. Huisman, ds. J.M.D. de Heer, ds. M. Karens, ds. J. de Kok, ds. G. van Manen, ds. P. Mulder, ds. J. Schipper, ds. J.W. Verweij. De bijdragen voor de feestdagen zijn door ds. C. Hogchem verzorgd.

Ook beschikbaar in gesproken vorm via de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden te Ermelo (tel. 0341-56 54 99).

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Gebonden, 378 bladzijden ISBN 9789463701976 Prijs € 15,90

9

789463

701976

5


nieuwe uitgave | theologie

DS. C.A . VAN DIEREN

Hizkía Bijbellezingen (Twee delen)

H

oor! Wie piept daar toch als een zwaluw en kirt als een duif? Is dat Hizkía? Is dat dezelfde koning die jong als godvrezend vorst zoveel mocht betekenen voor het volk en

voor Gods Kerk? Hoe had God hem soeverein verwekt om een einde te maken aan de onuitsprekelijke goddeloosheden van zijn vader Achaz. Hoe had God hem op zijn noodgeschrei wonderlijk van de Assyriërs verlost. Maar nu ligt hij op zijn ziekbed. Nu krijgt hij het bevel zijn huis te bereiden, want hij zal sterven.

Zo leert de Heere hem piepen en kirren om een Borg. Hoe mocht het beproefde geloof hier zegevieren. Toen de gezanten uit Babel kwamen, piepte hij echter niet, maar verhief zich ver boven de zwaluw. Wat biedt het leven van Hizkía ons vele praktische en geestelijke lessen. In de vijfendertig vervolgstoffen wordt u meegenomen door de diepten en hoogten van deze koning van Juda.

Ds. C.A. van Dieren is predikant van Gereformeerde Gemeente te Uddel. Eerder diende hij de gemeenten Stolwijk en Rijssen-Noord.

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Deel 1

Deel 2

Complete set

Gebonden, ca. 250 bladzijden

Gebonden, ca. 250 bladzijden

ISBN 9789463702133

ISBN 9789463702119

ISBN 9789463702126

Prijs € 49,90

Prijs € 26,90

Prijs € 26,90

9

6

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

789463

702119

9

789463

702126

9

789463

702133


Catalogus 2022-2023

DOOC

Verbond en Doop Toegelicht voor jongeren

W

at houdt het werkverbond precies in voor jou? Wat is het genadeverbond en hoe krijg je daar deel aan? En

wat betekent het voor jou dat je gedoopt bent? Zijn al Gods beloften nu voor jou? Belangrijke vragen. Vragen die over jóu gaan, en over je eeuwige bestemming. Vragen waarop de Bijbel gelukkig duidelijke antwoorden geeft. In dit boek staan we daar samen bij stil. Zo kom je tot een Bijbelse visie op een onderwerp waarover veel misverstanden en dwalingen bestaan. Lees je mee?

Deze publicatie is vastgesteld door de Synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

RECENT VERSCHENEN

Gebonden, 80 bladzijden ISBN 9789463701686 Prijs € 9,95

9

789463

701686

7


nieuwe uitgave | theologie

JANET DUIJSTER

Zingen daar ik Hem verwacht Uitleg van de berijmde psalmen en gezangen voor kinderen

D

it handboek is een goed hulpmiddel bij het aanleren van een psalm of gezang. Een beter begrip bij het verband geeft

het geheugen een extra steun. Dat is wat dit boek doet: de samenhang van de psalmen en de gezangen eenvoudig verklaren. Zo wordt de gouden draad zichtbaar. Het boek is zowel op school als thuis te gebruiken. Het is geschikt voor het oefenen van een nieuw vers, maar ook om uit voor te lezen. Ofschoon het eveneens voor ouderen leerzaam is, heeft de schrijfster de basisschoolkinderen voor ogen gehad. Voor deze geestelijke apotheek is geen kind te jong.

Met een woord vooraf van dominee J. van Laar. Geïllustreerd door Daan van Oostenbrugge.

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Gebonden, 352 bladzijden ISBN 9789463701914 9

8

789463

701914

Prijs € 24,90


Catalogus 2022-2023

AEGIDIUS FRANKEN / S.R. VAN KLINKEN

Het geestelijk huwelijk

O

p een tere wijze wordt in deze uitgave de geestelijke omgang van de Kerkbruid met haar Bruidegom Christus

omschreven. De beperkte omvang van het boek staat de diepgang niet in de weg. Integendeel, het valt op dat de schrijver een woord heeft voor iedereen. Hij spoort Zijn bruid aan tot een levenswandel tot eer van Hem, zonder hierbij de bekommerde zielen te vergeten. Aegidus Francken was een tijdgenoot van onder andere Wilhelmus à Brakel, Alexander Comrie en Theodorus van der Groe. Hendrick de Cock noemde ds. Francken één van de ‘geloofshelden onzes Vaderlands’. Deze Leidsche Voetiaan uit de school van à Marck diende de gemeenten van Rijsoord en Maassluis. Verrassend is dat dit werk niet eerder is hertaald. Voorin is een biografische schets met illustraties toegevoegd van de hand van ds. M. van Kooten.

De heer S.R. van Klinken uit Elspeet heeft geprobeerd zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven.

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Gebonden, 230 bladzijden ISBN 9789463701921 Prijs € 25,90

9

789463

701921

9


nieuwe uitgave | theologie

Geschonken Geschriften - deel 2 Preken van oudvaders voor vandaag

G

eschonken Geschriften is een prekenserie van bekende en minder bekende oudvaders. Deze preken zijn

zorgvuldig geselecteerd en hertaald door de redactiecommissie van het Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. De oudvaders brachten een evenwichtige Bijbelsbevindelijke prediking. Zij schonken aandacht aan een grondige tekstuitleg, die gepaard ging met pastorale aanwijzingen tot onderwijs, ontdekking en besturing. Voorafgaand aan elke preek wordt een korte schets gegeven van de betreffende predikant, met daarbij een passende illustratie. De preken zijn geschikt voor de leesdiensten, maar ook voor persoonlijk gebruik.

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Gebonden, ca. 120 bladzijden ISBN 9789463702140 Prijs € 14,90

10

9

789463

702140


Catalogus 2022-2023

DS. A . GEUZE

Welgelukzalig Tien preken

D

oor alle tijden heen zullen de woorden van Christus in de Bergrede hun kracht behouden. Iedere zin is

zo veelzeggend! Christus wendt Zich af van de groten van de wereld en ontfermt Zich over hen die door deze wereld verstoten worden. Hij spreekt allen zalig die door genade Zijn woord aannemen en geloven. Tegelijkertijd was juist Zijn prediking een tweesnijdend zwaard. Zo lezen wij in dezelfde Bergrede het ‘Wee u’ als men deze vruchten niet bezit. In deze separerende prediking schittert het eenzijdige genadewerk van God en wordt men liefdevol heengewezen naar de Zaligmaker der wereld.

Ds. A. Geuze (1953) is predikant van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, Gerbrandyweg te Gouda.

RECENT VERSCHENEN

Gebonden, 160 bladzijden ISBN 9789463701754 Prijs € 15,90

9

789463

701754

11


nieuwe uitgave | theologie

MARTIJN DEN HAAN

Opent uwen mond - deel 2 Geestelijke liederen voor jong en oud

O

pent uwen mond biedt geestelijke liederen met een verantwoorde inhoud. In dit bundeltje staan tien liederen voor

Passie en Pasen; verzen voor de jongste kinderen van de basisschool en liederen voor kinderen uit de midden- en bovenbouw. Een deel van de liederen is nooit eerder verschenen, sommige andere teksten stonden ooit in de bundel ‘Uit Sions zalen’. Voor de jongere kinderen zijn teksten gebruikt van o.a. Ditteke Klaasse-den Haan en D. van der Linden-van den Hoek. Verder zijn er teksten gebruikt van o.a. ds. Köhlbrügge, ds. Ledeboer, ds. Revius en Isaac Watts. De muziek van veel liederen is nieuw en gevarieerd: orgelzettingen, 4-stemmige koorzettingen, tegenstemmen om te zingen of te spelen. De melodieën zijn veelal bekend, makkelijk te zingen en liggen goed in het gehoor.

Deze liedbundel is samengesteld door Martijn den Haan. Hij was één van de redactieleden van de bundel ‘Elk zing’ Zijn lof’ en schreef ‘Op hogen toon’, een bundel psalmen met bovenstem.

Bewust is het speelniveau eenvoudig gehouden. Dit is het tweede deel in een serie verantwoorde geestelijke liederen voor op school en in het gezin. Maar ook zondagsscholen, (kinder)koren of jeugdverenigingen kunnen er gebruik van maken.

RECENT VERSCHENEN

Wire-O, 40 bladzijden ISBN 9789463701747 9

12

789463

701747

Prijs € 9,95


Catalogus 2022-2023

ABRAHAM HELLENBROEK

Wat zal ik roepen? Een stem uit het verleden

I

n deze meditatiebundel maakt u kennis met het erfgoed van dominee Abraham Hellenbroek (1658-1731).

aan nauwkeurige verklaringen en pastorale

EKJE BO

Zijn andere geschriften bevatten een schat

EKJE BO

is meer dan zijn bekende vragenboekje.

SCHENK GE

SCHENK GE

Het erfgoed van deze gewaardeerde predikant

toepassingen. De Stichting Gereformeerd Erfgoed heeft als doel zulk erfgoed weer toegankelijk te maken voor de huidige en toekomstige generatie. Een van de projecten van de SGE is dan ook een uitgave van Alle werken van ds. A. Hellenbroek. De titel van de bundel is ontleent aan Jesaja 40 vers 6, de tekst waarmee ds. Hellenbroek intrede deed in zijn eerste gemeente. De meditaties zijn samengesteld uit zijn nagelaten werken.

Deze twaalf meditaties vormen een bloemlezing uit al de werken van ds. A. Hellenbroek.

RECENT VERSCHENEN

Gebonden, 90 bladzijden ISBN 9789463701709 Prijs € 11,90

9

789463

701709

13


nieuwe uitgave | theologie

DS. G. HOOGERLAND

Verwachting Israëls Bijbellezingen over het leven van Jakob

I

n dit derde en laatste deel met preken over het leven van Jakob schittert opnieuw Gods trouw over Jakob. En in de beloften die hij mag uitspreken,

ook over zijn nakomelingen. Deze preken beslaan de tijd van de verhuizing van Jakob naar Egypte (Genesis 46) tot het moment dat Jakob in Genesis 50 door zijn zonen wordt begraven in het graf van zijn voorvaderen. Jakob heeft op zijn sterfbed, in de zegening van Juda, over dood en graf mogen heenzien naar de Leeuw uit de stam van Juda, in Wie hij de hoogste macht en heerlijkste schoonheid zag. Naar deze Silo mogen deze preken steeds weer heenwijzen. In de geloofsuitroep ‘Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE,’ mocht Jakob heengaan tot zijn God, Die hem heel zijn leven had bewaard en geleid, ondanks wie hij in zichzelf was en bleef: een bedrieger. Zo krijgt de Heere de eer van Zijn werk in Zijn kind en knecht Jakob.

Ds. G. Hoogerland is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Kruiningen. Van zijn hand verscheen o.a. Om vriend en broed’ren spreek ik nu - over de schuld die er ligt vanwege de kerkelijke verdeeldheid.

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Gebonden, 200 bladzijden ISBN 9789463701945 Prijs € 17,50

14

9

789463

701945


Catalogus 2022-2023

J. VAN ’T HUL

De zoon van Nun Het leven van Jozua

J

ozua is anders dan Mozes. Deze dienaar van Mozes heeft zijn eigen plaats in de Godsopenbaring. Het volk van Israël heeft

in hem een bekwame aanvoerder, zeker bij de verovering van Kanaän. Niet Mozes brengt in Kanaän, maar Jozua. Het geheim van zijn kracht ligt in zijn godsvrucht, zijn ootmoed en zijn geloof, dat bergen verzet. Jozua is ook een helder type van Christus, de gekomen Vorst van het heir des Heeren, Die Zijn Kerk vergadert, bewaart en onderhoudt. Jozua brengt Israël in het beloofde Land. Maar Jezus brengt als de Overste Leidsman en de Voleinder des geloofs Zijn Kerk in het Kanaän van de eeuwige rust. Jezus, meer dan Jozua! Dit boek beschrijft op toegankelijke wijze het leven en werk van Jozua, de zoon van Nun. Vanuit deze geschiedenis worden er duidelijke lijnen getrokken naar vandaag en naar het hart. Daardoor is dit boek geschikt voor persoonlijk gebruik en voor gebruik door verenigingen en Bijbelstudiegroepen.

In deze serie beschrijft J. van ’t Hul levensgeschiedenissen van Bijbelse personen, zoals Nehémia, Elía, Elísa, Noach en Sálomo.

RECENT VERSCHENEN

Gebonden, 184 bladzijden ISBN 9789463701723 Prijs € 16,90

9

789463

701723

15


nieuwe uitgave | theologie

H.M. LOBBEZOO

Dit is mijn troost in druk mij toegelegd De ziekentroost toegelicht in vraag en antwoord

I

eder mens kent verdriet en heeft op z’n tijd troost nodig. In het bijzonder hebben we troost nodig in tijden van ziekte en zorg; heel in het

bijzonder bij het naderende sterven. Meeleven en troost van mensen is groot. Maar uitnemender is de troost die de Heere kan geven. Dat doet Hij door Zijn Woord. Ja, Hij Zelf is de bron van toost en licht. De Ziekentroost achter in ons psalmboek is een middel om naar deze troost te leiden, in lichaams- en zielenoden. De tekst van de Ziekentroost is compact en niet direct eenvoudig. Om het toegankelijker te maken is deze eenvoudige verklaring geschreven. Het is een bespreking in vraag en antwoord. Het is een boek om zelf te lezen of om voor te

De auteur is als pastoraal werker verbonden aan Cedrah en ouderling van de Gereformeerde Gemeente van Werkendam.

lezen. Tegelijk is het bedoelt als een handreiking voor ambtsdragers. Zij kunnen er een nuttig gebruik van maken bij de ambtelijke bezoeken. Geïllustreerd met kleurenfoto’s uit Israël.

RECENT VERSCHENEN

Gebonden, 185 bladzijden ISBN 9789463701778 9

16

789463

701778

Prijs € 19,90


Catalogus

P. VAN MASTRICHT

2022-2023

TheoretischPraktische godgeleerdheid Zes delen

I

n samenwerking met de Stichting Gereformeerd Erfgoed verschijnt bij ons een hertaling van het unieke, omvangrijke werk van

Petrus van Mastricht: Theoretisch-praktische godgeleerdheid, een zesdelige serie van

ca. 4.400 pagina’s. Dit werk dat binnen en buiten Nederland heel

Deel 1:

De voorkennis van de godgeleerdheid - het geloof in God

Deel 2: De werken van God de zonde van de mens

invloedrijk is geweest, is ten opzichte van andere

Deel 3: De verlossing door Christus

theologische standaardwerken uniek in zijn

Deel 4: De toepassing van de verlossing de kerk

soort omdat: • Het de theorie en de praktijk van ‘het leven voor God’ onlosmakelijk aan elkaar verbindt. • Elk thema uit de geloofsleer behandeld wordt

Deel 5: De geschiedenis van de kerk Deel 6: De gehoorzaamheid aan de wet de praktijk der Godzaligheid

naar aanleiding van een Bijbeltekst en op een heldere en bondige wijze uiteengezet wordt volgens de unieke vierdeling van een verklarend, een leerstellig, een weerleggend en een leerzaam praktisch deel. • Alle onderwerpen veelzijdig, helder en kernachtig worden toegelicht, zodat op vrijwel elke actuele vraag een antwoord te

Petrus van Mastricht (1630-1706) was predikant en professor aan de Universiteiten van Frankfurt, Duisburg en Utrecht. In Utrecht volgde hij zijn leermeester Voetius op en doceerde hij de laatste dertig jaar van zijn leven.

vinden is.

RECENT VERSCHENEN DE DELEN 5 EN 6

Gebonden, 6 delen ca. 4400 blz. ISBN 9789055519699 Prijs € 195,00

(NIET LOS LEVERBAAR!)

9

789055

519699

17


nieuwe uitgave | theologie

DS. A .D. MUILWIJK

Een onberouwelijke keus Het leven van Ruth

D

s. A.D. Muilwijk heeft in zijn laatste levensjaar een serie Bijbellezingen gehouden over het leven van Ruth,

de Moabitische. Deze vrouw mocht door genade afscheid nemen van Moab en met haar schoonmoeder Naómi optrekken naar Bethlehem. In de weg van Gods voorzienigheid kwam zij bijgeval op de akker van Boaz, die haar losser is geworden. Het Bijbelboek Ruth bevat naast praktisch onderwijs bovenal geestelijk onderwijs. Dat komt in deze preken zo duidelijk openbaar. Keer op keer worden de geestelijke lessen en waarschuwingen vanuit de Schrift aan het hart van de hoorders gelegd.

Ds. A.D. Muilwijk heeft vanaf 1982 tot 1993 de Oud Gereformeerde Gemeente van Dordrecht gediend.

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Gebonden, 364 bladzijden ISBN 9789463702157 Prijs € 34,50

18

9

789463

702157


Catalogus 2022-2023

DS. J. PANNEKOEK

Tweede achttal preken

D

s. J. Pannekoek (1916-1971) is akkerbouwer geweest bij Zierikzee. Maar de Heere riep hem, om op de

akker van de kerk het zaad van Gods Woord te strooien. Vanuit zijn eerste gemeente Terneuzen trok hij het hele land door. Eenvoudig en eerbiedig legde hij het Woord van zijn Zender uit, waarschuwend, maar vooral ook naar het hart van Gods volk. De preken in dit boekje zijn daar getuige van.

Ds. J. Pannekoek diende de gemeenten Terneuzen en Chilliwack van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

RECENT VERSCHENEN

Gebonden, 160 bladzijden ISBN 9789463701693 Prijs € 15,90

9

789463

701693

19


nieuwe uitgave | theologie

ettiw eDeDwitte keursteen neetsruUek DS. J. PANNEKOEK

Bijbels dagboek

it de nagelaten geschriften van ds.

J. Pannekoek (1916-1971) is een dagboek

samengesteld. Zo is er voor elke dag een

moment van overdenking.

Op een gunnende maar ook indringende wijze

keobgad slebjiB

wordt de noodzaak van bekering en de praktijk van de godzaligheid aan het hart gelegd. Ds. Pannekoek schrijft: ‘Het volk dat in Sion wordt wedergeboren tot een levende hoop, heeft Christus tot een Fontein. Het is groot wanneer u een oog krijgt op het Lam Gods Dat geslacht is vóór de grondlegging van de wereld. Om met Paulus te mogen zeggen: ‘Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.’ Maar het is nóg groter om uit kracht van Zijn rechtvaardiging en opstanding de vrijspraak te mogen ontvangen. Zo iemand krijgt de witte keursteen met de nieuwe naam, die niemand kent dan die hem ontvangt. Samengesteld door Mw. G. de Rooij.

Van dominee Pannekoek verscheen eerder een biografie: Gij hebt mijn omzwerven geteld. Samengesteld door N. Verdouw.

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Gebonden, ca. 380 bladzijden ISBN 9789463701952 9

20

789463

701952

Prijs ca. € 24,90


Catalogus 2022-2023

J.C. PHILPOT

Door Baca’s vallei Woorden voor iedere dag des jaars voor Sions pelgrims

D

it dagboek is voor het eerst in het Engels verschenen in 1893. Na de goede ontvangst van het eerste dagboek:

Korenaren uit de volle oogst hebben de dochters van J.C. Philpot (1802-1869) opnieuw geput uit de werken van hun vader en een aantal meditaties verzameld en als dagboek uitgegeven. In 1951 verscheen de eerste vertaling in het Nederlands. Philpot zag het als zijn voornaamste taak in zijn prediking vooral het arme, terneergeslagen, vrezende volk des Heeren te bemoedigen en te onderwijzen. Daarvoor ontving hij van de Heere grote genade en gaven. Deze uitgave kwam tot stand met medewerking van de Stichting Vrienden van de Gospel Standerd en de Stichting PCCC (Providenc Chapel Croydon Charity).

Dit boek is geheel opnieuw uit het Engels vertaald door mevr. C. Pas-Donker.

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Gebonden, ca. 450 bladzijden ISBN 9789463701969 Prijs ca. € 22,90

9

789463

701969

21


nieuwe uitgave | theologie

DS. J. ROOS

De nederigen vertroost - deel 1 Verklaring van de Heidelbergse Catechismus Zondag 1 - 26

D

s. J. Roos heeft in 52 preken een verklaring gegeven van de Heidelbergse Catechismus. In deze preken wordt niet alleen de weg gewezen naar de enige

Troost, maar ook hoe de Heere in de Bijbelse weg van de kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid, plaatsmaakt voor deze enige Troost. Benadrukt wordt de noodzaak van het ontdekkende werk van Gods Geest tot inleving van onze totale verlorenheid. Maar ook hoe de Heere, naar de maat van het geloof, leidt tot de kennis van de drie Personen in het Goddelijke Wezen. Er is ook oog voor de kleinen in de genade: de lammetjes, de gekrookte rieten en de rokende vlaswieken; zij worden bemoedigd dat de Heere doorgaat met te leiden, te leren en af te leren, opdat het leven alleen in Christus zal worden gevonden. De onbekeerden worden ernstig opgeroepen de Heere te zoeken in de weg van waarachtige bekering. Daarbij wordt het spanningsveld tussen de eis van bekering en de onmogelijkheid daarvan in eigen kracht, scherp getekend.

Het is de wens van ds. Roos dat deze verklaring van de Heidelbergse Catechismus mag dienen tot bekering van zondaren, lering en vertroosting van Gods volk, verheerlijking van Gods Naam en deugden, de afbraak van het rijk van satan en de komst van Gods heerlijk Koninkrijk.

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER/DECEMBER

Gebonden, ca. 400 bladzijden ISBN 9789463702164 Prijs € 34,50

22

9

789463

702164


Catalogus 2022-2023

DS. J. ROOS

Uit de pastorie - deel 11 Hoe wonderbaar is Uw getuigenis!

E

en bundel artikelen die eerder zijn verschenen in Mount Zion, het kerkelijk maandblad voor de zustergemeenten

in Canada en Noord-Amerika, The Reformed Congregations in North America. In deze artikelen treft u een korte schets van het leven van verschillende van Gods kinderen die de auteur persoonlijk gekend heeft, en in het bijzonder van het genadewerk in hen verheerlijkt. De bundel wordt afgesloten met een persoonlijke overdenking over de engelen. Over de heilige engelen als hemelse troongeesten is veel geschreven. Daarom wordt niet uitvoerig stilgestaan bij hun namen, hun dienstwerk, hun ordeningen en hun bijzondere eigenschappen, maar bij de vraag in welke verhouding de engelen tot Gods volk staan. Dat is een heilgeheim, aangezien het Gods oneindige wijsheid, grootheid en wil aanduidt dat de engelen gezonden worden om ook Zijn volk te dienen tot Zijn eer en tot hun zaligheid (Hebr. 1:14).

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Gebonden, ca. 140 bladzijden ISBN 9789463701983 Prijs € 13,95

9

789463

701983

23


nieuwe uitgave | theologie

Uw waarheid zal bestaan Acht gelegenheidspreken, 5e jaargang

O

p bijzondere dagen wil de Heere Zijn Kerk weleens bijzonder bemoedigen, als Hij Zich in de weg van de

inzettingen voor het eerst of bij vernieuwing aan de ziel openbaart, verklaart en wegschenkt. Ten behoeve van de leesdiensten en voor persoonlijk gebruik stelden alle predikanten een preek ter beschikking: ds. A. Geuze (Dankdag), ds. D.E. van de Kieft (De biddag van Nehémia), ds. M. Krijgsman (Hebt u de wereld lief of de wil van God?), ds. J. Roos (Lijdenspreek), ds. A. Schultink (De herstelling van Petrus in zijn ambt), ds. O.M. van der Tang (De taal van geestelijke wezen), ds. A. van Voorden (Biddag) en ds. J.A. Weststrate (Het leven van Paulus).

Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met het Kerkelijk Bureau van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Gebonden, ca. 160 bladzijden ISBN 9789463701716 9

24

789463

701716

Prijs € 15,90


Catalogus 2022-2023

N. VERDOUW

Jongeren nú - deel 6 Met oog voor de ander

aan zichzelf. Aan eigen uiterlijk. Eigen profiel. Aantal volgers. Ze gaan voor éigen

En je weet het zelf ook. Volop jongeren zijn

EKJE BO

Dit boekje bewijst het tegenovergestelde.

SCHENK GE

EKJE BO

toekomst, eigen carrière … ”

SCHENK GE

B

eschuldiging: “Jongeren denken alleen

actief in verpleging, verzorging, in onderwijs, hulpverlening en nog veel meer. Elke dag bezig met oog en hart voor de ánder. Jonge vrijwilligers helpen waar het nodig is. Dichtbij en ver weg. Juist niét alleen denken aan jezelf. Ook niet als je verkering wilt of hebt. Maar welke problemen kom je bij dit alles tegen? Hoe botst het soms met je identiteit? Welke oplossingen wil je kiezen? Nadenken hierover. Keuzes maken. Met Gods hulp …

Nog meer actuele problematiek komt aan de orde. In korte, heldere stukjes. En … de onderwerpen uit alle deeltjes zie je in het trefwoordregister. Handig!

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Gebonden, ca. 120 bladzijden ISBN 9789463701891 Prijs € 12,90

9

789463

701891

25


nieuwe uitgave | theologie

DS. A . VERSCHUURE

Sions leer- en troostboek

I

n ‘Sions leer- en troostboek’ wordt in 59 preken de Heidelbergse Catechismus verklaard. Elke preek is schriftuurlijk-bevindelijk en behandelt

bij de uitleg van de Zondagen ook een gedeelte uit de Bijbel.

Aan jongeren en ouderen worden zo op eenvoudige wijze de leer vanuit Gods Woord en de bevinding van Gods Kerk uitgelegd. In de preken staan veel voorbeelden uit de praktijk van het leven. De Heidelbergse Catechismus is een leerboek, maar in het bijzonder ook een troostboek voor Gods Kerk. Moge het lezen en beluisteren van de preken tot eer van God, tot heil van de ziel en tot onderwijs van Sion zijn.

Ds. A. Verschuure is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Genemuiden. Eerder diende hij de Gereformeerde Gemeenten van Krabbendijke, Scherpenzeel en Capelle aan den IJssel Middelwatering.

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Gebonden, ca. 750 bladzijden ISBN 9789463701884 Prijs € 59,50

26

9

789463

701884


Catalogus 2022-2023

HILDA VAN VELDHUIZEN-BISSCHOP/GERT-JAN VAN PANHUIS/JAN WILLEM RUITENBERG

Weekboek 52 Eyeopeners

A

llerlei (vaak seculiere) media proberen de meningsvorming van jonge mensen te beïnvloeden.

De missie van het Weekboek 2023 is om daar positief in woord en beeld aan bij te dragen. Soms prikkelend, maar altijd met een vaste Bijbelse lijn. De onderwerpen zijn eigentijds verpakt met aantrekkelijke foto’s. Fris, kleurrijk en in begrijpelijke taal. Voor jongens en meiden. Scholier, student of werkend. Door de koppeling met wat in de kerk, de maatschappij en de economie voor 2023 is geagendeerd, zijn de thema’s altijd actueel. Daarmee is het Weekboek prima persoonlijk of in gezinnen te gebruiken. Als geschenkboek verrassend en passend. Scholen, jongerenwerkers en kerken kunnen er ook hun voordeel mee doen. Voor openingen, lessen of aanknopingspunten.

Gert-Jan van Panhuis, Jan Willem Ruitenberg en Hilda van Veldhuizen-Bisschop kennen de doelgroep 15 tot 20-jarigen voor wie dit Weekboek bestemd is.

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Paperback, 112 bladzijden (in full color) ISBN 9789463702171 Prijs ca. € 15,90

9

789463

702171

27


Nieuwe uitgaven

leesboeken


Catalogus 2022-2023

LIZE ANKER-HARDEMAN

Luuk en een dier in de tas

Wie ziet Luuk daar op de boot? De man met de tas. Die was ook in de zoo. De tas is nu dik! Zit daar een dier in? O nee, dat mag niet! Wat moet Luuk doen? Hij weet het al …

E

en spannend verhaal voor kinderen die beginnen met lezen. Op een speelse manier leren ze er ook nog van. Elk kind

zou het zelf beleefd kunnen hebben. De woorden zijn niet moeilijk en de zinnen zijn kort. De meeste woorden bestaan uit één lettergreep. AVI - E3

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Gebonden, 75 bladzijden ISBN 9789463701990 Prijs € 9,95

9

789463

701990

29


nieuwe uitgave | leesboeken

JACQUES VAN DE BAAN

Prooi

A

ndrew Smith heeft als commando vele missies uitgevoerd in brandhaarden over de hele wereld. Onder geheimzinnige omstandigheden is hij

uit actieve militaire dienst ontslagen en als politieman gestationeerd in het Canadese dorpje Waterton.

Rond middernacht wordt Waterton geconfronteerd met een uitzonderlijk natuurverschijnsel. Bovendien worden de bewoners opgeschrikt door een angstschreeuw die het ergste doet vermoeden. Iets is Waterton binnengedrongen. Al snel blijkt dat een toenemend aantal slachtoffers te betreuren is. Mensen verdwijnen onder onverklaarbare omstandigheden en laten sporen achter die duiden op extreem geweld. In de chaos die ontstaat, neemt Andrew de leiding van het dorpje op zich. Susan Vanderbilt verricht baanbrekend wetenschappelijk werk bij een bacteriologisch onderzoek. Zij is onder de indruk van haar plaatsgenoot Andrew Smith en biedt hem haar hulp aan bij het oplossen van de mysterieuze gebeurtenissen. Hun samenwerking leidt tot meer dan

Jacques van de Baan is als militair uitgezonden geweest naar Bosnië. Hij is gaan schrijven om te voorzien in de behoefte aan Nederlandstalige christelijke fictie.

het vaststellen van de schokkende feiten.

VERSCHIJNT D.V. SEPTEMBER

Paperback, 320 bladzijden ISBN 9789463702096 Prijs € 22,90

30

9

789463

702096


Catalogus 2022-2023

JANWILLEM BLIJDORP

Alleen maar verliezers Serie: Opstand in de lage landen

G

erlof leidt een rustig leven in het Groningse plaatsje Zuidbroek. Zijn grootste zorg is dat hij niet mag

trouwen met Margien, de dochter van één van de boeren uit het dorp. Met de komst van een vreemdeling in de taveerne van zijn vader Fokko, verandert Gerlofs leven voorgoed. De geruchten blijken maar al te waar te zijn, dat een leger van Prins Willem van Oranje, onder leiding van zijn broer

Na 48 jaar werken in een boekhandel in Hoogeveen

graaf Lodewijk van Nassau, op het punt staat

ging Janwillem Blijdorp op 29 juli 2022, zijn 65e

de Ommelanden binnen te vallen. Hun doel

verjaardag, met pensioen. Nu hoopt hij zijn tijd te

is het veroveren van de stad Groningen op de

gaan vullen met andere leuke dingen zoals - je raadt

Spanjaarden.

het al - het schrijven van nog meer boeken.

Als de strijd ontbrandt tussen de Spaansgezinde legers van de hertog Van Alva en de

Alleen maar verliezers is het eerste deel van een

opstandelingen, blijkt al gauw dat een oorlog

nieuwe serie. Opstand in de Lage Landen wordt een

alleen maar verliezers kent.

serie over de Tachtigjarige Oorlog. Een spannende

Toch is er voor Gerlof in deze donkere tijd één

en leerzame serie zoals we van Janwillem gewend

lichtpuntje …

zijn. Het tweede deel staat al in de steigers! Nee, Janwillem gaat zich niet vervelen.

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Gebonden, 370 bladzijden ISBN 9789463701792 Prijs € 18,90

9

789463

701792

31


nieuwe uitgave | leesboeken

C. VAN DEN END

een bril voor lu lu gaat naar school. mam komt ook op school. kom maar lu, zegt ze. we gaan naar de dokter. eerst is het goed. dan kijkt de dokter naar haar ogen. lu ziet niet goed. de dokter schrijft. jij moet een bril, zegt hij. wat vindt lu dat erg.

AVI - M3

Met illustraties van Jakob Pasterkamp.

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Gebonden, 56 bladzijden ISBN 9789463701785 9

32

789463

701785

Prijs € 8,90


Catalogus 2022-2023

KRIJNIE FRIS

De Franse koopmanszoon

‘Waar rijden we toch heen?’, vraagt Jakob ongerust. ‘We gaan steeds verder van de stad af.’ Met een gemene lach zegt meneer Séduct: ‘We gaan naar Nantes. Ik heb toch gezegd, dat het schip gereed ligt?’ Nu wordt Jakob angstig. Gaat die vreemdeling hem ontvoeren? Hij springt op en roept: ‘Ik ga geen stap verder mee!’ Hij rukt aan het portier om dit open te maken, maar het lukt niet. Hij is gevangen. Er is geen ontkoming mogelijk. Machteloos zakt hij terug in de kussens van de bank in het rijtuig. Uit zijn hart rijst een stil gebed tot God, Die alles ziet en hoort en weet.

D

e roomse Jacques Hanapier gaat vanuit Frankrijk naar Nederland. Hier hoort hij voor het eerst over de leer van de Hervorming.

De Heere trekt Jakob uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Maar dit gaat niet zonder strijd. De vijand zit niet stil. Toch zal de Heere Zijn kind niet om laten komen. Jakob mag zelfs predikant worden. Voor hem wordt het waar, wat staat in Johannes 9

Met illustraties in kleur van Anneke Verheul-Moerdijk.

vers 25: ‘Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie.‘

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Gebonden, ca. 100 bladzijden ISBN 9899463702089 Prijs ca. € 14,50

9

789463

702089

33


nieuwe uitgave | leesboeken

Er is een plaats bij Mij Kerstverhalen

Tante Larissa knikt, maar wat ze terugzegt, is onverstaanbaar: het luchtalarm begint weer te loeien. ‘Vlug!’ roept Wasil. ‘Zal ik u helpen thuis te komen?’ Tante Larissa heeft een echte schuilkelder, hij is er met papa weleens in geweest en heeft zich toen verbaasd over de gigantische ruimte onder haar huis. De oudere buurvrouw schudt haar hoofd. ‘Ga jij maar snel naar je ouders, ik red me wel.’ Hij aarzelt even, maar hoort dan mama’s angstige stem en draait zich om. Al struikelend rolt hij de kelder in.

D

e verhalen in deze bundel zijn geschikt voor verschillende leeftijden. Ze kunnen gebruikt worden op verenigingen, in

het gezin of tijdens bijeenkomsten rondom het kerstevangelie.

Aan deze bundel werkten mee: C. van den End, Ria Mourits-den Boer, Ada Schouten-Verrips, Sytse van der Veen en Lena Visser-Oskam.

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Paperback, ca. 75 bladzijden ISBN 9789463702188 Prijs € 4,95

34

9

789463

702188


Catalogus 2022-2023

DITTEKE KLAASSE-DEN HAAN

Elizabeth, het meisje van de kudde Elizabeth Cairns

E

lizabeth Cairns (zeg: Keerns) heeft al jong grote eerbied voor de Heere. ze is vaak alleen bij de schapen.

dan denkt en leest ze over de Heere. ze ziet hoe mooi Gods schepping is. Elizabeth is vaak in gevaar. een wilde os wil haar aanvallen. een oud schuurtje valt bijna op haar. ineens is er een watervloed in de rivier. de Heere bewaart Zijn kind … ! Elizabeth wordt naaister. ze gaat in Stirling werken. als dominee Ebenezer Erskine het beroep naar Stirling aanneemt, merkt Elizabeth: deze dominee is een gezant Gods voor mijn ziel! In dit verhaal kun je lezen hoe de Heere werkt in het hart van een jong meisje en haar meer leert als ze ouder wordt. Elizabeth Cairns

Om voor te lezen vanaf 4 jaar. Om zelf te lezen vanaf 7 jaar.

leefde in Schotland van 1685-1741.

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Gebonden, ca. 57 bladzijden ISBN 9789463702041 Prijs € 15,90

9

789463

702041

35


nieuwe uitgave | leesboeken

SARIE VAN LEDDEN-VIS

De kindervriend Het leven van dominee L.G.C. Ledeboer

I

n een deftig koopmanshuis in Rotterdam wordt op 30 september 1808 een klein, zwak kindje geboren. Maar moeder Ledeboer mag geloven

dat dit kindje de Heere zal mogen dienen. Ja, wat meer is, dat dit kind later een dienstknecht van de Heere zal mogen zijn, en op de kansel Gods Woord zal verkondigen. Dat heeft de Heere moeder Ledeboer al voor zijn geboorte bekend gemaakt! Dat komt in zijn jonge leventje algauw openbaar. Met een ernstig gezichtje luistert hij als er uit de Bijbel wordt gelezen. Heel eerbiedig zit hij met een psalmboekje in zijn kleine handjes. Vol verontwaardiging is hij als iemand een voorwerp op de Bijbel heeft neergelegd. De Bijbel is een heilig boek voor hem. Later is dit kleine kind een bekende dominee geworden. Dominee Lambertus Ledeboer. Hij hield veel van kinderen. Voor hen maakte hij het ‘kleine vragenboekje,’ met bijna 100 korte

Met illustraties van Fija Philips-Meijer.

vragen en antwoorden. Ook schreef hij veel korte versjes en gedichtjes voor kinderen.

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Gebonden, 48 bladzijden ISBN 9789463702065 9

36

789463

702065

Prijs € 15,90


Catalogus 2022-2023

NELLIE VAN LEERDAM

Deel maar uit

harm is jarig vandaag. hij trakteert op school. maar het is niet leuk. want jens plaagt heel vaak. op de markt is het wel leuk. daar mag harm uitdelen. samen met fleur en floor. maar komt het ook weer goed met jens?

AVI - M3

Actueel en leerzaam voor beginnende lezertjes.

Rijk geïllustreerd door Jacob Pasterkamp.

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Gebonden, 72 bladzijden ISBN 9789463702072 Prijs € 9,95

9

789463

702072

37


nieuwe uitgave | leesboeken

HENRIËT VAN LEEUWEN

De arenraapster Het leven van Ruth Bryan

E

r huilt iemand in het huis van vader en moeder Bryan. Zojuist is hun dochtertje geboren. Ze noemen haar Ruth.

Vader kijkt verwonderd naar zijn vrouw en de baby. De Heere heeft het leven van zijn lieve vrouw gespaard. En nieuw leven gegeven. Zal het kleine meisje gaan lijken op Ruth uit de Bijbel? Ruth, die op de akker van Boaz een plekje kreeg. De Heere bestuurde dat zo. Daar mocht ze aren rapen. Vader en moeder vragen de Heere om hun dochter ook een nieuw hart te geven. Zal de Heere dit gebed verhoren? In dit boek worden de bekering, het leven en het sterven van Ruth Bryan eenvoudig voor kinderen naverteld.

Met illustraties in kleur van Mandy Nellenstein.

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Gebonden, ca. 90 bladzijden ISBN 9789463702058 Prijs € 15,90

38

9

789463

702058


Catalogus 2022-2023

RIA MOURITS-DEN BOER

Gaat Thijs op het ijs?

H

et heeft al een paar dagen hard gevroren. Er ligt een dikke laag ijs in de sloten. ‘Ga je mee, Thijs?’ roept papa. ‘Dan gaan

we naar het ijs.’ Thijs heeft nieuwe schaatsen. Hij probeert heel kleine stapjes op het ijs te doen. Gelukkig helpt papa hem. Thijs heeft ook een step. Daar kan hij heel hard op. Ze kunnen nu niet meer schaatsen. Waar zal hij naartoe gaan? Met de step rijdt hij de dijk af. Ligt er nu toch nog ijs? Zal hij met zijn step op het ijs gaan? Heel even maar? Een spannend verhaal met ware gebeurtenissen. AVI - E4 Met illustraties van Daan van Oostenbrugge.

Ria Mourits-den Boer heeft tal van (luister-)boeken op haar naam staan. Ze geeft al bijna 40 jaar leiding op de zondagsschool. ‘Ik probeer in mijn verhalen de Boodschap door te geven. Mijn grootste wens is dat mijn verhalen iets voor anderen mogen betekenen’ (Om Sions Wil, 18 september 2020).

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Gebonden, 75 bladzijden ISBN 9789463702034 Prijs € 9,95

9

789463

702034

39


nieuwe uitgave | leesboeken

C. VAN RIJSWIJK

Ik zal met u zijn Serie: Op weg naar het Vaderhuis – deel 35

T

homas Godwin groeit op in een arm gezin. Al jong moet hij vroeg opstaan

en hard werken. Later trouwt hij en wordt schoenmaker. Het jonge gezin gelooft niet in God. Totdat … de Heere spreekt door Zijn Woord, de Bijbel! Dan gebeurt er nog meer. Thomas moet dominee worden.

AVI - M5

Met illustraties van Jaap Kramer.

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

9

40

789463

701860

Gebonden, 40 bladzijden

Zie ook het

ISBN 9789463701860

totaaloverzicht

Prijs € 7,95

vanaf blz 66.


Catalogus 2022-2023

C. VAN RIJSWIJK

Jeremía, gered door een moorman Serie: Het Woord van de Koning

J

eremía krijgt van de Heere een boodschap voor de koning

en het volk.

Het is geen mooie boodschap. Er zal oorlog komen. Maar de mensen geloven het niet. Ze worden boos. Jeremía wordt zelfs opgesloten. Ze brengen hem naar een diepe put. Zal Jeremía nu sterven? Nee, de Heere zorgt voor Zijn knecht.

AVI - M6

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Gebonden, ca. 48 bladzijden ISBN 9789463701877 Prijs € 7,95

Zie ook het totaaloverzicht vanaf blz 67.

9

789463

701877

41


nieuwe uitgave | leesboeken

C. VAN RIJSWIJK

James’ Redder in nood

J

ames Renwick (1662-1688) leefde in de tijd dat Gods kinderen in Schotland en Engeland zwaar vervolgd werden. Al op

jonge leeftijd vreesde hij de Heere en vooral tijdens de marteldood van ds. Gargill voelde hij zich geroepen om het Evangelie te verkondigen. Na in Groningen gestudeerd te hebben, werd hij op 21-jarige leeftijd predikant in Schotland en preekte noodgedwongen op bergen en in spelonken. Spoedig werd hij vogelvrij verklaard: niemand mocht hem in zijn huis ontvangen of voor zijn levensonderhoud zorgen. Vaak wist hij door het oog van een naald aan zijn vijanden te ontkomen, maar tenslotte viel hij in hun handen. Na een korte gevangenschap werd hij op 26-jarige leeftijd op 17 februari 1688 na een

Met illustraties van Ella van der Bas-Bakker.

hartroerend afscheid van zijn moeder en zussen opgehangen. Zijn laatste woorden waren: ‘De bruiloft des Lams is gekomen!’

EERDER VERSCHENEN:

AVI E5

AVI E5

www.gebrkoster.nl

9

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

789463

Eliëzer Kropveld was het jongste kind uit een Joods gezin van elf kinderen. Als kind al wilde hij op school de naam van Jezus niet lezen. Jezus was immers niet de ware messias, maar een verleider. Net over de Duitse grens ging hij in een winkel werken. Daar kwam hij in aanraking met christenen en hij ging boeken lezen van ‘oude schrijvers’ zoals van Salomon Duijtsch (een bekeerde Jood), van Bunyan (de Christenreis) en het vragenboekje van ds. Hellenbroek. Ook las hij in het Nieuwe Testament. Dat werd het middel tot zijn bekering. Op den duur kreeg hij het verlangen om predikant te worden. Hij heeft zeven gemeenten gediend. Veel Joden die overgingen tot het christendom konden met hun vragen bij hem terecht. Op de hoge leeftijd van ruim tachtig jaar ging hij naar het Vaderhuis.

www.gebrkoster.nl

De grote opdracht

701150

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk

Kan een jong lid van een roversbende in Zuid-Schotland dominee worden? De Heere maakte John Welsh tot een verloren zoon en tot een man van veel gebed. Maar dan gaat hij psalm 34 ervaren: veel ellende, kruis en verdriet overkomt de rechtvaardigen. Paarden die gedood worden, een ruwe gemeente vol vechtersbazen, spot en bedrog, gevangenis en ballingschap – de Heere gaat bijzondere wegen met Zijn knecht en redt hem keer op keer. Ook zijn kleinzoon mag een dappere prediker worden. Eens arresteert hij op een bijzondere manier een vijandige edelman. Tientallen jaren is hij veldprediker. Totdat de voortgejaagde covenanter mag gaan rusten van zijn werk. Liggend in zijn graf, naast dat van zijn grootvader. Psalm 34 is echt waar: ‘De HEERE verlost de ziel Zijner knechten.’

Heraut van het kruis

Gedoold op bergen en in spelonken

Heraut van het kruis

Het leven van Johannes Calvijn (1509-1564) wordt in dit boek op boeiende wijze verteld. Hoe hij als kleine jongen met zijn moeder een bedevaartstocht maakte en zich ernstig voornam om priester te worden. Als student kwam hij in Parijs in aanraking met geheime samenkomsten waar ‘de nieuwe leer’ verkondigd werd en waar hij tot zijn grote schrik zag dat er mensen verbrand werden om hun geloof. In die tijd opende de Heere zijn blinde zielsogen en begon hij aan een rechtenstudie en een studie in de godgeleerdheid. Als aanhanger van de nieuwe leer moest hij Parijs ontvluchten. Dat was het begin van een zwerversleven. Uiteindelijk kwam hij in Genève terecht. Ook daar maakte hij heel veel mee, maar de waarheid mocht overwinnen. Na een arbeidzaam leven stierf Calvijn op 54-jarige leeftijd en ging hij op 27 mei 1564 naar het Vaderhuis.

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

Gedoold op bergen en in spelonken

Heraut van het kruis

Gebonden, ca. 75 bladzijden ISBN 9789463702010

Voorgoed afscheid

Het leerboek is ook een troostboek. Het wijst elk mens op de ware troost in leven en sterven. Het boekje wordt over de hele wereld bekend. Het wordt de Heidelbergse Catechismus genoemd.

Voorgoed afscheid

Voorgoed afscheid

De grote opdracht

Twee wijze mannen uit Heidelberg krijgen een opdracht van graaf Frederik de Derde. Het zijn Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus. Zij moeten een boek schrijven waarin de leer van Gods Woord in het kort wordt uitgelegd. Het wordt een leerboek. Wat is graaf Frederik blij als het leerboek klaar is. Hij schrijft aan zijn vrienden: ‘Ik hoop dat de Heere het voor jong en oud zegent.’

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

De grote opdracht

Gedoold

op bergen en in spelonken

AVI E5

Prijs € 14,90

42

9

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

AVI E5

9

9

789463

789463

701631

700733

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

789463

702010


Catalogus 2022-2023

GIJSJE DE ROOIJ

Zaaien op Gods akker Over het leven van ds. J. Pannekoek

O

p 14 oktober 1916 is er blijdschap in het huisje aan de Scheepstimmerdijk in Zierikzee. Vader en moeder

Pannekoek zijn dankbaar en blij. Hun eerste zoon is geboren! Ze noemen hem Jan. Als Jan groter wordt, haalt hij veel kattenkwaad uit. Maar door zijn guitige gezicht en eerlijke ogen kan niemand kwaad op hem blijven. Toch verandert er iets bij Jan. Als hij 10 jaar is, spreekt de Heere in zijn hart: ‘Tot hiertoe en niet verder!’ Al jong mag hij veel van de Heere leren. Jan wordt boer. Hij houdt van zijn werk op de akkers. Toch heeft de Heere ander werk voor hem. Hij moet gaan zaaien op Gods akker. Hij moet dominee worden, maar dat wil hij niet. Maar de Heere maakt hem gewillig. Boer Pannekoek wordt dominee Pannekoek. Eerst in Terneuzen, later in Canada. Met illustraties van Daan van Oostenbrugge.

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Gebonden, 124 bladzijden ISBN 9789463702027 Prijs € 12,90

9

789463

702027

43


nieuwe uitgave | theologie

ADA SCHOUTEN-VERRIPS

Veenkind

K

oene is bijna twaalf. Dat betekent in 1918: van school en aan het werk op de veenafgraving. Zoals elk ander veenkind. En

zoals zijn ouders en broer. Diep in zijn hart zou Koene wel iets anders willen. Maar hij weet: als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. De meester weet raad. En va en moe vinden het

Ada Schouten-Verrips putte haar inspiratie uit een bezoek aan het Veenmuseum in Barger-Compascuum. ‘Ik werd geraakt door het leven van de veenarbeiders en ging op het internet zoeken naar meer informatie. Daar ontdekte ik dat de Spaanse Griep, die van 1918 tot 1920 heerste over heel de wereld, in de veengebieden in Drenthe en Groningen heel veel slachtoffers had gemaakt. Soms wordt Covid-19 vergeleken met de Spaanse Griep. Maar dat klopt niet helemaal. Want de Spaanse Griep was echt veel erger: er overleden

goed: Koene mag naar de zevende klas! Samen met nog drie klasgenoten, waaronder Margje van de dominee – die hij erg graag mag. Maar dan komt er een vreemde ziekte het dorp binnen. De school gaat dicht. Op de veenafgraving zakt er zomaar een arbeider in elkaar. Samen met zijn moeder verzorgt Koene zijn zieke broer en vader. Tot ook hij ziek wordt … Vanaf 10 jaar. Met illustraties van Roelof van der Schans.

veel meer mensen. Er overleden ook heel veel jónge mensen en kinderen. Dat laat zien dat je altijd bereid moet zijn om te sterven’.

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Gebonden, 136 bladzijden ISBN 9789463702003 9

44

789463

702003

Prijs € 12,90


Catalogus 2022-2023

MIEKE VAN STEENIS-VAN DEN DIKKENBERG

Het kleinste brood Serie: Al Uw wonderen vertellen – deel 3

I

n deze serie zijn waargebeurde verhalen opgenomen die allemaal getuigen van wonderen die de Heere doet in het leven van

Zijn kinderen. Soms gebruikt Hij heel eenvoudige middelen om hen te onderwijzen of te helpen bij ziekte of andere zorgen. Jong en oud, rijk en arm – allen die hun hoop op de Heere stellen, maakt Hij niet beschaamd. De verhalen in dit deeltje gaan onder andere over: dominee Bakker bij een arme zwerver, hoe het hondje van John mocht zorgen voor reisgeld, het door de Heere gezegende briefje van tien voor Dupree, en waarin het kleinste brood groot mocht zijn.

Met illustraties van Cobie Gerritsen-van den Berg.

EERDER VERSCHENEN: Hethoogste goed Serie: Al Uw wonderen vertellen - deel 2 In deze serie zijn waargebeurde verhalen opgenomen die allemaal getuigen van wonderen die de Heere doet in het leven van Zijn kinderen. Soms gebruikt Hij heel eenvoudige middelen om hen te onderwijzen of te helpen in zorgen of bij ziekte. Jong en oud, rijk of arm, allen die hun hoop op de Heere stellen, maakt Hij niet beschaamd.

ISBN 9789463702102 Prijs € 14,90

De verhalen in dit deeltje gaan o.a. over: de zieke koeien van dominee Toes die op zijn gebed weer beter werden, hoe wonderlijk een gezin in Palestina bewaard werd toen hun huis instortte, hoe de ‘arme Jozef’ in Londen door de Heere bekeerd werd, maar ook over Richard, een jongetje van 8 jaar, dat geloofde dat de Heere voor eten kon zorgen, net als bij Elia toen de raven eten brachten.

Het hoogste goed

Gebonden, 64 bladzijden

Mieke van Steenis - van den Dikkenberg

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Het hoogste goed Serie: Al Uw wonderen vertellen deel 2

De verhalen zijn eenvoudig verteld voor jonge kinderen.

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789055

519941

Mieke van Steenis-van den Dikkenberg

9

789463

702102

45


nieuwe uitgave | leesboeken

SJOERD VEENMAN

Schuldig Een zaak voor inspecteur Maritz

T

ijdens het jubileumfeest van een succesvol bedrijf ontstaat een ruzieachtige sfeer, en kort daarna komt een van de directieleden

door een misdrijf om het leven. Inspecteur Maritz gaat ervan uit dat de dader een bekende van het slachtoffer moet zijn, afkomstig uit diens familie of onderneming. Terwijl zich in zijn eigen leven interessante ontwikkelingen voordoen, wordt hij al snel opgeslokt door zijn onderzoek. Hij verdiept zich in de geheimen van verschillende mensen en ontdekt dan tot zijn schrik dat er meer levens op het spel staan …

RECENT VERSCHENEN

Paperback, 110 bladzijden ISBN 9789463701730 Prijs € 10,00

46

9

789463

701730


Catalogus 2022-2023

GEESJE VOGELAAR-VAN MOURIK

Yeddies eerste en laatste Avondmaal

Y

eddie is een arme, minderbegaafde jongen uit Schotland. Hij heeft geen vader en moeder meer en woont bij een oude vrouw, die hij Grootje

noemt. Zij verzorgt hem als een moeder. Yeddie zwerft dagelijks door de omgeving. Hij is een stille jongen. Meestal loopt hij in zichzelf te praten. De mensen begrijpen hem niet. Wel hebben ze medelijden met deze arme wees. Eén is er die Yeddie wel begrijpt en met Wie hij dagelijks omgang heeft. Dat is de Heere, Die alles ziet en hoort. Hij weet waar het hart van deze jongen vol van is: een liefde die Hij Zelf gewerkt heeft. Nog één verlangen vervult zijn hart: hij wil graag deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Yeddie krijgt toestemming van de dominee om eraan deel te nemen. Op zondagmorgen gaat hij al heel vroeg op pad. Hij moet kilometers lopen. Als hij aan het eind van de dag thuiskomt, hoeft hij geen eten meer. Nee, zegt hij tegen Grootje, ik heb met de Heere het Avondmaal gegeten. Dan klimt hij voor het laatst de smalle ladder op naar

Een ontroerend verhaal, opnieuw verteld voor kinderen. Met paginagrote illustraties in kleur van Anneke Verheul-Moerdijk.

het armoedige zoldertje, waar zijn bed van stro ligt.

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Gebonden, 48 bladzijden ISBN 9789463701761 Prijs € 14,90

9

789463

701761

47


herdrukken & totaallijst

48


herdrukken

De Kruistriomf van Vorst Messías

Abraham Hellenbroek

De Kruistriomf van Vorst Messías bevat 48 lijdenspredicaties van Abraham Hellenbroek. Deze preken zijn zeer aan te aanbevelen voor persoonlijke meditatie in de lijdensweken en Avondmaalstijden. Bovendien zijn de preken ook goed geschikt voor leesdiensten. Aan de preken gaat een lezenswaardige voorrede vooraf, geschreven door zijn neef Frederik Hendrik Hellenbroek. De weg naar en het behalen van de ‘triomf’ of overwinning door Christus, de Koning der Joden, staat in deze preken centraal. Zijn borglijden, van Gethsemané naar Gabbatha, tot het volbrachte werk op de kruisheuvel Golgotha, wordt uitvoerig beschreven. De auteur heeft voor elke lezer of hoorder een woord van toepassing. Zo worden de onbekeerden ernstig gewaarschuwd en opgeroepen tot bekering. Gods volk wordt onderwezen en vertroost, maar ook gewezen op hun plichten.

De Kruistriomf van Vorst Messías

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Gereformeerd Erfgoed. Deze stichting heeft als doelstelling om uitgave mogelijk te maken van boeken die gegrond zijn op het gedachtegoed van de Reformatie, het puritanisme, de Nadere Reformatie, en het piëtisme. Dit is de eerste uitgave in een serie werken van Abraham Hellenbroek.

www.gebrkoster.nl

Gebr. Koster - Barneveld

9

aak; de voor-

er die naar de

ruikt worden

H. Kersten en

op de behan-

ie.

ende niveaus

woorden van

e in verband

afleggen van

denisgeschrif-

9

789463

700245

De kruistriomf van Vorst Messías

Dagboek voor jongeren vanaf 12 jaar

48 lijdenspredicaties

Geb. 370 blz. | ISBN 9789055519514 | € 18,90

Geb. 720 blz. | ISBN 9789463700245 | € 39,95

Kort begrip LeesboeK bij de beLijdenis catechisatie Kort begrip

DS. C. HOGCHEM

Leesboek bij de belijdeniscatechisatie

leesBoek Bij de

Dit boek is bedoeld voor ieder die zich nader wil

catechisatie

bezinnen op de behandelde onderwerpen tijdens de

Belijdenis

ds. C. Hogchem

9

789055

516117

belijdeniscatechisatie. Geb. 248 blz. | ISBN 9789055516117 | € 26,90

Nellie van Leerdam

De tijd van nu. Alles waar je mee te maken kunt hebben. Het doel van het leven. Gevoelens van waardeloosheid. Vragen over godsdienst en kerk. Problemen op je werk of op school, enzovoort.

Stevig in je schoenen staan. Weten wat je moet zeggen in het gesprek met anderen. Vanuit het christelijk vertrekpunt. Zoekend. In de onstuimige tijd van nu.

Jongeren nú deel 3

Jongeren nú

Soms kan het hevig op je afkomen. Zoals hoge golven dat doen. We hebben stevigheid nodig. Een basis. Een fundament. Zoals bij die vuurtoren in de branding. Anders gaat het niet goed.

N. Verdouw

Jongeren nú Standvastig in de branding?

nd. Ze zijn gevlucht.

Nellie van Leerdam

d mag je niet naar geen Bijbel hebben. Voor de Heere Jezus erberg. Zou voor om te wonen?

Abraham Hellenbroek

519514

Met kerstfeest toch een huis

.

n en een vrouw met

Gebr. Koster

In de dagen uwer jongelingschap

ds. C. Hogchem

feest uis

700245

ABRAHAM HELLENBROEK

voorbeelden

de catecheet.

789463

C. DUBBELD

leesBoek Bij de Belijdeniscatechisatie

begrip esboeK bij de ijdenis hisatie

789055

9

De Kruistriomf van Vorst Messías

Dit boekje probeert je wat gedachten aan te reiken. Slechts ter overweging. Standvastig? Maar niet in eigen kracht. N. Verdouw (1950) heeft als onderwijsman jarenlang ervaring met jongeren.

met kerstfeest toch een huis

www.gebrkoster.nl

9

789055

518555

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789463

** *

Standvastig in de branding? N. Verdouw

701341

9

NELLIE VAN LEERDAM

N. VERDOUW

met kerstfeest toch een huis

Jongeren nú – deel 3

Papa mama en dina komen uit een ver land.

Standvastig in de branding?

Ze heb-ben geen huis. Hoe moet dat nu? Geb. 63 blz. | ISBN 9789463701341 | € 8,95

789055

518555

Geb. 124 blz. | ISBN 9789055518555 | € 12,90

49


De brief

P.C. Beeke

ds. E.C. Adams

ds. G. Beens

van een gevangene

De zendbrief van de apostel Paulus aan Filémon

GUIDO DE BRÈS

Aan het Woord getrouw

AAN HET WOORD GETROUW Nederlandse Geloofsbelijdenis

van een gevangene

9

789055

517053

9

AAN HET WOORD GETROUW De Nederlandse Geloofsbelijdenis Catechisatiemethode (20 lessen). 91 blz. geb. € 9,95

789055

De afzender, de geadresseerde, de inhoud

Gedachten van Johannes de Swaef over christelijke opvoeding

9

P.C. Beeke LESSEN UIT DE GEESTELIJKE KWEKERIJ Gedachten van Joh. de Swaef over christelijke opvoeding. 120 blz. geb. € 12,90

ds. G. Beens DE BRIEF VAN EEN GEVANGENE 3 preken over de zendbrief aan Filémon. 80 blz. geb. € 9,90

t alles is het leven van mijn geest, want Gij hebt mij gezond

emaakt en mij genezen.’

s. J. van Belzen (1964-2017) mocht van 2006 tot 2017 dienst-

www.gebrkoster.nl

789463

700276

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789463

Het

susapient qui aceptis moloreh eniendus apist prorepu dandit volupta tiatem nimusam, nimil inctotas mi, omnisse quatiam consequiallecum, esendusdam hil ium similit ecustot aspelec tatemodi reribus etusa velliqui dolenia aspeliatium, tes nat raercimintor a pre estias remped eati vella velit lit rem et am fugit doloribus, utatin nos doluptatem que quamet atur, sit, sit exces es reribus et magnis pelitisquo ipsunt. Ugia senduci psapiti aerrum et voloreped moloriorror sus estrunt ad que volup atis sam fuga. Quiam verspelitem. Et est landis volupta dolo tota core nobitio nsendi oditiis sime con rem unt.

www.gebrkoster.nl

789463

www.gebrkoster.nl

DEEL 3

DEEL 4

geschrevenen ten leven

tien preken

Ds. P. Blok behandelt het leven van David op de wijze die hem eigen is. De bevindelijke gangen van Gods volk, die in de le-

Deel 5 bevat 10 preken, die handelen over de aanhoudende vijandschap van en achtervolging door Saul. Maar we lezen ook van

www.gebrkoster.nl

9

789055

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

517947

ds. P. Blok DAVID, DE ZOON VAN ISAÏ (3) 10 preken. 175 blz. geb. € 14,90

De ambtelijke arbeid van Elísa kent een duidelijk begin en een duidelijk eind. Hij werd ingewonnen en overwonnen om de aangewezen weg te gaan en mocht zijn Zender volgen door goed gerucht en kwaad gerucht. Daarvan gewaagt ook dit vijfde en laatste deel met 36 overdenkingen over de arbeidstijd van Elísa. De bediening van Elísa is tot onderwijs en rijke troost voor Gods gemeente. God zal Zijn erfdeel nooit begeven. ds. P.Gods Blok Elísa mocht raad uitdienen. Na een lange diensttijd mocht hij de eerlijk ontvangen profetenmantel afleggen. Een klein overblijfsel omringde hem toen zijn levenseinde kwam. Het is de hartelijke wens van ds. Blok dat deze serie overdenkingen tot zegen mag zijn.

789055

518500

9

789055

ds. P. Blok www.gebrkoster.nl

519705

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789055

Elísa, de zoon van Safat

519088

9

789055

ds. P. Blok

9

789463

van Isaï

7 ds. P. Blok

700269

519705

ds. P. Blok DAVID, DE ZOON VAN ISAÏ (6) 10 preken. 151 blz. geb. € 14,90

Het Woord des Heeren is een onuitputtelijke goudmijn, waaruit ds. Blok genadeschatten tevoorschijn brengt die een arme ziel doet opspringen van vreugde. Op de hem kenmerkende wijze wordt het eenzijdige en soevereine werk Gods verklaard waarbij leer en toepassing Schriftuurlijk verankerd zijn. De nabijkomende wordt ontdekt en Gods volk wordt geleerd dat het van dag tot dag bekeerd moet worden, opdat alleen de blanke gerechtigheid van Christus zou overblijven. Dit deel bevat preken voor de periode tussen de besnijdenis en de omwandeling van de Middelaar.

Het Woord des Heeren is een onuitputtelijke goudmijn, waaruit ds. Blok genadeschatten tevoorschijn brengt die een arme ziel doet opspringen van vreugde. Op de hem kenmerkende wijze wordt het eenzijdige en soevereine werk Gods verklaard waarbij leer en toepassing Schriftuurlijk verankerd zijn. De nabijkomende wordt ontdekt en Gods volk wordt geleerd dat het van dag tot dag bekeerd moet worden, opdat alleen de blanke gerechtigheid van Christus zou overblijven. Dit deel bevat preken voor de periode tussen advent en nieuwjaarsdag.

ds. P. Blok DAVID, DE ZOON VAN ISAÏ (7) 12 preken. 176 blz. geb. € 14,90

Het Woord des Heeren is een onuitputtelijke goudmijn, waaruit ds. Blok genadeschatten tevoorschijn brengt die een arme ziel doet opspringen van vreugde. Op de hem kenmerkende wijze wordt het eenzijdige en soevereine werk Gods verklaard waarbij leer en toepassing Schriftuurlijk verankerd zijn. De nabijkomende wordt ontdekt en Gods volk wordt geleerd dat het van dag tot dag bekeerd moet worden, opdat alleen de blanke gerechtigheid van Christus zou overblijven. Dit deel bevat preken voor de periode tussen lijdenstijd en pasen.

5

ds. P. Blok

ds. P. Blok deel 4 24 overdenkingen

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

deelGEBR. 5 KOSTER - BARNEVELD 36 overdenkingen

9

789055

510993

ds. P. Blok ELÍSA, DE ZOON VAN SAFAT (4) 24 overdenkingen. 185 blz. geb. € 7,50

ds. P. Blok ELÍSA, DE ZOON VAN SAFAT (5) 36 overdenkingen. 340 blz. geb. € 7,50

www.gebrkoster.nl

1

1

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

ds. P. Blok Elía en Elísa (3) 23 overdenkingen. 172 blz. geb. € 7,50

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

ds. P. Blok DAVID, DE ZOON VAN ISAÏ (5) 10 preken. 155 blz. geb. € 14,90

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

ds. P. Blok

Deel 7 bevat 12 preken, die handelen over de opvoering van de ark uit het huis van Obed-Edom naar Jeruzalem, Gods verbod aan David om een tempel te bouwen, Davids weldadigheid aan Mefibóseth en de aanhoudende vijandschap van de volken die Israël omringen.

519088

ds. P. Blok DAVID, DE ZOON VAN ISAÏ (4) 10 preken. 168 blz. geb. € 14,90

Elísa, de zoon van Safat

Elísa, de zoon van Safat 4

Elísa, de zoon van Safat - deel 5

Elísa, de zoon van Safat

789055

9

David de zoon

van Isaï

6

519927

DEEL 7

ds. P. Blok

ds. P. Blok

David de zoon van Isaï

David de zoon

ds. P. Blok

www.gebrkoster.nl

GEBR.KOSTER-BARNEVELD

5

789055

ds. P. Blok AVONDSCHEMERING Meditatieve gedachten over woestijn­reizigers. 95 blz. geb. € 12,90

Het leven van David, de man naar Gods hart was veelbewogen. Hoogtepunten en dieptepunten, zowel in het natuurlijke als in het geestelijke leven, wisselden elkaar af. Zijn leven kenmerkte zich door voortdurende strijd, maar ook door de uiteindelijke overwinning. Die strijd hoefde David niet in eigen kracht te strijden en de overwinning heeft hij zeker niet door eigen wijsheid behaald. Hij was een type van Christus en in Zijn kracht streed en overwon hij. De gouden draad die door zijn leven loopt, beschrijft hij door Gods Geest geleid in Psalm 89:18: ‘Want Gij zijt de Heerlijkheid hunner sterkte, en door Uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden.’ Ds. P. Blok behandelt het leven van David op de wijze die hem eigen is. De bevindelijke gangen van Gods volk, die in de levensgeschiedenis van David verklaard liggen, worden opgediept. Vooral wordt gewezen naar Davids grote Zoon op Wiens hoofd de gloriekroon eeuwig bloeit.

van Isaï

Deel 6 bevat 10 preken, die handelen over het verblijf van David in Ziklag, de onenigheid met de Filistijnse vorsten en hoe hij zich sterkt in de Heere zijn God, als hij Ziklag verbrand terugvindt. Na de dood van Saul wordt David koning over Juda en later ook over Israël. Dit deel eindigt met de begeerte van David om de ark over te brengen naar Jeruzalem.

ds. P. Blok

ds. P. Blok

DEEL 6

David de zoon

van Isaï

de verkwikking die de Heere aan David schonk in de ontmoeting met Abigaïl. Zij weerhield hem er door Gods genade van om zijn wraakzucht op Nabal uit te oefenen.

David de zoon van Isaï Het leven van David, de man naar Gods hart was veelbewogen. Hoogtepunten en dieptepunten, zowel in het natuurlijke als in het geestelijke leven, wisselden elkaar af. Zijn leven kenmerkte zich door voortdurende strijd, maar ook door de uiteindelijke overwinning. Die strijd hoefde David niet in eigen kracht te strijden en de overwinning heeft hij zeker niet door eigen wijsheid behaald. Hij was een type van Christus en in Zijn kracht streed en overwon hij. De gouden draad die door zijn leven loopt, beschrijft hij door Gods Geest geleid in Psalm 89:18: ‘Want Gij zijt de Heerlijkheid hunner sterkte, en door Uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden.’ Ds. P. Blok behandelt het leven van David op de wijze die hem eigen is. De bevindelijke gangen van Gods volk, die in de levensgeschiedenis van David verklaard liggen, worden opgediept. Vooral wordt gewezen naar Davids grote Zoon op Wiens hoofd de gloriekroon eeuwig bloeit.

vensgeschiedenis van David verklaard liggen, worden opgediept. Vooral wordt gewezen naar Davids grote Zoon op Wiens hoofd de gloriekroon eeuwig bloeit.

4

ds. P. Blok DAVID, DE ZOON VAN ISAÏ (1) 10 preken. 162 blz. geb. € 14,90

In de heilsgeschiedenis neemt Elísa een bijzondere plaats in. De Heere zendt Zijn knecht Elísa naar het tienstammenrijk. Juist in die tijd en tot dat volk komt de boodschap van de God Israëls. Elísa moet arbeiden onder een volk dat God afzwoer en de afgoden begeerde. Op duidelijke wijze neemt de Heere het voor Zijn knecht op. Hij straft de vijanden en doet wonderen en tekenen. De Heere zegent Zijn erfdeel en toont Zijn gunst. In 24 overdenkingen belicht ds. P. Blok de rijke troost voor Gods gemeente die van Elísa’s bediening uitgaat. De Heere zal in de donkerste tijden, in een ondergaande wereld Zijn volk bewaren en toebrengen.

door Gods Geest geleid in Psalm 89:18: ‘Want Gij zijt de Heerlijkheid hunner sterkte, en door Uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden.’

Goliath, het verbond met Jónathan en zijn huwelijk met Michal, de dochter van Saul.

517947

Elisa, de zoon van Safat - deel 4

de overwinning heeft hij zeker niet door eigen wijsheid behaald. Hij was een type van Christus en in Zijn kracht streed en overwon David. De gouden draad die door zijn leven loopt, beschrijft hij

ds. P. Blok

789055

David de zoon

van Isaï

ds. P. Blok

www.gebrkoster.nl

9

in het geestelijke, wisselden elkaar af. Zijn leven kenmerkte zich door voortdurende strijd, maar ook door de uiteindelijke overwinning. Die strijd hoefde David niet in eigen kracht te strijden en

Deel 4 bevat 10 preken, die handelen over de strijd van David met

3

DEEL 5

Het leven van David, de man naar Gods hart, was veelbewogen. Hoogtepunten en dieptepunten, zowel in het natuurlijke als

vensgeschiedenis van David verklaard liggen, worden opgediept. Vooral wordt gewezen naar Davids grote Zoon op Wiens hoofd de gloriekroon eeuwig bloeit.

Deel 3 bevat 10 preken, die handelen over de vlucht van David naar Rama, de verbondstrouw van Jónathan en de ontmoeting te Nob.

David de zoon van Isaï

ds. M. Blok sr. DE GESCHREVENEN TEN LEVEN 10 preken. 187 blz. geb. € 8,95

David de zoon van Isaï

door Gods Geest geleid in Psalm 89:18: ‘Want Gij zijt de Heerlijkheid hunner sterkte, en door Uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden.’ Ds. P. Blok behandelt het leven van David op de wijze die hem eigen is. De bevindelijke gangen van Gods volk, die in de le-

9

519033

David de zoon van Isaï

David de zoon

789055

BIJ HET GEOPENDE WOORD – jrg. 11 Bijbels dagboek (Ger. Gem.). 378 blz. geb. € 13,95

David de zoon van Isaï

door voortdurende strijd, maar ook door de uiteindelijke overwinning. Die strijd hoefde David niet in eigen kracht te strijden en de overwinning heeft hij zeker niet door eigen wijsheid behaald. Hij was een type van Christus en in Zijn kracht streed en overwon David. De gouden draad die door zijn leven loopt, beschrijft hij

van Isaï

ds. P. Blok

BIJ HET GEOPENDE WOORD – jrg. 6 Bijbels dagboek (Ger. Gem.). 378 blz. geb. € 12,90

David de zoon van Isaï

David de zoon

9

David de zoon van Isaï Het leven van David, de man naar Gods hart, was veelbewogen. Hoogtepunten en dieptepunten, zowel in het natuurlijke als in het geestelijke, wisselden elkaar af. Zijn leven kenmerkte zich

David de zoon van Isaï

Het leven van David, de man naar Gods hart, was veelbewogen. Hoogtepunten en dieptepunten, zowel in het natuurlijke als in het geestelijke, wisselden elkaar af. Zijn leven kenmerkte zich door voortdurende strijd, maar ook door de uiteindelijke overwinning. Die strijd hoefde David niet in eigen kracht te strijden en de overwinning heeft hij zeker niet door eigen wijsheid behaald. Hij was een type van Christus en in Zijn kracht streed en overwon David. De gouden draad die door zijn leven loopt, beschrijft hij door Gods Geest geleid in Psalm 89:18: ‘Want Gij zijt de Heerlijkheid hunner sterkte, en door Uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden.’ Ds. P. Blok behandelt het leven van David op de wijze die hem eigen is. De bevindelijke gangen van Gods volk, die in de levensgeschiedenis van David verklaard liggen, worden opgediept. Vooral wordt gewezen naar Davids grote Zoon op Wiens hoofd de gloriekroon eeuwig bloeit.

701242

ds. J. van Belzen HET WAARACHTIGE LICHT 5 preken. 114 blz. geb. € 12,90

Deel 1 David de zoon van Isaï

50

G

GEBR.KOSTER-BARNEVELD Bijbels dagboek

Bijbels GEBR.dagboek KOSTER­BARNEVELD

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

700825

De

Vijf preken over Johannes 1

ds. J. van Belzen BIJ DEZE DINGEN LEEFT MEN 4 preken over Hizkía’s ziekbed en genezing. 91 blz. geb. € 11,90

GEBR.KOSTER-BARNEVELD

xxxxx Sam dus sincto blaborestrum laccaecatiis que mil explitaecae optatur eritione magnim rerum eum soluptatest liqui ommoluptam

Hit aliae posaperes pliae. Et ulpa cum quo blat omni sa desero

Ook is een bijdrage opgenomen van: wijlen ds. J. van Haaren

Licht

701242

ds. J. van Belzen

9

THEOLOGIE CATALOGUS 2022-2023

9

www.gebrkoster.nl

Ook zijn er bijdragen opgenomen van: wijlen ds. J. van Haaren wijlen ds. J. Koster wijlen ds. E. Venema

waarachtige

789463

ds. G. Beens ESTHER, DE JODIN Twintig overdenkingen. 112 blz. geb. € 11,90

ds. M. Blok

EBR. KOSTER - BARNEVELD

ds. J. van Belzen

eld de prekenserie over Hizkía in het najaar van 2016 in zijn

ds. J. van Belzen

aar zijn als predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij

emeente te Oosterland.

Ds. J. van Belzen (1964-2017) mocht van 2006 tot 2017 dienstbaar zijn als predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij heeft Vier preken deze prekenserie over Johannes 1 in 2015 gehouden in Oosterover Hizkía’s ziekbed en genezing land.

Bijbels dagboek

Bij deze dingen leeft men

Aan dit dagboek werkten mee: ds. P. Blok ds. K. Boeder ds. B.J. van Boven ds. G. Bredeweg ds. G. van Manen ds. F. Mulder ds. C. Neele ds. J. van Rijswijk ds. C. van Ruitenburg ds. A. Schot ds. J.W. Verweij

9

518814

ds. M. Blok

De geschrevenen ten leven

Bij het geopende Woord

Bijbels dagboek

e preken in deze bundel geven onderwijs over het leven van

ods Kerk in de gemeenschap met God door Christus.

Aan dit dagboek werkten mee: ds. P. Blok ds. E. Hakvoort ds. G. Heijkamp ds. G. Hoogerland ds. G. van Manen ds. G.J.N. Moens ds. G. Pater ds. A.H. Verhoef ds. A. Vermeij ds. J.W. Verweij

Bijbels dagboek Bij het geopende Woord is een bijbels dagboek geschreven door diverse predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten. Alle scri­ benten behandelen per maand een afgerond onderwerp zoals: De geestelijke wapenrusting, gelijkenissen, het gebed des Heeren, Jeruzalem, Jona enzovoort. Achterin het dagboek zijn bijdragen opgenomen voor de feest­ dagen. De stukjes zijn kort en er is een duidelijk lettertype ge­ bruikt. Een dagboek voor het hele gezin!

789055

ds. G. Beens GEESTELIJKE LESSEN Paulus’ brief aan de Korinthiërs. 83 blz. geb. € 11,90

De geschrevenen ten leven

jn Weldoener, zei hij: ‘Heere, bij deze dingen leeft men, en in

Bijbels dagboek Bij het geopende Woord is een Bijbels dagboek geschreven door predikanten van Gereformeerde Gemeenten. Nagenoeg alle scribenten behandelen per maand een afgerond onderwerp zoals: Psalm 23, Abraham, Biléam, Cornelius de hoofdman, en de bekering van Paulus. Er is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. De stukjes zijn kort en leggen de nadruk op het geopende Woord. Voor ouderen en slechtzienden is een duidelijk lettertype gebruikt.

Bij het geopende Woord

ebed en deed de bittere bitterheid medewerken ten goede.

Licht

BIJ HET GEOPENDE WOORD

Bij het geopende Woord

Bij het geopende Woord

uif en kirrend als een zwaluw. De Heere gebruikte deze ziekte

m het geloofsleven van Hizkía te beproeven. Hij verhoorde zijn

en wonderlijke vrede daalde af in Hizkía’s hart. Eindigend in

waarachtige Deze bundel bevat vijf preken over teksten uit het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie. Ze getuigen over Christus, Die in de volheid des tijds als het waarachtige Licht in de wereld gekomen is. Johannes de Doper heeft Hem in zijn prediking aangewezen als het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt. De gekomen Christus is echter door de Zijnen niet aangenomen. Anderen daarentegen, zoals Johannes de Doper, Johannes de evangelist, Andréas, Simon Petrus, Filippus en Nathánaël, mochten Hem in Zijn komst door het geloof omhelzen.

Het waarachtige Licht

ek. Hij keerde zijn aangezicht naar de wand, piepend als een

Bij deze dingen leeft men

Vier preken over Hizkía’s ziekbed en genezing

izkía ontving van Godswege de boodschap dat hij zou ster-

BIJ HET GEOPENDE WOORD Het

Twintig overdenkingen

Paulus’ brief aan de gemeente van Korinthe

519194

ds. E.C. Adams BEGINNENDE VAN DIEZELVE SCHRIFT 8 preken. 142 blz. geb. € 14,90

ds. J. van Belzen

en, en niet leven. De 39-jarige koning van Juda werd dodelijk

Geestelijke lessen ds. G. Beens

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

8 preken

KOSTER - BARNEVELD

BIJ DEZE DINGEN LEEFT MEN

Esther, de J odin

www.gebrkoster.nl

NGB

517053

De brief van een gevangene

Beginnende van diezelve Schrift

GUIDO DE BRÈS

koster.nl

Onésimus is een dief en een deserteur, maar de prediking van Paulus wordt aan zijn hart geheiligd. In zijn eertijds was hij onbruikbaar, maar door genade is hij nuttig gemaakt. Er is bij Onésimus niet alleen een opzien, maar ook een uitzien geboren om het weer in orde te maken met zijn werkgever Filémon. Daarom schrijft de apostel vanuit de gevangenis een aanbevelingsbrief die de Geest van Christus ademt.

ds. G. Beens

De brief

ds. G. Beens

Lessen uit de geestelijke kwekerij

789055

9

789055

510993

ds. P. Blok OP WEG NAAR SION (1) 10 feeststoffen. 145 blz. geb. € 17,50

510160

2

2

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789055

www.gebrkoster.nl

9

789055

510160

ds. P. Blok OP WEG NAAR SION (2) 10 feeststoffen. 180 blz. geb. € 17,50

510382

3

3

9

789055

510382

ds. P. Blok OP WEG NAAR SION (3) 10 feeststoffen. 175 blz. geb. € 17,50


Waarom

789055

510665

4

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789055

510887

5

5

6

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789055

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

511761

GEBR. KOSTER - BARNEVELD GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789055

9

510665

ds. P. Blok OP WEG NAAR SION (4) 10 feeststoffen. 170 blz. geb. € 17,50

789055

510887

9

789055

9

519361

789055

Het Het gedierte gedierte des velds

9

789055

Ds. B.J. van Boven staat in dit deeltje stil bij het onderwijs dat de Heere aan Sálomo geeft vanuit de natuur. In dit boekje worden het paard, het ree en de vos onder de aandacht gebracht. Op eenvoudige wijze worden in deze drie separerende preken lijnen getrokken van het dagelijkse leven naar de tere zorg die de Heere aan Zijn volk betoont. Zij leren dat Hij goed is voor goddeloze en slechte mensen.

789463

9

700931

789055

519422

Thomas Boston SPREEKT LOF TER GEDACHTENIS ZIJNER HEILIGHEID Preken uit de Westminster Catechismus. 232 blz. geb. € 9,95

ds. P. Blok OVERDENKINGEN OVER HET LIED DER LIEDEREN Geestelijke lessen uit het Hooglied. 250 blz. geb. € 24,95

Het gevogelte des hemels Ds. B.J. van Boven, predikant van de Gereformeerde Gemeente te De Valk-Wekerom, staat stil bij het onderwijs dat de Heere in het Hooglied van Sálomo geeft uit de natuur. In dit boekje wordt, met name in de tweede preek, vooral de duif onder de aandacht gebracht. Het Hooglied bevat een doorlopende beeldspraak over de liefde van de hemelse Bruidegom tot Zijn zwarte bruid. De Bruidegom noemt Zijn bruid onder meer ‘Mijn duive’. Op eenvoudige wijze trekt ds. Van Boven lijnen in deze drie separerende preken, niet alleen naar het dagelijkse leven, maar hij wijst ook op de tere zorg die de Heere aan Zijn volk betoont. Zij leren dat de Heere goed is voor goddeloze en slechte mensen.

deel 3

2

www.gebr.koster.nl

519064

9

9

789055

www.gebr.koster.nl

3

Het gevogelte des hemels

Het gevogelte des hemels

www.gebrkoster.nl

ds. B.J. van Boven GEBR. KOSTER - BARNEVELD

leerredenen over de Kleine Catechismus van Westminster

ds. B.J. van Boven

deel 2 ds. B.J. van Boven

ds. P. Blok

700931

Het gedierte des velds

Het gedierte des velds

des velds

Het gedierte des velds

Ds. B.J. van Boven staat stil bij het onderwijs dat de Heere in verschillende Psalmen geeft vanuit de natuur. In dit boekje worden de leeuw, het hert en het schaap onder de aandacht gebracht. Op eenvoudige wijze worden in deze drie separerende preken lijnen getrokken van het dagelijkse leven naar de tere zorg die de Heere aan Zijn volk betoont. Zij leren dat Hij goed is voor goddeloze en slechte mensen.

Geestelijke lessen uit het Hooglied

ds. B.J. van Boven

des velds

Spreekt lof ter gedachtenis Zijner heiligheid

ds. B.J. van Boven ds. B.J. van Boven

feeststoffen

ds. B.J. van Boven

De vijf zalen van Bethesda

518609

ds. P. Blok WAAROM SPREEKT GIJ DOOR GELIJKENISSEN? (2) 10 preken. 165 blz. geb. € 14,90

ds. B.J. van Boven

Een getrouw Het gedierte Hogepriester

789463

THOMAS BOSTON

10 preken over de gelijkenissen van de Heere Jezus

ds. P. Blok OP WEG NAAR SION (6) 10 feeststoffen. 195 blz. geb. € 17,50

ds. P. Blok OP WEG NAAR SION (5) 10 feeststoffen. 170 blz. geb. € 17,50

9

Overdenkingen over het

Lied der liederen

ds. P. Blok

9

4

ds. P. Blok

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

Gij

door gelijkenissen?

**

www.gebrkoster.nl

Overdenkingen over het

Eind van de jaren zestig van de vorige eeuw heeft ds. P. Blok in Dirksland op de destijds zogenoemde lidmatencatechisatie onder meer de Nederlandse Geloofsbelijdenis behandeld. In artikel 4 daarvan worden alle Bijbelboeken genoemd. Tijdens de behandeling van het Boek Hooglied heeft hij, onder opzien tot de voorlichtende bediening van Gods Geest, in elf overdenkingen geprobeerd iets te verduidelijken van de verborgenheden die God de Zijnen leert. Het Hooglied, dat in het Hebreeuws de naam draagt van Lied der liederen, is hoofdzakelijk een gesprek tussen Christus als Bruidegom en de bruid, Zijn Kerk, onder het voorbeeld van koning Sálomo en zijn bruid. Het was de wens van ds. Blok om deze overdenkingen (die hij zelf vaak lesjes noemde) in druk te laten verschijnen. Aan het einde van zijn leven moest hij vanwege gezondheidsklachten stoppen met het gereedmaken ervan. Het Ten geleide heeft ds. Blok zelf nog uitgewerkt en is als samenvatting opgenomen in dit boek. De eerste overdenking eindigt met zijn wens: ‘Ik hoop dat we wat lesjes eruit meenemen op weg naar de eeuwigheid.’

spreekt

Lied der liederen

Tijdens Zijn omwandeling op aarde sprak de Heere Jezus dikwijls door gelijkenissen. Daarom vroegen de discipelen aan Hem: ‘Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen?’ Het antwoord van Jezus is duidelijk: ‘Omdat het u gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven.’ Daarmee wordt ons een aangrijpend onderscheid geleerd. De verborgenheden van de gelijkenissen worden door de Heere Jezus nader verklaard. Nog steeds is het bijzonder onderwijs van Israëls hoogste Profeet noodzakelijk. Alleen dan kan de vrucht ervan tot troost, onderwijs en verklaring van het genadeleven zijn.

ds. P. Blok

Lied der liederen

Overdenkingen over het

Waarom spreekt Gij door gelijkenissen?

de tussen pasen en pinksteren.

deel 3

3

9 789055 516971

519644

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Onderwijs door dieren vanuit de Psalmen

Onderwijs door vogels vanuit het Bijbelboek Hooglied

Onderwijs door dieren vanuit het Hooglied

OS Het gevogelte des hemels dl2.indd 1

789463

701402

9

789463

700559

9

789055

519064

ds. B.J. van Boven HET GEDIERTE DES VELDS (2) 3 preken over dieren. 112 blz. geb. € 11,90

ds. B.J. van Boven EEN GETROUW HOGEPIESTER 21 feeststoffen. 450 blz. geb. € 39,50

ds. B.J. van Boven DE VIJF ZALEN VAN BETHESDA Onderscheiden gangen van het geestelijke leven. 250 blz. geb. € 24,90

9

789055

519644

ds. B.J. van Boven HET GEDIERTE DES VELDS (3) 3 preken over dieren. 102 blz. geb. € 11,90

06-03-13 13:48

9 789055 516971

ds. B.J. van Boven HET GEVOGELTE DES HEMELS (1) 3 preken over vogels. 104 blz. geb. € 11,90

THEOLOGIE CATALOGUS 2022-2023

9

ds. B.J. van Boven HET GEVOGELTE DES HEMELS (3) 3 preken over vogels. 114 blz. geb. € 11,90

ds. G. Bredeweg

DS. B.J. VAN BOVEN

Niet van de wind bewogen Zo duurzaam als

de zon

zeven preken over Johannes de Doper Z E V E N P R E K E N OV E R DE ZON

9

789463

701068

9

ds. B.J. van Boven ZO DUURZAAM ALS DE ZON 7 preken over de zon. 150 blz. geb. € 15,90

In dit boek geeft de auteur op eenvoudige wijze uitleg van een aantal woorden en begrippen die in Gods Woord genoemd worden of met de geloofsleer te maken hebben.

Guido de Brès

De bijdragen sluiten nauw aan bij de catechesemethode van ds. A. Hellenbroek: Voorbeeld der Goddelijke Waarheden.

Handvat bij de Heidelbergse Catechismus

Woorden naar

In deze bundel leggen zesentwintig predikanten de Heidelbergse Catechismus op eenvoudige wijze uit.

Elke overdenking wordt afgesloten met een te lezen gedeelte uit de Bijbel, een te zin-

het Woord

gen psalmvers en drie gespreksvragen. Daarmee is dit boek uitermate geschikt om zich in gezinsverband voor te bereiden op de preek.

Ieder hoofdstuk wordt voorafgegaan door een citaat uit de catechismuspreek van een oudvader of een bekende theoloog, zodat ‘oud goud’ dichter bij de jeugd wordt gebracht. Bovendien zijn de vragen en antwoorden van de betreffende Zondagsafdeling als kadertekst opgenomen. Een waardevolle aanwinst voor elk gezin met opgroeiende kinderen!

Een schat van wijsheid

Bijbel gezaghebbend en het einde van alle tegenspraak.

W. Visser (red.)

De Bijbel is Gods Woord. God Zelf is de Auteur. Daarom is de

9

789055

511662

Th. à Brakel DE TRAPPEN VAN HET GEESTELIJKE LEVEN De standen in het genadeleven. 320 blz. geb. € 29,90

Een schat van wijsheid

Woord

Uitleg van begrippen uit de geloofsleer

511655

A.R. Bronkhorst

Naar het Woord

getuigenis van die ene Naam n kunnen zalig oeten bekopen. en getuige van Zijn discipelen: j Mij vervolgd

Getuige Naar het van Christus

789055

Th. à Brakel HET GEESTELIJKE LEVEN De praktijk van het genadeleven. 345 blz. geb. € 29,90 A.R. Bronkhorst

Guido de Brès, ven. Daarnaast n moeder. Ook kort voor zijn end ‘Gebed tot

Getuige van Christus

tus

9

Guido de Brès 9

Handvat bij de Heidelbergse Catechismus

www.gebrkoster.nl

701235

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

1

9

789463

701235

Guido de Brès GETUIGE VAN CHRISTUS De tijd, het leven en brieven van Guido de Brès. 90 blz. geb. € 9,95

9

9

789055

519040

ds. G. Bredeweg JOBS WARE RIJKDOM (2) 9 preken over Job. 169 blz. geb. € 6,95

9

789055

518906

ds. G. Bredeweg NIET VAN DE WIND BEWOGEN 7 preken over Johannes de Doper. 156 blz. geb. € 5,95

R U T H B R YA N

R U T H B R YA N

R U T H B R YA N

onnaspeurlijke rijkdom van Christus

onuitsprekelijke heerlijkheid van Christus

onbezweken trouw van Christus

Een schat van wijsheid

700887

Gebr. Koster - Barneveld

511921

W. Visser (red.)

www.gebrkoster.nl

789463

789055

Th. à Brakel SET HET GEESTELIJKE LEVEN € 49,90

De tijd, het leven en brieven van

ww.gebrkoster.nl

9463

In deze vijfdelige prekenserie wordt niet alleen het kerkelijk jaar gevolgd, maar er is ook aandacht voor bijzondere gelegenheden. Deel 5 bevat tien vrije stoffen. Ds. Van Haaren liet voluit de Schrift spreken en was wars van inlegkunde. Vanuit zijn Schriftuurlijke prediking komt de zielsbevinding op die de legering van Sion verklaart. Daarbij wordt steeds gewezen op de noodzakelijke Christuskennis, maar ook hoe dat toegaat in het leven der genade.

Het Woord des Heeren is een onuitputtelijke goudmijn, waaruit ds. Blok genadeschatten tevoorschijn brengt die een arme ziel doet opspringen van vreugde. Op de hem kenmerkende wijze wordt het eenzijdige en soevereine werk Gods verklaard waarbij leer en toepassing Schriftuurlijk verankerd zijn. De nabijkomende wordt ontdekt en Gods volk wordt geleerd dat het van dag tot dag bekeerd moet worden, opdat alleen de blanke gerechtigheid van Christus zou overblijven. Dit deel bevat een voorbereidingspreek voor het te houden Heilig Avondmaal en negen preken over het spreken van de Middelaar tijdens Zijn omwandeling op aarde.

uitputtelijke goudmijn, waaruit n brengt die een arme ziel doet m kenmerkende wijze wordt het s verklaard waarbij leer en toe. De nabijkomende wordt ontat het van dag tot dag bekeerd nke gerechtigheid van Christus

Waarom spreekt Gij door gelijkenissen?

52 overdenkingen met gespreksvragen door diverse predikanten van de Gereformeerde Gemeenten

Uitleg van begrippen uit de geloofsleer

789463

700887

A.R. Bronkhorst WOORDEN NAAR HET WOORD Uitleg van begrippen uit de geloofsleer. 109 blz. pb. € 9,95

9

ds. A.A. Brugge e.a. EEN SCHAT VAN WIJSHEID Handvat bij de Heidelbergse Catechismus Uitleg vd HC door GG-predikanten. 230 blz. geb. € 9,90

789463

701419

Ruth Bryan ONNASPEURLIJKE RIJKDOM VAN CHRISTUS Levensschets en brieven. 264 blz. geb. € 24,90

9

789463

701426

Ruth Bryan ONUITSPREKELIJKE HEERLIJKHEID VAN CHRISTUS Dagboeken 18221840. 256 blz. geb. € 24,90

9

789463

701433

Ruth Bryan ONBEZWEKEN TROUW VAN CHRISTUS Dagboeken 18411849. 256 blz. geb. € 24,90

51


9

Ruth Bryan ONAFSCHEIDELIJKE LIEFDE VAN CHRISTUS Dagboeken 18501860. 256 blz. geb. € 24,90

789463

Komt,

Komt, luistert toe

luistert toe

luistert toe

1

deel 6

deel

2

3

deel

3

DE ENIGE TROOST

Heidelbergse Catechismus 19-34

www.gebrkoster.nl

DE ENIGE TROOST

Heidelbergse Catechismus 35-52 www.gebrkoster.nl

9

www.gebrkoster.nl

789463

DE RECHTE LEER VERKLAARD Dordtse Leerregels

De rechte leer verklaard

DE ENIGE TROOST

Heidelbergse Catechismus

Heidelbergse Catechismus 1-18

Heidelbergse Catechismus

DE ENIGE TROOST

789055

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

700221

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

518005

J. van Dam KOMT, LUISTERT TOE (6) Uit het leven van het oude volk. 182 blz. geb. € 15,90

9

DE ENIGE TROOST (2) Heidelbergse Catechismus Catechisatiemethode (20 lessen). 95 blz. geb. € 9,95

DE ENIGE TROOST (1) Heidelbergse Catechismus Catechisatiemethode (20 lessen). 95 blz. geb. € 9,95

789463

700221

DE ENIGE TROOST (3) Heidelbergse Catechismus Catechisatiemethode (20 lessen). 87 blz. geb. € 9,95

DE RECHTE LEER VERKLAARD Dordtse Leerregels Catechisatiemethode (20 lessen). 87 blz. geb. € 9,95

DER VADEREN ERFENIS

DER VADEREN ERFENIS

6 zestal preken van Hollandse oudvaders

DEEL

6

zestal preken van Hollandse oudvaders

9

52

J. van Dam KOMT, LUISTERT TOE (4) Uit het leven van het oude volk. 168 blz. geb. € 15,90

J. van Dam KOMT, LUISTERT TOE (3) Uit het leven van het oude volk. 178 blz. geb. € 15,90

GEBR. KOSTER - BARNEVELD GEBR. KOSTER - BARNEVELD uit het leven van het oude volk

9

THEOLOGIE CATALOGUS 2022-2023

2

www.gebrkoster.nl

518005

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

uit het leven van het oude volk

J. van Dam KOMT, LUISTERT TOE (5) Uit het leven van het oude volk. 173 blz. geb. € 15,90

1

DE ENIGE TROOST

Heidelbergse Catechismus

789055

deel

DE ENIGE TROOST

J. van Dam

J. van Dam 9

J. van Dam KOMT, LUISTERT TOE (2) beperkt leverbaar Uit het leven van het oude volk. 209 blz. geb. € 15,90

J. van Dam

rkoster.nl

TER - BARNEVELD

03-05-2010 11:12:50

700566

DORDTSE LEERREGELS

deel 5

uit het leven van het oude volk

Komt,

deel 6

deel 5

De auteur schreef voor het kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente te Kinderdijk vele artikelen die handelen over het oude Godzalige volk, dat in bredere kring enige bekendheid genoot. Hij ging daarvoor te rade bij oudere mensen, die dat volk persoonlijk hadden gekend, en schreef over zaken en gebeurtenissen die nooit eerder op schrift waren gesteld. Dit is het zesde en laatste deel van een serie boeken onder de titel Komt, luistert toe. De nadere omschrijving ervan luidt: ‘Uit het leven van het oude volk’, waarmee duidelijk wordt aangegeven waar deze serie over handelt. In dit deel werd het een en ander opgetekend uit het leven van Aaltje Vlot, ds. J. van Prooijen, vrouw Donselaar, ds. W. Baaij, het echtpaar Van Seters, ds. Th. Woudwijk, Kee Hoek en vele anderen. Zij mochten spreken over de wegen die de Heere met hen hield en ontvingen onderwijs op de school van Koning Jezus, Die de enige, ware Leraar is.

Komt, luistert toe

Komt, luistert toe

chreef voor het kerkblad van de Oud rde Gemeente te Kinderdijk vele e handelen over het oude Godzalige n bredere kring enige bekendheid ging daarvoor te rade bij oudere menvolk persoonlijk hadden gekend, en zaken en gebeurtenissen die nooit hrift waren gesteld. werd het een en ander opgetekend uit an Teuntje van Helden-Westbroek, ard uit Sliedrecht, Neeltje Aardoom, , Sofie Kooper uit Dordrecht, Dirk ds. W.H. Blaak, ds. C. de Jonge, n der Velden te Kinderdijk, en anderen. spreken over de wegen die de Heere d en ontvingen onderwijs op de school Jezus, Die de enige, ware Leraar is.

789463

Faith Cook PELGRIM ZONDER VREES Het leven en de tijd van John Bunyan. 500 blz. geb. € 17,90

G.D. Buss (red.) ONNASPEURLIJKE WEGEN Uit het leven van echtpaar Dawson. 240 blz. geb. € 24,90

J. van Dam

mt, luistert toe

9

701044

J. van Dam

701440

luistert toe

deel 4

uit het leven van hetKOSTER oude volk GEBR. - BARNEVELD

KOSTER - BARNEVELD uit het leven vanGEBR. het oude volk

OS_Komt luistert toe dl2.indd 1

789463

luistert toe

deel 3

Komt,

deel 4

zonder vrees

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

De auteur schreef voor het kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente te Kinderdijk vele artikelen die handelen over het oude Godzalige volk, dat in bredere kring enige bekendheid genoot. Hij ging daarvoor te rade bij oudere mensen, die dat volk persoonlijk hadden gekend, en schreef over zaken en gebeurtenissen die nooit eerder op schrift waren gesteld. In dit deel werd het een en ander opgetekend uit het leven van Cornelis Spreeuwenberg, Jan Bas, Jansje Fortuin, Koos Vrolijk en vele anderen. Zij mochten spreken over de wegen die de Heere met hen hield en ontvingen onderwijs op de school van Koning Jezus, Die de enige, ware Leraar is.

Komt, luistert toe

Pelgrim

J. van Dam

Komt, luistert toe

Komt,

J. van Dam

701044

luistert toe

deel 2

J. van Dam

789463

De auteur schreef voor het kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente te Kinderdijk vele artikelen die handelen over het oude Godzalige volk, dat in bredere kring enige bekendheid genoot. Hij ging daarvoor te rade bij oudere mensen, die dat volk persoonlijk hadden gekend, en schreef over zaken en gebeurtenissen die nooit eerder op schrift waren gesteld. In dit deel is het een en ander opgetekend uit het leven van schipper Treffers, Dirkje Blonk, oefenaar W. Vermeer, Kaatje de Buin-Vermeulen, ds. G. van Reenen, en vele anderen. Zij mochten spreken over de wegen die de Heere met hen hield en ontvingen onderwijs op de school van Koning Jezus, Die de enige, ware Leraar is.

deel 3

Onnaspeurlijke wegen

www.gebrkoster.nl

9

Gebr. Koster - Barneveld

Komt, luistert toe

Komt,

Komt, luistert toe

Oorspronkelijke titel: The Hidden Pathway

De auteur schreef voor het kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente te Kinderdijk vele artikelen die handelen over het oude Godzalige volk, dat in bredere kring enige bekendheid genoot. Hij ging daarvoor te rade bij oudere mensen, die dat volk persoonlijk hadden gekend, en schreef over zaken en gebeurtenissen die nooit eerder op schrift waren gesteld. In dit deel werd het een en ander opgetekend uit het leven van Cornelis Schouten, ds. P. van der Heijden, Ali Ipema, vrouw Ooms, meester W.C. Burggraaf, G. van Ledden en vele anderen. Zij mochten allen spreken over de wegen die de Heere met hen hield en ontvingen onderwijs op de school van Koning Jezus, Die de enige, ware Leraar is.

deel 2

Beiden leefden van 1890 tot 1969 en kenden in hun leven ook veel tijdelijke zorgen en moeiten. Van hen kan gezegd worden: ‘Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de Heere.’

onafscheidelijke liefde van Christus

J. van Dam

J. van Dam

Komt, luistert toe G.D. BUSS (red.)

Onnaspeurlijke wegen

Elsie Dawson-Aldworth, echtgenote van ds. Herbert Dawson, vertelt in het eerste deel hoe zij van jongs af een innige liefde had tot de dienst des Heeren. Ze kon niet spreken van een duidelijk ogenblik in haar leven, waarop de Heere haar te sterk was geworden. Toch kwam in de vrucht openbaar dat ze een verborgen leven met de Heere kende. In het tweede deel beschrijft ds. Dawson zijn bekering en zijn roeping tot het ambt van predikant. Hij diende de Strict Baptist Chapel van Bethersden in het graafschap Kent in Engeland 56 jaar.

Faith Cook Komt, luistert toe

Onnaspeurlijke wegen

G.D. BUSS (red.)

R U T H B R YA N

789055

512133

DER VADEREN ERFENIS (2) Zes preken van Hollandse oudvaders. 133 blz. geb. € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (4) beperkt leverbaar Zes preken van Hollandse oudvaders. 128 blz. geb. € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (5) beperkt leverbaar Zes preken van Hollandse oudvaders. 127 blz. geb. € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (6) beperkt leverbaar Zes preken van Hollandse oudvaders. 120 blz. geb. € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (7) Zes preken van Hollandse oudvaders. 141 blz. geb. € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (8) beperkt leverbaar Zes preken van Hollandse oudvaders. 137 blz. geb. € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (9) Zes preken van Hollandse oudvaders. 116 blz. geb. € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (10) Zes preken van Hollandse oudvaders. 131 blz. geb. € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (11) Zes preken van Hollandse oudvaders. 110 blz. geb. € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (12) Zes preken van Hollandse oudvaders. 119 blz. geb. € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (13) Zes preken van Hollandse oudvaders. 125 blz. geb. € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (14) Zes preken van Hollandse oudvaders. 127 blz. geb. € 13,75


18

DER VADEREN ERFENIS

20 zestal preken van Hollandse oudvaders

zestal preken van Hollandse oudvaders

DER VADEREN ERFENIS

DEEL

17

Der vaDeren erfenis

zestal preken van Hollandse oudvaders

zestal preken van Hollandse oudvaders

17 zestal preken van Hollandse oudvaders

zestal preken van Hollandse oudvaders

DEEL

16

Der vaDeren erfenis

Der vaDeren erfenis

16

Der vaDeren erfenis

Der vaDeren erfenis

Der vaDeren erfenis

DEEL

18

zestal preken van Hollandse oudvaders

DEEL

20

zestal preken van Hollandse oudvaders

9

DER VADEREN ERFENIS (15) Zes preken van Hollandse oudvaders. 122 blz. geb. € 13,75

789463

700085

DER VADEREN ERFENIS (23) Zes preken van Hollandse oudvaders. 120 blz. geb. € 13,75

9

789463

zestal preken van Hollandse oudvaders GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

DER VADEREN ERFENIS (24) Zes preken van Hollandse oudvaders. 118 blz. geb. € 13,75

Jozef

ds. C.A van Dieren

700399

Vrijstad

789463

700948

DER VADEREN ERFENIS (25) Zes preken van Hollandse oudvaders. 132 blz. geb. € 13,75

ds. C.A. van Dieren DE ZEVENDE VRIJSTAD 3 preken over Numeri 35. 78 blz. geb. € 10,90

ds. C.A. van Dieren ONS BUIGEN WAAR ZIJN TROON ZAL STAAN (1) 7 preken over de tabernakeldienst. 125 blz. geb. € 7,50

ds. C.A. van Dieren ALS REUKWERK VOOR U TOEGERICHT (2) 7 preken over de tabernakeldienst. 111 blz. geb. € 7,50

THEOLOGIE CATALOGUS 2022-2023

DER VADEREN ERFENIS (22) Zes preken van Hollandse oudvaders. 105 blz. geb. € 13,75

9

zestal preken van Hollandse oudvaders

DEEL

25

Een ijzeren bijl vliegt van de steel, suist door de lucht en treft een man. Een ongeluk! Onmiddellijk slaat de doodslager op de vlucht, want nu zal de bloedwreker hem doden. Waar is hij veilig? Waar vindt hij toevlucht? Geholpen door handwijzers, zoekt de doodslager de weg die hem gewezen wordt, terwijl de bloedwreker hem met opgeheven zwaard achtervolgt. Eindelijk bereikt hij de vrijstad en komt uitgeput door de poort naar binnen. Nu is hij vrij … Of niet? De Heere had in de burgerlijke wetten zes vrijsteden aan Israël gegeven. Door middel van deze vrijsteden geeft de Heere geestelijk onderwijs. Zo kan Christus de zevende Vrijstad genoemd worden. In een drietal preken lezen we hoe doodschuldigen in de vrijstad kwamen, er verbleven en na de dood van de hogepriester vrijuit mochten gaan.

De zevende

De zevende Vrijstad

519354

25

518203

ds. C.A. van Dieren

ds. C.A. van Dieren

789055

DEEL

24

De zevende

Vrijstad VADEREN ERFENIS

zestal preken van Hollandse oudvaders

DER VADEREN ERFENIS (21) Zes preken van Hollandse oudvaders 120 blz. geb. € 13,75

9

zestal preken van Hollandse oudvaders

VADEREN ERFENIS

24

DER

789055

DER VADEREN ERFENIS (20) Zes preken van Hollandse oudvaders. 112 blz. geb. € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (19) Zes preken van Hollandse oudvaders. 105 blz. geb. € 13,75

DER VADEREN ERFENIS

518807

DEEL

23

DER

zestal preken van Hollandse oudvaders

789055

zestal preken van Hollandse oudvaders

VADEREN ERFENIS

23

DER VADEREN ERFENIS (18) Zes preken van Hollandse oudvaders. 122 blz. geb. € 13,75

DER VADEREN ERFENIS

9

DEEL

22

DER

zestal preken van Hollandse oudvaders

zestal preken van Hollandse oudvaders

VADEREN ERFENIS

22 zestal preken van Hollandse oudvaders

zestal preken van Hollandse oudvaders

DEEL

21

DER

DER VADEREN ERFENIS

VADEREN ERFENIS

21

DER VADEREN ERFENIS

DER VADEREN ERFENIS

DER

DER VADEREN ERFENIS (17) Zes preken van Hollandse oudvaders. 120 blz. geb. € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (16) Zes preken van Hollandse oudvaders. 109 blz. geb. € 13,75

Ds. C.A. van Dieren

Gewapend

vernederd en verhoogd 35 preken over Jozef

Iets goeds uit Nazareth

11 preken over Éfeze 6 10 PREKEN OVER LUKAS 4

9

789055

519217

ds. C.A. van Dieren IETS GOEDS UIT NAZARETH 10 preken over Lukas 4. 153 blz. geb. € 15,90

ds. C.A. van Dieren

9

789055

519651

ds. C.A. van Dieren JOZEF, VERNEDERD EN VERHOOGD 35 preken. 543 blz. geb. € 39,90

9

ds. C.A. van Dieren LEERBOEK Beknopte inleiding in de geloofsleer. 224 blz. geb. € 22,50

789463

701457

ds. C.A. van Dieren GEWAPEND 11 preken over Éfeze 6. 160 blz. geb. € 15,90

Wie is Mijn moeder?

Wie is Mijn moeder?

Wie is Mijn moeder? 13 preken over Maria

Zingen bij beurte

ds. C.A. van Dieren

Maria, moeder van Jezus. Wie is zij? Een heilige maagd zonder zonde? Mag zij vereerd worden naast Christus? Ook in protestantse kring wil men op die manier meer aandacht voor Maria. Maar zo is Jezus’ moeder niet. In dertien preken wordt ze ons voorgesteld. In haar leven wordt het advent in het verwachten van Gods Zoon. Kerst is het als ze het Kindeke baart. Met de vervulling van Simeons lijdensprofetie begint in Maria’s leven het zwaard door haar ziel te gaan. Zij moet inleven dat ze achter haar Zaligmaker aan moet komen. Wat wordt Maria beproefd. Ook zij moet, arm in zichzelf, de loopbaan tot het einde toe lopen om zich te mogen verheugen in God haar Zaligmaker. ‘Wie is Mijn moeder?’ vraagt Christus. Het antwoord lezen we in deze prekenbundel, waarin advent, kerst- en lijdensstoffen zijn opgenomen.

www.gebrkoster.nl

Herinneringen aan Gods almacht en vrijmacht in het leven van

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

B.L. Dijkstra

ds. C.A. van Dieren

9

ds. C.A. van Dieren LAAT ARONS HUIS GODS GOEDHEID LOVEN (4) 7 preken over de tabernakeldienst. 108 blz. geb. € 7,50

ds. C.A. van Dieren UW AMBT BEKLEEDT MET EER (5) 7 preken over de tabernakeldienst. 108 blz. geb. € 7,50

ds. C.A. van Dieren BRENGT HEM IN ZIJN HUIS OFFER TOE (6) 7 preken over de tabernakeldienst. 111 blz. geb. € 7,50

ds. C.A. van Dieren DE DAG, DE ROEM DER DAGEN (7) 7 preken over de tabernakeldienst. 121 blz. geb. € 7,50

ds. C.A. van Dieren WIE IS MIJN MOEDER? 13 preken over Maria. 194 blz. geb. € 17,90

789055

519408

B.L. Dijkstra ZINGEN BIJ BEURTE Herinneringen aan Gods almacht en vrijmacht. 110 blz. geb. € 5,95

53


Een

zwerveling in Mesech C. Dubbeld

C. Dubbeld

C. Dubbeld

Jongeren in Babel De samenleving van de 21e eeuw vertoont de trekken van Babel zoals dat in de Schrift wordt getekend. Zoals Daniël en zijn drie vrienden in Babel leefden en werkten, zo leven onze jongeren. Aan hen wordt in dit dagboek een handreiking gedaan. Enerzijds worden de vragen genoemd waar ze keer op keer tegenaan lopen. Gods Woord wijst in tal van zaken de juiste richting. Tegelijk worden zij keer op keer opgeroepen om te zoeken en te bedenken de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittend en regerend aan de rechterhand van Zijn Vader. Dit dagboek kan een belangrijk element zijn in de dagelijkse godsdienstige opvoeding van onze jonge kinderen. (ds. A. Geuze in het woord vooraf van Bekeer ons …). Na een nauwkeurig onderzoek van Gods Woord is dit dagboek door onze vriend en broeder geschreven. (wijlen ds. P. Blok in het woord vooraf van In de dagen uwer jongelingschap).

C. Dubbeld

Jongeren in Babel

Jongeren in Babel

C. Dubbeld werkte vele jaren in het onderwijs en is catecheet. Van zijn hand verscheen onder meer Mijn eerste dagboek, Jongeren in Babel en Zolang het zonlicht schijnt …

Bekeer mij …

Bekeer mij …

eerste dagboek

Bekeer mij … is een bijbels dagboek voor kinderen van 8 – 12 jaar. Elke dag wordt een (deel van een) hoofdstuk uit de bijbelse geschiedenis aan de orde gesteld. Op eenvoudige wijze wordt de betekenis van Gods Woord toegepast op het leven van de kinderen. De rode draad die door dit dagboek loopt, is de noodzaak en de mogelijkheid van waarachtige bekering. Kinderen worden aangespoord om de Heere te zoeken terwijl Hij te vinden is.

Mijn eerste dagboek

ubbeld is al vele jaren werkzaam in onderwijs. Onder zijn redactie heen eerder een dagboek voor kinderen: Een nieuw hart. stelde hij dagboeken samen voor jongeren: In de dagen uwer jongschap, Jongeren in Babel en Zolang het zonlicht schijnt …

C. Dubbeld

Bekeer mij …

C. Dubbeld

ijn eerste dagboek

jbels dagboek is bestemd voor kinderen van vier tot acht jaar, met ouders. Voor elke dag van het jaar is er één bladzijde met twingels geschreven. Op de meest eenvoudige wijze wordt daarin de lse geschiedenis verteld. elf (hardop) te lezen. Of om uit voor te lezen. er aan elke bladzijde staan een of meerdere vragen om over na te en en met elkaar te spreken over wat gelezen is. Met de ouders. afel. Of op de rand van het kinderbed. n tijd waarin steeds minder wordt gelezen, is het van groot belang met de kinderen Gods Woord te lezen en met hen het gesprek aan an over de dienst des Heeren.

Dichter bij Dordt

Een geopende Evangeliedeur

We kunnen niet genoeg waarderen dat dit eenvoudige dagboek is samengesteld. (ds. J. Roos in een boekbespreking van Mijn eerste dagboek).

w.gebrkoster.nl

Jannetje van Ee

www.gebrkoster.nl

FACETTEN UIT HAAR LEVEN

www.gebrkoster.nl 9

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

R. KOSTER - BARNEVELD

789463

701099

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Bijbels dagboek voor jongeren

Bijbels dagboek voor kinderen van 8 tot 12 jaar (en hun ouders)

Bijbels dagboek voor kinderen van 4 tot 8 jaar (en hun ouders)

Negen preken

Kennis maken met de Dordtse Leerregels C. Dubbeld

9

C. Dubbeld MIJN EERSTE DAGBOEK Bijbels dagboek 4-8 jr. 380 blz. geb. € 18,90

789463

9

700498

Het beste werk in de slechtste tijdenGeschonken

789463

701099

9

C. Dubbeld JONGEREN IN BABEL Bijbels dagboek voor jongeren. 378 blz. geb. € 18,90

C. Dubbeld BEKEER MIJ … Bijbels dagboek 8-12 jr. 375 blz. geb. € 18,90

789055

9

519804

789055

9

518685

789463

701464

EEN ZWERVELING IN MESECH Uit het leven van Jannetje van Ee. 200 blz. geb. € 23,90

EEN GEOPENDE EVANGELIEDEUR 9 preken van diverse GG-predikanten. 165 blz. geb. € 6,95

C. Dubbeld DICHTER BIJ DORDT De Dordtse Leerregels uitgelegd. 271 blz. geb. € 19,90

ZANGBUNDEL

Preken van oudvaders voor vandaag

Geschonken

Geschonken geschriften

geschriften

Omnim sed enihitium est mil imus nonessimilit plia voloribus des molore pla qui odi tem. Sam aspelescit est facia pla verum quis seriatet porupta vero quatque dia volenis et quas apit verum, quiae amet, quid et mosam quis est re sunt iuntis ipsapitatur adiat ut reni qui simostrum simini dolestrum vendipsa sequam, odigenet reprore plaborio essum facienis enist et volorio nsecae nosam atios qui acerit eatecum dolupta volum faccus et labo. Seditiis peresequos sam exceptam faccuptassi delectur? Ibus destrumet maximil laccum quame volo blaccuptatem vent qui nonsedia dolupta speria postiaest qui derfere ntibuscia voloreium cusdae plandae volum la vendanist, tecerro tes ut magnisit quaectati con porrumquam que dolupta sitionsequo tet voluptam sit velitam quundis volorem ratur rehentius ipsanis utemqui busapienimus sundesti dolut harum labore remodis nes veliquo cus inctet officaeces dolene magnam

geschriften Preken van oudvaders voor vandaag

K L AVA R SK R IBO

M ARTIJN DEN HA AN

1

J O H N F L AV E L

M ARTIJN DEN HA AN

OP HOGEN TOON

OP HOGEN TOON

PSALMEN MET BOVENSTEM

GEBR. KOSTER - BARNEVELD PSALMEN MET BOVENSTEM

MARTIJN DEN HAAN

OP HOGEN TOON

www.gebrkoster.nl

9

789463

PSALMEN MET BOVENSTEM

700214

www.gebrkoster.nl

9

Gebr. Koster - Barneveld

789463

701235

701471

9

789463

701488

9

GESCHONKEN GESCHRIFTEN (1) Zes preken van Hollandse oudvaders. 120 blz. geb. € 14,90

John Flavel HET BESTE WERK IN DE SLECHTSTE TIJDEN Bidden voordat het lijden komt. 189 blz. geb. € 16,90

700191

De oogst is het uiteindelijke doel van de zaaiende landman. Daar ziet hij verlangend naar uit. Hij maakt zich zorgen om het zaad dat geen wortel schiet, om het zaad dat wel wortel schiet, maar geen vrucht draagt en over het voortwoekerende onkruid. Voor de verborgen kracht van het zaad des Woords is de zaaier echter niet verantwoordelijk. Dat is tot bemoediging van degenen die geroepen zijn tot arbeid in Gods Koninkrijk. Ze hoeven slechts te zaaien! Het is tevens een les in zelfverloochening om op een juiste wijze met de vruchten om te gaan.

9

9

789463

Gebr. Koster - Barneveld 518586

1

701495

789055

789055

519026

2

518586

789055

789055

3

Gebr. Koster - Barneveld 519293

9

519026

519293

9

ds. J. van Haaren HOPELOOS – WEERGALOOS – EINDELOOS (3) 3 preken over de gelijkenissen. 98 blz. geb. € 12,90

Petrus

momenten uit zijn leven

DS. J. van Haaren

GELIJKENISSEN

Zijn spreken en handelen bewijzen dat hij leeft uit de vruchtelijke bediening van Christus. Daarin openbaart zich een diepgewortelde liefde en hoogachting voor Hem. Petrus verstaat echter nog zo bitter weinig van Diens borgwerk; dat blijkt wel uit zijn ergernis aan een lijdende en stervende Christus. Daar moet hij voor ingewonnen worden, maar daarin schittert des te meer Gods onveranderlijke trouw, waarin de zaligheid van de Kerk verankerd en gewaarborgd ligt.

2

511044

www.gebrkoster.nl

D E E L

9

789055

2

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789055

511044

ds. J. van Haaren OFFERANDEN DES GEKLANKS (2) 10 preken (lijdenstijd t/m na Pinksteren). 174 blz. geb. € 17,50

54

511198

DEEL

3

www.gebrkoster.nl

D E E L GEBR. 3 KOSTER - BARNEVELD

9

789055

511198

ds. J. van Haaren OFFERANDEN DES GEKLANKS (3) 10 preken (gelegenheidsstoffen). 162 blz. geb. € 17,50

9

789055

511525

DEEL

4

D E E L

www.gebrkoster.nl

4

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789055

511525

ds. J. van Haaren OFFERANDEN DES GEKLANKS (4) 10 preken (vrije stoffen). 184 blz. geb. € 17,50

9

789055

511761

DEEL

9

5

D E E L

9

789055

5

789055

Petrus

momenten uit zijn leven

517459

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

511761

ds. J. van Haaren OFFERANDEN DES GEKLANKS (5) 10 preken (vrije stoffen). 186 blz. geb. € 17,50

DS. J. van Haaren

O fferanden D es G eklanks

510931

DEEL

1

D E E L

9

789055

1

510931

ds. J. van Haaren OFFERANDEN DES GEKLANKS (1) 10 preken (van Advent t/m na Nieuwjaar). 167 blz. geb. € 17,50

ds. J. van Haaren

momenten uit zijn leven

789055

700504

Petrus kent een teer zielenleven en daarin heeft hij iets bekoorlijks, want hij zegt telkens ontroerende dingen.

O fferanden D es G eklanks

DS. J. van Haaren

DS. J. van Haaren

DS. J. van Haaren

DS. J. van Haaren

9

789055

ds. J. van Haaren ZAAIEN – GROEIEN – OOGSTEN (4) 3 preken over de gelijkenissen. 112 blz. geb. € 12,90

www.gebrkoster.nl

DEEL

www.gebrkoster.nl

- BARNEVELD

789463

9

Petrus

gevolgd, maar er is ook aandacht voor bijzondere gelegenheden. Deel 5 bevat tien vrije stoffen. Ds. Van Haaren liet voluit de Schrift spreken en was wars van inlegkunde. Vanuit zijn Schriftuurlijke prediking komt de zielsbevinding op die de legering van Sion verklaart. Daarbij wordt steeds gewezen op de noodzakelijke Christuskennis, maar ook hoe dat toegaat in het leven der genade.

O fferanden D es G eklanks

789055

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

4

ds. J. van Haaren

Deel 4 bevat tien vrije stoffen. Ds. Van Haaren liet voluit de Schrift spreken en was wars van inlegkunde. Vanuit zijn Schriftuurlijke prediking komt de zielsbevinding op die de legering van Sion verklaart. Daarbij wordt steeds gewezen op de noodzakelijke Christuskennis, maar ook hoe dat toegaat in het leven der genade.

O fferanden D es G eklanks

O fferanden D es G eklanks deze vijfdelige prekenserie wordt niet alleen het kerkelijk jaar DS. J. vanIn Haaren

Gebr. Koster - Barneveld

GELIJKENISSEN

OFFERANDEN DES GEKLANKS

In deze vijfdelige prekenserie wordt niet alleen het kerkelijk jaar

DS. J. van Haaren gevolgd, maar er is ook aandacht voor bijzondere gelegenheden.

OFFERANDEN DES GEKLANKS

Deel 3 bevat tien gelegenheidsstoffen voor rouw, biddag, dankdag, een plotseling sterfgeval, zending, troonswisseling en drie preken rond de bediening van het Heilig Avondmaal. Ds. Van Haaren liet voluit de Schrift spreken en was wars van inlegkunde. Vanuit zijn Schriftuurlijke prediking komt de zielsbevinding op die de legering van Sion verklaart. Daarbij wordt steeds gewezen op de noodzakelijke Christuskennis, maar ook hoe dat toegaat in het leven der genade.

O fferanden D es G eklanks

9

ds. J. van Haaren VERACHT – BEGEERD – VERKREGEN (2) 4 preken over de verloren zoon. 114 blz. geb. € 12,90

O fferanden D es G eklanks

OFFERANDEN DES GEKLANKS

In deze vijfdelige prekenserie wordt niet alleen het kerkelijk jaar

DS. J. van Haaren gevolgd, maar er is ook aandacht voor bijzondere gelegenheden.

GELIJKENISSEN

9

ds. J. van Haaren MISSEN-ZOEKENVINDEN (1) 3 preken over de gelijkenissen. 116 blz. geb. € 12,90

O fferanden D es G eklanks

OFFERANDEN DES GEKLANKS

e prekenserie wordt niet alleen het kerkelijk jaar r is ook aandacht voor bijzondere gelegenheden. n preken voor de periode tussen lijdenstijd en de teren. liet voluit de Schrift spreken en was wars van int zijn Schriftuurlijke prediking komt de zielsbevinlegering van Sion verklaart. Daarbij wordt steeds noodzakelijke Christuskennis, maar ook hoe dat ven der genade.

Gebr. Koster - Barneveld 9

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

GELIJKENISSEN

9

Martijn den Haan OPENT UWEN MOND (1) 10 liederen voor Advent en Kerst. 34 blz. sp. € 9,95

O fferanden D es G eklanks

O fferanden D es G eklanks

In deze vijfdelige prekenserie wordt niet alleen het kerkelijk jaar gevolgd, maar er is ook aandacht voor bijzondere gelegenheden. Deel 1 bevat tien preken voor de periode tussen advent en de zondag na nieuwjaar. Ds. Van Haaren liet voluit de Schrift spreken en was wars van inlegkunde. Vanuit zijn Schriftuurlijke prediking komt de zielsbevinding op die de legering van Sion verklaart. Daarbij wordt steeds gewezen op de noodzakelijke Christuskennis, maar ook hoe dat toegaat in het leven der genade.

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

789055

700214

DS. J. van Haaren

Op een heldere en indringende wijze trekt ds. Van Haaren vanuit drie gelijkenissen tal van lessen tot waarschuwing en aansporing van onbekeerden, tot bemoediging van naamlozen en tot opscherping van verachterden in de genade. Vanuit zijn Schriftuurlijke prediking komt de zielsbevinding op die de legering van Sion verklaart. Daarbij wordt steeds gewezen op de noodzakelijke Christuskennis, maar ook hoe dat toegaat in het leven der genade.

789463

Martijn den Haan OP HOGEN TOON Psalmen met bovenstem (voor de zanger). 60 blz. gen. € 4,95

OFFERANDEN DES GEKLANKS

HOPELOOS WEERGALOOS EINDELOOS

9

700207

ZAAIEN GROEIEN OOGSTEN

Zaaien, groeien, oogsten

Onder verschillende beelden, aan het gewone leven ontleend, zette de Heere uiteen wat het Koninkrijk der hemelen is. Daarbij maakte Hij scheiding tussen hoorders en daders des Woords – ontdekkend, afsnijdend én heenwijzend. Dat is ook de strekking van de gelijkenissen: aantonen de mens om eigen schuld verloren ligt, maar dat God geen lust heeft in de dood van de zondaren en daarom Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. Op indringende wijze trekt ds. Van Haaren vanuit drie gelijkenissen tal van lessen tot waarschuwing van onbekeerden, tot bemoediging van naamlozen en tot opscherping van verachterden in de genade. Vanuit zijn Schriftuurlijke prediking komt de zielsbevinding op die de legering van Sion verklaart. Daarbij wordt steeds gewezen op de noodzakelijke Christuskennis, maar ook hoe dat toegaat in het leven der genade.

ds. J. van Haaren

VERACHT BEGEERD VERKREGEN

789463

ds. J. van Haaren

Zaaien, groeien, oogsten

GEESTELIJKE LIEDEREN VOOR JONG EN OUD

advent en kerst

9

Martijn den Haan OP HOGEN TOON Psalmen met bovenstem (klavarskribo). 100 blz. sp. € 15,95

ds. J. van Haaren

Hopeloos, weergaloos, eindeloos

De kern van de gelijkenis van de verloren zoon ligt in de blijdschap van een vader over het terugvinden van zijn verloren gewaande jongste zoon, ondanks de boosheid en wrok van zijn oudste zoon. De Heere Jezus bewijst ermee het betamelijke van Zijn blijdschap over de bekering van tollenaars en zondaars, ondanks de nijd en afgunst van farizeeën en schriftgeleerden. Dit beeld kan worden toegepast op elke moedwillige zondaar die zich bekeert, maar ook op iedere mondbelijder die meent de waarachtige bekering niet nodig te hebben. Op eenvoudige en indringende wijze trekt ds. Van Haaren uit deze gelijkenis tal van lessen tot waarschuwing van onbekeerden, tot bemoediging van naamlozen en tot opscherping van verachterden in de genade.

Veracht, begeerd, verkregen

MISSEN ZOEKEN VINDEN

789463

Martijn den Haan OP HOGEN TOON Psalmen met bovenstem (noten). 100 blz. sp. € 15,95

Hopeloos, weergaloos, eindeloos

ds. J. van Haaren

R ED. M ARTIJN DEN HA AN

Veracht, begeerd, verkregen

Missen, zoeken, vinden

Opent uwen mond

ds. J. van Haaren

Vanuit drie gelijkenissen trekt ds. Van Haaren tal van lessen tot waarschuwing van onbekeerden, tot bemoediging van naamlozen, tot opscherping van verachterden in de genade. Dat is ook de strekking van de gelijkenissen: aantonen dat God geen lust heeft in de ondergang van zondaren, maar dat hun bekering Hem grotelijks behaagt. Zijn kenmerkende manier van preken is ook in dit bundeltje herkenbaar gebleven: ordelijk, indringend en voor ieder een boodschap. Ds. Van Haaren was machtig in de Schriften en zeer wel ter tale. Hij liet voluit de Schrift spreken en was wars van inlegkunde. Vanuit zijn Schriftuurlijke prediking komt de zielsbevinding op die de legering van Sion verklaart. Daarbij wordt steeds gewezen op de noodzakelijke Christuskennis, maar ook hoe dat toegaat in het leven der genade.

9

700573

ds. J. van Haaren

ds. J. van Haaren

Missen, zoeken, vinden

789463

ds. A. Geuze DWING HEN IN TE KOMEN 9 preken. 162 blz. geb. € 15,90

ds. J. van Haaren

THEOLOGIE CATALOGUS 2022-2023

9

789463

52 WEEK BOEK

EYE OPENERS

9

789055

517459

ds. J. van Haaren PETRUS - momenten uit zijn leven 4 preken. 101 blz. geb. € 12,50

9

789463

701563

J. Hardeman (red.) WEEKBOEK 52 eyeopeners 112 blz. pb. € 15,90


DE ENIGE TROOST

De serie richt zich op kinderen van 6-12 jaar.

Ik hef

mijn ogen op tot U

www.gebrkoster.nl

Biddag

Dankdag

789463

9

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

700832

www.gebrkoster.nl

789463

700696

9

789463

9

700702

deel

3

DS. A. HELLENBROEK

Richard Hill (1732-1808) heeft als lekentheoloog verschillende boeken geschreven. Een daarvan is ‘Deep things of God’ dat halverwege de 19e eeuw in het Nederlands werd vertaald en verscheen onder de titel ‘Diepten Gods’. Het is geen verhandeling over een bepaald theologisch onderwerp, maar de schrijver stelt allerlei aspecten aan de orde van de leer die naar de godzaligheid is. Hill schrijft vanuit de door hem beleden en beleefde praktijk der godzaligheid en daarom zijn er ook veel praktische toepassingen in dit boek te vinden. Hij maakt een scherp onderscheid tussen het ‘geloof’ van een formalist of naamchristen enerzijds en het ware geloof dat een kind van God alleen uit genade en op grond van de verdienste van Christus geschonken wordt anderzijds. Tegelijk stond hij een ruime evangelieprediking voor aan ‘zondaars die ieder vonkje geloof, genade of goedheid missen’.

DS. A. HELLENBROEK

der Goddelijke Waarheden 22-41 www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

VOORBEELD

der Goddelijke Waarheden 42-59

789055

9

519392

anderen. De tijd waarin zij leefden en de omstandigheden waarin zij

Onderdanen van de Koning

geleid. Wonderlijk is de genade hun bewezen en rijk de ge­ Het grootste is echter als deze onderdanen en hun Koning voor ons geen onbekenden blijken te zijn.

Onderdanen van de Koning Christus’ blijdschap en kroon GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789055

Onderdanen van de Koning

het Kort begrip, maar ook datgene wat daarmee in verband staat. Zoals de vragen die gesteld worden bij het afleggen van

openbare belijdenis, en het ontstaan van de belijdenisgeschrif-

ten. Daarnaast is er gewerkt met verduidelijkende voorbeelden en verdiepende opmerkingen.

www.gebrkoster.nl

789463

700580

9

leesBoek Bij de

Belijdenis

catechisatie

ds. C. Hogchem

519200

ds. C. Hogchem Leesboek bij de belijdeniscatechisatie Kort Begrip. 248 blz. geb. € 25,90

ds. C. Hogchem DE JAKOBSLADDER 21 meditaties over engelen. 228 blz. geb. € 12,95

Ds. C. Hogchem

Verkondiging van de getuigenis Gods

Christus’ blijdschap en kroon Deel 2

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Deel 2

2224200647

ds. C. Hogchem ONDERDANEN VAN DE KONING (1) 53 meditaties. 179 blz. geb. € 15,90

ds. C. Hogchem ONDERDANEN VAN DE KONING (2) 52 meditaties. 175 blz. geb. € 15,90

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Ds. A. Hoogerland 9

789055

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

510870

789055

DEEL

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

511303

4

DEEL

3 Ds. A. Hoogerland

9

preken voor bestemde tijden

DEEL

3

DEEL

www.gebrkoster.nl

789055

511518

preken voor bestemde tijden

DEEL

5

DEEL

4 www.gebrkoster.nl

Ds. A. Hoogerland 9

V ERBONDS GEHEIMEN

Ds. A. Hoogerland

Ds. A. Hoogerland

510672

preken voor bestemde tijden

DEEL

2

2

V ERBONDS GEHEIMEN

VERBONDSGEHEIMEN

www.gebrkoster.nl

A. Hoogendoorn (red.) DOE UZELF GEEN KWAAD Pastorale aspecten rond suïcide. 200 blz. pb. € 3,95

Ds. A. Hoogerland bracht in zijn preken eenvoudig en gunnend bevindelijke lessen uit Gods Woord naar voren. Enerzijds de ernst van de doodstaat en anderzijds het werk van Christus in al Zijn heerlijkheid. Hij preekte separerend. Liefdevol, maar ernstig waarschuwde hij voor het nabijkomende werk, terwijl hij het kleinste van het ware werk der genade niet wilde wegstoten. In deze vijfdelige prekenserie is niet alleen rekening gehouden met het kerkelijk jaar, maar er zijn ook preken opgenomen voor bijzondere gelegenheden. In het vijfde deel is een dankdagpreek, twee adventspreken, twee kerstpreken en twee oudejaarspreken opgenomen.

Ds. A. Hoogerland

789055

preken voor bestemde tijden

DEEL

1

V ERBONDS GEHEIMEN

Ds. A. Hoogerland

DEEL

1

DEEL

www.gebrkoster.nl

V ERBONDS GEHEIMEN

Ds. A. Hoogerland

Ds. A. Hoogerland

preken voor bestemde tijden

701112

V ERBONDS GEHEIMEN

Ds. A. Hoogerland bracht in zijn preken eenvoudig en gunnend bevindelijke lessen uit Gods Woord naar voren. Enerzijds de ernst van de doodstaat en anderzijds het werk van Christus in al Zijn heerlijkheid. Hij preekte separerend. Liefdevol, maar ernstig waarschuwde hij voor het nabijkomende werk, terwijl hij het kleinste van het ware werk der genade niet wilde wegstoten. In deze vijfdelige prekenserie is niet alleen rekening gehouden met het kerkelijk jaar, maar er zijn ook preken opgenomen voor bijzondere gelegenheden. In het vierde deel is een hemelvaartspreek, drie pinksterpreken, twee dankdagpreken en een adventspreek opgenomen.

VERBONDSGEHEIMEN

V ERBONDS GEHEIMEN

789463

ds. C. Hogchem PSALM 139 Overdenkingen. 150 blz. geb. € 15,90

V ERBONDS GEHEIMEN

Ds. A. Hoogerland bracht in zijn preken eenvoudig en gunnend bevindelijke lessen uit Gods Woord naar voren. Enerzijds de ernst van de doodstaat en anderzijds het werk van Christus in al Zijn heerlijkheid. Hij preekte separerend. Liefdevol, maar ernstig waarschuwde hij voor het nabijkomende werk, terwijl hij het kleinste van het ware werk der genade niet wilde wegstoten. In deze vijfdelige prekenserie is niet alleen rekening gehouden met het kerkelijk jaar, maar er zijn ook preken opgenomen voor bijzondere gelegenheden. In het derde deel is een lijdenspreek, drie paaspreken, een preek voor de weeszondag en twee pinksterpreken opgenomen.

VERBONDSGEHEIMEN

Ds. A. Hoogerland bracht in zijn preken eenvoudig en gunnend bevindelijke lessen uit Gods Woord naar voren. Enerzijds de ernst van de doodstaat en anderzijds het werk van Christus in al Zijn heerlijkheid. Hij preekte separerend. Liefdevol, maar ernstig waarschuwde hij voor het nabijkomende werk, terwijl hij het kleinste van het ware werk der genade niet wilde wegstoten. In deze vijfdelige prekenserie is niet alleen rekening gehouden met het kerkelijk jaar, maar er zijn ook preken opgenomen voor bijzondere gelegenheden. In het tweede deel zijn twee biddagpreken, twee lijdenspreken, een Goede Vrijdagpreek en twee paaspreken opgenomen.

VERBONDSGEHEIMEN

De wondervolle bekering van de kamerling

ds. C. Hogchem VERKONDIGING VAN DE GETUIGENIS GODS (2) 6 preken. 109 blz. geb. € 13,50

V ERBONDS GEHEIMEN

V ERBONDS GEHEIMEN

Ds. A. Hoogerland bracht in zijn preken eenvoudig en gunnend bevindelijke lessen uit Gods Woord naar voren. Enerzijds de ernst van de doodstaat en anderzijds het werk van Christus in al Zijn heerlijkheid. Hij preekte separerend. Liefdevol, maar ernstig waarschuwde hij voor het nabijkomende werk, terwijl hij het kleinste van het ware werk der genade niet wilde wegstoten. In deze vijfdelige prekenserie is niet alleen rekening gehouden met het kerkelijk jaar, maar er zijn ook preken opgenomen voor bijzondere gelegenheden. In het eerste deel zijn twee nieuwjaarspreken, twee biddagpreken, een lijdenspreek en twee preken voor Goede Vrijdag opgenomen.

9

ds. C. Hogchem ONDERDANEN VAN DE KONING 2 dln. als pakket. van € 31,80 voor € 19,90

VERBONDSGEHEIMEN

V ERBONDS Tot Hem GEHEIMEN bekeerd

9

789055

Kort begrip LeesboeK bij de beLijdenis catechisatie

Kort begrip

www.gebrkoster.nl

518029

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Het is zodanig opgebouwd dat het voor verschillende niveaus bruikbaar is.

Aan de orde komen niet alleen de vragen en antwoorden van

Richard Hill DIEPTEN GODS Aspecten van de leer naar de godzaligheid. 140 blz. geb. € 9,90

Verkondiging van de getuigenis Gods

Elía, Simon de melaatse, Theófilus, Tabítha, Enéas en vele

nadevruchten die zich bij hen openbaarden.

naast de Korte lessen over Kort Begrip van ds. g.H. Kersten en is bedoeld voor ieder die zich nader wil bezinnen op de behandelde onderwerpen tijdens de belijdeniscatechisatie.

een praktisch leesboek voor de catechisant én voor de catecheet.

Deze prekenbundel van de hand van ds. C. Hogchem, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld, bevat een zestal preken waarin oud en jong wordt aangespoord om in te zien en te geloven dat de mens van nature op weg is naar het eeuwige verderf. Maar ook dat er een weg is om aan dit verderf te ontkomen, voor hen die door genade een oprecht geloof verkrijgen in de eniggeboren Zoon van God. Deze stoffen zijn bijzonder geschikt voor gebruik in de leesdiensten.

In deze meditatiebundel gaat het over bekende en min­

verkeerden waren verschillend, maar allen waren onder­

godzaligheid is!

Dit leesboek bij de belijdeniscatechisatie kan gebruikt worden

Richard Hill

Verkondiging van de getuigenis Gods

der bekende bijbelse personen, zoals Eva, Jabez’ moeder,

danen van de Koning en allen werden door dezelfde Geest

MELK EN VASTE SPIJZE, GESCHIKT VOOR JONGE KINDEREN, JONGELINGEN EN VADERS IN CHRISTUS

Ds. C. Hogchem

ds. C. Hogchem

ds. C. Hogchem

Christus’ blijdschap en kroon

Belijdenis

catechisatie

bereiding daarop ook. Het gaat immers over de leer die naar de

THEOLOGIE CATALOGUS 2022-2023

ds. C. Hogchem

Onderdanen van de Koning

Kort begrip LeesboeK bij de beLijdenis catechisatie GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

der Goddelijke Waarheden 1-21

ds. A. Hellenbroek VOORBEELD DER GODDELIJKE WAARHEDEN (1) Catechisatiemethode (20 lessen). 95 blz. geb. € 9,95

ds. A. Hellenbroek

openbare belijdenis des geloofs is een ernstige zaak; de voor-

Het l e v e n e n s t e rv e n va n Gebr. P h iKoster l i p He n ry - Barneveld

Matthew Henry NAAR ZIJN BEELD Leven en sterven van Philip Henry. 541 blz. geb. € 39,50

VOORBEELD

519170

leesBoek Bij de

www.gebrkoster.nl

ds. A. Hellenbroek VOORBEELD DER GODDELIJKE WAARHEDEN (3) Catechisatiemethode (20 lessen). 79 blz. geb. € 9,95

ds. A. Hellenbroek VOORBEELD DER GODDELIJKE WAARHEDEN (2) Catechisatiemethode (20 lessen). 95 blz. geb. € 9,95

789055

Heidelbergse Catechismus KERNBEGRIPPEN UIT DE GELOOFS­LEER Moeilijke begrippen uit de HC uitgelegd 35 blz. geb. € 4,95

ds. C. Hogchem

VOORBEELD der Goddelijke Waarheden

VOORBEELD

9

700832

leesBoek Bij de Belijdeniscatechisatie

3

1

Diepten Gods

Diepten Gods

2

Richard Hill

deel

Diepten Gods

Naar Zijn beeld

789463

Andrea van Hartingsveldt-Moree IK HEF MIJN OGEN OP TOT U (3) serie: Stilstaan. Gezinsdagboek voor Biddag. 32 blz. gn. € 4,95

Andrea van Hartingsveldt-Moree U DANK BEWIJZEN (2) serie: Stilstaan. Gezinsdagboek voor Dankdag. 32 blz. gn. € 4,95

deel

DS. A. HELLENBROEK

VOORBEELD der Goddelijke Waarheden

3 9

1

DE ENIGE TROOST Heidelbergse Catechismus

Gezinsdagboekje voor bijzondere momenten

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Kernbegrippen uit de geloofsleer

DS. A. HELLENBROEK

Dit deel bevat (voorlees)materiaal voor twee weken rond Biddag. Daarbij bewijzen sta je met je kinderen stil bij wat de Bijbel over bidden zegt.

Andrea van Hartingsveldt-Moree

KERNBEGRIPPEN UIT DE GELOOFSLEER

Serie: Stilstaan

U dank

Gezinsdagboekje voor bijzondere momenten

2

Andrea van Hartingsveldt-Moree BIJBEL, BELANGRIJKSTE BOEK (1) serie: Stilstaan. Gezinsdagboek voor Hervormingsdag. 32 blz. gn. € 4,95

DS. A. HELLENBROEK

ds. A. Hoogerland

) was predikant van de 1965-1986) en diende ndam, Krabbendijke, Borssele.

700856

2

Tot Hem bekeerd

rdenkingen de geestelijke gang van Candacé. n voor Gods volk van het genadeleven.

De serie ‘Stilstaan’ wil ouders en kinderen in het gezin handvatten geven om Gods Woord te betrekken bij allerlei gebeurtenissen in het dagelijkse leven. De serie biedt rond concrete situaties (zoals geboorte, huwelijk, biddag, dankdag, de bediening van de Heilige Doop of het Heilig Avondmaal) voor veertien dagen toepasselijke Bijbelgedeelten om te lezen, een dagboekstukje om voor te lezen, een aantal vragen om te bespreken en concrete opdrachten om mee bezig te zijn. Daarmee is deze serie geschikt om na de (avond)maaltijd als gezin te gebruiken.

Matthew Henry

Onderdanen van de Koning

g van de kamerling

789463

ds. C. Hogchem

bekeerd

9

Andrea van Hartingsveldt-Moree GEKROONDE GROOTOUDERS Opa en oma in Bijbels licht. 95 blz. geb. € 12,90

VOORBEELD der Goddelijke Waarheden

gnat odi quam, ilique maxim cabor sequia sa ae dus am aut poreria pernastiist, corit aliqui vent inverutem nobis apis velia vere m et il eum a que ligentius, s am il maionse ad mos di qui omnihil ium eat. imusda ndignim niti devolest faci netum volut est m apererf eruntusciae debit em que ea voluptatem hario m ipsuntus eum aut hillest, nit rum volorit alitiur? Qui tenis natium consequiate earit ndi ide odit accumque omffictionse sinciis pra volupta io. Pieni blaut explibusam ni quam que cor alition re, que adi dolore pa et, quodi odi

belangrijkste boek

Andrea van Hartingsveldt-Moree

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

DS. A. HELLENBROEK

en kroon

Bijbel Gezinsdagboekje voor bijzondere momenten

1 Opa en oma in Bijbels licht

NEVELD

nen oning

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Hervormingsdag

700290

grootouders

Serie: Stilstaan

www.gebrkoster.nl

789463

Gekroonde

Andrea van Hartingsveldt-Moree

‘Ter overdenking’ aan het begin en de ’ aan het einde van ieder hoofdstuk is dit chikt voor persoonlijk gebruik, maar ook verband.

Serie: Stilstaan

pa en oma in Bijbels licht

nderen is een zegen van God (Psalm 128). r grootouders een kroon (Spreuken 17). meer over grootouders? Wanneer ben je ma? En hoe kun je dat in de omgang met merken?

9

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Gekroonde grootouders

nde grootouders

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

5 Ds. A. Hoogerland

9

789055

511778

ds. A. Hoogerland

9

ds. A. Hoogerland TOT HEM BEKEERD De bekering van de kamerling. 120 blz. geb. € 12,90

789055

510672

ds. A. Hoogerland VERBONDS­ GEHEIMEN (1) 7 preken voor bestemde tijden. 137 blz. geb. € 14,90

9

789055

510870

ds. A. Hoogerland VERBONDS­ GEHEIMEN (2) 7 preken voor bestemde tijden. 132 blz. geb. € 14,90

9

789055

511303

ds. A. Hoogerland VERBONDS­ GEHEIMEN (3) 7 preken voor bestemde tijden. 131 blz. geb. € 14,90

9

789055

511518

ds. A. Hoogerland VERBONDS­ GEHEIMEN (4) 7 preken voor bestemde tijden. 134 blz. geb. € 14,90

9

789055

511778

ds. A. Hoogerland VERBONDS­ GEHEIMEN (5) 7 preken voor bestemde tijden. 133 blz. geb. € 14,90

55


*

samenspraak over

de melaatse

9

701204

ds. G. Hoogerland POORT DES HEMELS Elf Bijbellezingen over Jakob. 175 blz. geb. € 17,50

J. van ’t Hul

J. van ’t Hul

Langs de weg naar

Van de laatste uren van Jezus zijn velen getuige geweest. Ze hebben erbij gestaan, de kijkers en de voorbijgangers, kerkmensen en mensen van de wereld. Ze hebben gezien hoe het Lam van God werd gegeseld, dat de Christus der Schriften door Zijn vrienden werd verlaten en door Romeinen aan het kruis werd gehangen, hoe Hij aan de heidenen werd overgeleverd en met de misdadigers werd gerekend. Ze zagen het aan hoe de Schrift werd vervuld. Dit boek beschrijft de personen langs de kant van de weg naar Golgotha, van de jongeling met de linnen lijfrok tot en met Jozef van Arimathéa, de begrafenisverzorger.

Het leven van Johannes de Doper

GOLGOTHA

518999

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

MANASSE

www.gebrkoster.nl

789463

700252

9

789055

Portretten uit het Bijbelboek Handelingen

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

elkander in liefde

Aan de hand van de theorie en de praktijk wordt de lezer een spiegel voorgehouden met betrekking tot de omgang tussen man en vrouw en het aangaan en onderhouden van een huwelijk. Dit boek geeft een nadere uitwerking van het huwelijksleven zoals dat beschreven is in Wie ben ik en wat is mijn huis van dezelfde auteur.

Eniet alicia venimos reic totaspediae. Et alit arcid explab in rem facerum aut rero doluptas rehenti sinciae dolliquo est fugit omnimusae cus de lat eseris vit est, eius evellitat digenis cus, velent eiur archil ipic tet dolupta temquatus dolorunt quodignihit atesciis quiam, quo exernat iuntemqui dolorestrum, optur,

occum hitemolor adiatusam quisqui dolorerum dolor Onderkennen en oplossen van conflicten re, quia in familie, werk endolorpo kerk ssincima vel illessi omnisci unt magnis

ven rijzen aan Gods Woord en geeft hij bijvoorbeeld aan

excepra id qui consed et liquae pra dem nonserspe-

omgegaan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

rum audictia nos moluptam aspera nistiorro moluptas

het leggen van de juiste basis, huwelijksonderhoud en ming, seksualiteit en de plaats en betekenis van Gods Woord in het huwelijk. Drs. De Jonge, vader van vijf kinderen, is praktijkhouder van Reformatorische Psychologenpraktijk Nederland en De Jon-

volorepudae voluptatus. Ficaboratia sum faccabore res ut eum enis eossinciaes iliat peressi voloreri dolupta nosapienis re, volorem re dolores tinciet, tem fuga. Viducie nectatu mquate provitatibea nim int a ium estion nusdae qui rem faccull

ge-Consultancy en is als zodanig werkzaam als psycholoog/

atiore offic tem. Nemquo

Gemeente van Rotterdam-IJsselmonde.

www.gebrkoster.nl

9

789055

Wij zullen de

e ben ik en wat is mijn huis van dezelfde auteur.

e auteur de vragen die rondom het huwelijksle-

HEERE

dienen

ssingen voor voorkomende valkuilen, gezinsvor-

n het huwelijk.

Jonge, vader van vijf kinderen, is praktijkhouder van

torische Psychologenpraktijk Nederland en De Jon-

Drs. J.C. de Jonge

eksualiteit en de plaats en betekenis van Gods

www.gebrkoster.nl

Ds. J. Karels (1936) is emerituspredikant binnen de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende achtereenvolgens de gemeente van Werkendam (1975), Beekbergen (1979), Rijssen-Zuid (1983), Oudemirdum (1991) en Middelharnis (1999-2003).

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

r. Daarnaast is hij ambtsdrager in de Gereformeerde

Predik het Woord

Als een gewaterde hof

Deze bundel bevat een stichtelijk woord, uitgesproken door kandidaat D.E. van de Kieft op Urk, acht dagen na het aannemen van het beroep, alsmede zijn bevestigings- en intrededienst en de toespraken die bij deze gelegenheid gehouden werden. De preek gehouden op de eerste zondagmorgen na zijn intrede werd aan dit boekje toegevoegd.

Drs. J.C. de Jonge

700443

drs. J.C. de Jonge WIE BEN IK EN WAT IS MIJN HUIS Een spiegel voor huwelijk en gezin. 85 blz. pb. € 9,90

ds. D.E. van de Kieft

Predik het Woord

«

ultancy en is als zodanig werkzaam als psycholoog/

te van Rotterdam-IJsselmonde.

Ds. J. Karels

Ds. J. Karels

Ds. J. Karels (1936) is emerituspredikant binnen de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende achtereenvolgens de gemeente van Werkendam (1975), Beekbergen (1979), Rijssen-Zuid (1983), Oudemirdum (1991) en Middelharnis (1999-2003).

gen van de juiste basis, huwelijksonderhoud en

De prediking van ds. Karels is schriftuurlijk-bevindelijk en vertolkt zijn begeerte om het Woord van zijn Zender te laten spreken. Gods Kerk krijgt, op grond van de Schrift, onderwijs in de onderscheiden gangen die de Heere met Zijn volk houdt. Het heil van de medemens zoekend, wordt onbekeerden het geluk van Gods volk voorgesteld. Tevens wordt ernstig en liefdevol aangespoord om het goed te zoeken dat nimmermeer vergaat, hetgeen de Heere uit louter genade wil schenken. Ds. Karels doet dat op de voor hem kenmerkende, gunnende wijze, met uitsluiting van alles wat van de mens is en heenwijzend naar de enige grond van behoud: Jezus Christus, en Dien gekruisigd.

Ds. J. Karels

Een spiegel voor (toekomstige) echtparen

t het tere onderwerp gezinsvorming kan worden

aan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

Deze prekenbundel bevat zeven vrije stoffen en één voorbereidingspreek. De preken hebben niet alleen hun nut voor persoonlijk gebruik, maar zijn eveneens uitermate geschikt voor de leesdiensten.

De spiegel voor huwelijk en gezin voorgehouden

Predik het Woord

ing van het huwelijksleven zoals dat beschreven

de psychologie en het pastoraat worden prak-

en aan Gods Woord en geeft hij bijvoorbeeld aan

Als een gewaterde hof

789463

drs. J.C. de Jonge VERDRAGENDE ELKANDER IN LIEFDE Onderkennen en oplossen van conflicten in familie, werk en kerk. 100 blz. pb. € 9,90

ds. D.E. van de Kieft

den van een huwelijk. Dit boek geeft een nadere

handreikingen gedaan en tips gegeven. Tevens

De prediking van ds. Karels is schriftuurlijk-bevindelijk en vertolkt zijn begeerte om het Woord van zijn Zender te laten spreken. Gods Kerk krijgt, op grond van de Schrift, onderwijs in de onderscheiden gangen die de Heere met Zijn volk houdt. Het heil van de medemens zoekend, wordt onbekeerden het geluk van Gods volk voorgesteld. Tevens wordt ernstig en liefdevol aangespoord om het goed te zoeken dat nimmermeer vergaat, hetgeen de Heere uit louter genade wil schenken. Ds. Karels doet dat op de hem kenmerkende, gunnende wijze, met uitsluiting van alles wat van de mens is en heenwijzend naar de enige grond van behoud: Jezus Christus, en Dien gekruisigd.

Als een gewaterde hof - deel 2

Als een gewaterde hof

g tussen man en vrouw en het aangaan en on-

Deze prekenbundel bevat zes vrije stoffen, één voorbereidingspreek en één nabetrachtingspreek. De preken hebben niet alleen hun nut voor persoonlijk gebruik, maar zijn eveneens uitermate geschikt voor de leesdiensten.

J. de Jager CATECHISATIESCHETSEN Bij het vragenboekje van Hellenbroek. 233 blz. geb. € 10,00

Ds. J. Karels

Wie ben ik en wat is mijn huis

www.gebrkoster.nl

Drs. J.C. de Jonge Gebr. Koster - Barneveld

9

ds. G. Beens e.a. IN LIEFELIJKE WEIDEN 6 preken van diverse GG-predikanten. 175 blz. geb. € 5,00

519637

519156

701228

Als een gewaterde hof

dienen

hand van de theorie en de praktijk wordt de

Wij zullen de HEERE dienen

HEERE

789463

J. van ’t Hul MENSEN VAN DE WEG Twaalf levensgeschiedenissen uit Handelingen. 180 blz. geb. € 16,90

789055

quodias aut periae. Rum re es et venimpore resed mos

mediator. Daarnaast is hij ambtsdrager in de Gereformeerde

701228

9

J. van ’t Hul SÁLOMO DE TEMPELBOUWER Het leven van Sálomo. 152 blz. geb. € 15,90

magnatq uaspici aut essum erum conse nonsequi

de oplossingen voor voorkomende valkuilen, gezinsvor-

Als een gewaterde hof - deel 1

en spiegel voorgehouden met betrekking tot de

519309

elkander in liefde

hoe met het tere onderwerp gezinsvorming kan worden

9

Wij zullen

789055

Verdragende

tische handreikingen gedaan en tips gegeven. Tevens toetst de auteur de vragen die rondom het huwelijksle-

Gebr. Koster - Barneveld

J. van ’t Hul VRIENDEN VAN PHILPOT 120 blz. geb. € 11,90

519637

Drs. J.C. de Jonge

789463

789055

Wie ben ik en wat is mijn huis

Vanuit de psychologie en het pastoraat worden prak-

www.gebrkoster.nl

9

9

J. van ’t Hul MANASSE Een vuurbrand uit het vuur gerukt. 104 blz. geb. € 11,90

Drs. J.C. de Jonge

J. van ‘t Hul was kerkredacteur bij het Reformatorisch Dagblad. In een reeks boeken heeft hij op zijn geheel eigen wijze geschiedenissen van Bijbelse personen uit zowel het Oude als Nieuwe Testament beschreven.

9

518999

Verdragende

Mensen van de weg

J. van ’t Hul

Sálomo de tempelbouwer

EEN VUURBRAND UIT HET VUUR GERUKT

J. van ’t Hul LANGS DE WEG NAAR GOLGOTHA Portretten uit het lijdensevangelie. 128 blz. geb. € 12,50

Mensen van de weg

Het boek Handelingen der apostelen beschrijft het ontstaan en de groei van de jonge christengemeente na de hemelvaart van Christus. In dit Bijbelboek worden christenen ‘mensen van de weg’ genoemd (Hand. 9:2). Die aanduiding heeft zelfs oudere papieren dan de benaming ‘christenen’, díe lezen we pas in Handelingen 11. Dit boek beschrijft een aantal van deze ‘mensen van de weg’, volgelingen van Hem Die Zichzelf geopenbaard heeft als ‘de Weg’. Zoals er een Judas was onder de twaalven, zo bevinden zich in de eerste christengemeente ook Ananías en Safira. Zij zijn op de weg doodgelopen, of beter: nooit op de weg geweest. Vanuit deze twaalf levensgeschiedenissen worden op toegankelijke wijze lijnen getrokken naar de actualiteit. Daarom is dit boek geschikt voor persoonlijk gebruik en voor gebruik door verenigingen en Bijbelstudiegroepen.

789055

700801

519309

Wie ben ik en wat is mijn huis

Vrienden van Philpot

9

518579

J. van ’t Hul

J. van ’t Hul

Mensen van de weg

789055

J. van ’t Hul HAGENPREDIKER BIJ DE JORDAAN Het leven van Johannes de Doper. 155 blz. geb. € 15,90

789463

www.gebrkoster.nl

9

Verdragende elkander in liefde

THEOLOGIE CATALOGUS 2022-2023

9

J. van ’t Hul DE STILLE AARTSVADER Het leven van Izak. 160 blz. geb. € 15,90

R. HoogerwerfHolleman OORLOGSHERINNERINGEN 90 blz. geb. € 9,95

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Sálomo, de man van de tempelbouw, van de 1005 liederen en 3000 spreuken, van de 700 vrouwen en 300 bijwijven. Zijn naam komt niet voor in de rij van geloofshelden in Hebreeën 11. Het lijkt erop dat daar stilzwijgend aan hem wordt voorbijgegaan. Was hij een waar gelovige? Is hij aangekomen in het Hof der hoven, waar God alles zal zijn en in allen? God weet wie de Zijnen zijn. Sálomo was in elk geval een type van Christus, de Vredevorst. ‘Meer dan Sálomo is hier.’ Op een toegankelijke wijze wordt het leven van Sálomo beschreven. Vanuit deze geschiedenis worden lijnen getrokken naar de actualiteit van vandaag. Daarom is dit boek geschikt voor persoonlijk gebruik en voor gebruik door verenigingen en Bijbelstudiegroepen.

Langs de weg naar

789055

9

ds. G. Hoogerland OM VRIEND EN BROED’REN SPREEK IK NU 75 blz. geb. € 6,95

Sálomo de tempelbouwer

PORTRETTEN UIT HET LIJDENSEVANGELIE

519811

J. van ’t Hul

Manasse, de veertiende koning van Juda, wordt wel gezien als ‘een sadist van de ergste soort’. Hij leeft als een briesend paard, weigert te gaan in het voetspoor der vaderen en doet alles wat God verboden had. In Babels kerker wordt hij als een vuurbrand uit het vuur gerukt: ‘Toen kende Manasse, dat de Heere God is.’ Dit boek beschrijft op een pakkende manier het leven van Manasse.

www.gebrkoster.nl

9

518197

J. van ’t Hul

MANASSE EEN VUURBRAND UIT HET VUUR GERUKT

www.gebrkoster.nl

789055

Sálomo de tempelbouwer

789055

9

J. van ’t Hul

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

700801

ds. G. Hoogerland WEER WONEN NAAR ZIJN RAAD (2) 7 preken over Neh. 7 t/m 12. 124 blz. geb. € 14,50

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

R. Hoogerwerf-Holleman

789463

J. van ’t Hul

J. van ’t Hul is kerkredacteur bij het Reformatorisch Dagblad. Eerder beschreef hij de geschiedenissen van bijbelse personen zoals Jozef, de richteren, Abraham, Samuël, Jona, Elísa, Elía en Nehémia.

700252

www.gebrkoster.nl

9

Ds. G. Hoogerland

ds. G. Hoogerland HERBOUWEN UIT HET STOF (1) 7 preken over Neh. 1 t/m 6. 130 blz. geb. € 14,50

GOLGOTHA Hagenprediker bij de Jordaan

GEBR. KOSTER - BARNEVELD 789463

Het verlangen en uitzien dat dit besef onder ons (meer) mag gaan leven dreef hem tot het uitgeven van dit geschrift.

Manasse

Het leven van Izak

www.gebrkoster.nl

9

et doel van de schrijver met dit boekje is aan te tonen dat de kerkelijke verdeeldheid in onze reformatorische gezindte, die zich gebonden weet aan de Schriftuurlijk-bevindelijke prediking, zonde is en dus ook schuld. Een schuld die op onze kerken ligt en waar wij als leden van die kerken allen persoonlijk in delen. Schuld vraagt om oprechte schuldbelijdenis. Alleen op die wijze kan er verwachting zijn dat er in een rechte weg hereniging tot stand komt van ‘wat bij elkaar hoort’.

J. van ’t Hul

Het leven van Johannes de Doper Johannes de Doper is een man uit één stuk, zoals hij daar staat, aan de oever van de Jordaan. Hij is niet bang, vreest geen mens en gaat voor niemand aan de kant, voor sadduceeën en farizeeën niet en voor Herodes Antipas niet. Onverschrokken staat hij daar te prediken, laat komen wat ervan komt. Hij is de wegbereider van de Heere Jezus, Zijn heraut, Zijn voorloper. Zonder aanziens des persoons predikt hij dat Christus komen zal, dat Hij reeds komende is. Sommigen zien hem als de laatste oudtestamentische profeet. In die zin is Johannes de laatste schakel in de keten van voorzieners en voorzeggers. Hij staat op de drempel tussen de belofte en de vervulling ervan, tussen de oude en de nieuwe bedeling. Vanwege de soberheid van zijn leven, de ernst van zijn prediking, de strengheid van zijn woorden en de moed die hij aan de dag legt, wordt de Doper wel ‘de Elía van het Nieuwe Testament’ genoemd. Met evenveel recht mag men hem ‘de Elísa van het Nieuwe Testament’ noemen, door de ootmoed die in zijn leven openbaar komt.

519811

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

H

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

519231

Langs de weg naar Golgotha

789055

789055

J. van ’t Hul

Hagenprediker

www.gebrkoster.nl

9

9

ds. G. Hoogerland MIJNS HARTEN TOLK (2) Samenspraak over de melaatse. 175 blz. geb. € 12,90

Hagenprediker bij de Jordaan

R. Hoogerwerf-Holleman

J. van ’t Hul is kerkredacteur bij het Reformatorisch Dagblad. Eerder beschreef hij de geschiedenissen van bijbelse personen, zoals Noach, Nehémia, Elía, Elísa, Manasse, Sálomo, Johannes de Doper, en de discipelen.

701501

J. van ’t Hul

Van de drie aartsvaders – Abraham, Izak en Jakob – is Izak de rustigste, de gewoonste, de minst kleurrijke. Hij is een stille man, lijdzaam en volgzaam van aard. Izak zegt weinig, luistert liever en laat de dingen graag aan een ander over. De tweede aartsvader verricht weinig heldendaden. Izak leeft op een stille weg, maar het is wel een weg waarop hij met God gewandeld heeft. Hij kent een aangebonden gebedsleven en is een type van Christus.

Om vriend en broed’ren spreek ik nu

Z e v e n p r e k e n o v e r NGEBR. e h eKOSTER-BARNEVELD mia

bij de Jordaan De stille aartsvader

De stille aartsvader

logsherinneringen is méér dan alleen een persoonlijk verslag over oorlogsjaren. Het laat ook zien hoe de Heere alles leidt en bestuurt: het zure geeft Hij ’t zoet.’

Oorlogsherinneringen

D

e auteur was twaalf jaar oud toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Ze woonde in Rotterdam, vlak bij vliegveld Waalhaven. De twee are bombardementen van de havenstad maakte ze van dichtbij mee. huis van haar ouders werd voor een groot deel verwoest. ngrijpend is haar relaas over de steeds groter wordende schaarste en de ngerwinter. Het gebrek werd zo erg dat de inmiddels zestienjarige Rina r Rijssen vertrok. Het werd een tocht vol hindernissen en ontberingen. Heere liet haar echter niet alleen …

Oorlogsherinneringen aartsvader

Ds. G. Hoogerland

www.gebrkoster.nl

Ds. G. Hoogerland

ds. G. Hoogerland OVERWINNAAR GODS Elf Bijbellezingen over Jakob 190 blz. geb. € 17,50 J. van ’t Hul

De stille

Oorlogsherinneringen

789463

Om vriend en broed’ren spreek ik nu

naar zijn raad

Ds. G. Hoogerland

789463

Ds. G. Hoogerland

Ds. G. Hoogerland

Ds. G. Hoogerland

9

In deze preken is getracht iets te tekenen van Nehémia’s tijd en werk. Daarin ligt lering voor de kerk van vandaag, te midden van de verscheurdheid. Waar mogelijk zijn lijnen getrokken naar het dagelijks leven van alle hoorders. Lessen liggen er in voor Gods levende Sion. Vooral zien we Nehémia als een type van Christus. Onder andere als voorbidder voor zijn volk, als bouwer van de Godsstad, als strijder voor zijn Sion en als beschermer van de Kerk.

Ds. G. Hoogerland

Bijbellezingen over het leven van Jakob

WONEN

naar zijn raad

uit het stof

WEER WONEN

de geraakte

**

Elf bijbellezingen over het leven van Jakob

WEER HERBOUWEN

Mijns harten tolk 2

Om vriend en broed’ren spreek ik nu

OVERWINNAAR

GODS

DES HEMELS

ds. G. Hoogerland

Mijns harten tolk 2 -

POORT

9

789055

««

517473

www.gebrkoster.nl

Bevestiging en intrede van ds. D.E. van de Kieft in de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Urk

ACHT preKen

GEBR. KOSTER - BARNEVELD ACHT PREKEN

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789463

700283

w.gebrkoster.nl

55

519156

Drs. J.C. de Jonge

Koster - Barneveld

9

789055

519156

drs. C.J. de Jonge WIJ ZULLEN DE HEERE DIENEN Een spiegel voor (toekomstige) echtparen. 90 blz. pb. € 9,90

56

9

ds. C. de Jongste LIEFLIJKHEID EN SAMENBINDERS Facetten uit de kleine kerkhistorie rond ds. N.H. Beversluis. 432 blz. geb. € 7,50

ds. J. Karels ALS EEN GEWATERDE HOF (1) 8 preken. 160 blz. geb. € 14,90

789055

517473

ds. J. Karels ALS EEN GEWATERDE HOF (2) 8 preken. 163 blz. geb. € 14,90

9

789463

700283

ds. D.E. van de Kieft PREDIK HET WOORD 4 preken. 122 blz. geb. € 7,95

ds. Jac. Koelman VRAGEN VOOR ZELFONDERZOEK Herschreven door ds. C.J. Meeuse. 48 blz. pb. € 4,95


Nederlandse reformator. Perioden uit zijn leven ema’s uit zijn geschriften. Het geeft een beeld van ès en tekent hem als persoon tegen de achtergrond

predikant te Oud-Beijerland. Hij is voorzitter van de Brès.

R. van Kralingen

Dr. P. Korteweg

Guido de Brès (1522-1567)

geworden als de auteur van de Nederlandse van de ontroerende brieven die hij aan het einde n vrouw en moeder stuurde. De Brès is werkzaam Omstreeks 1546 wordt hij ingewonnen voor de e boek, een weerlegging van de rooms-katholieke omt hij als prediker terecht in Doornik (Tournai). belijdenis. Als hij vanwege de vervolgingen moet een boek tegen de wederdopers schrijft. Wanneer ordt hij spoedig gevangen genomen. Hij sterft in t.

Ruth

Rechtvaardig

Guido de Brès

voor God

(1522-1567)

Een vreemde ontvangt genade

3 preken over Zondag 7 en 23

Dr. P. Korteweg

Altijd dienende

Ds. J. Koster

Door de Heere geleerd

facetten uit het leven van Anna Schot

R. van Kralingen

9

dr. P. Korteweg GUIDO DE BRÈS (1522-1567) Levensbeschrijving. 300 blz. geb. € 10,00

incto blaborestrum laccaecatiis que mil explitaecae optatur eritione magnim rerum eum soluptatest liqui ommoluptam susapient qui aceptis moloreh eniendus apist prorepu dandit volupta tiatem nimusam, nimil inctotas mi, omnisse quatiam consequiam solupta eium fugitisciet es est laborehendae nobis magnitio dolecto mosseque nonsectorit quo voluptatur maximus alibus commod ut la corit ipienis qui quis apel inus perit autem auditat officidebis mil magnatius res ditenis et alibust, nam rem eatum quasit, sapellaudit vellecum, esendusdam hil ium similit ecustot aspelec tatemodi reribus etusa velliqui dolenia aspeliatium, tes nat raercimintor a pre estias rempe

’t Verbond met Abraham, Zijn vrind

Een lied

In de bediening van het genadeverbond worden vier perioden onderscheiden: van Adam tot Abraham, van Abraham tot Mozes, van Mozes tot Christus en vanaf de geboorte van Christus tot heden. In een serie van vier deeltjes geeft de schrijver een uiteenzetting over de bediening van dit verbond. Elk deeltje bespreekt een van de perioden. De schrijver probeert op eenvoudige wijze vanuit de Schrift aan te tonen hoe de Heere deze bediening gestalte heeft gegeven en hoe Hij dit verbond uit louter genade aan gevallen mensen heeft geschonken. Velen worstelen met de betekenis van de leerstukken uit de geloofsleer, niet het minst als het gaat over het wezen en de bediening van het genadeverbond. Hopelijk mag deze serie bijdragen tot het verstaan van de oude waarheid van vrije gunst die eeuwig God bewoog. Onmisbaar is echter het bevindelijk te leren.

der blijde hoop

Wat zegt

De tweede periode van de bediening van het genadeverbond wordt de ‘patriarchale vorm’ genoemd. Het gaat in deze periode vooral over de aartsvaders, de patriarchen, Abraham, Izak en Jakob. God sloot met Abraham een verbond. Hij stelde het eerste sacrament, de besnijdenis, in en onderwees hem in de tekenen van het verbond. Gods verbondsopenbaring en verbondsbeloften gaan over op Izak. Van Izak trekt de HEERE de lijn door naar Jakob. In de zonen van Jakob zien we de schaduwen van het verbondsvolk. De patriarchale periode duurde tot de geboorte van Mozes.

de Schrift? bevindelijk. Voor elke week één.

Ds. G.M. de Leeuw (1949) is predikant van de First Netherlands Reformed Congregation (Beckwith Ave) te

J.H. Madern (1961) is werkzaam bij de politie, Regio Hollands Midden. Hij is sinds 1991 ouderling van de Gereformeerde Gemeente te Stolwijk.

Ds. B. Labee

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

789055

9

519989

In de bediening van het genadeverbond worden vier perioden onderscheiden: van Adam tot Abraham, van Abraham tot Mozes, van Mozes tot Christus en vanaf de geboorte van Christus tot heden. In een serie van vier deeltjes geeft de schrijver een uiteenzetting over de bediening van dit verbond. Elk deeltje bespreekt een van de perioden. De schrijver probeert op eenvoudige wijze vanuit de Schrift aan te tonen hoe de Heere deze bediening gestalte heeft gegeven en hoe Hij dit verbond uit louter genade aan gevallen mensen heeft geschonken. Velen worstelen met de betekenis van de leerstukken uit de geloofsleer, niet het minst als het gaat over het wezen en de bediening van het genadeverbond. Hopelijk mag deze serie bijdragen tot het verstaan van de oude waarheid van vrije gunst die eeuwig God bewoog. Onmisbaar is echter het bevindelijk te leren.

’t Verbond met Over de bediening van het genadeverbond van Abraham tot Mozes

Abraham,

Zijn vrind

De derde periode van de bediening van het genadeverbond wordt de ‘nationale vorm’ genoemd. Deze periode is begonnen is met Mozes en die geduurd heeft tot Christus. De HEERE richtte met het volk Israël Zijn verbond op en maakte aan het volk Zijn woorden bekend. De schrijver beperkt zich in dit deeltje hoofdzakelijk tot de beschrijving van de roeping van Mozes, de instelling van het Pascha en de uittocht. Daar ligt immers de verbondssluiting met Israël als natie. J.H. Madern (1961) is werkzaam bij de politie, Regio Hollands Midden. Hij is sinds 1991 ouderling van de Gereformeerde Gemeente te Stolwijk.

J.H. Madern

Deed Isrel Over de bediening van het genadeverbond van Abraham tot Mozes

op Zijn

woorden letten

3

789055

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

52 wekelijkse meditaties

519248

ds. G.M. de Leeuw LEVENSMOED 52 meditaties. 170 blz. geb. € 10,00

ds. H. Ligtenberg EEN LIED DER BLIJDE HOOP 52 wekelijkse meditaties. 204 blz. geb. € 16,90

en de toegang tot het

Heilig Avondmaal Wat is eigenlijk ‘kennis van Christus’? Wanneer heeft iemand toegang tot het Heilig Avondmaal? Dit zijn twee zaken die in

J.H. Madern ’T VERBOND MET ABRAHAM, ZIJN VRIND (2) Genadeverbond van Abraham tot Mozes. 166 blz. geb. € 14,90

J.H. Madern DEED ISREL OP ZIJN WOORDEN LETTEN (3) Genadeverbond van Mozes tot Christus. 172 blz. geb. € 14,90

ds. C.J. Meeuse

Christuskennis

Christuskennis

J.H. Madern EEN VAST VERBOND GEMAAKT (1) Genadeverbond van Adam tot Abraham. 168 blz. geb. € 14,90

THEOLOGIE CATALOGUS 2022-2023

9

Deed Isrel op zijn woorden letten

J.H. Madern

www.gebrkoster.nl

GEBR.KOSTER-BARNEVELD

ds. B. Labee

ds. B. Labee WAT ZEGT DE SCHRIFT? Antwoorden in Bijbels perspectief. 120 blz. geb. € 14,90

701662

ds. G.M. de Leeuw

519989

R - BARNEVELD

789463

ds. C. van Krimpen RUTH Een vreemde ontvangt genade 35 Bijbellezingen. 550 blz. geb. € 39,50

J.H. Madern

52 meditaties

De schrijver beperkt zich in dit deeltje hoofdzakelijk tot de beschrijving van het leven van Abraham.

2 J.H. Madern

emeente van Tricht-Geldermalsen.

ds. H. Ligtenberg

Grand Rapids, VS.

9

519385

ds. H. Ligtenberg

betrekking hebben op het persoonlijke, het gezins- en het

Ant woorden in bijbels per spec tief

789055

R. van Kralingen DOOR DE HEERE GELEERD Facetten uit het leven van oud. J. Koster. 56 blz. geb. € 4,95

R. van Kralingen ALTIJD DIENENDE Facetten uit het leven van Anna Schot. 111 blz. geb. € 11,90

geestelijke leven. Praktisch en pastoraal. Schriftuurlijk en

Gereformeerde Gemeente van Veenendaal.

ebrkoster.nl

Levensmoed

ds. G.M. de Leeuw

ctie van 52 vragen en antwoorden.

Wat zegt de Schrift?

en, op velerlei gebied. Het is dan van het allergrootste ats te vragen: Wat zegt de Schrift? hij in De Saambinder heeft beantwoord. Vragen over ragen over het gebed, de prediking, de kerkdienst, de

In 53 overdenkingen worden aan de hand van onder andere het kerkelijke jaar zaken aan het hart gelegd die

9

700597

Deed Isrel op zijn woorden letten

des Geestes – een ziel mag verkwikken en bemoedigen.

789463

Facetten uit het leven van ouderling Jan Koster (1910 -1998)

’t Verbond met Abraham, Zijn vrind

voorbeelden van in Gods Woord. Ook de uitleg van Gods Woord is als een ademtocht, als het – door de bearbeiding

erwerpen, zoals: Zal er herkenning zijn in de hemel? dleugen geoorloofd? perspectief na over de vele (levens)vragen waarmee onfronteerd worden.

9

ds. J. Koster RECHTVAARDIG VOOR GOD 3 preken over Zondag 7 en 23. 95 blz. geb. € 11,50 Een lied der blijde hoop

Het gebed wordt wel de ademtocht der ziel genoemd. Het is het sterkste wapen in de geestelijke strijd. Daar zijn vele

e Schrift?

519415

Een lied der blijde hoop

Levensmoed

Levensmoed - 52 meditaties .......................................................

gt

789055

ds. J. Koster DE HEMELSE LANDMAN 10 preken. 187 blz. geb. € 16,90

ds. C. van Krimpen

Christuskennis

dit boekje aandacht krijgen. Ds. Meeuse maakt duidelijk wat we moeten verstaan onder de kennis van Christus. Hij gaat vervolgens na waarom deze kennis nodig is bij de viering van het Heilig Avondmaal. Ook geeft

en de toegang tot het

hij aan dat er onderscheid is in de kennis van Christus, want en leren Gods kinderen niet allemaal evenveel. Het is de wens van de auteur dat de Koning der Kerk, Die ook de Gastheer is aan het Heilig Avondmaal, deze eenvoudige verhandeling zou willen zegenen; vooral voor hen die bekommerd zijn over hun zaligheid.

Heilig Avondmaal

ds. C.J. Meeuse

hoewel die onmisbaar is tot zaligheid, is er ook een opwas in

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

2224200544

omslag Christuskennis.indd 1

9

J.H. Madern Voordeelpakket Genadeverbond 4 delen beperkt leverbaar van € 59,60 voor € 10,00

789055

P. van Mastricht THEORETISCHPRAKTISCHE GODGELEERDHEID Zes delen. 4500 blz. geb. € 195,00

Dvast Een

09-10-2008 13:44:24

9

519699

ds. C.J. Meeuse BOVEN DE GLANS DER ZON De bekering van Saulus van Tarsen. 125 blz. geb. € 12,50

ACHT PREKEN

ds. C.J. Meeuse CHRISTUSKENNIS EN DE TOEGANG TOT HET HEILIG AVONDMAAL Met beantwoorde vragen over dit onderwerp. 80 blz. geb. € 10,90

drs. C.J. Meeuse SCHIJN BEDRIEGT Een christelijke visie op toneelspel en speelfilm. 173 blz. geb. € 14,90

Waar genade valt, daar valt ze vrij en soeverein. Dat hebben we allemaal nodig. De vruchten van genade zijn ontdekkend, armmakend en schuldeigenend. Alleen dan wordt voor zulk een ziel de deur der hoop ontsloten in het dal van Achor. Wat is het een wonder als dat geleerd mag worden door het zaligmakende geloof. Dan ontvangt een ziel niet alleen de ware geloofsoefeningen, maar ook dierbare en kostelijke genadeweldaden. Ds. G. Mouw verklaart in deze preken op Schriftuurlijke en bevindelijke wijze niet alleen de noodzakelijkheid om tot die kennis der zaligheid gebracht te worden, maar ook hoe een verloren adamskind op rechtsgronden in en door Christus tot de zaligheid komt.

fundament

Der armen spijs

700535

ds. P. Melis OM TE VERKON­ DIGEN DAT DE HEERE RECHT IS 9 preken. 150 blz. geb. € 14,90

DS. A.D. MUILWIJK

ds. G. Mouw

DER ARMEN SPIJS

789463

Eerste achttal

preken

D

Der armen spijs

Zonder prijs

ds. M. Mondria

VIJF PREKEN ACHT PREKEN

DEEL 2

*

ds. J. Pannekoek www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789463

ds. G. Mouw

700603

ds. M. Mondria EEN VAST FUNDAMENT 6 preken. 155 blz. geb. € 14,50

9

ds. G. Mouw DER ARMEN SPIJS (2) 8 preken. 168 blz. geb. € 7,50

789463

700092

ds. A.D. Muilwijk ZONDER PRIJS 5 preken. 121 blz. geb. € 13,95

9

789055

9

515097

Lambertus Myseras DER VROMEN ONDERVINDING Al de werken van Myseras in één band. 538 blz. geb. € 39,90

J. Nupoort KORTE EN EENVOUDIGE CATECHISATIE Over het Voorbeeld der Goddelijke Waarheden. 617 blz. geb. € 15,00

789463

700610

ds. J. Pannekoek EERSTE ACHTTAL PREKEN Vrije stoffen, dankdag, Advent, Kerst, Oudjaar en Nieuwjaar. 156 blz. geb. € 15,90

57


wandelend in de duisternis

de erfgenaam der hel wandelend in het licht

ds. J.C. Philpot

ds. J.C. Philpot

Ds. G. Pater

De erfgenaam des hemels en De Gezondene des Vaders

De HeiDelberger Ds. CHr. van Der Poel

De nalatenschap van ds. J.C. Philpot, de bij velen geliefde Engelse

zijn meest bekende en meest verspreide preek. Ds. B.J. van Boven, predikant van de Gereformeerde Gemeente te De Valk-Wekerom, heeft tijdens enkele gemeenteavonden deze preek behandeld. In dit boekje zijn overdenkingen toegevoegd als kanttekening bij Philpots verhandeling over de erfgenaam des hemels en de erfgenaam der hel.

Ds. J.C. Philpot (1802-1869) diende aanvankelijk de Engelse Staatskerk. In 1838 werd hij predikant van de Strict Baptists-gemeenten in Stanford en Oakham.

In deze preken, die door ds. Van der Poel in de loop der jaren werden uitgesproken, confronteert hij de lezer op eenvoudige, indringende wijze met de aloude leer die de zondaar op het diepst vernedert en God in Christus op het hoogst verheerlijkt. Het is zijn hartelijke wens dat deze verklaring van Sions Troostboek mag dienen tot onderwijs en vertroosting, tot verheerlijking van Gods Naam en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

De ergenaam des hemels

prediker uit de 19e eeuw, bevat veel preken. De eerste preek die van hem in druk verscheen was over Jesaja 50:10 en 11. Het werd

De Heidelbergse Catechismus

Ds. Chr. van der Poel diende van 1965 tot zijn emeritaat in 2001 de Gereformeerde Gemeente in Yerseke en mocht binnen het kerkverband verschillende functies vervullen. Het initiatief om tot deze verklaring van de Heidelberger Catechismus te komen, werd genomen door enkele leden van de gemeente in Yerseke.

De erfgenaam des hemels

De Heidelbergse Catechismus

wandelend in de duisternis

789463

gebr. KosTer - barnevelD

de erfgenaam der hel wandelend in het licht

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

9

www.gebrkoster.nl

en

www.gebrkoster.nl

Preken over Jezus’ omwandeling op aarde

9

700450

789055

518180

J.C. Philpot DE ERFGENAAM DES HEMELS wandelend in de duisternis. Met een uitleg door ds. B.J. van Boven. 213 blz. geb. € 8,90

ds. G. Pater DE GEZONDENE DES VADERS 4 preken. 110 blz. geb. € 12,90

J.C. Philpot DE GANGEN VAN GODS KERK (7) beperkt leverbaar 10 preken. 192 blz. geb. € 7,50

J.C. Philpot DE GANGEN VAN GODS KERK (9) 10 preken. 221 blz. geb. € 7,50

J.C. Philpot DE GANGEN VAN GODS KERK (8) beperkt leverbaar 11 preken. 165 blz. geb. € 7,50

AB Cdagboek

Mijn

wildernis

In deze preken is te lezen wat Psalm 23 als reislied voor David inhield. Dit reislied had hij op de oefenschool van vrije genade mogen leren, en het was voor hem tot grote troost in allerlei wederwaardigheden. Mocht de Heere door het lezen van deze preken jongeren en ouderen ook dit reislied door genade leren. Dan zal men niet alleen in het nieuwe kerkgebouw samenkomen, maar eenmaal ook met verwondering in het hemelse huis des Heeren met de psalmdichter instemmen: En ik zal in het huis des Heeren blijven in lengte van dagen.

Heilsverwachting

Davids PASTORIE Reislied

Ds. J. Roos

Een eerste bundel artikelen van de hand van ds. J. Roos, predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, eerder verschenen in Mount Zion, het kerkelijk maandblad

ds. C. de Ridder uitgesproken in de laatste maanden van 2006.

voor de zustergemeenten in Canada en Noord-Amerika, The

M. Quist

Davids Reislied

ABCdagboek

agboek is voor iedere dag een stukje over de Bijbel ven dat begint met een letter uit het alfabet. rs gaan over namen van mensen of van dingen. n onder elk stukje staan één of meerdere Bijbelteksten, m om te zingen en twee vragen. k aan de feestdagen en aan bid- en dankdag gedacht. k is eenvoudig geschreven en kan gebruikt worden om ezen en om zelf te lezen.

Mijn

AB C

Ter gelegenheid van het in gebruik nemen van het nieuwe kerkgebouw ‘De Hoeksteen’ van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld verschijnt deze bundel met zeven preken over Psalm 23, als een herinnering voor de gemeente aan de periode van kerkbouw. Deze preken zijn door ds. J. Roos, de eigen predikant van de gemeente,

Uit de

Reformed Congregations in North America.

Ds. Roos schrijft naar aanleiding van eigen ervaringen en gebeurtenissen uit het leven van Gods kinderen maandelijks een meditatieve brief ‘Uit de pastorie’ in het kerkblad voor zijn vroegere gemeente Chilliwack en de andere Engelstalige gemeenten. De artikelen zijn uit het Engels vertaald door ds. M. Krijgsman (destijds ouderling te Leerdam).

Uit de PASTORIE

in de

Beken

Uit de Bijbel

dagboek

ds. J. Roos

Ds. J. Roos

Uit de Bijbel

jn

Davids Reislied

Ds. J. Roos

ds. B. A. Ramsbottom

ds. Chr. van der Poel DE HEIDELBERGER 52 preken. 791 blz. geb. € 49,95

Uit de

PASTORIE

ISBN 90-73400-35-1

Hoe wonderbaar is Uw getuigenis!

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

brkoster.nl

DE WACHTER SIONS

701389

STER-BARNEVELD

s ds. F. Mallan, de ouderlingen De Braal en Bax,

woert-Boone en anderen.

en zijn uit het Engels vertaald door ds. M. Krijgs-

ijds ouderling te Leerdam).

Dit is het zesde deel in de serie ‘Uit de Pastorie’ – Hoe won-

Dit is het achtste deel in de serie Uit de pastorie. Ieder deel bevat een bundel artikelen van ds. J. Roos, predikant van

derbaar is Uw getuigenis! Ieder deel bevat een bundel artikelen van ds. J. Roos, predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, die eerder zijn verschenen in Mount Zion, het kerkelijk maandblad voor de zustergemeenten in Canada en Noord-Amerika, The Reformed Congregations in North America.

Uit de

Ook deze bundel bevat voornamelijk artikelen met daarin een korte schets van het leven van een van Gods kinderen, en in het bijzonder van het genadewerk in hen verheerlijkt.

PASTORIE

de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, die eerder zijn verschenen in de Mount Zion, het kerkelijk maandblad voor de zustergemeenten in Canada en Noord-Amerika. In deze artikelen treft u een korte schets van het leven van verschillenden van Gods kinderen die hij persoonlijk gekend heeft, en in het bijzonder van het genadewerk in hen verheerlijkt. Ook leest u in deze bundel het verslag van het sterven van

Uit de

enkele jonge kinderen. Aangrijpende gebeurtenissen. Maar wat een troost als mag gelezen worden dat Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht is. (Ps. 100:5) Deze bundel wordt afgesloten met een persoonlijke overden-

PASTORIE

king van ds. J. Roos waarbij het onderwijs dat de Heere gaf uit Openbaring 3:11b: Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme de kern vormt.

Dit is het tiende deel in de serie Uit de Pastorie. Ook dit deel bevat een bundeling artikelen die ds. J. Roos, predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland heeft geschreven voor Mount Zion, het kerkelijk maandblad van de zustergemeenten in Canada en Noord-Amerika, The Reformed Congregations. In deze artikelen treft u een schets van het leven van verschillenden van Gods kinderen die hij persoonlijk gekend heeft, en in het bijzonder van het genadewerk in hen verheerlijkt. Deze bundel wordt afgesloten met een persoonlijke overdenking van ds. J. Roos naar aanleiding van de tijdsomstandigheden. Daarin mag doorklinken dat het bloed van Christus het enige en krachtigste geneesmiddel is.

PASTORIE 9

GEBR. KOSTER - BARNEVELD Hoe wonderbaar is Uw getuigenis!

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

5

deel 5

Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! GEBR. KOSTER - BARNEVELD

6

deel 6

ds. J. Roos UIT DE PASTORIE (6) Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! 152 blz. geb. € 13,95

C. van Rijswijk

Voor het

De titel is ontleend aan Psalm 102 vers 10 (berijmd): Voor het dankbaar nade hoop datvan de Heere uit genade ook in Barneveld die ware Facetten uit het geslacht. levenInen werk dankbaarheid in het nageslacht wil bearbeiden.

dankbaar nageslacht

Uit de geschiedenis over de hoofdman Cornelius in Handelingen 10 wordt duidelijk, dat God niet alleen de God der joden is, maar ook der heidenen. Cornelius was een Romeinse hoofdman over honderd. Van hem wordt geschreven dat hij was ‘godzalig en vrezende God’. De Heere werkte al in hem, hoewel de weg ter zaligheid hem nog nader verklaard moest worden. Voor dat onderwijs wordt Petrus gebruikt. Op een wonderlijke wijze wordt Petrus daarvoor ingewonnen. De Geest maakt hem gewillig om tot Cornelius te gaan en dan horen we uit zijn mond: ‘Ik verneem in der waarheid, dat God geen aannemer des persoons is’. In dit boekje staan vijf preken over deze boeiende geschiedenis, waarin verhaald wordt hoe een zoekende heiden en een geroepen dienstknecht bij elkaar gebracht worden. Ds. J. Schipper (geb. 1946) is predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende de gemeenten van ’s-Gravenpolder, Dirksland en Leerdam. In 2018 ging hij met emeritaat.

789463

700955

9

A.A. Roukens (red.) SCHATBEWAARDERS Biografie van Ursinus, Pareus en Hommius. 125 blz. geb. € 12,50

789463

700184

J.J. Schipaanboord ONDER DE VIJGENBOOM Leven en werk van ds. G. Schipaanboord. 167 blz. geb. € 14,90

789463

701266

in de strijd Om de zuivere

Cornelius

waarheid

BE V I N DE L I J K E U I T DRU K K I NGE N

L.M.P. Scholten

Door de jaren heen verzorgde de heer L.M.P. Scholten de rubriek Terzijde in De Wachter Sions. Deze rubriek werd gelezen door jong en oud en breed gewaardeerd. Allerhande onderwerpen werden door hem voor het voetlicht gebracht, veelal als reactie op wat in de (landelijke) pers door anderen aan de orde werd gesteld. Zijn bijdragen aan De Wachter Sions getuigen van een doorwrochte kennis van de door hem belichte onderwerpen. Zijn kennis en boeiende schrijfstijl stonden borg voor, niet alleen lezenswaardige, maar vooral ook leerzame artikelen. Dit is in het bijzonder wel het geval voor wat betreft dit boek, waarin een selectie artikelen is opgenomen die betrekking hebben op de geloofsleer. Al is het dat deze bijdragen soms

www.gebrkoster.nl

9

789463

700528

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

789463

519347

700917

ds. J. Schipper VOOR HET DANKBAAR NAGESLACHT 125 jaar Gereformeerde Gemeente Barneveld. 302 blz. geb. € 25,00

Om de zuivere waarheid

jaren geleden zijn geschreven, ze hebben aan actualiteit nog niets ingeboet.

KOSTER - BARNEVELD 125 jaar GereformeerdeGEBR. Gemeente Barneveld

9

789055

C. van Rijswijk (red.) NAAR ’T ERFGOED DAARBOVEN Bijbels dagboek voor jongeren. 378 blz. geb. € 19,90

Welkom

De hoofdman

Gebr. Koster - Barneveld

9

58

ijk C. van Rijsw

700917

Samengesteld door: J.J. Schipaanboord

C. van Rijswijk WIJS MIJ DE WEG Bijbels dagboek voor kinderen. 389 blz. geb. € 18,90

voor jon

Ds. J. Schipper

Vijf preken

9

789463

701266

ds. J. Schipper DE HOOFDMAN CORNELIUS Vijf preken. 120 blz. geb. € 12,90

L.M.P. Scholten

9

Bijbels dagboek voor kinderen

k Bijbels dagboe geren

Ds. J. Schipper De hoofdman

Cornelius

www.gebrkoster.nl

789463

Zacharias Ursinus David Pareus Festus Hommius

deel 10

9

www.gebrkoster.nl

9

PASTORIE

ds. J. Roos UIT DE PASTORIE (10) Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! 125 blz. geb. € 13,95

ds. G. Schipaanboord (1916-1973)

barnEvElD

Uit de

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

519996

Naar

t erfgoed

daarboven

ds. J. Schipper

C. van Rijswijk

In dit jubileumboek wordt in negen hoofdstukken de geschiedenis van de gemeente verhaald. Honderdvijfentwintig jaar heeft de Heere voor de gemeente willen zorgen. Meer dan honderd jaar mocht de gemeente gediend worden door een eigen herder en leraar en mocht er ‘uitspreiding der netten’ zijn.

,

Om de zuivere waarheid

In december 1894 was al door een aantal vrienden van ds. Fransen in een armoedig hutje in het ‘Overwoud’, de woning van een godvrezende weduwe, een plan beraamd om een Gereformeerde Gemeente onder het Kruis te vormen. Al met al zou het nog tot de zomer duren voordat er daadwerkelijk stappen ondernomen konden worden. Maar toen de gemeente eenmaal was geïnstitueerd, werd met voortvarendheid grond aangekocht voor een bedehuis. Zodoende kon op zondag 22 december 1895 het eerste kerkgebouw door ds. A. Janse in gebruik genomen worden en tevens de eerste predikant, ds. E. Fransen, bevestigd worden als herder en leraar van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld.

ds. J. Roos UIT DE PASTORIE (1) beperkt leverbaar Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! 134 blz. geb. € 13,95

SCHATBEWAARDERS

www.gebrkoster.nl

Ds. J. Schipper

Voor het dankbaar nageslacht

Op 7 augustus 1895 preekte ds. A. Janse op boerderij ‘De Ganzenkamp’ te Wekerom voor de nieuwe gemeente en bevestigde er ambtsdragers, waarmee de instituering van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld een feit was.

Onder de vijgenboom

Het Schatboek is de bekendste verklaring van de Heidelbergse Catechismus en siert reeds eeuwen menig boekenkast. Wat is de ontstaansgeschiedenis en wie zijn de mannen achter deze door velen zo gewaardeerde catechismusverklaring? Dit boekje geeft antwoord door op een heldere en toegankelijke manier in te gaan op het ontstaan van dit grote werk. Voor het eerst worden alle drie de personen beschreven die betrokken waren bij de totstandkoming van Het Schatboek. Zacharias Ursinus, die met zijn colleges de inhoud daarvan leverde, David Pareus, die daaruit de catechismusverklaring samenstelde en Festus Hommius, die dat werk in het Nederlands vertaald heeft. Hun inspanning heeft ervoor gezorgd dat deze schat voor ons bewaard is gebleven. Het is de wens van de uitgever dat dit boekje de lezers zal aanmoedigen om Het Schatboek zelf ter hand te nemen, omdat de inhoud daarvan aanspoort om het heil in Christus te zoeken.

Hoe wonderbaar is Uw getuigenis!

ds. J. Roos UIT DE PASTORIE (9) Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! 144 blz. geb. € 13,95

Voor het

Schatbewaarders

10

De hoofdman Cornelius

dankbaar nageslacht

789055

ds. J. Roos DAVIDS REISLIED 7 preken over Ps. 23. 120 blz. geb. € 7,90

700955

deel 9

Ds. J. Schipper

Wijs mij de weg

G

voor kinderen

oor kinderen heeft 10 gelijkenissen n het jaar een stukdat wordt afgeslozen Bijbelgedeelte. an een gelijkenis ort de inhoud, ons dit eerst’. wordt een toepasaar het dagelijks huwing of ter naoudige wijze woraf ongeveer 8 jaar ene nodige.

789463

GEBR. KOSTER - BARNEVELD Hoe wonderbaar is Uw getuigenis!

9

9

ds. J. Roos UIT DE PASTORIE (5) Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! 150 blz. geb. € 13,95

Ds. J. Roos

PASTORIE

Uit de

700634

Schatbewaarders

med Congregations in North America.

bevat grotendeels artikelen over het leven van Gods

PASTORIE

Uit de

Uit de PASTORIE

verschenen in Mount Zion, het kerkelijk maand-

PASTORIE

Ds. J. Roos

Uit de PASTORIE

Uit de PASTORIE

bevat een bundel artikelen van ds. J. Roos, pre-

de zustergemeenten in Canada en Noord-Amerika,

Uit de

Uit de PASTORIE

vijfde deel in de serie ‘Uit de Pastorie’ – Hoe won-

n de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, die

Ds. J. Roos

Ds. J. Roos

Uit de

789463

ds. C. de Ridder HEILSVERWACHTING 53 meditaties + levensbeschrijving. 175 blz. geb. € 16,90

ds. C. de Ridder DRUIVEN VAN ESKOL Bijbels dagboek. 375 blz. geb. € 19,90

ds. B.A. Ramsbottom BEKEN IN DE WILDERNIS Meditaties voor de zaterdagavond. 188 blz. geb. € 7,90 Ds. J. Roos

Ds. J. Roos

PASTORIE

Uw getuigenis!

9

701389

Ds. J. Roos

THEOLOGIE CATALOGUS 2022-2023

789463

deel 1

53 meditaties

M. Quist MIJN ABC DAGBOEK Bijbels dagboek voor kinderen. 380 blz. geb. € 18,90

Ds. J. Roos

Uit de

9

1

Zeven preken over Psalm 23

Meditaties voor de zaterdagavond

M. Quist

9

789463

L.M.P. Scholten

701372

ds. J. Schipper WELKOM IN DE STRIJD Bevindelijke uitdrukkingen. 135 blz. geb. € 13,90

9

789463

700528

L.M.P. Scholten OM DE ZUIVERE WAARHEID 190 blz. geb. € 16,90


ds. A. Schot

Dit boek bevat een selectie uit de vele bijdragen die de heer L.M.P. Scholten in de loop der jaren publiceerde in de rubriek Terzijde van De Wachter Sions. In deze veelgelezen rubriek behandelde hij een keur aan onderwerpen die door jong en oud gewaardeerd werden. Deze selectie geeft uitleg over de praktijk van en de verschillende termen in het kerkelijk leven. Bijvoorbeeld: Wat houdt een kerkelijke huwelijksbevestiging in? Waarom zijn ambtsdragers periodiek aftredend? Wat betekent het woord ‘censurabel’? Wat is ‘zich beroepen op de classis’? Wat is de betekenis van en waartoe dient de Avondmaalsgave? Wat houdt ‘censura morum’ in? Waarom is de Emerituskas geen vorm van verzekering? Wanneer is de onder ons bekende gebedshouding, met gevouwen handen en gesloten ogen, ontstaan? Leerzame artikelen, soms over de meest vertrouwde zaken in ons leven waarbij we niet of nauwelijks stilstaan, over hoe ze tot stand zijn gekomen of welke betekenis ze hebben.

www.gebrkoster.nl

9

789463

701211

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

over jonggestorven kinderen

De vraag naar Gods hand in het lijden

789055

519965

L.M.P. Scholten ONZE LEVENS­ WANDEL 160 blz. geb. € 16,90

9

789463

701211

9

789463

700511

9

ds. A. Schot WAT HEBBEN DEZE SCHAPEN GEDAAN? Over jonggestorven kinderen. 129 blz. geb. € 12,50

L.M.P. Scholten ONDERWEG OPGETEKEND 160 blz. geb. € 16,90

ds. A. Schreuder GIJ ZIET HET IMMERS De vraag naar Gods hand in het lijden. 150 blz. geb. € 9,90

Uw Waarheid Op bijzondere dagen wil de Heere Zijn Kerk wel eens bijzonder bemoedigen, als Hij Zich in de weg van Zijn inzettingen voor het eerst of bij vernieuwing aan de ziel openbaart, verklaart en wegschenkt. Ten behoeve van de leesdiensten en voor persoonlijk gebruik stelden alle dienstdoende predikanten een preek ter beschikking: ds. A. Geuze (lijdenspreek), ds. D.E. van de Kieft (lijdenspreek), ds. M. Krijgsman (lijdenspreek), ds. J. Roos (lijdenspreek), ds. A. Schultink (Goede Vrijdagpreek), ds. A. van Voorden (paaspreek), ds. O.M. van der Tang (paaspreek) en ds. J.A. Weststrate (paaspreek).

2 Het leven van Jozef deel 2

ds. J. Spaans

sola gratia sola fide sola scriptura

www.gebrkoster.nl

J. Schuts HET BESCHEIDEN DEEL DER ZIEKEN 309 blz. geb. € 5,00

Uw Uw Waarheid Waarheid

zal bestaan

Uit genade door het geloof naar het Woord

519903

zal bestaan

Op bijzondere dagen wil de Heere Zijn Kerk wel eens bijzonder bemoedigen, als Hij Zich in de weg van Zijn inzettingen voor het eerst of bij vernieuwing aan de ziel openbaart, verklaart en wegschenkt. Ten behoeve van de leesdiensten en voor persoonlijk gebruik stelden alle dienstdoende predikanten een preek ter beschikking: ds. A. Geuze (biddagpreek) ds. D.E. van de Kieft (pinksterpreek) ds. M. Krijgsman (biddagpreek) ds. J. Roos (hemelvaartspreek) ds. A. Schultink (voorbereidingspreek) ds. O.M. van der Tang (pinsterpreek) ds. A. van Voorden (weeszondag) ds. J.A. Weststrate (pinsterpreek)

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

ds. J. Spaans

789055

ds. J. Spaans IK ZOEK MIJN BROEDERS (2) 15 preken over Gen. 44 t/m 50. 207 blz. geb. € 7,50

l bestaan

eek)

preek) eek) g) )

Gij hebt mijn omzwerven geteld

Je zit in de kerk. De dominee preekt of er wordt een preek gelezen. Je hoort best wel vaak een moeilijk woord. Of een uitdrukking die je niet begrijpt. Je bent geneigd te stoppen met luisteren … Dit boekje geeft eenvoudige uitleg. Juist van dat soort (vaak oudere) woorden. Het helpt je over luister-drempels heen. Maar vooral: Je ontdekt de vaak rijke inhoud van de woorden. Zo krijgt de preek nóg meer waarde voor je.

789463

3

Gebr. Koster - Barneveld

9

789463

deel 2

9

519439

N. Verdouw

Ik begrijp het!

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

789055

ds. B.J. van Boven, ds. G. Hoogerland, ds. A. Verschuure UIT GENADE, DOOR HET GELOOF, NAAR HET WOORD 3 preken. 94 blz. geb. € 11,90

Ik begrijp het!

nsten en voor persoonlijk gebruik edikanten een preek ter beschik-

9

N. Verdouw

zal bestaan

Uw Waarheid zal bestaan

Heere Zijn Kerk wel eens bijzonder de weg van Zijn inzettingen voor an de ziel openbaart, verklaart en

514885

ds. A. van Straalen DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS 52 preken. 700 blz. geb. € 59,50

ds. A. van Straalen DE GEOPENBAARDE MIDDELAAR 10 preken. 156 blz. geb. € 15,90

Uw Waarheid

789055

N. Verdouw

w arheid

9

DE ZEVEN GEESTEN - BEZOLDIGING DER ZONDEN - DE BEKER MET ZWIJMELWIJN - HEILIG ALLE SMART - DIERBAAR WOORD - HONING AAN DE ROEDE - MIDDELAARSGRAVEERSELEN - NOODDRUFTIG - OP DE DAKEN GEPREDIKT - OPGEBONDEN ZAAK - PLAATSBEKLEDEND SLAAFSE- EN KINDERLIJKE VREES - SUPERSTITIE OF BIJGELOOF - VERBEURD EN VERZONDIGD - VERSTA JE DE PREEK? - ALS EEN VUURBRAND UITGERUKT - HET ZIEN- EN ZINLIJKE- HEIL GERECHTIGHEID - VERZOENING DOOR VOLDOENING - RANTSOEN - DADELIJKE EN LIJDELIJKE GEHOORZAAMHEID - BEHAGEN -TUIN - DE ORDE VAN MELCHIZEDEK - HEBBELIJKHEID - BEPROEVEN EN VERZOEKEN - DRAAK EN BASILISK OVER GEEN STROOTJE HEENSTAPPEN VERTOEVEN EN VERBEIDEN - STERKTE GEdeel GRONDVEST - EEN OOIEVAAR WEET ZIJN GEZETTE TIJD - VIERSCHAAR - BEVINDELIJK

789463

3

700900

3e jaargang

2e jaargang

ds. B.J. van Boven – ds. G. Hoogerland – ds. A. Verschuure

517701

9

zal bestaan

9

789463

700382

9

789463

700900

THEOLOGIE CATALOGUS 2022-2023

9

Gebr. Koster - Barneveld

Gebr. Koster - Barneveld

BARNEVELD

Uw Waarheid

zal bestaan

Uw Waarheid zal bestaan

IK ZOEK MIJN BROEDERS

789055

ds. A. Schultink GLORIERIJKE DADEN 5 preken over het leven van Mozes. 134 blz. geb. € 12,90

Uw Waarheid zal bestaan

ellezingen behandelde ds. J. Spaans ef. Die zijn op schrift gesteld en uit d door mw. Drs. G.H.C. Pas-Donker. n vijftien preken de geschiedenis aan beschreven is in Genesis 44 t/m 50, eis van Jozefs broers naar Egypte tot ven.

Ik zoek mijn broeders

K ZOEK N BROEDERS

ds. A. Schultink

L.M.P. Scholten

L.M.P. Scholten

9

Facetten uit het leven van Mozes en het volk van Israël

Gij ziet het immers

L.M.P. Scholten

L.M.P. Scholten is vele jaren werkzaam geweest in de (kerkelijke) journalistiek. Van 1988 tot 2002 was hij als directeur verbonden aan de Gereformeerde Bijbel Stichting te Leerdam. Daarnaast bekleedde hij tal van maatschappelijke en kerkelijke functies.

Glorierijke daden

Wat hebben deze schapen gedaan

Onderweg opgetekend

Onderweg opgetekend

Onderweg

opgetekend Onze L.M.P. Scholten levenswandel

Ds. A. Schreuder

UW WAARHEID ZAL BESTAAN (jrg. 3) 8 preken o.a. Biddag, Hemelvaart en Pinksteren (GGiN). 150 blz. geb. € 15,90

UW WAARHEID ZAL BESTAAN (jrg. 2) 8 preken m.b.t. lijden, Goede Vrijdag en Pasen (GGiN). 151 blz. geb. € 15,90

V

vrede De vrede

verkondigd verkondigd tien preken

2

Ik begrijp het!

701532

700900

4e jaargang

9

789463

701525

UW WAARHEID ZAL BESTAAN (jrg. 4) 8 preken m.b.t. Kerst, Oud- en Nieuwjaar (GGiN). 160 blz. geb. € 15,90

moeilijke woorden/begrippen in de preek

Uit het leven van ds. J. Pannekoek

9

789463

9

700627

N. Verdouw GIJ HEBT MIJN OMZWERVEN GETELD Uit het leven van ds. J. Pannekoek. 174 blz. geb. € 16,90

789463

700016

N. Verdouw IK BEGRIJP HET (1) Moeilijke woorden/ begrippen in de preek uitgelegd. 130 blz. geb. € 12,90

9

701532

N. Verdouw IK BEGRIJP HET (2) Moeilijke woorden/ begrippen in de preek uitgelegd. 130 blz. geb. € 12,90

9

ds. A.H. Verhoef DE VREDE VERKONDIGD 10 preken. 160 blz. geb. € 6,95

In het onderwijs dat Agur in Spreuken 30 krijgt ten aan-

Avondmaalstijden

zien van de sterken der aarde, gaat het niet zozeer over het leven van Gods kinderen, maar meer over de heerlijkheid van Christus. Vier zijn er die een goeden gang maken: de oude leeuw, de windhond, de bok, en een koning die niet is tegen te staan.

De sterken der aarde

De sterken der aarde

Filippus

ds. J.W. Verweij

Uw

vier sterken: ter lering, ter toetsing, ter beschaming en ter ontdekking.

De preken in deze jubileumbundel zijn zowel geschikt voor de leesdiensten als voor persoonlijk gebruik.

ds. A. Verschuure

De sterken der aarde

Ds. J.W. Verweij is predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende de gemeenten van Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Amersfoort, Rijssen-Zuid, Tricht-Geldermalsen en Yerseke. In 2007 ging hij met emeritaat.

ds. A. Verschuure www.gebrkoster.nl

9

789463

701082

Ds. J.W. Verweij

gekend, gekocht, geheiligd

Ds. J.W. Verweij mag de Gereformeerde Gemeenten een halve eeuw dienen als predikant. Ter gelegenheid van dit vijftigjarig ambtsjubileum verschijnt deze bundel van tien preken. Met de titel Gekend, gekocht, geheiligd wijst ds. Verweij erop dat de zaligheid van Gods kinderen enkel en alleen rust op het werk van de Heere Jezus Christus. Hij kent de Zijnen vanaf de eeuwigheid; Hij kocht hen door Zijn bitter lijden en sterven; Hij heiligt Zijn volk, Hij leidt en onderwijst hen. Met deze drieslag is de prediking van ds. Verweij getypeerd.

uitnemende liefde

en de kamerling

Ds. Verschuure trekt tal van bevindelijke lessen uit deze

Psalm 23

gekend gekocht geheiligd

789463

Justus Vermeer DE LEER DER WAARHEID Toegelicht in 52 predicaties (set, 2 delen). 921 blz. geb. € 59,50 Ds. J.W. Verweij

ds. A. Verschuure

ds. A. Verschuure

De Herder en Zijn schapen

789463

ds. A.H. Verhoef

gekend gekocht geheiligd

701358

www.gebrkoster.nl

ds. A. Vermeij

9

789463

voorbereiding - bediening - nabetrachting GEBR. KOSTER - BARNEVELD

701549

ds. A. Vermeij DE HERDER EN ZIJN SCHAPEN Zes preken over psalm 23. 100 blz. geb. € 12,90

9

789055

9

518562

ds. A. Verschuure AVONDMAALS­ TIJDEN 3 overdenkingen. 84 blz. geb. € 11,90

52 wekelijkse meditaties Gebr. Koster - Barneveld

ZES PREKEN

ds. A. Verschuure DE STERKEN DER AARDE 3 preken over Spr. 30. 84 blz. geb. € 9,90

789463

700023

ds. A. Verschuure FILIPPUS EN DE KAMERLING 6 preken over Hand. 8. 140 blz. geb. € 14,90

9

789055

519873

ds. J.W. Verweij UW UITNEMENDE LIEFDE 52 wekelijkse meditaties. 189 blz. geb. € 10,00

10 pr e k e n

9

789463

701358

ds. J.W. Verweij GEKEND GEKOCHT GEHEILIGD 10 preken. 160 blz. geb. € 10,00

59


v

De bezoekers van deze diensten ontmoetten elkaar ook op gezelschappen, onder meer in Putten, en ze correspondeerden ook met geestelijke vrienden in andere plaatsen.

Uit het leven van ds.

Gezelschappen werden er ook gehouden in de buurt van de kapel die een freule op haar landgoed bij Driedorp bouwde, zodat haar pachters dichter bij huis naar de kerk konden. De latere ds. G. Mouw sr. was hulpprediker in Putten ten tijde van J.deHagestein razzia, de ramp die het dorp in 1944 trof. Toen Mouw naar Driedorp ging, kreeg de evangelisatie daar een gereformeerd karakter. Ds. J.T. Doornenbal en ds. J.D. Heikamp vertelden over de diensten die ze in Driedorp leidden.

Het koren is rijp

pictiur sitas res aut aborest, sin ressimendit que pa inis dent hariaercitae cor auditis ditatem solorestibus dolor arcipsam alique cus dolo optur? Poribusaped molupta tinctiusanda dolorecat ad et in nobit is ma doloreh eniam, si cum hillectia dolum repudam, sunt omnis et inctore mporum labo. Nam fugit illam suscimagnat perumquiati in consernatem quatiunt dolo te cullori onsequam comnis ant qui ipsantur sum quatetur? Quias as delit lique volloreperum delites simu-

L. Vogelaar

Gelouterd en geheiligd

ipsamus qui officid undam resequi core verspel essitas

is rijp

genezingen door de Zaligmaker

Catquas volorror aut ligniste volorem remquae destem

Het koren

789463

Volk van de VeluweHet koren is rijp v

Een zaaltje in een vroegere school in de buurtschap Telgt was de bakermat van de Gereformeerde Gemeente van Ermelo. Tientallen jaren werden daar weekdiensten gehouden voordat er een gemeente ontstond. Toen die vaster vorm kreeg, schreef een dochter van de oprichter: ‘Dat wij nu een kerkje hebben in Ermelo, dat is mij altijd een wonder.’

Vier preken over

www.gebrkoster.nl

9

Volk van de Veluwe

voor de catecheet

Volk van de Veluwe

Verweij (1937) diende de gemeenten van Henmbacht, Ridderkerk, Amersfoort, Rijssen-Zuiderkerk, ermalsen en Yerseke. In 2007 ging hij met emeritaat.

Handboek

geloof alleenlijk

Vrees niet, geloof alleenlijk

rweij, emeritus-predikant van de Gereformeerde , behandelt in vier preken drie genezingen die de tijdens Zijn omwandeling op aarde heeft verricht. n handelen over de genezing van de bloedvloeiende r de opwekking van het dochtertje van Jaïrus is één nomen en ook één over de genezing van de man die is geweest. en gaat het over ziekte en dood in het natuurlijke volgen van onze diepe val in Adam, maar ze zijn eld van onze geestelijke dood. Nadat dit getekend ewezen op de enige Geneesmeester Die van deze waal kan én wil genezen. n van Gods kinderen is er dikwijls de vrees dat ze ondigd hebben en dat er voor hen geen genezing Tot hen zegt de Zaligmaker: ‘Vrees niet, geloof al-

L. Vogelaar

Vrees niet,

ds. J.W. Verweij

Vrees niet,

eloof alleenlijk

samm cusciet quas aut ex etur sectorent rernat pro berum diaspit es autate a vendellent. Ga. Fernatenis molorep erumquo stotatius aspero veniend

Kerk en gezelschap in Ermelo, Putten en Driedorp emperio. Et velit plab ipiet quatus voloris consriaerum,

Uit het leven van ds. F.J. Dieleman

eribus re senim nit, con nem num quossun

VOORBEELDEN EN ILLUSTRATIES BIJ DE GELOOFSLEER

701273 www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

ER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

ds. J.W. Verweij

9

789463

9

701273

ds. J.W. Verweij VREES NIET, GELOOF ALLEENLIJK Vier preken over genezingen door de Zaligmaker. 100 blz. geb. € 11,90

s en van de kerk. Hij was voorganger van

gemeente, maar had zijn arbeidsveld in een het land. Als voltijds ouderling nam hij meer

eeuw een bijzondere plaats in binnen de

789463

701297

L. Vogelaar

9

700061

L. Vogelaar GELOUTERD EN GEHEILIGD Uit het leven van ds. J. Hagestein. 100 blz. geb. € 12,50

789463

Kernbegrippen uit de geloofsleer VOORBEELD der Goddelijke Waarheden

www.gebrkoster.nl

701297

L. Vogelaar HET KOREN IS RIJP Het leven van ds. F.J. Dieleman. 300 blz. geb. € 25,90

ds. A. van Voorden De zaligsprekingen ds. A. van Voorden

Acht zaligsprekingen vormen het begin van de Bergrede die Christus uitsprak bij de aanvang van Zijn openbare bediening als de grote Leraar ter gerechtigheid. Deze rede bestaat telkens uit twee delen. In het eerste deel schildert de Heere Jezus een karaktertrek van Zijn volk. In het tweede deel wordt een belofte gegeven die geldt voor heden én toekomst. Daarmee verklaart Hij Zijn eigen werk in het leven van een verdoemelijk zondaar. Op pastorale wijze, bewogen, ernstvol en eerlijk, houdt ds. Van Voorden zijn hoorders voor wat de kenmerken van het leven der genade zijn. In deze negen separerende preken wordt het nabijkomende ontdekt en de van verre staande gewezen op Hem Die de Schoonste is van alle mensenkinderen, zowel in de trappen van Zijn vernedering als in de trappen van Zijn verhoging. De meer geoefenden in de genade worden opgewekt om hun roeping en verkiezing vast te maken. Zo vormen de zaligsprekingen als het ware een opgang tot het hemelse heilige der heiligen.

De Samaritaanse vrouw

De nachtgezichten van Zacharía

www.gebrkoster.nl

L. Vogelaar

L. Vogelaar VOLK VAN DE VELUWE Kerk en gezelschap in Ermelo, Putten en Driedorp. 125 blz. geb. € 17,90

De zaligsprekingen

ds. A. van Voorden

e Gemeenten.

9

789463

De zaligsprekingen

elden laten zien dat Roest een man met

n was, nauw betrokken op het welzijn van

KERNBEGRIPPEN UIT DE GELOOFSLEER

Een vriend en metgezel

niet eerder gepubliceerde herinneringen aan

Door middel van acht nachtgezichten, of openbaringen, wil de Heere aan Zacharía Zijn heilsplan ontvouwen. Deze visioenen zijn niet gemakkelijk uit te leggen, alleen al vanwege de vele beeldspraak die erin voorkomt, maar ze blijken desondanks bijzonder rijk aan geestelijke betekenis. De reikwijdte ervan omvat zowel de eerste als de tweede komst van de Messías. Het gordijn der eeuwigheid gaat voor Zacharía open en hem wordt getoond dat de Heere voortgaat met Zijn werk, ook met Zijn Kerk. Zacharía mag Gods belofte voor de toekomst doorgeven, ter bemoediging van zijn volk dat in de moeilijke tijd na de ballingschap het zicht op de toekomst kwijt was. Daarbij speelt de tempel een belangrijke rol, omdat die het centrum is van een nieuw Jeruzalem, met een doorverwijzing naar de Kerk van de nieuwe dag en uiteindelijk de komst van het nieuwe Jeruzalem. Dat is dan ook de geestelijke strekking van deze bijbelse geschiedenis, want het gaat ten diepste om de komst van Gods Koninkrijk.

De nachtgezichten van Zacharía ds. A. van Voorden

iets van Gods werk bemerkte.

jn vele vrienden.

700641

9

ds. A. van Voorden De nachtgezichten van Zacharía

Een vriend en metgezel

gezel van allen die Gods Naam ootmoedig

tal van plaatsen had hij contacten. Hij was

men, gevolgd door levensbeschrijvingen van

789463

D.J. Vogelaar HANDBOEK VOOR DE CATECHEET Voorbeelden en illustraties bij de geloofsleer. 389 blz. geb. € 34,90

DS. A. HELLENBROEK

DS. A. HELLENBROEK

eelse ouderling B. Roest (1892-1974) was een

W. Visser ALS IK BEROOFD BEN Rouwverwerking. 100 blz. geb. € 10,00

L. Vogelaar

L. Vogelaar

vriend etgezel

L. Vogel a ar

D.J . Vogelaar

9

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

9

- Barneveld

789055

519002

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Uit de vriendenkring van ouderling B. Roest

789463

9

700658

L. Vogelaar EEN VRIEND EN METGEZEL Uit de vriendenkring van B. Roest. 167 blz. geb. € 19,90

789055

negen preken

9

519002

Voorbeeld der Goddelijke Waarheden KERNBEGRIPPEN UIT DE GELOOFS­LEER Moeilijke begrippen uitgelegd. 35 blz. geb. € 4,95

ds. A. van Voorden DE NACHTGEZICHTEN VAN ZACHARÍA 9 preken. 136 blz. geb. € 14,90

ds. A. van Voorden DE SAMARITAANSE VROUW beperkt leverbaar 9 preken. 144 blz. geb. € 14,90

eindtijd

Thomas

Heilige Doop

Watson

De tien geboden

voetbal

bidden

belijdenis doen

OPENBARINGEN

ONDERGRONDSE De tien geboden

POP

KERK muziek Christen zijn op je werk

Thomas Watson

Als je nog jong bent ...

Liefdewegen

Voor de meesten is de jeugd een tijd met weinig zorgen. En de wereld ligt bijna letterlijk binnen je handbereik dankzij de moderne communicatiemiddelen. Toch is dat niet het belangrijkste. Het gaat in dit boek over het dienen van je Schepper. Is dat ook jouw levensdoel? Er komen in deze bundel zowel ouderen als jongeren aan het woord. Heel veel verschillende actuele thema’s zoals: popmuziek, omgaan met moderne media, verslaafd aan voetbal et cetera, krijgen de aandacht. Aan de hand daarvan willen ze je tot steun zijn en je begeleiden op de weg door je jonge leven. Ze doen dit vanuit het besef dat er vele verleidingen en gevaren zijn die een verhindering kunnen zijn om jou tot het echte levensgeluk te brengen. Weet je waar ze allemaal van overtuigd zijn? Dat het uiteindelijk alleen genade is als jij persoonlijk mag leren om je Schepper in waarheid te dienen.

Gedichten feiten over de heils

De tien geboden

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Jacoba Petronella Winckelman

GEBR. KOSTER

10-02-11 08:58

Gebr. Koster - Barneveld

omsl gebed WATSON 2.indd 1

eindtijd voetbal

bidden

J.M. van Wijk (red.)

ge Doop

belijdenis doen

ENBARINGEN

GRONDSE

POP

KERK muziek risten zijn op je werk

Alles wAt Adem heeft …

nog jong bent ... 2

ch is dat niet het belangrijkste. boek over het dienen van je Schepper. Is dat ook jouw

eze bundel zowel ouderen als jongeren aan het woord. hillende actuele thema’s zoals: popmuziek, omgaan met a, verslaafd aan voetbal et cetera, krijgen de aandacht. arvan willen ze je tot steun zijn en je begeleiden op de weg even. Ze doen dit vanuit het besef dat er vele verleidingen n die een verhindering kunnen zijn om jou tot het echte brengen.

e allemaal van overtuigd zijn? Dat het uiteindelijk alleen j persoonlijk mag leren om je Schepper in waarheid te

arneveld

Als je nog jong bent ... 2

en is de jeugd een tijd met weinig zorgen. En de wereld ijk binnen je handbereik dankzij de moderne communica-

789055

online in de kerk

9

789055

789055

512966

Thomas Watson DE LEER DER WAARHEID 3 delen. € 69,50

9

789055

510009

J.P. Winckelman Liefdewegen Gedichten over de heilsfeiten. 60 blz. geb. € 5,95

Jong in een seculiere wereld J.M. van Wijk

J.M. van Wijk/J.W. Ruitenberg (red.)

518517

Beproefd, gelouterd, bevrijd

Wat lezen Wij?

519972

J.M. van Wijk & J.W. Ruitenberg ALS JE NOG JONG BENT (2) 167 blz. geb. € 19,90

60

Thomas Watson HET GEBED DES HEEREN (3) 454 blz. geb. € 29,50

Als je nog jong bent ... 2

www.gebrkoster.nl

9

Thomas Watson DE TIEN GEBODEN (2) 340 blz. geb. € 29,50

Enkele facetten uit het leven van Kees Crielaard (1895-1988)

2224200671 J.M. van Wijk & J.W. van Ruitenburg ALS JE NOG JONG BENT 2 dln. als pakket. van € 39,80 voor € 19,90

789055

518517

789463

700894

voet

Heilige

bal voetbal

doop

J.M. van Wijk (red.)

Als je nog jong bent ...

pop muziek pop

Belijdenis

doen

10-02-11 08:59

9

Thomas Watson DE HOOFDSOM VAN DE GELOOFSLEER (1) 410 blz. geb. € 29,50

www.gebrkoster.nl

9

Als je nog jong bent ...

Dit is het tweede deel van Watsons uitleg over de voornaamste hoofdstukken van de leer der waarheid. Het is een vertaling van The Ten Commandments, een vervolg op A Body of Devinity. Vóór Watson elk gebod afzonderlijk behandelt, gaat hij uitvoerig in op de gehoorzaamheid aan en de liefde tot Gods geopenbaarde wil en verder op de inleiding van de Wet des HEEREN. De uitleg van elk gebod is helder en ordelijk, waarna verschillende toepassingen volgen die zeer prakticaal zijn. Dit deel heeft daarom ook betekenis voor de christelijke ethiek. Na de behandeling van de Tien Geboden volgen nog korte uiteenzettingen over Het Geloof, De Bekering, De Vruchten van het Gelezen of Gepredikte Woord, De Sacramenten en Het Gebed. Evenals de andere verhandelingen over de geloofsleer is dit werk bijzonder geschikt te voorbereiding op de prediking en de catechese.

789463

ds. A. van Voorden DE SCHOONSTE ALLER MENSEN­ KINDEREN 9 preken over Hooglied. 131 blz. geb. € 14,90

ds. A. van Voorden DE ZALIGSPREKINGEN 9 preken. 142 blz. geb. € 14,90

J.M. van Wijk (red.)

THEOLOGIE CATALOGUS 2022-2023

9

negen preken

negen preken

9

789055

519446

J.M. van Wijk BEPROEFD, GELOUTERD, BEVRIJD Uit het leven van Kees Crielaard (1895-1988). 80 blz. geb. € 5,95

9

789463

700177

ds. D. de Wit KINDEREN IN DE BIJBEL (OT) Een praktische toepassing naar het gezinsleven. 124 blz. geb. € 13,90

9

789463

700665

ds. D. de Wit KINDEREN IN DE BIJBEL (NT) Een praktische toepassing naar het gezinsleven. 125 blz. geb. € 13,90

9

789055

518517

J.M. van Wijk (red.) ALS JE NOG JONG BENT (1) 180 blz. geb. € 19,90


J.W. van den Berg

opgenomen. Een verantwoorde en leerzame

uit de Schotse Hooglanden

Met open mond bekijken de jongens de beroemde waarzegster. Wat is dat in de ogen van die vreemde vrouw? Ze kijken dwars door je heen en ze houden je gevangen. Je móét naar haar kijken, je kúnt niet anders. ‘Jij daar, kom eens hier.’ Haar spitse vinger met de blauwgroene nagel wijst. Henk kruipt nog verder weg achter de brede rug van Meyndert. ‘Nee, niet doen, jou bedoel ik.’ Haar vinger priemt in zijn richting, haar ogen halen hem achter die rug vandaan. Hij móét aan die dwingende blik gehoorzamen.

Toch gered

Toch gered

ontspanning voor het hele gezin.

Het keukenmeisje

later weer ontmoet, merkt hij dat verhoord. Dan leert hij haar nog een kennen. Om Jezus’ wil. Amen.’ En ook …

In dit boekje zijn 41 kruiswoordraadsels

BIJBELSE KRUISWOORDRAADSELS

g naar een belangrijke vergadering. k. Onderweg logeert hij in een ntmoet hij een arm meisje dat in de s van God. Ze kent de Bijbel niet en n is.

kort gebedje: ‘Heere leer mij wie n.’ Hij vraagt aan de Heere of het en bidden.

Toch gered

Het keukenmeisje

G. Baarssen-Zeeman

meisje

LD

H. Beijeman

De pelgrimsreis van

Mary Bunyan

Zo begint het verhaal over de authentieke ervaringen van Henk van Wingerden, een mavoscholier, die verstrikt raakt in een wereld van hypnose, waarzeggerij, drugs, alcohol en satansgodsdienst. Henk wordt gevangen in de wereld van het occulte. En het net sluit zich steeds nauwer om hem heen. Er is echter een andere Macht!

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Gebr. Koster - Barneveld

789463

789463

519095

J.W. van den Berg

700689

9

Corrie van der Bas DE PELGRIMSREIS VAN MARY BUNYAN 345 blz. geb. € 24,90

Jan van Batenburg MET MOEDIGE MANNEN MEE De Noordpool­ expeditie van Elisha Kent Kane. 230 blz. geb. € 5,95

HET COMPLOT VAN DE EDELEN – DEEL 5

4

dreiging

geBr. KoSter - BArneveld

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

www.gebrkoster.nl

Na hun avonturen in Brabant hopen Floris, Veerle, Dolf en heer Rudolf dat hun leven in rustiger vaarwater komt, maar niets blijkt minder waar. Na een gezellig bezoek aan de bossen van Het Sticht, trekken ze verder naar het westen. Heer Rudolf wil de drie anderen de zee laten zien. In Leijden worden ze geconfronteerd met een vreselijke gebeurtenis, die alles te maken heeft met ontmoetingen uit het recente verleden. Daarbij komt één van hen oog in oog te staan met de dood. Nog maar nauwelijks bekomen van dit avontuur, raken ze opnieuw in de problemen als een zware stormvloed hen treft ...

5

Dan is daar opeens Hillegonda ...

Floris

De serie FLORIS DE MINSTREEL speelt zich af in de Middel­ eeuwen. Dat was in veel opzichten een donkere tijd. Er beston­ den grote verschillen tussen rijk en arm. Ook wat het geloof betreft was het een moeilijke tijd. Geloof en bijgeloof gingen vaak hand in hand. Reizen was dikwijls een gewaagde onderneming. Vooral in de arme gebieden lagen rovers op de loer. Toch waren er rond­ trekkende muzikanten, minstrelen, die overal kwamen en in ruil voor eten, onderdak en een beloning hun liederen ten gehore brachten.

DE MINSTREEL

9

Na hun avonturen in Rome reizen Floris en Dolf, samen met de Vlaamse ridder heer Gezinus en zijn soldaten Emiel en Seppe, terug naar de Lage Landen. Op weg daarnaartoe besluit heer Gezinus een kleine omweg te maken langs het kasteel van heer Armando, een andere Tempelier. Als ze daar aankomen, blijkt zijn burcht vrijwel verlaten te zijn en horen ze dat de kasteelheer, samen met een groot deel van zijn soldaten en ander personeel, is weggevoerd door een onbekende vijand. Heer Gezinus voelt zich als Tempelier verplicht hem te gaan zoeken en zo mogelijk te bevrijden uit de handen van de ontvoerders. Dolf en Floris besluiten hem daarbij zo goed mogelijk te helpen. Zullen ze erin slagen de kasteelbewoners te redden uit handen van de vijand uit het oosten?

Floris

De serie FLORIS DE MINSTREEL speelt zich af in de middeleeuwen. Dat was in veel opzichten een donkere tijd. Er bestonden grote verschillen tussen rijk en arm. Ook wat het geloof betreft was het een moeilijke tijd. Geloof en bijgeloof gingen vaak hand in hand. Reizen was dikwijls een gewaagde onderneming. Vooral in de arme gebieden lagen rovers op de loer. Toch waren er rondtrekkende muzikanten, minstrelen, die overal kwamen en in ruil voor eten, onderdak en een beloning hun liederen ten gehore brachten. DE MINSTREEL

DE MINSTREEL

De

Koelbloedige

7

De dolende

8

ruiter

Moordenaars

9

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789055

519958

Janwillem Blijdorp DE KOELBLOEDIGE MOORDENAARS (7) serie: Floris de minstreel 374 blz. geb. € 16,90

789463

700962

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

9

789463

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

700542

Janwillem Blijdorp DE DOLENDE RUITER (8) serie: Floris de minstreel 370 blz. geb. € 16,90

Janwillem Blijdorp

789055

518708

Janwillem Blijdorp HET COMPLOT VAN DE EDELEN (5) serie: Floris de minstreel 360 blz. geb. € 16,90 DICK EN GERDY KAMPEREN IN HET BOS xxxxxxxxxxxxx

Een leuk boekje om voor te lezen voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar en om zelf te lezen vanaf 7 jaar.

AVI 7/AVI E5

Floris

DE MINSTREEL

De vijand

9

uit het oosten

9

789463

700962

Janwillem Blijdorp DE VIJAND UIT HET OOSTEN (9) serie: Floris de minstreel 350 blz. geb. € 16,90

met de

dood

6

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

www.gebrkoster.nl

Janwillem Blijdorp OOG IN OOG MET DE DOOD (6) serie: Floris de minstreel 375 blz. geb. € 16,90

Dick en Gerdy

en de jagers in het bos

Dick en Gerdy en de jagers in het bos

Floris

DE VIJAND UIT HET OOSTEN – DEEL 9

de vijand uit

De serie FLORIS DE MINSTREEL speelt zich af in de middeleeuwen. Dat was in veel opzichten een donkere tijd. Er bestonden grote verschillen tussen rijk en arm. Ook wat het geloof betreft was het een moeilijke tijd. Geloof en bijgeloof gingen vaak hand in hand. Reizen was dikwijls een gewaagde onderneming. Vooral in de arme gebieden lagen rovers op de loer. Toch waren er rondtrekkende muzikanten, minstrelen, die overal kwamen en in ruil voor eten, onderdak en een beloning hun liederen ten gehore brachten.

Janwillem Blijdorp

het oosten

Nadat ze de winter in Engeland hebben doorgebracht, gaan Floris, Veerle, Dolf en Hillegonda op reis, terug naar de Lage Landen. Omdat ze niet veel geld hebben, valt dit niet mee. Vooral het humeur van Hillegonda, die de ontberingen van het reizen niet gewend is, lijdt eronder. Na de nodige problemen komt het viertal via Frankrijk in Vlaanderen aan. Daar ontmoeten ze een geheimzinnige ridder, die een verrassend verhaal vertelt. Dolf, die nog steeds op zoek is naar zijn bestemming en twijfelt of er voor hem samen met Hillegonda wel een toekomst is, neemt naar aanleiding daarvan een besluit met vérstrekkende gevolgen ...

Janwillem Blijdorp DUBBELE DREIGING (4) serie: Floris de minstreel 325 blz. geb. € 16,90

519163

DE MINSTREEL

M. Burghout-Huisman

DE DOLENDE RUITER – DEEL 8

Janwillem Blijdorp STRIJD MET GESLOTEN VIZIER (3) serie: Floris de minstreel 325 blz. geb. € 16,90 Janwillem Blijdorp

Janwillem Blijdorp

Janwillem Blijdorp BROEDERS ZONDER GEWETEN (2) serie: Floris de minstreel 320 blz. geb. € 16,90

789055

Floris

Oog in oog

Het complot van de edelen

www.gebrkoster.nl

9

Janwillem Blijdorp DE ZOON VAN DE SMID (1) serie: Floris de minstreel 267 blz. geb. € 16,90

Janwillem Blijdorp

dood

Dubbele

OOG IN OOG MET DE DOOD – DEEL 6

Oog in oog

Floris

De serie FLORIS DE MINSTREEL speelt zich af in de Middel­ eeuwen. Dat was in veel opzichten een donkere tijd. Er beston­ den grote verschillen tussen rijk en arm. Ook wat het geloof betreft was het een moeilijke tijd. Geloof en bijgeloof gingen vaak hand in hand. Reizen was dikwijls een gewaagde onderneming. Vooral in de arme gebieden lagen rovers op de loer. Toch waren er rond­ trekkende muzikanten, minstrelen, die overal kwamen en in ruil DE MINSTREEL voor eten, onderdak en een beloning hun liederen ten gehore brachten.

Janwillem Blijdorp

Janwillem Blijdorp SLOTAKKOORD IN CAÏRO (13) 196 blz. geb. € 5,95

met de

vizier

2

GEBR. KOSTER - BARNEVELD www.gebrkoster.nl

TEAM DOSSIER

DEEL 13

Janwillem Blijdorp COMMOTIE ROND EEN PROTOTYPE (12) 189 blz. geb. € 5,95

Het complot van de edelen

Als Floris en Dolf naar Broekzele (Brussel) reizen om hertog Jan van Brabant te waarschuwen voor een complot, worden ze weer achtervolgd door de soldaten van Franck en Jakob. Ze belanden daardoor in een woud waarin raadselachtige dingen gebeuren. Al gauw merken ze dat de macht van de twee onbetrouwbare ridders veel verder reikt dan ze voor mogelijk hadden gehouden. En wie is de potsenmaker op de jaarmarkt in Turnhout die zich Nando noemt? Opnieuw moeten Floris, Veerle, Dolf en heer Rudolf vrezen voor hun leven, als blijkt dat ook heer Otto niet te vertrouwen is. Zal het riddertoernooi dat Jan van Brabant in Gaasbeek georganiseerd heeft, in een bloedbad veranderen?

dreiging

strijd

Janwillem Blijdorp

Dubbele

Floris

De serie FLORIS DE MINSTREEL speelt zich af in de Middel­ eeuwen. Dat was in veel opzichten een donkere tijd. Er beston­ den grote verschillen tussen rijk en arm. Ook wat hetDE geloofMINSTREEL betreft was het een moeilijke tijd. Geloof en bijgeloof gingen vaak hand in hand. Reizen was dikwijls een gewaagde onderneming. Vooral in de arme gebieden lagen rovers op de loer. Toch waren er rond­ trekkende muzikanten, minstrelen, die overal kwamen en in ruil voor eten, onderdak en een beloning hun liederen ten gehore brachten.

IN CAïRO

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Janwillem Blijdorp KROONJUWELEN EN DODE RAVEN (11) 189 blz. geb. € 5,95

met gesloten

zonder

geweten

Floris brengt Dolf een eindje weg. Zo komen ze in de buurt van het kasteeltje en zien ze dat het belegerd wordt. Als ze te dichtbij komen, wordt Dolf gevangengenomen. Dat is het begin van een heleboel spannende, maar ook angstige avonturen. Wie is de Grijze Ridder, die zich altijd achter zijn vizier verbergt? Heeft Hertog Jan van Brabant of Graaf Reinoud van Gelre ook iets met hem te maken? Waarom willen ze allebei graag met Irmgard van Limburg trouwen? En … zou Veerle Floris niet vergeten zijn?

SLOTAKKOORD

LEESBOEKEN CATALOGUS 2022-2023

Strijd met geSloten vizier – deel 3 Na de winter trekken Rudolf, Floris en Dolf verder naar het zuiden en komen in de buurt van Nieumeghen terecht, bij het kasteeltje van Dolfs ouders. Roversbenden maken de omgeving onveilig. Dolf wil dan ook zo snel mogelijk naar huis. Maar dat betekent wel dat hij afscheid van Floris moet nemen …

zonder

BROEDERS

geweten

Floris

De serie FLORIS DE MINSTREEL speelt zich af in de Middel­ eeuwen. Dat was in veel opzichten een donkere tijd. Er beston­ MINSTREEL den grote verschillenDE tussen rijk en arm. Ook wat het geloof betreft was het een moeilijke tijd. Geloof en bijgeloof gingen vaak hand in hand. Reizen was dikwijls een gewaagde onderneming. Vooral in de arme gebieden lagen rovers op de loer. Toch waren er rond­ trekkende muzikanten, minstrelen, die overal kwamen en in ruil voor eten, onderdak en een beloning hun liederen ten gehore brachten.

Janwillem Blijdorp

BROEDERS

Samen met Dolf, een jongen van zijn leeftijd, beleeft hij spannende avonturen. Binnen de kloostermuren gebeuren dingen die je daar absoluut niet zou verwachten. Hebben de beide monniken die ook om onderdak in het klooster vragen, wel echt de zwijggelofte afgelegd? En waarom wordt er perkament gestolen? Wie is er verantwoordelijk voor de dood van een van de broeders? Waarom is de zegelring van abt Johannes niet veilig? Aan het eind van dit tweede deel over Floris de minstreel vallen alle puzzelstukjes op hun plaats.

Janwillem Blijdorp SABOTAGE ROND HET WAD (10) 219 blz. geb. € 5,95

Janwillem Blijdorp

Janwillem Blijdorp

Floris zou de winter bij zijn leermeester, Rudolf de minstreel, doorbrengen, maar dat vindt Rudolfs vrouw Maria toch niet zo’n goed idee. Floris en Veerle, de dochter van Rudolf, hebben volgens haar te veel belangstelling voor elkaar … Om ruzie met zijn vrouw te voorkomen besluit Rudolf Floris de winter door te laten brengen in het klooster bij Deventer.

De jonge journalist Remco Jongeneel en de fotografe Marieke Wielinga werken bij het Christelijk Dagblad en gaan voor die krant regelmatig samen op pad. Voor hun collega’s is dat een reden om hen een beetje spottend ‘Het Team’ te noemen. Maar misschien zijn die collega’s wel jaloers op de prestaties van ‘Het Team’... Als ze nieuws ruiken proberen Remco en Marieke de onderste steen boven te krijgen. Dat is voor hen niet altijd zonder gevaar, maar levert wel voorpaginanieuws op! De speurzin van Remco en Marieke bezorgt hun hoofdredacteur soms grijze haren, maar wordt door de lezers van de krant bijzonder gewaardeerd.

TEAM DOSSIER

TEAM DOSSIER

Janwillem Blijdorp

BROEDERS ZONDER GEWETEN– DEEL 2

EN DODE RAVEN

Janwillem Blijdorp

Janwillem Blijdorp

Remco Jongeneel en Marieke Wielenga worden uitgenodigd door de Nederlandse professor Van Oostveen. Hij is betrokken bij opgravingen in de Egyptische plaats Karnak, aan de oevers van de rivier de Nijl. Archeologen hebben een ongeschonden graf gevonden en hebben zijn hulp ingeroepen voor het ontcijferen van de hiërogliefen op de muren van de tombe. Ook zijn er verschillende puntgave papyrusrollen gevonden. Het is de bedoeling dat Het Team een reportage maakt over deze boekrollen, die een verrassend bekend verhaal vertellen. Een verhaal, dat ook de lezers van het Christelijk Dagblad zal interesseren. Tijdens het verblijf van Marieke en Remco breekt in Egypte een revolutie uit. Remco en Marieke worden tegen wil en dank meegezogen in een spiraal van geweld, die grote gevolgen heeft voor de rest van hun leven.

SLOTAKKOORD IN CAïRO

Janwillem Blijdorp VONDST UIT HET VERLEDEN (9) 188 blz. geb. € 5,95

Janwillem Blijdorp KONVOOI IN GEVAAR (6) beperkt leverbaar 221 blz. geb. € 5,95

Janwillem Blijdorp SLOTAKKOORD IN CAïRO (Deel 13)

KROONJUWELEN

DEEL 11

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Janwillem Blijdorp DE VERMISTE HULPVERLENER (7) 175 blz. geb. € 5,95

519095

Janwillem Blijdorp

De jonge journalist Remco Jongeneel en de fotografe Marieke Wielinga werken bij het Christelijk Dagblad en gaan voor die krant regelmatig samen op pad. Voor hun collega’s is dat een reden om hen een beetje spottend ‘Het Team’ te noemen. Maar misschien zijn die collega’s wel jaloers op de prestaties van ‘Het Team’... Als ze nieuws ruiken proberen Remco en Marieke de onderste steen boven te krijgen. Dat is voor hen niet altijd zonder gevaar, maar levert wel voorpaginanieuws op! De speurzin van Remco en Marieke bezorgt hun hoofdredacteur soms grijze haren, maar wordt door de lezers van de krant bijzonder gewaardeerd.

TEAM DOSSIER

789055

J.W. van den Berg TOCH GERED 232 blz. geb. € 12,95

Janwillem Blijdorp

KROONJUWELEN EN DODE RAVEN

Remco Jongeneel en zijn collega Marieke zijn voor het Christelijk Dagblad naar Londen gereisd om een reportage te maken over de plechtigheden bij de opening van het parlementaire jaar. Ze brengen ook een bezoek aan de zwaarbeveiligde Tower waar de beroemde Imperial State Crown en de kroonjuwelen bewaard worden, die koningin Elizabeth bij die gelegenheid draagt. Als ze na dit bezoek op de Tower Bridge lopen, en Marieke daar foto’s maakt, zijn ze er getuige van dat de kroon en de kroonjuwelen op een spectaculaire wijze uit de Tower worden geroofd. Dat Marieke ook foto’s van de overval maakte, leidt ertoe dat ze, meer dan hen lief is, bij de zaak betrokken raken. Remco en Marieke zijn in de moeilijke positie dat ze niet anders kunnen doen dan de politie helpen om de criminelen te vinden die achter de roof zitten. Die riskante onderneming loopt voor hen maar net goed af…!

H. Beijeman BIJBELSE KRUISWOORDRAADSELS 41 kruiswoordraadsels (dl. 2) 58 blz. pb. € 5,95 Janwillem Blijdorp

Janwillem Blijdorp KROONJUWELEN EN DODE RAVEN (Deel 11)

ruiter

- BARNEVELD

9

701570

De dolende

rneming. Vooral in de Toch waren er ronderal kwamen en in ruil n liederen ten gehore

789463

De koelbloedige

zich af in de middelonkere tijd. Er beston. Ook wat het geloof f en bijgeloof gingen

9

G. Baarssen-Zeeman HET KEUKENMEISJE Uit de Schotse Hooglanden. 48 blz. geb. € 14,90

Moordenaars

ken, komen ze erachchte omstandigheden dat er ’s nachts soms de Stenen. naadje van de kous gheid brengt hij niet zijn drie metgezellen

789055

Corrie van der Bas

Janwillem Blijdorp

hij Leeds Castle moet landhuis ten westen elukkig kunnen Floris

G. Baarssen-Zeeman

Janwillem Blijdorp

in Hillegonda zijn terfridder Bloody Henry te brengen. Dat pakt

701570

Janwillem Blijdorp

– DEEL 7

9

2

www.gebrkoster.nl

9

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789463

9

701396

Janwillem Blijdorp DE SCHAT VAN DE TEMPELIERS (10) serie: Floris de minstreel 400 blz. geb. € 16,90

M. Burghout-Huisman

M. Burghout-Huisman DICK EN GERDY EN DE HOUTHAKKERS IN HET BOS 80 blz. geb. € 3,95

789055

518111

M. Burghout-Huisman DICK EN GERDY EN DE JAGERS IN HET BOS 75 blz. geb. € 3,95

61


Dominee Mackenzie ziet er niet als dominee uit. Hij heeft lang, onverzorgd haar en zijn preekjas heeft hij zelf gemaakt. Hij lijkt meer op een schaapherder uit de Schotse Hooglanden.

De kloppende bedelaar

Dan gaat dominee Mackenzie preken. De tekst is: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.’ De dominee vertelt een waargebeurd verhaal over een bedelaar die aanklopt bij het kasteel van een rijke prinses. Hij wordt echter niet binnengelaten. Maar de bedelaar laat zich niet wegsturen en blijft kloppen. Wie is de bedelaar en met Wie vergelijkt dominee Mackenzie hem? Ernstig klinkt zijn stem als hij de mensen vertelt hoe de Heere ook klopt op de deur van ons hart. Het wordt stil. Niemand lacht meer. De mensen luisteren ademloos.

lu en lot op het vlot

Een prachtig historisch verhaal! Leeftijd 12+

lot wil een boot. maar een boot is duur. maak zelf maar een boot, zegt pap. hoe moet dat dan? vraagt lu. pap helpt. het wordt een vlot. nu kun-nen ze va-ren in de vij-ver. ze gaan ook heel ver in de sloot. aan het eind is een rond gat. ze turen in het gat. en dan … ? AVI M3

lot viert feest

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

9

BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789055

517138

9

789463

701303

GEBR. KOSTER - BARNEVELD Gijs

M. Burghout-Huisman

9

M. Burghout-Huisman DICK EN GERDY KAMPEREN IN HET BOS 70 blz. geb. € 3,95

ter.nl

Jenny, de hutbewoonster Jenny de hutbewoonster werd geboren in 1784, in een dorpje op het eiland Wight, aan de zuidkust van engeland. Haar echte naam was Jane squibb. Jenny’s ouders waren arm en gingen nooit naar de kerk. Het dorpje waar Jenny woonde, was de eerste gemeente van ds. richmond. Hij leerde Jenny kennen toen ze 12 jaar was en iedere week met andere kinderen meeging naar de catechisatie. toen Jenny ziek werd bezocht ds. richmond haar thuis. deze bezoeken werden voor hem onvergetelijk. Hij merkte dat de Heere in het hart van Jenny werkte. tot haar sterven bezocht hij haar regelmatig en deze bezoeken hadden voor hem grote waarde. toen Jenny op 30 januari 1799 stierf was haar laatste woord: ‘vrede.’ daarmee mocht zij de vrede bedoelen, die alle verstand te boven gaat.

Het leven van Willem Aaftink eenvoudig verteld voor jonge kinderen door Krijnie Fris

789055

In dit boek is de geschiedenis van Jenny eenvoudig naverteld voor jonge kinderen.

opa en oma heb-ben een plan. wij gaan naar de die-ren-tuin. lot, lu en li mo-gen mee. wat zijn daar veel die-ren! ook pan-da-be-ren. en er is een speel-tuin. maar lukt het plan? lu raakt haar kij-ker kwijt. ze zoekt o-ver-al. dan is lu ook kwijt. En een kus van een zee-leeuw. wat denk je daar-van? AVI M3

lu en lot op het vlot

www.gebrkoster.nl

789463

lot en lu in de dierentuin

www.gebrkoster.nl

700368

9

C. van den End

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

517749

789463

789463

700979

C. van den End

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

700368

9

789463

700979

C. van den End LOT VIERT FEEST 35 blz. geb. € 6,90

C. van den End LU EN LOT OP HET VLOT 60 blz. geb. € 8,90

C. van den End LOT EN LU IN DE DIERENTUIN 60 blz. geb. € 8,90

A. van de Graaf DE ERFENIS VAN EEN ZONDERLING 169 blz. geb. € 5,95

A. van de Graaf DE VAL VAN EEN CRIMINEEL 176 blz. geb. € 5,95

A. van de Graaf GEVAAR IN DE SMOKKELHOEK 172 blz. geb. € 5,95

Jenny,

de hutbewoonster

opnieuw verteld voor kinderen door Krijnie Fris

Krijnie Fris

aat de school weer o-pen? heel lang. eurt heel veel.

9

C. van den End

C. van den End HET WONDER VAN WOERDEN 110 blz. geb. € 9,95

Jenny, de hutbewoonster

zit-ten ze op de bank ter staat aan r praat te-gen hen oor de com-pu-ter. wat ze gaan doen. es gaat.

701303

De koopman met de viskar

lot en lu mogen niet naar school

is er nieuws. ek-te. n ver land. k in ons land. ool gaat dicht.

C. van den End

Gijs Drost DE KLOPPENDE BEDELAAR Uit het leven van ds. Lachlan Mackenzie 44 blz. geb. € 14,90

C. van den End

u mogen niet naar school

789463

Drost

lot en lu in de dierentuin

lot en lu in de dierentuin

Sommige mensen kunnen hun lachen bijna niet inhouden als ze hem zien. Anderen zijn teleurgesteld. Is dat een dominee?

Gerrit en Cornelis beleven spannende avonturen als zij in opdracht van de kasteelheer op speurtocht moeten. Zullen ze hun missie wel overleven? Ook helpen ze trouw mee met de verdediging van de vesting. Zou de stad stand kunnen houden, of zal de vijand de stad uithongeren? Maar dan grijpt God in op wonderlijke wijze …

lu en lot op het vlot

De kloppende bedelaar

Gijs Drost

De kloppende bedelaar Een verhaal uit het leven van ds. Lachlan Mackenzie

Woerden C. van den End

Woerden

Woerden 1575/1576 Woerden heeft zich aangesloten bij de Opstand tegen de Spanjaarden. Dan komt het Spaanse leger Woerden belegeren. Buren is gevallen, Schoonhoven verraden en Oudewater uitgemoord. De toestand in Woerden wordt nijpend.

Het wonder van Woerden

Dick Dicken enGerdy Gerdy kamperen kamperen in het bos

m voor te lezen voor jongens en meisjes vanaf e lezen vanaf 7 jaar.

Het wonder van

kamperen in het bos

C. van den End

uit de klas van Dick en Henk, woont nog maar ij voelt zich eenzaam. Als hij zijn hond kwijt is, s hem zoeken. Zo krijgt hij nieuwe vrienden en et hen kamperen!

C. vn den End

Dick en Gerdy

M. Burghout-Huisman

KAMPEREN IN HET BOS

leven in dit laatste deeltje over de twee bosweer van alles. Hun neef Gert heeft voor zijn use tent gekregen. Daarin mogen de drie jonen Henk in de vakantie in het bos kamperen. nachts enge geluiden hoort … En hoe gaat het ar nichtje Nelleke, als zij in de boshut mogen

lot en lu mogen niet naar school

1310

www.gebrkoster.nl

C. van den End

TER - BARNEVELD

Met illustraties van Fija Philips-Meijer

Gebr. Koster - barneveld

Met illustraties van Fija Philips-Meijer

789463

701310

Krijnie Fris JENNY, DE HUT­ BEWOONSTER Opnieuw verteld voor kinderen. 48 blz. geb. € 15,90

Krijnie Fris DE KOOPMAN MET DE VISKAR Het levensverhaal van Willem Aaftink. 48 blz. geb. € 15,90

Voorzichtig gaat de deur van de grote schuur open. De man die behoedzaam het donker in stapt, is nauwelijks te zien. Hij besproeit het gebouw rondom rijkelijk met petroleum. Op verschillende plaatsen steekt hij de brand erin en dan rent hij naar de auto. Als hij wegrijdt, ziet hij de vlammen al langs de houten wanden van de schuur omhoog kruipen. Straks zijn alle sporen uitgewist en is hij vrij man!

De wijzenenuit het oost

uit de Alblasserwaard

poes mag mee op de slee. en ook op de fiets.

Een grappig boekje voor kinderen die nog maar net zelf kunnen lezen. AVI-stArt

de bal zit vast in de boom! hoe komt hij er weer uit?

maar is dat wel een goed plan …?

Rouw

een grappig verhaal met uitsluitend woorden van één

Dit boekje is uit de praktijk ontstaan. De auteurs zijn beide werkzaam (geweest) op een school voor speciaal basisonderwijs. Regelmatig krijgen ze te maken met kinderen die op school komen met een rouwkaart. Er werden tekeningen gemaakt waarin de emoties duidelijk te zien zijn, en zij merkten dat de kinderen hier houvast aan hadden. Zo ontstond het idee om er een boekje van te maken om dit met meerdere mensen te kunnen delen. Met behulp van dit boekje kunt u spreken met uw kind over het verdriet, de begrafenis en wat er allemaal bij hoort. In het boekje vindt u kaartjes met plaatjes die u bijvoorbeeld kunt gebruiken als een picto bij het dagritme. Op deze manier maakt u de dag inzichtelijk en biedt u structuur.

geven

s dat de wij u kenniheeft wegn me zorgza

eid midde droefh uit ons man, onze Met diepeop Zijn tijd E geliefde HEER mijn innig en genom lieve opa. vader en t

s Bou Adrianud van 64 jaar

in de leeftij

de boom in

Boutn: C.J.

Wageninge

Ditteke den Haan

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Arjan,

van Dijk

Nico, Linda

Karin

en Jasper

Barneveld. uur in Begrafenis. D.V. 9 worden

de boom in

www.gebrkoster.nl

789055

Aan deze verhalenbundel werkten mee: J. van den Berg-Witvliet ds. W.J. Karels J. Mastenbroek Ria Mourits-den Boer Lena Visser-Oskam

A. van de Graaf IN DE MACHT VAN DE WREKER 192 blz. geb. € 5,95

Vragen naar

‘Nou ma, hou nou eens op met die afgesleten uitdrukking: Bij leven en welzijn ... U zegt dat bijna in elke zin!’ Geërgerd staat André even aan zijn stropdas te frunniken. Natuurlijk, hij voelt wel, dat die uitval niet past, maar hij kan er niets aan gewoontezinnetjes. ‘U doet er geen kwaad mee, maar het klinkt zo antiek.’ ‘Je weet toch niet of je Oudejaarsdag beleeft?’ De oude stem beeft.

leeftijden. Ze kunnen gebruikt worden op verenigingen, in het gezin of tijdens bijeenkomsten rondom het kerstevangelie. Aan deze bundel werkten mee: C. van den End, Ria Mourits-den Boer, Ada Schouten-Verrips,

rits-den Boer outen-Verrips ser-Oskam aar-van Amersfoort

Lena Visser-Oskam en A. Vogelaar-van Amersfoort.

Dit prentenboek vertelt op een eenvoudige wijze het waargebeurde verhaal over de brand van Brakel in 1911. Het dorpje Brakel wordt door een grote vuurramp getroffen. Lena houdt vol dat ze haar huis niet uit hoeft van de Heere. Ze gelooft dat de Heere haar zal bewaren voor het gevaar. In dit boek lees je hoe Lena van Balen met haar zieke man op een wonderlijke manier door de Heere wordt bewaard. Om voor te lezen: vanaf 4 jaar

www.gebrkoster.nl

OSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Kerstverhalen

9

789463

700122

GROTE BLIJDSCHAP Kerstverhalen. 80 blz. pb. € 4,95

62

9

789463

Om zelf te lezen: vanaf 6 jaar

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

700122

9

789463

9

789463

700719

Wendelmoet van Monnickendam Wendelmoet leest in een boekje van Maarten Luther. Ze weet wel: het mag niet van de roomse kerk. Toch leest Wendelmoet verder. De Heere werkt in haar hart!

Kerstverhalen

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789463

Roomse mensen proberen Wendelmoet over te halen. Wendelmoet, kom terug naar de roomse kerk! Anders moet je sterven op de brandstapel … Nee, zegt Wendelmoet. Ik blijf bij mijn Heere en mijn God! Sluit haar op in een donker hol van kasteel Woerden, zegt de landvoogdes. Dan komt ze wel terug naar de roomse kerk. Maar Wendelmoet houdt vol: Ik blijf bij mijn Heere en mijn God! In dit boek lees je hoe de Heere Wendelmoet kracht geeft om staande te blijven. Ook als ze naar de brandstapel gebracht wordt … Om voor te lezen: vanaf 5 jaar. Om zelf te lezen: vanaf 7 jaar.

Oude Reijer Reijer woont in het dorpje Achterberg, vlakbij Rhenen. Reijer heeft geen groot verstand. Praten kan hij niet zo goed. Maar áls hij iets zegt, hoort iedereen:

is een kind van God! HistorischReijer verhaal Reijer gaat graag naar de kerk. Mensen met een nieuw hart zijn Reijers vrienden. Ze zorgen een beetje voor hem. Want Reijer geeft niet om een vuil huis. Of vuile kleren. Als Reijer sterft, zeggen zijn vrienden: Reijer was arm en had geen familie. Wij zorgen voor zijn begrafenis. Er moeten goede rijtuigen komen. Want Reijer was een kind van de Koning.

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789055

Om voor te lezen vanaf 5 jaar. Om zelf te lezen vanaf 7 jaar.

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

519941

Ditteke Klaasse-den Haan

9

789463

701006

Ditteke Klaasse-den Haan

9

Ditteke Klaasseden Haan DE BRAND VAN BRAKEL Lena van Balen. 55 blz. geb. € 14,90

Oude Reijer Historisch verhaal

In dit boek lees je over het leven van een eenvoudige man. Hij leefde van 1841-1919. Reijer leek arm, maar was rijk door zijn leven met de Heere.

www.gebrkoster.nl

701679

UIT ’S WERELDS DUIST’RE WOLKEN Kerstverhalen. 80 blz. pb. € 4,95

Wendelmoet van Monnickendam

De roomse priesters merken het. Ze brengen Wendelmoet naar Den Haag. Wendelmoet wordt opgesloten in de gevangenis.

www.gebrkoster.nl

701679

Kerstverhalen

VRAGEN NAAR DIE ENE NAAM Kerstverhalen. 80 blz. pb. € 4,95

De brand van Brakel

Oude Reijer

brand … brand! le-na schrikt en loopt naar het raam. ze ziet het vuur. snel gaan de vlam-men van dak naar dak. de brand komt ook in de straat bij le-na. toch maakt het le-na niet bang. ze weet: de Hee-re zorgt voor mij! steeds zegt ze: ik hoef mijn huis niet uit van de Hee-re. ra-ken de vlam-men ook het huis van le-na aan ... ?

De verhalen in deze bundel zijn geschikt voor verschillende

Wendelmoet van Monnickendam

e verhalenbundel werkten mee:

De brand van Brakel

Zijn moeder kijkt hem aan, hij ziet dat haar ogen een beetje vochtig zijn.

Henk Koppelaar Ria Mourits-den Boer Sytse van der Veen Ada Schouten-Verrips M. Quist

n. Ze kunnen gebruikt worden op verenigingen, ezin of tijdens bijeenkomsten rondom het ngelie.

De brand van Brakel

alen in deze bundel zijn geschikt voor verschillende

DE WIJZEN UIT HET OOSTEN Kerstverhalen. 80 blz. pb. € 4,95

U it ’ s werelds duist’re wolken

‘Ik geloof niet dat ik er kwaad mee doe, als ik dat zeg.’

Aan deze verhalenbundel werkten mee: C. van den End

518753

Ditteke Klaasse-den Haan

doen en het is eruit. Hij heeft zich al zo lang geërgerd aan al die

aar alleen kan krijgen om ... Jezus’ wil.

789055

Wicher Jansma DE BOOM IN 60 blz. geb. € 6,90

Ditteke Klaasse-den Haan

De verhalen in deze bundel zijn geschikt voor verschillende leeftijden. Ze kunnen gebruikt worden op verenigingen, in het gezin of tijdens bijeenkomsten rondom het kerstevangelie.

‘Bij leven en welzijn hopen jullie dus …’

Kerstverhalen

Wicher Jansma

Margonda Hartmanvan der Vlies/ Bettie Versluis ROUW 47 blz. geb. € 12,90

Ditteke Klaasse-den Haan

bbe, voor zondaren, voor weglopers en voor ... zwervers.’ gebogen rug schuift de zwerver in het hoekje van de j vouwt zijn handen. Hij smeekt de Heere of hij ook een j die kribbe mag krijgen. Een plaats die hij niet verdiend

werelds ar t ’es wol Vragen naduUi mistr’ ken die ene Naa

O, laat mij ’t u vertellen

en betere plaats is er niet. w klinkt de warme, vriendelijke stem. ‘Er is plaats. Plaats

Ze hadden gezien hoe vader en moeder naar buiten waren gesleurd, werden geslagen, gestompt … Ze hadden de buren druk zien praten. Eén van hen stond met de commandant te praten en lachte vals. En zij, achter wat struiken weggedoken …, zij hadden het begrepen: verraden! Verraden, omdat ze christenen waren.

Vragen naar die ene Naam

trillende hand doet de zwerver de kerkdeur open. Hij

ar binnen. De tranen glijden langs zijn wangen. Zou ... voor hem ook nog mogelijk zijn om een plaats bij die e krijgen? Het is alsof hij de stem van zijn moeder weer

Grote blijdschapdie ene Naam

Een plaats bij de kribbe

Een plaats bbe bij de kri

Ditteke den Haan POES SNOES 140 blz. geb. € 5,95

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

518739

Margonda Hartman – van der Vlies en Bettie Versluis

9

A. van de Graaf IN DE GREEP VAN DE PANTER 160 blz. geb. € 5,95

De wijzen uit het oosten

De verhalen in deze bundel zijn geschikt voor verschillende leeftijden. Ze kunnen worden voorgelezen op verenigingen of in het gezin. Elk verhaal geeft stof tot nadenken.

Wicher Jansma

Vragen die kinderen uit onwetendheid en angst kunnen stellen rond een begrafenis. Herkent u dit? Wat is het moeilijk om rond zo’n teer onderwerp te praten met jonge kinderen, in een week waarin er toch al zoveel op u afkomt en waarin u zelf ook veel moet verwerken. In het bijzonder geldt dat wel een kind met een autistische stoornis. Dat is een kind dat concreet denkt, zaken letterlijk neemt en graag wil weten van het wie, wat, wanneer en hoe.

lettergreep, voor beginnende lezertjes.

AVI M3 Margonda Hartman – van der Vlies en Bettie Versluis

Ditteke den Haan

‘Mama, wat moet ik dan zeggen?’ ‘Wanneer gaan we dan?’ ‘Wat gaan we dan doen?’ ‘En daarna dan?’ ‘O mama! Maar moet ik dan álle kleren passen?’ (…) ‘Nou, er staat toch: in gepaste kleding?’

A. van de Graaf

Soms beneemt een dicht bladerdek hen alle uitzicht, maar de glanzende ster blijft hen wenken, tot ze blijft staan boven een huis. En dan is zij plotseling uit hun gezicht verdwenen. Maar nu staan zij dan ook voor de plaats waar de geboren Koning moet zijn. Ze zijn verbaasd, want het is geen paleis, zelfs geen rijk burgerhuis, het is slechts een eenvoudige woning. Stil gaan ze naar binnen en dan blijven ze vol eerbied staan, want daar zien zij eindelijk de Koning Die ze zo lang gezocht hebben en waar hun hart voortdurend naar is uitgegaan. Het is voor het oog een klein, gewoon Kind, maar door het geloof mogen ze zien dat dit Kind de beloofde Koning is, de Heiland der wereld. Ontroerd knielen ze neer en eerbiedig leggen zij hun schatten aan de voeten van deze Koning: goud, wierook en mirre. Hij, de Vorst der aard’, is die hulde waard!

noor weet al wat.

Rouw

GEBR. KOSTER-BARNEVELD GEBR. KOSTER - BARNEVELD

maar o, wat is dat?

de boom in

maar wiep, dat kan toch niet?

noor speelt met sem met de bal.

poes snoes

Rouw

In de macht van de wreker

Onwetend van het dreigende gevaar slapen de vrienden Henk Verheul en Kees Roest op de zolder van de schuur, die hun gevangenis is. Eindeloos hebben ze gepiekerd hoe ze hier vandaan konden komen, maar ze zagen geen enkele mogelijkheid. Op hun brief met de geheime boodschap heeft nog niemand gereageerd. Zou rechercheur Van Dijk hun aanwijzingen niet begrepen hebben? Is de man die zich de wreker noemt, hen dan allemaal te slim af?

Speurders

wiep heeft een poes. daar speelt ze graag mee.

De wijzen uit het oosten

In de macht poes snoes van de wreker

A. van de Graaf

IN DE MACHT VAN DE WREKER

poes snoes

LEESBOEKEN CATALOGUS 2022-2023

9

C. van den End LOT EN LU MOGEN NIET NAAR SCHOOL 53 blz. geb. € 8,90

789463

700139

Ditteke Klaasseden Haan WENDELMOET VAN MONNICKENDAM 55 blz. geb. € 14,90

Ditteke Klaasse-den Haan

9

789463

701006

Ditteke Klaasseden Haan OUDE REIJER 52 blz. geb. € 14,90


Vlucht uit het klooster

Vlucht uit het klooster Het leven van Katharina Bora

Het leven van Mary Winslow

Katharina von Bora werd als jong meisje door haar vader naar een klooster gebracht, met de bedoeling om haar hele leven daarin te blijven. Maar de leer van Maarten Luther drong ook tot de verteld voor kinderen kloosters door.

door Sarie van Ledden-Vis

Het leven van Katharina von Bora

verteld voor kinderen door Sarie van Ledden-Vis

Luuk en Lizzy

w.gebrkoster.nl www.gebrkoster.nl

9

789463

701587

700672

9

789463

kom mee, is rijk? gijs enWie hilde

Wie iswitje,rijk? waar zit je? Kijk, daar komt wendie met haar moeder. ze hebben een doos. wat zit daar in? dat is witje. hij liep bij ons in de tuin.

STER - BARNEVELD

www.gebrkoster.nl

Nellie van Leerdam KOM MEE, GIJS EN HILDE 72 blz. geb. € 6,90

789463

789463

700047

9

Sarie van Ledden-Vis LUUK EN LIZZY EN HET HOGE WATER Over de dreigende watersnood van 1995. 51 blz. geb. € 6,95

witje,

789463

700412

Sarie van Ledden-Vis ZWERFMEISJE 50 blz. geb. € 7,25

Niels

Harry Marsman

waar zit je?

en de manke pyromaan

701143

700375

Nellie van Leerdam WIE IS RIJK? 78 blz. geb. € 8,95

Harry Marsman

Nellie van Leerdam

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

789463

9

701594

Nellie van Leerdam

9

518760

Nellie van Leerdam DE MEESTER MAG NIET WEG 80 blz. geb. € 3,95

AVI M3

789463

Sarie van Ledden-Vis VLUCHT UIT HET KLOOSTER Het leven van Katharina von Bora. 48 blz. geb. € 15,90

9

789463

701143

Nellie van Leerdam WITJE, WAAR ZIT JE? 60 blz. geb. € 8,95

Harry Marsman NIELS EN DE MANKE PYROMAAN 165 blz. geb. € 5,95

Harry Marsman NIELS EN DE ONVERWACHTE ONTDEKKING 147 blz. geb. € 5,95

Harry Marsman Niels eN de PeRFeCTe KidNAP ‘Ik blijf thuis vanavond,’ houdt Hans voet bij stuk. ‘Gaan jullie maar fijn naar het feestje van de baron.’ Ze denken toch niet dat hij gezellig gaat barbecueën, terwijl je op je vingers kan natellen dat de dief vanavond terugkomt?

en de perfecte kidnap

Het gedrag van de Duitse buurvrouw en haar Nederlandse man roept bij hun eerste ontmoeting al de nodige vragen op. En het probleem van baron Ernst-Jan von Dostelaer, bij wie ze de sleutels van het vakantiehuis moeten halen, sleept hen regelrecht het avontuur in. Nu wordt het voor Niels wel heel moeilijk om zich aan zijn belofte te houden zich dit keer met geen enkele vorm van misdaadbestrijding te bemoeien …

Niels

en de perfecte kidnap

Niels

Niels en zijn vrienden mogen gebruikmaken van het chique vakantiehuis van Nicks vader, vlak bij de Duitse grens. De avontuurlijke reis ernaartoe blijkt algauw nog maar een klein begin te zijn van veel meer spektakel.

LEESBOEKEN CATALOGUS 2022-2023

789055

maar wout heeft een plan. als je een ander blij maakt, word je zelf ook blij.

9

Nellie van Leerdam

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

wendie vindt witje heel lief. maar hij is van bart. kijk eens, wendie huilt.

9

Sarie van Ledden - Vis

Niels

www.gebrkoster.nl

Nellie van Leerdam

Met illustraties van Fija Philips-Meijer

701594

Nellie van Leerdam

AVI E3

789463

witje, waar zit je?

wout zorgt voor witje het konijn van zijn vriend bart. maar er gebeurt iets ergs … waar is witje?

Nellie van Leerdam

de papa van jet zei: je bent pas echt rijk als je de Heere lief hebt.

9

701136

Sarie van Ledden-Vis MOEDIGE MARY Het leven van Mary Winslow. 48 blz. geb. € 15,90

jan speelt vaak bij jet. bij jet zijn ze rijk. daar is brood genoeg.

Nellie van Leerdam

um fugit as perum

- BARNEVELD Met illustraties GEBR. van FijaKOSTER Philips-Meijer

701136

Sarie van Ledden-Vis EEN HELPER IN NOOD Het leven van William Huntington. 48 blz. geb. € 15,90

jan loopt naar school. maar zijn tas is leeg. het brood is op. en het geld is op.

t, cum liam quam i doles autatuscil

magnimi llandant usdae. Nam eossus.

789463

789463

Wie is rijk?

mag niet weg

De meester mag niet weg

con et fugiam rem-

De meester

9

9

op de vlucht voor het water

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

Met illustraties van Fija Philips-Meijer GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Ditteke Klaasse-den Haan

Ditteke Klaasse-den Haan HET KAMERTJE VAN VROUW RENSE 60 blz. geb. € 14,90

Zwerfmeisje

Sarie van Ledden-Vis

Sarie van Ledden-Vis

In de paasnacht ontsnapte ze uit het klooster en na enkele jaren werd ze de vrouw van Maarten Luther. Zij stond naast Luther, en door haar vormde hij zich tot die grote reformator die de geschiedenis gekend heeft. Luther waardeerde Katharina en heeft eens ergens in een brief geschreven: ‘Ik zou mijn Käthe voor alle rijkdom in de wereld niet willen ruilen!’ Met veel moed en liefde gaf ze leiding aan haar gezin. Zij heeft enorm veel in haar leven gepresteerd. Tot het laatst toe was zij strijdend in het vaste geloof, aan de grote zaak van de reformatie!

Sarie van Ledden-Vis

Op uw noodgeschrei deed Ik grote wond’ren.

Sarie van Ledden-Vis

Bijna drie eeuwen na Huntington is God nog Dezelfde! Hij werkt nog steeds en antwoordt op een oprecht gebed. Mocht dit boek je tot jaloersheid verwekken.

Moedige Mary

De moeilijkheden zijn haar echter niet bespaard gebleven. Toen ze emigreerde naar Amerika, moest ze haar man én de kleine baby verliezen door de dood. Maar ze kreeg te geloven dat de Heere in het vreemde land voor haar en haar negen kinderen zou zorgen! Daarin is ze niet beschaamd uitgekomen, de Heere hielp haar telkens weer. De Heere beloofde haar ook dat ze later ál haar tien kinderen in de hemel zou terugzien! Wat werd dát een wonder voor Mary!

Jaren later werd William zelfs dominee en zijn er nog rijke jaren voor hem aangebroken, zodat hij zelfs in een koets, getrokken door vier paarden, naar zijn predikdiensten reed!

Het kamertje van vrouw Renske

el Woerden,

rk.

moet kracht geeft brandstapel

almacht. Ze was twintig jaar oud toen de Heere haar bekeerde.

verteld voor kinderen Onder een preek van Ds. Thomas Shepard ging het licht door Sarie van van GodsLedden-Vis genade op in haar leven.

Historisch verhaal

is.

len. erk! l…

Dit verhaal gaat over Mary Winslow. Zij werd in 1774 op de Bermuda-eilanden geboren.

Het leven van William Huntington Als jong meisje had Mary al diepe indrukken van Gods

Vlucht uit het klooster

Het kamertje van vrouw Rense

Een Helper in nood

rten Luther. kerk.

Dit boek gaat over William Huntington. Hij werd geboren in het Kentse Woud in het jaar 1745. Het was een heel arme tijd. Soms was er zelfs niets om te eten! Maar William mocht de Heere vrezen en alle zorgen voor Hem neerleggen. En de Heere verhoorde zijn gebeden, telkens weer! Vanuit de nood en diepe armoede bad William vaak om eten, om geld, om nieuwe kleren, ja zelfs om een paard! En keer op keer was er uitkomst. In dit boek lees je hoe William en zijn vrouw Mary dikwijls hun knieën bogen en hun hoop op God gevestigd hadden. Daarmee zijn ze nooit beschaamd uitgekomen!

Ditteke Klaasse-den Haan

w Rense

Een Helper Moedige Mary in nood

Het leven van Mary Winslow

Het leven van William Huntington

Moedige Mary

Een Helper in nood

Harry Marsman GeBR. KOsTeR - BARNeVeld

OS Niels en de perfcte kidnap.indd 1

Harry Marsman NIELS EN DE ONBEKENDE ZWERVER 154 blz. geb. € 5,95

Harry Marsman NIELS EN DE DUBBELSPION 181 blz. geb. € 5,95

Ria Mourits – den Boer

Ti m en J u li a

Lees nog eens voor van Tim en Julia wonen naast elkaar en ze spelen altijd samen. Waar Tim is, daar is Julia ook! Tim is een stoere knul, die heel veel durft. Dat vindt Julia soms maar niks en meestal heeft ze dan gelijk. Maar ... als het nodig is, staat Tim altijd voor Julia klaar. Tim is haar beste vriend, met wie ze heel veel beleeft.

Help! Het is oorlog

Kinderen van 4 tot 6 jaar zullen veel plezier beleven aan deze voorleesverhalen. De voorlezer niet minder!

koster - barNeVeld

Sofyke Nieuwenhuis-Kemp

Wonderlijke Ti m en Juwegen lia

s Lees nog een voor van

Historische verhalen voor jong en oud

Jarenlang voorzag de heer Van Oostrum de kerkbode van de Gereformeerde Gemeente te Brakel van een historisch verhaal voor de jeugd. Na zijn overlijden heeft zijn vrouw dit nog een aantal jaren gedaan. In de loop der tijd verschenen verschillende bundels waarin deze verhalen zijn opgenomen. In dit boek zijn vier van deze bundels samengevoegd in één band. Alle verhalen getuigen van de wonderlijke leidingen des Heeren, zowel in de natuur als in de genade. Hetgeen beschreven is bevestigt en leert ons dat voor de Heere niets te wonderlijk is. Hij roept de dingen, die niet zijn, alsof ze er waren. Het is goed om deze gebeurtenissen te bewaren voor het nageslacht. De dichter van Psalm 78 schreef daarvan: ‘En dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren.’

Harry Marsman NIELS EN DE PERFECTE KIDNAP 190 blz. geb. € 5,95

Historische verhalen voor jong en oud

vlucht

Lees nog eens voor van Tim en Julia

en de jacht op de blanke jager

vrouw en haar Nederlandse man g al de nodige vragen op. En het von Dostelaer, bij wie ze de sleueten halen, sleept hen regelrecht voor Niels wel heel moeilijk om n zich dit keer met geen enkele te bemoeien …

Sang

Zanta’s

heeft een geheim

Niels

n gebruikmaken van het chique vlak bij de Duitse grens. oe blijkt algauw nog maar een eer spektakel.

Harry Marsman NIELS EN DE BENDE VAN FRED 175 blz. geb. € 5,95

Wonderlijke wegen

en de jacht op de blanke jager

t Hans voet bij stuk. ‘Gaan jullie de baron.’ gezellig gaat barbecueën, terwijl at de dief vanavond terugkomt?

Harry Marsman NIELS EN DE SCHIM IN DE MIST 174 blz. geb. € 5,95

Sofyke Nieuwenhuis-Kemp

Niels

harry Marsman

blaNke jager

Harry Marsman NIELS EN HET DREIGEND VERLEDEN 163 blz. geb. € 5,95

07-09-10 13:21

Wonderlijke wegen •

Historische verhalen voor jong en oud

&

W.H. van Oostrum W. van Oostrumvan Voorst

www.gebrkoster.nl

harry Marsman

Ria Mourits-den Boer

Ria Mourits-den Boer

9

Harry Marsman NIELS EN DE JACHT OP DE BLANKE JAGER 175 blz. geb. 9789055516773 € 5,95

Ria Mourits-den Boer SANG HEEFT EEN GEHEIM 75 blz. geb. € 7,95

789463

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

700726

Ria Mourits-den Boer ZANTA’S VLUCHT 60 blz. geb. € 4,95

9

789463

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

W.H. van Oostrum & W. van Oostrum - van Voorst

700870

Ria Mourits-den Boer HELP! HET IS OORLOG 107 blz. geb. € 9,95

Sofyke NieuwenhuisKemp LEES NOG EENS VOOR VAN TIM EN JULIA Voorleesverhalen. 230 blz. geb. € 19,90

W.H. van Oostrum & W. van Oostrumvan Voorst WONDERLIJKE WEGEN Historische verhalen voor jong en oud. 295 blz. geb. € 19,90

63


EN DE EN DE COCAÏNESMOKKEL SLUWE DIAMANTROOF

deel

et, ullibus et laut pliciis trumquos maxima sam, sa de sim quiatus archita acius rendige ndisqui autatia coriorestia soluptatia voluptatest, qui dolupta temporp ostiunt qui vit hilles sapelit lit offic to vollit ulpa sition pedis eaqui dolut as sequissi dio volorum doluptatus assi cor am conet dic tet am qui dolorum quidesecto que volupta tatibus anderib uscipsum exerionetur, si blab iuntur, cum quam, tem ipsandit quiaest, ea dolorempor sa volore, odignam fuga. Namus exerum debit liatiat invelis si nonsendae num apellup tatemporeium et la voluptat.

www.gebrkoster.nl

Roelof den Ouden

4

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Serie: Van Driel & Van Boxtel

deel

&

IEL VAN DRXTEL VAN BO

‘Meneer Van Driel,’ hijgde een mannenstem. Op de achtergrond klonk

5

een groot geruis. De rechercheur verstarde. Het was de stem van de directeur. ‘Komt u gauw … Er is … er wordt …’ ‘Wat dan?’ Van Driel snauwde het bijna. ‘Er lijkt sabotage gepleegd te zijn in de turbinehal. Kom alstublieft snel hierheen!’ De rechercheur klapte zijn mobiel dicht. ‘De turbinehal, Wilfred, meteen!’ Het begon allemaal met een geheimzinnige stick in een van de computers van de kerncentrale in Borssele. Maar vanaf het moment dat de rechercheurs Van Driel en Van Boxtel zich met deze mysterieuze zaak gaan bemoeien, volgen verschillende foutmeldingen elkaar op. En wat moet die drone daar boven de kerncentrale? Telkens als de sabotage in een bepaalde richting wijst, gooit een ander voorval hun hele theorie weer overhoop. De inspecteurs staan voor een schijnbaar onontwarbaar raadsel. Hebben al die incidenten eigenlijk wel met elkaar te maken? En vooral: wie is de aanstichter van dit alles?

www.gebrkoster.nl

5

&

IEL VAN DRXTEL VAN BO

Roelof den Ouden GEBR. KOSTER - BARNEVELD Serie: Van Driel & Van Boxtel

deel

RECHERCHEUR VAN DRIEL

Serie: Van Driel & Van Boxtel

&

IEL VAN DRXTEL VAN BO

aesed modiam sequidione atur aut quis iur reius dero quis con conseriam faccaer sperfer iandam verae con

RECHERCHEUR VAN DRIEL

3

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

de telefoon van Van Driel. Hij griste het ding uit zijn zak en nam op.

esequos eum rerum ne simporescit hitas dolendi officta temquam, quaerum sit utemos que laborem qui-

4

RECHERCHEUR VAN DRIEL EN DE SABOTAGE BIJ DE KERNCENTRALE

Verbluft staarden de rechercheurs de beveiliger aan. Op dat moment ging

EN DE BEDREIGDE NERTSENFOKKER

EN DE COCAÏNESMOKKEL

Roelof den Ouden

Serie: Van Driel & Van Boxtel deel 6

Vitasserrum hic tecti ipsapist ped ut ut prepuda epe-

www.gebrkoster.nl

3

EN DE SABOTAGE BIJ DE EN DE KERNCENTRALE BEDREIGDE NERTSENFOKKERIJ

ribus delesse quodipsam quati delitia nossum es nus

xxxxxxxxxx

RECHERCHEUR VAN DRIEL

EN DE GESTOLEN LAPTOPS

Roelof den Ouden

&

iel Van Drxtel Van Bo

RECHERCHEUR VAN DRIEL

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Serie: Van Driel & Van Boxtel deel 5

Serie: Van Driel & Van Boxtel deel 4

xxxxx

RECHERCHEUR VAN DRIEL RECHERCHEUR VAN DRIEL

EN DE SABOTAGE BIJ DE KERNCENTRALE

Serie: Van Driel & Van Boxtel deel 3

Intriges rond de Bijlmerramp

VAN DRIEL RECHERCHEURRECHERCHEUR VAN DRIEL

EN DE EN DE BEDREIGDE NERTSENFOKKERIJ COCAÏNESMOKKEL

Roelof den Ouden

EN DE SLUWE DIAMANTROOF

Roelof den Ouden

RECHERCHEUR VAN DRIEL RECHERCHEUR VAN DRIEL

Roelof den Ouden

RECHERCHEUR VAN DRIEL

Roelof den Ouden

Witte pakken

6

Roelof den Ouden Serie: Van Driel & Van Boxtel

9

Roelof den Ouden WITTE PAKKEN Intriges rond de Bijlmerramp. 238 blz. pb. € 14,90

Serie: Van Driel & Van Boxtel deel 8

EN DE RIVIERCRUISE EN HET COMPLOT ROND MET JUWELENJACHT DE BERGGONDEL Serie: Van Driel & Van Boxtel deel 9

EN DE RIVIERCRUISE MET JUWELENJACHT

DE DOCHTER VAN DE VEEHOUDER Elizabeth Wallbridge (1770-1801) leefde, toen zij nog jong was, voor de wereld, voor kleding en vrienden. Na het horen

Boxtel net zolang tot hij de onderste steen boven heeft. De uitkomst van zijn onderzoek verrast zowel de rechercheurs als de familie en is uiterst pijnlijk …

www.gebrkoster.nl

9

789463

701020

Serie: Van Driel & Van Boxtel

7

789463

niets anders op dan het hele personeel aan de tand te voelen. Of moet de dader onder de gasten gezocht worden …? Ook op deze reis wordt een van de gasten beroofd van haar juwelen. Dan begint de tijd te dringen. Want als het schip zijn volgende ligplaats aandoet, is de vogel natuurlijk gevlogen. Lukt het de rechercheurs de dief voor te zijn …?

www.gebrkoster.nl

8

9

700054

C. van Rijswijk

9

Roomse mensen proberen haar over te halen. Wendelmoet, kom terug naar de roomse kerk! Anders moet je sterven op de brandstapel … Nee, zegt Wendelmoet. Ik blijf bij mijn Heere en mijn God! Sluit haar op in een donker hol van kasteel Woerden, zegt de landvoogdes. Dan komt ze wel terug naar de roomse kerk. Maar Wendelmoet houdt vol: Ik blijf bij mijn Heere en mijn God! In dit boek lees je hoe de Heere Wendelmoet kracht geeft om staande te blijven. Ook als ze naar de brandstapel gebracht wordt …

9

gesprekken en haar brieven aan hem, waarin ze een rijk getuigenis van het werk Gods in haar leven mocht afleggen, inspireerden hem om haar levensverhaal op te schrijven.

Volgens eerdere uitgaven is het boekje in het verleden met veel zegen gelezen. Dit verhaal is bewerkt door B.J. Sleurink-Vermeulen.

Dirk

helpt de

9

789463

deel

701600

9

789463

789055

517435

Op heldere en duidelijke wijze vertelt C. van Rijswijk de bijbelse geschiedenis aan kinderen. De auteur blijft dicht bij de basis: Gods Woord. In elke vertelling worden Bijbelteksten geciteerd en krijgen de berijmde Psalmen aandacht. De serie bestaat uit vijf delen: drie delen over het Oude Testament en twee delen over het Nieuwe Testament. Dit deel bevat vertellingen vanaf de geboorteaankondiging van Johannes de Doper tot en met de zalving van de Heere Jezus door Maria. Ze kunnen voorgelezen worden aan kinderen vanaf ca 7 jaar. Vanaf 10 jaar kunnen kinderen deze zelf lezen. Uit een recensie in ‘De Wachter Sions’: Het kind wordt dichter bij Gods Woord gebracht. Hartelijk aanbevolen!

Uit de Bron

5

Op heldere en duidelijke wijze vertelt C. van Rijswijk de bijbelse geschiedenis aan kinderen. De auteur blijft dicht bij de basis: Gods Woord. In elke vertelling worden Bijbelteksten geciteerd en krijgen de berijmde Psalmen aandacht. De serie bestaat uit vijf delen: drie delen over het Oude Testament en twee delen over het Nieuwe Testament. Dit deel bevat vertellingen vanaf de intocht van de Heere Jezus te Jeruzalem tot aan de voorzegging van de jongste dag. Ze kunnen voorgelezen worden aan kinderen vanaf ca 7 jaar. Vanaf 10 jaar kunnen kinderen deze zelf lezen. Uit een recensie in ‘De Wachter Sions’: Het kind wordt dichter bij Gods Woord gebracht. Hartelijk aanbevolen!

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

www.gebrkoster.nl

517435

C. van Rijswijk

Uit de Bron Uit de Bron

4

789055

ds. L. Richmond DE DOCHTER VAN DE VEEHOUDER 92 blz. geb. € 12,90

Jan van Reenen DIRK HELPT DE BEVRIJDERS 138 blz. geb. € 9,95

C. van Rijswijk

Uit de Bron Uit de Bron

3

9

701617

Eline PloegSchellingerhout RACHEL DE GROENTE­ VERKOOPSTER Historisch verhaal. 90 blz. geb. € 15,90

Roelof den Ouden EN DE RIVIERCRUISE MET JUWELENJACHT (9) serie: Van Driel & Boxtel 200 blz. geb. € 11,50

C. van Rijswijk

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

9

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

Eline Ploeg – Schellingerhout

Uit de Bron

Uit een recensie in ‘De Wachter Sions’: Het kind wordt dichter bij Gods Woord gebracht. Hartelijk aanbevolen!

bevrijders

Rachel de groenteverkoopster

www.gebrkoster.nl

C. van Rijswijk

Op heldere en duidelijke wijze vertelt C. van Rijswijk de bijbelse geschiedenis aan kinderen. De auteur blijft dicht bij de basis: Gods Woord. In elke vertelling worden Bijbelteksten geciteerd en krijgen de berijmde Psalmen aandacht. De serie bestaat uit vijf delen: drie delen over het Oude Testament en twee delen over het Nieuwe Testament. Dit deel bevat vertellingen vanaf de wonderen te Gilgal tot en met Nehémia. Ze kunnen voorgelezen worden aan kinderen vanaf ca 7 jaar. Vanaf 10 jaar kunnen kinderen deze zelf lezen.

DE DOCHTER VAN DE VEEHOUDER

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Serie: Van Driel & Van Boxtel

C. van Rijswijk

de Bron Uit de Uit Bron

2

9

Om voor te lezen: vanaf 5 jaar. Om zelf te lezen: vanaf 7 jaar.

Roelof den Ouden

701020

C. van Rijswijk

www.gebrkoster.nl

8

&

IEL VAN DRXTEL VAN BO

Tijdens haar ziekte, waaraan ze op 31-jarige leeftijd overleed, bezocht ds. Richmond haar vaak en sprak veel met haar. Deze

Uit de Bron

Uit een recensie in ‘De Wachter Sions’: Het kind wordt dichter bij Gods Woord gebracht. Hartelijk aanbevolen!

789463

deel

De roomse priesters merken het. Ze brengen Wendelmoet naar Den Haag. Daar wordt ze opgesloten in de gevangenis.

Roelof den Ouden HET COMPLOT ROND DE BERG­GONDEL (8) serie: Van Driel & Boxtel 200 blz. geb. € 11,50

Uit de Bron

De meester van Honswijk

Op heldere en duidelijke wijze vertelt C. van Rijswijk de bijbelse geschiedenis aan kinderen. De auteur blijft dicht bij de basis: Gods Woord. In elke vertelling worden Bijbelteksten geciteerd en krijgen de berijmde Psalmen aandacht. De serie bestaat uit vijf delen: drie delen over het Oude Testament en twee delen over het Nieuwe Testament. Dit deel bevat vertellingen vanaf Eli tot en met de Sunamitische vrouw. Ze kunnen voorgelezen worden aan kinderen vanaf ca 7 jaar. Vanaf 10 jaar kunnen kinderen deze zelf lezen.

701020

Serie: Van Driel & Van Boxtel

Roelof den Ouden DE VERMISTE AUTOHANDELAAR (7) serie: Van Driel & Van Boxtel 200 blz. geb. € 11,50

De meester Uit de Bron van Honswijk

789463

Roelof den Ouden GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Rachel de groenteverkoopster Wendelmoet leest in een boekje van Maarten Luther. Ze weet wel: het mag niet van de roomse kerk. Toch leest Wendelmoet verder. De Heere werkt in haar hart!

Uit de Bron

LEESBOEKEN CATALOGUS 2022-2023

9

deel

&

IEL VAN DRXTEL VAN BO

door wie? Er zijn maar weinig aanknopingspunten en die er zijn, blijken niet naar de dief te leiden. Er zit

uitnodiging de begrafenis van haar zus leidde.

DE DOCHTER VAN DE VEEHOUDER

hulp in van zijn neef, particulier rechercheur Van Driel. Van Driel speurt samen met zijn collega Wilfred van

hem aan boord van de Golden Dream, waar de afgelopen tijd herhaaldelijk juwelen zijn gestolen. Maar

ds. L. Richmond

totaal. Ds. Richmond maakte kennis met haar toen hij op haar

Rachel de groenteverkoopster

hem gesmeed? Om daar achter te komen roept hij de

de dader te pakken hebben. Het rechercheduo Van Driel en Van Boxtel gaat in Arn-

Eline Ploeg – Schellingerhout

Dieter Berger kan zich niet aan de indruk onttrekken dat hier meer achter zit. Wie heeft een complot tegen

Roelof den OudenGEBR. KOSTER - BARNEVELD

at het over Johannes van Noort, de meester van swijk was vroeger een plaatsje bij Utrecht. Van r hoofd van een kleine, openbare school. Toen bekeerde, begonnen de moeilijkheden voor Noort! Vanaf dat moment kreeg de Bijbel de plaats op school en dat was voor een openbare verboden. Uiteindelijk werd meester Van Noort gesteld: de Bijbel de school uit, of ontslag. ak hij: “Ik wil liever sterven, dan de Bijbel uit eren!” verhuisde hij naar Benthuizen, de woonplaats d ds. Ledeboer, waar hij een aantal jaren later d stierf. e wijze beschrijft de heer Van Rijswijk de inolgen van de Schoolwet van 1806.

en meisjes vanaf ca. 10 jaar.

701020

halfjaar eerder was er ook al een ongeval bij een van zijn gondelbanen.

6

&

IEL VAN DRXTEL VAN BO

VAN HONSWIJK

En wel heel toevallig dat ook dit ongeluk zijn bedrijf treft, terwijl er legio gondelbanen in Lech zijn. Een

789463

ken tijdens een riviercruise, het kan niet mooier! Gratis vakantie. Van hem mag het heel lang duren voor ze

518777

Jan van Reenen

RECHERCHEUR VAN DRIEL

RECHERCHEUR VAN DRIEL

? En vooral: wie is de aanstichter van

van de gondelbaan, zich af. Elk jaar wordt de baan gekeurd en het onderhoud wordt altijd stipt uitgevoerd.

9

Wilfred van Boxtel is in de wolken! Een diefstal uitzoe-

EN HET COMPLOT ROND DE BERGGONDEL

bben al die incidenten eigenlijk wel

de gondel die daaronder hangt. Hoe is dit mogelijk, vraag Dieter Berger, de eigenaar

RECHERCHEUR VAN DRIEL

ende alarm opnieuw.

ne daar boven de kerncentrale?

rs staan voor een schijnbaar onont-

RECHERCHEUR VAN DRIEL

EN DE VERMISTE AUTOHANDELAAR

schikbare informatie op een rijtje.

en begin van een oplossing hebben,

tage in een bepaalde richting wijst,

oorval hun hele theorie weer over-

van de kabel en knalt met een niet te stuiten vaart op

EN HET COMPLOT ROND DE BERGGONDEL

Oostenrijk een bizar ongeluk. Een gondel raakt los

w aan vastknopen. Daarom schakelt

echerchebureau Dordrecht in.

etten de rechercheurs Van Driel en

789055

6

Roelof den Ouden DE SABOTAGE BIJ DE KERNCENTRALE (6) serie: Van Driel & Van Boxtel 200 blz. geb. € 11,50

Roelof den Ouden DE BEDREIGDE NERTSENFOKKERIJ (5) serie: Van Driel & Van Boxtel 195 blz. geb. € 11,50

van een preek van een vlootpredikant veranderde haar leven Op een mooie nazomerochtend gebeurt er in Lech in

na de andere laat zich horen in de

rssele. De directeur, de heer Van Pet-

BARNEVELD

RECHERCHEURRECHERCHEUR VAN DRIELVAN DRIEL

Roelof den Ouden DE COCAÏNE­ SMOKKEL (4) serie: Van Driel & Van Boxtel 213 blz. geb. € 11,50

ds. L. Richmond

n Boxtel deel 6

EN HET COMPLOT ROND EN DE VERMISTE DE BERGGONDEL AUTOHANDELAAR

Roelof den Ouden

DE VERMISTE OHANDELAAR

Roelof den Ouden

VAN DRIEL RECHERCHEURRECHERCHEUR VAN DRIEL

Roelof den Ouden

RCHEUR VAN DRIEL

Roelof den Ouden DE SLUWE DIAMANT­ROOF (3) serie: Van Driel & Van Boxtel 205 blz. geb. € 11,50

Roelof den Ouden HET MYSTERIE VAN DE ABDIJ (1) serie: Van Driel & Van Boxtel 200 blz. geb. € 11,50

deel

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

C. van Rijswijk

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

- BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

C. van Rijswijk DE MEESTER VAN HONSWIJK Over de Schoolwet van 1806. 63 blz. geb. € 6,95

C. van Rijswijk UIT DE BRON (2) Bijbelse geschiedenis. 399 blz. geb. € 24,50

C. van Rijswijk UIT DE BRON (3) Bijbelse geschiedenis. 421 blz. geb. € 24,50

C. van Rijswijk UIT DE BRON (4) Bijbelse geschiedenis. 394 blz. geb. € 24,50

C. van Rijswijk UIT DE BRON (5) Bijbelse geschiedenis. 405 blz. geb. € 24,50

789463

701150

De man met

Leven en werk van Willem Farel Een jonge durfal in de Franse bergen. Een ijverige student in Parijs. De dominee die Johannes Calvijn ertoe dwong in Genève te komen werken. Een– man die zijn leven op het spel zette voor het Evangelie … Wie is hij? Samen met doctor Faber, zijn grote vriend en voorbeeld, ontdekt hij: “Er is maar één heilige op aarde geweest: Jezus Christus.” De vrienden zetten zich ervoor in dat iedereen de Bijbel zelf kan lezen om de boodschap van het Evangelie te ontdekken. Diverse keren moet meester Farel vluchten voor zijn leven. Hij steekt de grens over naar Zwitserland. Via Bern en Neuchâtel komt meester Farel in Genève terecht. Wat is hij blij wanneer hij hulp krijgt van Johannes Calvijn bij het onvoorstelbaar zware werk in deze stad. Zijn tomeloze inzet wekt ontzag bij iedereen die naar Gods Woord wil luisteren. Tot op hoge leeftijd reist en preekt meester Farel, zonder terug te deinzen voor risico’s. Gods Woord is hem alles waard. Willem Farel, een man die veel heeft mogen betekenen voor de Reformatie in Europa.

De man met

de rode baard

De man met de rode baard

64

9

518920

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

9

517053

C. van Rijswijk DE GROTE OPDRACHT Zacharias Ursinus en Caspar Olivianus. 48 blz. geb. € 11,90

In dit boek wordt op een boeiende en leerzame manier beschreven wat een ontelbare moeilijkheden er te overwinnen waren, voordat Groningen in 1594 bevrijd kon worden.

De held

de rode baard van het noorden

C. van Rijswijk

700733

De verovering van de noordelijke stad had tot gevolg dat er een eind kwam aan de plundertochten en ongekende wreedheden die door de Spaanse soldaten werden begaan. De hervorming won steeds meer terrein en ‘Groningen en de Ommelanden’ kon als zevende provincie bij ‘De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’ (1581-1795) worden gevoegd. Daarna kon de strijd tegen Spanje gezamenlijk worden voortgezet en werd in 1648 de Vrede van Munster gesloten.

De held van het noorden

789463

C. van Rijswijk HERAUT VAN HET KRUIS Johannes Calvijn. 52 blz. geb. € 11,90

789055

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk

Gedoold op bergen en in spelonken

9

9

701150

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Gedoold

op bergen en in spelonken

AVI E5

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

789463

Kan een jong lid van een roversbende in Zuid-Schotland dominee worden? De Heere maakte John Welsh tot een verloren zoon en tot een man van veel gebed. Maar dan gaat hij psalm 34 ervaren: veel ellende, kruis en verdriet overkomt de rechtvaardigen. Paarden die gedood worden, een ruwe gemeente vol vechtersbazen, spot en bedrog, gevangenis en ballingschap – de Heere gaat bijzondere wegen met Zijn knecht en redt hem keer op keer. Ook zijn kleinzoon mag een dappere prediker worden. Eens arresteert hij op een bijzondere manier een vijandige edelman. Tientallen jaren is hij veldprediker. Totdat de voortgejaagde covenanter mag gaan rusten van zijn werk. Liggend in zijn graf, naast dat van zijn grootvader. Psalm 34 is echt waar: ‘De HEERE verlost de ziel Zijner knechten.’

De grote opdracht

AVI E5

9

C. van Rijswijk

Modis eniet, con pro exerferovit, ut omnimus tiorrunt pa dolorpos alicabo. Oribus dollaborro quo offictatatis consedita nonem re dolorrorepre ped mod qui culparum la qui quibus, sum quiberum velibea de prati ommolut eos aut eum aperum etur sundi cum exerum vendam, vellupis eatibus es cus adit lias et quae rem. Everum aliquia tempell ibusantior rataqui tecum is eliquod modia simporat.

Gedoold op bergen en in spelonken

C. van Rijswijk

Heraut van het kruis

Het leerboek is ook een troostboek. Het wijst elk mens op de ware troost in leven en sterven. Het boekje wordt over de hele wereld bekend. Het wordt de Heidelbergse Catechismus genoemd.

Voorgoed afscheid

Voorgoed afscheid

Twee wijze mannen uit Heidelberg krijgen een opdracht van graaf Frederik de Derde. Het zijn Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus. Zij moeten een boek schrijven waarin de leer van Gods Woord in het kort wordt uitgelegd. Het wordt een leerboek. Wat is graaf Frederik blij als het leerboek klaar is. Hij schrijft aan zijn vrienden: ‘Ik hoop dat de Heere het voor jong en oud zegent.’

gebrkoster.nl

KOSTER - BARNEVELD

Sed ut fuga. Et omniendere omnis in parunte simus nonet mi, idelenia consequia demquiam, et illabor eperfernat vel ma apiendis a num venectia quuntia iduciissimus moloresto corrum et aut ut ligni od quistio renihitat min etur?

De grote opdracht

Heraut van het kruis

Kropveld was het jongste kind uit een Joods gezin van elf en. Als kind al wilde hij op school de naam van Jezus niet Jezus was immers niet de ware messias, maar een verleiet over de Duitse grens ging hij in een winkel werken. Daar hij in aanraking met christenen en hij ging boeken lezen ude schrijvers’ zoals van Salomon Duijtsch (een bekeerde van Bunyan (de Christenreis) en het vragenboekje van ds. broek. Ook las hij in het Nieuwe Testament. Dat werd het tot zijn bekering. n duur kreeg hij het verlangen om predikant te worden. eft zeven gemeenten gediend. Veel Joden die overgingen christendom konden met hun vragen bij hem terecht. Op e leeftijd van ruim tachtig jaar ging hij naar het Vaderhuis.

Voorgoed afscheid

De grote opdracht

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

aut van het kruis

De verovering van Groningen in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) is niet zo bekend. Veel bekender is de inname van Den Briel in 1572. Of de moord op prins Willem van Oranje in 1584. Toch is ‘De reductie van Groningen van 1594’ van groot belang geweest. Naast anderen was hierin vooral stadhouder Willem Lodewijk (1560-1620) van grote betekenis.

C. van Rijswijk

De held van het noorden

789055

C. van Rijswijk set UIT DE BRON beperkt leverbaar Bijbelse geschiedenis (5 dln.) 2014 blz. geb. € 99,00

C. van Rijswijk

9

789463

789463

701631

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

700153

C. van Rijswijk VOORGOED AFSCHEID Eliëzer Kropveld. 55 blz. geb. € 11,90

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789463

9

789055

517152

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

701631

C. van Rijswijk GEDOOLD OP BERGEN EN IN SPELONKEN John Welsh. 75 blz. geb. € 12,90

C. van Rijswijk DE HELD VAN HET NOORDEN Stadhouder Willem Lodewijk. 136 blz. geb. € 9,95

C. van Rijswijk DE MAN MET DE RODE BAARD Willem Farel. 135 blz. geb. € 9,90


In de

voorhoede grote Leidsman Luthers

Het leven van Maarten Luther (1483-1546)

789463

Leendert (of Eliazer) van Praag was een Amsterdamse Jood die met zijn vrouw en vier kinderen in Rotterdam woonde. Na zijn bekering ging hij van de synagoge over naar de christelijke kerk. Vooral na zijn doop werd hem het leven moeilijk gemaakt. Zelfs zijn familie keerde zich tegen hem. Het werd zo erg dat hij in de zomernacht van 24 juni 1907 zijn vrouw en kinderen om het geloof vaarwel moest zeggen. Ondanks de talrijke moeilijkheden die hem overkwamen, mocht hij in Gods kracht staande blijven.

In dit boek beschrijft de auteur op eenvoudige wijze het leven van de grote reformator Maarten Luther. Op duidelijke wijze komt Gods genade naar voren in het leven en werk van Maarten Luther.

Leendert heeft deze indrukwekkende belevenissen beschreven als ondergedoken Jood in de Tweede Wereldoorlog. Hij mocht de oorlog overleven en stierf in 1956 op 79-jarige leeftijd. Door het geloof mocht hij in praktijk brengen: Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig (Matth. 10:37).

Veilig op de rots

Eliazer, een ware Israëliet

9

Eliazer,

grote Leidsman een ware Israëliet

Luthers grote Leidsman

In de voorhoede

Het is 31 oktober 1517. Tegen de middag loopt Maarten Luther naar de Slotkerk. Hij stapt het hek door en staat even later voor de eiken deur. Hij haalt een grote papieren rol tevoorschijn. Hoor, hamerslagen dreunen! Luther timmert er flink op los. Het is net of hij de mensen wakker wil maken. Want het is zo ontzettend belangrijk wat er op de papieren rol geschreven staat. Ziezo, Luther is klaar. Nu maar wachten tot morgen. Misschien zal het lukken …

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

STER - BARNEVELD

Luthers

C. van Rijswijk

xxxxxx xxxxxx

C. van Rijswijk

In de

voorhoede

C. van Rijswijk

eft deze indrukwekkende belevenissen als ondergedoken Jood in de Tweede og. Hij mocht de oorlog overleven en stierf 9-jarige leeftijd. Door het geloof mocht jk brengen: Die vader of moeder liefheeft s Mijns niet waardig (Matth. 10:37).

C. van Rijswijk

Eliazer, een ware Israëliet

f Eliazer) van Praag was een se Jood die met zijn vrouw en vier Rotterdam woonde. Na zijn bekering de synagoge over naar de christelijke l na zijn doop werd hem het leven maakt. Zelfs zijn familie keerde zich tegen erd zo erg dat hij in de zomernacht van 7 zijn vrouw en kinderen om het geloof est zeggen. e talrijke moeilijkheden die hem n, mocht hij in Gods kracht staande

Eliazer, een ware Israëliet

C. van Rijswijk

azer,

ware Israëliet

www.gebrkoster.nl

DE JONGE MARTELAAR

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

700160

C. van Rijswijk

9

789463

9

789055

512348

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

9

789463

700160

C. van Rijswijk

9

700160

C. van Rijswijk ELIAZER, EEN WARE ISRAËLIET beperkt leverbaar Leendert van Praag. 99 blz. geb. € 9,90

C. van Rijswijk DE JONGE MARTELAAR George Wishart. 60 blz. geb. € 7,95

C. van Rijswijk IN DE VOORHOEDE Marnix van St. Aldegonde. 175 blz. geb. € 12.50

C. van Rijswijk LUTHERS GROTE LEIDSMAN Maarten Luther. 128 blz. geb. € 9,90

De fonteinserie 12+ De fonteinserie 12+

De fonteinserie 12+

De fonteinserie 12+ De fonteinserie 12+

Het leven van Jona

en hoe hij zichzelf uiteindelijk in verzoeking bracht. Toch had Lot een nieuw hart van de Heere gekregen. Op een wonderlijke manier zorgde Hij voor Lot en ook zijn zonden werden hem om Jezus’ wil vergeven.

Het leven van Jona

De profeet Jona krijgt een wonderlijke opdracht. Hij moet naar

Jona, de gelukkige verliezer

Jezus’ wil vergeven.

uitgelegd waarom Lot met Abram uit Ur der Chaldeeën vertrok

Lot, de neef van Abraham

Lot een nieuw hart van de Heere gekregen. Op een wonderlijke manier zorgde Hij voor Lot en ook zijn zonden werden hem om

Eenvoudige Bijbeluitleg

het heidense Ninevé, maar dat wil hij niet. Hij probeert om over het water te vluchten, maar wordt door de Heere onder water teruggebracht. Dan gaat Jona alsnog naar Ninevé en de inwoners van de stad geloven Gods boodschap. Ze vernederen zich op Jona’s preek voor het aangezicht van de Heere. Als de oordelen uitblijven, is Jona teleurgesteld en boos. Zó boos, dat hij liever wil sterven dan leven… Het boek Jona laat zien dat ook Gods kinderen in zichzelf zondig zijn en blijven, maar dat Gods onbezweken trouw nooit hun val zal gedogen.

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

OS Lot de neef van Abraham.indd 1

De fonteinserie De fonteinserie 12+ 12+

Eenvoudige Bijbeluitleg

EenvoudigeEenvoudige Bijbeluitleg Bijbeluitleg

De fonteinserie 12+

Het leven van Nehémia

Het leven van Nehémia

De tien plagen in Egypte

de Rode Zee van Jezus’ bloed, hemelse Kanaän. twee soorten mensen blijkt in

taak als schenker weer op zich te nemen. Niet lang daarna moet hij opnieuw naar Jeruzalem, omdat het volk zich vermengt met de Moabieten en de Ammonieten. Dan verdrijft hij ook de goddeloze Tobía die inmiddels in het voorhof van de tempel woont. Uit deze niet zo bekende geschiedenis blijkt duidelijk dat de Heere altijd aan Zijn kinderen denkt en dat het in de moeilijk-

www.gebrkoster.nl

ijn weg door vele , zo zegt hij: “Mijn an!”

grijkste elementen chrijving eenvoudig onge én oudere le-

God is een Toevlucht voor de Zijnen; Hun sterkt’, als zij door droefheid kwijnen; Zij werden steeds Zijn hulp gewaar In zielsbenauwdheid, in gevaar.

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

9

789055

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk

518210

C. van Rijswijk VERLOST UIT DE IJZEROVEN (8) serie: Fonteinserie De tien plagen in Egypte. 180 blz. geb. € 11,50

9

789055

9

789055

519835

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

518593

C. van Rijswijk DE BIDDENDE BOUWER (9) serie: Fonteinserie Het leven van Nehémia. 130 blz. geb. € 11,50

9

C. van Rijswijk HET IS VOLBRACHT (10) serie: Fonteinserie De zeven kruis­ woorden. 122 blz. geb. € 11,50

789055

9

519835

C. van Rijswijk LESSEN VAN DE GROTE MEESTER (11) serie: Fonteinserie Gelijkenissen van de Heere Jezus. 115 blz. geb. € 11,50

789463

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

700313

C. van Rijswijk DE MAN NAAR GODS HART (12) serie: Fonteinserie Het leven van David. 152 blz. geb. € 11,50

Menora - serie

789463

C. van Rijswijk

701013

9

789463

701013

C. van Rijswijk ZIJ WERDEN STEEDS ZIJN HULP GEWAAR Verhalenbundel. 88 blz. geb. € 9,90

Menora - serie

De strijd van de arme wever

De rusteloze reiziger

Het leven van George Whitefield

Het leven van John Warburton

C. van Rijswijk

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

De rusteloze reiziger Het leven van George Whitefield

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

Als jongen leest en speelt George Whitefield veel toneelstukken. Hij spijbelt vaak om te oefenen voor zijn optredens. Maar als hij op een keer weer een boek met een toneelstuk opent, is het net of God het hem verbiedt. Dan zegt hij voor altijd het toneel vaarwel. Hij leest voortaan alleen nog maar godsdienstige boeken, bidt veel en bezoekt arme mensen. Op die manier probeert hij te leven zoals de Heere het wil. Er komt een grote verandering in zijn leven en hij wordt evangelist. Rusteloos en onvermoeibaar brengt hij het Evangelie waar zich de gelegenheid maar voordoet. Hij bezoekt bijvoorbeeld in totaal zeven keer de Verenigde Staten, maakt vijftien reizen naar Schotland en gaat twee keer naar Ierland. Hij is een van de eersten die het Evangelie aan zwarte slaven brengt en een tehuis voor hun weeskinderen sticht.

De rusteloze reiziger

rton

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk

De strijd van de arme wever

armE wEvEr

arme, pasgetrouwnieuwsgierigheid in oor het Woord geeilijke periode voor eere bukken of toch eer oppakken? er niet los en leidt e Heere Jezus. De roept John tot het

Met gespreksvragen!

Met gespreksvragen!

LD

RNEVELD

Op een eenvoudige en toegankelijke manier wordt een aantal gelijkenissen van de Heere Jezus uitgelegd.

ste omstandigheden waar blijft: ‘De Heere bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israëls verdrevenen’ (Ps. 147:2). www.gebrkoster.nl

Zij werden steeds Zijn hulp gewaar

Zij werden steeds Zijn hulp gewaar

st. Dan verlaten zij het Egypte

muren worden in korte tijd hersteld en plechtig ingewijd. Als zijn werk klaar is, keert Nehémia terug naar Assyrië om zijn

De verhalen in deze bundel getuigen van de wonderlijke wegen die de Heere met Zijn kinderen gaat. Niet alleen ten aanzien van het dagelijkse leven, maar ook hoe Hij hun geestelijke lessen leert. Zo lezen we bijvoorbeeld over schipper Torial Joss die in de kerk van dominee George Whitefield preekte. En over John Brown, een martelaar uit de tijd van de Hervorming. Of over het beproefde maar niet beschaamde geloof van dominee August Hermann Francke, en over het moedige getuigenis van bisschop Chrysostomus. Hoe verschillend de ervaringen van Gods volk ook zijn, allen mochten ervaren wat we zingen in Psalm 46 vers 1:

De man naar Gods hart Het leven van David

David, de man naar Gods hart, werd uit nijd en afgunst meer dan tien jaar lang achtervolgd door zijn schoonvader Saul die hem telkens probeerde te doden. De reden daarvoor was dat David eer en liefde van zijn volk verworven had na het verslaan van reus Goliath. Die donkere jaren hebben hem gevormd tot de man zoals wij die kennen vanuit de bijbelse geschiedenis. De man van de oorlogen des Heeren kende een teer gebedsleven. Gedurig vroeg hij naar Gods wil. Dat blijkt wel uit de vele psalmen die hij heeft nagelaten. De Bijbel verzwijgt echter ook zijn zonden en gebreken niet. David was in zijn vernedering en uiteindelijke verhoging een type van Christus, Israëls grote Koning, Die door lijden tot heerlijkheid kwam.

De man naar Gods hart

oor God.

is, dat is mogelijk bij de Heere.

e wint Hij onwillige en vijandige

veel tegenstand van de vijanden Sanballat en Tobía, maar de

Eenvoudige Bijbeluitleg

Het leven van David

Lessen van de grote Meester

verzet tegen de Heere en Zijn

n van nature leeft. Van onszelf

ning Arthahsasta. Hij krijgt van de koning de opdracht om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Daarbij ondervindt hij

ZIJ WERDEN STEEDS ZIJN HULP GEWAAR

Gelijkenissen van de Heere Jezus

De biddende bouwer

volk op de tien plagen die over

Verlost uit de ijzeroven

kende geschiedenis in de Bijbel.

dende Kerk op aarde.

weggevoerden is Nehémia, een schenker aan het hof van ko-

De fonteinserie 12+

Eenvoudige Bijbeluitleg Eenvoudige Bijbeluitleg

man LessenDe van naar Gods hart de grote Meester

Gelijkenissen van de Heere Jezus

Er staan in de Bijbel veel gelijkenissen. Sommige zijn zelfs heel bekend. Een gelijkenis is een verhaal dat over het dagelijks leven gaat. Aan de hand van gewone voorbeelden laat de Heere Jezus zien hoe het toegaat in het geestelijk leven. De mensen begrepen wel de gewone, natuurlijke beelden uit het dagelijks leven die Hij gebruikte, maar niet de geestelijke inhoud ervan. Alleen aan Zijn discipelen legde Hij de diepere betekenis uit van Zijn verhaal. De Heere Jezus had met de gelijkenissen twee bedoelingen. Het was tot een zegen of tot een vloek. Zo is het uiteindelijk met iedere preek en met elke kerkdienst. We zijn óf door genade hoorders die de geestelijke lessen uit de gelijkenissen mogen verstaan óf we blijven door het rechtvaardige oordeel van God doorleven in onze vijandige doodstaat.

Het tienstammenrijk is weggevoerd naar Assyrië. Een van de

lieten in Egypte én hun bevrij-

De fonteinserie 12+ De fonteinserie 12+

Eenvoudige Bijbeluitleg

Lessen van de grote Meester

C. van Rijswijk JONA, DE GELUKKIGE VERLIEZER (7) serie: Fonteinserie Het leven van Jona. 115 blz. geb. € 8,50

C. van Rijswijk SIMSON, DE LAATSTE RICHTER (6) serie: Fonteinserie Het leven van Simson. 120 blz. geb. € 8,50 C. van Rijswijk

De biddende bouwer

C. van Rijswijk

Deuit biddende Verlost bouwer de ijzeroven

C. van Rijswijk LOT, DE NEEF VAN ABRAHAM (5) serie: Fonteinserie Het leven van Lot. 116 blz. geb. € 8,50

De fonteinserie 12+

Eenvoudige Bijbeluitleg

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

it ven

C. van Rijswijk VLUCHTEND NAAR DE VEILIGE VRIJSTAD (4) serie: Fonteinserie De vrijsteden. 154 blz. geb. € 9,50

C. van Rijswijk

fonteinserie 12+

C. van Rijswijk HET SCHATHUIS VAN DE KONING (3) serie: Fonteinserie De tabernakeldienst. 124 blz. geb. € 8,50

30-08-13 09:33

LEESBOEKEN CATALOGUS 2022-2023

C. van Rijswijk TOTDAT SILO KOMT (2) serie: Fonteinserie Jakobs zegeningen. 95 blz. geb. € 8,50

Jona, de gelukkige verliezer

Het leven van Simson

Lots leven is één lange zwerftocht geweest. In dit boekje wordt

Lot, de neef van Abraham

en hoe hij zichzelf uiteindelijk in verzoeking bracht. Toch had

De fonteinserie 12+

Eenvoudige Bijbeluitleg Eenvoudige Bijbeluitleg

Het leven van Lot

Lots leven is één lange zwerftocht geweest. In dit boekje wordt uitgelegd waarom Lot met Abram uit Ur der Chaldeeën vertrok

C. van Rijswijk DE HEERE IS MIJN HERDER (1) serie: Fonteinserie Psalm 23. 123 blz. geb. € 8,50

Jona, de Simson, gelukkige verliezer de laatste richter

Over het leven van Lot

Over het leven van Lot

700740

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

Lot, de neef Lot, de neef van Abraham van Abraham

C. van Rijswijk

Eenvoudige Bijbeluitleg Eenvoudige Bijbeluitleg

Eenvoudige Bijbeluitleg

Lot, de neef van Abraham

789463

C. van Rijswijk VEILIG OP DE ROTS Thomas Hog. 79 blz. geb. € 9,90

C. van Rijswijk

05-07-10 14:14

C. van Rijswijk DE STRIJD VAN DE ARME WEVER serie: Menora John Warburton. 118 blz. geb. € 8,50

C. van Rijswijk EEN TROOSTER IN NOOD serie: Menora Een verhaal uit de tijd van de Franse Revolutie. 104 blz. geb. € 8,50

C. van Rijswijk DE MOLENAAR VAN LEWES serie: Menora Eli Ashdown. 122 blz. geb. € 8,50

C. van Rijswijk DE DOKTER VAN BETHELSDORP serie: Menora Johannes van der Kemp. 144 blz. geb. € 8,50

C. van Rijswijk DE RUSTELOZE REIZIGER serie: Menora George Whitefield. 122 blz. geb. € 8,50

C. van Rijswijk EEN ONVERSCHROKKEN HAGENPREKER serie: Menora Franciscus Junius. 70 blz. geb. € 8,50

65


je is het eerste deeltje van de serie: “Op weg t vaderhuis”. Het is de bedoeling dat in deze rschillende deeltjes verschijnen over personen erkgeschiedenis. gebruikt worden als voorleesboekje voor kindef ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen het zen.

Maarten wijst de weg

HET GEHEIM VAN GUIDO (deel 5) C. van Rijswijk

Guido werkt heel hard. Hij preekt en hij schrijft. Vooral heeft hij het erg druk met een boekje. Bijna niemand weet, dat hij zo’n mooi boekje schrijft. Hij doet het in het geheim. Het is het geheim van Guido! Dit is het vijfde deeltje van de serie: “Op weg naar het vaderhuis”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

AVI 5

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

ISBN 90-71420-71-X

ISBN 978-90-5551-014-6

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 1

OSTER-BARNEVELD

Dit is het elfde deeltje van de serie: Op weg naar het Vaderhuis. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

JAN DE BAKKER (deel 12) C. van Rijswijk

Het is nacht. Ie-der-een slaapt. Nee, toch niet ie-der-een. En-ke-le die-na-ren van de slotheer ver-la-ten het kasteel. Met een bootje varen ze tot dichtbij het huisje van Jan. Dan sluipen ze door een paar duis-te-re straten…

Jan de Bakker

WILLIAM DE KOLENDRAGER (deel 13) C. van Rijswijk

”Moeder, ik heb zo’n honger”, klaagt de jongen als hij bin-nen-komt. Moeder schijnt hem echter niet te horen. ”Wil-li-am, je komt net op tijd. Kom, mee naar het bos!” Even later slentert de jongen achter moeder aan. ”Wat loopt u hard”, zegt hij. Maar ook dat hoort de arme werkvrouw niet.

Dit is het twaalfde deeltje van de serie: ”Op weg naar het Vaderhuis”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

Dit is het dertiende deeltje van de serie: ”Op weg naar het Vaderhuis”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

AVI 6 / AVI M5

William de kolendrager WILLIAM THE COAL-HEAVER C. van Rijswijk

“Mother, I am so hungry”, the little boy complains when he comes in. It seems as if mother does not hear him. “William, you have come right on time. Come with me to the forest!” A minute later the boy strolls after his mother. “You are going so fast”, he says. But the poor, hard working woman does not hear that either. All the books in the series: On The Way to the Father’s House are true and independent stories written by C. van Rijswijk about important people in Church History. In order to promote language proficiency an audio CD of these English books, is also available. Easy for parents and children!

William the Coal-heaver

AVI 5

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

AVI 6 / AVI M5

C. van Rijswijk

R. KOSTER-BARNEVELD

Augustinus wil wijs worden

WILLIAM THE COAL-HEAVER

Een en een is twee. Twee en twee is vier. De korte regels dreunen door de klas. De regels moeten precies gelijk op-ge-zegd worden. O wee, wie niet oplet. Voor de klas staat de meester. In zijn hand heeft hij een zweep ...

C. van Rijswijk JAN, DE MANDENMAKER VAN ALKMAAR (7) Jan Arents 46 blz. geb. € 7,95

C. van Rijswijk HET GEHEIM VAN GUIDO (5) Guido de Brès 48 blz. geb. € 7,95

WILLIAM DE KOLENDRAGER

AUGUSTINUS WIL WIJS WORDEN (deel 11) C. van Rijswijk

C. van Rijswijk MEESTER HUS IS DAPPER (4) Johannes Hus. 46 blz. geb. € 7,95

JAN DE BAKKER

Petrus en de vrome vorst

7 / AVI E5

C. van Rijswijk

ISBN 978-90-5551-168-6

C. van Rijswijk

www.gebrkoster.nl

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 9 GEBR. KOSTER-BARNEVELD

sl.indd 1

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 11 KOSTER-BARNEVELD GEBR.

Series: On The Way to the Father’s House

KOSTER-BARNEVELD Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel GEBR. 13

KOSTER-BARNEVELD Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel GEBR. 12

12-03-2008 13:51:37

C. van Rijswijk DE BEROEMDE KETELLAPPER (10) John Bunyan. 45 blz. geb. € 7,95

Een knecht van de grote Koning

Frits krijgt toch een plaats

Over twee weken hoopt John Newton jarig te zijn. Dan wordt hij zeven. Zijn moeder zal hem dan nog meer gaan leren. Want ze wil graag dat hij do-mi-nee wordt. Maar dan moet hij heel veel leren.

Wat zijn er veel mensen naar de kerk ge-ko-men! En wat is do-mi-nee Kohl-brug-ge blij! Hij dankt vooral de Heere. Hij heeft zijn gebed verhoord. Hij is nu do-mi-nee in een grote nieuwe kerk. De Heere gaf hem die plaats!

Dit is het zestiende deeltje van de serie: “Op weg naar het vaderhuis”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

Dit is het vijftiende deeltje van de serie: ”Op weg naar het Vaderhuis”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca. 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

AVI 5

AVI 6

C. van Rijswijk WILLIAM THE COAL-HEAVER series: On the Way to the Father’s House. 44 blz. geb. € 9,95 INCL. LUISTERBOEK

C. van Rijswijk WILLIAM DE KOLENDRAGER (13) William Huntington. 48 blz. geb. € 7,95

C. van Rijswijk JAN DE BAKKER (12) Jan de Bakker. 45 blz. geb. € 7,95

C. van Rijswijk AUGUSTINUS WIL WIJS WORDEN (11) Aurelius Augustinus. 45 blz. geb. € 7,95

JOHN HOORT GODS STEM IN DE STORM (deel 16) C. van Rijswijk

FRITS KRIJGT TOCH EEN PLAATS (deel 15) C. van Rijswijk

12-03-2008 11:02:11

John hoort Gods stem in de storm

JOSEPH EN HET RIJKE MEISJE C. van Rijswijk

Joseph Philpot kan heel goed leren. Zijn vader is do-mi-nee en hij hoopt dat zijn zoon ook do-mi-nee wordt. Als Joseph aan de ho-ge-school studeert, ontmoet hij een rijke man. Die vraagt of hij naar Ierland wil komen, om zijn zoons les te geven. In Ierland wacht Joseph een grote te-leur-stel-ling. Maar daar gebeurt ook een groot wonder! De Heere geeft Joseph een nieuw hart. Als hij weer in Engeland is, mag hij veertig jaar in Gods Kerk dienen.

Joseph en het rijke meisje

Joseph en het rijke meisje

C. van Rijswijk PETRUS EN DE VROME VORST (9) Petrus Datheen. 45 blz. geb. € 7,95

JOHN HOORT GODS STEM IN DE STORM

eertiende deeltje van de serie: Op weg naar huis. In deze serie verschijnen verschillende er personen uit de Kerkgeschiedenis. ebruikt worden als voorleesboekje voor kindeca. 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen ezen.

EEN KNECHT VAN DE GROTE KONING

LEESBOEKEN CATALOGUS 2022-2023

Omslag Jan de Bakker.indd 1

CHT VAN DE GROTE KONING (deel 14) swijk

VI M5

C. van Rijswijk JOHN IS NIET BANG (3) John Knox 46 blz. geb. € 7,95

C. van Rijswijk JIJ MOET HELPEN, JOHAN! (2) Johannes Calvijn. 45 blz. geb. € 7,95

AUGUSTINUS WIL WIJS WORDEN

het negende deeltje van de serie: ”Op weg naar Vaderhuis”. Het is de bedoeling dat in deze serie chillende deeltjes verschijnen over personen uit de geschiedenis. kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kindeanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen het al lezen.

PETRUS EN DE VROME VORST

r staan twee mensen een grote deur. r moeten we zijn, jongen.” stem van vader klinkt zacht ook wat ver-drie-tig. er kijkt zijn er eens aan. nu zal het n ge-beu-ren.

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 5

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

C. van Rijswijk MAARTEN WIJST DE WEG (1) Maarten Luther. 46 blz. geb. € 7,95

RUS EN DE VROME VORST (deel 9) an Rijswijk

cht. n slaapt. hoort de felle wind. at er een deur open. stapt het duister in. -mi-nee Le-de-boer. e maakte hem wakker. op reis. weet niet waarheen …

Het geheim van Guido

HET GEHEIM VAN GUIDO

is het koud en donker. pen er jongens op de straat. n van huis tot huis. e wat ze doen? aar eens. en bij de deur. deur gaat open. gen ze eten. zijn ze blij.

Maarten wijst de weg

EN WIJST DE WEG Rijswijk

Dit is het drieëntwintigste deeltje van de serie: “Op weg naar het Vaderhuis”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

AVI 6 / AVI M5

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 14

UITGEVERIJ/BOEKHANDEL GEBR. KOSTER-BARNEVELD

Izak Levinsohn kan goed leren. Zijn vader en moeder hopen dat hij later rabbi wordt. Maar het gaat anders. Izak voelt dat hij een zondig hart heeft. Hij gaat op zoek naar vrede, échte vrede. Het wordt een lange zwerftocht. Maar de Vredevorst wijst hem de weg. Dit is het zevenentwintigste deeltje van de serie: Op weg naar het Vaderhuis. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

AVI M5

Izaks zoektocht naar de Vredevorst

John Kershaw wil niet naar de kerk. Hij is liever bij zijn vrienden. De kerk is hem te saai. Op een zondag gebeurt het wonder. De Heere spreekt tot John. Hij heeft vanaf die tijd geen rust meer. Veel vraagt hij aan de Heere om een nieuw hart. Hij weet niet hoe het verder moet. Maar de Heere laat hem niet in de steek. Op een won-der-lij-ke manier wordt John do-mi-nee. Hij mag meer dan vijftig jaar preken. Dit is het zesentwintigste deeltje van de serie: Op weg naar het Vaderhuis. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

VI M5

Thomas vlucht naar 'de nieuwe wereld'

JOHN, DE WIJZE VRIEND VAN DE JODEN C. van Rijswijk

Vader Duncan is blij. Er is een jongen ge-bo-ren. Hij heet John. Die kan mij later fijn helpen, denkt vader. Vader is een arme schoen-ma-ker. Maar het gaat anders. John kan heel goed leren. Hij wordt do-mi-nee en later zen-de-ling bij het Joodse volk. Zijn werk wordt door de Heere rijk gezegend.

Dit is het negenentwintigste deeltje van de serie: Op weg naar het Vaderhuis. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

John, de wijze vriend van de Joden

JACOB VREEST HET VUUR C. van Rijswijk

Jacob Semon is een vriend van Maarten Luther, de grote ketter. Steeds meer mensen gaan bij hem naar de kerk. Maar de priesters zijn boos. Ze zeggen: ‘Jacob bedriegt het volk.’ Hij moet gestraft worden. Dit is het dertigste deeltje van de serie: Op weg naar het Vaderhuis. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

Jacob vreest het vuur

ONTSNAPT AAN DE VUURDOOD C. van Rijswijk

Merula is pastoor van Heenvliet. Er zijn mensen die een hekel aan de pastoor hebben. ‘Hij is een echte ketter,’ zeggen ze boos. Dat komt omdat Merula gelooft dat alleen Jezus een mens kan redden van de dood. Hij is het eens met Maarten Luther. De meeste mensen houden veel van Merula. Omdat hij zo goed is voor arme mensen. Daarom durft Johan, de heer van Heenvliet, hem niet op te sluiten. Hij maakt samen met zijn vrouw een plan om de pastoor achter slot en grendel te krijgen.

AVI M5

9

789055

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

517510

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 27

9

C. van Rijswijk JOOST EN ZIJN TROUWE VRIEND (25) beperkt leverbaar Jodocus van Lodenstein. 48 blz. geb. € 7,95

66

789055

C. van Rijswijk

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 28

C. van Rijswijk

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 29

9

517510

C. van Rijswijk IZAKS ZOEKTOCHT NAAR DE VREDEVORST (27) Izak Levinsohn. 48 blz. geb. € 7,95

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

www.gebrkoster.nl

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk KOSTER - BARNEVELD Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel GEBR. 25

C. van Rijswijk THOMAS VLUCHT NAAR ‘DE NIEUWE WERELD’ (28) Thomas Shepard. 48 blz. geb. € 7,95

789055

518630

C. van Rijswijk JOHN, DE WIJZE VRIEND VAN DE JODEN (29) John Duncan. 48 blz. geb. € 7,95

AVI M5

789055

519101

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 30

9

789055

519101

C. van Rijswijk JACOB VREEST HET VUUR (30) Jacob Spreng. 43 blz. geb. € 7,95

C. van Rijswijk

www.gebrkoster.nl

C. van Rijswijk

www.gebrkoster.nl

9

Ontsnapt aan de vuurdood

C. van Rijswijk

Dit is het éénendertigste deeltje van de serie: Op weg naar het Vaderhuis. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

AVI E5

AVI 6 / AVI M5

STER - BARNEVELD

C. van Rijswijk JOSEPH EN HET RIJKE MEISJE (23) Joseph Philpot. 45 blz. geb. € 7,95

ONTSNAPT AAN DE VUURDOOD

IZAKS ZOEKTOCHT NAAR DE VREDEVORST C. van Rijswijk

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 23

C. van Rijswijk GEORGE EN DE WRAAK VAN DE KARDINAAL (22) George Wishart. 48 blz. geb. € 7,95

JACOB VREEST HET VUUR

vijfentwintigste deeltje van de serie: Op weg Vaderhuis. In deze serie verschijnen verschilltjes over personen uit de Kerkgeschiedenis. ebruikt worden als voorleesboekje voor kindeca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het en.

THOMAS VLUCHT NAAR 'DE NIEUWE WERELD' C. van Rijswijk

Joost en zijn trouwe Vriend

C. van Rijswijk WEVER JOHN KRIJGT ANDER WERK (20) John Warburton. 54 blz. geb. € 7,95

JOHN, DE WIJZE VRIEND VAN DE JODEN

nderen houden veel mi-nee Van Lodenstein. e do-mi-nee blij als dat God Zijn egent.

C. van Rijswijk JOHN HOORT GODS STEM IN DE STORM (16) John Newton. 46 blz. geb. € 7,95 THOMAS VLUCHT NAAR 'DE NIEUWE WERELD'

n goed leren. al heel jong worden wil. "Ik word do-mi-nee. e roept mij. n stem luister ik."

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 16

C. van Rijswijk FRITS KRIJGT TOCH EEN PLAATS (15) Herman Friedrich Kohlbrugge. 45 blz. geb. € 7,95

IZAKS ZOEKTOCHT NAAR DE VREDEVORST

JOOST EN ZIJN TROUWE VRIEND

N ZIJN TROUWE VRIEND jswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 15 UITGEVERIJ/BOEKHANDEL GEBR. KOSTER-BARNEVELD

C. van Rijswijk EEN KNECHT VAN DE GROTE KONING (14) ds. L.G.C. Ledeboer. 45 blz. geb. € 7,95

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

STER-BARNEVELD

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

ISBN 90-5551-274-5

9

789055

519774

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 31

9

789055

519774

C. van Rijswijk ONTSNAPT AAN DE VUURDOOD (31) Angelus Merula. 48 blz. geb. € 7,95


C. van Rijswijk

AVI M5

C. van Rijswijk

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

EVELD

9

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 32

789463

701051

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 33

Dit boekje is een deeltje van de serie: ”Het Woord van de Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen. AVI 6 / M5

C. van Rijswijk

AVI M5

www.gebrkoster.nl

Dit is het vierendertigste deeltje van de serie: Op weg naar het Vaderhuis. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

C. van Rijswijk

Dit is het drieëndertigste deeltje van de serie: Op weg naar het Vaderhuis. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

Daar lopen twee mensen. Ze heten Adam en Eva. Ze zijn in een mooie tuin. Die hebben ze van de Heere gehad. Ze mogen hier wonen. De Bijbel noemt deze tuin het Pa-ra-dijs.

789463

ADAM AND EVE IN PARADISE C. van Rijswijk

IN HET PARADIJS Two people are walking there. Their names are Adam and Eve. They are in a beautiful garden, which they received from the Lord. They may live here. The Bible calls this garden ‘Paradise’. This book is a part in the series: The Word of the King. The intention is that in this series about the different particles Biblical History will be translated into English.

In order to promote language proficiency of these English books, an audio CD is also available. Easy for parents and children!

C. van Rijswijk

www.gebrkoster.nl

9

ADAM EN EVA

701327

789463

700337

9

C. van Rijswijk WILLIAM EN HET VERBODEN BOEK (32) William Tyndale. 45 blz. geb. € 7,95

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 34

C. van Rijswijk ADAM EN EVA IN HET PARADIJS 48 blz. geb. € 7,95

MIRJAM HET MOEDIGE MEISJE C. van Rijswijk

JOB

In een wieg ligt een kleine jongen.

Zijn ouders zijn erg blij met hem. LOOFT TÓCH GOD! En zijn zus Mirjam ook. Maar ze zijn ook bezorgd. Want ze kennen het gebod van de wrede koning Farao. Zij horen bij het volk dat hij haat. Daarom mag hun jongen niet blijven leven.

De Heere ziet en hoort álles. Hij gaat zijn arme volk ver-los-sen. Niet Farao maar de Heere regeert! Dit boekje is een deeltje van de serie: Het Woord van de Koning. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

AVI M5

MIRJAM

GIDEON BLAAST DE BAZUIN C. van Rijswijk

HET MOEDIGE MEISJE

Gi-de-on zal gaan vechten met de vijand. Maar dan klinkt de stem van de Heere. “Gi-de-on, u hebt teveel sol-da-ten.” Moet Gi-de-on nu met nog minder sol-da-ten gaan vechten? Dat kan toch niet? Dit boekje is een deeltje van de serie: ”Het woord van de Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen. AVI 6

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

Debora dient en vreest de Heere. Zij heeft de Heere lief. Maar zij heeft ook Zijn volk lief. Zij geeft het volk raad zoveel ze kan. Zelfs als het oorlog is. Daarom noemt men haar een “moeder in Israël.” Een moeder is een voorbeeld voor je. Zij is iemand die altijd voor je klaar staat. Zo is het ook met Debora. Zij is een voorbeeld voor het volk. Zij heeft de Heere lief en prijst Zijn dienst aan.

DEBORA,

Dit boekje is een deeltje van de serie: ”Het woord van de Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

AVI 5 / AVI E4

EEN MOEDIGE VROUW

Dit boekje is een deeltje van de serie: “Het woord van de Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen. AVI 4 / AVI M4

D A V I D

MEFIBOSETH DE KREUPELE PRINS C. van Rijswijk

EN REUS GOLIATH Soms is Me-fi-bo-seth

ver-drie-tig en bang. Dan denkt hij terug aan wat vroeger ge-beur-de. Het is een stil verdriet. Iets van al heel lang ge-le-den. Maar ver-ge-ten kan hij het niet. Dit boekje is een deeltje van de serie: “Het woord van de Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen. AVI 6

ISBN 90-5551-109-9

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

David omslag 05.indd 1

C. van Rijswijk HET STERKE WAPEN VAN SAMUËL 48 blz. geb. € 7,95

Dit boekje is een deeltje van de serie: ”Het woord van de Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen. AVI 6

AVI 5 / AVI E4

ISBN 90-5551-266-4

HET KINDEKE EN ZIJN STER C. van Rijswijk

zitten op ka-me-len. Ze zijn zo blij. Hun ogen stralen! “Toch gekomen!” fluis-te-ren ze. Ze weten het heel zeker: De Koning is als Kin-de-ke in het land van de Bijbel geboren! Dit boekje is een deeltje van de serie: “Het woord van de Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen. AVI 6

ISBN 90-5551-019-X

HET KINDEKE EN

JEZUS EN ZIJN MOEDER C. van Rijswijk

Z I J N Maria SmagTde moeder E Rvan Jezus zijn. Zij wil altijd voor Hem zorgen. Maar kan dat wel? Want Jezus is de Zoon van God. Om Zijn volk te verlossen, is Hij op de aarde gekomen. Hij moest lijden en sterven.

JEZUS

Wat is dat moeilijk voor Maria. Ze begrijpt het niet. Maar eenmaal mag ze met al Gods kinderen eeuwig zingen. Dan zijn er geen raadsels meer. Dit boekje is een deeltje van de serie: Het Woord van de Koning. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

EN ZIJN MOEDER

JEZUS EN ZIJN MOEDER

Ze woont nu in een vreemd land. In dat land wordt Esther de nieuwe ko-nin-gin!

ESTHER

Kijk daar eens gaan! EN DE GOUDEN STAF Wijze, rijke mannen

C. van Rijswijk ABIA, DE ZIEKE PRINS 48 blz. geb. € 7,95

C. van Rijswijk

www.gebrkoster.nl

Esther heeft geen vader en moeder meer. Ge-luk-kig, dat haar oom Mor-de-chai voor haar zorgt.

HET KINDEKE EN ZIJN STER

AVI E5/M6

Dit boekje is een deeltje van de serie: “Het woord van de Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

ESTHER EN DE GOUDEN STAF C. van Rijswijk

C. van Rijswijk MEFIBÓSETH DE KREUPELE PRINS 46 blz. geb. € 7,95

C. van Rijswijk

Dit boekje is een deeltje van de serie: Het woord van de Koning. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

J O N A

EN DE GRO TE VIS Weet je wel wie Esther is?

ESTHER EN DE GOUDEN STAF

Kijk, daar staat een meisje op de markt. Ze wordt verkocht. In het huis van Naäman krijgt het meisje uit Israël een werkplaats.

“Jona” Hoor! De Heere spreekt tot Jona. Hij is de knecht, de profeet van de Heere. “Wat is er, Heere?” vraagt Jona. “Jona”, zegt de Heere, “ga naar Ni-ne-ve, die grote stad”. Maar Jona luistert niet. Kijk eens wat Jona nu toch doet!

JONA EN DE GROTE VIS

Met een grote buit gaat de vijand weer naar huis. Zelfs kinderen nemen ze mee. Die worden als slaaf verkocht.

JONA EN DE GROTE VIS C. van Rijswijk

NAÄMAN

HET SLAVINNETJE VAN NAÄMAN

ELISA DE MAN GODS

het volk van God. Om hun zonden deed de vijand een inval in hun land.

C. van Rijswijk DAVID EN REUS GOLIATH 46 blz. geb. € 7,95

C. van Rijswijk

HET SLAVINNETJE VAN NAÄMAN C. van Rijswijk

13-03-2008 10:19:11

C. van Rijswijk HET GEHEIM VAN DE STERKE SIMSON 48 blz. geb. € 7,95

C. van Rijswijk

HET SLAVINNETJE VAN

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

E L I S A

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

GEBR. KOSTER-BARNEVELD C. van Rijswijk

C. van rijswijk

D E M A N WatGeen O DS ramp trof Israël,

MEFIBOSETH

DE KREUPELE PRINS

MEFIBOSETH DE KREUPELE PRINS

Zware stappen klinken in de verte. “O, daar komt hij weer!”, klinkt het. Angstig kijken alle sol-da-ten naar het dal. David kijkt ook. Daar ziet hij een grote man in het dal ver-schij-nen. Het is een reus! Hij draagt een blinkend pak van koper.

LEESBOEKEN CATALOGUS 2022-2023

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk DEBÓRA, EEN MOEDIGE VROUW 48 blz. geb. € 7,95

www.gebrkoster.nl

GeBr. kOster-BarneveLD

C. van Rijswijk HANNA, EEN BIDDENDE MOEDER 48 blz. geb. € 7,95

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk GÍDEON BLAAST DE BAZUIN 46 blz. geb. € 7,95

C. van Rijswijk

AVI 6 / AVI M5

SIMSoN

DAVID EN REUS GOLIATH

Dit boekje is een deeltje van de serie: Het Woord van de Koning. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

HET GEHEIM VANDAVID DEENSTERKE REUS GOLIATH

C. van Rijswijk

AVI 6 / AVI M5

Manoach en zijn vrouw krijgen een boodschap van de Heere. Ze zullen een zoon krijgen. Hij zal een na-zi-ree-er zijn. Dat is iemand die tot eer van de Heere leeft. Simson is richter en zal tegen de Fi-li-stij-nen vechten. Omdat zij steeds het volk van God kwaad doen.

Het geHeim van De SteRKe SimSon

Dit boekje is een deeltje van de serie: Het woord van de Koning. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

C. van Rijswijk

saMUËL

Het sterke wapen van saMUËL

O-ne-si-mus is een arme slaaf. Zijn meester heeft hem op de sla-ven-markt gekocht. Nu wil O-ne-si-mus weg-lo-pen. Weet je waarom? Hij heeft iets van zijn meester ge-sto-len. Wat is dat erg ...

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk MIRJAM HET MOEDIGE MEISJE 48 blz. geb. € 7,95

C. van Rijswijk JOB LOOFT TÓCH GOD! 48 blz. geb. € 7,95

C. van Rijswijk

Het sterke wapen van HET GEHEIM VAN DE STERKE SIMSON

C. van rijswijk

Het sterke wapen van saMUëL C. van rijswijk

DEL GEBR. KOSTER-BARNEVELD

DEBORA, EEN MOEDIGE VROUW C. van Rijswijk

25-06-2009 10:30:33

C. van Rijswijk HET LEVEN VAN LOT 48 blz. geb. € 7,95

C. van Rijswijk JAKOB EN EZAU STRIJDEND OM DE ZEGEN 48 blz. geb. € 7,95

ISBN 90-5551-045-9

GIDEON

BLAAST DE BAZUIN

GEBR. KOSTER-BARNEVELD C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

Omsl Job.indd 1

van de serie: “Het woord van de eling dat in deze serie verschillenover de Bijbelse Geschiedenis. als voorleesboekje voor kinderen n vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf

C. van Rijswijk HET OFFER VAN ABRAHAM 46 blz. geb. € 7,95

ISBN 978-90-5551-156-3

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

hool.

C. van Rijswijk ADAM AND EVE IN PARADISE series: The Word of the King 48 blz. geb. € 9,95 INCL. LUISTERBOEK

www.gebrkoster.nl

C. van Rijswijk

EVELD

C. van Rijswijk

DEBORA, EEN MOEDIGE VROUW

Dit boekje is een deeltje van de serie: “Het Woord van de Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca. 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

UITGEVERIJ/BOEKHANDEL GEBR. KOSTER-BARNEVELD C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

AVI 5 / AVI E4

ISBN 90-5551-068-8

GIDEON BLAAST DE BAZUIN

Op een dag raakt Job alles kwijt: Zijn vee, zijn knechten… alles. Het al-ler-ergst is dag hij ook zijn kin-de-ren moet missen. Wat doet Job dan? Blijft hij de Heere dienen?

AVI 6

VAN ABRAHAM

25-06-2009 10:04:17

MIRJAM HET MOEDIGE MEISJE

Job is een man die de Heere dient. Hij wil graag dat zijn vrouw en kin-de-ren ook de Heere dienen. Job is heel rijk. In het hele land heeft niemand zoveel vee als hij. Job weet dat de Heere hem zo rijk maakte.

Dit boekje is een deeltje van de serie: “Het woord van de Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

C. van Rijswijk

JOB LOOFT TÓCH GOD! C. van Rijswijk

HET OFFER

701327

C. van Rijswijk

JAKOB EN EZAU STRIJDEND OM DE ZEGEN

789463

C. van Rijswijk ELI, HOE HEB IK HET MET JOU? (34) Eli Ashdown. 48 blz. geb. € 7,95

JOB LOOFT TÓCH GOD!

je van de serie: Het Woord van de erschijnen verschillende deeltjes over nis. en als voorleesboekje voor kinderen en vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al

C. van Rijswijk DE KLEINE GRIEK (33) Philipp Melanchton. 48 blz. geb. € 7,95

C. van Rijswijk

verschil. ere. grote zegen’. en belang bij. niet druk om …

9

Hij heeft heel veel koeien en schapen, ezels en ka-me-len. Ook heeft hij veel goud en zilver. Dat alles heeft de Heere hem ge-ge-ven.

C. van Rijswijk GEBR. KOSTER-BARNEVELD

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

701051

JAKOB EN EZAU STRIJDEND OM DE ZEGEN

r blozend uit. zoon. n sterk niet

C. van Rijswijk

RIJDEND OM DE ZEGEN

jgen twee kin-de-ren. jongens. schil ns groot.

789463

HET OFFER VAN ABRAHAM C. van Rijswijk

IN PARADISE A-bra-ham is rijk.

www.gebrkoster.nl

Omsl Adam en Eva.indd 1

9

ADAM AND EVE

HET OFFER VAN ABRAHAM

Van binnen fluistert de boze vijand hem in: ‘Eigen schuld, want jij hoort niet op de preekstoel!’ Maar ondanks die valse stem helpt de Heere hem telkens.

ADAM EN EVA IN HET PARADIJS C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

Maarten Luther wordt zijn grote vriend. Luther noemt hem ‘De kleine Griek’ omdat hij zo knap is in de Griekse taal.

Eli, hoe heb ik het met jou?

ADAM AND EVE IN PARADISE

Het gaat goed en al gauw horen de mensen in de hele streek dat ‘Eli, de molenaar’ gepreekt heeft. Van alle kanten wordt er gevraagd: ‘Eli, kom je ook bij ons preken?’ Maar het valt voor hem niet mee. De ene keer kan hij geen tekst vinden om over te spreken. Dan weer heeft hij last van reuma en moet hij thuis blijven.

Philipp leest veel in de Bijbel. Hoe meer hij in de Bijbel leest, hoe meer hij van de Heere en Zijn Woord gaat houden.

C. van Rijswijk

ste deeltje van de serie: Op weg n deze serie verschijnen verschilsonen uit de Kerkgeschiedenis. en als voorleesboekje voor kindenderen vanaf ca 7 jaar kunnen het

ELI, HOE HEB IK HET MET JOU? C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

en bel krijgt

De kleine Griek

ADAM EN EVA IN HET PARADIJS

moedig besluit.

Philipp kan heel goed leren. Hij hoort bij de beste leer-lin-gen van de klas. Daarom mag hij de Griekse taal gaan leren. Hij krijgt ook een Griekse ach-ter-naam. Voortaan heet hij Philipp Melanchthon.

C. van Rijswijk

na niemand n lezen. iekse taal staat.

DE KLEINE GRIEK C. van Rijswijk

ELI, HOE HEB IK HET MET JOU?

mooi. t de Heere

William en het verboden Boek

DE KLEINE GRIEK

WILLIAM EN HET VERBODEN BOEK

RBODEN BOEK

n goed leren. j goed. n de Bijbel.

AVI M6

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk

9

789055

519781

GEBR. KOSTER-BARNEVELD C. van Rijswijk

Jona omslag 05.indd 1

9

C. van Rijswijk ELÍSA DE MAN GODS 46 blz. geb. € 7,95

789055

UITGEVERIJ/BOEKHANDEL GEBR. KOSTER-BARNEVELD

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

C. van Rijswijk

9

789463

701624

C. van Rijswijk

13-03-2008 10:19:44

519781

C. van Rijswijk HET SLAVINNETJE VAN NAÄMAN 48 blz. geb. € 7,95

9

C. van Rijswijk JONA EN DE GROTE VIS 45 blz. geb. € 7,95

C. van Rijswijk ESTHER EN DE GOUDEN STAF 48 blz. geb. € 7,95

C. van Rijswijk HET KINDEKE EN ZIJN STER 46 blz. geb. € 7,95

789463

701624

C. van Rijswijk JEZUS EN ZIJN MOEDER 48 blz. geb. € 7,95

67


De Heere ziet en hoort álles. Hij gaat zijn arme volk ver-los-sen. Niet Farao maar de Heere regeert! Dit boekje is een deeltje van de serie: Het Woord van de Koning. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

DE MAN

DE MOORDENAAR AAN HET KRUIS C. van Rijswijk

VAN SMARTEN

Wat zijn de Joden blij! Rechter Pilatus heeft Jezus ter dood ver-oor-deeld en nu hangt Hij aan het kruis. De Joden denken: Straks zijn wij van die Jezus af! Naast Jezus hangen twee moor-de-naars aan het kruis. Zij moeten ook sterven. Ze spotten met Jezus en vragen waarom Hij Zichzelf niet verlost. Maar dan gebeurt er een wonder: één van de twee boeven komt tot inkeer, hij belijdt zijn zonde en smeekt om genade. De Heere Jezus weet dat de man oprecht berouw heeft en zegt tegen hem dat zijn gebed is verhoord. Als hij sterft, mag de moor-de-naar voor eeuwig bij de Heere zijn. Dit boekje is een deeltje van de serie: ”Het woord van de Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

AVI M5

DE MOORDENAAR AAN HET KRUIS

DE MOORDENAAR AAN HET KRUIS

AVI M6

In een wieg ligt een kleine jongen. Zijn ouders zijn erg blij met hem. En zijn zus Mirjam ook. Maar ze zijn ook bezorgd. Want ze kennen het gebod van de wrede koning Farao. Zij horen bij het volk dat hij haat. Daarom mag hun jongen niet blijven leven.

C. van Rijswijk

Dit boekje is een deeltje van de serie: Het Woord van de Koning. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

DE MAN VAN SMARTEN C. van Rijswijk

JAÏRUS

DE MAN VAN SMARTEN

Maar waarom moet het zolang duren? Jaïrus vreest dat de Heere niet op tijd komt.

HET DOCHTERTJE VAN

HET DOCHTERTJE VAN JAÏRUS

Jaïrus heeft maar één kind. Het is een meisje van twaalf jaar. Zij is heel erg ziek. Zó ziek, dat ze gaat sterven. Maar Jaïrus gelooft dat de Heere Jezus haar redden kan.

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

HET DOCHTERTJE VAN JAÏRUS C. van Rijswijk

AVI 5 / AVI E4 www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

9

789463

701174

9

C. van Rijswijk DE BLINDE BARTIMÉÜS 46 blz. geb. € 7,95

Zijn meester heeft hem op de sla-ven-markt gekocht. Nu wil O-ne-si-mus weg-lo-pen. Weet je waarom? Hij heeft iets van zijn meester ge-sto-len. Wat is dat erg... Dit boekje is een deeltje van de serie: ”Het woord van de Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen. AVI 6

C. van Rijswijk

701174

C. van Rijswijk LÁZARUS, KOM UIT! 48 blz. geb. € 7,95

C. van Rijswijk DE MAN VAN SMARTEN 48 blz. geb. € 7,95

C. van Rijswijk DE MOORDENAAR AAN HET KRUIS 48 blz. geb. € 7,95

C. van Rijswijk DE KAMERLING VAN CANDACÉ 48 blz. geb. € 7,95

C. van Rijswijk VREEMDE SNOES­H ANEN (2) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd. 64 blz. geb. € 6,95

C. van Rijswijk DOE, ALSOF JE ZE NIET ZIET (3) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd. 64 blz. geb. € 6,95

C. van Rijswijk WE ZULLEN ZE KRIJGEN, DIE MOFFEN! (4) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd. 56 blz. geb. € 6,95

C. van Rijswijk HELP, ONS DORP BRANDT! (5) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd. 55 blz. geb. € 6,95

ONESIMUS DE SLAAF

ISBN 978-90-5551-284-3

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

r-barnevelD

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

LEESBOEKEN CATALOGUS 2022-2023

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

C. van Rijswijk

ONESIMUS DE SLAAF

www.gebrkoster.nl

C. van Rijswijk

ONESIMUS DE SLAAF C. van Rijswijk

VAN FILIPPI O-ne-si-mus is een arme slaaf.

DE STOKBEWAARDER VAN FILIPPI

een deeltje van de serie: Het woord van de ze serie verschijnen verschillende deeltjes se Geschiedenis. ikt worden als voorleesboekje voor kinderen r. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf

789463

C. van Rijswijk HET DOCHTERTJE VAN JAÏRUS 48 blz. geb. € 7,95

DE STOKBEWAARDER

C. van Rijswijk

waarDer van Filippi k

wee ar? er uit! haast geen aan. s ggen! strepen rood. et goed. pen van bloed.

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk ONÉSIMUS DE SLAAF 48 blz. geb. € 7,95

C. van Rijswijk DE STOKBEWAARDER VAN FILIPPI 48 blz. geb. € 7,95

C. van Rijswijk

Het vuursein in de nacht Serie: Oorlog in de valleien

Het vuursein in de nacht

1 C. van Rijswijk

OS Nollekes blijde thuiskomst dl10.indd 1

OS Loeiende sirenes en vallende bommen dl9.indd 1

05-04-11 09:04

05-04-11 08:58

9

C. van Rijswijk NOLLEKE HELPT ONDERDUIKERS (6) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd. 55 blz. geb. € 6,95

Verdreven uit de valleien Serie: Oorlog in de valleienSerie: Oorlog in de valleien

Heimwee naar huis

Lo tt e,

en de reis met opa

KOMT TOT DE BRUILOFT

Ada Schouten-Verr

de volgende dag uit. Dan wordt het zondag. Het is ‘voorbereiding’ in de

voor kinderen vanaf vier jaar. Naar aanleiding van de tekeningen en de gespreksvragen krijgen ouders handvatten om met hun kinderen te spreken over het sacrament van het Heilig Avondmaal. Ada Schouten-Verrips is bekend vanwege de serie Die eenvoudigen wijsheid

2 C. van Rijswijk

www.gebrkoster.nl

9

789055

3

3

518852

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk

www.gebrkoster.nl

9

789055

4

leert waarin ze Bijbelverhalen op een eenvoudige wijze vertelt. Ze schreef

4

518852

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

ook een boekje over het sacrament van de Heilige Doop.

KOMT TOT DE BRUILOFT

wat is ‘nabetrachting’? De papa en mama van Tom en de oude meneer leggen het uit in dit boek

Het Heilig Avondmaal uitgelegd voor kinderen

Ada Schouten-Verrips

ips

ers naar Amntie met haar kleindocht vinden. Alleen Oma wil in de herfstvaka meteen voor te trein. Lotte is er Jasper. sterdam. Met de wil niet zonder niet mee, en zij heel goed …Sanne wil Jasper bedenken ze een met opa? Dan is een En hoe moet het super blij: Amsterdam maken ze opa Amsterdam plan. Daarmee een rolstoel door van houdt. Met stad waar hij veel denken. Uiteindelijk dan Tim en Jasper makkelijk, de Looier. is minder cht, bij Bij Simon op de Looiersgra meer gezien komen ze toch hij al jaren niet die iemand opa En daar ontmoet heeft.

- BARNEVELD GEBR. KOSTER

OS Komt tot de bruiloft.indd 1

9

789055

68

Wiel

Ada Schouten-Verrips

28-08-12 12:10

OS Lotte en de reis met opa Wiel.indd 1

27-08-13 14:55

2224200655

518852

C. van Rijswijk DE HELD VAN RORÀ (2) serie: Oorlog in de valleien. 48 blz. geb. € 6,95

L o tt e, en de reis met opa

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk

518845

en de prinses van Huttendorp

Tom gaat naar de bruiloft van Joost en Anne. Wat een feest! Maar … waarom moet die oude meneer aan hun tafeltje huilen? Mama legt het kerk. Wat is dat? Waarom praat de dominee ook over een bruiloft? En

Wiel

STA OP ... EET!

Het Heilig Avondmaal uitgelegd voor kinderen

789055

C. van Rijswijk HET VUURSEIN IN DE NACHT (1) serie: Oorlog in de valleien. 48 blz. geb. € 6,95

Lotte,

Xxxx

Ada Schouten-Verrips

Heimwee naar huis

De held van Rorà

Xxxx

C. van Rijswijk NOLLEKES BLIJDE THUISKOMST (10) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd. 56 blz. geb. € 6,95

Serie: Oorlog in de valleien

De held van Rorà

Het vuursein in de nacht

Verdreven uit de valleien

C. van Rijswijk LOEIENDE SIRENES EN VALLENDE BOMMEN (9) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd. 56 blz. geb. € 6,95

Ada Schouten-Verrips

Serie: Oorlog in de valleien Serie: Oorlog in de valleien

C. van Rijswijk VERZET EN VUIL VERRAAD (8) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd. 56 blz. geb. € 6,95 C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

De held van Rorà

C. van Rijswijk HET REGEN GRANATEN (7) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd. 56 blz. geb. € 6,95

C. van Rijswijk VERDREVEN UIT DE VALLEIEN (3) serie: Oorlog in de valleien. 48 blz. geb. € 6,95

C. van Rijswijk HEIMWEE NAAR HUIS (4) serie: Oorlog in de valleien. 48 blz. geb. € 6,95

C. van Rijswijk OORLOG IN DE VALLEIEN 4 dln. als pakket. Van € 27,80 voor € 15,00

Ada Schouten-Verrips STA OP … EET! Het H.A. uitgelegd voor kinderen (9+). 80 blz. geb. € 12,95

Ada Schouten-Verrips LOTTE, EN DE REIS MET OPA WIEL 100 blz. geb. € 3,95


9

518869

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

www.gebrkoster.nl

789463

Mieke van Steenis - van den Dikkenberg

www.gebrkoster.nl 9

789055

519941

Mieke van Steenis-van den Dikkenberg GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

701648

Ada Schouten-Verrips BIJBEL, BANTOES EN BOEREN Het leven van zendeling François Coillard. 200 blz. geb. € 22,90

9

789055

789055

519941

Mieke van Steenis-van den Dikkenberg

9

519941

Mieke van Steenisvan den Dikkenberg HOOP OP GOD (1) serie: Al Uw wonderen vertellen 48 blz. geb. € 12,90

et geheim van s vader

789463

700764

9

789463

700993

Mieke van Steenisvan den Dikkenberg MIJN VERLOSSER LEEFT Het leven van ds. M. Heikoop. 88 blz. geb. € 9,95

Mieke van Steenisvan den Dikkenberg HET HOOGSTE GOED (2) serie: Al Uw wonderen vertellen. 48 blz. geb. € 12,90

Vader,

et geheim van s vader

waar bent u?

Na het sterven van Gudo’s vader blijven er veel raadsels over. De inhoud van het doosje met belangrijke papieren over Gudo geeft geen antwoord op alle vragen die er zijn. En er komen er steeds meer. Wie is de geheimzinnige inbreker in de boerderij waar Gudo nu woont? Wat betekent het vreemde briefje in de schuur van Gudo’s vader? En wat zal er met Kees gebeuren?

De zieke Gudo logeert bij het gezin van boer en boerin Van Vijlen. Zij zorgen goed voor hem. Kees en Joost zijn echte vrienden van Gudo geworden. Hij geniet van het leven op en rond de boerderij. Maar Gudo maakt zich zorgen om zijn eigen vader. Hoe zal het met hem gaan? Een onverwachte ontmoeting maakt Gudo heel erg blij. Dan gebeurt er iets waar Gudo niet op gerekend heeft …

De veldwachter kan niet meer dan een tipje van de sluier oplichten over het verleden van Gudo. Gudo heeft niemand meer. Wat is hij blij dat de boerderij een veilig thuis geworden is.

et geheim van s vader

Voor Gudo, een arme jongen van elf, is het leven hard. Schillen ophalen is zijn dagelijkse klus. Maar wat doet zijn vader eigenlijk? En waarom leven ze zo afgezonderd? In ‘Vader, ik ben Gudo’, een verhaal van vroeger, ervaart Gudo dat er mensen zijn die om hem geven. En: dat er Iemand is Die naar hem omziet.

700993

Mijn Verlosser leeft

Mieke van Steenis - van den Dikkenberg

789055

www.gebrkoster.nl

789463

Mijn Verlosser leeft

Serie: Al Uw wonderen vertellen deel 2

Het hoogste goed

De verhalen in dit deeltje gaan o.a. over: de zieke koeien van dominee Toes die op zijn gebed weer beter werden, hoe wonderlijk een gezin in Palestina bewaard werd toen hun huis instortte, hoe de ‘arme Jozef’ in Londen door de Heere bekeerd werd, maar ook over Richard, een jongetje van 8 jaar, dat geloofde dat de Heere voor eten kon zorgen, net als bij Elia toen de raven eten brachten.

DE FRANSE LIVINGSTONE

Ada Schouten-Verrips VOORBIJ DE DODENDRAAD 120 blz. geb. € 9,95

Ze zag aarzeling in z’n ogen. Ze moest er niet aan denken dat vader nu weer weg zou gaan. Want wat zou er dan gebeuren?

et geheim van s vader

www.gebrkoster.nl

Het hoogste goed

Maarten werd dominee in Utrecht. Na vijftien jaar kreeg hij een beroep uit Zeist. Dat mocht hij aannemen. Maar hij zou nooit dominee in Zeist worden. En dat wist dominee Heikoop zelf ook …

9

ZENDELING

Het wordt heel stil in de keuken en Kees en Joost kijken moeder aan. Wat zou er toch gebeurd zijn? ‘Kom maar even mee,’ zegt de boerin zacht tegen Gudo. Ze neemt hem mee naar de bijkeuken en wacht tot hij wat rustiger wordt. Dan legt ze haar hand op zijn hoofd en vraagt: ‘Is er iets gebeurd?’

789055

In deze serie zijn waargebeurde verhalen opgenomen die allemaal getuigen van wonderen die de Heere doet in het leven van Zijn kinderen. Soms gebruikt Hij heel eenvoudige middelen om hen te onderwijzen of te helpen in zorgen of bij ziekte. Jong en oud, rijk of arm, allen die hun hoop op de Heere stellen, maakt Hij niet beschaamd.

Serie: Al Uw wonderen vertellen deel 1

Hij werd groenteboer. In zijn werk maakte hij bijzondere dingen mee. Er gebeurden zelfs wonderen! Maar wat blijkt ook? Als iemand de Heere lief mag hebben, wil dat niet zeggen dat hij geen zonden meer doet. Dat zien we ook bij Maarten Heikoop. Gelukkig bleef de Heere de Getrouwe. Hij liet Zijn kind niet los.

Mieke van Steenis - van den Dikkenberg

9

9

Serie: Al Uw wonderen vertellen - deel 2

De verhalen zijn eenvoudig verteld voor jonge kinderen.

Voorbij de Dodendraad

Ada Schouten-Verrips MINIPRINSES 190 blz. geb. € 12,90

AVI E5/M6

Hethoogste goed

De verhalen zijn eenvoudig verteld voor jonge kinderen.

R . Mourits – den Boer

Een verhaal dat speelt rond 1850.

Hoop op God

Hoop op God

De verhalen in dit deeltje gaan o.a. over: de zieke koeien van dominee Toes die op zijn gebed weer beter werden, hoe wonderlijk een gezin in Palestina bewaard werd toen hun huis instortte, hoe de ‘arme Jozef’ in Londen door de Heere bekeerd werd, maar ook over Richard, een jongetje van 8 jaar, dat geloofde dat de Heere voor eten kon zorgen, net als bij Elia toen de raven eten brachten.

518869

Greetje woont met haar ouders in een armoedig huisje, diep in het bos. Haar vader is een sterke man die weinig thuis is. Door een groot verdriet zit zijn hart op slot en vertrouwt hij niemand meer. Greetjes moeder heeft een zwakke gezondheid maar een sterk vertrouwen op God. Greetje gaat niet naar school, ze zorgt thuis voor haar moeder. Vader vindt dat ze oud genoeg is om hem te helpen in het bos. Maar wat doet vader ’s nachts in het bos? En hoe komt hij ineens aan dat geld? En dan …

Mieke van Steenis - van den Dikkenberg

789055

Serie: Al Uw wonderen vertellen - deel 1 In deze serie zijn waargebeurde verhalen opgenomen die allemaal getuigen van wonderen die de Heere doet in het leven van Zijn kinderen. Soms gebruikt Hij heel eenvoudige middelen om hen te onderwijzen of te helpen in zorgen of bij ziekte. Jong en oud, rijk of arm, allen die hun hoop op de Heere stellen, maakt Hij niet beschaamd.

A. den Uil-van Golen

www.gebrkoster.nl

AVI E5 GEBR. KOSTER – BARNEVELD

www.gebrkoster.nl

AVI M6

A. den Uil-van Golen

519897

GEBR. KOSTER – BARNEVELD

9

789463

www.gebrkoster.nl

AVI M6

700986

GEBR. KOSTER – BARNEVELD

9

789463

A. den Uil-van Golen

701334

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

789055

S j o e r d

789463

9

789463

700863

789055

517466

islam richt en geweld niet schuwt. Als Jaap in contact komt met Daniëls vriendin Carla, ziet hij zich al snel geplaatst voor een onmogelijk dilemma. Moet hij loyaal zijn aan zijn vriend, of juist alles in het werk stellen om hem te stoppen?

SJOERD VEENMAN

Verwoest gezin www.gebrkoster.nl

701280

Sjoerd Veenman VERKOCHT Een zaak voor inspecteur Maritz. 118 blz. pb. € 11,50

9

Sjoerd Veenman MISLEIDING Een zaak voor inspecteur Maritz. 158 blz. pb. € 11,50

het zijne … Daniël blijkt zich te hebben aangesloten bij een rechts-radicale beweging, die zich vooral tegen de

9

Een zaak voor inspecteur Gebr. KosterMaritz - Barneveld

9

Sjoerd Veenman ZWERVER Een zaak voor inspecteur Maritz. 166 blz. pb. € 11,50

789463

700306

Daniël Beukers door de politie wordt gezocht, komt zijn leven op z’n kop te staan. En niet alleen

www.gebrkoster.nl

700306

Een zaak voor inspecteur Maritz

789463

SJOERD VEENMAN

789463

517466

Als Jaap Valkenburg ontdekt dat zijn jeugdvriend

Verkocht

www.gebrkoster.nl

9

Gebr. Koster - Barneveld

SJOERD VEENMAN

Een zaak voor inspecteur Maritz

789055

Sjoerd Veenman DE TERRORIST Een zaak voor inspecteur Maritz. 125 blz. pb. € 11,50

SJOERD VEENMAN

700993

Sjoerd Veenman VERBODEN GEWELD Een zaak voor inspecteur Maritz. 160 blz. pb. € 11,50

Verwoest gezin

Inspecteur Maritz wordt geconfronteerd met een tragisch misdrijf, van een soort dat hij nog nooit heeft meegemaakt. Meerdere leden van een op het oog vrij normaal gezin, blijken op gewelddadige wijze om het leven te zijn gebracht. Het is een zaak die op het eerste gezicht even gruwelijk als eenvoudig lijkt, maar bij nader onderzoek toch belangrijke vragen oproept. Maritz gaat verbeten op zoek naar antwoorden. Al snel blijkt dat echter niet zonder gevaar …

Sjoerd Veenman

Een zaak voor inspecteur Maritz

518548

Sjoerd Veenman NIET VERMIST Een zaak voor inspecteur Maritz. 157 blz. pb. € 11,50

9

Sjoerd Veenman DE GETUIGE Een zaak voor inspecteur Maritz. 140 blz. pb. € 11,50

Als ik zeg dat ik wil dat jullie weggaan, dan meen ik dat!’ De stem van de oude man klinkt heel kalm, maar juist het ontbreken van emotie jaagt de politiemensen schrik aan. Ze zien diens revolver strak op zich gericht. ‘Rustig, rustig,’ zegt Dick bezwerend. ‘Leg alstublieft die revolver op tafel, voordat er ongelukken gebeuren.’ Jac Grooteman heeft er genoeg van en grijpt vlug naar zijn dienstwapen. Maar niet vlug genoeg, want de oude man reageert verbijsterend snel. In een fractie van een seconde vuurt hij …

SJOERD VEENMAN

Misleiding

www.gebrkoster.nl

9

Een zaak voor inspecteur Maritz Gebr. Koster - Barneveld

SJOERD VEENMAN

789055

De twintigjarige Wit-Russische Lana wordt onder valse voorwendsels naar Nederland gelokt. Ze denkt daar een leuke baan te krijgen, maar criminelen hebben heel andere plannen met haar. Inspecteur Alexander Maritz hoort van het overlijden van een oude, geestelijk beperkte man en zet al snel vraagtekens bij de doodsoorzaak. Als hij door intelligent speurwerk én de nieuwste technieken ontdekt dat er veel meer aan de hand is dan je op het eerste gezicht zou denken, spannen hij en zijn team zich tot het uiterste in om een aantal meedogenloze misdadigers te ontmaskeren.

De Nederlandse bibliotheek dienst over ‘Bedreigd’:

geschreven detective! S J O E R D Een V Etoegankelijk ENMA N

Verwoest gezin

9

Een zaak voor inspecteur Maritz

789463

Een zaak voor inspecteur Maritz

eveld

A. den Uil-van Golen VADER, WAAR BENT U? beperkt leverbaar 110 blz. geb. € 7,95

De terrorist

700306

519842

Verkocht

Verboden geweld

SJOERD VEENMAN

9

Gebr. Koster - Barneveld

789463

Gebr. Koster - Barneveld Een zaak voor inspecteur Maritz

Sjoerd Veenman DWALING Een zaak voor inspecteur Maritz. 160 blz. pb. € 11,50

Ze rent. Ze rent zoals ze nog nooit heeft gerend. Haar sportschoenen roffelen op het onverharde pad. Het is schemerdonker. Niet donker genoeg, maar ze kon niet wachten op het begin van de nacht. Ze moest haar kans grijpen. Misschien was het de enige.

Carla Jansen verhuist naar Almere, om haar problemen te ontvluchten. Al snel doemen er echter nieuwe moeilijkheden op, die ze nauwelijks het hoofd kan bieden. Mensen in haar omgeving schieten haar te hulp, maar ... tegen een hoge prijs. Inspecteur Maritz besteedt op verzoek van Carla’s vader aandacht aan de jonge vrouw, maar heeft weinig tijd om haar in de gaten te houden. Een onderzoek naar een grootschalige fraude met identiteitsbewijzen slokt al zijn aandacht op. Dan ontdekt Maritz bepaalde verbanden en komt hij erachter dat hij zijn neus in een wespennest heeft gestoken ...

www.gebrkoster.nl

9

Een zaak voor inspecteur Maritz

789055

Misleiding Een zaak voor inspecteur Maritz

SJOERD VEENMAN

SJOERD VEENMAN

www.gebrkoster.nl SJOERD VEENMAN

Niet vermist

701334

‘Volgens mij ben jij nog niet afgestompt.’ George kijkt haar aan. ‘Nee.’ ‘Maar als we een paar jaar verder zijn is de kans groot dat je net zo bent als de massa.’ ‘Denk je dat?’ Het lijkt haar een akelig idee. ‘Ik houd ervan om eerlijk te zijn, dus: ja, dat vermoed ik wel. Want zo gaat het met de meesten.’

De getuige

Verkocht

De Nederlandse bibliotheek dienst over ‘Misleiding’: Een prettig leesbare detective, geschreven vanuit een christelijke visie!

Als de politie te horen krijgt dat er in Almere een terroristische cel actief is, bevindt het korps zich al snel in de hoogste staat van paraatheid. Zeker nadat inspecteur Maritz met hulp van de AIVD op het spoor komt van een teruggekeerde IS-strijder. Deze jonge terrorist blijkt een grote bedreiging voor de veiligheid te vormen. Maritz en zijn team stellen alles in het werk om de IS-strijder op te sporen, maar al snel is niet meer duidelijk wie de jager is en wie de prooi …

Gebr. Koster - Barneveld

Sjoerd Veenman

De ruzie tussen een eenzame man en een groepje pubers loopt finaal uit de hand. In eerste instantie wordt de jonge onervaren inspecteur Tom Geesink op de zaak gezet, maar als de gebeurtenis de aandacht van de media begint te trekken, krijgt Alexander Maritz de opdracht zich ermee te bemoeien. Wat aanvankelijk een eenvoudig onderzoek lijkt te worden, ontwikkelt zich echter al snel tot een complex mysterie.

Een zaak voor inspecteur Maritz

Dwaling

Verboden geweld

Een zaak voor inspecteur Maritz

De terrorist In hun kogelwerende vesten zien de mannen van het AT er futuristisch uit. Drie van hen stormen naar de voordeur, anderen rennen over de groenstrook naast de woning in de richting van de achterzijde, terwijl er ook een aantal achterblijven, hun wapens in de aanslag. Met een hoop lawaai wordt de voordeur ingeramd en vlak daarna klinkt een schot. Vijf seconden later nog een … Inspecteur Maritz voelt de neiging om uit zijn auto te springen en naar het huis te rennen, maar hij beheerst zich. Ineens voelt hij een por in zijn zij. ‘Kijk eens achteruit,’ zegt Evelien. Op de hoek van de straat staat een man toe te kijken. Een man met een buitenlands uiterlijk. Er is iets in zijn houding …

www.gebrkoster.nl

519842

Sjoerd Veenman ZOEKEN NAAR NADIA 175 blz. pb. € 11,50

Een zaak voor inspecteur Maritz

SJOERD VEENMAN

9

Verboden geweld

789463

A. den Uil-van Golen HET GEHEIM VAN GUDO’S VADER 102 blz. geb. € 8,95

A. den Uil-van Golen RAADSELS VOOR GUDO 88 blz. geb. € 8,95

SJOERD VEENMAN

789055

De getuige ‘Fred denkt dat hij die kerel heeft teruggezien.’ Terwijl Rozenboom verder praat komt er steeds meer opwinding in zijn stem. ‘Hij belde me gistermiddag op. Hij moest voor een klusje bij het station zijn en toen zag hij hem lopen!’ Hoop, weet Maritz. Er is hoop bij Herman Rozenboom ontstaan. De inspecteur zou graag even diep zuchten. Hoop is iets moois, maar als ze wordt beschaamd … Twee jaar geleden is de elfjarige Lisa Rozenboom op brute wijze om het leven gebracht. Sindsdien verschijnt haar vader regelmatig op het politiebureau om te vragen naar ontwikkelingen in het moordonderzoek. Helaas zijn die er niet, het onderzoek ligt stil. Maar nu komt Rozenboom niet om vragen te stellen, maar omdat hij nieuws heeft: de enige getuige in de zaak heeft hem gebeld. Hij denkt dat hij de moordenaar van Lisa heeft gezien … Hoewel de commissaris er weinig in ziet besluit inspecteur Maritz zich in de zaak vast te bijten. Al snel wordt hij erdoor opgeslokt.

SJOERD VEENMAN

Sjoerd Veenman

Zoeken naar

Wanneer Willem Ravenhorst veroordeeld wordt voor moord, is het bewijs mager. Drie mensen vechten zijn veroordeling aan en met succes. Een van hen is journalist Fred Olthof, en hij wil alles in het werk stellen om Willem van alle blaam te zuiveren. Daarom roept hij de hulp van inspecteur Maritz in. Dan gebeurt er echter iets waardoor alles verandert. Het gaat niet langer alleen om een misdrijf uit het verleden. Het gevaar blijkt springlevend. Maritz ziet zich geconfronteerd met een zaak waarin veel dingen anders zijn dan ze in eerste instantie lijken…

Gebr. Koster - Barneveld

Fons heft zijn knuppel op. ‘Verdwijnen! Nu!’ De twee jongens deinzen achteruit, tot buiten zijn bereik, maar ze gaan niet weg. ‘Dit is jouw straat niet,’ roept een van de twee. Hij is atletisch gebouwd en draagt een zwarte trui. ‘Wij hebben hier evenveel rechten als jij.’ ‘Jullie vernielen mijn tuin!’ ‘Een paar rottige plantjes,’ antwoordt de lange verachtelijk. ‘Waar maak je je druk om, pipo?’

9

700986

Misleiding

‘Sommige mensen hebben hem afgebrand. Compleet afgeschreven. Zijn ex-vrouw is een van hen. En deze groep zal hem bepaald niet met open armen ontvangen. Die mensen zullen nooit voor honderd procent van zijn onschuld overtuigd raken. Behalve als…’ ‘Als de werkelijke dader wordt gepakt,’ vult Maritz aan. ‘Precies.’ Olthof knikt goedkeurend. ‘En als iemand de werkelijke moordenaar kan opsporen, bent u het.’

9

Sjoerd Veenman VERDWENEN 192 blz. pb. € 10,00

789463

De terrorist

Een zaak voor inspecteur Maritz

www.gebrkoster.nl

Gebr. Koster - Barneveld

9

De getuige

Dwaling

Nadia

www.gebrkoster.nl

700436

V e e n m a n

Dwaling

Zoeken naar Nadia

789463

A. den Uil-van Golen VADER, IK BEN GUDO 90 blz. geb. € 8,95

A. den Uil-van Golen HET VERHOORDE GEBED 88 blz. geb. € 8,95

Mieke van Steenisvan den Dikkenberg GESTORVEN VOOR MIJ Leven en sterven van James Laing. 88 blz. geb. € 15,90

Udae rem nimporiorest hit mos ex es es consequae lam qui audam voluptaquid everat. Ite consequae cullabora quam fuga. Nem es dolorios andandigent rest idem vera doluptis magnatur seque ma incti ommolup tatur? Bo. Tiusam, occupti nullore mporem cum eos ium repernat volorisit, simus siti suntende od quam et que ium ressimp ossequam es est eum assequunt quat. Roviderum ipient voluptatio con eossumq uaesequ atiam, asit, omnihiliqui dellores peles dolupta tendam, sed milit, sit, il est volorer ibusapedi volorrumquia net ut prorit que cuptatis ut lit harum etur? Qui odia parupti dolo quo el estia nieniminulpa nusae. Rum qui odi od que veris ma dolecturem qui beate nis nus, qui deraturis videndanit et officit, quate si doluptaest, optas mos dolora veligent fuga. Et omnitas as nonsequi blaccaectat. Nam que assimax imagnam et et et dolore volum re eaque prepror epudam, quam, voluptur, imod que dolorro molut milibus. Aperunt am quam verum a sed magnatae que nectotaquis porectotas ab isquibus sunt. Qui adit est, sus re volum assi is reptureicid modi niatur magnihil excea sit omnia que quae quis dolorepror aut est quae estinisquam reritium eum qui delitatus nis dis et optat. Ut utatendi iusam rem ea volupti cusaper essust, serupta tiorum andebis possimusant magnia velibus aliquibea vid et estionsecepe etur am eosaperrum et porions endest laborer sperio ium fugitati resequis

9

519897

LEESBOEKEN CATALOGUS 2022-2023

9

Zoeken naar Nadia

ek dienst over ‘Ontspoord’: Opnieuw een inspecteur Maritz. Je zit meteen in het verduidelijk hoe het zit.

9

Hoop op God

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

SJOERD VEENMAN

an de rand van Almere wordt het lichaam ge vrouw. Inspecteur Maritz probeert haar maar tot zijn verbazing is dat heel moeilijk. geven als vermist. de politie al snel bekend komt te staan als er verantwoordelijk voor haar dood? de raadsels rond haar sterven – en leven – zich niet zo goed op de zaak concentreren zijn chef hem op het matje roept. Die heeft n over Maritz’ functioneren … ur ook nog eens achtervolgd door een joure gunstig gezind is.

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Over het leven van dominee Maarten Heikoop Maarten Heikoop wist als kind al dat hij dominee moest worden. De Heere klopte op de deur van zijn hart toen hij nog heel jong was. Toch zou het nog ruim dertig jaar duren voordat Maarten Heikoop dominee Heikoop werd.

Bijbel, Bantoes en Boeren

Ada Schouten-Verrips R . Mourits – den Boer

n hun auto op zo’n twintig meter van het n hun bivakmutsen over hun hoofd, waarna hting van hun doel gaan. Ze lopen door de achterdeur. hebben ze op gerekend. Ze hebben alle, en zonder zich iets van het lawaai dat ze eken ze de deur open. Meteen gaat er een nde geluid snerpt door de nacht.

Con conseniam quibusd andigent quam, quatiorporit faceaquo volutem. Ota doloreh endionet quam, qui occuptatur repro oditate dolliti vel inis venihil lenecte volorro viducit vitatiur secto beati officil isim ipsam, simpeli taestemque voluptas et audipissitia vel idiae mossincia am, simporem lab il ipsam dolum, nullaut et, unt quatibus, tem harchil millupta corrovit eatum remolup iendignatae et eiunt aliquam, suntione ratem nonse vit labo. Fugit dolecerum, untinct atiandi ciatem dolore, ut qui iundi blatiataest, testi delita velicab orroreprem harum corepeles sandici endebist facepud ipsape dolo verum eaqui ut ea vellupta quiatque nonsequi quiaecto omnis cor aut facepel ea doluptatem eatque veliam ex eniatiunt officiam rem. Et ut omnim consed quaturiat velenesti ut quo est aute pe magnat dolupta doles earuptatur? Tore consequi tet exercim oluptur modissum asperferatia etur, temquis dolorep udantori bla quat lautatium facepudio dolum abo. Git asit, ilit entem fugiaest ent qui senimen daerita ipid et, opta dio doluptae et aut ullaut liatisciust, tesenis ditaere mporrov itaspelentis sus doluptatis consenis nobis es eosam, idelis esto blam

Mijn Verlosser leeft

Voorbij de Dodendraad

inspecteur Maritz

Ada Schouten-Verrips

Ada Schouten-Verrips

Niet vermist

rmist

Voorbij de Dodendraad

701198

Een zaak voor inspecteur Maritz Gebr. Koster - Barneveld

9

789463

701280

Sjoerd Veenman VERWOEST GEZIN Een zaak voor inspecteur Maritz. 160 blz. pb. € 11,50

SJOERD VEENMAN

9

789463

701198

Sjoerd Veenman DE VIERDE VRIEND 160 blz. geb. € 14,90

69


Dit boekje wordt jou aangereikt. Om misschien iéts te helpen. Bij jouw oriëntatie in het leven van elke dag. Bij jouw nadenken over de dingen die ertoe doen. • Geloven zonder kerk? • Mijzelf openstellen voor de zaligheid? • Wonder en wetenschap • Orgaandonatie, enzovoort Bijbelse argumenten. Voorzichtig vragen: “Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?”

9

789463

701655

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

STER - BARNEVELD

789463

701167

9

Mija Venderbos-Duijster SAM EN ZIJN KNUFFEL 10 grappige voorleesverhalen. 64 blz. geb. € 7,95

Mary is tien jaar als ze besluit om voor een Bijbel te sparen. Bijbels zijn erg duur en bijna niet te krijgen. Maar Mary wil dolgraag een eigen Bijbel om er zelf in te kunnen lezen. In haar vrije tijd doet ze daarom zoveel mogelijk karweitjes. Maar veel vrije tijd heeft ze niet. Ze gaat naar school en helpt haar moeder. Zal het Mary lukken om voldoende geld bij elkaar te krijgen? En zal er echt nog een Bijbel voor haar zijn?

Een Bijbel voor Mary Jones

Een Bijbel voor Mary Jones

789463

Koers houden voor jongeren in de maatschappij van nu

N. Verdouw

deel 4

Dat is precies ook de bedoeling van dit boekje. Je vindt er argumenten in. Die je wel of niet gebruikt bij jouw gesprek. Het zet je aan tot verder onderzoek. Tot zoeken naar wat de Bijbel zegt. Over onderwerpen uit de tijd van nu. Zoals: overdoop, opwekkingsliederen, dieren doden. Kunnen Bijbel en evolutie samengaan? Maar ook over de dingen die dieper en hoger gaan …

9

789055

9

Onderweg

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

N. Verdouw

789463

701075

** * **

In gesprek

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

N. Verdouw

N. Verdouw

9

N. Verdouw JONGEREN NÚ (1) Jongeren in het spanningsveld tussen kerk en wereld. 106 blz. geb. € 12,90

deel 5

N. Verdouw (1950) heeft als onderwijsman jarenlang ervaring met jongeren.

** **

519828

Jongeren nú

Sterkte bij het volgende gesprek!

701655

Mija VenderbosDuijster SAM IN DE WINTER 10 grappige voorleesverhalen. 76 blz. geb. € 8,95

N. Verdouw JONGEREN NÚ (2) Koers houden voor jongeren in de maatschappij van nu. 114 blz. geb. € 12,90

789055

519828

N. Verdouw JONGEREN NÚ (4) Onderweg. 125 blz. geb. € 12,90

9

701075

voor Mary Jones Opnieuw verteld voor kinderen door Lena Visser-Oskam

Jasper werkt in de tuin

Jasper werkt in de tuin

Dit boek is het tweede deel van een serie thematische prentenboeken voor jonge kinderen. Door middel van deze boekjes oriënteren peuters zich spelenderwijs op groep 1 van de basisschool. Ook voor kleuters is de serie over Jasper erg leuk. De vlotte rijmpjes en vrolijke tekeningen zorgen ervoor dat zowel kinderen als ouders veel plezier zullen beleven aan de avonturen van Jasper en Sofie. De kijk- en voorleestips in dit boek kunnen bij het samen lezen een extra hulp zijn.

www.gebrkoster.nl www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

Met illustraties van Fija Philips-Meijer

789055

517992

Lena Visser-Oskam & Marjan Koudijs

Lena Visser-Oskam

Jasper mag meehelpen in de tuin. Samen met mama gaat hij aan de slag. Er is genoeg te doen: wieden, de grond kluitvrij maken, kuiltjes maken en voren trekken, gieten, zaaien en gras maaien. Ook Sofie, zijn vriendinnetje, doet mee. Als papa uit zijn werk komt, heeft hij een verrassing…

Jasper werkt in de tuin

Jasper is ziek

Lena Visser-Oskam & Marjan Koudijs

Lena Visser-Oskam & Marjan Koudijs

9

Lena Visser-Oskam/ Marjan Koudijs JASPER DOET BOODSCHAPPEN (1) serie: Thematische prentenboekjes. 36 blz. geb. € 9,95

Lena Visser-Oskam EEN BIJBEL VOOR MARY JONES 48 blz. geb. € 15,90

MARLEEN WIL EEN ZUSJE

mar-leen heeft geen zus-je of broer-tje. dat vindt ze heel erg. el-ke keer bidt mar-leen of ze een zus-je mag krij-gen. hoort de Hee-re...? Een eenvoudig leesboekje voor net beginnende lezertjes. Het boekje is ook heel geschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf 3 jaar.

Lena Visser-Oskam/ Marjan Koudijs JASPER SPEELT BUITEN (4) serie: Thematische prentenboekjes. 36 blz. geb. € 9,95

Lena Visser-Oskam/ Marjan Koudijs JASPER IS JARIG (3) serie: Thematische prentenboekjes. 36 blz. geb. € 9,95

Lena Visser-Oskam/ Marjan Koudijs JASPER WERKT IN DE TUIN (2) serie: Thematische prentenboekjes. 36 blz. geb. € 9,95

789463

700009

Lena Visser-Oskam/ Marjan Koudijs JASPER IS ZIEK (5) serie: Thematische prentenboekjes. 36 blz. geb. € 9,95

Marleen wil een zusje

Lena Visser-Oskam

LEESBOEKEN CATALOGUS 2022-2023

789463

N. Verdouw JONGEREN NÚ (5) In gesprek. 110 blz. geb. € 12,90

Een Bijbel

Dit prachtige prentenboek vertelt het waargebeurde verhaal van Mary Jones.

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Opeens is het er. Een goed gesprek. Met iemand die er heel anders over denkt dan jij. De ander heeft veel kennis. Vraagt ook veel aan jou. Pittig. Je moet alles doen om de juiste antwoorden te vinden. Argumenten verwoorden. Op een integere manier. Maar het lukt! Het blijft fijn. Jullie gaan goed uit elkaar.

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

Jongeren in het spanningsveld tussen kerk en wereld GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Mija Venderbos-Duijster

Mija Venderbos-Duijster

9

In gesprek

N. Verdouw (1950) heeft als onderwijsman jarenlang ervaring met jongeren.

voor kinderen vanaf

www.gebrkoster.nl

701167

Jongeren nú

Jongeren nú

Jongeren nú

N. Verdouw (1950) heeft als onderwijsman jarenlang ervaring als pedagoog.

Elk mens is onderweg. Als door een berggebied. Het gaat op en neer. Genieten van mooie vergezichten. Maar ook oppassen voor ravijnen. Nauwelijks zichtbaar soms. Oriëntatie is nodig. Waarheen ga ik? Welke route volg ik? Elk kruispunt vraagt om een beslissing. Ook de andere dingen, die op je afkomen. Soms moet je plotseling weten wat je doet en zegt.

N. Verdouw

De auteur reikt onderwerpen aan die tot nadenken zetten. Het zijn handvatten bij het bepalen van je koers!

Onderweg

Jongeren nú

Maar ook: wat zijn de obstakels onderweg? Tegenliggers. Sterke zuiging van het water … Wat doe je dan? De vaargeul is aangegeven met bakens. Groen en rood. Let je niet op die wegwijzers? Je komt muurvast te zitten. Daarom: probeer koers te houden! Dat geldt zéker voor de onstuimige tijd van nu.

Jongeren nú

Jongeren nú

N. Verdouw

Tien grappige halen voorleesver4 jaar.

in de winter

in de winter

en zijn knuffel

www.gebrkoster.nl

ebrkoster.nl

Varen. Stel dat jij het stuur in handen hebt. Je moet weten wat je doet. Nadenken over de koers. Waar wil je heen? Dat doel steeds in het oog houden.

sam

sam

am? is zijn grote vriend. emt Knuffel bijna overal mee . beleven ze van alles. Op een dag gaat het mis. maar goed komt …

‘Kijk Sam,’ zegt Emmelie. ‘Nieuwe wanten. Mooi hè.’ Maar Sam heeft geen tijd om te kijken. ‘De slee,’ zegt Sam, ‘ze hebben de slee afgepakt.’ ‘Wat?’ zegt tante Fenna. ’Ja, die grote jongens. Die waren hier aan het sneeuwballen gooien. Die hebben de slee meegenomen.’ Zal de slee voor Sam en Emmelie weer terugkomen?

Koers houden voor jongeren in de maatschappij van nu

Jongeren nú

zijn knuffel

en zijn knuffel in de winter

Jongeren nú

Jongeren nú

N. Verdouw

am

sam

Mija Venderbos-Duijster

Mija Venderbos-Duijster

sam sam

Lena Visser-Oskam

AVI E3 / M4

Marleen wil een zusje

Elisabeths reis

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Elliene van der Welle

9

789463

700788

JASPER – MEMOSPEL 2-5 spelers. € 12,95

Lena Visser-Oskam/ Marjan Koudijs JASPER IN DE DIERENTUIN (6) serie: Thematische prentenboekjes 36 blz. geb. € 9,95

Lena Visser-Oskam MARLEEN IN DE DIERENTUIN 60 blz. geb. € 3,95

Lena Visser-Oskam MARLEEN WIL EEN ZUSJE 60 blz. geb. € 3,95

A. Vogelaarvan Amersfoort KRUISPUNTEN 104 blz. geb. € 3,95

Janneke Wiegers

of dubbele medeklinkers.

Geloven

Het bevat alleen woorden van één lettergreep en geen tweeklanken (behalve de ie).

Voor beginnende lezertjes

op de rand van

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Voor beginnende lezertjes

Elliene van der Welle Elliene van der Welle

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

70

789463

700108

Elliene van der Welle HOE GROOT ZIJN UW WERKEN Historische verhalen voor jonge kinderen. 179 blz. geb. € 13,90

Janneke Wiegers GELOVEN OP DE RAND VAN DE DOOD Een bewerking van Hel en hemel van Dachau. 160 blz. geb. € 13,90

Janneke Wiegers

Janneke Wiegers

Een bewerking van Hel en hemel van Dachau - ds. J. Overduin

9

Elliene van der Welle TWEE JONGE ZENDELINGEN 94 blz. geb. € 15,90

9

de dood

www.gebrkoster.nl

EBR. KOSTER - BARNEVELD

Een grappig verhaal voor kinderen die net kunnen lezen.

roos wil een kat

roos wil een kat

weken leesonderwijs hebben gehad; zonder tweeklanken

nog een week, dan is roos zes. roos heeft zin in het feest. ze zegt: mam, mag ik dan een kat?

Janneke Wiegers

maar tim, mag dat wel …?

roos wil een kat mag dat wel tim?

mag dat wel tim?

o heeft de Heere in het heidense Ethiopië het Evangelie ten brengen. oor twee kinderen.

tim loopt met puk in het bos. mam weet het niet. tim heeft wat mee. het zit in de zak. mam mag het niet zien. tim pakt het en dan …

Janneke Wiegers

it waargebeurde verhaal vertelt de geschiedenis van twee oertjes. Zij gaan met hun oom op reis vanuit de havenstad yrus. Onverwachts komen ze in een onbekend land terecht. aar worden ze overvallen door een bende heidenen. Die eidenen nemen de blanke broertjes mee als hun buit.

mag dat wel tim?

Een eenvoudig verhaaltje voor kinderen die net een paar

Twee jonge zendelingen

l de heid’nen, door Uw handen oortgebracht in alle landen, ullen tot U komen, Heer’, ukken voor Uw aanschijn neer ...

Twee jonge zendelingen

Elliene van der Welle

oor eens ...! Wat is dat voor geluid? én van de donkere mannen kijkt verwonderd op. ij stopt met werken. Wat hoort hij toch? eldere stemmen klinken in de stille avond. Wie hoort hij daar zo mooi zingen?

Hoe groot zijn Uw werken

Elliene van der Welle

Twee jonge zendelingen

Hoe groot zijn Uw werken

789463

700481

Janneke Wiegers MAG DAT WEL TIM? 38 blz. geb. € 5,90

9

789463

700108

Janneke Wiegers ROOS WIL EEN KAT 42 blz. geb. € 5,90

Elliene van der Welle ELISABETHS REIS 50 blz. geb. € 12,90


LEESBOEKEN CATALOGUS 2022-2023

71


Het geestelijk huwelijk • Geschonken Geschriften - deel 2 • De uwen mond - deel 2 • Wat zal ik roepen? • Verwachting Israëls t is mijn troost in druk mij toegelegd • Theoretisch- Praktische nberouwelijke keus • Tweede achttal preken • De witte keursteen • nederigen vertroost - deel 1 • Uit de pastorie - deel 11 • Uw waarheid nú - deel 6 • Sions leer- en troostboek • Weekboek • Luuk en een Alleen maar verliezers • Een bril voor lu • De Franse koopmanszoon • Elizabeth, het meisje van de kudde • De kindervriend • Deel maar Gaat Thijs op het ijs? • Ik zal met u zijn • Jeremía, gered door een dder in nood • Zaaien op Gods akker • Veenkind • Het kleinste dies eerste en laatste Avondmaal • Bevestigd als de maan • Bij Hizkía • Verbond en Doop • Zingen daar ik Hem verwacht • Het chonken Geschriften - deel 2 • De zaligsprekingen • Opent uwen l ik roepen? • Verwachting Israëls • De zoon van Nun • Dit is mijn gd • Theoretisch- Praktische godgeleerdheid • Een onberouwelijke preken • De witte keursteen • Door Baca’s vallei • De nederigen e pastorie - deel 11 • Uw waarheid zal bestaan • Jongeren nú troostboek • Weekboek • Luuk en een dier in de tas • Prooi • Een bril voor lu • De Franse koopmanszoon • Er is een plaats bij Mij an de kudde • De kindervriend • Deel maar uit • De Arenraapster Ik zal met u zijn • Jeremía, gered door een moorman • James’ n op Gods akker • Veenkind • Het kleinste brood • Schuldig • e Avondmaal • Bevestigd als de maan • Bij het geopende Woord oop • Zingen daar ik Hem verwacht • Het geestelijk huwelijk • - deel 2 • De zaligsprekingen • Opent uwen mond - deel 2 • wachting Israëls • De zoon van Nun • Dit is mijn troost in druk mij - Praktische godgeleerdheid • Een onberouwelijke keus • Tweede e keursteen • Door Baca’s vallei • De nederigen vertroost - deel l 11 • Uw waarheid zal bestaan • Jongeren nú - deel 6 • Sions eekboek • Luuk en een dier in de tas • Prooi • Alleen maar lu • De Franse koopmanszoon • Er is een plaats bij Mij • Elizabeth, • De kindervriend • Deel maar uit • De Arenraapster • Gaat met u zijn • Jeremía, gered door een moorman • James’ Redder ds akker • Veenkind • Het kleinste brood • Schuldig • Yeddies maal • Bevestigd als de maan • Bij het geopende Woord • Hizkía ngen daar ik Hem verwacht • Het geestelijk huwelijk • Geschonken e zaligsprekingen • Opent uwen mond - deel 2 • Wat zal ik sraëls • De zoon van Nun • Dit is mijn troost in druk mij toegelegd • odgeleerdheid • Een onberouwelijke keus • Tweede achttal preken Door Baca’s vallei • De nederigen vertroost - deel 1 • Uit de pastorie zal bestaan • Jongeren nú - deel 6 • Sions leer- en troostboek • n dier in de tas • Prooi • Alleen maar verliezers • Een bril voor lu 17, 3771bij AWMij Barneveld oon • ErNairacstraat is een plaats • Elizabeth, het meisje van de kudde Uitgeverij Boekhandel T. (0342) 41 69 86 l maar uit • De Arenraapster • Gaat Thijs op het ijs? • Ik zal met E. uitgeverij@gebrkoster.nl door een moorman • James’ Redder in nood • Zaaien op Gods kleinste brood • Schuldig • Yeddies eerste en laatste Avondmaal www.gebrkoster.nl • Bij het geopende Woord • Hizkía • Verbond en Doop • Zingen Het geestelijk huwelijk • Geschonken Geschriften - deel 2 • De uwen mond - deel 2 • Wat zal ik roepen? • Verwachting Israëls t is mijn troost in druk mij toegelegd • Theoretisch- Praktische

Gebr. Koster