Page 1

Gearhing primair onderwijs

Gearhing ‌ samenwerkend maken we het verschil Jaarverslag 2011


Inhoud Voorwoord

3

Gearhing

4

Het model RvT en CvB

7

Motto, missie en visie

7

Belangrijke ontwikkelingen

10

Onderwijs en Zorg

13

Evaluatie onderwijskwaliteit

15

Samenwerking

16

Personeel

17

FinanciĂŤn

19

Toekomst, risico’s en kansen

24

RvT, CvB en medewerkers

27


Voorwoord Dit is het jaarverslag van Gearhing 2011. Gearhing maakt het verschil. Wij staan voor hoogwaardig onderwijs voor onze leerlingen en excellent werkgeverschap voor onze medewerkers. In dit jaarverslag vindt u de verantwoording hoe in 2011 plannen en doelen van Gearhing gerealiseerd zijn. Hiermee verantwoordt Gearhing zich over de hoofdlijnen van het gevoerde beleid en de financiĂŤle cijfers. Met dit verslag geven we inhoud aan de transparantie van onze organisatie. Daarbij geven we een blik op de toekomst, waarin we fors zullen moeten ombuigen. We gaan dit realiseren zonder gedwongen ontslagen en met behoud van werkgelegenheid. Bolsward, april 2012 Wubbo. J. Wever, voorzitter college van bestuur

3


Gearhing De Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing is het bevoegd gezag van 29 scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân. Op 1 oktober 2011 waren er 2327 leerlingen die onderwijs genoten op een Gearhingschool. Dit onderwijs werd verzorgd door 165 fte’s personeel.

4


Leerlingenaantallen Plaats

School

1 okt. 2009

1 okt. 2010

1 okt. 2011

Balk

’t Hazzeleger

105

97

94

Lemmer

De Dam

113

124

129

Lemmer

De Meerpaal

117

129

142

Lemmer

De Tweespan

188

171

159

Oosterzee

De Wynbrekker

60

63

62

Echtenerbrug

Twa Yn Ien

121

104

104

IJlst

De Kogge

157

148

147

Workum

De Pipegaal

111

107

113

Warns

De Totem

48

45

47

Koudum

De Welle

93

91

94

Hindeloopen

Bs De Skulpe

78

76

90

Bantega

De Reinbôge

64

59

61

Baard

De Stjelp

55

51

56

Jorwert

De Krunenstrobbe

34

30

32

Itens

De Romte

Mantgum

De Gielguorde

Easterwierrum Wiuwert

44

40

33

147

147

147

De Fôlefinne

39

40

37

De Pikeloer

34

39

40

Weidum

It Pertoer

77

79

79

Winsum

De Mied’skoalle

69

63

69

Wommels

De Opslach

104

93

86

Bolsward

De Blinker

130

131

130

Witmarsum

De Utskoat

74

75

82

Pingjum

It Leech

55

59

52

Makkum

It Iepen Stee

69

62

59

Kimswerd

De Marnewier

45

49

45

Arum

De Opslach

68

58

58

Boazum

Dûbelspan

47

49

44

Kûbaard

De Reinbôge

36

33

36

Totaal

2.382

2.312

2.327

5


6


Het model RvT en CvB In de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur wordt bepaald dat schoolbesturen verplicht zijn om een scheiding aan te brengen tussen bestuur en intern toezicht op het bestuur. Het besturen van de scholen en het houden van toezicht op dat besturen moeten worden losgekoppeld. Per 1 augustus 2011 is een nieuw besturingsmodel ingevoerd. Vanaf dat moment is er een college van bestuur (CvB) en een raad van toezicht (RvT). Het college van bestuur vormt statutair het bestuur van de instelling en daarmee het bevoegd gezag in de zin der wet. De raad van toezicht oefent het toezicht op het door het college van bestuur gevoerde bestuur over de scholen.

Motto, missie en visie Motto Het motto van Gearhing geeft de essentie van ons bestaansrecht weer: Gearhing maakt het verschil. Het verschil voor: • kinderen die wij een optimale ontplooiing bieden; • ouders die kiezen voor betrokken en hoogwaardig onderwijs; • medewerkers die bij een excellente werkgever in staat gesteld worden om de verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van hoogwaardig onderwijs in een omgeving waarin ze zichzelf verder kunnen professionaliseren; • de samenleving waarvoor Gearhing meerwaarde creëert.

Missie Gearhing bouwt ‘wegen en bruggen’ voor openbare, algemeen toegankelijke en samenwerkingsscholen. De medewerkers op de scholen realiseren hoogwaardig onderwijs. Voor deze medewerkers is Gearhing een excellent werkgever.

7


Visie Om de missie te realiseren heeft Gearhing een visie die hier is verwoord. De Gearhingscholen staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en bevorderen dit door het unieke van elk kind als uitgangspunt te nemen met aandacht voor: • de ontwikkeling van het denken, doen en het welbevinden; • thuisnabij onderwijs; • het stimuleren van een positief kritische houding vanuit onze waarden en normen (geluk, liefde, vrede, respect, rechtvaardigheid, vrijheid, gelijkwaardigheid en democratie) waardoor de leerling voorbereid is op de toekomst; • de bewustwording van burgerschap, het stimuleren van actieve deelname aan de maatschappelijke omgeving. Gearhing realiseert excellent werkgeverschap door: • een veilig en inspirerend werkklimaat; • competentiegericht integraal personeelsbeleid; • het bevorderen van netwerken; • aandacht voor initiatief en inspraak. Om hoogwaardig onderwijs en excellent werkgeverschap te realiseren staat Gearhing voor: • de eigenheid van elke school in haar eigen context; • sturing op hoofdlijnen; • verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen zo laag mogelijk in de organisatie gebracht; • effectiviteit, efficiëntie en daadkracht; • integrale verantwoordelijkheid op alle niveaus; • integriteit, transparantie en openheid; • kwaliteitsbeleid; • een optimale inzet van middelen; • partnerschap met ouders.

8


9


Belangrijke ontwikkelingen Organisatieveranderingen In januari 2011 is de meerjarenbegroting 2010-2014 van Gearhing vastgesteld en besproken met bestuur, GMR en directeuren. Uit deze meerjarenbegroting blijkt klip en klaar dat bij ongewijzigd beleid er forse tekorten ontstaan. Gekozen is om te gaan werken in onderwijsteams. Daardoor kunnen bezuinigingen worden gerealiseerd, waarbij het primaire proces het minst in het geding komt. Er wordt in eerste instantie bezuinigd op management. De effecten op het primaire proces, die helaas niet te voorkomen zijn, zullen secundair zijn. Het werken in onderwijsteams geeft de mogelijkheid om in kleine scholen hoogwaardig onderwijs te bieden en tegelijkertijd excellent werkgeverschap te realiseren. Het ombuigingsplan is in september 2011 aan de GMR voorgelegd. Het is de GMR niet gelukt om in 2011 hier een mening over te vormen. Begin 2012 komt de GMR met haar besluit.

Het werken in onderwijsteams Gearhing heeft alleen maar kleine scholen. Zowel voor de leerlingen als leerkrachten heeft dit voor- en nadelen, er zijn ook risico’s aan verbonden. Om deze risico’s te verminderen en de nadelen te compenseren heeft Gearhing als beleid dat scholen gaan samenwerken. Schoolteams gaan inhoudelijk en organisatorisch samenwerken en ook voor de leerlingen komen er gezamenlijke activiteiten. De huidige noodzaak tot ombuigen en reorganiseren is een aanleiding de samenwerking te intensiveren. Het bestuur heeft voorgesteld om van de huidige 29 scholen met elk hun eigen team en directeur te gaan naar zeven onderwijsteams met per onderwijsteam één directeur. Door het werken in onderwijsteams gaan we een professionaliseringsslag maken in de ontwikkeling van teams en management. Daardoor kan Gearhing hoogwaardig onderwijs garanderen. Door een betere scheiding van taken en meer functiedifferentiatie zal de werkdruk beter beheersbaar zijn. Bijkomend voordeel is dat de organisatie flexibeler, efficiënter en effectiever wordt.

10


Strategische koers Het strategisch beleidsplan van Gearhing is leidend. De aangegeven richting is in de nieuwe schoolplannen (2011 – 2014) medebepalend geweest voor het beleid op schoolniveau. De uitgangspunten en de doelen uit het strategisch beleidsplan zijn continue gespreksonderwerp geweest in het overleg met de directeuren. Er is in 2011 fors geïnvesteerd in hoogwaardig onderwijs, enerzijds door te investeren in leermiddelen en anderzijds door scholing en begeleiding van de medewerkers. Door de ombuiging anticipeert Gearhing op krimp en wordt de samenwerking tussen kleine scholen geïntensiveerd. In 2011 is er verder gewerkt aan de realisatie van het motto, de missie en de visie van Gearhing. Zowel de directeuren, de GMR, het bestuur en de raad van toezicht hebben daarbij hun eigen inbreng gehad. Zonder volledig te zijn geven wij een indruk van de verschillende onderwerpen: • tussen- en eindopbrengsten van de scholen; • verkenning samenwerking met andere besturen; • treasury statuut; • meerjarenbegroting 2011-2015; • passend onderwijs.

11


12


Onderwijs en Zorg Boppeslach De provincie Fryslân heeft gelden beschikbaar gesteld voor de basisscholen in Friesland voor een kwaliteitsimpuls aan het onderwijs. De projectplannen richten zich op verschillende thema’s. Er wordt ingezet op het verbeteren van het taalonderwijs, het versterken van het didactisch handelen van de leerkrachten, het versterken van het systematisch werken in de zorg en begeleiding van leerlingen en het versterken van de zorg voor kwaliteit. In het schooljaar 2011-2012 maken elf scholen gebruik van deze subsidie.

Reken,- lees- en taalverbetertrajecten, PO-raad Zeven scholen maken gebruik van subsidie voor het verbeteren van rekenen, lezen en taal.

Leren van elkaar De directeuren binnen Gearhing vormen een aantal intervisiegroepen. In het verlengde hiervan nemen we deel aan het project ‘Twinning’, ondersteund door het APS. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit, waarbij het leren van elkaar centraal staat. Er wordt niet alleen binnen de stichting gebruik gemaakt van elkaars expertise. In 2011 is een traject gestart waarbij twee andere stichtingen van openbaar onderwijs zijn betrokken: De Basis en Primus. Dit wordt begeleid door de Nederlandse Schoolleiders Academie. Door de reorganisaties bij de drie besturen en vertrekkende directeuren is dit traject niet succesvol verlopen en gestopt. Directeuren worden bij bureau Meesterschap geschoold in het uitvoeren van een audit. Op verschillende scholen hebben collega-directeuren, ter voorbereiding van een inspectiebezoek, een interne audit uitgevoerd.

13


Gearhing Akademy In 2011 is verder gewerkt aan het opzetten van de Gearhing Akademy. Het doel van de Gearhing Akademy is om de talenten van alle medewerkers optimaal te benutten. We willen medewerkers stimuleren om contact te hebben met elkaar, van en met elkaar te leren, kennis te delen en ervaring uit te wisselen. Momenteel werkt een werkgroep van medewerkers aan de inrichting van de Gearhing Akademy.

ParnasSys In het voorjaar 2011 is besloten om voor alle 29 scholen voor wat betreft leerlingadministratie en leerlingvolgsysteem over te stappen naar ParnasSys. Uitwisseling met BRON gaat nu via ParnasSys. Een aantal scholen blijft het leerlingvolgsysteem van Cito gebruiken naast ParnasSys voor de foutenanalyse. Op bovenschools niveau kunnen de gegevens van de scholen bekeken worden. Administratieve krachten, directeuren/IB’ers en ICT’ers zijn geschoold en per school is een teacher opgeleid. Deze teacher verzorgt op zijn/haar school de scholing voor de leerkrachten.

14


Evaluatie onderwijskwaliteit Inspectie Bijna alle Gearhingscholen vallen binnen het basisarrangement van de Inspectie van het onderwijs. Dat betekent dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de scholen. De Mied’skoalle had een aangepast toezichtarrangement. In 2011 is de school weer ‘groen’ geworden. Ondanks het toegekende basisarrangement aan ’t Hazzeleger, De Krunenstrobbe en De Romte vond het bestuur de onderwijskwaliteit, uitgaande van de eindresultaten, van deze scholen risicovol. De scholen werken met verbeterplannen, om te voorkomen dat de scholen een onvoldoende beoordeling krijgen van de inspectie. Dit is ’t Hazzeleger gelukt, het eindresultaat en het inspectiebezoek in 2011 waren positief. De Romte en De Krunenstrobbe hadden onvoldoende eindopbrengsten en hebben daarom een aangepast arrangement gekregen.

Kwaliteitsonderzoeken In maart 2011 is er op alle Gearhingscholen een enquête gehouden. Ouders, medewerkers en leerlingen in de bovenbouw werden uitgenodigd om hun mening te geven. Elke school heeft de resultaten teruggekoppeld naar de geënquêteerden en heeft conclusies getrokken voor aanpassingen van beleid. 81% van de leerlingen beoordeelden de school boven de norm. Van de ouders gaf 91% aan dat de school boven de norm uitsteeg. Bij de leerkrachten werd zelfs een percentage van 94 gemeten.

15


Samenwerking Gearhing werkt samen met: • Samenwerkingsverband Sneek en Samenwerkingsverband Spectrum op het gebied van leerlingenzorg; • Basis en Primus, één gezamenlijk vervangingsbureau en gezamenlijke aanbestedingen; • BDOF, een samenwerkingsverband van besturen voor openbaar onderwijs; • Bureau Meesterschap, voor coaching, scholing, training en interim-management; • Cedin, voor schoolbegeleiding en leerlingenzorg; • Grontmij, voor huisvesting; • OSG, voor de financiële en personele administratie, tevens bestuurs- en management ondersteuning; • Penta Rho voor begeleiding van de ombuigingen; • NHL, voor de opleiding van ons toekomstig personeel; • SISA Kinderopvang ZWFrl, voor-, tussen- en naschoolse opvang; • Stichting Speelwerk (Lunchplein), voor-, tussen- en naschoolse opvang; • Tredin, voor de zorg rond arbeidsomstandigheden en verzuim.

16


Personeel Aantal personeelsleden Jaar

Leerlingen

Directie

Onderwijspersoneel

fte

fte

OOP fte

26,9

148,1

12,9

2008

2.460

2009

2.382

25,5

139,5

15,7

2010

2.312

26,3

132,8

14,1

2011

2.327

21,6

131,1

12,6

Ziekteverzuim De ziekteverzuimcijfers voor Gearhing voor de jaren 2008 tot en met 2011 bedragen: Jaar

Verzuimpercentage

Frequentie

Ziekteduur in dagen

2008 2009

5,8%

1,1

16,4

7,9%

1,0

12,9

2010 2011

10,0%

1,0

13,8

6,7%

0,7

22,1

Het ziekteverzuim was in 2010 te hoog. Daarop is actie ondernomen, er is nieuw beleid (o.a. arbeidsdeskundige in eerste lijn) en een nieuwe Arbodienst per 1 januari 2011 ingeschakeld: Tredin. In 2011 is het ziekteverzuim met ruim 3% gedaald.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) In 2011 hebben RI&E-onderzoeken plaatsgevonden op 19 Gearhingscholen. Een belangrijk onderdeel van de RI&E is de inventarisatie van welzijn onder medewerkers. De rubrieken die in de vragenlijst voorkomen zijn: Arbeidsomstandigheden, Gevolgen van het werk, Informatie, Leiding, Relatie met collega’s, Taakinhoud en Werkhoeveelheid. Het thema werkhoeveelheid is voor 44% van de respondenten een aandachtspunt. De conclusies zullen in het schooljaar 2012-2013 worden meegenomen in de begeleidingstrajecten van de onderwijsteams. Uit de welzijnsvragenlijst blijkt dat de ombuigingsplannen voor onrust hebben gezorgd bij veel Gearhingmedewerkers. Dit viel te verwachten.

17


18


Financiën Exploitatie Exploitatierekening 2011

Werkelijk ’11

Begroot ’11

Werkelijk ’10

13.112.000

12.967.000

13.239.000

Baten Rijksbijdrage OCW Overige subsidies OCW

80.000

52.000

62.000

Gemeentelijke bijdragen

626.000

573.000

601.000

Overige overheidsbijdragen

226.000

121.000

253.000

Overige baten

345.000

95.000

414.000

14.389.000

13.808.000

14.569.000

10.350.000

10.737.000

10.978.000

1.231.000

718.000

1.085.000

Afschrijving inventaris en apparatuur

85.000

90.000

87.000

Afschrijving meubilair en machines

83.000

85.000

113.000

Afschrijving leermiddelen etc. (PO)

109.000

126.000

131.000

28.000

44.000

36.000

Totaal baten Lasten Lonen en salarissen Overige personele lasten

Huur gebouwen Klein onderhoud en exploitatie

92.000

93.000

72.000

Energie en water

191.000

219.000

228.000

Schoonmaakkosten

233.000

245.000

257.000

33.000

29.000

30.000

Heffingen Dotatie onderhoudsvoorziening

206.000

185.000

190.000

Overige huisvestingslasten

189.000

164.000

176.000

Administratie- en beheerslasten

356.000

349.000

343.000

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

556.000

492.000

524.000

Overige instellingslasten

266.000

191.000

152.000

14.008.000

13.767.000

14.402.000

Totaal lasten Saldo baten en lasten

381.000

41.000

167.000

Rentebaten

20.000

2.000

15.000

Rentelasten

0

1.000

1.000

401.000

42.000

181.000

Exploitatiesaldo

19


Het verschil tussen de baten en de lasten over 2011 is groter dan begroot. In het afrekendocument fusie en verzelfstandiging is gerekend op een vermogens­ vermeerdering van € 161.000 in 2011. Van de algemene reserve is € 400.000 beschikbaar gesteld voor de invoering, implementatie en begeleiding van het ombuigingsplan. Gearhing past zich goed aan. Het krimpscenario heeft de organisatie niet in de negatieve cijfers gebracht. De conclusie van vorig jaar blijft dat het beheertechnisch goed geregeld is. We zijn ‘in control’.

20


Balans Waar de exploitatierekening de baten en lasten van een kalenderjaar laat zien, geeft de balans aan welke waarden (activa) er aan het begin en aan het eind van een kalenderjaar in een organisatie aanwezig zijn en waar deze vandaan komen (passiva). De balans laat de situatie per 31-12-2011 zien met als vergelijk de stand per 31-12-2010. Activa Inventaris en apparatuur Leermiddelen (PO) Deelnemingen/financiële vaste activa Debiteuren

31-12-2011

31-12-2010

1.161.000

1.159.000

551.000

551.000

1.325.000

1.562.000

9.000

5.000

Ministerie van OCW

668.000

663.000

Overige vorderingen

229.000

166.000

Overlopende activa

153.000

142.000

Liquide middelen

2.505.000

1.986.000

6.601.000

6.234.000

31-12-2011

31-12-2010

Algemene reserve Publiek

3.719.000

3.109.000

Algemene reserve Privaat

93.000

93.000

Totaal activa

Passiva

Bestemmingsreserves/bestemmingsfonds

-

210.000

Personeelsvoorzieningen

143.000

171.000

Onderhoudsvoorziening

704.000

773.000

4.000

4.000

Overige voorzieningen Crediteuren

519.000

280.000

Belastingen en prem. soc. verzekeringen

394.000

441.000

Schulden terzake van pensioenen

140.000

152.000

29.000

65.000

Overige kortlopende schulden Overlopende passiva Totaal passiva

856.000

936.000

6.601.000

6.234.000

21


Met de gemeente Littenseradiel is de afrekening (nog) niet verlopen volgens de planning in het afrekendocument. Er is overeenstemming bereikt met de gemeente over de eindafrekening maar de uitvoering levert opnieuw een probleem op. De overeenstemming met de gemeente betekent dat beide partijen in hun boeken een schadepost van € 80.000 hebben. Met de gemeente Súdwest-Fryslân (rechtsopvolger van de gemeente Wûnseradiel) is het afrekendocument gebaseerd op achteraf onjuiste informatie omtrent de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan door die gemeente. We blijven ervan uitgaan dat onze claim wordt toegewezen. Het betreft een bedrag van € 64.000.

Activa De materiële vaste activa (inventaris, apparatuur en leermiddelen) zijn evenals in 2010 redelijk constant in waarde gebleven. Dat duidt op een balans tussen de herinvesteringen enerzijds en de afschrijvingen en desinvesteringen anderzijds. De post financiële vaste activa bevat de bij de BNG uitgezette financiële reserves.

Passiva Het eigen vermogen is gestegen als gevolg van het positieve exploitatieresultaat dat is verwerkt in de vermogenspositie. Het bestemmingsfonds had betrekking op het surplusvermogen van de gemeente Littenseradiel. Deze middelen zijn besteed aan specifieke kosten en aan investeringen in de scholen van Littenseradiel.

Kengetallen Exploitatiekengetallen

Werkelijk ’11

Begroot ’11

Werkelijk ’10

in procenten van de totale baten Rijksbijdragen

92%

92%

91%

Overige overheidsbijdragen

6%

5%

6%

Overige baten

2%

1%

3%

in procenten van de totale lasten Personele lasten

83%

83%

84%

Afschrijvingen

2%

2%

2%

Huisvestingslasten

7%

7%

7%

Overige instellingslasten

8%

8%

7%

in procenten van de totale baten Resultaat (= Marge c.q. Rentabiliteit)

22

2,8%

0,3%

1,2%


Deze cijfers wijken niet beduidend af van landelijke cijfers en zijn typerend voor een primair onderwijsorganisatie. Kengetallen ten aanzien van de balans

31-12-2011

31-12-2010

Liquiditeit

1,84

1,58

Solvabiliteit commissie Don (EV+voorz / TV)

0,71

0,70

Het begrip liquiditeit duidt aan de mate waarin de organisatie in staat is om op korte termijn aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Een waarde van 1 geeft aan dat de organisatie hiertoe in staat is. Een waarde van 1,84 geeft aan dat de organisatie hiertoe zeer goed in staat is. De commissie Don geeft een bovenwaarde van ongeveer 1,5 als indicatie van wat nastrevenswaardig is. De solvabiliteit geeft aan in welke mate de organisatie op lange termijn in staat is om aan de verplichtingen te voldoen. In het overzicht is de definitie van de commissie Don aangegeven. De afkorting EV staat voor eigen vermogen en TV voor totaal vermogen. De commissie Don stelt dat de uitkomst niet onder de 0,20 mag uitkomen. Daar voldoet Gearhing prima aan met een uitkomst van 0,71. Kengetallen vermogen t.o.v. exploitatie

31-12-2011

31-12-2010

Weerstandsvermogen (EV/Baten)

26,49%

23,41%

Kapitalisatiefactor (balanstotaal/exploitatie baten)

45,87%

42,79%

Het weerstandsvermogen (EV/Baten) ligt op het gewenste niveau. Het eigen vermogen werd in het fusiedocument gepland op € 3,6 miljoen en het is nu € 3,8 miljoen, waarbij ook de middelen die waren gereserveerd voor de Bapo zijn gerekend. De kapitalisatiefactor, een graadmeter voor de mate waarin er efficiënt wordt gefinancierd, is geïntroduceerd door de Commissie Don. De neergelegde norm van de Commissie Don is tussen 35% en 60%, dit afhankelijk van de grootte van de organisatie. Gearhing zit boven de van toepassing zijnde norm. Het grote aantal hele kleine scholen is daarvan de reden. De cijfers laten een positief beeld zien en passen in de financiële toekomstvisie die Gearhing heeft geformuleerd.

23


Toekomst, risico’s en kansen Drie jaar na de fusie is Gearhing een stevige organisatie die volwassen omgaat met de kansen en bedreigingen die elke onderwijsorganisatie momenteel tegemoet ziet. Aan de orde zijn krimp, bezuinigingen, een herformulering van ‘Weer samen naar school’ naar ‘Passend onderwijs’, flexibilisering, kwaliteitseisen, partnerschap met ouders, ICT en innovaties. De scholen zijn in staat en worden gefaciliteerd om goed onderwijs te geven, binnen de mogelijkheden die de rijksbekostiging biedt. Het werken aan verbetering van de kwaliteit van onderwijs krijgt alle aandacht, vooral op scholen waar die kwaliteitsverbetering noodzakelijk is, omdat de opbrengsten, de waardering door ouders, medewerkers of leerlingen nog niet op het ambitieniveau is. In 2011 zijn verdere stappen gezet om ook in de toekomst de baten en lasten in evenwicht te houden. In de uitvoering van het integraal personeelsbeleid en de wet beroepen in het Onderwijs zijn er grote verschillen tussen de scholen. De implementatie van de gesprekkencyclus, doelstellingen, ontwikkel- en beoordelingsgesprekken, heeft nog niet voldoende geleid tot een meetbaar algemene verbetering van de kwaliteit van het personeel. Afspraken daarover zijn in 2011 aangescherpt.

Perspectief Er is zorg voor de komende jaren: de bezuinigingen van de rijksoverheid, de aangekondigde bezuinigingen door de gemeenten in combinatie met een afnemend leerlingenaantal door krimp en het opdrogen van de bruidsschat de komende twee jaar hebben forse gevolgen voor Gearhing.

24


Meerjarenbegroting 2011-2015 In de meerjarenbegroting 2011-2015 is de daling van het aantal leerlingen en daarmee gepaard gaande daling van het personeelsbestand meegenomen. Tevens zijn de effecten van de invoering van het ombuigingsplan per 1 augustus 2012 volledig meegenomen. 2011 begroting

2012 prognose

2013 prognose

2014 prognose

2015 prognose

13.019.000

12.972.000

12.815.000

12.630.000

12.550.000

737.000

725.000

294.000

143.000

131.000

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten

52.000

65.000

22.000

22.000

22.000

13.808.000

13.762.000

13.131.000

12.795.000

12.703.000

Lasten

11.456.000

11.416.000

10.663.000

10.296.000

10.163.000

301.000

309.000

356.000

378.000

375.000

Totaal baten

Personeelslasten Afschrijvingen

978.000

1.000.000

1.020.000

1.041.000

1.062.000

Overige lasten

Huisvestingslasten

1.032.000

1.088.000

1.109.000

1.131.000

1.154.000

Totaal lasten

13.767.000

13.813.000

13.148.000

12.846.000

12.754.000

41.000

-51.000

-17.000

-51.000

-51.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

42.000

-50.000

-16.000

-50.000

-50.000

Saldo baten - lasten Financiële baten en lasten Exploitatieresultaat

De meerjarenbegroting is nagenoeg sluitend. Dit met de kritische kanttekening dat het moeilijk is om daarover tevreden te zijn terwijl er sprake is van een wel erg schrale bekostiging van primair onderwijs.

25


Gearhing slaagt er in om de inkomsten en uitgaven bijna in balans te krijgen. Om de tering volledig naar de nering te zetten, zijn nog marginale aanpassingen nodig. Dit is goed realiseerbaar: de investeringsambitie van de scholen is aan de hoge kant en de uitgaven voor energie en onderhoud kunnen verminderd worden. Geconcludeerd kan worden dat Gearhing meerjarig in control is. De ambities uit het meerjaren strategisch beleidsplan kunnen gerealiseerd worden. Daarbij kan Gearhing haar formatieve en materiële verplichtingen nakomen. We maken wel een voorbehoud ten aanzien van het overheidsbeleid. Helaas moet geconcludeerd worden dat de overheid de grootste risicofactor is. Dit gedrag van de overheid kan opnieuw van invloed zijn op de meerjarenbegroting. Gearhing gaat uit van die inkomsten waarvan we zeker zouden moeten mogen zijn en verplichtingen die realistisch zijn. De ombuiging in de managementstructuur en het in balans houden van ons leerkrachtenbestand met het leerlingenaantal zorgen voor een gezonde financiële en personele situatie. Gearhing handhaaft vooralsnog een vacaturestop. Eventuele leerkrachtvacatures worden ingevuld door het benoemen in een ‘flex-constructie’ zodat er geen verplichtingen ontstaan. De daling van het leerlingenaantal leidt tot minder behoefte aan leerkrachten. Tot 2016 zal de daling gecompenseerd kunnen worden door het verminderen van flexibele functies, natuurlijk verloop en vertrekbevorderende maatregelen. Na 2016 is het natuurlijk verloop van medewerkers groter dan noodzakelijk om de balans leerkrachtenleerlingen in evenwicht te houden. Gearhing zal dan nieuwe medewerkers moeten gaan werven. Gearhing weigert te denken in problemen en bedreigingen. Wij gaan samen voor nieuwe kansen en blijven het verschil maken door ons op positieve wijze te onderscheiden. In het strategisch beleidsplan zijn de ambities en perspectieven voor de toekomst van het onderwijs en de scholen vastgelegd. De stap van beheer naar beleid en ontwikkeling is gezet. Het is een uitdaging dat dit duurzaam een goede kwaliteit van onderwijs oplevert en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij. Het vereist creativiteit, flexibiliteit en ambitie om dit met de huidige financiële perspectieven te kunnen realiseren.

26


RvT, CvB en medewerkers Raad van toezicht • • • • •

Wiebe van der Werf, voorzitter Rein Brandsma, lid Frans Hoekstra, lid Evert Salverda, lid Carla van der Velde, lid

College van bestuur • •

Wubbo J. Wever, voorzitter Jan Schlaman, lid

Medewerkers bestuursbureau • • • •

Rob Schuilenburg, manager P&O Ria Jongstra, senior beleidsmedewerker P&O en Financiën Marjolein van den Berg, secretaresse Jenneke van den Bogert, secretaresse

27


hing primair onderwijs

Gearhing De Wymerts 7 8701 WT Bolsward 0515 534 300 info@gearhing.net

Opmaak: www.bopcommunicatie.nl

www.gearhing.nl

Gearhing jaarverslag 2011  

Gearhing... samenwerkend maken we het verschil Jaarverslag 2011

Gearhing jaarverslag 2011  

Gearhing... samenwerkend maken we het verschil Jaarverslag 2011

Advertisement