Page 1

®

®

Ïğîдóęòθòе â ęаòаëîã ęаëеíдаğθ Face the future 2013, ńа ğеãθńòğθğаíθ ďğîìθψëеíθ θ ãğафθ÷íθ дθηаéíθ íа Îбùíîńòòа, ďğθòеζаíθе íа Max Creative ÎÎÄ. ® ® Еthno θ Face the future ńа ğеãθńòğθğаíθ òúğãîâńęθ ìаğęθ. Вńθ÷ęθ ďğîдóęòθ îò ęаòаëîãа ńа ďîд ηаùθòа íа ΗŔÏ θ ńğîдíθòе ìó ďğаâа, ęаòî âńяęî θìθòθğаíе, ęîďθğаíе θëθ ęаęâаòî θ да е фîğìа íа ηаθìńòâаíе θ/θëθ âúηďğîθηâеζдаíе íа цеëθòе θëθ íа ÷аńòθ îò ďğîθηâедеíθяòа беη ηíаíθеòî θ θηğθ÷íîòî ńúãëаńθе íа Max Creative® ÎÎÄ ùе ńе òúëęóâа ęаòî íаğóψеíθе θ ùе бúде ńаíęцθîíθğаíî îò ηаęîíа.


WELCOME to Bulgaria

13 ΛΘΡŇÎВ ΚŔΛЕÍÄŔÐ

ęаò. № 952

ń ďеéηаζθ îò Бúëãаğθя

ÐŔΗΜЕÐΘ: òяëî θ ęîğθца: 310 ő 440 mm ďîдëîζęа: 310 ő 500 mm

ìаğęθğîâęа íа бúëãаğńęθ θ аíãëθéńęθ

ÐЕΚΛŔΜÍŔ ÏΛÎÙ: âúğőó ďîдëîζęаòа 310 ő 60 mm. ΚŔΛЕÍÄŔÐΘУΜ: бúëãаğńęθ, аíãëθéńęθ; θìеííθ дíθ; ďğаâîńëаâíθ ďğаηíθцθ; ìяńòî ηа беëеζęθ; ďğедőîдеí θ ńëедâаù ìеńец.

θìеííθ дíθ, őğθńòθяíńęθ ďğаηíθцθ; ďğедőîдеí θ ńëедâаù ìеńец

ÍÎΡΘŇЕΛΘ: òяëî θ ęîğθца: 150 g/m2, ÄÕÃ; ďîдëîζęа 330 g/m2 ęаğòîí ń бяë ãğúб.

ìяńòî ηа ëθ÷íθ беëеζęθ

ΦВЕŇÍÎΡŇ: òяëî θ ęîğθца - cmyk.

Вúηìîζíîńò ηа ďеğńîíаëθηацθя íа ВΡЯΚŔ ΡŇÐŔÍΘΦŔ!

2

ÄÐУÃÎ: ìеòаëíа бяëа ńďθğаëа, óőî ηа îęа÷âаíе, 50 бğ â ęаψîí; ìθíθìаëíî ęîëθ÷еńòâî ηа ηаяâęа - 10 бğ.

ΛÎÃÎ ìяńòî ηа фθğìеí ηíаę íа âńяęа ńòğаíθца!

Κаëедíаğúò е ğеãθńòğθğаí ďğîìθψëеí дθηаéí íа Îбùíîńòòа! Ρíθìęîâθяò ìаòеğθаë е ń аâòîğńęθ ďğаâа! Вńяęî θìθòθğаíе θëθ ηаθìńòâаíе, беη ηíаíθеòî íа аâòîğа, ńе òúëęóâа ęаòî íаğóψеíθе íа Ηаęîíа!


яз. Стóдåí кëадåíåц

3


ęаò. № 940

кадри îт Бúëгария 28 ΡŇÐŔÍΘΦΘ Ρ ÐЕŔΛÍΘ БЪΛÃŔÐΡΚΘ ΗŔБЕΛЕЖΘŇЕΛÍÎΡŇΘ! ÏЕÐФЕΚŇÍŔ ÎБÐŔБÎŇΚŔ ÍŔ ΚŔÄÐΘŇЕ, БЕΗ ΜÎÍŇŔЖΘ!!! ВΡΘΧΚΘ ÄЕΡŇΘÍŔΦΘΘ Ρ ÎÏΘΡŔŇЕΛÍŔ ΧŔΡŇ ÍŔ ŔÍÃΛΘΙΡΚΘ Θ БЪΛÃŔÐΡΚΘ!

ÐŔΗΜЕÐΘ â ğаηãúíаò âθд: 310 mm ő 478 mm â ńãúíаò âθд: 310 mm ő 215 mm ÐЕΚΛŔΜÍŔ ÏΛÎÙ: âúğőó ďîдëîζęаòа 315 mm ő 50 mm. ÍÎΡΘŇЕΛΘ: 2 òяëî θ ęîğθца: 150 g/m , ÄÕÃ. ΦВЕŇÍÎΡŇ: cmyk+cmyk.

Вúηìîζíîńò ηа ďеğńîíаëθηацθя íа ВΡЯΚŔ ΡŇÐŔÍΘΦŔ!

ΚŔΛЕÍÄŔÐΘУΜ: íа 4 еηθęа - бúëãаğńęθ, аíãëθéńęθ, íеìńęθ, фğеíńęθ; ďаíîğаìíî фîëθî íа ńòğ.2-3; îфθцθаëíθ бúëãаğńęθ ďğаηíθцθ; îфθцθаëíθ ďğаηíθцθ â Еâğîďа; θìеííθ дíθ θ ğеëθãθîηíθ ďğаηíθцθ; îďθńаòеëíа ÷аńò ηа ńíθìęîâθя ìаòеğθаë ÄÐУÃÎ: ďîдâúğηâаíе ń òеë÷еòа; îòâîğ ηа îęа÷âаíе; θíдθâθдóаëíа PP îďаęîâęа; òğаíńďîğòíа едθíθца - 50 бğ â ęаψîí; ìθíθìаëíî ęîëθ÷еńòâî ηа ηаяâęа - 10 бğ.

Êаëåíдарúт ïрåдставя ôîтîсåсии îт зíа÷ими за Бúëгарската истîрия мåста и традициîííи кóëтóрíи заáåëåæитåëíîсти: Êîïривщица, Пëåвåí, Åтúра, Íåсåáúр, Трîяíски и Êëисóрски маíастири, Àсåíîва крåïîст ... мåста, íа кîитî ïритаяваø дúх îт óсåщаíåтî за сúхраíимîст íа áúëгарщиíата и зíа÷имîстта íа сëó÷иëîтî сå. ÊÀЛÅÍÄÀРЪТ СÅ ИÇÄÀВÀ С ПÎСЛÀÍИÅ ÇÀ ÍÀÖИÎÍÀЛÍÀ ÃÎРÄÎСТ ÊЪМ БЪЛÃÀРИТÅ И ÎТÃÎВÎРÍÎ ПÀÇÅÍÅ ÍÀ ТÎВÀ ПРИРÎÄÍÎ И ÊУЛТУРÍÎ ÍÀСЛÅÄСТВÎ.

4

Κаëедíаğúò е ğеãθńòğθğаí ďğîìθψëеí дθηаéí íа Îбùíîńòòа! Ρíθìęîâθяò ìаòеğθаë е ń аâòîğńęθ ďğаâа! Вńяęî θìθòθğаíе θëθ ηаθìńòâаíе, беη ηíаíθеòî íа аâòîğа, ńе òúëęóâа ęаòî íаğóψеíθе íа Ηаęîíа!


5


ÄÐУÃÎ: ìеòаëíа ΗΛŔŇÍŔ ńďθğаëа, óőî ηа îęа÷âаíе, òğаíńďîğòíа îďаęîâęа - 50 бğ â ęаψîí; ìθíθìаëíî ęîëθ÷еńòâî ηа ηаяâęа - 15 бğ.

6

13 ëистîв

кат. № 950

кадри îт Бúëгария

ÐŔΗΜЕÐΘ ΡŇЕÍЕÍ ΚŔΛЕÍÄŔÐ: 315 ő 500 mm ÐЕΚΛŔΜÍŔ ÏΛÎÙ: âúğőó ďîдëîζęаòа 330 ő 50 mm. ΚŔΛЕÍÄŔÐΘУΜ: 5 еηθęа - бúëãаğńęθ, аíãëθéńęθ, íеìńęθ, фğеíńęθ, ğóìúíńęθ; ηîдθаęаëíа θíфîğìацθя; θìеííθ дíθ; ďğедőîдеí θ ńëедâаù ìеńец. ÍÎΡΘŇЕΛΘ: òяëî θ ęîğθца: 150 g/m2 őğîì-ìаò; ďîдëîζęа - 330 g/m2 ęаğòîí ń бяë ãğúб. ΦВЕŇÍÎΡŇ: òяëî θ ęîğθца: ďúëíîцâеòеí (cmyk). ÄÐУÃÎ: ìеòаëíа ΗΛŔŇÍŔ ńďθğаëа, óőî ηа îęа÷âаíе, òğаíńďîğòíа îďаęîâęа - 50 бğ â ęаψîí; ìθíθìаëíî ęîëθ÷еńòâî ηа ηаяâęа - 15 бğ.

6


ÿнуàðè | january

февðуàðè | february

мàðò | march

àïðèë | april

мàй | may

þнè | june

þëè | july

àвгуñò | august

ñеïòемвðè | september

оêòомвðè | october

13 ΛΘΡŇÎВ ÍŔΡŇÎΛЕÍ ΚŔΛЕÍÄŔÐ

ÐŔΗΜЕÐΘ ÍŔΡŇÎΛЕÍ ΚŔΛЕÍÄŔÐ: 190 ő 115 mm ÐЕΚΛŔΜÍŔ ÏΛÎÙ: âúğőó ďîдëîζęаòа 190 ő 35 mm. ΚŔΛЕÍÄŔÐΘУΜ: 5 еηθęа; íацθîíаëíθ ďğаηíθцθ; θìеííθ дíθ; ηîдθаęаëíа θíфîğìацθя.

ÍÎΡΘŇЕΛΘ: 2 ноемвðè | november òяëî θ ęîğθца: 150 g/m őğîì-ìаò; 2 ďîдëîζęа - 300 g/m ęаğòîí ń бяë ãğúб.

äеêемвðè | december

ΦВЕŇÍÎΡŇ: òяëî θ ęîğθца: ďúëíîцâеòеí (cmyk). ÄÐУÃÎ: ìеòаëíа ńďθğаëа, òğаíńďîğòíа îďаęîâęа - 100 бğ â ęаψîí; ìθíθìаëíî ęîëθ÷еńòâî ηа ηаяâęа - 15 бğ.

7


13 ΛΘΡŇÎВ ΡŇЕÍЕÍ ΚŔΛЕÍÄŔÐ

ΡΜЕΡЕÍŔ ŇЕÕÍΘΚŔ - аęâаğеë θ òóψ

ÏЪΛÍÎΦВЕŇЕÍ ΚŔΛЕÍÄŔÐ Ρ ÄЕŇŔΙΛÍÎ ВЪΗÏÐÎΘΗВЕÄЕÍΘ ΡŇŔÐΘ БЪΛÃŔÐΡΚΘ ΚЪÙΘ θ ΜŔÍŔΡŇΘÐΘ

ęаò. № 949

ВЪΗΜÎЖÍŔ ÏЕÐΡÎÍŔΛΘΗŔΦΘЯ ÍŔ ВΡЯΚŔ ΡŇÐŔÍΘΦŔ (âθζ îфеğòаòа!)

ÐŔΗΜЕÐΘ ΡŇЕÍЕÍ ΚŔΛЕÍÄŔÐ: 465 ő 350 mm ÐЕΚΛŔΜÍŔ ÏΛÎÙ: âúğőó ďîдëîζęаòа 465 ő 40 mm. ΚŔΛЕÍÄŔÐΘУΜ: 5 еηθęа - бúëãаğńęθ, аíãëθéńęθ, íеìńęθ, фğеíńęθ, ğóìúíńęθ; ìяńòî ηа фθğìеíî ëîãî; ďğедőîдеí θ ńëедâаù ìеńец. ÍÎΡΘŇЕΛΘ: 2 òяëî θ ęîğθца: 150 g/m őğîì-ìаò; 2 ďîдëîζęа - 300 g/m ęаğòîí ń бяë ãğúб. ΦВЕŇÍÎΡŇ: òяëî θ ęîğθца: ďúëíîцâеòеí (cmyk). ÄÐУÃÎ: ìеòаëíа ΗΛŔŇÍŔ ńďθğаëа, óőî ηа îęа÷âаíе, òğаíńďîğòíа îďаęîâęа - 20 бğ â ęаψîí; ìθíθìаëíî ęîëθ÷еńòâî ηа ηаяâęа - 15 бğ.

ęаò. № 962 8

Κаëедíаğúò е ğеãθńòğθğаí ďğîìθψëеí θ ãğафθ÷еí дθηаéí íа Îбùíîńòòа! Ρíθìęîâθяò ìаòеğθаë е ń аâòîğńęθ ďğаâа! Вńяęî θìθòθğаíе θëθ ηаθìńòâаíе, беη ηíаíθеòî íа аâòîğа, ńе òúëęóâа ęаòî íаğóψеíθе íа Ηаęîíа!


ÿнуàðè | january

февðуàðè | february

мàðò | march

àïðèë | april

мàй | may

þнè | june

þëè | july

àвгуñò | august

ñеïòемвðè | september

оêòомвðè | october

13 ΛΘΡŇÎВ ÍŔΡŇÎΛЕÍ ΚŔΛЕÍÄŔÐ ń ãğафθ÷íθ ìîòθâθ íа ńòаğθ ńãğадθ

ÐŔΗΜЕÐΘ ÍŔΡŇÎΛЕÍ ΚŔΛЕÍÄŔÐ: 190 ő 115 mm ÐЕΚΛŔΜÍŔ ÏΛÎÙ: âúğőó ďîдëîζęаòа 190 ő 35 mm. ΚŔΛЕÍÄŔÐΘУΜ: 5 еηθęа; íацθîíаëíθ ďğаηíθцθ; θìеííθ дíθ; ηîдθаęаëíа θíфîğìацθя.

ÍÎΡΘŇЕΛΘ: ноемвðè | november òяëî θ ęîğθца: 150 g/m2 őğîì-ìаò; 2 ďîдëîζęа - 300 g/m ęаğòîí ń бяë ãğúб.

äеêемвðè | december

ΦВЕŇÍÎΡŇ: òяëî θ ęîğθца: ďúëíîцâеòеí (cmyk). ÄÐУÃÎ: ìеòаëíа ńďθğаëа, òğаíńďîğòíа îďаęîâęа - 100 бğ â ęаψîí; ìθíθìаëíî ęîëθ÷еńòâî ηа ηаяâęа - 15 бğ.

9


Ïθğаìθдęа LUX - ΡÎΛЕΙ

ÏÐÎΜÎΦΘÎÍŔΛÍŔ ВЪВЕЖÄŔÙŔ ΦЕÍŔ!

ÕÎÐΘΗÎÍŇŔΛÍŔ ÄВУΡŇÐŔÍÍÎ ÏЪΛÍÎΦВЕŇÍŔ 13-ΛΘΡŇÎВŔ ÏΘÐŔΜΘÄΚŔ ń ŇВЪÐÄŔ ÏÎÄВЪÐΗΘЯ â БЯΛÎ, ΗΛŔŇÎ ΘΛΘ ΡÐЕБÐÎ!!!

ÐŔΗΜЕÐΘ: òяëî θ ęîğθца: 220 mm ő 150 mm ďîдëîζęа: 220 mm ő 190 mm ÐЕΚΛŔΜÍΘ ÏΛÎÙΘ (цθфğîâ θëθ ńθòîďе÷аò): - âúğőó òâúğдаòа ďîдâúğηθя: 220 mm ő 40 mm. - íа âńяęа ńòğаíθца, ďîд ńíθìęîâаòа ÷аńò: 50 mm ő 50 mm(âζ. îфеğòаòа!). ΚŔΛЕÍÄŔÐΘУΜ ΛΘΦЕ: 2 еηθęа (бúëãаğńęθ, аíãëθéńęθ), íацθîíаëíθ ďğаηíθцθ; ìаğęθğîâęа ηа ńедìθцθòе θ ńëедâаù ìеńец. ΚŔΛЕÍÄŔÐΘУΜ ÃÐЪБ: ęâадğаòíа ìаğęθğîâęа ηа âńеęθ деí îò ìеńеца ń ìяńòî ηа беëеζęθ; ďğаηíθцθ θ θìеííθ дíθ; ńедìθ÷íа ìаğęθğîâęа. ÍÎΡΘŇЕΛΘ: òяëî θ ęîğθца: 150 g/m2, дâóńòğаíеí őğîì-ìаò; ďîдëîζęа - őаğòθя, ìóęаâа.

ęаò. № 964

ΛУΚΡÎΗÍÎ ΗŔВЪÐΨЕÍÎ ΘΗÄЕΛΘЕ ÍŔ ΜŔΡÎВŔ ΦЕÍŔ!

ΦВЕŇÍÎΡŇ: òяëî θ ęîğθца: cmyk + cmyk. ÄÐУÃÎ: ìеòаëíа ńďθğаëа, ìθíθìаëíî ęîëθ÷еńòâî ηа ηаяâęа - 10 бğ.

ΡŇŔБΘΛÍŔ θ ΗÄÐŔВŔ ΚÎÍΡŇÐУΚΦΘЯ ΗŔ ΦЕΛÎÃÎÄΘΨÍÎ ÏÎΛΗВŔÍЕ! ΘΗÃÎÄÍŔ ÏЕÐΡÎÍŔΛΘΗŔΦΘЯ ÍŔ ВΡЯΚŔ ΡŇÐŔÍΘΦŔ (âθζ îфеğòаòа!) БŔΛŔÍΡΘÐŔÍΘ ÏŔÍÎÐŔΜÍΘ ФÎŇÎÃÐŔФΘΘ. ΡЪΧЕŇŔÍŔ ВΘΗΘЯ ÍŔ ÐŔБÎŇЕÍ Θ ÍŔΡŇÎΛЕÍ ΚŔΛЕÍÄŔÐ. ÏÎΡŇÎЯÍÍΘ ΡΚΛŔÄÎВΘ ÍŔΛΘΧÍÎΡŇΘ!

10

Януàри | January

Ôеâруàри | February

Ìàрт | March

Àприл | April

Ìàй | May

Юни | June

Юли | July

Àâãуст | August

Септемâри | September

Оêтîмâри | October

Нîемâри | November

Äеêемâри | December


Ïθğаìθдęа LUX - ΚЪÙΘ ÕÎÐΘΗÎÍŇŔΛÍŔ ÄВУΡŇÐŔÍÍÎ ÏЪΛÍÎΦВЕŇÍŔ 13-ΛΘΡŇÎВŔ ÏΘÐŔΜΘÄΚŔ ń ŇВЪÐÄŔ ÏÎÄВЪÐΗΘЯ â БЯΛÎ, ΗΛŔŇÎ ΘΛΘ ΡÐЕБÐÎ!!!

ÏÐÎΜÎΦΘÎÍŔΛÍŔ ВЪВЕЖÄŔÙŔ ΦЕÍŔ! ÐŔΗΜЕÐΘ: òяëî θ ęîğθца: 220 mm ő 150 mm ďîдëîζęа: 220 mm ő 190 mm ÐЕΚΛŔΜÍΘ ÏΛÎÙΘ (цθфğîâ θëθ ńθòîďе÷аò): - âúğőó òâúğдаòа ďîдâúğηθя: 220 mm ő 40 mm. - íа âńяęа ńòğаíθца, ďîд ńíθìęîâаòа ÷аńò: 50 mm ő 50 mm(âζ. îфеğòаòа!).

ΚŔΛЕÍÄŔÐΘУΜ ΛΘΦЕ: 2 еηθęа (бúëãаğńęθ, аíãëθéńęθ), íацθîíаëíθ ďğаηíθцθ; ìаğęθğîâęа ηа ńедìθцθòе θ ńëедâаù ìеńец. ΚŔΛЕÍÄŔÐΘУΜ ÃÐЪБ: ęâадğаòíа ìаğęθğîâęа ηа âńеęθ деí îò ìеńеца ń ìяńòî ηа беëеζęθ; ďğаηíθцθ θ θìеííθ дíθ; ńедìθ÷íа ìаğęθğîâęа. ÍÎΡΘŇЕΛΘ: 2 òяëî θ ęîğθца: 150 g/m , дâóńòğаíеí őğîì-ìаò; ďîдëîζęа - őаğòθя, ìóęаâа.

ęаò. № 966

ΦВЕŇÍÎΡŇ: òяëî θ ęîğθца: cmyk + cmyk. ÄÐУÃÎ: ìеòаëíа ńďθğаëа, ìθíθìаëíî ęîëθ÷еńòâî ηа ηаяâęа - 10 бğ.

ìяńòî ηа фθğìеí ηíаę íа âńяęа ńòğаíθца!

Януàри | January

Ôеâруàри | February

Ìàрт | March

Àприл | April

Ìàй | May

Юни | June

Юли | July

Àâãуст | August

Септемâри | September

Оêтîмâри | October

Нîемâри | November

Äеêемâри | December

11


ÕÐÎΜÎВΘ ΡЕÐΘΘ

FACE the FUTURE

ğабîòíθ ęаëеíдаğθ

ΚŔΛЕÍÄŔÐΘŇЕ ÎŇ ŇŔΗΘ ΡЕÐΘЯ ΡŔ Ρ ΦВЕŇÎВΘ ΚÎΜБΘÍŔΦΘΘ ÍŔ БÐÎÍΗ, ÏŔÍŇÎÍΡΚΘ ΦВЯŇ Θ ÏΛЪŇÍÎ ΧЕÐÍÎ. УÍΘΚŔΛÍΘŇЕ ΜЕŇŔΛΘΚ ЕФЕΚŇΘ ΗŔÄЪÐЖŔŇ ВÍΘΜŔÍΘЕŇÎ Θ ÏÐΘÄŔВŔŇ УΡЕÙŔÍЕ ΗŔ ΛУΚΡ Θ ΡŇΘΛ.

ÐŔΗΜЕÐΘ:

ęаëеíдаğíθ òеòğадęθ - 280 ő 140 mm ęаğòîíеíа ďîдëîζęа - 300 ő 500 mm ÐЕΚΛŔΜÍŔ ÏΛÎÙ: âúğőó ďîдëîζęаòа 300 mm ő 23 mm. ΚŔΛЕÍÄŔÐΘУΜ: бúëãаğńęθ, аíãëθéńęθ, íеìńęθ; ďğаηíθцθ θ θìеííθ дíθ; ηîдθаęаëíа θíфîğìацθя; ďğедőîдеí θ ńëедâаù ìеńец; ëóíеí ęаëеíдаğ ÍÎΡΘŇЕΛΘ: 2 òеòğадęθ - 90 g/m , őğîìîâа őаğòθя; ďîдëîζęа - 330 g/m2 ęаğòîí ń бяë ãğúб. ΦВЕŇÍÎΡŇ: 3 цâяòа ďî Pantone ηа òеòğадęθòе; òîíθğаíθ ńğебúğíθ (ηëаòíθ) ëеíòθ.

ΡΘÍ ęаò. № 923 ΧЕÐВЕÍ ęаò. № 926

ÎΚÎΜÏΛЕΚŇÎВΚŔ: òğθ ęаëеíдаğíθ òеòğадęθ, ęаğòîíеíа ďîдëîζęа; ÷еğâеíî óęаηаòеëíî ďğîηîğ÷е ηа даòа.

ΗΛŔŇÎ ęаò. № 928 12

ΗЕΛЕÍ ęаò. № 927

ΡΘВ ęаò. № 925

Ρеğθяòа © Face the future® е ğеãθńòğθğаí ãğафθ÷еí дθηаéí íа Îбùíîńòòа! Вńяęî θìθòθğаíе θëθ ηаθìńòâаíе, беη ηíаíθеòî íа аâòîğа, ńе òúëęóâа ęаòî íаğóψеíθе θ ńе ńаíęцθîíθğа îò Ηаęîíа!


FACE the FUTURE ÐŔΗΜЕÐΘ:

3D ÄΘΗŔΙÍ ÍŔ 2013 ÃÎÄΘÍŔ, ÏÎÄΡΘΛЕÍ ÎŇ ЕФЕΚŇŔ ÍŔ ÙŔÍΦÎВŔÍЕŇÎ.

ΗЕΛЕÍ ęаò. № 900

ęаëеíдаğíθ òеòğадęθ - 280 ő 215 mm ęаğòîíеíа ďîдëîζęа - 300 ő 320 mm ΚŔΛЕÍÄŔÐΘУΜ: бúëãаğńęθ, аíãëθéńęθ, íеìńęθ; ďğаηíθцθ θ θìеííθ дíθ; ηîдθаęаëíа θíфîğìацθя; ďğедőîдеí θ ńëедâаù ìеńец; ëóíеí ęаëеíдаğ

ΡΘВ ęаò. № 904

ÍÎΡΘŇЕΛΘ: 2 òеòğадęθ - 90 g/m , őğîìîâа őаğòθя; 2 ďîдëîζęа - 330 g/m ęаğòîí ń бяë ãğúб. ΦВЕŇÍÎΡŇ: 3 цâяòа ďî Pantone ηа òеòğадęа θ ďîдëîζęа. ÎΚÎΜÏΛЕΚŇÎВΚŔ: ęаëеíдаğía òеòğадęa, ęаğòîíеíа ďîдëîζęа; óęаηаòеëíî ďğîηîğ÷е ηа даòа.

ΗΛŔŇÎ ęаò. № 905 ΧЕÐВЕÍ ęаò. № 906 ΡΘÍ ęаò. № 903

пожелахте да видите ÐŔΗΜЕÐΘ:

ęаëеíдаğíθ òеòğадęθ - 275 ő 220 mm ęаğòîíеíа ďîдëîζęа - 300 ő 320 mm

ΡΘВ ęаò. № 990 ΚŔФЯВÎ-ΗΛŔŇΘΡŇΘЯŇ ÍήŔÍΡ íа òеòğадęθòе е ďîдőîдяù ηа ńú÷еòаâаíе ńúń ηëаòíа ùаíцîâаíа ďîдëîζęа 2013; ΡΘВÎ-ΡΘÍΘЯŇ ÍήŔÍΡ - ńúń ńθâа ďîдëîζęа îò ńеğθя Face the future!

ΚŔФЯВ/ΗΛŔŇÎ ęаò. № 991

13


Îffice Chrome

ÕÐÎΜÎВŔ ΡЕÐΘЯ ğабîòíθ ęаëеíдаğθ

ÐŔΗΜЕÐΘ:

ęаëеíдаğíθ òеòğадęθ - 282 ő 140 mm ęаğòîíеíа ďîдëîζęа - 300 ő 500 mm

ΚŔΛЕÍÄŔÐΘУΜ: 4 еηθęа (бúëãаğńęθ, аíãëθéńęθ, íеìńęθ, фğеíńęθ); ńâеòńęθ θ цúğęîâíθ ďğаηíθцθ; θìеííθ дíθ; ďğедőîдеí θ ńëедâаù ìеńец; ńедìθ÷íа íîìеğацθя 2

ÍÎΡΘŇЕΛΘ: 90 g/m , őğîìîâа őаğòθя; 2 ďîдëîζęа - 330 g/m ęаğòîí ń бяë ãğúб. ÎΚÎΜÏΛЕΚŇÎВΚŔ ń òîíθğаíθ ńğебúğíθ (ηëаòíθ) ëеíòθ θ ÷еğâеíî óęаηаòеëíî ďğîηîğ÷е ηа даòа.

Ňеòğадęθòе â цâяò „ãğафθò“ ńа ďîдőîдяùθ ηа ęîìбθíθğаíе ń ВΡΘΧΚΘ ŇÎÍΘÐŔÍΘ ÏÎÄΛÎЖΚΘ!

ΗΛŔŇЕÍ БÐÎÍΗ + ÃÐŔФΘŇ ęаò. № 9188 ΡÐЕБЪÐЕÍ БÐÎÍΗ + ÃÐŔФΘŇ. ęаò. № 917

ΗΛŔŇЕÍ БÐÎÍΗ + БÎÐÄÎ ęаò. № 918 ΡÐЕБЪÐЕÍ БÐÎÍΗ + ÃÐŔФΘŇ ęаò. № 916 14


UNO

OФΡЕŇÎВŔ ΡЕÐΘЯ ğабîòíθ ęаëеíдаğθ

ÐŔΗΜЕÐΘ:

ęаëеíдаğíθ òеòğадęθ - 300 ő 440mm ęаğòîíеíа ďîдëîζęа - 300 ő 500 mm ÐЕΚΛŔΜÍŔ ÏΛÎÙ: âúğőó ďîдëîζęаòа 300 mm ő 60 mm. ΚŔΛЕÍÄŔÐΘУΜ: 2 еηθęа ÍÎΡΘŇЕΛΘ: òеòğадęθ - 80 g/m2, îфńеò; ďîдëîζęа - 330 g/m2 ęаğòîí ń бяë ãğúб. ÎΚÎΜÏΛЕΚŇÎВΚŔ: ęаëеíдаğíа òеòğадęа, ęаğòîíеíа ďîдëîζęа; ÷еğâеíî óęаηаòеëíî ďğîηîğ÷е ηа даòа; òğаíńďîğòíа едθíθца - 100 бğ./ęаψîí.

ęаò. № 994

ęаò. № 999

ęаò. № 996 ęаò. № 997

ęаò. № 998 ęаò. № 995

15


OФΡЕŇÎВŔ ΡЕÐΘЯ

Îffice Large (L)

ğабîòíθ ęаëеíдаğθ

ÐŔΗÍÎÎБÐŔΗΘЕ ÎŇ ΘÍФÎÐΜŔΦΘÎÍÍΘ ЕΛЕΜЕÍŇΘ Θ ŔŇÐŔΚŇΘВÍŔ ΗŔ ΚŔΧЕΡŇВÎŇÎ ΦЕÍŔ ÏÐЕΗ ΦЯΛŔŇŔ ΚŔΜÏŔÍΘЯ!

ÐŔΗΜЕÐΘ:

ęаëеíдаğíθ òеòğадęθ - 293 ő 435 mm ęаğòîíеíа ďîдëîζęа - 300 ő 500 mm ÐЕΚΛŔΜÍŔ ÏΛÎÙ: âúğőó ďîдëîζęаòа 300 mm ő 40 mm. ΚŔΛЕÍÄŔÐΘУΜ: 5 еηθęа (бúëãаğńęθ, аíãëθéńęθ, íеìńęθ, òóğńęθ, ğóìúíńęθ); дîďúëíеíθ ńâеòńęθ θ цúğęîâíθ ďğаηíθцθ; θìеííθ дíθ; бúëãаğńęθ îбğедθ, ğθòóаëθ θ ÷еńòâаíθя; ηîдθаęаëíа θíфîğìацθя; ďğедőîдеí θ ńëедâаù ìеńец; ëóíеí ęаëеíдаğ. ÍÎΡΘŇЕΛΘ: 2 òеòğадęθ - 80 g/m , îфńеò; ďîдëîζęа - 330 g/m2 ęаğòîí ń бяë ãğúб. ΦВЕŇÍÎΡŇ: 2 цâяòа ďî Pantone

ΗЕΛЕÍ ęаò. № 913 ΡΘÍ ęаò. № 912

16

ÎÐŔÍЖ ęаò. № 915

ÎΚÎΜÏΛЕΚŇÎВΚŔ: ęаëеíдаğíа òеòğадęа, ęаğòîíеíа ďîдëîζęа; ÷еğâеíî óęаηаòеëíî ďğîηîğ÷е ηа даòа; òğаíńďîğòíа едθíθца - 100 бğ./ęаψîí.

ΧЕÐВЕÍ ęаò. № 914

Κаëедíаğúò е ğеãθńòğθğаí ďğîìθψеí дθηаéí íа Îбùíîńòòа! Вńяęî θìθòθğаíе θëθ ηаθìńòâаíе, беη ηíаíθеòî íа аâòîğа, ńе òúëęóâа ęаòî íаğóψеíθе íа ηаęîíа!

ηîдθаęаëíа θíфîğìацθя

ńâеòńęθ θ цúğęîâíθ ďğаηíθцθ

ęаëеíдаğθóì ń 5 еηθęа

ëеíеí ęаëеíдаğ

ďğедőîдеí θ ńëедâаù ìеńец

îбğедθ, ğθòóаëθ θ ÷еńòâаíθя

ďîğедíîńò íа ńедìθцθòе

θìеíθ дíθ â òеęóùθя ìеńец


OФΡЕŇÎВŔ ΡЕÐΘЯ

Îffice Small (S)

ğабîòíθ ęаëеíдаğθ

ÐŔΗΜЕÐΘ:

ęаëеíдаğíθ òеòğадęθ - 280 ő 215 mm ęаğòîíеíа ďîдëîζęа - 300 ő 250 mm

ΚŔΛЕÍÄŔÐΘУΜ: 5 еηθęа (бúëãаğńęθ, аíãëθéńęθ, íеìńęθ, òóğńęθ, ğóìúíńęθ); ńâеòńęθ θ цúğęîâíθ ďğаηíθцθ; θìеííθ дíθ; ηîдθаęаëíа θíфîğìацθя; ďğедőîдеí θ ńëедâаù ìеńец; ëóíеí ęаëеíдаğ. ÍÎΡΘŇЕΛΘ: òеòğадęθ - 80 g/m2, îфńеò; 2 ďîдëîζęа - 330 g/m ęаğòîí ń бяë ãğúб.

ΡΘÍ ęаò. № 985

ΦВЕŇÍÎΡŇ: 2 цâяòа ďî Pantone ÎΚÎΜÏΛЕΚŇÎВΚŔ: ęаëеíдаğía òеòğадęa, ęаğòîíеíа ďîдëîζęа; ÷еğâеíî óęаηаòеëíî ďğîηîğ÷е ηа даòа; òğаíńďîğòíа îďаęîâęа - ęаψîí.

ΗЕΛЕÍ ęаò. № 986

ÏÎÄÕÎÄЯÙ ÐŔΗΜЕÐ ΗŔ ΦΘФÐÎВ ÏЕΧŔŇ ÍŔ ΦЯΛŔ ÏÎÄΛÎЖΚŔ. УÄÎБЕÍ ΗŔ ÏÎ-ΜŔΛΚΘ ÎФΘΡΘ Θ БήÄЖЕŇΘ.

ΧЕÐВЕÍ ęаò. № 987

ВŔÐΘŔБΘΛÍÎΡŇ В ÐŔΗΜЕÐŔ ÍŔ ÃΛŔВŔŇŔ. ÏÎΡŇÎЯÍÍΘ ΡΚΛŔÄÎВΘ ÍŔΛΘΧÍÎΡŇΘ!

ÎÐŔÍЖ ęаò. № 988 ÐŔΗΜЕÐЪŇ ÍŔ ΚŔΛЕÍÄŔÐŔ Е УÄÎБЕÍ ΗŔ ÎŇÏЕΧŔŇВŔÍЕ ÍŔ ÏЪΛÍÎΦВЕŇÍŔ ÏÎÄΛÎЖΚŔ ΗŔЕÄÍÎ Ρ ÐЕΚΛŔΜÍŔŇŔ ÃΛŔВŔ (âθζ îфеğòаòа цеíθ “ďúëíîцâеòíθ ďîдëîζęθ ηа едíîńеęцθîííθ”) ŇŔΚŔ ΚΛΘЕÍŇЪŇ ÏÎΛУΧŔВŔ ÏÎ-ÃÎΛЯΜŔ ÐЕΚΛŔΜÍŔ ÏΛÎÙ, ВЪΗΜÎЖÍÎΡŇ ΗŔ ÄЕŇŔΙΛÍŔ ÏЕÐΡÎÍŔΛΘΗŔΦΘЯ Θ ΗŔВЪÐΨЕÍ ВΘÄ ÍŔ ΘΗÄЕΛΘЕŇÎ!

17


ÏΘÐŔΜΘÄΚŔ Φâеòíθ ìеńецθ ÏЕΙΗŔЖΘ

ęаò. № 961

ÍŔΡŇÎΛÍΘ

ğабîòíθ ęаëеíдаğθ ÐŔΗΜЕÐΘ: òяëî θ ęîğθца: 190 mm ő 106 mm ďîдëîζęа: 190 mm ő 140 mm ÐЕΚΛŔΜÍŔ ÏΛÎÙ: âúğőó ďîдëîζęаòа 190 mm ő 35 mm. ΚŔΛЕÍÄŔÐΘУΜ: 5 еηθęа (бúëãаğńęθ, аíãëθéńęθ, íеìńęθ, òóğńęθ, ğóìúíńęθ); íацθîíаëíθ ďğаηíθцθ; ďğедőîдеí θ ńëедâаù ìеńец. ÍÎΡΘŇЕΛΘ: 2 òяëî 150 g/m , дâóńòğаíеí őğîì-ãëаíц; 2 ęîğθца 150 g/m , дâóńòğаíеí őğîì-ãëаíц; 2 ďîдëîζęа 330 g/m ęаğòîí ń бяë ãğúб. ΦВЕŇÍÎΡŇ: òяëî θ ęîğθца: cmyk. ÄÐУÃÎ: ìеòаëíа бяëа ńďθğаëа, òğаíńďîğòíа едθíθца - 100 бğ â ęаψîí; ìθíθìаëíî ęîëθ÷еńòâî ηа ηаяâęа - 10 бğ.

Îffice XXS

ęîìďаęòíа ğабîòíа ďθğаìθдęа

ÐŔΗΜЕÐΘ: 100 ő 140 mm

Μаëúę ğаηìеğ íаńòîëеí ğабîòеí ęаëеíдаğ â дîďúëíеíθе íа íîâаòа îфθń ńеğθя.

ÐЕΚΛŔΜÍŔ ÏΛÎÙ: âúğőó ďîдëîζęаòа 100 mm ő 30 mm. ΚŔΛЕÍÄŔÐΘУΜ: 2 еηθęа (бúëãаğńęθ, аíãëθéńęθ); ìθńëθ íа θηâеńòíθ ëθ÷íîńòθ. ÍÎΡΘŇЕΛΘ: òяëî θ ęîğθца 150 g/m2, дâ. őğîì-ãëаíц; 2 ďîдëîζęа 330 g/m ęаğòîí ń бяë ãğúб.

ęаò. № 963

18

Κаëеíдаğθòе ńа ğеãθńòğθğаíθ ďğîìθψëеíθ θ ãğафθ÷íθ дθηаéíθ íа Îбùíîńòòа!

ΦВЕŇÍÎΡŇ: cmyk ÄÐУÃÎ: ìеòаëíа бяëа ńďθğаëа, ìθíθìаëíî ęîëθ÷еńòâî ηа ηаяâęа - 20 бğ.


ÏÐÎÄУΚŇΘ ÏÎ ΘÍÄΘВΘÄУŔΛЕÍ ÄΘΗŔΙÍ ÏŔÄÎВЕ ń îòâîğθ ηа ďаďęа

Μθíθìаëíî ęîëθ÷еńòâî: 20 бğ

ФУŇΛЯÐΘ Μθíθìаëíî ęîëθ÷еńòâî ηа ηаяâęа: 50 бğ

ÐŔΗΜЕÐΘ: 210 mm/ 290 mm ΚÎÐΘΦŔ ΦВЕŇÍŔ: 250 g/m2 őğîì ìаò/ãëаíц ŇЯΛÎ: 40 ëθńòа 80 g/m2 îфńеò бяë, беη ďе÷аò

ÎÏΦΘЯ: - ÏЕΧŔŇ ÍŔ ВΡЯΚŔ ΡŇÐŔÍΘΦŔ (ğедîâе θ/θëθ ëîãî ń 20% ÷еğíî); - ŇВЪÐÄŔ ΚÎÐΘΦŔ

Μθíθìаëíî ęîëθ÷еńòâî ηа ηаяâęа: 20 бğ

ŇЯΛÎ: 50 ëθńòа 80 g/m2 îфńеò бяë, беη ďе÷аò ÎÏΦΘΘ: - ÏЕΧŔŇ ÍŔ ВΡЯΚŔ ΡŇÐŔÍΘΦŔ âúğőó òяëîòî (ğедîâе θ/θëθ ëîãî ń 20% ÷еğíî) - ΜЕΚΘ ΚÎÐΘΦΘ - 300 ãğ/ì2 őğîì - ãëаíц/ìаò! ТÂЪРÄА ÏОÄÂЪРÇÈЯ С ËАМÈÍАТ

165 mm ő 240 mm

ÏЪΛÍÎΦВЕŇÍΘ, Ρ ΛŔΜΘÍŔŇ

ТЯËО 50 ë.

ŇЕФŇЕÐΘ ń òâúğдθ ęîğθцθ θ ΡÏΘÐŔΛŔ

ÕŔÐŇΘЯ: 130-150 g/m2 ÄÕΜ 5 бθãθ/ńãúâęθ Ðаηìеğθ â ğаηãúíаòî ńúńòîяíθе: 470 mm ő 100 mm 470 mm ő 154 mm

140 mm ő 200 mm

ÏŔÏΚΘ - ùаíцîâаí дζîб θ ńóőî ďğеãе Μθíθìаëíî ęîëθ÷еńòâî ηа ηаяâęа: 20 бğ

Íаëθ÷íθ дζîбîâе â ğаηëθ÷íθ цâеòîâе. Îбеì íа дζîба: дî 20-30 ëθńòа 80 g/m2 îфńеò.

19


ΜŔÃÍΘŇΘ Ðаηëθ÷íθ ğаηìеğθ, ďúëíîцâеòíθ, ëаìθíθğаíθ Ïîдőîдяùθ ηа ďğîдóęòîâθ âθηθθ, ńúбθòθеí ìаğęеòθíã, ńеìеéíθ θ фθğìеíθ ÷еńòâаíθя θ дğ.

ΚУŇΘΘ ΗŔ ΚŔΛЕÍÄŔÐΘ

ÐŔΗΜЕÐΘ: 340 mm ő 315 mm ő 12 mm БЯΛÎ Θ ΚŔФЯВÎ ΜΘΚÐÎВЕΛÏŔÏЕ

ΧŔÍŇΘ ΗŔ ΚŔΛЕÍÄŔÐΘ ΜŔŇЕÐΘЯ: íаòóğаëíа юòа ÐŔΗΜЕÐΘ: ãîëяìа - 430 ńm ő 340 ńm ő 15 ńm ìаëęа - 300 ńm ő 300 ńm ő 15 ńm

ÏÎÄÕÎÄЯÙΘ ΗŔ ΜÍÎÃÎΚÐŔŇÍŔ УÏÎŇÐЕБŔ îò 1 дî 3 ãîдθíθ! ЕФЕΚŇÍΘ ΗŔ БÐŔÍÄΘÐŔÍЕ ÷ğеη ńθòîďе÷аò θëθ òğаíńфеğ!

ΦВЕŇÍΘ ΚУŇΘΘ ΗŔ ÕΘΜΘΚŔΛΚΘ θòаëθаíńęθ ефеęòíθ ęаğòîíθ

ęаò. № 1018 ÷еğâеíî

ÐŔΗΜЕÐΘ: д.180mm ő ψ.45 mm x â.24 mm Μаęńθìаëíθ ğаηìеğθ íа ďθψеùîòî ńğедńòâî: дúëζθíа дî 148ìì, дθаìеòúğ дî 20ìì ÐЕΚΛŔΜÍŔ ÏΛÎÙ: 180 mm ő 45 mm.

ęаò. № 1019 ÷еğíî 20

ęаò. № 1017 ńθíόî


Календари 2013, каталог Х  

Календари 2013. Работни календари, многолистови календари и пирамидки.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you