Page 1


In houd Agenda

2

Ervaringen Leertingen Sportklas Zujdtaren

13

Zujdlaren volop in beweging

3

Ervaringen Atheneum Xtra

1.4

Cultuur Leert Anders

3

Ervaringen sportktas Zuidlaren jaar

Voorbereidi ngen

4

Voortgang uitbreidi ngsp[an nen

Column Jan Vos

5

Helperbrink

1.4

Update Energy Chaltenges

6

Wist u dat

1.5

0uderavonden over sociaI media

6

Even voorste[Len

1.5

Even Voorstellen

7

De Veil,ige School: Stagiaires zorgen

iPad project

7

voor betere zorg op school

1.6

8

Even voorste[[en

1.7

9

Presentatiemiddag Tech nasi um

cu

ltuurmarathon

Gea Hoornsman keert

terug naar de k[as

Column Harry Hadders Het Atheneump[us: mijn ervaring

10

Ervaringen van leerlingen met het Technasium

74

1

Rummerinkhof

1.7

Ervaringen van twee leerlingen HelperbrinklS 1.1.

Sportdag

1.9

Ervaringen van drie leerlingen

t2

Harm Jan Zondag

Agenda Januari:

1.4-18

1,9 21.-23 24-25 26 28-31,

Februari:

toetsweek Westerse Drift (bovenbouw en Atheneump[us) en Rummerinkhof jaar 3 Open Dag Rummerinkhof toetsweek Zuidlaren Maatschappetijke Stage Harm Jan Tondagjaar 2 en 3 0pen Dag Atheneumplus en Zuid[aren luistertoetsen Westerse Drift Examen ktassen

2

1.8-22

}pen Dag Helperbrink Harm Jan Zondag

Krokusvakantie

en


jaar geleden zijn we gestart met de TLSportklas. En nu hebben we twee sportklassen waar we trots op zijn. Onze leerljngen kiezen voor de Sportklas, omdat ze meer aan sport en beweging wilten doen, vakoverstijgend bezig zijn en daardoor nóg gemotiveerder aan het werk gaan. Dankzij de

0ntzettend handig als je later trainer, instructeur of scheidsrechter wil worden. 102 is echter ook een uitstekende keuze aLs je verder wiI in de gezondheidszorg of in het welzijnswerk. Met 102 kun je dus veel meer dan sport alleen. Natuurlijk moet sport wel je hobby zijn.

samenwerking met ouders, de gemeente Tynaarlo en vooral de sportverenigingen is het een goed geoliede machine met een prachtprogramma.

Kun

Inmiddels hebben we in de Theoretische Leerweg een begin gemaakt met het eindexamen. Leerlingen kunnen dus in Zujdlaren hun Tl-diptoma haten. En wat zou er dan mooier zijn dan 102 aan te bieden

aLs je het je wat mee? 102 kjezen. er ook echt wi[, Kun Een goede vraag, want in Zuidtaren wordt overal goed over nagedacht. In het MB0 hebben ze een heel goede vervolgopleiding, google maar eens op www.cjos.nl of Sport en Bewegen bij het A[fa co[-

Twee

je 102 alleen kiezen als je de Sportktas hebt gedaan? Nee hoor, het heeft weL de voorkeur maar

aLs examenvak?

mag

je

[ege.

Waarom 102? Naast bewegingsonderwijs, leer je hoe je moet organiseren en coachen, maar ook veel over gezondheid.

'Inspirerend' en 'boeiend' zijn de kernwoorden die eerdere conferenties Cultuur Leert Anders omschrijven en ook dit jaar was geen uitzondering. 0p dinsdag 4 december 201,2 werd alweer voor de zesde keer de conferentie georganiseerd, ditmaaL door het Steunpunt CultuurProfielScholen en Cultuurnetwerk Nederland. GLibberend en gLijdend begaven ruim 330 deetnemers zich op deze koude winterse dag naar de Reehorst in Ede. Zo ook een groep enthousiaste collega's van het Montessori Junior Co[Lege en het Junior College Haren (Technasium). Cuttuur Leert Anders! Maar hoe anders, wat leer je dan anders of hoe anders vormt cultuur je? Deze vragen liepen als een rode draad door de conferentie. Vanuit vérschi[ten(g: perspectieven wgrden,,. ' deze vragen beticht dooririi-ldeLvan prei;entàtièi ' en workshops. Eén

van

deze 24 workshops werd verzorgd door

het Zernike Montessorj Junior Cotlege in samenwerking met het'Prins Claus Conservatorium. Dit unieke samenwerkingsverband heeft geresulteerd in een lessenreeks waarin het vak muziek centraal staat. Het bijzondere is dat de lessen vakoverstijSenf van aardzijn. Dat wiI zqggen, er zijn ,lèssen

WiLje meer weten? BeL met de locatie ZuidLaren en vraag naar Gerdien Veneboer.

ontwikkeld Íaa óij het va k mqziek: wordt geco m bi neerd met bijvoorbeeld wiskunde, Lichamelijke opvcièdln g,qf :geschiedeni s. Zo hebben lee rlilge n zgif, muziékin stÍu 1ne.q te n o ntwo rpen m et, behutp. Ía n wiskundige afmetingen om zo de juiste klanken te krijgen. 0p de Hel.perbrink worden deze lessen in. de ateljerureir: ge(even. Tijdens .delê workshop, ; h ebb'e n bei de parlii gn ;het atelier'D'áar.. zit muziek in' gepresenteerd a:an geïnteresseerde aanwezigen. :

Het Junior CoLLege Haren gaf'geen workshop, maar, was onder andere aanwezig om een bos bloemen en een 'cadeau'in ontvangsf te,.!gnen, Henk Vissche r (Voo rz itter Ve re n i gi n g CÈltutiiPrdietSc h o Len ) reikte aan de Rummerinkhof het.$erqe,mib blauwe gevelbord uit, waarmee deze te5! iiig-eilh na de He Lperb ri n k e n de Westerse, [q$ -oof o:fi cieeL CultuurProfielSchool mag noemen: ..,,,.:. ,

Aan het einde van de dag gingen dê!q![ega s weer de kou in: de ene groep goed,gérioed dóor. vraagstukken en met tips om met enthousiasme de ateliers verder te verdiepen. Deirn{lrerVot i nspi ratie o m met tech nasi u mopdqihtêtiildiq.!et p

roces va n wa a rne m e n, ve rbee

Lde

n,:

cglrieptria-


l I

Profielwerkstu kkoorts jaarlijkse profieLwerkstukkoorts is aangebroken. Vaak zijn de symptomen het hevigst vtak voor de kerstvakantie. Leerlingen maken lange dagen. Ze starten en eindigen de dagen in het donker. De koorts wordt erger als experimenten De

mislukken en ze snel opnieuw moeten worden uitgevoerd. De Toa's (technisch onderwijs assistenten) vervullen een ware heldenrol: zij zorgen voor de materialen, denken actief mee en proberen de experimenten samen met onze koortspatiënten uit te voeren. Zo wil Aafie onderzoeken of zonnepanelen ook werken bij groen Licht. Nick en Nadiem willen onderzoeken of je honing ook aLs natuurlijke afweer kunt gebruiken tegen bacteriën. Circe en Martoes maken een eigen deodorant en testen of deze goed werkt tegen stinkende bacteriën. Blijkbaar stink je niet zeLf maar zijn het je huidbacteriën die dat zweterige geurtje produceren. Simone wiL een goedkope handprothese maken en Jeroen doet een baanbrekend onderzoek naar fruitvtiegjes. Hij gaat onderzoeken of ze last hebben van sterke magnetische velden. En de deadline komt snel dichterbij. De koorts wordt nog heviger ats duidelijk wordt dat de deadLine voor de profielwerkstukken niet de enige is, maar er moeten ook voor onze ta[en Nederlands en Engets discussiemappen worden ingeleverd. Leerlingen gaan in groepjes over maatschappetijke probtemen discussitiren. En alles is voor een cijfer, niks spontaan, cijfers moeten worden gehaa[d. Nedertands houdt het simpel, per groepje hoefje één onderwerp voor te bereiden. Engels gaat nog een stapje verder, zij eisen twee onderwerpen. 0 ja, er moeten ook nog boeken worden getezen en het huiswerk gaat gewoon door. Rick en Rob ontwerpen een

lo"r"

brug, deze moet Delfzijl gaan verbinden met onze oosterburen. Ze maken een schaalmodel van ijsloLlystokjes. Sander en Jeroen gaan kijken of het ook wat oplevert aI dat gamen, word je daar ook beter van? De eerste resultaten Laten zien dat je reactiesnelheid hoger is dan van niet-gamers. 0f heeft dit puur met ouderdom te maken? Ouderen gamen minder? Beau wiL kijken hoe de wereld verandert als iedereen vegetariër wordt en Puck onderzoekt of Laaggeletterdhejd ook op onze schooL voorkomt? Maarten en Tomas doen een enquête onder tweehonderd studenten en willen weten wat voor eisen zij aan een studentenkamer stellen. De enquête wordt de basis voor een te ontwerpen studentencomp[ex. Jit[ en Henriette onderzoeken de tekenvaardi g heden van basjsschoo Lleerli n gen. Nick en Thijs storten zjch op te dikke katten. Een groot probleem onder onze hujsdjeren: obesjtas. We Laten ze te weinig bewegen en ze worden vetgemest. Esther en Sanne onderzoeken hoeveet chloor er in zwembadwater moet zitten. Tirza en Ftoor witlen altes weten over zwangerschappen en de begeLeiding die daar bij gepaard gaat. Zij onderzoeken of dit anders is in Nederland dan jn de rest van Europa. Marlo, Martoes en Lisanne zijn geïnteresseerd in slaap. Zij onderzoeken samen met de universiteit wetke factoren slaap kunnen beïnvloeden. Het eerste resultaat is dat zij adviseren om later te beginnen op schoot, want zo zeggen ze, wij zijn actiever om een uur of tien. Dit kan ik wel beamen, maar ik vind het Les geven u.-"t' om half negen lekker rustig. Leerlingen zijn stil en ik dacht dat ze dan aandachtig naar mij zaten te Luisteren. Blijkbaar s[iepen ze ha[f. Voor mij een eyeopener.

&

E

Ivm ziekte is de column ditmaal niet van Jan

Vos.

en

p roJi elw

erkstu kb ege

Lei d er


$$*f:.-ry

Marathori'georganiseerd; vier dagen in aprit die geheet in het teken staan van sportieve en cutturete activiteiten voor alte leerlingen van de onderbouw. Ruim 22OO leerlingen nemen dan deet aan rond de 240 workshops die op deze dagen georganiseerd worden. Maar wie zit er achter deze organisatie? We vroegen het aan Ingeborg Abrahamse, medeorganisator van het eerste uur.

Wie organiseert de cuttuurmarathon? De culturele commissie: dit is een team van zeven docenten van bijna aLLe Locaties van het Zernike: Han Crombach, Juan Cushcagua, Boukje Dijk, Gerda 0edzes, Jayanne Reddy, Marije 0osterbaan, Ingeborg Abrahamse.

Het gaat om ruim 240 workshops voor meer dan 2200 leerlingen. Dat vergt veel voorbereiding. Hoeveet tijd heb je daarvoor nodig? In september en oktober hebben we een paar bijeenkomsten, waarin we brainstormen over de workshops en beginnen met het aanschrijven van workshopdocenten. In november en december wordt het druk en moeten we aLLe workshops, schema's en het eerste boekje rond krijgen. Dan komen we om de week bij elkaar. Januarj en februarj zijn iets rustiger en in maart en apriI is het weer om de week. Het gaat attijd om bijeenkomsten van L6.00 tot 22.00 uur.

JttliĂŠ steken er dus:erg vedt fijd en energie in, Waar haat je na veertien jaar die energie nog vandaan? Je krijgt er veel voor terug. De positieve opmerkingen die je van leertingen krijgt en het enthousiasme waarmee ze de week beleven is fantastisch. Daar doe je het voor! Vee[ programmaonderdeten keren jaartijks terug. Zijn er dit jaar ook onderdelen die nog niet eerder aan bod zijn geweest? Jazeker! Bijzonder is onder andere dat dit jaar twee Leden van de kerndjrectie workshops geven. Jaap BakkeLo (vestigingsdirecteur Montessorjonderbouw) geeft een workshop smartlappen zingen en Henk TameLing (rector) geeft een workshop creatief schrijven. Wat wil je zetf verder nog kwijt over de CultuurMarathon? We hopen natuurtijk dat het, net aLs de andere jaren, weer een groot succes wordt en dat de leerlingen ervan genieten. Verder wiL ik de presentatie-avond op de vrijdag in De Kimme in Zuidlaren van harte aanbevelen. Hier zullen veel afwisselende presentaties te zien zijn op het gebied van sport, dans, muziek en theater! De CultuurMarathon js van dinsdag 23

t/n

vrijdag 26 april,201.3.0p de woensdag is het InternationaL Day, waarop de workshops verzorgd worden door bovenbouw-leertingen en hun uitwisseLingsstudenten. De presentatie-avond vindt pLaats op vrijdag 26 aprit.


In de vorige Zernike Zaken hebben we het votgende geschreven over Energy Chatlenges:

Energy Challenges, ook weL weCARE is een wedstijd energíebesp aing tussen een aantol j unioruestígí ngen van het Zerní ke Cottege. Leerlíngen en docenten proberen zoveel mogeLíik energíe te besparen op een leuke en leerzame monier. Door weCARE wordt energíebewust gedrag bij leerlingen

en docenten gestímuleerd en wordt de kennis op energíegebied vergroot. Bovendíen wordt enthousíasme voor het thema Energie bevorderd en zuLlen de energíekosten van de schoolgebouwen om laag goan.

Eind november van 2012 heeft het Zernike Co[[ege atle ouders uitgenodigd voor een ouderavond over social media, verspreid over twee avonden. Onder de noemer'Mijn kind & soci@l media: #vind ik [euk?!' stonden de onderwerpen social media thuis en op school centraal, bedoeld om meer inzicht te geven in de kansen/gevaren van het onHne gebruik door kinderen en de school. Social media-strateeg Jarno Duursma I'eidde beide avonden, waarbij hij de ouders toonde op welke social media kinderen actief zijn. Tijn steLling was dat social media goed zijn, maar dat we moeten beseffen dat er ook gevaren aan kteven. Want hebben kinderen wel in de gaten dat Twitter bijvoorbeeld meer is dan een chat met vrienden, dat de hele wereld mee kan lezen? En beseffen kinderen dat de ontine weretd niet gelijk staat aan de norma[e were[d, dat heus njet iedereen zo bLij en gelukkig is als zij doen voorkomen op Facebook? ouders vervoleen aantal ste[over discussie gens met etkaarin [ingen.'Social media zijn versLavend' en'0uders mogen te al.l'en tijde kijken naar wat hun kinde-

In twee workshoprondes gingen

6

De partners

in dit pro-

ject zijn de deelnemende

rr

ËhiFRÊY scholen, Gas Terra, de ChIAI-LEru&Ë Gasunie, Imtech, de gemeente Groningen en de Hanzehogeschoot. De komende tijd worden allerl.ei metingen verricht 'in de deelnemende schoten. Zo wordt er gemeten waar het gebouw energie'[ekt'. Er zal een nutmeting worden gedaan en er wordt a[[er[ei meetapparatuur geplaatst. De HanzehogeschooI verzorgt workshops voor de ambassadeurs van elke [ocatie. Zo krijgen de leerlingen, die ambassadeur zijn in Zuidlaren begin januari een workshop 'Gedrag en Beïnvloeding'. Maar ook een workshop 'Bouw en Energie'staat op de rol. Het is ook heel goed mogelijk dat er een interessante excursie aan verbonden wordt.

ren op internet doen', maar bijvoorbeeld ook'Social medja zijn een zegen voor het onderwijs, ze bieden ongekende mogelijkhedení Tijdens deze discussies spraken ouders eerl-ijk met elkaar en deelden waar nodig tips uit. Eén ouder zei: "Je moet opvoeden in iets waar je weinig van weet. Ik kan mijn voorbeetdfunctie zo niet waarmaken, de rotten draaien zelfs om: zij leren ons ermee omgaan", wat velen beaamden. Een andere sprak: "Ik heb soms Facebook tijdens het werk aan, om te zien wat mijn kind uitvreet." Een reactie daarop: "Wat? Maar dan wordt het sociaI controI in plaats van social media!"

0p het gebied van social media in het onderwijs zeiden de ouders onder meer: "Social media zijn een essentieel etement van de maatschappij geworden, nodig voor een vervolgopleiding en straks het werkende leven. "School heeft hierin een belangrijke rol." en "Een protocol zou goed zijn, maar bovenaI zou ik graag tessen zien voor mijn kind en zeker ook voor mijzel"f. SchooI kan kennis bundelen en de kinderen én ons mediawijsheid [eren". Naar verwachting votgt in het voorjaar een vervolg op deze ouderavonden'


ri Even voorstellen il

bijtjes vind ik interessant,

Naam:

De btoemetjes en de

Tessa Nijtand

maar niets overtreft de werking van het menselijk lichaam. De kennis die jk heb opgedaan tijdens mijn studie wit ik graag op een boeiende manier

I

Vak:

Biologie Vestiging:

overbrengen op kinderen. Ik vind het belangrijk dat leerlingen weten hoe hun eigen lichaam werkt.

Zuid[aren

Waarom biotogie? Tijdens de opleiding biomedische wetenschappen werd ik zo goed als klaargestoomd voor het [aboratoriumonderzoek. Al. snel bteek dat zo'n baan niet aan mij was besteed. Te precies, te steriele omgeving en te weinig leven in de brouwerij. 0mdat het onderwijs me aLtijd at trok, ben ik een zijweg ingesLagen.

i

Leukste ervaring? Het is mijn eerste jaar als docent, dus veel bijzondere ervaringen en nieuwe indrukken. Een paar momentjes: de introductieweek met de eerste klassen, mijn mentorkinderen Zernike's Got Tatent zien winnen, enthousiaste leertingen in mijn [es, contact met coltega's, at doende leren, enzovoort.

l{at doe je over 10 jaar? Dan sta ik nog steeds voor de k[as, geef ik

biol.o-

gie én Nederlands. Ondertussen werk ik aan mijn debuutroman en schrijf ik af en toe een freelancestuk voor de krant. Dat altes probeer ik te combineren met mijn huisje, boompje, beestje.

Pad project

door Wíeke Hillen

Ditjaar vindt er een pilot met het gebruik van iPads ptaats in de Lessen van de derde klassen Atheneumplus aan de Westerse Drift. Het doel van deze pil,ot is om te ontdekken wat tablets ons in het onderwijs kunnen bieden. Docenten van A3+ en 83+ kregen vlak voor de zomervakantie alvast een iPad mee om een en ander te kunnen voorbereiden. Sinds periode twee van dit schooljaar hebben ook a[[e leerlingen van deze klassen een iPad in bruikleen gekregen van school. Het uitpakken, uitproberen en de eerste apps downloaden was één groot feest. A[ snel

moest er uiteraard ook weer overgegaan worden tot de orde van de dag. Vrijwel aL[e methodes zijn inmiddels op de iPad te vinden en ook op andere manieren wordt er goed gebruik gemaakt van de iPads: apps, internet, de agenda, podcasts. dropbox en ga zo maar door. Uiteraard is het ook wennen; zowel voor leerlingen aLs docenten. Hoe ga je er mee om? 0p wat voor manier verandert je onderwijs? Wat zijn de valkuilen, maar zeker ook de kansen die een tablet biedt? Het is hoe dan ook een interessante ontdekkingsreis. Wij zijn

benieuwd!

7


Vier jaren tang heeft Gea Hoornsman aan het roer gestaan van de vestiging in Zuidlaren. Ze votgde in 2008 Ank Adriaansz op. Nu stopt ze en gaat ze haar pijlen richten op het lesgeven aan leerlingen, het coachen van docenten en de ontwikkeling van de gebouwen in Groningen-Zuid van het Zernike Cottege. Zeven (ge[uksgeta[) vragen:

1. Beschrijf eens je carri猫re tot nu toe in twee zinnen. Gea hoeft niet lang na te denken. Ze kan het nog korter: leuk, leuker, leukst.

in het onderwijs

gedaan: docente Xtra, teamatheneum co贸rdinator Engels, decaan, leider HAVO/VMB0, vestigingsdirecteur. Ze kan dus vergelij ken. Gea heeft a[[es

2. Je hebt vier jaar aan het roer gestaan in Zuidtaren. Waarom was dat destijds je wens? Ik vind Zuidlaren een super mooie vestiging en ik wiLde graag mijn steentje bijdragen aan de verdere ontwikkeling. Zuidlaren mocht niet stil btijven staan. Daar wilde ik mijn uiterste best voor doen.

3. Wat zijn de leuke dingen aan het directeurschaP van een vestiging? Ats directeur heb je direct invloed op de koers van de school. Je staat midden in de organisatie. Je bent van all.es op de hoogte, het is gevarieerd en uitdagend. Het geeft je veel verantwoordetijkheid.

4. Waarom zou iemand het niet moeten doen? Al"s je aan jezetf twijfeLt of je stressbestendig bent: word geen vestigingsdirecteur. Je moet ook een stabiel karakter hebben. Iedereen rekent namelijk op je. 5. Wetke eigenschap moet je bestist hebben ats directeur? En wetke niet? Je moet geen controlefreak zijn. Je moet vertrouwen hebben in de mensen met wie je samenwerkt. Je moet positief zijn. 6. Wat ga je het meeste missen ats directeur? En wat het minst? De coltega's van de vestiging Zuidlaren ga ik het meest missen. Ik geeft er dit schootjaar nog twee uren [es. Wat ik ook ga missen is de campagne, voorlichting geven op de basisscholen. Daar krijg je altijd veel energie van. Het minst ga ik bepaalde vergaderingen missen.

7. Ats je nu op die vier jaren terugkijkt, wat is het eerste wat je te binnen schiet? Dat de bereidheid tot ontwikkeling van het onderwijs in Zuidlaren bij de mensen hoog in het vaandel staat. Daarbij denk ik aan de ontwikkeLing van Fast Lane Engtish, de sportklas en VMB0 3 en 4 TL. 0p die momenten vraag je veel van coltega's en iedereen zet dan vol enthousiasme zijn schouders eronder.


Harrie Hamster Harrie heeft een hamster. Mijn kinde-

h誰fl:',ffi'"fl kleins I

voor. Het moest dus iets t zijn waar weinig werk in zou zitten, dit om te voorkomen dat Nederland er weer een asielzoeker bij zou krijgen. Aldus vieL de keuze op een hamster. en wel een Russische dwerghamster. Een

kooitje gekocht, houtsnippers, Harry's Ham-

stervoer, een hamsterhuisje en ook een rad voor dit knaagdiertje. Nynke en Jesper bLij en weer rustig. Het hamstertje echter minder. hij heeft ADHD zo'n beetje uitgevonden. Leertingen zijn er niets bij, zo druk is die hamster en natuurlijk net als ik rustig het journaal kijk, rent hij zich een vaart in de rondte in zijn [oopwiet. Speedy werd dus zijn naam. Nu maar zorgen dat Speedy goed verzorgd wordt en [ang en geLukkig bLijft Leven. Want ja, dieren, daar ben ik niet zo goed in, ik [aat zelfs vissen verdrinken aLs het moet. Ik had ooit een keer guppies, ik zou een jaar of acht geweest zijn, denk ik. Ik vond het water te koud en heb toen de verwarming

van het aquarium aangezet. 0m vervolgens met wat vrienden op de brink te gaan voetbatten. Bij terugkomst lagen de visjes te dobberen op hun rug. Dacht nog even dat ze aan het uitrusten waren, helaas. Ik mocht geen nieuwe visjes meer hebben. Speedy krijgt elke dag watet regelmatig voer en de kinderen verschonen het koortje. Hamsterweken bij Harrie. Hoop maar dat het beestje niet zjek wordt. Geeft niet, zei een bekende, je kuntje huisdieren laten verzekeren. Tja, dat is Nederland, alles moet geregeld zijn. Maar ja, wat moet je dan bij de dieren verzekeren? Voor het geval dat je een wandelende tak met houtworm hebt? En wat te doen als de haan van het dak gekukeld is, de wormen uitgepierd zijn of het paard een hengst voor zijn kop heeft gekregen? Hoop dat het goed gaat met mijn hond, hij is net getackeLd terwijL de goudvis uit de kom geraakt is. Dat schaap in de wei Loopt wat mank, hij is Lam en mijn konijn is

uitgewipt. Wij verzekeren gewoon alles. En dat in tijden van crisis. Want deze zomer was hij aI gesignaleerd in TynaarLo en omstreken: de recessierups.


Ik. kon niet goed kiezen tussen schoten, maar ik had geen zin in Gymnasium en het itosoíe

is tot nu toe erg leuk' Waarom? Mijn ervaring op het Atheneumplus de je gaat dieper op de stof in en je behandelt Je wordt uitgedaagd, zo snel saai en Langdradig wordt' stof ook sne[[er, ,#i;tïa[[es

Jekrijgtookmeeruut.t..ndanhetnormaleAtheneum,bijvoorbeeld want het is soms een struikel.b[ok zijn, spaans en filosofie. ;il k.. het is wel de zo veel moet doen' Maar

best zwaar, vooral otiui:u voor terug' moeite waard! Je krijgt er veeL is erg l'euk, gezeLlig en we hebben De sfeer op het uill.'nru*ptus on" mentor irie jaar' wat best fijn is' ook veel Lot. Ook op de de enige 1-e' 2e en :e k[assen De Atheneu*pru,rtLulitn tiin zijn ;.st is a[',àmaa[ bovenbouw. Daarom Zernike Westerse DrH, exclusief voor de Atheneumplus' er voor sommige t;kk;; t""ren "proefkonijactiviteiten en zijn we de Verder doen we het iPadproject' waar we nen" van allerlei ptà:tlittt bijvoorbeeld mee doen' ook ben ik mee seweest dit jaar ats derde;;ïË;t;; andere ;tar andere A-plussers' :T^1t] naar York, samen te werken aan een toneelvoorstelmensen uit verschillende landen en bijzondere ervaring' Ling. Dat was een heeL I'euke is het hebt om meer te doen' dan Dus als je het u'uáo' over jou! Áin.n.utPlus echt iets voor

h*a* *t ;.

,..i'i.rr..

;;i ;;

9,c,er ËmiiË{uns,

B3+

van het A+ sprak me aan en verder heb ik nooit moeite met talen gehad. Ik ben tweetatig opgevoed, dus leek Spaans mij ook geen probleem. Ik heb in' het begin nog wel even moe_ ten wennen, maar de school is niet groot en omdat we met zes onderbouwktassen zijn, ken je ook bijna iedereen. Nu voel ik me hier thuis en ik zit in een groepje met zes gestoorde, maar wel leuke vriendinnen! Het tempo tigt redetijk hoog, maar iedereen houdt het we"[ goed vot. En omdat iedereen op hetzelfde niveau zit, gaat iedereen [euk met elkaarlm en ju niet snel de ,nerd, of f.un dá 'dombo'. En verder is dit ge_ woon een toffe, rockende, sexy schoot! DoorfilmaProfst Bg+

0p het Zernike Westerse Drift is het superleuk! Ik heb een heel toffe klas en de lessen zijn ook gaaf. 0p school hebben we een stiil"e kantine, daar kun je heen gaan als je rustig wilt werken bijvoorbeeld aLs je een tussenuur hebt. We hebben ook een gewone kantine. Daar is het echt gezellig! In de eerste week dat jk hier op school zat, dacht ik dat het echt ontzettend moeiLijk ging worden. De [essen zijn best makkeLijk te volgen, je wordt wel geregeld voor een uitdaging gezet maar dat is alleen maar Leuk! De extra vakken bij de pLus zijn ook tof. Bijvoorbeetd filosofie. de eerste paar Lessen vond ik echt heel saai. Het was atleen maar een beetje denken over het leven enzo. ]k had zoiets van; dat kun je toch ook gewoon in je vrije tijd doen? Totdat we ze[f grote vragen moesten bedenken. Dat is echt heeI grappig want ineens kom je erachter dat er zoveelvragen onbeantwoord zijn. Maar wat pas echt leuk is, is vragen verzinnen en zelf een antwoord bedenken. Je bedenkt dan echt de gekste dingen! Spaans is ook een extra vak. Het is een heel leuk vak maar ik vind het ook een ontzettend moei[jk vak. Het zal vooliedereen verschi[[end zijn maar ik zie geen logica in die Spaanse taaL hoor! Toch bLijft het een leuk vak en het is zeker een uitdaging. W0+ behoort ook tot de extra vakken. W0+ staat voor wetenschap & onderzoek, daar doe je hee[ veel leuke dingen. Laatst hebben we een zakdoekjestest gedaan, je moest ongeveer 6 soorten zakdoekjes testen en kijken weLke het beste uit de test kwam. We hebben ook een isolatieproject gedaan, we moesten testen welk isolatiemateriaal het beste isoleerde. Met de resultaten moesten we uitzoeken hoe je het beste een beker, bl,ikje of fLesje kon isoleren. We maakten er ook tekeningen bij. We hebben er veel werk aan gehad maar het was echt leuk om te doen. Er zijn nog een paar extra vakken en die zijn ook te gek. Maar wiL je zetf kijken of je de vakken Leuk vindt? Kom dan naar de open dag. Zeker doen hoor! Ik denk dat ik voor mijn hele klas spreek als ik zeg dat we hier een supertijd tegemoet gaan ! 9o,rr Ji&&i RÉ6er'tn&,

+


Ervaringen van leerlingen met het Technasium

De technasiumdocenten van de Rummerinkhof zijn super enthousjast over het Technasium aLs onderwijsstroom en geven en promoten het bijbehorende vak 0nderzoek&0ntwerpen (0&0) vol passie. Komt djt

Volgens Lo[a heeft het technasiumonderwijs aLs belangrijkste doel om leerlingen voor te bereiden op een studie op een technische universjtejt. ZeLf denkt ze dat njet te gaan doen; "Ik wiL het Ljefst iets doen

enthousiasme en deze passie ook over op de [eer[ingen? 0fwel, wat is de mening van leertingen over het

re toekomst is een studie rechten een betere keuze."

Technasiumonderwijs op de Rummerinkhof? Aan het woord zijn Mieke Folkerts (R1D), Lo[a Catsburg (R2B) en Jurryt van der Stuis (R3B).

0p de vraag wat 0&0 is voor Mieke, antwoordt ze; "Met behutp van techniek en creativiteit echte dingen mogen en kunnen maken". Het ontwerpproces waarbij ze technische tekeningen mag maken en aan maquettes kan bouwen geeft haar veel plezier. "Onderzoeken is niet zo Leuk als ontwerpen, maar dat ik ontwerpen extra leuk vjnd, komt ook door mijn vader. Hij ontwerpt boten", vuLt Lola aan. 0ok zij haatt veel voLdoening uit ontwerpopdrachten; "In opdracht van Scouting Noord-Nederland een draagbare, dee[bare groepstent ontwerpen vond ik een prachtige opdracht. Maar ook het ontwikkelen van een duurzaam huis vind ik erg leuk". "De FIRST Lego League vond ik tot nu toe de tofste opdracht", brengt Jurryt in, "het onderdeelwaarbij een robot gebouwd en geprogrammeerd moet worden om autonoom punten te scoren op een opdrachtenparcours is een grote u'itdaging." Dat Jurryt en zijn projectgroepje deze uitdaging goed hebben opgepakt btijkt wet uit het behalen van de eerste prijs tijdens zoweI de schooLfinate a[s de regiofinale. Tijdens de Beneluxfinale, 2 februari jn de Martiniplaza, probeert Jurryfs groepje een vervolg te geven aan de zegereeks. "Wjnnen is leuk, maar het ptezier dat we hebben is minstens zo belangrijk", aldus Jurryt.

met fotografie of banketbakken. Maar voor een zekeMieke weet nog niet wat ze wilstuderen, maar wat

ze bij 0&0 Leert komt altijd van pas: "Je Leert bij 0&0 goed samenwerken en taken verde[en. Daar-

je letterlijk -het

is erg groot en er zijn veeI Laptops- en figuurtijk -je hebt veeIvrijheid om tot een eindproduct te komen- veel rujmte om jezetf te ontwjkkelen." Jurryt bevestigt dat 0&0 njet alleen een goede basis js voor technasiumLeerlingen die in de bovenbouw het profiel'Natuur&Techniek' of 'Natuur&Gezondheid' kiezen, zoaLs hij gaat doen, maar dat 0&0 ook zorgt voor een persoonLijke ontwikkeling; "Het op zette tijden schrijven van een plan van aanplak zorgt er voor dat je Leert plannen en structureren. Het schrijven van een persoonlijk verstag is weLeens Lastig. Het gaat dan over jezetf en dan kom je er achter datje, a[s je eertijk bent, ook wel eens dingen minder goed doet. Confronterend, maar je Leert er wel veel van!" naast krijg

LokaaL

Tot slot witlen ze nog meegeven dat je vijf of zes uur in de week 0&0 hebt, "Veel tijd voor ĂŠĂŠn van de Leukste vakken op school is erg fijn" zegt Mieke, maar "dan moetje het wel serieus aanpakken" vindt ook Lo[a. Waarop Jurryt conctudeer[ "Een goede in-

zet js jnderdaad belangrijk, dan hoefje niet eens zo veel technisch inzicht te hebben om toch resultaten te komen waar je tevreden mee kan zijn en trots op mag

zijn!"

t1


Jaar 3, klas v3E, H/TL Leerling: Arco Voorintholt, mentoren meneer Ludden en mevrouw Reder

Jaar 1, klas vlC, LW00 KB Leerling: Trieneke Bos, mentoren mevrouw De Jonge en mevrouw Huijkeshoven Wat betekent

je mentor voor

je? Mijn mentor helpt me met heel veel dingen voor schooL, maar ook al,s je bijvoorbeeld problemen hebt. Je zit ín klos vLC en je hebt 1W00, wat betekent eigenlíjk?

dit

Dit betekent dat ik extra ondersteuning krijg bij het Leren. Wiskundeles bijvoorbeeld hebben we in het computerlokaal. 0p de computer maak ik mijn wiskunde opdrachten beter. Bij andere vakken werken we soms iets langzamer dan andere ktassen, zodat we meer tijd hebben. Voor proefwerken krijgen we ook meer tijd. Mijn ktas is ook niet zo groot. Wat vind

je

van

je

LW00 status?

Ik vind dat goed, want ik krijg op KB-niveau betere uitleg. De uitleg is vaak met voorbeetden en plaatjes. Zo leer ik het makkelijker en beter.

Jaar 2, klas v2F, ASS-ktas

Hlv Leerling: Rolf Bento Fernando, mentor mevrouw Lanenga Wat betekent

je mentor

voor

je? Zij is heeI betangrijk, je

kan

er attijd terecht. Ze regelt ook van a[[es en lost problemen op. Ook kan ze hetpen met moeilijke vakken.

In wat voor klos zit je? Ik zit in klas v2F, dat is een klas met doorzetters en mensen die over later nadenken. We hebben bij bepaaLde vakken een klassenassistente erbij. Zij heet mevrouw Hoekstra en helpt de ktas en de lesgevende docent. Dit is fijn want zo krijgen we meer aandacht.

L2

Wat betekent

je mentor

voor

je? Mijn mentoren zijn heel betangrijk. A[s de klas bij een les te druk is, lossen zij het op. Maar ze helpen je ook met leren. Ze zijn er ook voor je als je bUvoorbeeld gepest wordt. Binnen onze klas wordt niet gepest, dit komt door onze goede mentoren. Je bent van een LW)O-kLas naor je huidige klas opgestroomd. Kun je vertellen hoe dit je is gelukt? Mijn vorige klas accepteerde erg veel van elkaar. De sfeer was heel goed, er zaten veel aardige [eerLingen in de k[as. Ik heb zelf een coach die mij helpt met allerlei problemen. Zo kan zij me helpen met het gevoel dat ik krijg ats ik merk dat ik boos word. De coaches zijn een soort vangnet voor ats het even een keer misgaat. Wat vínd

je

van de Harm Jan Zondag?

Ik vind de school gewetdig, ook

is het reizen naar school soms wat lastig. Deze schoot is de enige in het Noorden van Nederland die coaches heeft. Ik kan wel zeggen dat het zonder mijn coach niet was gelukt om op te stromen. 0p onze school wordt misschien ook wel gepest zoals op elke school, maar hier wordt er ook echt iets tegen gedaan. aL


Interview met Arthon Kuipers en Margit Boonstra

uit

klas ZZD (TL Sportktas)

L Je volgt nu anderhalf

jaar in Zuidlaren de

TL-Sport-

je

er van? Arthon: Ik vind het leuk om met andere sporten in contact te komen. Je leert veel speLregels en dat klas. Wat vind

vind ik ook Leuk. Margit: Ik heb veel nieuwe sporten leren kennen. Sporten die ik zetf waarschijnlijk niet zou kiezen om te doen. Ik leer nieuwe regels en jk vind dit teuk om te gebruiken bij sport.

2 Voldoet de TL-sportklas aan je verwochtingen? Arthon: Ja, wantje hebt veel meer gym en dat vind ik Leuk en de clinics zijn heel Leerzaam en Leuk. Margit: Ja, je hebt veel uren gym, sporten is één van mijn hobby's, dus dit is zeker wat ik er van had verwacht. 3 Je volgde veel clinics. Kun je een top 3 maken? Arthon: L Attetiek, omdat ik dat een leuke sport vind en dat ik daarbij eerste ben geworden. 2 Basketbal, omdat we spelers hadden ontmoet en dat we naar een wedstrijd gingen. 3 Kickboksen en judo, omdat ik vechtsporten Leuk vind en dat we les van Sem Schilt kregen. Margit: L Dans, ik doe er zelf aan en het js een hobby van me. 2 Turnen, omdat ik vroeger op turnen heb gezeten en ik vind het een leuke sport. 3 Atletiek, ik ben met deze cljnic eerste geworden. Ik had deze sport nog nooit gedaan.

4 { I

Werkt de combinatíe sport en leren positief

of

negatief. Arthon: Postitief. We hebben vaak de theorie vakken op de ochtend. 's Middags staat vaak gym op het rooster. Lekkere afLeiding dat, vind ik fijn. Margít: Ja, doordatje veel sport en beweegt ben je meestaL rustig als je weerin de ktas zit. Ik haaL goede cijfers en ik ben er tevreden mee. Als een leerlíng van groep 8 jou zou vragen of de Sportklas een aanrader is, wat zou je antwoorden? Arthon: Nou dan zou ik zeggen als je sporten leuk vind dan is het een aanrader wantje sport elke week 5 uur en daarvan 3 uur cljnic. Margít: Het is zeker een aanrader. Je leert veel

door de sport een beter contact met je medeleerlingen en de mentor? Arthon: Ja, want we zien onze mentor heel vaak met clinics en ze heeft veel contact met de ouders.

6

Heb

je

Margit: Ja, vooral met de medeteerlingen. Je moet met veel sporten samenwerken. Ats je veel samen-

werkt, wordt de sport meestaI ook Leuker om te doen.

7

het nu het einde van het schooljaar zou zijn en terug, wat blijft je dan het meeste bíj? Arthon: L winst bij atletiek 2 dat kerstetentje 3 BasketbaI wedstrijd Morgít: L De cHnjcs, dit is natuurlijk [ogisch, het is met de sport gezellig. 2 De vele verschillende sporten. Sporten dje ik niet Als

je kikt

kende heb

ik geleerd.

3 Ik werd sportvrouw van hetjaar en kreeg een beker.

8 Hoe zou je de twee jaren TL-Sportklas af wíllen sluiten? Arthon: Met een survival kamp Margit: Met een terugblik op alle clinics die we hebben gehad

5

i

nieuwe sporten en

lr l'

9

Kies

je in TL 3 ook voor 102

(gymnastiek als

examenvak)?

Arthon: Ja, want ik wil later wat met sport doen. Margit: Ja, ik vind sporten superleuk en wil later ook jets in de sport doen.

je bent veel in beweging. 13


I

Hoi, ik ben Meike en ik zit in klas 3 op het Atheneum Xtra. Het Atheneum Xtra is eigenLijk gewoon Atheneum met een paar extra vakken. Ook heb je geen talen als halfiaarvakken. Wat heel erg Leuk is, is dat je meer projecten en excursies doet, zoaLs een reis naar Berl"ijn. 0ok is onze klas kleiner, waardoorje vaker projecten kan doen. Ik heb ook een heel gezellige k[as. Ik heb ook gekozen voor de Atheneum Xtra, omdat ik op de basisschooI aLtijd al.Les heeL makketijk vond. Daar zeiden ze dat het een goede uitdaging zou zijn. Dat bleek ook waar te zijn, dus ik heb achteraf geen spijt dat ik hier voor heb gekozen. ik ben ook wel bLij dat het Zernike in Zuidlaren zo ktein js, want ik kom van een heel erg kleine

school, zo'n 35 leertingen. Een nadeel van een kLeine schooI kan zijn dat de sfeer tussen de leertingen soms wat minder leuk is, maar dat vaLt erg mee. 0ftewe[, ik heb het in ieder gevaI heel erg [euk hier. A[s je het huiswerk achterwege laat natuurtrj k.

Ervaringen sportktas Zuidtaren jaar

1

Hal"[o iedereen,

Wij zijn Lisa en Sanne en wrJ gaan jullie vertellen hoe leuk de sportkLas is. We hebben a[ vele clinics gehad die wij, maar ook de rest van de ktas teuk vonden. De sportklas is niet alleen maar sporten maar ook veel leren. ALs je in de sportklas zjt, heb je etke woensdag een leuke clinic. Ats je in de sportklas wi[, hoef je niet perse op een sport te zitten, als je maar van sporten houdt. Want daar gaat het om in de sportktas. Ik (Lisa) vond zelf het free runnen het leukst. Ik (Sanne) vond het mountainbiken het leukst. Groetjes van Sanne en Lisa, ZLE

Onze locatie aan de Helperbrink is dringend toe aan uitbreiding. Een projectgroep, onder Leiding

van Henri Boer heeft een ontwerp gemaakt voor de uitbreiding met ongeveer 800 m2. Na een selectieprocedure is de keus gevallen op architecten burea u B DG ( http ://www. bdgarchitecten.nl") uit Zwotle. Zij waren gevraagd een visiepresentatie te geven op basis van ons Concept Functioneel Programma van Eisen. Ingenieursbureau Dijkhuis uit Groningen ondersteunt hen.

t4

uit zeven docenten en een projectteider werken we aan het'vlekSamen met een groep, bestaande

kenptan'van waaruit er straks een mooi ontwerp moet ontstaan. Bij deze drie wekelijkse overlegmomenten zijn drie leerlingen uit Atheneum 6 aangeschoven. Zij voeren voor hun Profielwerkstuk een ontwerpopdracht uit votgens ons Programma van Eisen. We zijn erg benieuwd naar het mooie ontwerp waar deze leerlingen ongetwijfeld mee gaan komen.


o het 40 jarig jubiteum van Loes van Heuvelen en ook van Anne de Groot gevierd is? . Mike Scheurs (in de vorige Zernike Zaken) moet zijn Mike Schreurs? . Christiaan Kwint teamleider aan de Rummerinkhof is, omdat Lidy de Boer is aangestetd als projectmanager van de stuurgroep Toptechniek? . de Helperbrink nu ook een digital.e schoolkrant heeft? o er Twitter accounts van alle vestigingen beschikbaar zijn? o Jan Vos ziek is en we dus zijn column zutlen missen in deze uitgave? Beterschap, Jan! o een aantat leerlingen van de Westerse Drift een nacht op school is gebteven om getd in te zamelen voor stjchting Opkikker? Ze zijn de hele nacht wakker gebleven en gingen de votgende ochtend moe maar votdaan weer naar de [es! o de Rummerinkhof wederom de regiofinale First Lego League gewonnen heeft? Twee teams van

derde ktas 0&O-[eertingen van de Rummerinkhof namen 24 november deel aan de regiofinale van de First Lego League (FLL). Zerïech? heeft de eerste prijs gewonnen jn het onderdeel'onderzoekspresentatje'. Het ZerTechL-team is winnaar van het algemeen klassement geworden en heeft

de robotmissie winnend afgesloten! Saitlant detait is dat in de halve finale werd gestreden tegen een overbekende tegenstander: ZerTechL nam het op tegen ZerTech2. o Het is de derde keer op rij dat een team van de Rummerinkhof de regiofinale van de FLL wint en mag deelnemen aan de BeNeluxfinate. Het ZerTechL-team verdedigt 2 februari de eer van het Zernike CoLlege, waarbij het voor de Rummerinkhof na finates in Eindhoven (2012) en Kerkrade (2071), deze keer een thuiswedstrijd wordt jn de Martiniplaza: supporters zijn van harte welkom! Komt allen!

Even voorstelten Naam:

Mariëlle Braam Vak:

Engels, M&M Vestiging:

Helperbrink

Waarom Engels? 0p de middelbare school leek het me a[ leuk om het onderwijs in te gaan. Dit kwam, omdat ik een leuke docent Engels had. Hij kon op een heet grappige manier toch lesstof overbrengen. Daardoor bleef het beter hangen en leek het mij Leuk om dit later ook te doen. Engets was ook het vak waar ik het best in was en de hoogste cijfers op haa[de.

Waarom ook M&M? Ik vervang Karin Hofman die nog met zwangerschapsverlof is. Zetf vond ik geschiedenis en aardrijkskunde saai en moeilijk. Maar nu ik er ze[f over kan vertellen, kom ik erachter dat ik het eigenLijk wel interessant en leuk vind. Doordat ik het zelf moet uitleggen, begrijp ik het ook beter! (Hoe monti is dit??!) Wat is je leukste ervaring? ELke dag de eerlijke, spontane en in mijn ogen grappige dingen horen die leerlingen zeggen. Zo kreeg ik met Sinterklaas een gedicht van een mentorleerting waar ik zo hard om heb moeten lachen. Het begon met: " Mariê[[e, jij geeft goeie lessen, maar je houdt niet van bessen. Want je bent een Braam." Dan tig ik aL in een deuk.

jaar? '

Wat doe je over tien Dan hoop ik dat ik de hete wereld heb gezien. Ik ben dan ook nog steeds werkzaam in het onderwijs. Dan is de tange zomervakantie ideaal om mijn reizen te maken!

$


In

de zorgkamer aan de Van lddekingeweg zitten

drie meiden achter hun laptop. Regelmatig Lopen er leertingen naar binnen die met deze twintigers gesprekken hebben en hun weekplanning bekijken. Lotte Postma, Marte Beens en Ymka Huisman zijn drie stagiaires van Maatschappelijk Werk en Dienst-

verlening die hier het zorgteam ondersteunen.

rtr;{#;:ï'ilï*:il' heb-

c* /

Leerlingen die moeite nen mei piannen en structureerd werken worden hier op weg gehotpen, maar ook pubers die sociaal emotioneel in de knoop zitten kunnen hier voor een gesprek terecht. Persoonlijk en laagdrempetig is het devies van het zorgteam, met als gevolg dat meer dan zestig kinderen wekeLijks door de

ge- t' t

zorgmedewerkers begeleid worden. Marte somt op waar hun werkzaamheden uit bestaan:,,Gesprekken met leerlingen, begeleiden, handelingsplannen maken, contacten onderhouden

met het thuisfront en mentoren, absentie bijhouden en we geven zelfs lessen in het ZC00L uur waarbij we ptanvaardigheden en mindmappen uitleggen." ,,We zitten in het derde jaar van onze opLeiding aan de Hanzehogeschool", vervolgt Lotte. ,,Na een korte soil.icitatieprocedure zijn we hier terecht gekomen. Grappig, voordat we hier kwamen kenden wij elkaar eigentijk niet en nu zijn we heel goede vriendinnen en vormen samen een hecht team. Misschien ook wel omdat wij bewust voor dit werk, deze doelgroep gekozen hebben. Jongeren en dan in het bijzonder deze Leeftijd en het VMB0, dat spreekt mij aan." ,,NoLr, ik heb er zelfs een andere stageptek waar ik a[ terecht kon voor afgezegd," laat Ymka weten. ,, Je hebt hier te maken met zeer verschitlende soorten leertingen. 7e zijn heel direct en open. Maar ook heel keurig en vriendelijk, moet ik zeggen. Zetf heb ik vroeger ook VMBO gedaan, ik herken me dus wel in deze doelgroep." Intussen heeft Ymke zich opgewerkt naar het HB0, een route die veel leerlingen ook willen volgen. ,,En ik moet zeggen dat ik heel. bLij ben dat ik voor deze stageplaats heb gekozen. De school is heel open en gezellig, je bent

hier aL snel een echt onderdeel van het team. Je voelt je eigenLijk geen stagiaire, hier is veel gelijkwaardigheid. Ook de leerlingen zien ons als soort docent, zeker tijdens de ZC0OL-uren. Ze spreken ons aan met mevrouw, heel keurig." Ook Lotte vindt het hier leuk werken.

,,Het werk is afwisselend, je krijgt veel waardering van de leerlingen en docenten. Het js wel druk hoor. We werken zetfs a[ met'to do lijstjes' zodat we overzicht kunnen houden. Aan de andere kant is het vaak ook ad hoc werken. Ik ben bl"ij dat ik door mijn begeleiding sommige kinderen een betere kans kan geven om het diploma te haLen. Maar als een bepaald probteem niet opgelost kan worden en ik moet zo 'iemand los laten, dan vind ik dat soms nog wel moeilijk." ,,Wij vinden het heel beLangrijk dat de leerlingen zo geholpen worden. Niet alleen voor wat betreft plannen en het leren leren, maar zeker ook de hulp op het persoontijke vl"ak. EigenLijk wordt de schooI soms te weinig betrokken hierin; de kinderen zitten in deze tijd net zo Lang op school als thuis. Soms kom je echt comptexe problematiek tegen, maar het voeren van multidisciplinaire gesprekken past heel goed binnen onze opleiding. We gaan zelfs af en toe met de maatschappeLljk werker op huisbezoek; heel belangrijk om de situatie beter te kunnen i nschatten of begrijpen." De meiden zitten in het derde jaar. Volgend jaar nog de minor en hun scriptie, tot nu toe hebben ze a[[es in deze opl,eiding in één keer gehaatd. Daarna een baan vinden in de sector van maatschappelijk werk. En dan met deze doelgroep. Hoewel, Marte weet het nog niet zeker,, Ik vind het lesgeven ook heel Leuk heb ik gemerkt. A[s ik tien jaar jonger was, zou ik op deze school wi[[en zitten, maar nu wiL ik hier ook wel lesgeven." Nieuwe leerlingen komen binnen. De laptops worden weer aangezet, gesprekken'gestart. Leerlingen helpen, zorgen voor een goede zorg op school; het is de laatste tijd weer eens duidelijk dat pubers gezien en geholpen moeten worden. 0p

de

foto v.l.n.r. Lotte Postma, Morthe Beens

Ymka Huisman. 1.6

en


Even voorstellen Naam:

Jacqueline Bakx Vak:

Aardrijkskunde Vestiging:

Rummerinkhof/ Harm Jan Zondag

Waarom aardrij kskunde? '?ardrijkskunde gaat om en over de wereld om je heen. Het vak biedt net zo veel variatie als de weretd zetf. De wereld die ik in de les bespreek hoeft niet ver van huis te zijn. 0m de les boeiend te maken, hoeft het niet altijd over vulkaanuitbarstingen in Indonesië te gaan. De invloed van de aardgaswinning op de bodemdating rondom Slochteren is voor leertingen, omdat ze bijvoorbeeld iemand kennen die er woont, ook erg interessant.

Zelf vind ik de verschiLtende culturen éên van de meest aansprekende onderwerpen. Mensen, daar gaat het uiteindelijk om. Daarom is werken a[s docent ook zo teuk. A[s je mensen wi[t leren kennen zit je in het onderwijs op de juiste pLek; kinderen zijn open en eerlijk. Daardoor leer je mensen in de praktijk beter kennen en, doordat ze je een spiegel voorhouden, jezelf ook."

Leukste ervaring? "Tot nu toe is het Halloweenfeest op de Rummerinkhof een hoogtepunt. Samen met onder andere Sabine Lampe, ook een nieuwe co[[ega, en de leertingenfeestcommissie heb ik dat schoolfeest voorbereid. Ik vond het best spannend wat iedereen er van zou gaan vinden en dan geeft het een kick als op het moment suprême atlemaal verklede, enthousiaste docenten en leerlingen het gebouw binnenkomen. 0p een bepaald moment overzag ik de 'discokui[ die vol stond met dansende en springende kinderen: wat een gestaagd feest!" Wat doe je over 10 jaar? "0ver tien jaar geef ik nog steeds aardrijkskunde en reis ik in de vakanties de wereld over: om te genieten en om nieuwe inspiratie op te doen voor mijn lessen."

Presentatiemiddag Technasium Rummerinkhof 0p 25 januari 201,3, van 1.4;L5 uur tot L5:30, houdt het Zernike Junior College Haren een presentatiemiddag die voor iedereen toegankelijk is: komt

aLLen

!

Jaar één houdt, in opdracht van Lamain's Campingshow uit Veendam, een spetterende 'tentenschouw'. Voor Scouting Nederland hebben de technische designers in spe een deelbare groepstent ontworpen, die ze met behulp van technische tekeningen, ftyers en maquettes gaan 'verkopen'. De tweedektassers presenteren de prototypes van 'waterbesparende technoLogische vindingen' die ze in opdracht van Wetsus en het Waterbedrijf Groningen aLs watertechnoLogen ontwjkke[d hebben. Dit project valt onder de Technasium Top Award, een Landelijke technasiumwedstrijd waaraan onze technische toppers deelnemen.

Daarnaast presenteren ze de maquettes van de

duurzame huizen uit het eerste project van het lopende schooLjaar. Uit jaarlaag drje zal het team dat de regiofinale van de FIRST Lego League gewonnen heeft, demonstraties geven van hun onderzoek en van de autonome robot die op een missietafel punten zaI proberen te scoren. Tevens zal hun PR team op zoek zijn naar sponsorbijdragen om op de Beneluxfinate (2 februari in Martiniplaza) maximaal voor de dag te komen. 1,7


r 'ffi'ï.

Jaar 2, klas m2B Leerling: Ids Hannema, mentoren Janneke en Joke

.:t

*#'

!'t-"

'Ê'-áé

ry' !p

,# S-

Wie zijn je mentoren en wat betekenen zij voor jou? Je kunt voor atte dingen bij hun terecht. Kun

je aangeven

waarom jouw ktas misschien

wat bijzonder is? Ik zit in een Havo/Atheneum kLas. (dit betekent dat er op Atheneumniveau wordt lesgegeven, red.) In mijn kLas zitten een aantaI Loot-leerlingen, zij hebben een aangepast rooster. Wat vind je verder van de Hetperbrink? De helperbrink heeft een goede sfeer en een groter gebouw dan mijn vorige middelbare school. Ik vind de Helperbrink best speciaal omdat iedereen er aardig is.

Jaar 1, klas m1A Leerling: Luka Prtjic, mentoren:

ELs

en Inaki

Wie zijn je mentoren en wat betekenen zij voor jou? ELs en Inaki zijn mijn mentoren. Ik denk dat als er iets is ofje hebt ergens een vraag over datje dan naarje mentoren kan. Kun

je aangeven waarom jouw klas misschien

bijzonder is? Ik zit in klas mLA en het is een leuke klas. Het is wel anders dan de andere klassen want wij hebben 'Denklessen'en Cambridge Engels tijdens onze keuze-uren (dit zijn vakken voor extra uitdaging voor de Atheneum klas, red.). Dit vind ik ook heel teuk. Mijn vrije keuze-uren ga ik meestaI naar Duits, maar soms ook Spaans.

Wat vind je verder van de Hetperbrink? Het is een Leuke schooI en a[Le docenten zijn aardig. De sfeer op de school vind ik ook erg fijn. Het is ook een beetje een speciale school, omdat er ook leerlingen met een Loot-status op zitten. VeeL andere scholen hebben dit niet.

18


Winterse Kerstmarkt in Zuidlaren

Honderd KiKa beertjes waren in no-time verkocht. Dat al"l"een aI bracht €300,- op. De totaLe opbrengst (bijna €3700,-) van de Kerstmarkt in Zuidlaren gaat naar Stichting Kinderen Kankervrij. Leerlingen, ouders en docenten hebben hun uiterste best gedaan om zoveel mogelijk geLd binnen te halen. En dat is getukt.

De sfeer was heel erg gezellig. De sportklassen (Z1E en Z2D) hadden een sponsorloop georgani-

In winterse omstandigheden leverde dat mooie plaatjes op. 0ok de verloting Liep aLs een trein en wie wilde er niet met de kerstman op de foto? seerd.

í, :i:,:7;át* ï*


&radtrt

Zernike Zaken 15.2  

Zernike Zaken Open Dag nummer 2013

Zernike Zaken 15.2  

Zernike Zaken Open Dag nummer 2013

Advertisement