Page 1

gebouw Zuidlaren (2008 / 2009)

Elke school kent zijn eigen regels. Het gaat hierbij om afspraken waaraan leerlingen en personeel zich moeten houden om op een plezierige wijze met elkaar om te gaan.

Inleiding In ons gebouw lopen ruim 450 leerlingen rond. Om het plezierig te houden, moeten we ons houden aan bepaalde regels. De belangrijkste regels hebben we voor jullie op papier gezet. Eigenlijk zijn er slechts vijf basisregels waaraan we ons moeten houden: 1. We hebben respect voor elkaar, ongeacht huidskleur, geloofsovertuiging of geaardheid; 2. we pesten elkaar niet, blijven van elkaars eigendommen af, zijn zuinig op de schooleigendommen en houden onze omgeving schoon; 3. we gedragen ons correct en zijn vriendelijk tegen elkaar, vloeken niet en gebruiken geen schuttingtaal; 4. we houden de schoolregels in acht; 5. we houden ons aan afspraken en doen het werk dat van ons verwacht wordt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fietsenstalling: Je kunt de school via de Julianalaan of Hofakkers bereiken. * De eerste drie fietsenrekken (vanaf het schoolgebouw) zijn gereserveerd voor de brugklasleerlingen * de leerlingen van de tweede klassen gebruiken de middelste twee rekken * het laatste rek en het rek bij het sportveld is voor de derde klassers

1


Kantine Onze kantine is een groot deel van de dag bemand door de heren Helder en Beringen. Je kunt alleen betalen met je schoolpasje, dat je kunt opladen bij de automaat (die in de kantine hangt). Er kan niet met geld worden betaald. Je mag in de kantine eten en drinken, maar niet in de gangen, lokalen en mediatheek. Een milieuploeg (samengesteld uit leerlingen) maakt de kantine iedere dag schoon. Toch doen we een beroep op iedereen: ruim je eigen rommel op!

Pauzes In de pauzes mogen jullie niet in de gangen blijven hangen, maar moeten jullie naar de kantine of naar buiten.

De terreinen van de school De terreinen van de school zijn voor de leerlingen van onze school toegankelijk. Je mag je echter niet voor de ramen van de lokalen ophouden. Voor de omgeving van de school geldt hetzelfde als voor de kantine: houd je leefomgeving schoon!

De ingangen Aan de schoolpleinkant zijn twee ingangen voor leerlingen: één bij de administratie en één bij de kantine. ’s Morgens is het druk; zorg voor een goede doorstroom (blijf daar dus niet bijkletsen). De hoofdingang (aan de Julianalaan) is alleen bedoeld voor het personeel.

Mededelingen voor de leerlingen Veranderingen van het lesrooster, afwezige docenten en dergelijke maken we bekend via het publicatiebord en de LAN-krant. Mocht een docent na vijf minuten nog niet in het lokaal aanwezig zijn, dan meldt de klassenvertegenwoordiger zich bij de directie. De andere leerlingen blijven in het lokaal.

Meldkamer Op de meldkamer kun je de volgende personen aantreffen: mevrouw Bokma (administratrice) mevrouw Van der Molen (conciërge en mediathecaresse) mevrouw Heerlien (coördinatrice van de meldkamer) Voor de volgende zaken mag / moet je je melden bij de meldkamer: * als je te laat komt 1 * als je één of meerdere lessen gemist hebt * als je je af wilt melden (ziekte of bezoek aan dokter, tandarts enz.) 2 * als je uit de les verwijderd bent 3

2


1

Op de administratie moet je een briefje halen als je te laat bent. De administratie noteert je naam. Met dat briefje krijg je toegang tot de les.

2

Als je tijdens schooltijd ziek wordt, moet je je afmelden bij de administratie. Wanneer je toestemming krijgt om naar huis te gaan, moet één van je ouders / verzorgers de school bellen als je thuis bent. Probeer afspraken met de dokter e.d. zoveel mogelijk buiten de schooltijden te maken.

3

Mocht je er onverhoopts uitgestuurd worden tijdens een les, moet je onmiddellijk het lokaal verlaten. Je meldt je dan bij de meldkamer. Daar krijg je een formulier waarop je de reden(en) moet invullen. Na de les ga je met dit ingevulde formulier naar de docent. Hij / Zij bepaalt de straf. Mocht je het er niet mee eens zijn, kun je in beroep bij de teamleider.

Telefoonketen De mentor maakt voor de klas een telefoonketen. Als deze in werking gezet wordt, moet je de volgende in de keten berichten. Is de volgende niet bereikbaar, bel je de daarop volgende.

Verlofaanvragen Als je tijdens schooltijd verlof moet hebben, omdat je naar de dokter, orthodontist of iets dergelijks moet, dan moeten je ouders / verzorgers dat schriftelijk aanvragen.

Mobiele telefoons Jullie mobiele telefoons mogen in de school en op het terrein van de school niet gebruikt worden. Doe je dat toch, dan bewaren wij je telefoon de rest van de dag en moet je één uur terugkomen. Overtreed je deze regel vaker, wordt de straf hoger: 2½ uur terugkomen. In speciale gevallen kan een docent toestemming geven om het toestel toch aan te laten staan. Vraag dit vantevoren!

Gebruik PC’s Jullie hebben allemaal een eigen account voor het schoolnetwerk. Je mag het account van iemand anders niet gebruiken (leen het dus ook nooit uit). We hebben veel software geïnstalleerd op het netwerk. Installeer zelf niets. Als je iets mist, meld het bij de ICT-coördinator. Hij zal bepalen of het nodig is voor het onderwijs. Zet de computer uit, of herstart de pc als je klaar bent met je computerwerk. dit kan een hoop problemen voorkomen (virussen, spyware e.d.). De systeembeheerder kàn op afstand meekijken. Houd je dus aan de nettiquette*. * (De nettiquette omvat de ongeschreven richtlijnen en gedragsregels voor het gebruik van internet.)

3


Begin van de dag ’s Morgens, voor de eerste les, gaat de bel drie keer * na de eerste bel mogen de eerste klassers naar de lokalen * na de tweede bel gaan de tweede en derde klassers naar hun lokaal * bij de laatste bel is iedereen in het lokaal.

Tijdens de lessen Tijdens de lessen zijn jullie normaal gesproken in het lokaal. Je mag het lokaal pas verlaten als de bel is gegaan, of als de docent(e) daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Het is dus niet toegestaan om tijdens de lessen naar het wc. te gaan (uitzonderingen daargelaten). Mocht je een tussenuur hebben (klas 3), ga dan naar de kantine of naar buiten. Blijf niet op de gangen, want dat verstoort de andere lessen.

Regels tijdens de lessen * * * * * *

Jassen en petten zijn in het lokaal niet toegestaan. Je hangt ze aan de kapstok of doet ze in je kluisje Tassen horen op de grond, niet op de tafels iPods en dergelijke zijn tijdens de les uit en mogen niet op tafel liggen (dus in je tas of kluisje) Het bord is voor de docent. Daar mogen jullie alleen op schrijven als je toestemming hebt van de docent(e) Wees voorzichtig met alle apparatuur en meubilair Laat je werkplek netjes achter. Ruim ook rommel op die niet van jou is

Inhaaltoetsen / werkstukken Op vrijdagmiddag om 14.10 uur kunnen jullie een gemiste toets inhalen. Mocht je niet op de afspraak verschijnen, noteert de docent(e) een 1.0 . De toets kun je dan alsnog inhalen op het eerstvolgende inhaalmoment. Dan vervalt de 1.0 . Mocht je dan weer, zonder opgaaf van reden, afwezig zijn, blijft de 1.0 staan. Het inhalen van toetsen kan alleen om 14.10 uur, tenzij je om 12.00 uur vrij bent. Meld je dan bij een teamleider. Hij / Zij zoekt dan een oplossing. Ten aanzien van werkstukken (leesverslagen e.d.) geldt het volgende: alle verslagen moeten worden gemaakt. Niet ingeleverd = geen rapportcijfer = geen overgang.

Kapstokken We hebben genoeg kapstokken verdeeld over het gebouw. De eerste klassers hangen hun jassen bij de tweede trap op. Daar zijn beneden (tussen de lokalen 4 & 5) en boven (tussen de lokalen 12 & 13) kapstokken. De tweede klassers kunnen hun jassen bij de eerste trap (richting de mediatheek en tussen de lokalen 10 & 11) ophangen. De leerlingen van de derde klas hangen hun jassen in de ‘nieuwbouw’ op. (Bij de lokalen 16 tot en met 19.)

LAAT GEEN WAARDEVOLLE SPULLEN IN JE JASZAKKEN ZITTEN!

4


Roken We willen graag een gezonde, rookvrije school zijn. Daarom is het niet toegestaan in school en op het schoolterrein te roken.

Proefwerkblok Bij het uitdelen van de boeken krijgt iedere leerling een proefwerkblok. Op dagen dat je een proefwerk hebt, zorg je ervoor dat je het proefwerkblok bij je hebt. Mocht je een nieuw blok nodig hebben, kun je een bij de conciërge kopen (€ 1,85).

Xafax-pasjes Iedere leerling die nieuw op school komt, krijgt een Xafax-pasje. Daarmee kun je kopiëren en betalen op alle vestigingen van het Zernike College.

Milieudienst Met z’n allen houden we de school en haar omgeving schoon. De conciërge maakt een rooster voor de milieudienst. Alle leerlingen leveren zo hun bijdrage. Ondanks deze milieudienst doen we een beroep op iedereen: ruim je eigen rommel op!

Schoolboeken Je huurt schoolboeken van school. Zorg er mede daarom dat ze gekaft zijn en schrijf er niet in zonder toestemming.

Schoolarts Onze school heeft nauwe contacten met een jeugdarts van de GG&GD. Dit is de heer C. Schelwald. Hij kan jullie van advies voorzien in het geval er problemen zijn. Hij kan je ook doorverwijzen naar andere hulpinstanties. Jij of je ouders / verzorgers kunnen ook telefonisch contact met hem opnemen:  050 – 3672505

5


RESPECT2ALL

6

Schoolregels  

Schoolregels 2008 / 2009