Page 1

NAAMSTICKER

Over jouw examen gesproken‌ Theoretische leerweg (TL)

Maart 2013

VMBO Groningen Zuid Noorderpoort - Zernike College Locatie Van Iddekingeweg, telefoon: 050-3656700


1

Beste kandidaat, geachte ouder(s), In ons land is het halen van een diploma een heel belangrijke zaak. Diploma’s geven zekerheid over de vraag of jij een bepaald kennisniveau hebt. Of je zelfstandig kunt functioneren en over welke vaardigheden je beschikt. Die zekerheid geeft je toegang tot deuren naar leuke bij jou passende beroepen en tot passende vervolgopleidingen. Het komt er de komende paar maanden dus op aan om een eerste, echt tellend diploma te halen. Zet dus je beste been voor. Succes!

De laatste loodjes Je bent al weer toe aan de laatste stappen in je schoolcarrière aan de School voor (V)mbo Groningen Zuid/Zernike College. Nog een paar maanden en dan ga je hopelijk met een welverdiend diploma naar het vervolgonderwijs. Maar... zover is het nog niet! We hebben nog een paar drukke en spannende maanden voor de boeg. In dit boekje vind je de belangrijkste mededelingen, data en roosters voor de periode eind april t/m 1 juli. In de laatste schoolweken in april zullen voor een aantal vakken mondelinge toetsen worden afgenomen. De docent maakt hiervoor met elke leerling een afspraak. Ook zijn in deze periode de practica voor wiskunde en nask ingeroosterd. Uiterlijk 19 april moet je alle onderdelen van het Schoolexamen (SE) hebben afgerond, anders loop je het risico teruggetrokken te worden voor de Centrale Eindexamens. De Centrale Eindexamens bestaan uit het praktijkexamen (CSPE) en de Centrale Schriftelijke Examens (CSE). Als die afgerond zijn, begint het wachten op de uitslag op 12 juni…

VMBO Groningen Zuid Noorderpoort - Zernike College Locatie Van Iddekingeweg, telefoon: 050-3656700


2

Inhoud van dit boekje In dit boekje vind je de volgende onderdelen Examenreglementen, gedragsregels en overige algemene zaken De slaag/zakregeling van 2012-2013 Exameninhoud van de lesstof Een overzicht van belangrijke data in de periode april - juni De roosters voor de proefexamens (voor iedereen verplicht) De roosters voor de praktijkexamens (CPE en CSPE) De roosters voor de Centrale Schriftelijke Examens (CSE) Een aantal belangrijke data voor de periode na het Centrale Examen Tot slot vind je in de bijlage de namenlijsten met de examennummers en vakkenpakketten

De mentor zal dit boekje met je doornemen Het is de bedoeling dat je dit boekje vervolgens samen met je ouder(s) goed doorleest en dat je je eigen gegevens in de leerlingenlijst controleert. Als er volgens jou een fout in staat, ga dan zo snel mogelijk naar je mentor om de fout te laten herstellen. Wij wensen je een goed resultaat in de komende weken, bij de laatste schoolexamens en bij het centraal examen. Nogmaals veel succes!

Docenten en directie van VMBO Groningen-Zuid

VMBO Groningen Zuid Noorderpoort - Zernike College Locatie Van Iddekingeweg, telefoon: 050-3656700


3

Uittreksel uit het examenreglement Het volledig reglement ligt ter inzage bij de administratie Begrippen: A. kandidaat : een ieder, die tot het eindexamen wordt toegelaten; B. examinator :

degene, die belast is met het afnemen van het eindexamen; dit is de docent aan de eigen school, die het examenwerk van de kandidaten nakijkt (ook wel eerste corrector genoemd);

Onregelmatigheden Artikel 4. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de directeur maatregelen nemen. De maatregelen bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden zijn: het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen; het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer zittingen van het schoolexamen of het centraal examen; het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen; het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen als bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op één of meer onderdelen van het centraal examen, legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie. Alvorens een beslissing ingevolge het tweede lid wordt genomen, hoort de directeur de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De directeur deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in het vierde lid. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie, de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat, indien deze minderjarig is. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de Commissie van Beroep, waarvan de samenstelling en werkwijze is aangegeven in bijlage I van dit reglement. Het beroep wordt binnen vijf werkdagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de Commissie van Beroep ingesteld. De kandidaat richt zijn beroepsschrift aan het in bijlage II bij dit reglement vermeld adres. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen tien werkdagen op het beroep tenzij zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, de directeur, de inspectie en aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is.

VMBO Groningen Zuid Noorderpoort - Zernike College Locatie Van Iddekingeweg, telefoon: 050-3656700


4

Verhindering centraal examen Artikel 18. Indien een kandidaat om een geldige reden ter beoordeling van de directeur is verhinderd bij een of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen voor ten hoogste twee toetsen per dag alsnog te voltooien. Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van de staatsexamencommissie zijn eindexamen te voltooien. De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de directeur aan bij de voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie. Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatsexamencommissie het resultaat mede aan de directeur. Slaag- en zakregeling schooljaar 2012-2013 In het Eindexamenbesluit is beschreven hoe de uitslag voor het eindexamen bepaald wordt. Dit wordt ook wel de slaag- en zakregeling genoemd. Voor de eindexamenkandidaten staat hieronder de slaag- en zakregeling vmbo zoals die geldt voor het eindexamen van de leerlingen in de theoretische leerweg.

Om te slagen moet in ieder geval aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Voorwaarde 1:

Het gemiddelde cijfer op het totaal van alle vakken waarin Centraal Eindexamen wordt afgelegd bedraagt onafgerond 5,5 of hoger.

Voorwaarde 2:

Het vak Lichamelijke Opvoeding (LO) is beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’.

Voorwaarde 3:

Kunstvakken 1 (CKV) is beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’

Voorwaarde 4:

Het vak maatschappijleer 1 is afgerond in jaar 3 en telt mee als eindexamenvak

Voorwaarde 5:

De arbeidsoriënterende stage is beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’.

Daarnaast hangt slagen of zakken natuurlijk af van de eindcijfers die behaald worden.

a

voor alle vakken is het eindcijfer 6 of hoger

geslaagd

b

één eindcijfer 5 en de andere eindcijfers 6 of hoger

geslaagd

c

één eindcijfer 4, tenminste één eindcijfer 7 en de andere eindcijfers 6 of hoger

geslaagd

twee keer eindcijfer 5, tenminste één eindcijfer 7 en de andere eindcijfers 6 of hoger

geslaagd

een eindcijfer 4 en een eindcijfer 5

gezakt

d

e

VMBO Groningen Zuid Noorderpoort - Zernike College Locatie Van Iddekingeweg, telefoon: 050-3656700


5

f

een eindcijfer 4 en twee eindcijfers 5

gezakt

g

etcetera

gezakt

In het vak rekenen is examen gedaan. Het cijfer van rekenen wordt apart toegevoegd aan het diploma. Een kandidaat kan niet zakken op het cijfer voor het vak rekenen. Examenstof van de verschillende vakken De examenstof die getoetst wordt voor de verschillende vakken is op de volgende manier te vinden: www.examenblad.nl  klik linksboven in de hoek op het goede jaartal : 2013  klik op het groene icoontje van VMBO-TL  scrol naar beneden tot de verschillende vakken zichtbaar zijn  klik op het vak van uw keuze  kies voor examenprogramma (vak) vmbo dit is een pdf-file waarin de stof beschreven staat die voor dat vak afgetoetst wordt. De locaties Van Schendelstraat en Van Iddekingeweg leiden leerlingen op die ingeschreven staan bij het Zernike College of het Noorderpoort. Daarom zijn er 2 examencommissies en twee Commissies van Beroep. ADRES COMMISSIE VAN BEROEP NOORDERPOORT, COLLEGE VAN BESTUUR T.a.v.: COMMISSIE VAN BEROEP EINDEXAMENS V.O. Postadres: postbus 530 9700 AM Groningen ZERNIKE COLLEGE COMMISSIE VAN BEROEP EINDEXAMENS V.O. t.a.v. Mevr. E. Koridon Postadres: Postbus 149 9750 AC Haren

(SUB)EXAMENCOMMISSIES Hieronder staan de namen van de personen die zitting hebben in de subexamencommissies. Noorderpoort: Voorzitter: Secretaris: Lid: Lid:

Mevr. T.A. Boerma Dhr. J. Scheer Mevr. D. Blanksma Dhr. T.N.J. Bruin

Zernike College: Voorzitter: Secretaris: Lid: Lid: Lid:

Dhr. H. Tameling Mevr. E. Koridon Mevr. T.A. Boerma Mevr. D. Blanksma Dhr. W.J. Netjes VMBO Groningen Zuid Noorderpoort - Zernike College Locatie Van Iddekingeweg, telefoon: 050-3656700


6

Gedragsregels tijdens de examens * Je moet een kwartier voor het begin van elk examen in de examenzaal aanwezig zijn. * Je gaat aan het tafeltje zitten waar je naamkaartje op ligt. Ga nooit aan een ander tafeltje zitten. * Een kandidaat die te laat komt, kan tot een half uur na begin van de zitting worden toegelaten. Hij/zij moet zijn/haar werk gewoon inleveren op het voor het einde van de zitting aangegeven tijdstip. Kandidaten die meer dan een half uur te laat komen, worden niet meer toegelaten. * Tijdens de schoolonderzoeken en de examens mogen mobiele telefoons niet worden meegenomen in het lokaal of in de examenzaal, ook al staat het apparaat uit. Ze mogen dus ook niet worden gebruikt als rekenapparaat. * Het examenwerk wordt gemaakt op gewaarmerkt papier dat door de school verstrekt wordt. Kandidaten mogen uitsluitend de toegestane hulpmiddelen mee de examenzaal in nemen. * De kandidaten vermelden op het papier hun examennummer en hun voor- en achternaam. Zet boven het werk ook de naam van de docent van wie je les in het vak hebt gehad. * Het is niet toegestaan examenwerk met potlood te schrijven. * Alle hulpmiddelen die je bij het examen wil gebruiken dienen uiterlijk een kwartier voor het begin van de zitting op je plaats ter controle te liggen. * Lenen van anderen tijdens het examen is onder geen voorwaarde toegestaan. * Na het openen van de enveloppe met opgaven is het niet toegestaan mededelingen van enige aard over het werk te doen. * Tijdens en na het uitdelen van de opgaven heerst er volkomen rust in de examenzaal. * Zonder toestemming van een surveillant mag je de examenzaal niet verlaten. * Kandidaten mogen een uur na aanvang van de zitting de zaal verlaten. * Als je ruim voor tijd met je werk klaar bent, dan steek je je vinger op. Een surveillant komt dan het examenwerk ophalen. Daarna kun je, nadat je hiervoor toestemming hebt gekregen, de zaal verlaten. Controleer wel of je al je werk hebt ingeleverd. * Kandidaten die de zaal hebben verlaten nadat ze het examenwerk hebben ingeleverd, mogen onder geen enkele voorwaarde terug de zaal in; ook niet aan het eind van de zitting * De opgaven mogen pas na afloop van de examenzitting uit de zaal worden meegenomen. Bij de computerexamens mag je niets meenemen (ook geen kladpapier). * Het laatste kwartier van een zitting mag niemand de zaal meer verlaten. * Op internet kun je naar de correctiesleutels kijken bij www.examenblad.nl. Het betreffen slechts de voorlopige antwoorden. De vaststelling van de norm vindt later plaats. Verbindt aan die informatie dus geen overhaaste conclusies.

VMBO Groningen Zuid Noorderpoort - Zernike College Locatie Van Iddekingeweg, telefoon: 050-3656700


7

Toegestane hulpmiddelen Wat neem je mee naar het examen? Bij elk vak mag je de volgende hulpmiddelen meenemen:: * schrijfmaterialen, dus diverse pennen die het doen * meerdere potloden en puntenslijper * vlakgum * Nederlands woordenboek * blauw en rood kleurpotlood * liniaal * geodriehoek * passer * rekenmachine Bij de volgende vakken mag je aanvullende hulpmiddelen gebruiken: Bij Wiskunde, Nask I en Nask II zorgt de school voor een BINAS-boekje. Vergeet zeker bij deze vakken niet je rekenmachine passer geodriehoek/windroos lineaal potlood Bij Muziek en Drama: vergeet niet je oordopjes of koptelefoon mee te nemen. Bij de moderne vreemde talen (EN, DU, FA, SP) mag je ook woordenboeken van en naar de vreemde taal gebruiken. Je moet zelf voor de woordenboeken zorgen. Woordenboeken bij het CSPE zijn niet toegestaan!! Wat neem je niet mee naar de examens? Tijdens de schoolexamens en de centrale examens mogen mobiele telefoons en dergelijke niet worden meegenomen in het lokaal of in de examenzaal, ook al staat het apparaat uit. Ze mogen dus ook niet worden gebruikt als rekenmachine.

Laat mobiele telefoons, mp3,4-spelers enzovoort thuis!!!

VMBO Groningen Zuid Noorderpoort - Zernike College Locatie Van Iddekingeweg, telefoon: 050-3656700


overzicht examendata periode april‐ juni 22 23

maandag

24

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

25

12 18-22 mrt

CPE muziek 19:30 uur

26

13 25-29 mrt

Goede Vrijdag

27

14 1-5 apr

Pasen

28

15 8-12 apr

29

16 15-19 apr

CSPE grafimedia 12:30-16:00 uur

CPE tekenen 9:00 - 13:00 uur CPE tekenen 9:00 - 13:00 uur CPE tekenen 9:00 - 13:00 uur CSPE grafimedia 12:30-16:00 uur

CSPE grafimedia 12:30-16:00 uur

30

17 22-26 apr

proefexamens TL4

proefexamens TL4 proefexamens TL4 CPE tekenen 9:00 - 13:00 uur CPE tekenen 9:00 - 13:00 uur

Walibi klas 4

proefexamens TL4

proefexamens TL4

CPE drama 13:20 - 14:20 uur CPE drama 10:15 - 11:15 uur

CPE drama 19:00 - 20:00 uur

proefexamens TL4 CPE tekenen 9:00 - 13:00 uur CPE drama 13:00 - 14:00 uur

18 Meivakantie 29 apr. t/m 3 mei 31

19 6-10 mei

32

20 13-17 mei

Hemelvaart

proefexamens TL4

33

21 20-24 mei

34

22 27-31 mei

35

23 3-7 jun

CSPE normering

36

24 10-14 jun

Centraal Eindexamen normering Vaststelling herkansing CSPE Vaststelling herkansing CE

Herkansing CSPE

37

25 17-21 jun

Herkansing CE Herkansing CSPE

38

26 24-28 jun

Boeken inleveren klas 4

CE normering herkansing

Diplomering TL4

39

27 1-5 jul

Start Centraal Eindexamen Pinksteren Eind Centraal Eindexamen

Gala

Herkansing CSPE

Herkansing CE

28 Zomervakantie 8 juli t/m 23 au

CPE CSPE CE

Centraal Praktijk examen Centraal Schriftelijk Praktijk Examen Centraal Eindexamen 8


9

Rooster CPE Tekenen  datum  di 16 april  wo 17 april  do 18 april     di 23 april  wo 24 april  do 25 april 

tijd 9:00 ‐ 13:00 uur  9:00 ‐ 13:00 uur  9:00 ‐ 13:00 uur     9:00 ‐ 13:00 uur  9:00 ‐ 13:00 uur  9:00 ‐ 13:00 uur 

cluster lokaal  3 110 3 110 3 110       2 110 2 110 2 110

Rooster CSPE Grafimedia 

 

datum

tijd

ma 15 april 

12:30 ‐ 16:00 uur 

wo 17 april 

12:30 ‐ 16:00 uur 

vr 19 april 

8:30 ‐ 12:00 uur 

groep Eline Dols  Yarron van Ewijk  Siri Fidder  Vera Ijtsma  Dagmar Koster  Kelly Kroeze  Wesley Kruijer  Mick van den  Oever  Orlando Trebels 

lokaal

014

014

014

rooster CPE Muziek  datum 

vr 22 maart 

tijd

19:30 uur aanvang 

groep

locatie

cluster 5 muziek 

Het Heerehuis  Spilsluizen 9  9712 NR Groningen 

VMBO Groningen Zuid Noorderpoort - Zernike College Locatie Van Iddekingeweg, telefoon: 050-3656700


10

Rooster CPE Tekenen  datum  di 16 april  wo 17 april  do 18 april     di 23 april  wo 24 april  do 25 april 

tijd 9:00 ‐ 13:00 uur  9:00 ‐ 13:00 uur  9:00 ‐ 13:00 uur     9:00 ‐ 13:00 uur  9:00 ‐ 13:00 uur  9:00 ‐ 13:00 uur 

cluster lokaal  3 110 3 110 3 110       2 110 2 110 2 110

Rooster CSPE Grafimedia 

 

datum

tijd

ma 15 april 

12:30 ‐ 16:00 uur 

wo 17 april 

12:30 ‐ 16:00 uur 

vr 19 april 

8:30 ‐ 12:00 uur 

groep Eline Dols  Yarron van Ewijk  Siri Fidder  Vera Ijtsma  Dagmar Koster  Kelly Kroeze  Wesley Kruijer  Mick van den  Oever  Orlando Trebels 

lokaal

014

014

014

rooster CPE Muziek  datum 

vr 22 maart 

tijd

19:30 uur aanvang 

groep

locatie

cluster 5 muziek 

Het Heerehuis  Spilsluizen 9  9712 NR Groningen 

VMBO Groningen Zuid Noorderpoort - Zernike College Locatie Van Iddekingeweg, telefoon: 050-3656700


11

Rooster CPE drama  datum 

di 9 april 

wo 10 april 

do 11 april 

do 25 april 

tijd

groep

13:20 ‐ 14:20 uur 

Mick van den Oever  Kelly Kroeze  Luisa Balanta Popo  Lisanne Eshuis  Daniek Bolt 

locatie Zernike  Montessori Junior  College  Helperbrink 30  9722 EP  Groningen  Helpman 

10:15 ‐11:15 uur 

Belma Saygin  Leon de Vries  Amber Eshuis  Sanja Lazic  Berina Rasic 

OBS de Wissel  Mellensteeg 16  9753 HN Haren 

19:00 ‐ 20:00 uur 

Janiek Bakker  Annika Siesling  Sanne Verhoeven  Stefani Eekhout 

Cafe Boelens  Hoofdweg 83  9761 EC Eelde 

13:00 ‐ 14:00 uur 

Iris van Timmeren  Diederik van der Sleet  Dores van Dalen  Lesley Broek  Jim Ronner 

J. Haydnschool  groep 3  Haydnlaan 102  9722 CL  Groningen 

De leerlingen moeten een dag van tevoren de spullen klaarzetten  De leerlingen worden minimaal 30 minuten voor aanvang verwacht 

VMBO Groningen Zuid Noorderpoort - Zernike College Locatie Van Iddekingeweg, telefoon: 050-3656700


12

proefexamenrooster 2012‐2013 TL4 maandag 6 mei 2013

maandag 22 april 2013 TL4A ma ma

1 2

TL4B TL4C wi roggen gs visser wi roggen gs visser

TL4D

TL4E

TL4F en vink en vink

ma 1 ma 2

TL4A TL4B TL4C en snijder wi roggen gs visser en snijder wi roggen gs visser

TL4D du klont du klont

TL4E TL4F ne hartog en vink ne hartog en vink

ma ma

3 cl6 4 cl6

cl6 cl6

cl6 cl6

cl6 cl6

cl6 cl6

cl6 cl6

ma 3 ma 4

cl6 cl6

cl6 cl6

cl6 cl6

cl6 cl6

cl6 cl6

cl6 cl6

ma ma

5 cl3 6 cl3

cl3 cl3

cl3 cl3

cl3 cl3

cl3 cl3

cl3 cl3

ma 5 ma 6

cl3 cl3

cl3 cl3

cl3 cl3

cl3 cl3

cl3 cl3

cl3 cl3

TL4B

di di

TL4A 1 bi blank 2 bi blank

TL4B en vink en vink

TL4C ne lond ne lond

TL4D ne poll ne poll

TL4E TL4F en snijder ec blik en snijder ec blik

di di

3 cl4 4 cl4

cl4 cl4

di di

5 cl5 6 cl5

cl5 cl5

dinsdag 7 mei 2013

dinsdag 23 april 2013 TL4C

TL4D ne poll ne poll

TL4E TL4F en snijder en snijder

di 1 di 2

TL4A bi blank bi blank

cl4 cl4

cl4 cl4

cl4 cl4

cl4 cl4

di 3 di 4

cl4 cl4

cl4 cl4

cl4 cl4

cl4 cl4

cl4 cl4

cl4 cl4

cl5 cl5

cl5 cl5

cl5 cl5

cl5 cl5

di 5 di 6

cl5 cl5

cl5 cl5

cl5 cl5

cl5 cl5

cl5 cl5

cl5 cl5

TL4B

TL4C

TL4D en buys en buys

TL4E TL4F nask vries ne vink nask vries ne vink

cl2 cl2

cl2 cl2

cl2 cl2

cl2 cl2

ne lond ne lond

en vink en vink

woensdag 8 mei 2013

woensdag 24 april TL4A wo wo

1 2

TL4B ne lond ne lond

wo wo

3 cl2 4 cl2

cl2 cl2

wo wo

5 ne lond 6 ne lond

do do

TL4A 1 londen 2 londen

do do do do

TL4C en vink en vink

TL4D du klont du klont

TL4E TL4F ne hartog ne hartog

wo 1 wo 2

TL4A ne lond ne lond

cl2 cl2

cl2 cl2

cl2 cl2

cl2 cl2

wo 3 wo 4

cl2 cl2

ne vink ne vink

wo 5 wo 6

donderdag 9 mei 2013

donderdag 25 april 2013 TL4B rog/tox rog/tox

TL4C TL4D hoomans klont hoomans klont

TL4E vries vries

3 en snijder en vink 4 en snijder en vink

ne lond ne lond

en buys en buys

nask vries ec blik nask vries ec blik

5 mentor 6

mentor

mentor

mentor

mentor

TL4F vink vink

TL4A

TL4B

vr

TL4B walibi

TL4C walibi

TL4D walibi

TL4E walibi

TL4A

TL4B

TL4C

SE kaarten inleveren mentoren vrijhouden

TL4D hemelvaart

bi wi gs du na ec

TL4A TL4B TL4C TL4D TL4E TL4F

cluster 2 ma 6+7 en do2 bi Klont te Weijer ec Blik fa Buysman ma2 Toxopeus na Wedzinga sp Cushagua wi Roggen

TL4F

vrijdag 10 mei 2013 TL4F walibi

TL4C

TL4D hemelvaart

overzicht clusternummers met docenten en tijden in normale rooster cluster 1 variabel Blanksma Roggen Visser Klont de Vries Blik

TL4E

mentor

vrijdag 26 april 2013 TL4A 1 t/walibi

cl2 cl2

cluster 3 ma5 en vr 3+4 te Weijer ec Wiechers GM Lurvink ma2 Haan wi Roggen

cluster 4 di  7+8 en do4 ak Hadders du Klont gs Toxopeus dr de Haan wi Roggen

cluster 5 di6 en vr 1+2 ak Hadders bi Klont ec Wiechers mu Verkuil

cluster 6 ma3+4 en do6 ak Hadders du Klont gs Toxopeus ma2 Wiechers sk Postma wi Djasmadi ec Visser

TL4E

TL4F


13

EXAMENROOSTER TL 2013 Datum Vanaf MA 18 - 03

Tijd Rooster via docent

Leerweg vak aantal TL CPE Tekenen (37)

lokaal 110

Vanaf MA 01 - 04 MA 13 - 5 DI 14 – 5 DI 14 - 5 DO 16 - 5 DO 16 - 5 VR 17 – 5

Rooster via docent 13.30 – 15.30 09.00 – 11.00 13.30 -15.30 09.00 – 11.00 13.30 – 15.30 13.30 – 15.30

DI 21 – 5 DI 21 – 5 WO 22 – 5 WO 22 – 5

09.00 – 11.00 13.30 – 15.30 09.00 – 11.00 13.30 – 15.30

DO 23 – 5 DO 23 – 5

09.00 – 11.00 13.30 – 15.30

VR 24 – 5 VR 24 – 5 MA 27 – 5

09.00 – 11.00 13.30 – 15.30 13.30 – 15.30

DI 28 - 5

09.00 – 11.00

TL CSPE Grafimedia TL Frans (14) TL Muziek (11) TL Nask2 (28) TL Tekenen (41) TL Spaans (9) TL Nederlands (96) TL4C (27), TL4D (28) TL Geschiedenis (79) TL Biologie (92) TL Maatschappijleer(66) TL Wiskunde (99) Cluster3 (28) TL Aardrijkskunde (69) TL Engels (96) TL4C (27), TL4D (28) TL Duits (62) TL Nask1 (35) TL Economie (95) Cluster5 (28) TL Drama (20)

014 LO1 0.87 LO1 LO1 3.15 LO1 3.15 LO1 LO1 LO1 LO1 3.15 LO1 LO1 3.15 LO1 LO1 LO1 3.15 0.87

De examens worden aan de Van Schendelstraat afgenomen.(behalve cpe tekenen en cspe grafimedia) Noteer de data s.v.p. nauwkeurig in je agenda LO1 Gymzaal in het gebouw Lokaal 3.15 is op de derde etage 0.87 Examenlokaal voor computerexamens muziek en drama

VMBO Groningen Zuid Noorderpoort - Zernike College Locatie Van Iddekingeweg, telefoon: 050-3656700


14

Tweede tijdvak (herkansing) Datum

Tijd

MA 17 juni

13.30 – 15.30

DI 18 juni

13.30 – 15.30

VR 21 juni

14.00 – 16.00

Vak Nederlands Engels Aardrijkskunde Maatschappijleer 2 Geschiedenis Tekenen, Frans Duits, Spaans Wiskunde, Nask1 Nask2, Biologie Economie De aangewezen vakken : Drama, Muziek

De herkansingen van aangewezen vakken Drama en Muziek worden door de landelijke examencommissie afgenomen. De plaats wordt nog bekend gemaakt. Dit hoeft niet per sé in Groningen te zijn!

VMBO Groningen Zuid Noorderpoort - Zernike College Locatie Van Iddekingeweg, telefoon: 050-3656700


15

Na de examens Woensdag 12 juni:

Uitslag 1e tijdvak CSE De mentor belt de gezakte kandidaten tussen 14.00 en 16.30 uur en maakt een afspraak voor aanmelden herkansing. Vanaf 16.30 uur ontvangt de mentor alle leerlingen in de kantine.

Donderdag 13 juni:

Aanmelden herexamen CSE De aanmelding voor het herexamen moet voorzien zijn van jouw handtekening en moet voor 12.00 uur in het bezit zijn van de secretaris van de examencommissie (inleveren bij je mentor).

17 t/m 21 juni:

Examens 2e tijdvak (herexamens)

Maandag 24 juni:

Inleveren boeken en kluissleutel: 10.00 TL4A 10.00 TL4B 10.30 TL4C 10.30 TL4D 11.00 TL4E 11.30 TL4F

kantine kantine kantine kantine kantine kantine

Bij vermissing of zodanige beschadigingen, dat het boek niet meer gebruikt kan worden of de afschrijvingstermijn niet meer gehaald kan worden, zulks ter beoordeling van school, ben je verplicht het boek te vergoeden volgens de regeling die beschreven staat in de schoolgids bladzijde 37. De 4e klassen leveren ook de kluissleutels in en krijgen de borg terug.

Woensdag 26 juni:

Uitslag 2e tijdvak (herexamen) De mentor belt de kandidaten tussen 14.00 en 16.30 uur.

VMBO Groningen Zuid Noorderpoort - Zernike College Locatie Van Iddekingeweg, telefoon: 050-3656700


16

Donderdag 27 juni:

Diploma-uitreiking om 17.00 uur.

VMBO Groningen Zuid Noorderpoort - Zernike College Locatie Van Iddekingeweg, telefoon: 050-3656700


17 Examennr

Naam

Achternaam

Klas

Profiel

NE FA DU EN SP GS AK WI NSK1 NSK2 BI EC MA2

304235 Eef

Aaten

TL4F

EC

x

304670 Lisette

Abels

TL4A

ZW

x

304491 Marjon

Alberts

TL4D

ZW

x

304539 Nick

Alles

TL4E

TC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

304236 Mina

Amiri

TL4D

ZW

x

304593 Fabio

Bakker

TL4B

EC

x

x

304238 Janiek

Bakker

TL4F

ZW

x

x

305240 Janita

Bakker

TL4F

ZW

x

x

x

305241 Luisa

Balanta Popo

TL4E

ZW

x

x

x

301875 Marina

Basous

TL4E

ZW

x

303422 Jesse

Bastin

TL4E

EC

x

304540 Kjeld

Beukema

TL4A

ZW

x

304183 Manu

Blok

TL4F

EC

x

305294 Sven

Boer

TL4C

EC

x

304309 Cynthia

Bolt

TL4D

EC

x

305249 Danniek

Bolt

TL4C

ZW

x

305274 Arjan

Boonstra

Symbi

EC

x

x

x

x

304676 Marianne

Bos

TL4A

EC

x

x

x

x

304239 Marionne

Bos

TL4A

ZW

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TL4A

ZW

x

x

EC

x

x

304512 Lesley

Broek

TL4C

ZW

x

x

304184 Milton

Broen

TL4F

EC

x

x

301717 Julia

Brokaar

TL4F

EC

x

304158 Vincent

Brongers

TL4C

EC

x

x

x

x

x

304240 Luc

Buikema

TL4A

EC

x

x

x

x

x

304160 Sofie

Buurke

TL4D

ZW

x

x

x

x

x

304241 Amina

Cato

TL4D

EC

x

x

x

x

x

303242 Liselotte

Cats

TL4F

EC

x

x

x

x

304286 Sander

Cramer

TL4A

ZW

x

x

303428 Dores

Dalen, van

TL4F

EC

x

x

x

x

x

304260 Lyen

Dalen, van

TL4B

EC

x

x

x

x

x

304294 Nienke

Dijkstra

TL4F

EC

x

x

x

x

304458 Jessey

Dodde

TL4D

EC

x

x

x

x

304385 Eline

Dols

TL4A

ZW

x

x

304185 Frank

Donk, van der

TL4E

EC

x

x

x

304242 Jamie

Drenth

TL4D

ZW

x

x

x

304243 Anouska

Eitens

TL4E

LB

x

x

304198 Amber

Eshuis

TL4C

EC

x

x

303210 Lisanne

Eshuis

TL4F

EC

x

304312 Yarron

Ewijk, van

TL4A

EC

304313 Siri

Fidder

TL4B

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

EC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

303262 Manon

Goedhuis

TL4B

ZW

x

x

x

x

x

304298 Inge

Hamminga

TL4C

EC

x

x

x

x

x

x

304490 Luuk

Hanekamp

TL4A

ZW

x

x

x

x

304314 Tomas

Hartlief

TL4A

ZW

x

304261 Amber

Heide, van der

TL4D

ZW

x

x

x

304201 Nanda

Helfferich

TL4D

ZW

x

x

x

304245 Carmen

Hensel

TL4F

EC

x

304262 Carlijn

Hensen

TL4D

ZW

x

x

x x

304202 Dionne

Hidskes

TL4D

EC

x

x

x

304317 Nicolette

Hof

TL4D

EC

x

x

x

x

x x

x

x

x

Hofman

TL4F

EC

x

x

x

304677 Robert

Holm

TL4A

EC

x

x

x

305253 Liselot

Horjus

TL4A

EC

x

x

304671 Eveline

Horn

TL4A

ZW

x

x

304246 Sophie

Huizinga

TL4B

EC

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x x

x

304186 Vincent

x

x

x x

x x

x

x x

x x

x

x x

x x

x

x

x x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x x

x x

x

TL4C

x

x

x

Braken, van den

x

x x

x

Bree, de

x

x x

x

304195 Sander

x

x

x

303249 Mike

KV1 BTE GM

x

x

x

KDR

x

x

x x

MU

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x


18 Examennr

Naam

Achternaam

Klas

Profiel

NE FA DU EN SP GS AK WI NSK1 NSK2 BI EC MA2

304288 Mark

Huttinga

TL4E

TC

x

303167 Vera

Ijtsma

TL4A

EC

x

304247 Robbin

Jans

TL4F

EC

x

304495 Nienke

Janssen

TL4B

EC

x

304672 Lora

Jong, de

TL4B

EC

x

301681 Kevin

Jongsma

TL4B

EC

x

x x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x

x

x

x

Jonkman

TL4E

EC

x

x

x

x

TL4B

EC

x

x

x

x

305288 Leon

Kamminga

TL4C

ZW

x

305250 Rianne

Kamphuis

TL4D

EC

x

304263 Hugo

Kate, ten

TL4E

EC

x

x

304533 Max

Koelink

TL4F

EC

x

x

x

305251 Mike

Koops

TL4B

EC

x

x

x

Koster

TL4A

ZW

x

303414 Lisette

Kreeft

TL4D

EC

x

x

x

x

x

x

304320 Wesley

Kruijer

TL4A

ZW

x

x

304264 Medien

Laan, van der

TL4D

ZW

x

x

x

304187 Stef

Lange, de

TL4D

EC

x

x

x

304206 Sanja

Lazic

TL4C

EC

x

x

x

x

304534 Hans

Leeuw

TL4F

EC

x

x

x

x

304301 Dennis

Luiken

TL4F

TC

x

x

304675 Michael

Maat, ter

TL4E

ZW

x

304497 Iris

Macintyre

TL4B

EC

x

304188 Carmen

Mare, de

TL4D

EC

x

x

x

304436 Ellen

Meines

TL4F

EC

x

x

x

303255 Lars

Melinga

TL4B

EC

x

x

x

301601 Aryanne

Mir

TL4B

EC

x

303257 Demi

Molema

TL4C

ZW

x

301602 Dennis

Mulder

TL4F

EC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ZW

x

x

x

x

304276 Melissa

Noord, de

TL4A

EC

x

304190 Mick

Oever, van den

TL4A

EC

x

303418 Tim

Oosterhoff

TL4F

EC

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Oudman

TL4B

EC

x

x

x

x

304601 Joren

Palland

TL4C

ZW

x

x

x

x

x

305242 Paul

Panjkovic

TL4C

TC

x

x

x

x

x

303283 Lisa

Paping

TL4F

ZW

x

x

x

x

x

303284 Marloes

Ploeg

TL4C

EC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

EC

x x

303194 Frank

Postma

TL4C

ZW

x

301680 Marrit

Raatjes

TL4E

ZW

x

304211 Berina

Rasic

TL4D

EC

x

x

x

304303 Chayenne

Rein, van

TL4D

EC

x

x

x

x

305246 Diana

Reith

TL4A

ZW

x

x

x

x

x

x

305339 Joëlla

Renkema

TL4B

ZW

x

x

x

x

x

x

303171 Lilian

Rijn, van

TL4F

ZW

x

x

x

x

x

303219 Wouter

Rodenburg

TL4B

EC

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

Rooij, de

TL4B

ZW

x

304447 Belma

Saygin

TL4C

EC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x x

x x

x

x x

x x

EC

x

x x

TL4B

x

x

x x

TL4B

EC

x

x

x

Polman

EC

x x x

Pool

TL4F

x

x

304466 Petra

x

x

x

304544 Hannah

x

x

x

x

304278 Michelle

303815 Martijn

x

x

x

TL4C

x

x

x

Ronner

x x

x

x

Ronner

x x

x

x

305243 Joost

x

x

x

x

303228 Jim

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

ZW

x

x

x x

x

x

TL4E

x x

x

x

x

x

x

x x

x x

x

x

TL4C

x

x

x

x

Nijboer

x

x

x

Nijboer

x

x

x

x

304493 Jasper

EC

x

x

304424 Donny

EC

x

x

ZW

TL4B

x

x

x

LB

TL4D

x

x

TL4E

Oosterhuis

x

x

TL4A

Oosterhuis

x

x

Kroeze

x

x

x

Kroeze

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

304532 Kelly

304277 Josée

x

x

x

KV1 BTE GM

x

x

304250 Ilonka

303259 Elsemiek

x

x

Kalsbeek

KDR

x x

x

303217 Mark

304289 Dagmar

x

x

304448 Rudy

x

x

MU

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x x

x

x

x

x

x


19 Examennr

Naam

Achternaam

Klas

Profiel

NE FA DU EN SP GS AK WI NSK1 NSK2 BI EC MA2

MU

KDR

KV1 BTE GM

305252 Kim

Scheper

TL4D

EC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

303417 Maarten

Scheper

TL4B

EC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

305244 Rik

Scheper

TL4A

ZW

x

x

x

304251 Olaf

Schipper

TL4F

EC

x

x

x

x

304576 Esmée

Schrik

TL4A

ZW

x

x

x

x

x

304252 Annika

Siesling

TL4F

EC

x

x

x

x

x

304177 Diederik

Sleet, van der

TL4C

EC

x

x

303466 Culann

Smith

TL4B

EC

x

x

304290 Tom

Stelwagen

TL4E

EC

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Talman

TL4C

EC

x

x

x

x

x

TL4F

EC

x

x

x

x

x

304494 Jan

Timmeren, van

TL4E

EC

x

x

304291 Orlando

Trebels

TL4C

EC

x

x

x

304253 Renske

Tuinder

TL4D

ZW

x

x

x

x

x

x

x

305239 Michiel

Udema

TL4C

EC

x

304180 Sam

Vaart, van der

TL4E

EC

x

303663 Jessie

Veen, van der

TL4C

EC

x

x

x

x

304292 Thijs

Veen, van der

TL4B

EC

x

x

x

x

304192 Mijke

Veenstra

TL4D

EC

x

x

x

301627 Dennis

Velden, van der

TL4A

LB

x

x

304254 Sanne

Verhoeven

TL4A

EC

x

x

304255 Vincent

Vermeulen

TL4E

TC

x

x

x

304256 Floris

Visser

TL4C

EC

x

x

x

304538 Victor

Voogd

TL4F

EC

x

305238 Erviena

Vos

TL4E

ZW

x

x

x

304193 Tamara

Vos

TL4D

EC

x

x

x

304674 Léon

Vries, de

TL4D

EC

x

x

x

x

x

x

x x x

x

x

x

x

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

Vries, de

TL4C

EC

Symbi

ZW

x

304257 Camiel

Werners

TL4A

EC

x

304307 Leroy

Wijnveldt

TL4E

EC

x

x

x

x

305245 Wilco

Wilkens

TL4A

TC

x

x

x

x

303291 William

Wilkens

TL4A

TC

x

x

x

x

304329 Ricardo

Wolters

TL4D

EC

x

304545 Bas

Woonings

x

x

x x

x

x

x x

x

x x

x

x

x x

x

x

x

x

x

Wal, van der

x x

x

x

304827 Sven

x

x

x

304305 Meaghan

302093 Frits Willem Zwartsenberg

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

Timmeren, van

x

x x

x

303430 Iris

x

x

x

305247 Jurjen

x

x

x

x

x

x

x

x x x

x

x

x

x x

x

x

TL4C

EC

x

TL4D

EC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

305138 Brendan

Zwiers

TL4C

TC

x

x

303176 Estelle

Zwiers

TL4C

EC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x x

x

x

x

x

x x

x

x x

x

x

x

x

x

x x

x

Examenboekje TL 2013  

Examenboekje TL 2013