Page 1

Família i Educació Es configura entorn a 4 idees bàsiques: 1)

Estudiar les variables del context familiar i els seus canvis,

2)

la influència de la família en el desenvolupament i socialització dels fills,

3)

les relacions entre la família i l'escola i

4)

el suport a les famílies en situacions.

Objectius Es pretén que l'alumnat al final de l'assignatura sigui capaç de: •

Conèixer la realitat de la família actual.

Analitzar el sistema familiar, els seus recursos i estressors.

Estudiar el funcionament familiar, les relacions, rutines i mites

Descobrir la influència de la família en el desenvolupament dels fills.

Sensibilitzar-se davant les necessitats i diversitat de les famílies.

Representar formes de convivència en la família i de relació entre pares i mestres.

Dissenyar estratègies afavoridores de la participació dels pares en l'educació i en les escoles dels seus fills.

Elaborar propostes de suport a les famílies.

Configurar un model d'intervenció del psicopedagog amb les famílies.

Metodologia L'assignatura té un marcat caràcter professional i aplicat. Les classes es desenvoluparan de forma activa. La teoria es desenvoluparà basant-se en esquemes i en l'aportació de l'alumnat en les activitats dissenyades a aquest efecte. No hi haurà una distinció especial entre classes teòriques i classes pràctiques. Les lectures, la realització d'exercicis i activitats, els treballs en grup, les simulacions, la resolució de casos i els treballs de camp i en el laboratori seran les principals estratègies educatives. Les tutories són el complement ideal per a l'acció educativa que té lloc en l'aula. El professorat informarà l'alumnat del desenvolupament de cada tema i recordarà al final de cada classe el contingut i els materials necessaris per a la classe següent.

Avaluació La participació i la qualitat de les aportacions de l'alumnat té un pes important en l'avaluació. Tot alumne o alumna haurà de realitzar una carpeta que estarà formada per tots els treballs i activitats realitzats en l'assignatura. A manera d'exemple, aquesta carpeta podrà estar formada pels següents apartats. •

Descripció i comentari dels continguts explicats en classe

Realització de les activitats

Representació de conflictes familiars

Valoració de la família (proposta sistèmica o proposta de Musitu)


Realització d'una petita experiència, investigació o intervenció sobre algun dels continguts de l'assignatura

Lectura i comentari de llibres, articles, pel·lícules, notícies de premsa

Aportació i comentari d'enllaços d'interès o de materials

Anàlisi de materials per a treballar amb els pares (en l'aula, amb xiquets amb NEE, en la seua formació, tractament de la família en els dissenys curriculars...)

Anàlisi dels materials d'un programa de formació de pares

Diari d'unes relacions amb famílies (o en família)

Debat de punts conflictius en la realitat actual i que afecten el desenvolupament de la família

Anàlisi de les propostes dels partits polítics sobre la família

Temari de teoria I. ESTUDI DE LA FAMÍLIA (6 HORES) Concepte de família. Funcions de la família. Tipus de família. Teories d'estudi de les famílies. Dimensions d'estudi (cognicions dels pares, estils de relació, escenaris educatius, canvis evolutius). Els canvis en la família. Família i vida quotidiana. Estressors i recursos de les famílies. Valoració del funcionament familiar (comunicació familiar valors, creences, normes, mites, rituals i rutines, estils educatius). II. FAMÍLIES I DESENVOLUPAMENT DELS FILLS (10). Famílies i desenvolupament de la inclinació (afectiu). Famílies i desenvolupament dels valors. Famílies i desenvolupament cognitiu. Famílies i relacions amb els iguals. Famílies i resultats educatius dels fills. Estils de socialització. Famílies i fills en edat escolar. Famílies i fills adolescents. Famílies solucionadores de problemes. III. FAMÍLIA I ESCOLA (20). Les relacions escola/família: un repte educatiu. Existeixen raons perquè les escoles i les famílies col·laboren? Qui col·labora amb qui? Quina és la realitat actual? La participació de les famílies en l'educació dels fills. La col·laboració llar/escola (delimitació, termes relacionats, factors que influeixen, efectes). Teories explicatives de les relacions escola-família. Models d'implicació dels pares. Implicació dels pares en l'educació dels fills. Dimensions i components de la implicació dels pares en l'educació. Troballes de la implicació dels pares en l'educació dels fills. Efectes de la implicació dels pares en l'educació dels fills. Nivells i tipus de la implicació dels pares en l'escola. Elements bàsics dels programes eficaços d'implicació de pares. Pares i professors s'afecten mútuament. Com poden els pares ajudar els seus fills en les seues relacions amb els professors i amb l'escola? Entrevistes amb els pares. La família en la participació de la gestió de la convivència dels centres educatius. Drets i deures de les famílies. Els pares com a vocals d'aula. Comissió de Convivència del Consell Escolar. Resolució de conflictes. El paper del psicopedagog. Proposta global per a afavorir la implicació dels pares. Programes d'implicació de pares. IV. SUPORT A LES FAMÍLIES (9). Raons per a donar suport a les famílies. Aspectes diferencials de les famílies. Pla valencià i del PSOE de suport a la família (onze mesures). Famílies no convencionals i de risc (famílies adoptives, separació i divorci, famílies reconstituïdes. La violència familiar i el maltractament infantil. Famílies amb membres addictes a les drogues i a l'alcohol). Famílies amb xiquets amb necessitats educatives especials (retard o avantatjat en el desenvolupament, xiquet sord, xiquet cec). El paper del psicopedagog. Aproximació conjunta i sistèmica. Processos de mediació familiar. Teràpia familiar.


Bibliografía Alberdi, C. (1995). Informe sobre la situación de la familia en España. Madrid: Servicio de publicaciones del Ministerio de Servicios Sociales. Christenson, S. L. And Conoley, J. C. (1992). Home-School Collaboration. Enhancing children's Academic ans social competence. Washington, DC: NASP Cochran, M. et al.: The Family Matters Project. Parental Empowerment Workshops (Cooperative communication between home ans school", The employed Parent" and Empowering Families: Home visiting and building clusters). Cornell University. Dinkmeyer, D. And McKay, G. D. (1981). Padres eficaces con entrenamiento sistemático. Manual del guía y Libro de los padres. Circle Pines: AGS. Cop. Dowling, E. y Osborne, E. (1994) Familia y escuela. Una aproximación conjunta y sistémica a los problemas infantiles. Barcelona: Paidós. OCDE (1997). El papel de los padres en los sistemas educativos de la unión europea. Comisión Europa de Eurydice. García, F. J. (1994). Interacción escuela-familia. En G. Musitu y P. Allat (coords). Psicosociología de la Familia (pp 273292). Valencia: Albatros Educación García, F. J. (1996). La participación de las familias en la educación de los hijos. En R.A. Clemente y C. Hernández (Comps.): Contextos de desarrollo psicológico y educación (pp 257-282). Málaga: Aljibe. García, F. J. (1998). Aproximación conceptual a las relaciones escuela-familia. Bordón, 50, 1, 23-34. García, F. J. y Rosel, J. (2001): Family and personal correlates of academic achievement. Psychological Reports, 88, 533-547 Gimeno, A. (1999). La familia: el desafío de la diversidad. Barcelona: Ariel. Gonzalez-Anleo y cols. (1998). Familia y escuela. Vol 6 del Diagnóstico del sistema educativo. La escuela secundaria obligatoria 1997. Madrid: INCE. Gonzalez, M. M, Gutierrez, B y Sanchez, Y. (1997). Familias Diversas, Familias Felices. Educación Secundaria. Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer, Asociación Àcana OCDE (!997). Parents as partners in schooling. Centre for educational research and innovation (CERI). McGlodrick, M. And Gerson, R. (2000, 3ª reimp.). Genogramas en la evaluación familiar. Barcelona: Gedisa. Maiquez, M. L., Rodrigo, M. J., Capote, C. y Vermaes, I. (2001). Aprender en la vida cotidiana. Un programa experiencial para padres. Madrid: Aprendizaje Visor.


ENLLAÇOS D'INTERÉS

CEAPA (La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos) http://www.ceapa.es/ EPA (regroupe les associations des parents d'élèves d'Europe et représente plus de 100 millionsde parents (http://www.epa.be/) Parents http://www.nclb.gov/parents/index.html Parents and families http://www.ed.gov/audience/audience.jsp?type=I&top=Parents+%26+Families

Harvard Family Research Project (HFRP), Family Involvement Network of Educators (FINE) http://gseweb.harvard.edu/hfrp/projects/fine.html Family Involvement Partnership for Learning http://www.ed.gov/offices/OIIA/pfie/index.html Instituto universitario de la familia http://www.upco.es/pagnew/institutos/familia/ Pagina del ministerio: padres y madres http://www.pntic.mec.es/recursos2/madres_padres/madres_padres.htm

AACAP (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry) Información para la Familia http://www.aacap.org/publications/apntsfam/index.htm

MATERIAL AUDIOVISUAL El club de la buena estrella El pequeño Tate El príncipe de las mareas Hijos de un dios menor Kramer contra Kramer La familia La guerra de papa Las cenizas de Angela Lorenzos Oils

Famílies  

Conflicte famílies

Famílies  

Conflicte famílies

Advertisement