Page 1

Veieu!els!vídeos!de!Matèria:! Matèria.!Marqueteria!

! Matèria.!Ferrer! ! ! ! Matèria! ! Projecte(de(recerca(audiovisual( de(la(cultura(material( ! Memòria! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Universitat!de!Barcelona! Facultat!de!Geografia!i!Història! Departament!d’Antropologia!Social!i!Cultural! Antropologia!visual! Dr.!Roger!Canals!Vilageliu! ! Guim!Bonaventura!i!Bou! *******! 24!de!gener!de!2014! ! !


!


Pot!el!llenguatge!audiovisual!transmetre!les!sensacions!del!treball!manual!amb!els! materials?!Aquest!és!el!punt!de!partida!del!projecte!de!recerca!Matèria,!una!aproP ximació!al!contacte!homePmatèria!que!estableix!el!treball!de!caràcter!tradicional.! ! 1.!La!cultura!material! Diversos! autors! han! definit! què! és! la! cultura.! En! particular,! m’interessen! els! que! s’aproximen!al!fet!material!de!la!cultura!com!Tylor,!que!la!defineix!com!a!“ese!todo! complejo!que!incluye!el!conocimiento,!creencias,!arte,![…]!y!todas!las!demás!capaP cidades!adquiridas!por!el!hombre”!com!a!membre!de!la!societat!i!que,!afegeix!HoP ebel,! “no! son! resultado! de! la! herencia! biológica.”! (Moreno,! 162)! Leslie! A.! White! atorga!el!“paper!principal”!de!la!cultura!a!la!tecnologia:!“el!hombre!como!especie! animal,!y!por!lo!tanto!la!cultura![…],!depende!de!los!medios!materiales!y!mecánicos! de!ajuste!que!emplea!para!adaptarse”!a!l’entorn.!(Moreno,!178)!En!el!sistema!culP tural,! la! “capa! social”! no! és! sinó! un! “estrat”! dependent! de! la! “capa! tecnològica”! i! situat!sota!la!“capa!filosòfica”!que!és!desenvolupada!per!“cada!tipus!de!tecnologia.”! (Moreno,!179P180)!La!cultura!material!ha!estat!molt!identificada!amb!els!modes!de! producció,!els!quals!poden!ser,!segons!Moreno!“la!forma!en!que!se!producen!y!disP tribuyen! los! bienes! materiales”! d’una! societat.! (Moreno,! 175)! Amb! aquesta! desP cripció,!els!modes!de!producció!s’allunyen!del!què!és!la!matèria!en!si!per!centrarPse! en! el! producte! final! i! en! una! anàlisi! estrictament! econòmica! normalment! relacioP nada! amb! la! distribució! i! el! comerç! posterior! d’aquest,! les! commodity:! “an! item! with!use!value!that!also!has!exchange!value.”!(Kopytoff,!a:!Appadurai,!64)!S’omet,! així,!l’anàlisi!del!contacte!físic!que!s’estableix!entre!productor!i!matèria,!un!contacP te!que!indubtablement!varia!segons!cultura!i!època,!i!que!es!relacionaria!amb!una! antropologia! de! l’acció! i! dels! sentits.! Excepció! a! aquesta! manca! general! d’enfoc! teòric!en!el!fet!productiu!i!en!el!procés!de!transformació!del!material!és!l’etnòleg! francès! LeroiPGourhan,! el! qual! desenvolupà! una! “paleontologia! de! l’útil”! i! del! “gest.”!(LeroiPGourhan![I],!7)! ! 2.!“Matèria”:!projecte!audiovisual!de!recerca! El!projecte!és!una!aproximació!al!punt!més!primari!de!“l’adaptació!al!medi!natural”! que!White!defineix!com!a!base!de!la!cultura!en!la!societat!urbana!catalana!actual,! altament! mediatitzada.! L’objectiu! és! captar! i! transmetre! a! través! de! l’experiència! purament! audiovisual! la! filosofia! que! es! desenvolupa! a! partir! de! cada! “tipus! de! tecnologia”!observada.!Hi!ha,!paral·lelament,!un!qüestionament!de!l’adequació!del! mitjà!com!a!transmissor!capaç!d’aquest!tipus!d’informació!referent!als!sentits.! L’objectiu! inicial! fou! enregistrar! tres! vídeos! curts! (dels! quals! se! n’han! realitzat! dos)!en!els!quals!es!cerca!un!estil!audiovisual!adient!per!a!permetre!la!transmissió! objectiva!de!l’experiència.!Aquest!estil!es!compon!d’una!realització!i!imatge:!que!es! debaten!entre!el!naturalisme!o!l’estetització;!i!un!muntatge!i!format!de!presentació! final:!films!autoPconclusius!no!narratius!ideats!per!a!projecció!de!grans!dimensions! per!a!evidenciar!el!contrast!entre!la!presentació!i!el!fet!mostrat.!Es!busca!un!equiliP bri!entre!una!realització!objectivista!i!una!estètica!cinematogràfica!personal.!A!niP 2! !


vell!tècnic!s’usà!una!càmera!de!fotografia!amb!opció!de!gravació!de!vídeo!en!alta! definició!(Canon!550D!amb!format!de!vídeo!HD!1080p24)!amb!un!objectiu!de!50! mm!(real:!80!mm)!amb!obertura!f/1.8;!aquesta!lent!proporciona!una!sensació!de! proximitat! extrema,! sensació! augmentada! per! la! poca! profunditat! de! camp! que! genera!la!gran!obertura!focal!(aproximadament!entre!0,50!cm!i!16!cm!per!les!caP racterístiques!del!treball!de!camp,!segons!DOFMaster).! ! 3.!Vinculació!amb!l’antropologia!visual! La! identitat! visual! del! projecte! parteix! del! plantejament! d’alguns! debats! de! l’antropologia!visual!contemporània.!Principalment,!el!projecte!es!relaciona!estreP tament!amb!la!teoria!del!cinema!observacional,!enfoc!adoptat!per!tal!d’aproximarP me!al!màxim!a!l’observació!empírica.!De!totes!formes!cal!qüestionar!tres!aspectes! d’aquestes!gravacions:!1)!l’afectació!de!la!càmera;!2)!si!la!realització!i!composició! escollides!(que!és!deliberadament!detallista!i!propera!a!l’acció)!permet!una!reconsP trucció!total!de!les!accions!estudiades!i!l’espai;!i!3)!si!el!muntatge!fragmentari!reP trata!la!realitat!o!és!una!interpretació!subjectiva.!En!cas!que!la!tècnica!d’observació! acabés!per!alterar!la!percepció!de!les!imatges!cal!preguntarPse!si!el!projecte!realP ment! es! pot! circumscriure! al! cinema! observacional! i,! per! tant,! permet! a! l’espectador!experimentar!l’acció!(sobretot!el!fet!del!contacte!amb!la!matèria)!com! si!hi!fos,!o,!per!contra,!si!es!tracta!només!d’un!document!visual!d’anàlisi!detallat!de! les!accions.!(Young,!a:!Hockings,!104)!Però!tant!en!un!cas!com!en!l’altre!es!parteix! des!d’un!punt!de!vista!objectiu.!La!necessitat!del!text!(escrit!o!sonor)!en!relació!a!la! presentació!del!projecte!també!ha!estat!plantejat!des!de!l’inici,!si!bé!la!qüestió!va! restar!oberta!fins!a!la!realització!i!el!muntatge.!Tenint!molt!clar!que!es!volia!evitar! qualsevol! text! no! contextualitzador,! s’han! pres! dues! solucions! diferents:! el! text! escrit!s’usa!per!a!donar!títol!als!clips!i!reconèixer!l’autoria!i!el!participant!(nom!i! ofici);!la!veu!en!off!(narrador!o!entrevista)!va!ser!descartada!en!pro!de!l’autonomia! significativa!de!la!imatge.!Per!últim,!el!projecte!es!plantejava!no!només!en!termes! d’observació! i! transmissió! de! coneixements! sinó! també! d’investigació! dels! límits! de! l’antropologia! visual! en! relació! a! la! creació! cinematogràfica:! per! aquesta! raó! m’he!permès!l’aflorament!de!l’estil!personal!i,!fins!i!tot,!fomentat!l’experimentació! visual,!forçant!aquesta!fina!divisió.! ! 4.!Anàlisi!d’execució!i!resultats! El!resultat!presentat!són!dos!clips!d’aproximadament!dos!minuts!i!mig!de!durada! que!mostren!el!treball!del!ferrer!Joan!Bordas!(Sant!Cugat)!i!del!taller!de!marqueteP ria!J.!Ordóñez!(Gràcia).!La!vivència!d’entrar!als!tallers!i!poderPme!aproximar!(tamP bé!físicament)!als!materials!i!a!les!formes!de!treballar!dels!professionals!ha!estat! molt!maca:!m’ha!agradat!entrar!(a!través!de!la!vista,!l’olor!dels!materials,!el!tracte! amb!la!gent)!a!un!món!que!m’atrau!i!que!normalment!m’està!vetat.!De!totes!formes! (això!és!una!reflexió!crítica!a!posteriori),!no!estic!segur!si!es!pot!realment!transmeP tre!l’experiència!del!contacte!amb!la!matèria!si!jo!mateix!no!l’he!tocat!com!ho!fan! els!subjectes!d’estudi.!! 3! !


El! projecte! ha! anat! evolucionant! conceptualment! i! formalment! des! del! plantejaP ment!inicial.!El!canvi!més!notable!és!el!focus!d’atenció!dels!vídeos,!el!quals!passaP ren!de!centrarPse!en!els!professionals!a!fixarPse!en!el!material!(i!en!la!relació!sensiP ble! que! les! persones! hi! establien);! així,! el! projecte! canvià! el! nom! d’“Artesans”! a! “Matèria”.!L’execució!del!projecte!s’ha!vist!afectat!també!per!altres!qüestions:!com! s’ha!comentat!anteriorment,!dels!tres!clips!proposats!només!se!n’han!pogut!fer!dos! degut!a!una!manca!de!planificació!realista!i!que!fos!adaptable!a!les!necessitats!dels! col·laboradors.! La! concepció! estètica! s’ha! mantingut! fidel! a! la! idea! original! però! durant! el! rodatge! i,! sobretot,! el! muntatge! he! vist! la! necessitat! de! prescindir! de! l’organització!noPnarrativa!dels!clips!(que!hauria!reforçat!la!idea!d’observació!pura! del! contacte)! per! adoptar! una! construcció! amb! continuïtat,! on! s’apreciï! el! procés! de!transformació!dels!materials;!però!sempre,!això!sí,!rebutjant!qualsevol!concepP ció! de! gènesi! i! no! mostrant! un! producte! final.! La! durada! s’ha! mantingut! dins! els! límits!marcats!(1!a!3!minuts)!però!he!comprovat!que!cal!donar!a!l’espectador!més! temps!del!pensat!inicialment!per!a!observar!bé!les!diferents!accions.!Tècnicament! també!s’ha!pogut!observar!que!l’opció!de!gravar!amb!càmera!de!fotografia!(força! lleugera)!i!un!objectiu!amb!una!distància!focal!tan!gran!provoca!un!tremolor!que! pot!arribar!a!ser!incòmode!per!a!l’espectador;!hauria!estat!necessari!usar!un!estaP bilitzador,!encara!que!aquest!afegiria!pes!i!donaria!més!presència!a!l’operador.! En! referència! al! contingut,! cal! fer! una! reflexió! crítica! del! projecte:! aquest! parteix! d’una!concepció!romàntica!del!treball!manual,!que!està!més!mediatitzat!del!que!es! pot!pensar,!i!inclou!sovint!mètodes!i!materials!moderns!i!gens!purs.!En!l’actualitat,! és!difícil!trobar!artesans!que!treballin!d’una!forma!primitiva;!aquest!factor!hauria! de!fer!replantejar!la!recerca!per!adaptarPla!a!la!realitat!contemporània.!Per!últim,! cal!analitzar!si!els!mètodes!usats!aconsegueix!el!seu!objectiu:!tot!i!que!la!metodoP logia!tècnica!s’ha!mantingut!objectiva!i!sembla!que!la!càmera!no!ha!tingut!afectació! en!el!treball!de!camp,!la!selecció!dels!plans!gravats!i!muntats,!així!com!l’estil!visual! poden!fer!creure!que!ha!primat!l’estetització!de!la!creació!cinematogràfica!per!daP vant!la!recerca!antropològica.!De!totes!formes,!personalment!em!manca!distància! emocional! per! a! poder! analitzar! si! realment! he! aconseguit! transmetre! la! filosofia! desenvolupada!a!partir!del!contacte!amb!la!matèria,!si!el!projecte!es!tracta!només! d’un!document!visual!d’anàlisi!detallat!d’unes!accions!concretes!o!si!els!vídeos!són! un!simple!gaudi!estètic.! ! Bibliografia! APPADURAI,!Arjun!(ed.):!The(social(life(of(things:(commodities(in(cultural( (perspective.!Cambridge![etc.]:!Cambridge!University!Press,!1986.! DOFMASTER:!“Depth!of!Field!Calculator”.!Vist!onPline,!el!22.1.2013:! http://www.dofmaster.com/dofjs.html! YOUNG,!Colin:!“Observational!Cinema”.!A:!HOCKINGS,!Paul!(ed.):!Principles(of(( Visual(Anthropology."Berlin:"Mouton"de"Gruyter,"1995."Pàgs.:"99P113.! LEROIPGOURHAN,)André!(I):!El(hombre(y(la(materia((Evolución(y(Técnica(I).!Madrid:!Taurus,!1988.! LEROIPGOURHAN,)André!(II):!El#medio#y#la#técnica((Evolución(y(Técnica(II).!Madrid:!Taurus,!1988.! MORENO,!Isidor:!Cultura'y'modos'de'producción.!Madrid:!Nuestra!Cultura,!1978.! Gravacions!audiovisual!pròpies!fetes!a!Sant!Cugat!i!Barcelona!el!gener!de!2014;!format!DVD.! 4! !

Matèria, projecte de recerca audiovisual de la cultura material. Memòria  
Matèria, projecte de recerca audiovisual de la cultura material. Memòria  

Memòria de “Matèria, projecte de recerca audiovisual de la cultura material”, veieu els primers vídeos a través dels enllaços a la primera p...

Advertisement