Page 1

Letnik 18, številka 1

ISSN 1855-4342

04 280 1000

MOJBROKER GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.

www.gbd.si

Februar 2014

DELNIŠKI TEMELJNI KVANTITATIVNI PORTFELJ

Evropa se prebuja

Napoved davka na kapitalski dobiček

6

8

Do večjih donosov z reinvestiranjem

13

Predčasen odkup življenjskega zavarovanja

14


Znanje in informacije Osebni pristop Zanesljivost in dostopnost Preudarne odločitve Neprecenljive izkušnje

GBD UPRAVLJANJE PREMOŽENJA Pokličite: 04 280 1000 Obiščite: www.gbd.si


Ohranimo pozitivno naravnanost Martina Odar, izvršna direktorica

L

eto 2013 je bilo eno boljših na kapitalskih trgih v zadnjih letih.

Kdor je bil drzen in pameten, je z izbiro pravih naložb lahko lepo zaslužil. Okrevanje in rast svetovnega gospodarstva sta ustvarila dobro podlago za večji optimizem na kapitalskih trgih. Pri spodbujanju rasti v gospodarstvih po svetu so imele pomembno vlogo centralne banke, ki so s sproščeno denarno politiko ter omogočanjem dostopa do relativno poceni denarja zagotavljale likvidnost v gospodarstvih po svetu. Monetarno popuščanje je pozitivno vplivalo na gibanje razvitih kapitalskih trgov (ameriškega, evropskega, japonskega). Ker imajo ameriški vlagatelji globalno še vedno največji delež, dostop do poceni denarja vpliva na njihove investicijske odločitve in posledično tudi na globalne finančne trge. To se je pokazalo z močno rastjo evropskih trgov v drugi polovici leta 2013, ko se je zmanjšal strah pred raz-

padom EU in je Evropa znova postala zanimiva za vlagatelje. Nasprotno so trgi v razvoju v težavah. Eden ključnih razlogov za skeptičen odnos vlagateljev do razvijajočih se držav je krhkost njihovih gospodarskih sistemov. Ta izvira iz več različnih razlogov, med katerimi so špekulativna narava večjih denarnih prilivov iz razvitih držav, negativen vpliv primanjkljajev v proračunih držav, upočasnitev gospodarske rasti zaradi nujno potrebnih strukturnih sprememb in politična nestabilnost. Negativni vtis pušča tudi dejstvo, da so podjetja iz razvijajočih se držav nekoliko izgubila svojo prednost pri maržah in dobičkonosnosti. Vendar pa je potrebno imeti v mislih, da bodo države v razvoju postopno prešle strukturne težave in našle nova gonila za gospodarsko rast, tako da je trenutna šibkost trga lahko dobra priložnost za nakup.

Boljše makroekonomske razmere so zmanjšale nestanovitnost na razvitih kapitalskih trgih in po pričakovanjih se bo ta trend nadaljeval tudi v letu 2014. Negativne korekcije na trgih v januarju, ko so nekateri indeksi razvitih držav izgubili tudi po pet odstotkov, so vlagatelji lahko izkoristili za uspešno vrnitev na kapitalske trge. V Sloveniji je še vedno stanje pripravljenosti, da se končno zgodi nekaj na področju prodaj podjetij. Januarska dokaj optimistična rast tečajev na LJSE se je z ledeno ujmo nekoliko umirila. Okolje nas ves čas opominja na nešteto težav, s katerimi se sooča gospodarstvo, vendar verjamem, da bomo težave rešili. Znamo in zmoremo! Tako kot so svoje visoke cilje dosegli slovenski športniki, tako bomo tudi mi dosegli zastavljene cilje v letu 2014.

  MOJ BROKER  3


Nov portfelj za aktivne vlagatelje, ki želijo več

DELNIŠKI TEMELJNI KVANTITATIVNI PORTFELJ Gregor Pipan

Legendarni vlagatelj 20. stoletja, Benjamin Graham, utemeljitelj šole investiranja, iz katere so izšle številne legende kot na primer Warren Buffett, je v svojem znamenitem delu Modri investitor zapisal alegorijo o gospodu Trgu. Gospod Trg je možakar, ki vsak dan pozvoni pri vratih in ti ponudi prodajo delnic po določeni ceni. Velikokrat ponudi realno ceno. Včasih pa je ta gospod bodisi evforičen bodisi močno prestrašen in je cena, po kateri ponuja izbrane delnice, popolna norost – bodisi predraga bodisi smešno nizka. Od vsakega posameznika pa je odvisno, ali bo to norost opazil in izrabil v svoj prid. Graham je prvi postavil ostro ločnico med aktivnim vlagateljem in špekulantom. Pravi vlagatelj je tisti, ki vlaga sredstva v podjetja, ki dobro poslujejo, po zmernih cenah. Špekulant je tisti, ki ga ne zanima poslovanje podjetij, pač pa se obremenjuje predvsem s tem, kaj o določenem podjetju mislijo drugi.

4  MOJ BROKER

V GBD Gorenjski borznoposredniški družbi (v nadaljevanju: GBD BPD) zagovarjamo prvi način aktivnega investiranja. Čeprav smo prepričani, da je za večino zasebnih vlagateljev pasivno vlaganje s primerno alokacijo premoženja najbolj primeren način varčevanja v vrednostnih papirjih, se zavedamo, da si določeni vlagatelji želijo in lahko privoščijo del sredstev nameniti za bolj aktivno upravljane naložbe, ki imajo potencial generirati višje donose. Za njih smo v GBD BPD pripravili nov delniški portfelj, ki je osnovan izključno na temeljnih kazalcih poslovanja podjetij. Predstavljamo vam temeljni kvanti-

Evropa

DELNIŠKI INDEKSI ZDA

S

reča tistih, ki želijo biti priljubljeni, je odvisna od drugih. Sreča tistih, ki iščejo golo veselje, je odvisna od nihanja razpoloženja, na katerega nimajo vpliva. Sreča modrih pa temelji na rezultatih njihove lastne svobodne volje in dejanj. (Mark Avrelij)

Donos na vloženi kapital Likvidnost poslovanja Tržna kapitalizacija Marže in rast marž Rast dobička Zadolženost

tativni portfelj.

Nabor delnic izbran po kazalcih vrednotenja: • 10 delnic ZDA (S&P 500), • 10 delnic Evropa (S&P Europe 350)

V portfelj uvrščamo podjetja, po sledečih kriterijih njihovega poslovanja: • donos na vloženi kapital • likvidnost poslovanja

Postopek upravljanja

• tržna kapitalizacija, večja od 1 milijarde EUR

Portfelj se osveži enkrat letno. Ob selekciji delnic gredo skozi kvantitativne filtre na osnovi zgoraj navedenih kazalcev poslovanja celotni delniški indeksi. V portfelj izberemo 20 delnic, od tega 10 iz ameriškega indeksa S&P 500 in 10 iz evropskega indeksa S&P Europe 350. V izboru omejimo maksimalno izpostavljenost posamezni panogi.

• neto marže in večletno povprečje rasti marž • večletno povprečje rasti neto dobička • zadolženost

www.gbd.si


Delovanje modela, na podlagi katerega je oblikovan portfelj, smo testirali za pretekla leta. Rezultati testiranj so potrdili, da portfelji osnovani na dotičnem kvantitativnem modelu v večini opazovanih let izkazujejo boljše rezultate od benchmarka (50% S&P 500, 50% S&P Europe 350). Enako pomembno je tudi to, da so rezultati statistično značilni, kar pomeni, da niso rezultat naključja. Pri testiranju modela smo upoštevali samo podatke o poslovanju, ki so bili znani na izbrani dan za preteklo obdobje. Na osnovi teh podatkov smo sestavili portfelj za naslednje leto in ob koncu naslednjega leta preverili njegov donos.

(Določilo »high watermark« pomeni, da se pri obračunu delitve dobička v obdobju upošteva le dobiček nad najvišjo preteklo vrednostjo portfelja, pri kateri se je delilo dobiček. Prva delitev dobička se obračuna glede na začetno vrednost sredstev na upravljanju.)

Tabela 1: Rezultati hipotetičnega portfelja pred stroški na osnovi testiranja modela in benchmarka v opazovanem obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013

Pomembno je, da je simulacija stroškov za testirano obdobje pokazala, da bi v vseh kombinacijah stroškov, kvantitativni portfelj imel boljše rezultate od benchmarka. Spodnji graf prikazuje, kako bi se gibala vrednost portfelja sestavljenega na osnovi temeljnega kvantitativnega modela po zaračunanih stroških (transak-

Graf 1: Potek testiranja kvantitativnega modela

Vir: Bloomberg, lastni izračuni

Stroški upravljanja Stranke imajo na voljo tri različne metodologije zaračunavanja stroškov upravljanja: 1. samo upravljavska provizija brez transakcijskih provizij GBD BPD 2. kombinacija upravljavske provizije in delitve dobička s »high watermarkom« 3. kombinacija upravljavske provizije in delitve presežnega dobička nad benchmarkom

Rezultati testiranj

cijskih stroškov, upravljavska provizija v višini 0,8%) in delitvi presežnega dobička (30/70) nad benchmarkom v obdobju od začetka krize do danes. Desna tabela pa prikazuje rezultate testiranja modela pred stroški in delitvijo dobička. Želimo opozoriti, da pretekli donosi niso garancija za prihodnje, še posebej,

ko govorimo o hipotetičnih donosih na osnovi testiranj za nazaj. Toda hkrati verjamemo, da dajejo tako osnovna ekonomska logika izbire delnic na osnovi dobrih kazalcev poslovanja podjetij (rast dobička, marže, nizka zadolženost, likvidnost) in upoštevanja trenutnih tržnih vrednotenj njihovih delnic (kazalci P/E, P/B, EV/EBIT itd.) kot tudi rezultati testiranj dovolj visoko verjetnost, da je portfelj, sestavljen na osnovi testiranega temeljnega kvantitativnega modela, sposoben na dolgi rok presegati izbrani benchmark.

Graf 2: Prikaz gibanja hipotetičnega portfelja po obračunanih stroških in delitvi presežnega dobička na osnovi testiranja modela v opazovanem obdobju

so pokazali sposobnost preseganja benchmarka na dolgi rok. Vir: Bloomberg

  MOJ BROKER  5


Evropa se prebuja Domen Granda

E

vropsko gospodarsko se je izvleklo iz recesije in vrednotenja so ugodna. Vlagatelji se zato z razlogom sprašujejo, če je čas, da povečajo izpostavljenost evropskim delnicam. Leta 2008 je ob začetku krize v Ameriki prevladovalo napačno prepričanje, da bo evropsko gospodarstvo krizo prestalo bolje. Evropske banke so bile močno izpostavljene ameriškemu nepremičninskemu trgu in izkazalo se je, da je evropsko gospodarstvo močno odvisno od ameriškega povpraševanja. Slabosti sistema odločanja v EU so se pokazale, ko je bilo potrebno sprejeti hitre spre-

membe. Evropa je tako ukrepala premalo, prepočasi ter neenotno in za izhod iz recesije potrebovala dlje kot Amerika. V Evropi se je gospodarska kriza prelevila v dolžniško krizo, prišlo je do velikega padca vrednosti nepremičnin, bančni sistemi v nekaterih državah so bili na robu propada in države so morale dokapitalizirati banke. Dolgovi že tako preveč zadolženih članic so se še povečali.

la želje Nemčije in spustila obrestno mero na 0,25 %. Nizka obrestna mera je ključna za evropsko gospodarstvo, saj nižje obrestne mere pomenijo cenejše zadolževanje za države, potrošnike in podjetja. Nizke obrestne mere bodo verjetno zmanjšale vrednost evra v primerjavi z preostalimi valutami, kar je ključno za ponovni gospodarski zagon perifernih držav, ki so močno odvisne od izvoza.

Danes je Evropi končno uspelo začasno premostiti dolžniške težave perifernih držav in spodbuditi gospodarsko rast. Evropska centralna banka je začela ukrepati po zgledu japonske in ameriške centralne banke, presliša-

Evropa se je tako uspešno izvila iz recesije. Zaenkrat je rast še šibka in potrebnih bo še veliko reform, da se bo gospodarska rast okrepila. Dejstvo pa je, da smo na dobri poti. Mednarodni denarni sklad (IMF) je na podlagi okrepitve rasti v drugi polovici leta dvignil svoje napovedi za prihodnost. Napoved evropske gospodarske rasti za letošnje leto je skromna pri 1 %. V letu 2015 se nam obeta izboljšanje na 1,4 %. Z gospodarsko rastjo se bo povečal števec pri izračunu zadolženosti in dodatno pripomogel k reševanju dolžniških težav. Za Evropo tako lahko rečemo, da je verjetno dosegla dno in v prihodnosti lahko pričakujemo obrat ekonomske rasti. Obrat bo spodbujen z višanjem obrestnih mer v Ameriki, višjo kupno močjo Američanov ob pozitivni gospodarski rasti in nadaljnjem znižanju stopnje brezposelnosti. Za tečaj EUR/USD lahko pričakujemo, da se bo stabiliziral pri vrednosti, ki bo omogočila konkurenčnejše evropsko gospodarstvo. Če danes za ameriške delnice lahko govorimo o visokih vrednotenjih, to ne velja za evropske delnice. Te so trenutno podcenjene v primerjavi z ameriškimi in v prihodnjih dveh letih lahko pričakujemo, da se bo ta razkorak zmanjšal. Podcenjenost je očitna, če primerjamo dolgoročni 10-letni P/E (kazalec, ki pove koliko evrov so vlagatelji pripravljeni plačati za evro dobička družbe), ki ga imenujemo tudi ciklični ali Schillerjev P/E. Na grafu 1 je lepo razvidno, da se evropske države nahajajo pod

6  MOJ BROKER

www.gbd.si


Graf 1: Ciklično prilagojeni kazalec P/E po državah na dan 1. 10. 2013

Opozorilo vlagateljem Urša Božič

A

gencija za trg vrednostnih papirjev je objavila opozorilo vlagateljem ESMA (Evropskega organa za vrednostne papirje in trge) za tveganja, ki jih prinašajo naložbe v kompleksne produkte. Ključna sporočila:

Vir: Barron‘s

zgodovinskim povprečjem, ameriške delnice pa nad njim. Primerjava gibanja indeksa S&P EUROPE 350 in S&P 500 kaže, da delniška rast v Evropi zaostaja za Ameriko. Na podlagi vrednotenj in v pričakovanju izboljšanja gospodarske situacije lahko tako v letošnjem in naslednjem letu pričakujemo priliv kapitala na evropske trge in dvig cen vrednostnih papirjev. Ob izboljšanju gospodarske rasti lahko pričakujemo tudi povečan priliv kapitala domačih investitorjev. Dodatna spodbuda bodo tudi pričakovane privatizacije v perifernih državah. Investitorji v evropsko regijo se mo-

rajo zavedati, da Evropo še vedno teži visoka brezposelnost in nevarnost deflacije, ki bi lahko povzročila japonsko izgubljeno desetletje. Trenutno okrevanje regije temelji na okrevanju centralnih držav. Periferne države se še vedno soočajo s problemi pokojninskega sistema in visokim javnim dolgom. Prepočasno sprejemanje ključnih reform v prihodnosti je tako lahko usodno za evropsko gospodarstvo in investitorje. Čeprav je pot do stabilne gospodarske rasti še dolga in negotova, je dejstvo, da borze vedno prehitevajo gospodarstvo, in če bo prišlo do težko pričakovanega okrevanja, bodo pogumni investitorji nagrajeni za predčasno zaupanje.

Evropske delnice so v primerjavi z ameriškimi trenutno podcenjene. Graf 2: Primerjava gibanja indeksa S&P EUROPE 350 in S&P 500 v EUR

1. Če ne razumete osnovnih značilnosti produkta, ki vam ga ponujajo, ali osnovnih tveganj, ki jih produkti vključujejo, se ne odločite za naložbo. Poiščite nasvet pri ponudnikih naložbenih storitev, ki imajo za opravljanje investicijskih storitev in poslov dovoljenje domačega regulatorja. 2. Ime produkta nujno ne odraža njegovih značilnosti. Bodite previdni pri obljubah o »visokih«, »zajamčenih«, »varnih« ali »absolutnih« donosih, saj se pogosto izkaže, da so zavajajoče. 3. Bodite previdni, če boste svoj denar potrebovali pred dospetjem produkta v izplačilo. 4. Preden se odločite za naložbo, se pozanimajte, koliko znašajo skupni stroški. Strošek naložbe vpliva na donos, ki ga lahko pričakujete. Poleg tega so mogoče na voljo podobni produkti, ki so manj kompleksni in vključujejo nižje stroške.

Vir: Barron‘s

  MOJ BROKER  7


Izpis letnih transakcij in napoved davka na kapitalski dobiček Urša Božič

N

ezadržno se približuje rok za oddajo napovedi za odmero davka na kapitalski dobiček.

V ta namen smo vsem strankam, ki so imele v letu 2013 promet z vrednostnimi papirji, poslali izpis transakcij, ki smo jih razdelili v tri sklope: • Transakcije z vrednostnimi papirji in investicijskimi kuponi, ki se vpisujejo v Obrazec DOKKAP št. 4 (obrazec je na voljo na spletni strani: http://www.uradni-list. si/files/RS_-2011-101-04336OB~P011-0000.PDF) • Transakcije z izvedenimi finančni instrumenti (IFI), ki se vpisujejo v Obrazec DOBIFI št. 1 (http://www. uradni-list.si/files/RS_-2009082-03653-OB~P001-0000.PDF) • Ostale transakcije, ki niso obdavčene (vpisi/izbrisi zastavne pravice, koorporacijske akcije, transakcije z obveznicami, ….) Poleg izpisa transakcij smo pošiljali tudi izpis stanja portfelja strank. Na slednjem izpisu so vrednostni papirji ločeni na tržne in netržne finančne instrumente. Tržni finančni instrumenti so vrednoteni po zadnjem znanem tržnem tečaju (večinoma na 31. 12. 2013), netržnih finančnih instrumentov pa v skladu s politiko družbe nismo vrednotili. V zadnjih letih namreč z netržnimi finančnimi instrumenti ni bilo prometa oziroma ga je bilo zelo malo, zato tržni tečaji (razen redkih izjem) ne obstajajo. Napoved za odmero davka na kapitalski dobiček

odsvojitve vrednostnih papirjev in za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov je 28. 2. 2014.

področju obdavčitve izvedenih finančnih instrumentov (IFI), obdavčeni so zgolj IFI, ki so bili kupljeni od 15.7.2008 dalje.

Zavezanci, ki so v preteklem letu opravili več kot deset obdavčljivih prodaj vrednostnih papirjev, morajo napoved vložiti v elektronski obliki preko sistema eDavki. Vsi ostali zavezanci, ki so opravili do deset obdavčljivih odsvojitev finančnih instrumentov, pa lahko napoved oddajo na obrazcu v papirnati obliki ali preko sistema eDavki.

Davčna osnova

Bodite pozorni - napoved je potrebno oddati tudi v primeru realizirane izgube. V nasprotnem primeru vas DURS lahko kaznuje z globo od 250 do 400 evrov. V katerih primerih vam napovedi ni potrebno oddati? Še vedno velja, da delnice, ki so pridobljene s certifikati lastninskega preoblikovanja, niso obdavčene (1. točka 2. odstavka 96. člena Zakona o dohodnini ZDoh-2). Navedeno velja tudi za podedovane certifikatne delnice. Prav tako niso obdavčeni dolžniški finančni instrumenti – obveznice (4. točka 2. odstavka 96. člena Zdoh-2). V obeh primerih vam napovedi ni potrebno oddati.

Nabavna vrednost kapitala ob pridobitvi se poveča za 1 % normiranih stroškov, prav tako se vrednost kapitala ob odsvojitvi zmanjša za 1 % normiranih stroškov, kar DURS tudi avtomatično upošteva.

Napovedi pa vam ni potrebno oddati tudi v primeru, da ste bili imetnik katerihkoli izmed razveljavljenih bančnih delnic: NLB, KBMR, ABKN, FBN, PRBP ali PRBR in ste v letu 2013 imeli zgolj transakcijo razveljavitve navedenih delnic (na izpisu transakcij Umik FI).

Za leto 2013 za dohodek iz kapitala velja spremenjena davčna stopnja, in sicer se kapitalski dobički obdavčijo po 25-odstotni stopnji. Sprememba velja od 1. 1. 2013 oz. od uvedbe Zakona za uravnoteženju javnih financ (ZUJF).

Napoved mora oddati vsaka fizična oseba, ki je v preteklem letu odsvojila vrednostne papirje, druge deleže, investicijske kupone ali izvedene finančne instrumente (tudi v tujini).

Napoved za razveljavljene bančne delnice oddate samo v primeru uveljavljanja kapitalske izgube za leto 2013, ki vam znižuje vašo pozitivno davčno osnovo. V tem primeru je vrednost ob odsvojitvi 0 EUR.

Rok za oddajo napovedi za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od

Prav tako ni nobenih sprememb na

8  MOJ BROKER

Davčna osnova od dobička iz kapitala je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi. Pri tem realizirana izguba zmanjšuje pozitivno davčno osnovo (dobiček), vendar le znotraj istega davčnega leta. Upoštevati je potrebno posebno pravilo, po katerem izguba, dosežena z odsvojitvijo vrednostnih papirjev, deležev in investicijskih kuponov ne zmanjšuje dobička iz kapitala, če zavezanec v 30 dneh pridobi vsebinsko istovrstni kapital, ali če kapital, ki se odsvaja, pridobi družinski član ali pravna oseba, v kateri ima odsvojitelj 25-odstotni delež.

Stopnja davka Vrednostni papirji in investicijski kuponi

Dohodek iz kapitala, dosežen do 31. 12. 2012, je obdavčen po 20-odstotni stopnji. Še vedno velja, da se za vsakih dopolnjenih pet let imetništva kapitala stopnja davka znižuje za 5 odstotnih točk, tako da znaša po dopolnjenih: • petih letih imetništva kapitala 15

www.gbd.si


odstotkov, • desetih letih imetništva kapitala 10 odstotkov, • petnajstih letih imetništva kapitala 5 odstotkov. Izvedeni finančni instrumenti Ne pozabite, izvedeni finančni instrumenti, kupljeni po 15. 7. 2008, ki so prodani pred potekom dvanajstih mesecev imetništva, so prvo leto obdavčeni s 40 % stopnjo, kasneje pa so stopnje identične kot pri obdavčitvi vrednostnih papirjev in investicijskih kuponov (20 % oz. 25%, 15 %, 10 % in 5 %). Po preteku 20-ih let imetništva ste prosti davčnih obveznosti. Zaradi dolge dobe obdavčitve vam svetujemo, da prejete dokumente o opravljenih transakcijah skrbno hranite.

vrednostnih papirjev na opustitveni račun. V tem primeru imetnik vrednostnih papirjev ni upravičen do nikakršnega nadomestila. Kaj pa davčna obravnava preknjižbe na opustitveni račun? DURS je v svojem mnenju pojasnil, da opustitev vrednostnih papirjev ni šteti za odsvojitev kapitala po 92. členu ZDoh-2, kar pomeni, da se dobiček oziroma izguba ob opustitvi ne ugotavljata. • Sprejem prevzemne ponudbe Pri prevzemni ponudbi se kot vrednost ob odsvojitvi šteje prevzemna cena, ki je navedena na nalogu za sprejem prevzemne ponudbe. V letu 2013 so bili izvedeni naslednji prevzemi po spodnji tabeli:

Pri obdavčitvi daril je ključnega pomena, kdo je darovalec in kdo prejemnik darila. Prvi dedni red, kamor štejemo otroka, posvojenca, zakonca ali zunajzakonskega partnerja darovalca, zeta, snaho in obdarjenca, ki z darovalcem živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, ne plača davka na prejeto darilo. Vendar je napoved za odmero davka od prejetega darila potrebno vseeno vložiti. Prav tako ni obdavčeno prejeto darilo fizične osebe fizični osebi za premično premoženje, kamor štejemo tudi vrednostne papirje do vrednosti 5.000 EUR. Obdavčitev za ostale dedne rede se razlikuje glede na dedni red. Stopnje obdavčitve so objavljene na spletni strani DURS (http://www.durs.gov. si/si/davki_predpisi_in_pojasni-

Tabela 1: Prevzemi v letu 2013

Rok za plačilo davka Odločbo o višini odmerjene dohodnine od dobička iz kapitala bo davčni organ izdal najkasneje do 30. aprila. Rok za plačilo davka je 30 dni od dneva vročitve odločbe. Dobički iz kapitala se obdavčujejo cedularno, kar pomeni, da je davek dokončen - dohodki se ne vključujejo v letno dohodninsko osnovo. POSEBNOSTI • Delnice Nove KBM (KBMR) V primeru, da boste uveljavljali davčno izgubo za delnice KBMR, ki ste jih pridobili v javni prodaji upoštevajte vrednost ob pridobitvi 27,00 EUR za delnico, kot datum pridobitve navedete 6. 12. 2007. Poleg tako pridobljenih delnic so stranke za vsakih deset delnic KBMR, pridobile še dodatno delnico kot nagrado za dolgoročno imetništvo. Vrednost tako pridobljenih delnic je 22,43 EUR, datum pridobitve pa 12. 9. 2008. Cena ob odsvojitvi za vse delnice KBMR znaša 0 EUR, datum izbrisa oz. razveljavitve je 18. 12. 2013. • Preknjižba na opustitveni račun KDD Centralna klirinško depotna družba d.d. je leta 2012 uvedla možnost neodplačnega prenosa

• Delnice, pridobljene pred 1. januarjem 2003 V primeru, da so delnice pridobljene pred 1. 1. 2003, vpišete kot nabavno vrednost tržno vrednost na dan 1. 1. 2006 (enotni trgovalni tečaj borze na dan 30. 12. 2005), za netržne vrednostne papirje pa se vpiše njihova knjigovodska vrednost na dan 1. 1. 2006. Podatek lahko pridobite pri izdajatelju vrednostnega papirja. • Dedovanje in darilna pogodba Pri dedovanju in darilni pogodbi je poleg Zakona o dohodnini potrebno upoštevati tudi Zakon o davku na dediščine in darila. Obdavčitev v primeru darilne pogodbe 1. Davek na dediščine in darila:

la/davek_na_dediscine_in_darila_pojasnila/splosna_pojasnila_o_ zddd/#c17132). Osnova za davek je vrednost v dar prejetega premoženja v času nastanka davčne obveznosti po odbitku dolgov, stroškov in bremen, ki odpadejo na premoženje, od katerega se plačuje ta davek. 2. Obdavčitev kapitalskih dobičkov fizičnih oseb po ZDoh v primeru darilne pogodbe: Vrednostni papirji se uvrščajo med premično premoženje, kar pomeni, da je vrednost ob pridobitvi tržna vrednost tega premoženja (tržna cena na borzi oz. primerljiva tržna cena istovrstnega kapitala). Kot datum pridobitve se šteje datum darilne pogodbe. Darovalec mora

  MOJ BROKER  9


odobritvi odloga odloči davčni organ v 15 dneh od priglasitve.

tako obdaritev napovedati enako kot prodajo, za obdarjenca pa bo to nabavna cena. Dediči oz. obdarjenci prvega dednega reda so oproščeni davka na prejeto darilo, ne pa tudi davka na kapitalski dobiček. Lahko pa darovalec, ki je vrednostne papirje poklonil svojemu zakoncu ali otroku, zaprosi za odlog ugotavljanja davčne obveznosti. V tem primeru se davek na kapitalski dobiček odloži do naslednje obdavčljive odsvojitve podarjenega kapitala, ki jo opravi zakonec ali otrok. V tem primeru obdarjenec kot vrednost ob pridobitvi upošteva nakupno ceno darovalca, kot datum pridobitve pa navede datum nakupa vrednostnih papirjev darovalca. Vendar pozor, obdarjenec mora odlog davčne obveznosti za vrednostne papirje priglasiti pristojnemu davčnemu organu do 28. februarja tekočega leta za podaritev v preteklem letu. O

Obdavčitev vrednostnih papirjev v primeru dedovanja Tudi v primeru dedovanja moramo ločiti davek na dediščino in obdavčitev po Zakonu o dohodnini. Davek na dediščino se odmeri avtomatično na podlagi pravnomočnega Sklepa o dedovanju, ki ga sodišče posreduje davčnemu uradu. V tem primeru dedič ne vlaga posebne napovedi za odmero davka na dediščino. Obveznost za plačilo davka na kapitalski dobiček nastane šele, ko dedič podedovane vrednostne papirje tudi proda. Dedič napoved odda do 28. februarja za transakcije v preteklem letu. Kot nabavna vrednost podedovanih vrednostnih papirjev

se šteje tržna cena na dan pravnomočnosti Sklepa o dedovanju. Datum pridobitve podedovanih delnic je datum pravnomočnosti Sklepa. Pri prodaji je cena razvidna iz Obračuna prodaje oz. druge verodostojne listine (kupoprodajna pogodba). Datum odsvojitve je datum pogodbe oz. datum same transakcije. Vabljeni, da si najpogostejša vprašanja naših strank o obdavčitvi dohodkov iz kapitala, kamor spada tudi dobiček iz kapitala, preberete na naši spletni GBD Davčni svetovalnici na povezavi http:// www.gbd.si/Davcna-svetovalnica. aspx?l1=30&l2=33, oziroma nas za podrobnejša vprašanja pokličete na telefon 04 280 1000.

Tabela 2: Poglavja GBD Davčne svetovalnice na spletni strani www.gbd.si

OBDAVČITEV DOHODKOV IZ KAPITALA DOBIČEK IZ KAPITALA NEPREMIČNINE

INVESTICIJSKI KUPONI

Pri napovedi kapitalskih dobičkov lahko konec leta uveljavljate morebitno izgubo ob prodaji nepremičnin.

Odsvojitev investicijskih kuponov, ki so jih zavezanci pridobili z zamenjavo delnic v postopku obveznega preoblikovanja pida oziroma ida v vzajemni sklad, ni obdavčena.

Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine se vloži v 15 dneh od odsvojitve. Napovedi ni treba oddajati, če je bila nepremičnina pridobljena pred 1.1.2002.

Nakupno vrednost bodo revalorizirali davkarji sami.

VREDNOSTNI PAPIRJI, DELEŽI V DRUŽBAH Davčna stopnja znaša 25 odstotkov. Po petih letih znaša 15 odstotkov in se nato vsakih pet let zniža za pet odstotnih točk.

DIVIDENDE

OBRESTI

Davčna stopnja je 25 odstotkov.

Davčna stopnja je 25 odstotkov.

Napoved vložimo le v primeru, kadar dividende izplača oseba, ki ni plačnik davka.

Napovedi ne vlagajo zavezanci, katerih seštevek davčnih osnov od obresti, prejetih od bank in hranilnic s sedežem v Sloveniji oziroma EU, skupaj ne presega 1000 evrov.

Dividende iz tujine napovemo davčnemu uradu do 15. dne v mesecu za minulo tromesečje.

IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI Davčna stopnja znaša 25 odstotkov. Po petih letih znaša 15 odstotkov in se vsakih pet let zniža za pet odstotnih točk. Odsvojitev v prvem letu imetništva je obdavčena s stopnjo 40 odstotkov. Napovedati je potrebno izvedeni finančni instrument, pridobljen 15.7.2008 ali kasneje. Vir: www.gbd.si

Prva odsvojitev »certifikatskih delnic«, pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja, ni obdavčena. Napovedati moramo tudi kapitalske dobičke iz tujine. V kolikor ste nanje tuji davek že plačali, ga bo ob predloženem potrdilu država priznala.

10  MOJ BROKER

www.gbd.si


Aktualni ETF

iShares MSCI Spain Capped (EWP) Gregor Pipan

E

TF sklad iShares MSCI Spain Capped (Finport: EWP) sledi španskemu delniškemu indeksu MSCI Spain 25/50.

Graf 1: Primerjava gibanja evropskega delniškega indeksa in cene delnice ETF sklada na španski delniški indeks v zadnjih petih letih

Ta je sestavljen tako, da nobena delnica v indeksu ne more preseči 25 %. Vsota delnic, ki predstavljajo več kot 5% indeksa, ne more preseči 50 % celotne vrednosti. Največji delež v ETF skladu (47 %) predstavljajo naložbe iz panoge financ. Španija je po letih krize začela kazati prve znake okrevanja. Po letu dni je izstopila iz programa evropske pomoči bankam v okviru mehanizma za stabilnost ESM. V tem času je dokapitalizirala in prestrukturirala svoje banke. Čeprav je gospodarska rast pozitivna, jo iz krize čaka še dolga pot. Glavni problem ostaja visoka brezposelnost, še posebej med mladimi. Po drugi strani pa je padanje plač povzročilo izboljšanje konkurenčnosti španskih izvoznikov. Izvoz je postal glavno gonilo okrevanja države. Če upoštevamo še dejstvo, da so bile španske banke dokapitalizirane in sanirane, skorajšnje oblikovanje evropske bančne unije, padec zahtevane donosnosti na državne obveznice Španije in drugih perifernih držav, lahko po dolgem času končno rečemo, da so se tveganja evrskega območja, še posebej perifernih držav, dejansko precej zni-

Vir: Bloomberg

žala. Posledično lahko pričakujemo priliv svežih sredstev vlagateljev na omenjene trge. Španski delniški trg bi v letošnjem letu tako utegnil nadaljevati z rastjo. Vlagatelji, ki so pripravljeni tvegati nekoliko več, lahko investirajo manjši del svojega premoženja v ETF na španski delniški indeks (oznaka: EWP US), pri čemer naj ne pozabijo, da sezonsko slabši rezul-

tati španskih podjetij še vedno lahko povzročijo hitro ohladitev navdušenja nad špansko rekonkvisto gospodarske konkurenčnosti.

Tabela 1: Povzetek ETF sklada EWJ Oznaka ETF sklada

EWJ

ETF sklad

iShares MSCI Spain Index Fund

Izdajatelj

iSHARES

Letna upravljavska provizija v %

0,56

Pogostost izplačevanja dividende

6 mesecev

Tečaj v USD (21. 2. 2014)

39,32

Letošnji donos v USD

1,94 %

Donos zadnjih 3 let v USD

-7,92 % Vir: Bloomberg

  MOJ BROKER  11


Pregled trgov v zadnjem četrtletju Gregor Pipan

V

zadnjem četrtletju preteklega leta se je nadaljevala rast delniških trgov.

Graf 1: Rast nemškega indeksa DAX

Glavni delniški indeksi razvitih zahodnih držav so pridobili približno 10 odstotkov vrednosti. Ameriške zvezne rezerve so končno uresničile napoved o zmanjšanju odkupov državnih obveznic, a to ni vplivalo na borzne trge. Evropska centralna banka je spustila ključno obrestno mero, kar je dodatno pozitivno vplivalo delniške naložbe. Na Kitajskem je potekal tretji plenum kitajske komunistične partije. Pričakovanja pred zasedanjem so bila velika, saj se je pričakovalo, da se bodo razjasnile smernice razvoja Kitajske v naslednjem desetletju. Prve informacije, ki so začele dober teden po zasedanju prihajati v javnost, so potrdile optimistične napovedi, da se bo kitajski razvoj preusmeril na domačo potrošnjo in da gre v naslednjih letih pričakovati začetek postopne agrarne reforme, ki bo povečala kupno moč podeželja. Izgledi za prihodnje leto so za delniške trge dobri. Čeprav vrednotenja delnic niso nizka, niso niti pretirano visoka in kljub rekordnim vrednostim indeksov lahko pričakujemo nadaljnjo rast. Pri tem seveda kratkoročne korekcije niso izključene. Če pogledamo širše makro okolje, vidimo da so obrestne mere oz. donosi obveznic na tem, da se počasi začnejo dvigati proti normalnim ravnem, stopnje brezposelnosti pa počasi padajo, sploh v ZDA. To je ponavadi pomenilo ugodno okolje za rast delniških tečajev. V Sloveniji smo dočakali rezultate stresnih testov naših bank, ki so nam dali realno oceno posledic množične norije zadnjih dvajsetih let, imenovane »nacionalni interes«, oziroma Slovencem tako

12  MOJ BROKER

Vir: Bloomberg

ljubega »tujega nočemo, svojega ne damo«. Čeprav sta začetek sanacije bančnega sektorja in pospešeno delo tožilstva in policije na področju gospodarskega kriminala najbolj pozitivni novici iz Slovenije v zadnjih šestih letih, je to le prvi korak na poti vzpostavitve nekega normalnega stanja. Prevelika zadolženost gospodarstva in zanašanje na dolžniški namesto na lastniški kapital v preteklosti je eden izmed ključnih problemov Slovenije. Napovedi gospodarske rasti za 2014 so za Slovenijo najslabše v Evropski uniji. Nova zakonodaja na področju razdolževanja podjetij in privatizacija državnih podjetij in bank bi bili vsekakor pozitiven korak naprej, a sami po sebi še zdaleč ne zadosten, da bi se država vključila v globalizirano gospodarstvo 21. stoletja na stran zmagovalcev. Če hočemo Slovenci trajno uživati življenjski standard, ki smo ga začasno postali vajeni v desetletju pred krizo zaradi povsod dostopnih kreditov, bomo našo državo in družbo končno morali odpreti svetovnim družbeno-ekonomskim tokovom,

pri čemer je vsaj toliko kot finančni pomemben človeški kapital. Zgodovina nas uči, da je vsaka družba, ki se je zaprla sama vase, postopoma zgnila od znotraj. Sedanje stanje v Sloveniji je točno posledica te paradoksalne kombinacije vzvišene samozadostnosti zadnjih dvajset let in istočasnega strahu pred zunanjim svetom. Če Slovenija ne postane destinacija, kamor se visoko izobražen in usposobljen kader iz celega sveta priseljuje, odpira podjetja in raziskovalne centre, skupaj z domačim bazenom znanja razvija svoje talente in svobodno ustvarja, preprosto lahko nehamo sanjati o socialni in pravični državi, močnem gospodarstvu, ki jo bo financiralo, in kvaliteti življenja nasploh. To bo zahtevalo administrativne, davčne, reforme delovne zakonodaje in visokega šolstva, ki ne bodo le slepo sledile takšnim in drugačnim direktivam iz Bruslja, pač pa lastni viziji in ciljem. Tisto najtežje in upam da ne nemogoče pa nas čaka v obliki spremembe mentalitete, ki bi to omogočila. To je, da bomo končno razumeli,

www.gbd.si


da noben sistem, ki ne temelji na meritokraciji in odgovornosti posameznika, ni niti pošten niti vzdržen. Preprosto se bomo morali zavesti,

da enakost in enakopravnost pomenita samo to, da ima vsakdo v izhodišču enake možnosti razvijati svoje talente ter da je pred zako-

nom vsakdo enak. Samo to in nič več.

Do večjih donosov z reinvestiranjem Andrej Zakotnik

V

tokratnem članku želim našim bralcem osvetliti pomembnost reinvestiranja izplačanih dobičkov delnic v obliki dividend ali po drugi strani izplačanih obresti pri obveznicah.

Graf 1: Donosnost indeksa DAX z reinvestiranimi dividendami in brez njih

Vlagatelji, ki imajo v lasti delnice podjetij, pogosto ne vedo, kaj z izplačanimi dobički. Pogosto se zgodi, da ta sredstva enostavno porabijo. Zelo hitro se namreč pozabi, kam je šel »lahko« zasluženi denar. Ta potrošniška slabost pa v končni fazi pomembno znižuje donosnost vloženih sredstev. Za primer si lahko vzamemo dobro znani nemški indeks DAX in njegovo donosnost skozi zgodovino. Na eni strani bomo upoštevali donosnost tega indeksa tako, da bomo izplačila dividend ponovno vložili (reinvestirali) v isto naložbo (to varianto predstavlja DAX performance indeks z oznako WKN: 846900 v zeleni barvi), na drugi strani pa bomo upoštevali samo gibanje vrednosti delnic iz tega indeksa. V tem primeru bomo dividende porabili in jih ne bomo reinvestirali (to varianto predstavlja DAX Kursindex z oznako WKN: 846744 v modri barvi). Na spodnjem grafu tako vidimo, da bi bila v zadnjem desetletju razlika v korist prve variante kar za 63%. Ali če razložim na primeru investicije 10 tisoč EUR: v prvem primeru bi bila ta naložba danes vredna 23.591, v drugem pa 17.309. Razlika znaša 6.282 EUR, kar seveda ni zanemarljivo. Prav zato našim strankam priporočamo naložbe v takšni obliki (pred-

Vir: Finanztreff

vsem v obliki ETF skladov), ki že v osnovi izplačane dividende reinvestirajo. Na ta način tudi ni potrebno plačati davka na izplačane dividende, ki znaša 25%. V primeru neizplačila se namreč reinvestira bruto dividenda. Zgornji primer velja predvsem za sklade. V primeru lastništva posamičnih delnic se ni mogoče izogniti davku na dividende. Pogosto pa je težava pri reinvestiranju tudi višina provizij za ponovni nakup, ki pri majhnih zneskih s tega vidika ni smiselna. V tem primeru našim strankam priporočam, da izplačane dividende reinvestirajo v enega od varčevalnih produktov: GBD Šparovček ali GBD Kašča. Tako se bodo sredstva, ki jih namenjamo investiranju, zares plemenitila na pravilen način, rezultat pa zagotovo

ne bo izostal. Zgornji primer jasno kaže, kako investira moder investitor; ta s sistematičnim načinom in samodisciplino na dolgi rok bistveno presega donosnosti samih delnic. Ta primer je podan v primeru lastništva delnic, popolnoma podobno pa velja tudi za imetnike obveznic, ki bi na ta način reinvestirali izplačane obresti.

  MOJ BROKER  13


14  MOJ BROKER

www.gbd.si


Davčna svetovalnica

Predčasen odkup življenjskega zavarovanja Jure Rozman

V

lanskem letu sem naredil odkup naložbenega življenjskega zavarovanja (pred 10 leti, ko je donos še obdavčen, in sem zavezan plačilu 6,5-odstotnega davka na zavarovalne posle). Kako je pri tem z ostalimi davki, ali moram odkup napovedati do konca februarja? Da. Naj najprej pojasnimo, da zakon ne razlikuje med posameznimi vrstami življenjskega zavarovanja, saj Zakon o dohodnini (ZDoh-2) v svojih določbah uporablja samo termin življenjsko zavarovanje. Tako so dohodki iz naložbenega življenjskega zavarovanja pred potekom desetih let obdavčeni enako kot dohodki iz naslova klasičnega življenjskega zavarovanja. Ob izplačilu vam izplačevalec poleg morebitnih pogodbenih kazni avtomatično odtegne še 6,5-odstotni davek na zavarovalne posle. Vendar pa to ne pomeni, da je s tem zgodba za vas že zaključena.

Izplačilo morate napovedati kot obresti Izplačilo morate vseeno še napovedati pristojnemu davčnemu uradu. Napoved se opravi na obrazcu Napoved za odmero dohodnine od obresti, saj prvi odstavek 81. člena ZDoh-2 določa, da se kot obresti obravnava tudi dohodek iz življenjskega zavarovanja. Davčna osnova od dohodka iz življenjskega zavarovanja je po 86. členu ZDoh-2 razlika med prejetim izplačilom in vplačilom.

Po 10 letih davka ne bi bilo Po določbah 82. člena ZDoh-2 se dohodnine ne plača iz dohodka iz življenjskega zavarovanja, pri katerem ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police življenjskega zavarovanja po preteku 10 let od dneva sklenitve pogodbe o življenjskem zavarovanju. To pomeni, da davka v primeru odkupa po 10 letih v tem primeru ne bi bilo. Prav tako se v tem primeru ne obračuna 6,5-odstotni davek na zavarovalne posle.

Na spletni strani www.gbd.si obiščite GBD Davčno svetovalnico, kjer objavljamo odgovore na najpogostejša vprašanja naših strank. KOLOFON Moj Broker je bilten družbe GBD BPD d.d., Koroška c. 5, 4000 Kranj, tel. 04 280 1000, e-naslov: info@gbd.si.

Vabimo vas, da naše aktualne objave spremljate tudi na naši FACEBOOK STRANI

Namenjen je informiranju investitorjev. Brezplačno ga lahko prejmete v naših poslovalnicah, dostopen je tudi na spletni strani www.gbd.si. Vsebinska in idejna zasnova ter grafična priprava: GBD BPD d.d. Oblikovna zasnova: Jure Rozman Uredniški odbor: Boštjan Nardin, Martina Odar, Alenka Eržen, Jure Rozman Fotografije: Shutterstockphoto in arhiv družbe GBD BPD d.d. Omejitev odgovornosti: V publikaciji izražena mnenja ne pomenijo ponudbe za nakup ali prodajo določenih vrednostnih papirjev, temveč so podana izključno za boljše razumevanje in delovanje trga kapitala. GBD BPD d.d. ni lastnik vrednostnih papirjev, omenjenih v tem glasilu, povezane osebe pa so lahko. Informacije so bile pridobljene iz virov, za katere avtorji verjamejo, da so verodostojni, vendar ne zagotavljajo njihove natančnosti in popolnosti. GBD BPD d.d. in avtorji ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice odločitev, ki bi bile sprejete na podlagi mnenj in informacij, podanih v tej publikaciji. Tisk: DesignPro Naklada: 700 izvodov ISSN 1855-4342

  MOJ BROKER  15


GBD OnLine

CELOVIT SPLETNI FINANČNI PORTAL Zakaj GBD OnLine z globino trga? • Brez čakanja na telefonu • Več informacij

• Takojšnja odzivnost • Nizka provizija

04 280 1025

Najboljši si privoščijo!

VSE NA ENEM MESTU IINFORMACIJE

IANALIZE

ITRGOVANJE

Moj broker februar 2014  

Izšla je nova številka finančnega časnika Moj Broker, v katerem predstavljamo Delniški temeljni kvantitativni portfelj - in še marsikaj zani...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you