Page 1

Letnik 17, številka 2

ISSN 1855-4342

04 280 1000

MOJBROKER GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.

www.gbd.si

Avgust 2013

VPLIV VARČEVANJA NA PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV

Delniški trgi v drugem četrtletju

Razpršite svoje premoženje z ETF skladi

4

8

Tehnologije prihodnosti farmacija

11

Podaritev delnic zakoncu ali otroku

14


GBD OnLine

CELOVIT SPLETNI FINANČNI PORTAL Zakaj GBD OnLine z globino trga? • Brez čakanja na telefonu • Več informacij

• Takojšnja odzivnost • Nizka provizija

04 280 1025

Najboljši si privoščijo!

VSE NA ENEM MESTU IINFORMACIJE

IANALIZE

ITRGOVANJE


Na počitnice? Martina Odar, izvršna direktorica

S

poštovane bralci!

bralke,

spoštovani

seci, so pa vrednotenja zelo ugodna in privlačna zaradi velikega, tudi 20-odstotnega diskonta.

Eden najstarejših pregovorov ameriškega kapitalskega trga je »Prodaj maja in pojdi na počitnice, a se ne pozabi vrniti septembra«. Analize kažejo, da pregovor sicer drži, a razlika v donosu med tistimi, ki upoštevajo ta nasvet, in tistimi, ki delnice držijo, je relativno neznatna. V sredini maja je bilo konec dileme, ali se bo v preteklih treh letih vzpostavljeni vzorec na delniških trgih ponovil tudi letos. Korekcija se je začela v sredini meseca maja in še poteka, kar kaže na zanimivo poletje. Na udaru so trgi v razvoju, se pa razpoke kažejo tudi na trgih razvitih držav. Predvsem nižja gospodarska rast zlasti Kitajske je razlog za večjo negotovost trgov v razvoju. V zadnjih dveh mesecih je indeks trgov v razvoju zabeležil precejšen upad. K temu so dodatno prispevali protesti v Turčiji in Braziliji. Vlagateljem se trgi v razvoju kar naenkrat ne zdijo več tako varni in zanimivi kot še pred nekaj me-

V Evropi in ZDA se viša potrošniško zaupanje, izboljšujejo podatki s trga dela in nepremičninskega trga, kar je pozitiven signal za okrevanje trgov v drugi polovici leta. Slovenski vlagatelji smo v zadnjem času zelo razočarani nad dogajanji v naši državi. Kljub informacijam o zmanjšanju deležev države v določenih slovenskih podjetjih ter Agrokorjevih aktivnostih za prevzem največjega trgovca v državi, ni zaznati bistvenih sprememb na Ljubljanski borzi. Vlagatelji smo zelo pasivni in bi lahko korekcije na globalnih trgih izkoristili za močnejšo internacionalizacijo svojih portfeljev, saj širok nabor naložb, ki jih nudi GBD, omogoča razpršitev prihrankov na velika in uveljavljena svetovna podjetja. V Sloveniji so bili na obisku predstavniki Evropskega organa za vrednostne papirje (ESMA), katere glavna področja

delovanja so nadzor nad bonitetnimi agencijami, varstvo vlagateljev in spremljanje referenčnih kazalnikov. Med glavnimi cilji ESME sta prizadevanja za vzpostavitev enotnih pravil med članicami EU in zagotovitev ustrezne zaščite vlagateljev. Za zagotavljanje varstva vlagateljev tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) veliko pozornosti posveča implementaciji in prenosu ESMA tehničnih standardov, smernic in priporočil v slovenski pravni red, slovenski borzni člani pa izvajamo implemantacijo oziroma vpeljavo standardov in smernic v svoje poslovanje. Za vlagatelje mogoče ni odveč opozorilo, da se v Sloveniji pojavljajo in so prisotni ponudniki visoko tveganih finančnih instrumentov, ki niso zavezani spoštovati zakonskih predpisov, smernic in priporočil, ki veljajo za družbe z dovoljenjem za opravljanje investicijskih storitev in poslov. Želimo vam prijetno poletje ter vas vabimo, da izkoristite negativne korekcije na finančnih trgih v svoj prid.

  MOJ BROKER  3


Vpliv varčevanja na pravice iz javnih sredstev Urša Božič

P

omemben del naših strank predstavljajo družine, ki imajo šoloobvezne otroke oz. so otroci vključeni v vrtec, zato smo v tem članku preučili vpliv privarčevanih sredstev v vrednostnih papirjih in bančnih depozitih na višino odmerjenega otroškega dodatka in plačilo vrtca. Zavedamo se namreč, da je to segment ljudi, ki so jih varčevalni ukrepi vlade in leta 2012 sprejeti Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v nadaljevanju ZUPJS) najbolj prizadeli. Izračun bomo prikazali na primeru štiričlanske družine z enim šoloobveznim otrokom in enim otrokom v vrtcu. Starša prejemata povprečno neto plačo v RS, ki je v letu 2012 znašala 991,44 EUR (pri izračunu se namreč upošteva dohodek preteklega leta). Družina razpolaga z dvosobnim stanovanjem (72,70 m2) v Kranju, ki je po oceni GURS-a vredno 101.282 EUR in avtomobilom v vrednosti 10.000 EUR. Družina varčuje v vrednostnih papirjih. V ta namen ima odprt trgovalni račun pri GBD Gorenjsko borznoposredniški družbi in portfelj v skupni vrednostni 10.000 EUR. Del prihrankov v višini 3.000 EUR je v obliki depozita pri banki. Družina ima tudi stanovanjsko posojilo v višini 40.000 EUR, ki pa ne zmanjšuje vrednosti premoženja. Za izračun otroškega dodatka in višine plačila vrtca moramo najprej ugotoviti vrednost premoženja naše družine, ki ga podrobno ureja Pravilnik o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodelovanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči. Na podlagi 18. člena ZUPJS ugotovimo, da se v osnovo za izračun ne šteje stanovanje, ker družina dejansko v njem prebiva in ker kvadratura stanovanja po standardih ZUPJS velja kot primerno stanovanje za 4-člansko družino (uporabna površina ni večja od 130 m2). V primeru, da bi bilo stanovanje večje od

4  MOJ BROKER

primernega, se razlika med dejansko kvadraturo in še primerno všteje v premoženje, od katerega vrednosti se ugotavlja fiktivni dohodek. Vrednost našega avtomobila 10.000 EUR presega vrednost 28-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki znaša 8.060 EUR, zato se naš avto, katerega vrednost CSD ugotavlja iz baze podatkov Eurotax, upošteva v celoti. Celotna vrednost avtomobila se prišteje k premoženju, od katerega se ugotavlja fiktivni dohodek, ki ga bomo izračunali v nadaljevanju. Ostanejo nam še vrednostni papirji v vrednosti 10.000 EUR. Za vrednostne papirje, ki kotirajo na organiziranem trgu, se upošteva tržna vrednost na dan zajema podatkov, za netržne vrednostne papirje, za katere tržna vrednost ni znana, pa se upošteva njihova knjigovodska vrednost, izračunana iz bilance stanja delniške družbe (celotni znesek lastniškega kapitala podjetja delimo s številom izdanih delnic, zmanjšanim za število odkupljenih lastnih delnic). Na tem mestu velja opozoriti, da je v marsikaterem primeru knjigovodska vrednost netržnih vrednostnih papirjev znatno višja od cene, po kateri bi ime-

tnik dejansko lahko prodal svoje vrednostne papirje, če sploh obstaja kupec za te papirje. Predpostavljamo, da je naš portfelj že ovrednoten na ta način. Center za socialno delo bo pri izračunu družinskega premoženja za naš portfelj upošteval obrestno mero Banke Slovenije za ročnosti nad 1 letom do dveh let, ki od 1. 6. 2013 znaša 4,06 %. To pomeni 406 EUR obresti oziroma povečanje družinskega premoženja za 406 EUR. CSD v premoženje ne vključi naših celotnih prihrankov, ampak samo tako izračunane obresti. Bančni depozit v višini 3.000 EUR se obravnava na enak način kot vrednostni papirji. CSD bo izračunal obresti na podlagi povprečne letne obrestne mere za gospodinjstva za vezane vloge nad 1 letom do dveh let. V našem primeru znašajo tako izračunane obresti 121,80 EUR. Znesek obresti pa bo CSD prištel družinskemu premoženju. Otroški dodatek Za izračun otroškega dodatka potrebujemo najprej podatke o letnem dohodku družine, ki je podrobno urejen v 13., 14., 15. in 16. členu ZUPJS. Letni dohodek družine iz naslova plače (tukaj se upo-

www.gbd.si


Tabela 1: CSD bo pri izračunu višine otroškega dodatka in višine vrtca letnim dohodkom družine prištel 1.041,80 EUR fiktivnih dohodkov, ki izhajajo iz premoženja družine.

Vrsta premoženja

Celotna vrednost premoženja

Nepremičnina

101.282 EUR

0 EUR

Avto

10.000 EUR

406 EUR

Vrednostni papirji

10.000 EUR

406 EUR

Bančni depozit

3.000 EUR

121,80 EUR

Skupaj

124.282 EUR

933,80 EUR

števajo nadomestila plače in povračila stroškov v zvezi z delom, regres, nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega socialnega zavarovanja, itd.) znaša 991,44 EUR x 2 = 1.982,88 EUR x 12 = 23.794,56 EUR. Tem dohodkom prištejemo še fiktivni dohodek družine v višini 933,80 EUR, kar skupaj znaša 24.728,36 EUR. V primeru, da bi naša družina prejela še dividende oz. obresti, se le-te prištejejo k dohodku. Če je znesek prejetih dividend in obresti višji od 1.526,10 EUR, se v dohodek vključijo samo prejete dividende oz. obresti, premoženje, iz katerega izhajajo, pa se v tem primeru izključi iz naše osnove, od katere se ugotavlja fiktivni dohodek. Ker družino v skladu z 10. členom ZUPJS sestavljajo štiri osebe, znese povprečni mesečni dohodek na osebo 515,17 EUR, kar predstavlja 52 % neto povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS, ki je v letu 2012 znašala 991,44 EUR. Naša družina je glede na lestvico v petem razredu (povprečni mesečni dohodek na osebo nad 416,40 do 525,46), torej bo za prvega otroka dobila 43,24 evra otroškega dodatka na mesec, za drugega pa 50,45 evra dodatka, skupaj 93,69 EUR. Tudi brez naložbe v vrednostne papirje in bančni depozit, bi bila naša družina uvrščena v peti razred, saj bi v tem primeru povprečni mesečni dohodek na družinskega člana znašal 504,18 EUR. Zaključimo lahko, da na višino otroškega dodatka najbolj vpliva dosežen dohodek, premoženje pa zgolj v primeru, da je povprečni dohodek na meji med dvema razredoma.

Plačilo vrtca Podobno kot za otroški dodatek, se plačilo vrtca določi na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje neto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno neto plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje premoženje družine. Velja pa poudariti, da je dohodku družine potrebno prišteti še otroški dodatek, denarno socialno pomoč, varstveni dodatek in štipendijo. Predpostavljamo, da je bila višina otroškega dodatka za preteklo leto enaka zgoraj izračunanemu. Tako znaša letni dohodek iz naslova otroškega dodatka 1.124,28 EUR, povprečni dohodek na družinskega člana, vključujoč tudi otroški dodatek pa 538,60 EUR, kar predstavlja 54,32 % neto povprečne mesečne plače v RS za leto 2012. Naša družina se v skladu z 24. členom ZUPJS uvršča v šesti dohodkovni razred, kar pomeni, da plačuje 43 % polne ekonomske cene programa. Tudi v tem primeru naša naložba v vrednostne papirje nima vpliva na dohodkovni razred. Za koliko lahko naša družina še poveča svojo naložbo, da ne bo imela vpliva na višino otroškega dodatka? Za izračun vpliva premoženja na višino otroškega dodatka je pomembna zgornja meja razreda, v katerega se naša družina uvršča in znaša 525,46 EUR. Zgornjo mejo pomnožimo s številom družinskih članov (4 x 525,46 EUR) in dobimo maksimalni mesečni dohodek (2.101,84 EUR), ki ga lahko naša družina prejme, da ostane znotraj istega do-

Upoštevani znesek

hodkovnega razreda. Če to mejo preseže, bo padla v šesti dohodkovni razred, kar posledično pomeni nižji otroški dodatek za 32 EUR/mesec oziroma 384 EUR na leto. Naša družina lahko poleg osebnega dohodka in že ugotovljenega premoženja ustvari še dodatnih 41,14 EUR mesečnih prihodkov oz. 493,72 EUR v celem letu. Če ta znesek delimo z 0,0406 (povprečna obrestna mera za vezane vloge nad 1 letom do 2 let) ugotovimo, da naša družina lahko investira dodatnih 12.160 EUR v vrednostne papirje, da obdrži isti dohodkovni razred in si s tem zagotovi nespremenjeno višino otroškega dodatka. Zaključek Na podlagi izbranega primera smo ugotovili, da naložba v vrednostne papirje ne vpliva na višino otroškega dodatka in plačilo vrtca. Največji vpliv ima namreč višina dohodka, vrednost premoženja pa zgolj v primeru, da smo na meji med dvema dohodkovnima razredoma. V nobenem primeru se ne upošteva vrednost celotnega portfelja oz. depozita, ampak samo »fiktivne« obresti, izračunane od vrednosti portfelja (na dan vložitve vloge). Pri tem se upošteva povprečna letna obrestna mera za gospodinjstva za vezane vloge nad 1 letom do dveh let za leto pred letom vložitve vloge po podatkih Banke Slovenije (v mesecu juliju znaša 4,06 % p.a.). Vrednost portfelja skupaj z bančnim depozitom bi v našem primeru lahko znašala max. 25.160 EUR, da ohranimo

Tabela 2: Kolikšna je lahko vrednost portfelja oziroma premoženja, da naša družina ob danem dohodku ohrani isti dohodkovni razred?

Naziv

Na mesec

Na leto

Maksimalni dohodek

2.101,84 EUR

25.222.08 EUR

Trenutni dohodek

1.982,88 EUR

23.794,56 EUR

Vrednost že ugotovljenega premoženja

77,82 EUR

933,80 EUR

Družina lahko dodatno še ustvari

41,14 EUR

493,72 EUR

  MOJ BROKER  5


enako raven otroškega dodatka in plačila vrtca. Pri izračunu premoženja bodite pozorni na izjeme, ki jih določa 18. člen ZUPJS. Pri izračunu se namreč ne upoštevajo vse oblike premoženja. Ne upošteva se npr. primerno veliko stanovanje, v ka-

terem ima družina stalno prebivališče, osebni avtomobil do vrednostni 8.060 EUR itd. Vse izjeme so navedene v 18. členu ZUPJS.

jo najugodnejše mesečno varčevanje od 30 € dalje – GBD ŠPAROVČEK (več na http://www.gbd.si/GBD-Sparovcek. aspx).

Varčevanje v vrednostnih papirjih je

Poskrbite za finančno varnost svoje družine v prihodnosti že danes!

dolgoročno še vedno najbolj donosno, zato vse družine vabimo, da sklene-

Pregled delniških trgov v drugem četrtletju Gregor Pipan

V

preteklih treh letih se je na delniških trgih vzpostavil vzorec, da trgi pozno spomladi oz. ob vstopu v poletje doživijo korekcijo. V sredini maja je bilo konec dileme, ali se bo t.i. »sell in May and go away« (prevod: prodaj v maju in pojdi stran) pravilo uresničilo tudi letos. Korekcija se je začela v sredini meseca maja, ko so se vse napovedi ameriških Zveznih rezerv o začetku omejevanja nakupov ameriških državnih obveznic izrazile v strahu vlagateljev pred padcem likvidnosti v mednarodnem finančnem sistemu. Najbolj so se znašli na udaru trgi Graf 1: Svetovni delniški indeks

v razvoju, ki so že od začetka leta močno zaostajali za razvitimi trgi. Presežna likvidnost, ki jo od začetka krize s t.i. kvantitativnim sproščanjem ustvarja ameriški FED, se je prelila v velikem obsegu tudi na trge v razvoju. Nizka obrestna mera v ZDA je vlagatelje prisilila, da so iskali višje donose v drugih regijah. Z omejevanjem likvidnosti bi se ti tokovi lahko drastično obrnili, se pravi, da bi se ameriški in drugi »zahodni« kapital vrnil domov. Dejansko se je to že začelo dogajati v obliki odlivov sredstev iz vzajemnih in ETF skladov, ki investirajo na trge v razvoju. Najbolj so bile prizadete države z negativnim tekočim računom plačilne bilance, drugače povedano tiste države, kjer vrednost

uvoza presega vrednost izvoza. Njihove valute so hitro in močno padle. Hkrati so se v Turčiji in Braziliji začeli nemiri, ki niso neposredno povezani s samo ekonomsko situacijo. To je še dodatno prestrašilo vlagatelje v ti dve državi, ki predstavljata veliko utež v delniških indeksih trgov v razvoju. Olja na ogenj je spet prilila Kitajska. Nadaljuje se trend slabih podatkov iz kitajskega gospodarstva, za povrh je konec maja kitajska centralna banka presenetljivo jasno dala vedeti, da je odločena zajeziti rast špekulativnih posojil in da se bodo morale banke same znajti v primeru likvidnostnega krča. Pričakovano omejevanje likvidnosti v dveh največjih svetovnih gospodarstvih (predvsem v ZDA) je končno sprožilo tudi »puščanje« obvezniškega balona. Že več let so bile vrednosti obveznic na rekordno visokih nivojih, kar je bila posledica prelivanja sredstev centralnih bank v državne obveznice. Cena desetletne ameriške državne obveznice je tako od začetka maja padla za cca. 6 odstotkov in pol. Donos do dospetja se je dvigni z 1,81 na 2,55 odstotka. Nemške desetletne obveznice so izguble v enem mesecu 3,36 odstotka vrednosti. Ponovno so se povečali tudi pribitki na državni dolg mediteranskih držav, ki so v zadnjih mesecih padli.

Vir: Bloomberg

Napoved restriktivnejše monetar-

6  MOJ BROKER

www.gbd.si


Graf 2: Donos 10 letne ameriške državne obveznice

Vir: Bloomberg

ne politike v ZDA je povzročila tudi nadaljnje padanje cene zlata in surovin. Ko pišem ta članek (24.6.), se pričakuje, da bodo predstavniki FEDa v naslednjih dneh poskušali nekoliko omiliti Bernankejeve izjave in pomiriti vlagatelje. Kljub temu lahko v naslednjih tednih, morda mesecih, pričakujemo povečano volatilnost. Prav tako je verjetno, da se bo odliv sredstev s trgov v razvoju še nekaj časa nadaljeval. Toda kot vedno bi tudi sedaj želel opozoriti na širšo sliko, ki jo mora dolgoročni vlagatelj videti. FED si preprosto ne more privoščiti hitrega umika likvidnosti. Že sama bežna napoved je sprožila padec desetletnih državnih obveznic za več kot 6 odstotkov. Poleg tega se je potrebno zavedati, da nevarnosti hitro rastoče stopnje inflacije še vedno ni nikjer na vidiku, tudi ciljna stopnja brezposelnosti, ki si jo je FED zadal, še ni dosežena. Sramežljiva gospodarska rast bi utegnila ob višanju obrestnih mer hitro izginiti. Poleg tega je ameriškim monetarnim oblastem jasno, da njihovi ukrepi vplivajo ne samo na ameriške gospodarske subjekte, pač pa na celotno svetovno gospodarstvo, od katerega je seveda odvisno in vanj vpeto tudi ameriško. Če manj ekspanzivna monetarna politika v ZDA povzroči poleg dviga domačih

obresti in dolarja še rast pribitkov na državni dolg v evropskih perifernih državah, to lahko hitro ogrozi celotno okrevanje EU in še dodatno zniža preko šibkega evra konkurenčnost ameriškega gospodarstva. Istočasno se na Japonskem napoveduje nadaljnje kvantitativno sproščanje, ki bo najverjetneje povzročilo nadaljnje padanje jena proti ameriškemu dolarju.

nakupov državnih obveznic s strani Zveznih rezerv v ZDA pretirana, ker se vlagatelji zavedajo, da je rast vseh vrst naložbenih razredov v zadnjih letih temeljila na zagotavljanju likvidnosti s strani centralnih bank, pri tem pa gospodarska rast ni doživela takšnega vzpona, da bi lahko pričakovali njeno nadaljevanje brez spodbud monetarnih oblasti. Indeks trgov v razvoju v letošnjem letu zaostaja za razvitimi trgi za več kot 21 odstotnih točk. Do takšnih razkorakov je prišlo nazadnje v 90. letih med azijsko, rusko in mehiško finančno krizo. Ni potrebno poudarjati, da imajo danes te države zadostne devizne rezerve, da lahko posredujejo in zaščitijo domače valute. Res je, da se njihova gospodarska rast upočasnjuje, toda še vedno je bistveno višja od recimo evropske, kamor se sredstva iz trgov v razvoju v zadnjih mesecih pretežno stekajo. Prezgodaj je tudi trditi, da se je njihov razvojni model izpel. Želim opozoriti, da je reakcija vlagateljev na trgih v razvoju zaradi FEDovega omejevanja nakupov državnih obveznic najverjetneje pretirana. To pa ne pomeni, da se ne utegne nadaljevati vsaj še nekaj mesecev.

Osebno mislim, da je bila reakcija trgov na napovedano omejevanje Graf 3: Gibanje tečajev delnic na trgih v razvoju in na razvitih trgih

Vir: Bloomberg

  MOJ BROKER  7


Razpršite svoje premoženje z ETF skladi Alenka Eržen

V

elikokrat ste najbrž že prebrali, kako pomembno je, da svoje prihranke, ki bi jih želeli oplemenititi, primerno razpršite. Držati se je potrebno načela: ne nosite vseh jajc v eni košari! Za male vlagatelje geografska in panožna razpršitev svojih prihrankov med različne naložbene razrede (delnice, obveznice, surovine …) predstavlja visoko stroškovno obremenitev. Rešitev za to so vzajemni skladi in v zadnjem desetletju vedno hitreje rastoči trg ETF skladov. ETF skladi (Exchange Traded Funds) so odprti investicijski skladi, ki kotirajo na borzah kot ostale delnice. Največkrat samo sledijo določenemu indeksu, surovini ali tečaju določene valute, torej gre za pasivno obliko upravljanja, ki je na dolgi rok tudi najdonosnejša oblika investiranja. Vse podrobnosti o ETF skladih si lahko preberete na spletni strani www.finport.si. Prednosti ETF skladov pred vzajemnimi skladi: • Bistveno nižje upravljavske provizije: ETF skladi zaračunavajo približno 0,5 % letne upravljavske provizije, nekateri tudi bistveno nižje (0,1 %), medtem ko slovenski vzajemni skladi zaračunavajo okrog 2 % letne upravljavske provizije. Višina upravljavske provizije je zelo pomembna predvsem pri investiranju na dolgi rok, daljša, ko je doba investiranja, večji

bodo stroški. Pogosto mali vlagatelji stroška upravljavske provizije pri vzajemnih skladih sploh ne opazijo. Na obračunih nakupa ali prodaje so namreč prikazani le vstopni oz. izstopni stroški, medtem ko upravljavska provizija znižuje dnevno vrednost točke sklada. • Pri vzajemnih skladih vstopne in izstopne provizije skupaj znašajo približno 3 %, pri nakupu ETF sklada pa plačate posredniško provizijo, ki je lahko bistveno nižja, predvsem če trgujete sami preko on line sistema. • Pasivno upravljanje naj bi bilo na dolgi rok po številnih raziskavah uspešnejše od aktivnega upravljanja. • Na ETF ima vlagatelj lahko tudi short pozicijo. • Obstajajo tudi ETF skladi z vzvodi. V vsej množici nastalih ETF skladov pa se je potem potrebno odločiti za izbor. Koliko ETF skladov kupiti in katerega, je seveda v prvi vrsti odvisno od investiranega zneska (paziti je potrebno na minimalne posredniške provizije), ročnosti in namena investiranja (vključiti obvezniške ali delniške), naklonjenosti tveganju. Izbirate lahko ETF sklade, ki dividende izplačujejo (kvartalno, polletno ali letno) ali jih reinvestirajo (v kolikor ne potrebujete tekočih

Obiščite GBD ETF center še danes in si oblikujte SVOJ ETF portfelj!

denarnih prilivov, ugodneje tudi z davčnega vidika, če investirate na dolgi rok). V veliko pomoč pri izbiri posameznih ETF skladov vam bo GBD ETF Center. V nadaljevanju si bomo ogledali primer, kako z manjšim zneskom učinkovito razpršimo premoženje. Primer: moški, star 35 let, ima na voljo 5.000,00 EUR, ki jih ne potrebuje vsaj 10 let. Poleg tega ima enak znesek denarja, vezanega na banki. V delnice ali vzajemne sklade do sedaj ni investiral, rad pa bi zaslužil kaj več, kot mu prinaša depozit na banki in je temu primerno pripravljen sprejeti tudi višje tveganje, tekočih izplačil pa ne potrebuje.

Slika 1: Seznam ETF skladov na FINport.si

Vir: FINport.si

8  MOJ BROKER

www.gbd.si


Graf 1: Panožna in geografska razpršitev ETF sklada iShares MSCI World

bi jih sam imel z reinvestiranjem dividend. Izbrani ETF sklad (EUNL) smo po donosnosti primerjali z izbranimi slovenskimi globalnimi vzajemnimi skladi. Kot je razvidno iz spodnjega grafa, je izbrani ETF sklad bistveno presegal donose globalnih vzajemnih skladov. Eden izmed razlogov je ta, da so vzajemni skladi imeli oziroma nekateri še imajo, kljub imenu globalni, velik delež slovenskih delnic v svojih portfeljih. Tisti, ki jih nimajo, pa imajo gibanje tečaja zelo podobno, vendar je končni donos pri ETF skladu večji zaradi nižje upravljavske provizije ter zaradi pasivnega načina upravljanja.

Vir: BlackRock Advisors

Gospodu bi priporočali nakup globalnega ETF sklada iShares MSCI World ETF (trgovalna oznaka na nemških borzah EUNL). Kot že samo ime pove, izbrani ETF sklad sledi svetovnemu indeksu, v svojem portfelju pa ima preko 1200 delnic s celega sveta (največje naložbe: Apple, Exxon, Microsoft, General Electric ...). Na ta način smo z nakupom ene same delnice dosegli zelo veliko geografsko in tudi panožno razpršitev in s tem tudi zmanjšali tveganje.

Sklad smo izbrali tudi zaradi reinvestiranja izplačanih dividend, kar pomeni, da sklad sam reinvestira dividende in jih ne izplača delničarju. V našem primeru je to za vlagatelja z davčnega vidika ugodneje. Davek na izplačane dividende trenutno znaša 25 %, glede na to, da ima gospod namen investirati na rok, daljši od 10 let, pa bo po prodaji plačal le davek na kapitalski dobiček, ki bo znašal 10 % ali še manj. Hkrati pa bo privarčeval še pri stroških, ki

Zgornji primer je le eden izmed načinov investiranja preko ETF skladov. V GBD Gorenjski borznoposredniški družbi lahko investirate v ETF sklade še preko: • GBD Šparovčka – mesečno varčevanje z minimalnim zneskom 30 EUR, • GBD Upravljanja – del portfelja upravljamo tudi preko ETF skladov, s čimer dosežemo glavno geografsko in panožno razpršitev portfelja.

Razkritje: Avtor in GBD BPD d.d. nista lastnika omenjenega ETF sklada.

Graf 2: Primerjava donosov ETF sklada iShares MSCI World in primerljivih vzajemnih skladov

Vir: Bloomberg

  MOJ BROKER  9


Aktualni ETF

DB x-trackers MSCI World (DBXW) Gregor Pipan

E

na glavnih značilnosti letošnjega leta je velika divergenca med gibanji tečajev delnic iz razvitih trgov in trgov v razvoju.

voljo ETF sklad DB x-trackers MSCI

World Index Fund (FINport: DBXW).

Graf 1: Regijska sestava ETF sklada DBXW

Donos slednjih zaostaja za več kot 20 odstotkov. Napoved ameriških Zveznih rezerv, da bodo nekoliko omejile kupovanje državnih obveznic, je med vlagatelji povzročilo strahove, da bo konec prelivanja presežne likvidnosti v države v razvoju. Ameriški vlagatelji, ki so v iskanju višjih donosov sredstva investirali na te trge, bi ob višjih obrestnih merah doma ta sredstva ponovno investirali v ZDA. Hkrati so se pojavila mnenja, da se je razvojni model držav v razvoju izpel in bodo potrebne dolgotrajne reforme. Kitajska je odločena omejevati likvidnost v domačem finančnem sistemu in to utegne vsaj na kratek rok še dodatno zavreti padajočo gospodarsko rast.

Vir: prospekt

Nemiri v Turčiji in Braziliji prav tako dodatno povečujejo zaskrbljenost vlagateljev. Posledica vseh teh dogodkov je odliv sredstev iz skladov, ki investirajo na trge v razvoju. Čeprav bi lahko dejali, da je odziv pretiran, se utegne selitev sredstev na razvite trge še nekaj časa nadaljevati. Vlagateljem, ki želijo investirati samo na razvite trge, je na

Tabela 1: Povzetek ETF sklada DBXW Oznaka ETF sklada

XMWO GR

ETF sklad

DB X-TRACKERS MSCI WORLD

Izdajatelj

db x-trackers MSCI World Index

Letna upravljavska provizija v %

0,45

Povprečna razlika med povpraševano in ponujeno ceno v %

0,1601875

Tečaj v EUR (25.6.2013)

27,57

Letošnji donos v EUR

8,29 %

Donos zadnjega leta v EUR

15,41 %

Pogostost izplačevanja dividende

Reinvestira

Vir: Bloomberg

10  MOJ BROKER

www.gbd.si


Tehnologije prihodnosti

Farmacija

Andrej Zakotnik

F

armacevtska industrija se nahaja na pomembnem razpotju. Na eni strani so proizvajalci originalnih zdravil (originatorji), ki se jim vse bolj iztekajo zaščiteni patenti, na drugi pa obstaja pomanjkanje novih, ki bi te nadomestila. In če to gledamo skozi finančne oči, vse to pomeni usihanje prihodkov. Za ilustracijo naj navedem podatek, da je trg originalnih zdravil v letu 2012 znašal 645 milijard USD. V ta kos pogače bo do leta 2018 priteklo 220 milijard od zdravil, ki jim po tem letu potečejo patentne zaščite, zato se bodo prihodki s tega naslova bistveno znižali. Na drugi strani proizvajalci generičnih zdravil (generiki) s pridom izkoriščajo trenutno krizo originatorjev in s cenovno ugodnejšimi zdravili povečujejo prihodke in dobiček. Pri tem jim gredo na roko tudi vse bolj prazne državne blagajne. Finančne blagajne, ki so del proračunskih sredstev, vse bolj zaostrujejo pogoje za financiranje zdravljenja in tako tudi za financiranje zdravil. To je trenutno še posebej aktualno v Evropi, ki znaten del proračunskih sredstev namenja v te namene, po napovedih analitikov pa se bo podobno zgodilo (sicer v manjši meri) tudi v ZDA. Subvencionirane cene za zdravila tako padajo in pacienti vse pogosteje za svoje zdravljenje dobijo generična zdravila.

tvega, da proizvedeno zdravilo sploh ne bo dobilo dovoljenja za prodajo. Proizvajalci originalnih zdravil imajo zaščiten patent 20 let, vendar je v to obdobje vključeno tudi dolgo obdobje testiranj in raziskav do odobritve s strani nadzornih inštitucij. Tako je lahko obdobje, ko se zdravilo prodaja pod zaščito, dolgo le približno 10 let. Po poteku zaščite pa cena drastično pade. Tako npr. pri največjem farmacevtskem podjetju (ki izdeluje originalna zdravila) Pfizer (PFE) po tem obdobju pričakujejo zmanjšanje prihodkov za 32 %. Proizvajalci originalnih zdravil so v zadnjih letih povečali investicije v razvoj za 30 %, kljub temu pa se je število novih zdravil celo zmanjšalo. Gre za zaskrbljujoči trend: v zadnjih desetletjih so se v povprečju za uspešno lansiranje novega zdravila sredstva za investiranje podvojila, in sicer od leta 1950 naprej. Povedano drugače: vsakih deset let se podvojijo stroški za raziskave in razvoj, da je na trg lansirano novo zdravilo. V panogi je zato pričakovati pospešeno optimizacijo na tem področju. Podatek, da prodaja originalnih zdravil v povprečju beleži negativno rast nekje okoli 3 % letno,

torej ni presenečenje. Posledično originatorji mrzlično iščejo rešitve, kako po eni strani povečati učinkovitost v obdobju razvoja zdravila in uspešno lansirati novo zdravilo na trg oz. z eventuelnimi prevzemi povečati prihodke. Originatorji pa se po drugi strani soočajo z drugačnimi izzivi. Konkurenca na tem delu je vsak dan večja. To potrjuje tudi izjava g. Colariča, direktorja novomeške Krke, ki pravi, da se bo moralo podjetje še bolj močno truditi, da bi doseglo dolgoročno rast (okoli 6 % letno rast) družbe. Ta trend pa je že sedaj podpovprečen glede na panogo, v kateri deluje. Poleg tega pa igrajo pomembno vlogo tudi posebnosti regij. Trgi v razvoju sicer rastejo po bistveno večjih stopnjah kot ostali svet in zato ponujajo večji potencialni zaslužek tudi v naprej. A po drugi strani se na teh trgih trenutno gospodarska rast upočasnjuje, kar posledično dela sive lase managerjem, kako reagirati za naprej. V hitreje rastočih gospodarstvih sicer prebivalci večino zdravil financirajo sami, zato je zelo pomembna kupna moč.

Generična zdravila so zdravila, ki vsebujejo isto zdravilno učinkovino kot originalna zdravila. Originatorji namreč v razvoj novega zdravila investirajo na stotine milijonov USD/ EUR, medtem ko generiki te investicije ne potrebujejo v tako velikem obsegu, zato so s tega vidika bistveno bolj konkurenčni. Res pa je, da so tudi cene generičnih zdravil bistveno nižje od originalnih. Po eni strani se originalno zdravilo po plasiranju na trg prodaja po bistveno višjih cenah, kot po tem, ko jim zapade patent, a izdelovalec originalnega zdravila tudi

  MOJ BROKER  11


povezano s posamično naložbo na eni strani, po drugi pa se izpostavijo zanimivi panogi, ki se ji obeta svetla prihodnost. Ta naložba je indeksni sklad iShares NASDAQ Biotechnology Index (ETF), ki ima na borzi Nasdaq trgovalno oznako IBB.

vzeti. Tudi s stališča zaščite patentov ta podjetja še kar nekaj let ne bodo imela velikega izpada prihodkov. Poleg tega pa imajo v zaključnih fazah še nova potencialna zdravila, ki bodo prihodke generirala v prihodnje. Manjša podjetja iz tega segmenta pa so s stališča investiranja zanimiva kot potencialne prevzemne tarče. V zadnjem obdobju je bilo npr. zanimivo opazovati eventualni prevzem Onyx Pharmaceuticals, v katerega je bil sprva vključen Pfizer, kasneje pa so se omenjali tudi konkurenti Biogen in Amgen. Do prevzema sicer še ni prišlo, kljub temu pa je delnica, ko se je začelo pisati o tem, čez noč zrasla za 50 %, to pa je za vlagatelje seveda odlična novica. Z investicijskega vidika obstaja zanimiva možnost, ki jo lahko izkoristijo vlagatelji, in to je, da z enim nakupom investirajo v več družb iz tega segmenta. S tem se izognejo specifičnemu tveganju, ki je

Kljub navedenemu pa obstaja ožji segment znotraj farmacevtske panoge, ki beleži večje rasti prihodkov, ob tem pa dosega tudi večjo maržo. To so proizvajalci biotehnoloških zdravil. Gre za zdravila, ki so pogosto izdelana s pomočjo proteinov (to je iz osnovnih sestavin vseh živih bitij), oz. iz delov genetskega zapisa (DNA). Ta zdravila imajo ciljni učinek in prinašajo pri zdravljenju zelo dobre rezultate. Podjetja iz tega segmenta so v zadnjih letih dosegala odlične poslovne rezultate, napovedi analitikov pa so še naprej optimistične. Glede na izrazito rast podjetij v finančnem smislu je temu posledično sledila tudi njihova rast na borzi. Tako so se največja podjetja (npr. Gilead, Amgen, Biogen, katerih borzna vrednost se približuje meji 100 milijard USD) po borzni vrednosti povsem približala največjim podjetjem v panogi in jih bo skoraj nemogoče pre-

Če povzamemo: v farmacevtski panogi je na strani velikih in priznanih družb zaznati pomanjkanje novih zaščitenih patentov, zato analitiki v prihodnjih nekaj letih napovedujejo rahel zastoj pri rasti. Na drugi strani proizvajalci generikov izkoriščajo to luknjo in povečujejo prodajo s cenejšimi zdravili. Prihaja pa obdobje sodobnih biotehnoloških zdravil. To so zdravila, ki že in bodo v prihodnje še bolj napredna od sedaj poznanih. Posledično bodo njihove rasti bistveno višje od sedanjih velikih podjetij iz te panoge. Prihodnost tako pripada novim tehnologijam.

Graf 1: Gibanje vrednosti ETF sklada IBB v zadnjem letu dni

iShares NASDAQ Biotechnology Index (v USD) 200,00 190,00 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00

17.7.2013

3.7.2013

19.6.2013

5.6.2013

22.5.2013

8.5.2013

24.4.2013

10.4.2013

27.3.2013

13.3.2013

27.2.2013

13.2.2013

30.1.2013

16.1.2013

2.1.2013

19.12.2012

5.12.2012

21.11.2012

7.11.2012

24.10.2012

10.10.2012

26.9.2012

12.9.2012

29.8.2012

15.8.2012

1.8.2012

120,00

Vir: Bloomberg

12  MOJ BROKER

www.gbd.si


Malo po malo, da bo veliko!

  MOJ BROKER  13


Davčna svetovalnica

Podaritev delnic zakoncu ali otroku Jure Rozman

Z

avezanec bi svoje delnice letos prepisal na soprogo, ki bi jih nato takoj prodala z dobičkom. Hkrati pa bi prodala tudi svoje delnice z izgubo in znižala davčno obveznost. Ali je to možno? V 87. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-1) je določeno, da velja kot obdavčljiva odsvojitev kapitala tudi dajanje kapitala v dar. Vendar pa zavezanec lahko pri podaritvi kapitala uveljavlja odlog davčne obveznosti. O tem, ali je to odsvojitev kapitala, pri kateri je mogoče uveljavljati odlog ugotavljanja davčne obveznosti, odloči davčni organ na podlagi priglasitve odsvojitve kapitala pri davčnem organu. Ugotavljanje davčne obveznosti se odloži do naslednje obdavčljive odsvojitve podarjenega kapitala, ki jo opravi zavezančev zakonec ali otrok. Kadar se ugotavljanje davčne osnove odloži, velja kot nabavna vrednost s podaritvijo pridobljenega kapitala po določbi 1. točke petega odstavka 93. člena ZDoh-1 nabavna vrednost kapitala v času, ko je kapital pridobil darovalec.

Postopek v zvezi z odlogom ugotavljanja davčne obveznosti ureja 331. člen Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Tako je v navedem členu zakona določeno: • podaritev kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku, za katero zavezanec želi v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, uveljaviti odlog ugotavljanja davčne obveznosti, mora priglasiti pri davčnem organu, pri katerem bi moral vložiti napoved, • priglasitev opravi davčni zavezanec najpozneje do roka za vložitev napovedi (to je do 28. februarja naslednjega leta) na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen

za finance, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev za odlog; pravilnik o obrazcu priglasitve uveljavljanja odloga ob podaritvi kapitala zakoncu ali otroku je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 130/04, obrazec pa je dostopen tudi na spletnih straneh Davčne uprave Republike Slovenije na naslovu https://e-uprava.gov.si/ storitve/pridobiVlogo.esju?id=939, • o odobritvi odloga odloči davčni organ z odločbo v 15 dneh od vložitve priglasitve, • če odlog ugotavljanja davčne obveznosti ni odobren, mora davčni zavezanec vložiti napoved v 10 dneh od vročitve odločbe.

Imate vprašanje s področja davčne zakonodaje in ne veste, kam bi se obrnili po odgovor? Na spletni strani www.gbd.si obiščite GBD Davčno svetovalnico, kjer objavljamo odgovore na najpogostejša vprašanja naših strank.

14  MOJ BROKER

www.gbd.si


Dobro je vedeti Marko Pavlović

Konec kazenske provizije za sklad NFD 1 v avgustu Po 4. avgustu 2013 se za vzajemni sklad NFD 1 izteče dveletni rok za kazensko provizijo. V zadnjem letu je ta znašala 10 %. Pri izplačilih iz sklada ostaja le še navadna izstopna provizija v višini 3 %. S tem datumom se tudi zaključi postopek preoblikovanja investicijskih družb v vzajemne sklade. Vsi bivši IDi so tako brez kazenskih provizij. Kje so moje delnice IDov?

Kontaktni podatki

Testna postavitev zbiralnih postaj

Ste spremenili svoj kontaktni telefon, elektronsko pošto? Ste se preselili in imate drug naslov? Bi radi pošto prejemali na drug, dopisni naslov? Imate nov osebni dokument? Ste spremenili banko in svoj transakcijski račun? Bi radi uredili pooblastila za trgovalne račune za vaše bližnje? Pišite nam na marko. pavlovic@gbd.si in sporočite nove podatke ter obenem izkoristite brezplačno svetovanje o vašem portfelju.

Na sedežu GBD Gorenjske borznoposredniške družbe v Kranju smo postavili 6 zbiralnih postaj (za papir, obleke, igrače, ...). Z namestitvijo smo podprli družbeno odgovorni projekt 3R (zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj), ki poteka pod idejno zasnovo družbe Bisnode in invalidskega podjetja Jazon. Kot družbeno odgovorno podjetje bomo tudi GBD-jevci sodelovali tako, da bomo po svojih močeh skrbeli, da bodo zbiralniki odigrali svojo vlogo.

Družbe za upravljanje (DZU), ki so prevzele upravljanje posameznik IDov, vodijo vaše naložbe oziroma točke vzajemnih (pod)skladov. DZUji pa ne pošiljajo obvestila stanja vsem imetnikom. Izpis stanja lahko naročite pri posameznih DZUjih. Če niste prepričani, kje imate vaše naložbe investirane, nas lahko pokličete na 04/280 1025 in pomagali vam bomo pri pridobitvi izpisa stanj ter brezplačno svetovali. Enako velja za dediče pokojnih oseb, kjer dediči pogosto ne vedo, da so imele pokojne osebe naložbe v skladih, delnicah ipd (največkrat gre v teh primerih za naložbe z naslova certifikatov). V tem primeru naknadno najdenega zapustnikovega premoženja je potrebno ponovno urediti postopek dedovanja na sodišču in na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju opraviti prenos na dediče.

KOLOFON Moj Broker je bilten družbe GBD BPD d.d., Koroška c. 5, 4000 Kranj, tel. 04 280 1000, e-naslov: info@gbd.si.

Vsem strankam, ki nas ob delavnikih med 8. in 17. uro obiščejo v poslovalnici na Koroški cesti 5 v Kranju, nudimo brezplačno parkiranje. Uslužbenec na odkupnem mestu GBD vam bo potrdil listek, ki ste ga prevzeli pri dvigu zapornice.

Namenjen je informiranju investitorjev. Brezplačno ga lahko prejmete v naših poslovalnicah, dostopen je tudi na spletni strani www.gbd.si. Vsebinska in idejna zasnova ter grafična priprava: GBD BPD d.d. Oblikovna zasnova: Jure Rozman Uredniški odbor: Boštjan Nardin, Martina Odar, Alenka Eržen, Jure Rozman Fotografije: Shutterstockphoto in arhiv družbe GBD BPD d.d. Omejitev odgovornosti: V publikaciji izražena mnenja ne pomenijo ponudbe za nakup ali prodajo določenih vrednostnih papirjev, temveč so podana izključno za boljše razumevanje in delovanje trga kapitala. GBD BPD d.d. ni lastnik vrednostnih papirjev, omenjenih v tem glasilu, povezane osebe pa so lahko. Informacije so bile pridobljene iz virov, za katere avtorji verjamejo, da so verodostojni, vendar ne zagotavljajo njihove natančnosti in popolnosti. GBD BPD d.d. in avtorji ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice odločitev, ki bi bile sprejete na podlagi mnenj in informacij, podanih v tej publikaciji. Tisk: DesignPro ISSN 1855-4342

  MOJ BROKER  15


Znanje in informacije Osebni pristop Zanesljivost in dostopnost Preudarne odločitve Neprecenljive izkušnje

GBD UPRAVLJANJE PREMOŽENJA Novim strankam podarimo strošek upravljavske provizije do 30. 09. 2013!

Moj broker avgust 2013  

Izšla je nova številka finančnega časnika Moj Broker, v katerem si lahko preberite o vplivu varčevanja na pravice iz javnih sredstev, ali po...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you