Page 1

Шт оехепат ит?

Хепат итпрост оз начивоспаление наџиг ерот ,к оеможедабиде предиз вик аноодалк ох ол,х емик алии, дрог ииливиру сниинфек ции. Инфек циит енах епат ит предиз вик аниодраз личнивиру си можедапроз иведатсличнисимпт оми, инивниотт рет манипревенциј аможе дасераз лик уваатз ат оашт о виру сит есесосемараз лични орг аниз ми–прашај т ег овашиот док т орз аповеќ еинформации.

hepatit  

hepatit, c, a b

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you