Page 7

=

hih Zggb ]b Zmm^lZ b \bmmZ]bgb oZee^]hef^lb ihmkZggh ÛgZef^gm^ bgbsbZk^ Z \hlmknbk^ g^e gnhoh\bfbm^kh\hfngZe^'EZffb& gblmkZsbhg^\hfngZe^%`nb]ZmZ]Ze lbg]Z\h=hf^gb\Z=b;Zn]h%`kZ& sb^ZeeZiihkmhikh_^llbhgZe^`kZ& mnbmh ]^e lnh ^li^kmh% eZk\abm^mmh @Z^mZgh En\ZgbZ% aZ ]Zmh be obZ eb[^kZ ZeeZfiebZf^gmh ]^e \Zf& ihlZgmh kbfh]neZg]h be ikh`^mmh hkb`bgZkbh\a^ik^o^]^oZ\hkihl^ hi^k^ ]b \hglheb]Zf^gmh ^% i^k& mZgmh% ^ghkfb bgo^lmbf^gmb be \nb \hlmhlZk^[[^]honmh`kZoZk^lnb kb\ab^]^gmb' E^l^\nmboh aZ jnbg]b ]^\blh ]b Z[[Zg]hgZk^ ]^e mnm& mh eZ o^\\abZ b]^Z ikh`^mmnZe^ ^ ikhihkk^ngZgnhoZlhensbhg^ib½ lg^eeZ^lhikZmmnmmhib½^\hghfb\Z \hgl^gm^g]h \hl³ ]b o^gbk^ bg\hg& mkhZee^kb\ab^lm^^Zee^Zli^mmZmbo^ ]^b \bmmZ]bgb% ^ _Zohkbk^ eh\\niZ& sbhg^ f^]bZgm^ eZoobh ]^eeZ k^Z&

ebssZsbhg^]^ee^bg_kZlmknmmnk^\bfb& m^kbZeb^]^ee^l^ihemnk^`^gmbebsb^' Bikbg\bibblibkZmhkb]^egnhohikh& `^mmh ]^eeZfiebZf^gmh ]^e \Zf& ihlZgmh lhgh bg]bob]nZ[beb g^eeZ _ngsbhgZebm¨ ]^ee^ lmknmmnk^% g^eeZ ehkhZ\\^llb[bebm¨^g^e\hg\^mmh]b _Zfb`ebZ' EZ ikh`^mmZsbhg^ ]^ee^ lmknmmnk^ obZkb^ ik^o^]^ ng obZe^ ikbg\biZe^% ]Z fhgm^ Z oZee^% bg f^ss^kbZ ]^eebgm^kZ Zk^Z ]b Zf& iebZf^gmh\hgZoZee^nghliZsbh kbl^koZmhZeeZk^ZebssZsbhg^]bng fhgnf^gmh'LZk¨^k^mmhng\biih \hg bg\blb b ghfb ]^ee^ i^klhg^ \a^ aZggh i^klh eZ obmZ ]nkZgm^ b ]n^ \hgÛebmmb fhg]bZeb' EZ ikh& `^mmZsbhg^ \hfik^g]^ _kZ b oZkb bgm^ko^gmbeZk^ZebssZsbhg^]bobZeb bgm^kgb\hgiZobf^gmZsbhg^Znmh& [eh\\Zgm^ bg \Ze\^lmknssh ob[kh& \hfik^llh%]b\Z]bmhb^\hg[hmh& e^bg`ablZi^kbe\hgoh`ebZf^gmh ]^eeZ\jnZ \hg l\Zkb\h g^eeZ]bZ& \^gm^ [nkkhg^% ]b mk^ \hgm^gbmhkb

]Z.fbeZebmkb\bZl\ngh\hgZnmh& \eZo^]b_hgmZg^ee^bg`ablZ%]^eeZ ibZgmnfZsbhg^ ]b \bik^llb Z]nemb% \^lmbgb ihkmZ kbÛnmb% l^kobsb b`b^gb& \bi^kbein[[eb\h^iZk\a^``b'E^ lmkZ]^ lZkZggh bg]bob]nZm^ \hg ghfb]blZgmb'EZ\\^llhZeeZshgZ ]b ZfiebZf^gmh ¯ Zllb\nkZmZ% he& mk^]ZeeZiZkm^bgm^kgZ%f^]bZgm^ eZ k^ZebssZsbhg^ ]b ngZ lmkZ]Z \hgk^eZmboh\Zg\^eehikZmb\Zmhlne fnkh]b\bgmZg^eeZiZkm^Zfhgm^ ]^e \bfbm^kh i^k \hgl^gmbk^ eZ k^& eZmboZ_knbsbhg^Zee^i^klhg^ihk& mZmhkb]baZg]b\Zi' Be \hg\^mmh ]b _Zfb`ebZ ik^oblmh ]Ze k^`heZf^gmh ]b ihebsbZ fhk& mnZkbZ lb ¯ kbe^oZmh ]b iZkmb\heZ& k^ Zmm^gsbhg^  i^k \hgl^gmbk^ eZ ikh`^mmZsbhg^ ]^ee^ mbiheh`b^% \a^ \hlmbmnbl\hgh ng gnhoh Zl& l^mmh g^ee^ Zk^^ \bfbm^kbZeb i^k ngZ _Z\be^ _knb[bebm¨ ]^b eh\neb ihlmb Zeebgm^kgh ]^ee^ l^ihemnk^ \hlmbmnbm^]Z^]b\heZ_ng^kZkbZ]b

5

=b\^f[k^+)*)_OZee^]hefh\hfngb\Z_

Valledolmo 2010  
Valledolmo 2010