Page 3

'  

FNGB<BIBH<>GMK:EBGH GB<BIBH<>GMK:EBGH +*.--,)) )2+*.--,)) )2+*.--,-) _Zq)2+*.--,-) KOBSBH:??:KB@ ? >G>K:EB L>KOBSBH:??:KB@>G>K:EB +*.--,*0 )2+*.--,*0 KOBSB LH<B:EBL<HE:LMB<B L>KOBSBLH<B:EBL<HE:LMB<B +*.--,+/ )2+*.--,+/ KOBSBH:MMB : OBM˜IKH=NMMBO> L>KOBSBH:MMBOBM˜IKH=NMMBO> +*.--,0) )2+*.--,0) KOBSBH;>GB<NEMNK:EB L>KOBSBH;>GB<NEMNK:EB +*.--,/- )2+*.--,/- OBSBH=>FH@K:?B<H L>KOBSBH=>FH@K:?B<H +*.--,/* )2+*.--,/* OBSBH?BG:GSB:KBH L>KOBSBH?BG:GSB:KBH +*.--,+, )2+*.--,+, L>KOBSBHKBLHKL>NF:G> )2+*.--,+-

>E>G<H=>@EBBG=BKBSSB=BI'>'<' !IHLM:>E>MMKHGB<:<>KMB?B<:M:" =>E<HFNG> =BO:EE>=HEFH =>E<HFNG>=BO:EE>=HEFH ZgZ`kZ_^9i^\'\hfng^'oZee^]hefh'iZ'bm k^lihglZ[be^'nm\9i^\'\hfng^'oZee^]hefh'iZ'bm k^lihglZ[be^'l^`k^m^kbZ9i^\'\hfng^'oZee^]hefh'iZ'bm ikhmh\heeh9i^\'\hfng^'oZee^]hefh'iZ'bm ob`bebnk[Zgb9i^\'\hfng^'oZee^]hefh'iZ'bm k^lihglZ[be^'kZ`bhg^kbZ9i^\'\hfng^'oZee^]hefh'iZ'bm lbg]Z\h9i^\'\hfng^'oZee^]hefh'iZ'bm :EMKBGNF>KB

L>KOBSBHMKB;NMB )2+*.--,-0 )2+*.--,-1 L>KOBSBHE:OHKBIN;;EB<B& IKHM>SBHG><BOBE> )2+*.--,,, L>KOBSBHIHEBSB:FNGB<BI:E> )2+*.--,+2 L>KOBSBHM><GB<H&NK;:GBLMB<HIKBO:<R ><HHK='BG?HKF:MB<H )2+*.--,,. L>KOBSBHB@B>G>%:F;B>GM> >F:GNM>GSBHG> )2+*&.--,-* GNF>KBIKHOOBLHKB L^kobsbhm^\gb\hnk[Zgblmb\h ^\hhk]bgZf^gmhbg_hkfZmb\h&,+2*))11,L^`k^m^kbZ&,+2*))11,0 KZ`bhg^kbZ&,+2*))11,. Ob`bebnk[Zgb&,+2*))11,/ L^kobsb^lm^kgb^fZgnm^gsbhg^&,+2*))11,2 Ikhmh\heeh&,,1,2-1.1+ EZohkbin[[eb\b^ikhm^sbhg^\bobe^&,,200))+2/

OB@BEBNK;:GB ObZL\bZkkbgh%-0 !ZmmnZef^gm^bg\hgmkZ]Z<abnlZ]^eeZFZ]hggZ" )2+*.--,+0 _Zq)2+*.--,+1  <:K:;BGB>KB <hgmkZ]Z<^elb )2+*.--*).  ?:KF:<B: ObZ@^g^kZe^<Z]hkgZ%*). )2+*.-+)-.  :SB>G=:L:GBM:KB:EH<:E>G'/& @N:K=B:F>=B<: ObZLmZ`ghg^ )2+*.-+.1*  N??B<BHIHLM:E> ObZ<abnlZFZ]hggZ%* )2+*.-+)0/)2+*.-+*+*  BLMBMNMB=BBLMKNSBHG> Eb\^h<eZllb\h)2+*.--*.0 L\nheZl^\hg]ZkbZ]bB`kZ]h)2+*.-+*11 L\nheZikbfZkbZ)2+*.-+)/. L\nheZ]^eebg_ZgsbZ)2+*.-+/+-

35

=b\^f[k^+)*)_OZee^]hefh\hfngb\Z_

Valledolmo 2010  
Valledolmo 2010