Page 1

Gemeente Vosselaar - Gemeenteraad Agenda Gemeenteraad – 3 juni 2010 De gemeenteraad wordt verzocht, voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 3 juni 2010 te 20.00 uur. Agenda Openbare zitting 01. Gemeenterekening 2009 02. Gemeentebudget 2010 - wijziging nr. 1 gewone dienst en nr. 11 buitengewone dienst. 03. Gemeentepersoneel - rechtspositieregeling statutair en (gesubsidieerd) contractueel personeel - aanpassing fietsvergoeding Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg - algemene vergadering 04. 11 juni 2010 - aanwijzing en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente 05. Intercommunale vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen (IVCA) algemene vergadering van 24 juni 2010 - aanstelling van de afgevaardigde van de gemeente en vaststelling van het mandaat PIDPA - statutaire jaarvergadering 21 juni 2010 - benoeming en vaststelling van het 06. mandaat van afgevaardigde van de gemeente In opdracht: De gemeentesecretaris

De burgemeester

RenĂŠ Versmissen

Josee Heykants-Jansens

Artikel 90 van de gemeentewet De gemeenteraad kan geen besluit nemen, indien niet de meerderheid van de zittinghebbende leden aanwezig is. De raad kan echter, indien hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden is opgekomen, na een derde en laatste oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die voor de derde maal op de agenda voorkomen. De tweede en de derde oproeping moeten geschieden overeenkomstig de voorschriften van artikel 87, en er moet vermeld worden of de oproeping voor de tweede of voor de derde maal geschiedt; bovendien moeten de bepalingen van de twee vorige leden in de derde oproeping woordelijk worden overgenomen.


Gemeente Vosselaar – Gemeenteraad Zitting van donderdag 3 juni 2010 te 20.00 uur. 01. -

Gemeenterekening 2009 Gelet op de begrotingsrekening, de jaarrekening (balans) en het financieel verslag, opgemaakt door de financieel beheerder; Gelet op de desbetreffende wetgeving volgens de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet;

Besluit: Artikel 1. BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2009 Gewone dienst Netto vastgestelde rechten 14.718.291,15 Vastgelegde uitgaven 11.275.609,97 3.442.681,18 Begrotingsresultaat gewone dienst Over te dragen vastgelegde uitgaven 198.843,54 3.641.524,72 Boekhoudkundig resultaat gewone dienst Buitengewone dienst Netto-vastgestelde rechten 9.470.454,38 Vastgelegde uitgaven 9.077.782,61 392.671,77 Begrotingsresultaat buitengewone dienst Over te dragen vastgelegde uitgaven 1.000.445,54 1.393.117,31 Boekhoudkundig resultaat Artikel 2. De balans per 31 december 2009 wordt goedgekeurd als volgt: BALANS PER 31 DECEMBER 2009 Vaste activa Vlottende activa Totaal van de activa Eigen vermogen Voorzieningen Schulden Totaal van de passiva

38.982.783,24 6.687.569,02 45.670.352,26 36.086.876,55 0 9.583.475,71 45.670.352,26

Artikel 3. De resultatenrekening over het dienstjaar 2009 wordt goedgekeurd als volgt: RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2009 Exploitatieresultaat -64.357,00 Uitzonderlijk resultaat 4.254.096,77 4.189.739,77 Resultaat van het dienstjaar


02. -

Gemeentebudget 2010 - wijziging nr. 1 gewone dienst en nr. 11 buitengewone dienst. Gelet op de wijziging nr. 1 van de gewone dienst en nr. 11 van de buitengewone dienst van het gemeentebudget 2010; Gelet op het meerjarig financieel beleidsplan; Gelet op het gemeentedecreet;

Besluit: Goedgekeurd wordt de wijziging nr. 1 van de gewone dienst en nr. 11 van de buitengewone dienst van het gemeentebudget 2010. 03.

-

-

Gemeentepersoneel - rechtspositieregeling statutair en (gesubsidieerd) contractueel personeel - aanpassing fietsvergoeding Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de raadsbeslissing van 05 februari 2009, houdende goedkeuring van de rechtspositieregeling voor het statutair en het (gesubsidieerd) contractueel personeel met ingang van 01 januari 2009, inzonderheid artikel 237 betreffende de fietsvergoeding; Gelet op Omzendbrief BB 2010/01 van 29 januari 2010 van het Vlaams ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling lokale en provinciale besturen – Financiën en Personeel, Boudewijnlaan 30 bus 70 te 1000 Brussel, betreffende de verhoging van het bedrag van de fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer; Gelet op Mededeling 2010/4 van 22 maart 2010 van RSZPPO, Jozef II-straat 47 te 1000 Brussel, betreffende de Dienst Sociale Zekerheid – fietsvergoeding, vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen; Overwegende dat het is aangewezen voor de afstandsberekening woon-werk de fietsberekening in plaats van de voetgangersberekening te gebruiken; Overwegende dat het is aangewezen om in de rechtspositieregeling het artikel met betrekking tot de voormelde aangelegenheid aan te passen; Gelet op het protocol van het onderhandelingscomité van 28 april 2010;

Besluit: Artikel 1. In de rechtspositieregeling voor het statutair en het (gesubsidieerd) contractueel personeel, goedgekeurd bij raadsbeslissing van 05 februari 2009, worden met ingang van 01 april 2010 de volgende aanpassingen goedgekeurd: - in artikel 237 §7 wordt 0,15 euro vervangen door 0,20 euro - in artikel 237 §9 wordt de term “voetgangersberekening” vervangen door “fietsberekening”. Artikel 2. Binnen een termijn van twintig dagen, ingaande de dag volgend op het treffen, wordt een voor éénsluidend verklaard afschrift van onderhavige beslissing gestuurd aan: - de provinciegouverneur voor de uitoefening van het algemeen administratief toezicht - de Vlaamse Regering ter kennisgeving. 04.

-

Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg - algemene vergadering 11 juni 2010 - aanwijzing en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente Gelet op de artikelen 19 tot en met 41 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in verband met de werking van de gemeenteraad; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 42 en 43 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL; Gelet op de statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL;


-

-

-

-

-

Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL die plaatsvindt op vrijdag 11 juni 2010 om 10.30 uur op de maatschappelijke zetel van CIPAL te 2440 Geel, Cipalstraat 1; Gelet op de oproepingsbrief van 26 april 2010 met de agenda van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 11 juni 2010 die volgende agendapunten bevat: 1. Aanvaarding van nieuwe deelnemer(s). 2. Verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris over het boekjaar 2009. Het jaarverslag 2009 evenals het syntheserapport werden als bijlage toegevoegd. 3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2009, afgesloten per 31 december 2009 . De balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat en de toelichting zijn opgenomen in het jaarverslag 2008. 4. Kwijting te geven afzonderlijk aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2009. 5. Benoeming commissaris 6. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité. 7. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. Gelet op de toelichtende nota van de dienstverlenende vereniging CIPAL bij de agendapunten van de algemene vergadering van 11 juni 2010, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 26 april 2010; Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging CIPAL; Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te weigeren; Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger en één of meer plaatsvervanger(s) mag aanduiden;

Besluit: Artikel 1. Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 11 juni 2010, zoals overgemaakt per oproepingsbrief van 26 april 2010, goedgekeurd. Artikel 2. Als vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 11 juni 2010 wordt aangewezen: - NN ..................................... [naam, functie burgemeester/schepen/gemeenteraadslid), adres en telefoonnummer invullen] met als plaatsvervanger(s) - NN........................................ [naam, functie (burgemeester/schepen/gemeenteraadslid), adres en telefoonnummer invullen] Artikel 3. Bovengenoemde vertegenwoordiger [of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger(s)] wordt (worden) gemandateerd om op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 11 juni 2010 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 11 juni 2010 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan de dienstverlenende vereniging CIPAL, Cipalstraat 1 te 2440 Geel.


05.

-

-

-

-

Intercommunale vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen (IVCA) - algemene vergadering van 24 juni 2010 - aanstelling van de afgevaardigde van de gemeente en vaststelling van het mandaat Gelet op het besluit van de gemeenteraad tot deelname aan Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de brief van 30 april 2010 vanwege C.V.B.A. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Antwerpen houdende oproeping voor deelname aan de algemene vergadering die zal plaatshebben op donderdag 24 juni 2010 met volgende agendapunten: 1. Vervanging leden raad van bestuur 2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 28 januari 2010 3. Jaarverslag 2009 4. Balans en resultatenrekening 2009 5. Verslag van de commissaris 6. Verdeling batig saldo van de resultatenrekening (artikel 42 van de statuten) 7. Kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris Gelet op de toelichtende nota van de intercommunale I.V.C.A. betreffende de punten vermeld op de agenda van de algemene vergadering van 24 juni 2010; Overwegende dat artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke vergadering; Overwegende dat ten gevolge hiervan de gemeenteraad iemand vanuit haar midden moet aanduiden om haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van 24 juni 2010 waarbij de aangeduide vertegenwoordiger, overeenkomstig de statuten, over 12 stemmen zal beschikken; Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Besluit: Artikel 1. Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten vermeld op de agenda van de algemene vergadering van 24 juni 2010. Artikel 2. De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van I.V.C.A. van 24 juni 2010 wordt gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissingen te stemmen. Artikel 3. Wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering van 24 juni 2010 van Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Antwerpen. - als effectief: - als plaatsvervanger: Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing overmaken aan de intercommunale I.V.C.A., J.Moretuslei 2 te 2610 Wilrijk. 06.

-

PIDPA - statutaire jaarvergadering 21 juni 2010 - benoeming en vaststelling van het mandaat van afgevaardigde van de gemeente Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;


-

-

Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen; Gelet op artikel 22 van de statuten van Pidpa; Gelet op de Statutaire Jaarvergadering van Pidpa die zal plaats hebben op maandag 21 juni 2010 op het hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen; Gelet op de oproepingsbrief van 26 april 2010 waarmee Pidpa de agenda van de Statutaire Jaarvergadering heeft meegedeeld en gelet op de stukken die werden overgemaakt inzake het verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2009, inzake de jaarrekening over het boekjaar 2009, inzake het verslag van de commissaris, en inzake de benoeming van de commissaris; Gelet op het feit dat alleszins voor drie deelnemers een benoeming van een voorgedragen bestuurder dient te gebeuren; Gelet op de artikelen 19 tot en met 26 van het gemeentedecreet in verband met de vergaderingen en de beraadslagingen van de gemeenteraad; Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;

Besluit: Artikel 1. Het verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2009, de jaarrekening over het boekjaar 2009 en het verslag van de commissaris, worden goedgekeurd. Artikel 2. Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2009, wordt goedgekeurd.

Artikel 3. Het verslag van de Raad van Bestuur betreffende de benoeming van de commissaris wordt goedgekeurd. Artikel 4. Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de Statutaire Jaarvergadering van PIDPA op 21 juni 2010 wordt aangewezen : - effectief: NN - plaatsvervanger: NN Artikel 5. Aan bovengenoemde vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de Statutaire Jaarvergadering van 21 juni 2010, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de voorgestelde benoemingen goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze Statutaire Jaarvergadering. Artikel 6. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

100603 Agenda Gemeenteraad Vosselaar  
100603 Agenda Gemeenteraad Vosselaar  

De agenda van de junizitting 2010 van de gemeenteraad van vosselaar

Advertisement