Page 8

Pro​log. So​bo​ta, 20 kwiet​nia 1991 roku Za podium dużej sali Medborgarhuset w centrum Sztokholmu wiszą dwie flagi. Jedna z na​zi​stow​ską swa​sty​ką, dru​ga ze szwedz​kim krzy​żem: żół​tym na ciem​no​nie​bie​skim tle. Na mównicy stoi ubrany na czarno wysoki mężczyzna. Pozdrawia zebranych. Siedząca przed nim publiczność to zbieranina różnych ludzi. Młodzi mężczyźni z ogolonymi głowami, a wśród nich dystyngowani starsi panowie. Pierwszym mówcą wieczora jest właśnie jeden z nich. Göran Assar Oredsson, mężczyzna w średnim wieku, od ponad trzydziestu lat przewodniczący Partii Rzeszy Nordyckiej1, bezpośredniej spadkobierczyni szwedzkich partii nazistowskich z okresu II woj​ny świa​to​w ej. Göran Assar Oredsson mówi o Hitlerze. Opowiada o życiu „wielkiego wodza”. Porusza kwestię „winy”. Jego słowa wywołują ogólne podniecenie, radosne okrzyki odbijają się echem od ścian dużej sali Medborgarhuset. Mężczyźni wyciągają ręce w hitlerowskim pozdrowieniu: „SIEG HEIL! SIEG HEIL!”. Spotkanie odbywa się w sto drugą rocznicę urodzin Adolfa Hitlera. Niewykluczone, że jest to największy zlot nazistów od czasu II wojny światowej. Na sali zebrali się – dzisiaj już posiwiali – przywódcy szwedzkich partii narodowosocjalistycznych z okresu międzywojennego, mężczyźni i kobiety w średnim wieku, członkowie i członkinie Partii Rzeszy Nordyckiej, a także młode pokolenie szwedzkich nazistów, zebranych wokół gazety „Storm” i Stowarzyszenia „Przyszłość Szwe​cji”. Zgromadzili się tu nie tylko po to, by uczcić pamięć wodza III Rzeszy, ale także aby wymienić się do​świad​cze​nia​mi i ze​w rzeć sze​re​gi przed cze​ka​ją​cy​mi ich za​da​nia​mi. Mężczyźni z wygolonymi głowami, w czarnych mundurach z symbolami nazistowskimi nie tyle wiedzą, ile przeczuwają, że w Szwecji powstaje coś nowego. Obecne spotkanie to początek. Następne miesiące okażą się jednymi z bardziej obfitujących w wydarzenia w historii skrajnej szwedzkiej prawicy. Większość uczestników spotkania stanie się w najbliższym czasie znana szerszym kręgom społeczeństwa jako członkowie ultraprawicowej organizacji terrorystycznej Opór Białych Aryjczyków 2. Za kilka miesięcy organizacja ta wezwie swoich sympatyków do zbroj​nej wal​ki prze​ciw​ko pań​stwu szwedz​kie​mu. Dzisiaj jeszcze zadowalają się hitlerowskim pozdrowieniem. Zanim zebrani na sali ludzie się ro​zej​dą, in​to​nu​ją wspól​ną pieśń: Na​ostrz​cie dłu​g ie noże na ka​mien​nych pły​tach chod​ni​k a Za​nurz​cie je w cie​le Żyda Niech po​le​je się krew Mamy gdzieś wol​ność ży​d ow​skiej re​p u​bli​k i Gdy w koń​cu go​d zi​na ze​msty na​d ej​d zie Bę​d zie​my go​to​wi mor​d o​wać So​cjal​d e​mo​k ra​ci za​wi​sną na la​tar​niach Niech zdy​cha​ją, psy, i gni​ją Aż spad​ną Niech po​le​je się krew… Niech czar​ne świ​nie za​wi​sną w sy​na​g o​d ze Wrzuć​cie gra​nat do par​la​men​tu Niech po​le​je się krew…

Mężczyzna z laserem historia szwedzkiej nienawiści  

Pod koniec roku 1991 na ulicach Sztokholmu pojawił się zabójca — mężczyzna uzbrojony w karabin z laserowym celownikiem. Aż jedenaście razy p...

Advertisement