Page 4

Wszel​k ie po​wie​la​nie lub wy​k o​rzy​sta​nie ni​niej​sze​g o pli​k u elek​tro​nicz​ne​g o inne niż jed​no​ra​zo​we po​bra​nie w za​k re​sie wła​sne​g o użyt​k u sta​no​wi na​ru​sze​nie praw au​tor​skich i pod​le​g a od​p o​wie​d zial​no​ści cy​wil​nej oraz kar​nej.

Ty​tuł ory​g i​na​łu szwedz​k ie​g o LA​SER​MAN​NEN: EN BE​RÄT​TEL​SE OM SVE​RI​GE Pro​jekt okład​k i AGNIESZ​KA PA​SIER​SKA / PRA​COW​NIA PA​PIE​RÓW​KA Fo​to​g ra​fia na okład​ce © by CHRIS CUR​TIS / SHUT​TER​STOCK Co​p y​ri​g ht © by GEL​LERT TA​MAS, 2002 First pu​bli​shed by Ord​front, Swe​d en, 2002. Pu​bli​shed by ar​ran​g e​ment with Nor​d in Agen​cy, Swe​d en. Co​p y​ri​g ht © for the Po​lish edi​tion by WY​DAW​NIC​TWO CZAR​NE, 2013 Co​p y​ri​g ht © for the Po​lish trans​la​tion by ELŻ​BIE​TA FRĄT​CZAK-NO​WOT​NY, 2013 Re​d ak​cja AGNIESZ​KA GO​ŁAW​SKA Ko​rek​ty MAG​DA​LE​NA MRO​ŻEK / D2D.PL, ALI​CJA LI​STWAN / D2D.PL Pro​jekt ty​p o​g ra​ficz​ny i re​d ak​cja tech​nicz​na RO​BERT OLEŚ / D2D.PL Skład wer​sji elek​tro​nicz​nej MI​CHAŁ NA​KO​NECZ​NY / VIR​TU​ALO SP. Z O.O. Dzię​k u​je​my SWE​DISH ARTS CO​UN​CIL za do​fi​nan​so​wa​nie prze​k ła​d u książ​k i. ISBN

978-83-7536-639-6

Mężczyzna z laserem historia szwedzkiej nienawiści  

Pod koniec roku 1991 na ulicach Sztokholmu pojawił się zabójca — mężczyzna uzbrojony w karabin z laserowym celownikiem. Aż jedenaście razy p...

Advertisement