Page 12

chwilę bez celu, aż w końcu zatrzymał się na plecach Brucka, kilka centymetrów od odcinka lę​dź​w io​w e​go. – Masz jakieś światło na kurtce – powiedział zdziwiony David do kolegi, zerkając jednocześnie za siebie, żeby sprawdzić, skąd wypływa wiązka. W tym momencie usłyszał głuchy dźwięk, jakby kliknięcie. Poczuł ukłucie w prawym biodrze. Początkowo ból nawet nie był wielki; pomyślał, że pewnie naciągnął sobie mięsień. Zaskoczony zatrzymał się na środku ścież​ki. – To był strzał! To był strzał! – krzyk​nął Bruck prze​ra​żo​nym gło​sem. Ru​szył bie​giem w stro​nę sta​cji me​tra, a Ale​xan​der za nim. David spojrzał na przyjaciół. Nadal nie miał pojęcia, co się stało. Dopiero wtedy poczuł, że coś jest nie tak. Przeszył go ból. Cierpiał przy każdym kroku. Po udzie spływała ciepła krew. Czuł na​ra​sta​ją​cą pa​ni​kę. Od​w ró​cił się i za​czął biec za przy​ja​ciół​mi. Dogonił ich przy zejściu do metra. Oddychał ciężko po intensywnym biegu. Spodnie miał całe we krwi. W gło​w ie ko​ła​ta​ły my​śli: Kto do nie​go strze​lał? I dla​cze​go? Bruck i Ale​xan​der przy​glą​da​li mu się z prze​ra​że​niem w oczach. – Mu​si​my spro​w a​dzić po​moc – stwier​dził Bruck. Ale wokół było pusto. Rozglądali się bezradnie dookoła i nagle w ciemnościach zobaczyli światła samochodu, który powoli zbliżał się do Smedsbacksgatan. Bruck wybiegł na jezdnię, ale kiedy kierowca zobaczył czarnoskórego mężczyznę, po prostu przyspieszył. Wyminął Brucka, któ​ry stał i roz​pacz​li​w ie ma​chał rę​ka​mi, i szyb​ko znik​nął za naj​bliż​szym ro​giem. Bruck stał zdzi​w io​ny na dro​dze. – Nie stój tak i się nie gap! – zawołał Alexander, wskazując ręką w stronę stojących jakieś pięćdziesiąt metrów dalej budynków. – W jednym z mieszkań pali się światło. Pomogą nam. – Ru​szył bie​giem w stro​nę naj​bliż​sze​go blo​ku. Bruck po​biegł za nim. Pierwszy dobiegł Alexander. Zapukał, drzwi się uchyliły, starsza pani ostrożnie wyjrzała na klat​kę. – Mój przyjaciel został postrzelony. Krwawi. Muszę zadzwonić po karetkę! – wołał Alexander zde​ner​w o​w a​ny. Kobieta przypatrywała mu się podejrzliwie. Spojrzała na Brucka, który też już dotarł do drzwi. Wahała się, na jej twarzy widać było strach. Była północ, a przed nią stało dwóch obcych męż​czyzn. Gdzieś w od​da​li ma​ja​czył trze​ci. – Idźcie stąd, bo zadzwonię na policję! – powiedziała podniesionym głosem i zatrzasnęła drzwi. Ale​xan​der sły​szał, jak dwu​krot​nie prze​krę​ci​ła klucz w zam​ku. Przy​ja​cie​le wró​ci​li do Da​vi​da. Był bla​dy, stra​cił dużo krwi. Ulicą nadjeżdżał kolejny samochód. „Musi się zatrzymać” – pomyślał Bruck. Ponownie wy​szedł na jezd​nię i roz​ło​żył ręce. Kil​ka se​kund póź​niej za​trzy​ma​ło się przed nim bia​łe vo​lvo. – Mój przyjaciel został postrzelony. Krwawi. Musi natychmiast jechać do szpitala – po​w ie​dział sta​now​czym to​nem. Kierowca otworzył okno i spojrzał na Davida, który kulejąc, powoli zbliżał się do samochodu. Rana zamieniła jego jeansy w lepką, krwawą materię. Miał zakrwawione ręce i twarz, krew na ko​szu​li i na cien​kiej let​niej kurt​ce. – Mu​szę je​chać do szpi​ta​la – po​w ie​dział bła​gal​nym gło​sem. – No, nie wiem… – od​po​w ie​dział kie​row​ca z wa​ha​niem.

Mężczyzna z laserem historia szwedzkiej nienawiści  
Mężczyzna z laserem historia szwedzkiej nienawiści  

Pod koniec roku 1991 na ulicach Sztokholmu pojawił się zabójca — mężczyzna uzbrojony w karabin z laserowym celownikiem. Aż jedenaście razy p...

Advertisement