Page 10

Wstęp. Śro​da, 10 lip​ca 1991 roku BOM​BY ZA​PA​LA​J Ą​CE PRZE​CIW​KO UCHODŹ​COM Nieznani sprawcy wrzucili w nocy z poniedziałku na wtorek bomby zapalające do obozu dla uchodźców w Heby, w Väst​man​land. Napastnicy obrzucili koktajlami Mołotowa ściany budynku gospodarczego. Pielęgniarki z pobliskiego domu opieki zo​ba​czy​ły pło​mie​nie i we​zwa​ły straż po​żar​ną. Po wszczęciu alarmu pielęgniarki pobiegły do obozu, gdzie udało im się ugasić ogień piaskiem. W akcji ratunkowej po​ma​g a​li uchodź​cy. „Mamy nocnego dozorcę, ale nie czuwa przez całą noc” – mówi jedna z zatrudnionych w obozie osób, Ingemor Jern​berg, w wy​wia​d zie dla na​szej ga​ze​ty „Up​p sa​la Nya Tid​ning”. Na miej​sce zda​rze​nia przy​by​ły po​li​cja, jed​nost​k i stra​ży po​żar​nej i ka​ret​k a. „Wie​lu uchodź​ców wy​bie​g ło na ze​wnątrz, pa​no​wa​ło duże za​mie​sza​nie” – mówi Bör​je Jans​son z ko​men​d y w Sala. Uchodź​cy opo​wia​d a​li, że wi​d zie​li, jak na​p ast​ni​cy rzu​ca​li ka​mie​nia​mi w stro​nę obo​zu. Agen​cja in​for​ma​cyj​na Tid​nin​g ar​nas Te​le​g ram​by​rå (TT)

Mężczyzna z laserem historia szwedzkiej nienawiści  
Mężczyzna z laserem historia szwedzkiej nienawiści  

Pod koniec roku 1991 na ulicach Sztokholmu pojawił się zabójca — mężczyzna uzbrojony w karabin z laserowym celownikiem. Aż jedenaście razy p...

Advertisement