Page 8

Herhangi bir yetimin tekeffülü ile kastedilen, bu konuda sorumluluk yüklenen kiflinin tekeffül etti¤i yetime her ay düzenli flekilde belli bir miktarda ödeme yapmas›d›r. Tekeffül süresinin alt› ay›n alt›na düflmemesi gerekir. Yetime ödenecek miktar› sorumluluk üstlenen kifli kendisi belirleyecektir. Ancak bu da bir yetimin, yeme, içme, sa¤l›k, bar›nma ve benzeri alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için gerekli olan asgari miktar›n alt›na düflmemelidir. Düzenli tekeffüllerin yan› s›ra yetimlerin zorunlu ihtiyaçlar›n›n giderilmesi, kendilerine zaman zaman yard›m paketleri da¤›t›lmas› ve ailelerinin geçimlerine katk›da bulunulmas› için yetim sand›¤› oluflturulmufltur. Bu sand›¤a isteyen herkes imkân› ölçüsünde ba¤›flta bulunarak yetimlerin ihtiyaçlar›n›n giderilmesi amac›yla yap›lacak genel çal›flmalara katk›da bulunabilir. Ayr›ca bayramlarda, okul dönemlerinde ve özel günlerde yetimlere yard›m ve hediye paketleri da¤›t›lmas› amac›yla kampanyalar düzenlemektedir. Bu kampanyalara kat›larak da yetimleri sevindirebilir, onlar›n ailelerinin gönüllerine ferahl›k kazand›rabilirsiniz.

6

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı