Page 5

Rabbin için namaz k›l ve kurban kes “fiüphesiz biz sana Kevser’i verdik. O halde Rabbin için namaz k›l ve kurban kes.” (Kevser suresi, 1-2)

Kurban Kampanyas›

Kurban kesme Allah’a yak›nl›¤›n ve Allah için gösterilecek fedakârl›¤›n bir ifadesidir. Bu mana Hz. ‹brahim (a.s.) ve onun o¤lu ‹smail (a.s.)’de zirveye t›rmanm›flt›r. Bu fedakârl›k ve yak›nl›k manas› ‹slam’da dayan›flma ve yard›mlaflma manas›yla bütünlefltirilerek kutsal bir ibadet haline getirilmifltir. Ancak bu kutsal ibadetin anlam›na uygun bir flekilde yerine getirilmifl olmas› için ondan ihtiyaç sahiplerinin mutlaka faydaland›r›lmas› gerekir. Avrupa’da maddi durumlar› iyi olanlar kurbanlar›n› yoksul Müslümanlar›n yo¤un oldu¤u bölgelerde kestirerek söz konusu manaya en uygun olan› yapmaya çal›flmaktad›rlar. Filistin ise ihtiyaç sahiplerinin en yo¤un oldu¤u bölgelerden biridir. Bu sebeple Kudüs Vakf› her y›l kurban kampanyalar› düzenlemekte, Filistin için kurban bedelleri belirlemekte ve isteyenler ad›na, vekâletlerini alarak kutsal Filistin topraklar›nda, etlerinin tamam› ihtiyaç sahiplerine da¤›t›lmak üzere kurbanlar kestirmektedir.

3

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı