Page 44

www.kudusvakfi.nl info@kudusvakfi.nl

Filistin’de yaflananlara, ortaya ç›kan manzaralara gözlerimizin al›flmas›, olaylar›n rutinleflmesi, dünyan›n o insanlar› ihmal etmesi, tarihin çarp›t›lmas› suretiyle o toplum hakk›nda as›ls›z yalanlar uydurulmufl olmas› ve benzeri sebepler bizim için bigane kalmaya gerekçe olabilir mi? Bunlar›n hiçbiri bizim sahiplenme sorumlulu¤umuzu üzerimizden kald›rmaz. Çünkü her fleyden önce insan olmam›z, ikinci olarak da Müslüman olmam›z bize sorumluluk yüklüyor. Bu sorumlulu¤umuzun bilincinde olmak ve neler yapabilece¤imiz konusunda kafa yormak zorunday›z. Biraz kafa yordu¤umuzda yapabilece¤imiz pek çok fley oldu¤unu görece¤iz. O insanlara ellerinizi ulaflt›rma konusunda size öncülük edecek güvenilir köprüler bulabilirseniz bu sizin için f›rsatt›r. Bu f›rsatlar› iyi de¤erlendirin. Böyle f›rsatlar da bulabildiyseniz art›k bigane kalmak için hiçbir mazeretiniz kalmam›fl demektir.

www.kudusvakfi.nl info@kudusvakfi.nl ‹rtibat Adresi Jacques Veltmanstr. 463 1065 DZ Amsterdam-Hollanda Posta Adresi Postbus 56910 1040 AX Amsterdam-Hollanda Telnr: 0031-(0)20 615 95 97

Postbank giro: 9632486 IBAN: NL61 PSTB 0009 6324 86 BIC: PSTBNL21

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı