Page 41

topraklar›na infla edilen utanç duvar›na neden sessiz kald›¤›n› sorgulamak gerekir. Bu duvar BM kararlar›nda ‹srail s›n›r› olarak gösterilen “yeflil hat” üzerine de¤il Bat› fieria bölgesinin içine infla edilmifltir. Dolay›s›yla duvarla birlikte Bat› fieria’n›n önemli bir k›sm› ‹srail’e ilhak edilmektedir Ayr›ca bu duvar bölgede çok büyük haks›zl›klar›n ve ihlallerin kayna¤›d›r. Her fleyden önce duvar inflas› için binlerce dönüm araziye el konulmufl, bu arazilerin sahiplerine büyük haks›zl›klar yap›lm›flt›r. ‹kinci olarak duvar Filistinlilerin ikamet etti¤i birçok yerleflim bölgesini ortadan bölmüfltür. Baz› yerlerde köyler bölünerek bir k›sm› duvardan içeride bir k›sm› ise d›flar›da kalm›flt›r. Baz› yerlerde yerleflim birimleri d›flar›da kal›rken okul, hastane gibi sosyal kurumlar içeride kalm›flt›r. Baz› yerlerde insanlar›n evleri d›flar›da arazileri içeride kalm›fl yahut tersi olmufltur.

Filistinliler Topraklar›n› Satt›lar m›? Müslüman halklar›n özellikle de Türkiye toplumunun Filistin davas›na so¤uk bakmas›n›n veya mesafeli durmas›n›n sa¤lanmas›nda kullan›lan en önemli etken Filistinlilerin Yahudilere toprak satt›klar› iddias›d›r. Oysa bu iddia tarihi gerçekleri yans›tmad›¤› gibi günümüz gerçeklerine de ayk›r›d›r. Bu iddian›n

tutars›zl›¤›na dair baz› hususlar›, “Rakamlarla Filistin” bafll›kl› bölümde ve mülteciler k›sm›nda dile getirdik. Ayr›ca Yahudilerin Filistin’de mülk edinmeleri tarihine bakt›¤›m›z zaman da bu iddian›n gerçe¤i yans›tmad›¤›n› görürüz. fiöyle ki ‹srail’in kuruluflu öncesinde Yahudilerin 28 milyon dönümden oluflan Filistin’de sahip olduklar› arazi miktar› 2 milyon dönümdü. Yani tüm Filistin topraklar›n›n % 7’si. Bunun 650 bin dönümünü Osmanl› devleti döneminde mülk edinmifllerdir. 300 bin dönümünü ‹ngiliz

Machtigingskaart Ja, ik wil graag bijdrage leveren voor de volgende project(en): ❏ Gazze için ......................(a 5,-)

❏ Weeskinderen (Yetim).........(a 50,-)

❏ Zakat 2,5 % ....................................

❏ Voedsel pakket ............(a 25,-)

❏ Kado (Hediye) .....................(a 15,-)

❏ Sadaka ...........................................

❏ Lopende sadaka ..........(a 15,-)

❏ Zakat ul Fitr ...........................(a 8,-)

❏ Kurban..............................(a 100,-)

Voorletters:__________ Naam:____________________________M/V Adres:__________________________________________________

Bankrekening:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Girorekening:

|_|_|_|_|_|_|_|

Postcode:____________Plaats:______________________________ Telefoon:____________________ Mobiel: 06-___________________ Ingangsdatum: __/__/__

Handtekening:

Ik betaal: ❏ Maandelijks (Ayl›k) ❏ Eenmalig (Bir defal›k)

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı