Page 39

çok say›da yetim çocuk ve dul kad›n bulunmaktad›r. Bunlar›n hemen hemen tamam› insanî yard›m kurulufllar›n›n yard›mlar›yla hayatlar›n› sürdürmektedir.

Mülteciler ve Yurda Dönüfl Hakk› “Rakamlarla Filistin” bölümünde verdi¤imiz bilgilerden de anlafl›laca¤› üzere bugün dünya üzerindeki Filistinli nüfusun üçte ikisi mülteci durumundad›r. Yani on milyona yak›n Filistinlinin alt› buçuk milyondan fazlas› mülteci hayat› sürmektedir. Bunlar›n befl milyona yak›n bir bölümü Filistin topraklar›n›n d›fl›nda, kalan› ise Filistin’in içinde göçe zorlama sonucu yer de¤ifltirmifl halde mülteci hayat› sürdürmektedir. Mülteciler gerçe¤i ‹srail’in dünya kamuoyunu yan›ltmak için yürüttü¤ü propagandada kulland›¤› iki önemli iddias›n›n as›ls›zl›¤›n› gözler önüne seren bir canl› delil durumundad›r. Söz konusu propagandan›n Müslüman kamuoyuna yönelik fleklinde Filistinlilerin topraklar›n› satt›klar› iddia edilmifltir. Bat› toplumlar›na yönelik fleklinde ise Filistin’in asl›nda bofl oldu¤u, dünyan›n de¤iflik ülkelerine da¤›n›k Yahudilerin buraya toplanmas› için ihya edildi¤i böylece “vatans›z halka halks›z vatan” oluflturuldu¤u ileri sürülmüfltür. Oysa bugün alt› buçuk milyon insan›n yurdundan ç›kar›lm›fl halde mülteci hayat› yaflamas›, onlar›n da topraklar›n› ve evlerini satmad›klar›n›, tapular›n› ve anahtarlar›n› yanlar›nda saklad›klar›n› ortaya koymalar›, o topraklar›na ve evlerine geri dönmek istediklerini bildirmeleri her iki iddian›n

da as›ls›zl›¤›n› çok net bir flekilde ortaya koymaktad›r. Filistinli mülteciler sorununun çözümü için çeflitli formüller gündeme getiriliyor. Onlar›n yurda dönüfl taleplerinden vazgeçilmesi için maddi tazminat verilmesi ve kendilerinin de muhtelif Arap ülkelerine yerlefltirilmeleri önerisi bunlardan biriydi. Ancak mülteciler bu formülü kesinlikle kabul etmeyeceklerini yurda dönüfl haklar›ndan vazgeçmemekteki ›srarlar›n› sürdüreceklerini de¤iflik vesilelerle ortaya koydular. Mültecilerin yurda dönüfl haklar›n›n uluslararas› boyutta gündeme tafl›nmas› için Kas›m 2008’de dünyan›n de¤iflik ülkelerinde befl bin kiflinin kat›ld›¤› kapsaml› bir toplant› düzenlendi. Bu toplant›da da Filistinli mültecilerin kabul edebilecekleri tek geçerli çözüm formülünün yurda dönüfl haklar›n›n teslim edilmesi oldu¤u vurguland›.

‹srail’in Utanç Duvar› Bat› fieria bölgesiyle ilgili en büyük haks›zl›k inflas›nda sona yaklafl›lan utanç duvar›d›r. ‹srail’in bu duvar› infla konusunda kendini bu derece rahat hissedebilmesi dünyan›n sessizli¤inden kaynaklanm›flt›r. Zaman zaman k›nama kararlar› al›nd› ve duvar›n inflas›n›n insan haklar›na ayk›r› oldu¤una dair hükümler verildiyse de durdurulmas› için hiçbir aktif faaliyette bulunulmad›. Engelleme yoluna gidilmedi. Y›llarca Berlin Duvar›’n› konuflan, bu duvar› bir utanç duvar› olarak gündeminde tutan, y›k›lmas›n› da önemli bir olay olarak de¤erlendiren ça¤dafl dünyan›n Filistin 37

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı