Page 35

Gazze’ye Ambargo Gazze’ye uygulanan ambargonun büyük bir insanî felaketin sebebi oldu¤unu art›k bütün insanl›k biliyor. Ambargo bölgenin tam anlam›yla bir aç›k hava hapishanesine dönüflmesine sebep oldu. Bu hapishanede uygulanan toplu cezaland›rmadan yeni do¤an bebeklerden yatalak hastalara, bastonlu yafll›lardan baflkalar›n›n yard›m›na muhtaç özürlülere kadar bütün herkes istisnas›z bir flekilde etkileniyor. ‹laçlar›n ve t›bbi cihazlar›n sokulmamas› yüzünden hastaneler hizmet veremez oldu. Tedavilerinin engellenmesi sebebiyle ölenler kervan›na her geçen gün yeni birileri ekleniyor. Yak›tlar›n girmemesi yüzünden bölgeye elektrik sa¤layan termik santrallerin yak›tlar› bitiyor ve insanlar karanl›kta kal›yor. Hatta hastanelere elektrik temin eden santrallerin yak›tlar› bitiyor ve yo¤un bak›mda tutulan yeni do¤mufl bebekler için kullan›lan t›bbi cihazlar duruyor. Bazen oksijen takviyesiyle hayata kazand›r›lmaya çal›fl›lan yeni do¤mufl bebek anne ve babas›n›n gözleri önünde, kendisine oksijen veren cihaz›n durmas› yüzünden hayat›n› kaybediyor. Bütün bu bilgiler ambargo gerçe¤inin çok cüzi bir k›sm›n› yans›tmaktad›r. Yaflanan felaket hadiseye d›flar›dan bakanlar›n tasavvur edebileceklerinden çok daha büyüktür. Biz konu hakk›nda fikir vermesi için Kuflatmaya Karfl› Halk Komjitesi’nin haz›rlad›¤› rapordan baz› rakamsal bilgileri aktarmakla yetinece¤iz: Bölgeye genifl çapl› ambargo ve kuflatma uygulamas› 12 Haziran 2007 tarihinde bafllad›.

Ambargo uygulamas›n›n bafllamas›ndan sonra ‹srail bölgedeki sanayi kurulufllar›n›n kullanaca¤› hammaddelerin girifline ve bu kurumlar›n üretti¤i ürünlerin ç›k›fl›na hiçbir flekilde imkân tan›mam›flt›r. Bu yüzden sanayi kurumlar›n›n ço¤u durmufl iflsizlik ve yoksulluk oran› zirveye ç›km›flt›r. Bölgede iflsizlik oran› 2006 sonunda % 35 idi. Ambargo yüzünden sanayi ve ticaret kurumlar›n›n çal›flmay› durdurmas› neticesinde bu oran Kas›m 2008 sonunda % 66’ya ulaflt›. Yani Gazze’de çal›flabilecek durumdaki her üç kifliden ikisi iflsiz duruma düflmüfltü. Yoksulluk oran› ise % 85’i buldu. Ekonomik flartlar›n kötüleflmesi sonucunda y›ll›k milli gelirden kifli bafl›na düflen pay 650 dolara düfltü. Gazze’de 2000 y›l›nda özel sektörün üretimdeki pay› % 76 iken, 2008 y›l›nda bu oran % 11’e düfltü. Bunun baflta gelen sebebi ambargo yüzünden sanayi kurulufllar›n›n kulland›¤› hammaddenin girmesinin engellenmesidir. Özel sektöre ait sanayi ve ticaret kurumlar›n›n % 43’ü çal›flmay› tamamen durdurdu. % 55’i de çal›flma verimlili¤ini % 75 oran›nda azaltmak zorunda kald›. Ambargo Gazze’deki nüfusun % 12.7’sinin geçim kayna¤› olan tar›m sektörüne de a¤›r darbe vurdu. Tar›m ürünlerinin ihrac› engellendi¤i için gelirler iyice azald›. Ayr›ca tohum, gübre ve di¤er ihtiyaç maddelerinin girmesinin engellenmesi verimlili¤in büyük oranda düflmesine sebep oldu. Ambargonun bafllad›¤› tarihten itibaren geçen on ay içinde tar›m sektörünün zarar› 85 milyon dolar› buldu. Tar›m 33

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı