Page 34

32

‹flgal ve Sald›r›lar

‹flsizlik ve Yoksulluk

“Ortado¤u bar›fl›” bafll›¤›yla 1991’de bafllat›lan süreçte bir Filistin Özerk Yönetimi kurulmufl olsa da BM kararlar›nda Filistin devletine verilmesi istenen topraklar üzerinde fiili iflgal devam etmektedir. ‹srail’in askerlerini çekti¤i ve Özerk Yönetim’e verilen bölgeler üzerinde ‹srail kontrolü yine sürüyor. Buralar›n dünyayla irtibat› tamamen ‹srail gözetiminde ve onun iznine ba¤l› oldu¤u gibi bu bölgeler ayn›

Yaflanan flartlardan ekonomik alan bütün boyutlar›yla etkileniyor. Bu da beraberinde iflsizli¤i ve yoksullaflmay› getiriyor. Filistin’in bütün bölgelerinde her y›l iflsizlik oranlar›nda art›fl oluyor. Bat› fieria ve Gazze bölgelerinde 2005 y›l› sonunda iflsizlik oran› ortalamas› % 25’i bulmufltu. Ambargo flartlar›nda Gazze’deki bu oran iyice artt›. Bat› fieria bölgesinde ise afla¤› yukar› ayn› rakamlarla devam ediyor.

zamanda sürekli yeni sald›r› ve iflgal tehditleriyle karfl› karfl›yad›r. ‹srail güçleri taraf›ndan düzenlenen hava sald›r›lar›nda ço¤u zaman sivil yerleflim alanlar› hedef al›narak savunmas›z insanlar öldürülüyor. Bat› fieria bölgelerinde yerleflim alanlar› aras›nda irtibat için ‹srail’in oluflturdu¤u askeri kontrol noktalar›ndan geçilmesi zorunludur. Bu kontrol noktalar› ayn› zamanda birer eziyet noktalar›d›r ve bazen hastanelere yetiflmek zorunda olan a¤›r hastalar bile saatlerce buralarda bekletilmektedir.

‹flsizlik oran› yüksek oldu¤u için çal›flabilenler de düflük ücretlerle çal›flmak zorunda kal›yorlar. Bu da yoksulluk oranlar›n›n yüksek olmas›na yol aç›yor. ‹flsizlik ve yoksulluk sorunlar› sebebiyle Filistinlilerin ço¤u d›fl yard›mlarla hayatlar›n› sürdürebiliyorlar. Yard›mlar›n bir k›sm› BM’ye ba¤l› UNRWA taraf›ndan sa¤lan›yor. Ancak son y›llarda bu teflkilat›n yard›mlar›nda da azalma oldu. Dolay›s›yla sivil insanî yard›m kurulufllar›na çok daha büyük görev düfler oldu.

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı