Page 27

tepeleri de iflgal edildi. Bir baflka savafl da 1973’te gerçekleflti. Ancak bu savaflta herhangi bir iflgal olmad›¤› gibi daha önce iflgal edilmifl bölgelerden de geri al›nan bir yer olmad›. ‹srail iflgaline karfl› Filistin’de örgütsel mücadele de verilmifltir. Bu amaçla muhtelif örgütler ortaya ç›kt›. Bunlar›n bafl›nda geleni de Yasir Arafat’›n liderli¤indeki Filistin Ulusal Kurtulufl Hareketi (Fetih) idi. 28 May›s 1964’te bu örgütlerin tek bir çat› alt›nda toplanmas› için Kudüs’te Filistin Milli Konferans› topland›. Bu toplant›da Filistin Kurtulufl Teflkilat›’n›n kuruluflu ilan edildi ve baflkanl›¤›na da Prof. Ahmed efl-fiukeyri getirildi. Onun Haziran 1968’de istifa etmesinden sonra Yahya Hammude baflkanl›¤a seçildi. Ancak o bir arac› konumundayd› ve 3 fiubat 1969’da Kahire’de toplanan Filistin Ulusal Kongresi’nde Yasir Arafat’›n baflkanl›¤a seçilmesi için çal›flt›. Sonuçta o zamanki M›s›r cumhurbaflkan› Cemal Abdünnas›r ve Yahya Hammude’nin gayretleriyle Arafat örgüt baflkanl›¤›na seçildi. FKÖ çat›s› alt›nda toplanan örgütlerin mücadeleleri genellikle Filistin d›fl›ndan olmufltur. Önce Ürdün merkez al›nd›. Ancak Kara Eylül Hareketi olarak tarihe geçen ve Ürdün askeri birlikleriyle Filistinli gerillalar aras›nda

gerçekleflen çat›flmalardan sonra söz konusu örgütler Lübnan’a tafl›nmak zorunda kald›. 1982’de Lübnan’›n ‹srail taraf›ndan iflgal edilmesinden sonra da bu örgütlerin mensuplar› baflta Tunus ve Cezayir olmak üzere muhtelif Arap ülkelerine da¤›ld›. FKÖ’nün Lübnan’dan ç›kmaya zorlanmas› sonucunda Filistinli örgütlerden kurtuldu¤unu düflünen ‹srail, 1987’de bizzat Filistin’in içinde bafl gösteren intifadayla karfl› karfl›ya geldi. Bu hareket çok k›sa zamanda Filistin’in her taraf›na yay›ld›. Ayr›ca bu olayda Filistin ‹slâmi Direnifl Hareketi (Hamas) öne ç›kt›. ‹ntifadan›n k›sa sürede bütün Filistin’e yay›lmas› ‹srail’i zorlad›. Bunun üzerine 1991’de Madrid süreci veya “Ortado¤u bar›fl›” ad› verilen bir süreç bafllat›ld›. Yap›lan görüflmeler sonucu 1993’te FKÖ’nün destekledi¤i bir grupla ‹srail aras›nda Oslo ‹lkeler Anlaflmas›, 1994’te de Kahire Anlaflmas› veya Gazze - Eriha Anlaflmas› ad› verilen ilk uygulama anlaflmas› imzaland›. Bu anlaflma gere¤i Gazze ile Bat› Yaka’n›n Eriha kasabas›nda bir özerk yönetim oluflturuldu. Sonradan imzalanan anlaflmalarla Bat› Yaka’da özerk yönetimin kontrolüne verilen flehir merkezlerinin say›s› sekize ç›kar›ld›. Ancak bu anlaflmalar Filistin meselesinin gerçek bir çözüme kavuflturulmas›n› sa¤layamad›.

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı