Page 25

1946’dan 2000’e kadar Filistinlilerin kaybettikleri topraklar Müslümanlar Filistin topraklar›na yöneldiler. Hz. Ebu Bekir (r.a.) Filistin üzerine M. 633’te iki küçük birlik gönderdi. Bu birlikler önemli baflar›lar gösterdiler. Daha sonra 634’te Halid ibnu Velid komutas›ndaki ‹slâm ordusunun Remle yak›nlar›nda Bizans ordusuna karfl› kazand›¤› zaferle Kudüs d›fl›ndaki Filistin topraklar›n›n önemli bir k›sm› fethedildi. Kudüs’ün fethi ise 638’de ikinci halife Hz. Ömer (r.a.) döneminde gerçekleflti. O, Kudüs’ün anahtarlar›n› teslim ald›¤›nda halk›na, tam bir din hürriyeti ve güven içinde yaflayacaklar›na dair yaz›l› bir eman Siyonist örgüt mensuplar› Filistin’den bir miktar verdi. toprak elde edebilmek için önce Osmanl› Devleti nezdinde giriflimlerde bulundular. Bu amaçla Bu fetihten sonra Kudüs ve çevresi 1099’a kadar onun bütün d›fl borçlar›n› ödemeyi taahhüt sürekli Müslümanlar›n hâkimiyetinde kald›. O ettiler. Ancak zaman›n padiflah› II. Abdülhamit tarihte haçl› ordular›n›n k›rk gün süren fliddetli isteklerini reddederek Filistin’den bir kar›fl kuflatmalar› sonunda onlar›n eline geçti. Haçl›lar toprak dahi veremeyece¤ini bildirdi. iflgal sonras› bir hafta süreyle flehirde katliam gerçeklefltirdiler. Bu katliamda Osmanl›’dan bir fley koparamayan Siyonist Müslümanlardan yetmifl bin kifli öldürüldü. örgütler bu kez, ‹ngilizlerle ve di¤er Bat› Katliam sonucu meydana gelen kan ülkeleriyle iflbirli¤ine gitmeyi gölünde haçl›lar›n atlar›n›n kararlaflt›rd›lar. Osmanl› topuklar›na kadar gömüldü¤ü Devleti’ni y›kmak veya olaya flahit olmufl zay›flatmak için her f›rsat› kumandanlar›n de¤erlendiren bu ülkeler hat›ralar›nda geçer. Haçl› Siyonistlerin kendilerine iflgali seksen sekiz y›l yanaflmalar›n› da iyi bir sürdü. Bu iflgale 1187 f›rsat olarak görüp y›l›nda Salahuddini Eyyubi de¤erlendirdiler. Bu son verdi. Yavuz Sultan iflbirli¤inden sonra Selim’in 1516’da 1916’da ‹ngiltere, Fransa gerçeklefltirdi¤i M›s›r ve Rusya aras›nda Sykesseferi sonras›nda Kudüs ve Picot Anlaflmas› imzaland›. Filistin Osmanl› devletine Bu anlaflman›n Filistin’le ilgili ba¤land›. 1918 ‹ngiliz iflgaline maddesinde flöyle deniyordu: kadar da Osmanl› yönetiminde kald›. “Di¤er ortaklar›n ve Mekke flerifinin muvafakati al›nd›ktan sonra Rusya ile de Yahudilerin belli bir toprak parças› üzerinde bir istiflare yap›larak bu bölgede uluslararas› bir araya getirilmeleri ve bir devlete yönetim kurulsun.” kavuflturulmalar› amac›yla Avrupa’da 1897’de örgütlü Siyonizm hareketi ortaya ç›kt›. Bu Bu olaydan bir y›l sonra yani 1917’de zaman›n hareket Yahudi halk›n›n bir araya getirilece¤i ‹ngiliz D›fliflleri Bakan› Arthur Balfour’dan ad›n› toprak olarak da Filistin’i seçti. alan ünlü Belfur Deklarasyonu yay›nland›. Bu 23

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı