Page 22

Filistin’i Tan›yal›m Filistin Neresidir? Filistin, bir Ortado¤u ülkesidir. Lübnan, Suriye, Ürdün ve M›s›r ile komfludur. Bat›dan Akdeniz’e sahili var. 1948’de ‹srail’in kuruluflunun ilan edilmesiyle birlikte topraklar› BM taraf›ndan ikiye bölünmüfl ve bir bölümü “‹srail” hâkimiyetine verilmifltir. O tarihte BM karar›yla ‹srail’in resmen tan›nmas›yla birlikte bu devletin kontrolüne verilen bölge için çizilen s›n›rlar “yeflil hat” olarak isimlendirildi. Bu bölge Filistinlilerin taraf›ndan genellikle “1948 bölgesi” ya da “yeflil hat içi” olarak adland›r›lmaktad›r. BM kararlar›yla Filistin olarak gösterilen bölgenin bir k›sm› “‹srail” kontrolüne verilen bölgenin do¤usunda yani Ürdün taraf›nda, bir k›sm› da bat›s›nda yani M›s›r ve Akdeniz taraf›nda kald›. Do¤uda kalan bölge Bat› fieria (Bat› Yaka) ve Do¤u Kudüs, bat›da kalan bölge ise Gazze’dir. Bu bölgelerin tümü de ‹srail taraf›ndan 1967 Haziran Savafl›’nda iflgal edildi. ‹srail’in 1967 Haziran Savafl›’nda gerçeklefltirdi¤i iflgal BM Güvenlik Konseyi kararlar›yla reddedildi, iflgal olarak nitelendirildi ve ‹srail iflgal güçlerinin söz konusu bölgelerden çekilmesi istendi. Ancak çekilmeye zorlanmas› için ‹srail’e herhangi bir yapt›r›m uygulanmad›¤›ndan, iflgal sonraki dönemlerde de devam etti. 1991’de Madrid görüflmeleriyle bafllayan “bar›fl süreci” sonras› 1993 Oslo ‹lkeler Anlaflmas›’yla belirlenen prensiplere ve 1994 Kahire Anlaflmas›’yla kabul edilen çerçeveye göre bir Filistin Özerk Yönetimi oluflturuldu. Bu ilk anlaflmalara göre Özerk Yönetim’in kontrolüne verilen topraklar Gazze ile Bat› fieria’daki Eriha flehrinden ibaretti. Gazze topraklar›n›n üçte birlik k›sm›n› kapsayan alana kurulmufl olan Yahudi yerleflim merkezleri de korunmufltu. Daha sonra imzalanan yeni anlaflmalarla Bat› fieria’da Özerk Yönetim alan› k›smen geniflletildi. Fakat bu bölge hâlâ büyük ölçüde ‹srail kontrolündedir ve bölgede 20

kurulmufl Yahudi yerleflim merkezlerinin, kibbutz ad› verilen çiftliklerin ve ‹srail askerî bölgelerinin tümü korunmaktad›r. Gazze’den ise ‹srail iflgal güçleri 2005 y›l›nda tamamen çekilmek zorunda kald› ve bu çekilme esnas›nda Yahudi yerleflim merkezlerinin de tamam› kald›r›ld›. Filistin’in en önemli flehri Kudüs’tür. Buras› ayn› zamanda muhtelif dinlerin kutsal mekânlar›n›n bulundu¤u flehirdir. ‹slâm’›n ilk k›blesi ve harem camilerin üçüncüsü olan Mescidi Aksa ve H›ristiyanlar aç›s›ndan son derece büyük önem arz eden kutsal mekânlardan K›yamet Kilisesi bu flehirdedir. Kudüs, 1948’de ‹srail’in kuruluflunun ilan edilmesi ve BM Genel Kurulu’nun 181 say›l› karar›yla gerçeklefltirilen taksimde ikiye

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı